Helsinki ottaa laajemmin käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin

Lapsivaikutusten arvioinnissa ennakoidaan erilaisten kaupungin päätösten ja toimenpiteiden vaikutusta lapsiin ja siihen, kuinka lapsen oikeudet toteutuvat. Lapsivaikutusten arvioinnin laajempi käyttöönotto on yksi Helsingin tavoitteista Unicefin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä.
Lapsia kirjastossa.
Kuva: Jussi Hellsten

Lapsivaikutusten arvioinnista tulee yksi Helsingin kaupungin päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin menetelmistä ja systemaattisesti käytetty apuväline päätösesitysten laatimisessa lapsen oikeuksien näkökulmasta. Lapsivaikutusten arviointi on yksi prosessin vaihe silloin, kun valmistellaan päätösehdotuksia lautakunnille tai kaupunginvaltuustolle. Huolellisella lapsivaikutusten arvioinnilla toteutetaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja lainsäädännön edellyttämää lapsen edun arviointia.

Päätösvalmistelun alkuvaiheessa valmisteltavaa asiaa tarkastellaan lapsen oikeuksien näkökulmasta ja päätetään, tarvitseeko valmisteltava asia tarkempaa ja laajempaa lapsivaikutusten ennakkoarviointia.

Lapsivaikutusten arviointi on tehtävä silloin, kun valmisteltavalla asialla on merkittäviä vaikutuksia alle 18-vuotiaiden lasten tai lapsiryhmien hyvinvointiin. Ennakkoarvioinnin tavoitteena on tunnistaa etukäteen, miten valmisteltava päätösesitys vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseen sekä lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin, terveyteen, arjen sujumiseen tai lasten oppimiseen. Ennakkoarviointi mahdollistaa myös vaikutusten arvioinnin seurannan päätöksenteon jälkeen. Lapsivaikutusten arvioinnilla voidaan myös saada tietoa erilaisissa tilanteissa olevien lasten ja nuorten asemasta. On tärkeä kiinnittää erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin.

–Pidän erittäin tärkeänä, että Helsingissä on tehty kaupunkiyhteisesti lapsivaikutusten arviointia koskeva malli. On hienoa, että me viemme Helsingissä eteenpäin kansallista lapsistrategiaa vahvistaen lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa, kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari sanoo.

Lapsivaikutusten arvioinnissa hyödynnetään erilaista olemassa olevaa tietoa, kuten tilasto- ja tutkimustietoa, tai jo kerättyä asiantuntija- tai lapsitietoa. Keskeistä lapsivaikutusten arvioinnissa on lasten omien näkemysten selvittäminen heitä koskevissa asioissa. Lasten omien näkemysten selvittämiseen on jo nyt monenlaisia tapoja, ja valmisteilla on myös työkalu lasten ja nuorten kuulemiseen.