Pihlajiston suunnitteluperiaatteiden luonnoksia voi kommentoida verkossa ja tilaisuuksissa

Helsingin kaupunki valmistelee Pihlajiston alueelle suunnitteluperiaatteita, joilla ohjataan alueen kehittymistä tulevina vuosina. Suunnitteluun voi osallistua kommentoimalla esillä olevia suunnitelmaluonnoksia verkossa ja tilaisuuksissa.
Suunnittelualue rajattuna ilmakuvassa.  Kuva: Helsingin kaupunki
Suunnittelualue rajattuna ilmakuvassa. Kuva: Helsingin kaupunki

Suunnitteluperiaatteissa esitetään likimääräisesti, mitä Pihlajistoon olisi tulevaisuudessa mahdollista rakentaa ja minne. Työssä tarkastellaan myös kaupunginosan luonto- ja virkistysalueita, palveluita, julkisia tiloja ja liikenneyhteyksiä kokonaisuutena.

Suunnitelmissa Pihlajistoa pyritään kehittämään tasapainoisesti. Tarkoituksena on lisätä alueen asuntotyyppien monipuolisuutta ja erityisesti houkuttelevien perheasuntojen määrää. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat pienempinä osina laadittavia asemakaavoja, joissa suunnitellaan tarkemmin rakennusten sijoittumista, liikenneratkaisuja ja puistoalueita.

Suunnitelmat pohjautuvat Helsingin yleiskaavaan 2016, jossa ohjataan täydentämään kaupunkirakennetta pikaraitioteiden varrelle. Kaupunki haluaa kuulla asukkaiden näkemyksiä esillä olevista suunnitteluperiaatteiden luonnoksista. Tavoitteena on esitellä suunnitteluperiaatteet kaupunkiympäristölautakunnalle keväällä 2024. 

Alueelle lisää palveluja ja perheasuntoja

Nyt kommentoitavana oleva suunnitteluperiaatteiden luonnos on tehty suunnittelutyön, erilaisten selvitysten ja asukkailta saadun tiedon pohjalta.

Pihlajiston kaupunginosa rakennettiin 1970-luvun alussa ja sen rakennuskanta on korkeampaa ja tiiviimpää kuin monissa muissa saman aikakauden lähiöissä. Nykyään alueen palvelutarjonnassa on vajausta ja ränsistynyt ostoskeskus koetaan epäviihtyisäksi. Alueen asukkaat ovat toivoneet Pihlajiston tyhjillään oleviin kivijalkatiloihin uusia toimintoja, kuten kahvilaa, kioskia ja apteekkia.

Suunnitteluperiaatteissa esitetään mahdollisuutta suunnitella Pihlajistoon perheasuntoihin painottuvaa täydennysrakentamista, uusia korttelialueita sekä kaupallisten palvelujen keskittämistä Salpausseläntien ja Aulangontien muodostaman keskusta-alueen varrelle. Nykyisen, levottomaksi koetun ostoskeskuksen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella sallitaan.

Ostarin vieressä, katutason alapuolella sijaitsevan monttu -aukion ympäristöä tulee kehittää kaikille avoimena julkisena tilana ja alueen kulkuyhteyksiä sekä koettua turvallisuutta tulee parantaa.

Helsingin yleiskaava 2016 mahdollistaa jo nyt lisä- ja täydennysrakentamisen sallivat asemakaavamuutokset suunnittelualueella. Suunnitteluperiaatteissa linjataan lähinnä siitä, miltä osin nykyistä kaupunkirakennetta voidaan laajentaa ja miten eri toiminnot sijoittuvat. Samalla suunnitteluperiaatteet tarkentavat yleiskaavan tavoitteita.

Arvokkaat viheralueet säilytetään, jalankulun ja pyöräilyn väyliä kehitetään

Pihlajiston laajoja ja monipuolisia viheralueita ohjataan säilytettäväksi, eikä arvokkaille metsäalueille osoiteta rakentamista. Lahdenväylän varrella sijaitsevalle Pihlajistonkallion alueelle sen sijaan voidaan suunnitella uusia korttelialueita.

Pikaraitiotie 15 on muuttanut Pihlajiston asemaa kaupunkirakenteessa. Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä liikennöivä pikaratikka 15 eli Raide-Jokeri aloitti liikennöinnin lokakuussa 2023. Tulevaisuudessa Pihlajisto tulee sijaitsemaan kahden pikaraitiotien risteyskohdan läheisyydessä, kun Viikistä Malmille rakentuva Viima-pikaraitiotie valmistuu.

Pihlajistoa 1960-luvun lopulla kaavoitettaessa alueen liikenteellinen ajatus perustui jalankulun ja autoliikenteen erotteluun. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ovat nykyään paikoitellen heikkolaatuisia ja monet alueen alikuluista ovat huonossa kunnossa ja korjauksen tarpeessa. Sujuvan liikkumisen mahdollistaminen kaikille liikennemuodoille parantaa alueen viihtyisyyttä, saavutettavuutta ja koettua turvallisuutta.

Kerro mielipiteesi suunnitelmista verkossa ja tilaisuuksissa

Pihlajiston suunnitteluperiaatteiden luonnoksista toivotaan kommentteja ja ideoita asukkailta sekä kaikilta alueen kehittämisestä kiinnostuneilta. Suunnitelmien luonnoksiin voi tutustua ja niitä voi kommentoida Kerrokantasi-verkkokyselyssä 11.1.–8.2.2024 välisenä aikana osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/pihlajisto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kaupunkilaisilla on myös mahdollisuus tutustua suunnitelmiin ja keskustella niistä kaupungin asiantuntijan kanssa. Päivystys järjestetään Pihlajiston K-kaupan kulmatilassa osoitteessa Hattelmalantie 2, jossa kaupungin edustaja on tavattavissa 16.–17.1. klo 14–19 sekä 18.1. klo 8.30–14 välisenä aikana.

Lisäksi suunnitelmista keskustellaan 24.1.2024 Pihlajiston ala-asteella (pääkoulun väistötila osoitteessa Salpausseläntie 1C) järjestettävässä asukastilaisuudessa.

Suunnitteluperiaatteita muokataan jatkosuunnittelun, selvitysten ja saadun palautteen pohjalta ja tavoitteena on viedä valmiit periaatteet kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2024.