LiiKu-tuki kannusti tutustumaan ja osallistumaan kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä liikkumaan ja harrastamaan omatoimisesti

Helsingissä kokeiltiin LiiKu-tuki-toimintamallia tammi-heinäkuussa 2023. LiiKu-tuki on helsinkiläisten tarpeista lähtevä ja tutkimusnäyttöön perustuva toimintamalli erityisesti asiakkaille, joilla on terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvia riskitekijöitä.
LiiKu-tuen kehittäminen on osa Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Kuva: Maarit Hohteri
LiiKu-tuen kehittäminen on osa Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Kuva: Maarit Hohteri

Tavoitteena kokeilussa oli, että helsinkiläiset, joiden riskinä on terveyden ja hyvinvoinnin heikkeneminen pystyisivät osallistumaan liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä harrastamaan liikkumista ja kulttuuria tasavertaisesti muiden kuntalaisten kanssa. LiiKu-tuki-toimintamallissa yhdistyi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen osaamista.

Kokeiluun osallistuivat Idän terveysasema ja keskitetyt palvelut, Lännen aikuisten ja nuorten sosiaalityö, aikuissosiaalityön sosiaalinen kuntoutus ja työtoiminta, maahan muuttaneiden erityispalvelut, päihdepoliklinikat sekä päihdehuollon jälkikuntoutus, psykiatrian psykoosipalvelut, fysioterapia ja toimintaterapia. 

LiiKu-tuki-toimintamallissa sote-ammattilainen motivoi ja tuki asiakasta tutustumaan ja osallistumaan kulttuuri- ja liikuntapalveluihin tai omatoimiseen harrastamiseen. Palveluohjaukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Tueksi tätä varten kehitettiin paperinen LiiKu-passi ja -palvelutarjotin. Ne toimivat konkreettisina työkaluina paitsi asiakkaille sopivien palvelujen kartoittamisessa ja omien tavoitteiden asettamisessa, myös sote-ammattilaisten tukena liikkumisen ja kulttuurin puheeksiotossa ja niihin motivoinnissa. Palvelutarjottimeen koottiin laaja esittely Helsingin maksuttomista tai edullisista liikkumisen, kulttuurin sekä työväenopiston harrastamisen ja oppimisen palveluista.

Yhteensä 314 asiakasta osallistui LiiKu-tuen kokeiluun. 112 asiakasta vastasi vapaaehtoiseen alkukyselyyn, ja 62 loppukyselyyn. Kyselyyn vastanneista lähes 80 prosenttia koki elämänlaatunsa lisääntyneen vähintään jonkin verran LiiKu-tuen ansiosta. Liikkumista LiiKu-tuki oli lisännyt vähintään jonkin verran 73 prosentin osalta, osallisuuden kokemusta vähintään jonkin verran 68 prosentin osalta, sekä kulttuurin harrastamista vähintään jonkin verran 53 prosentin osalta. 

LiiKu-tuen kehittäminen on osa Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) työtä. LiiKu-tuen toimintamalli sekä toimintamallin pilotoinnista saadut kokemukset ja kehittämisehdotukset integroidaan jatkossa soveltuvin osin osaksi Helsingissäkin kehitettävää kansallista Kestävän kasvun HYTE-palvelukonseptia.