Pääkaupunkiseudun kaupungit kehittävät ratkaisuja tämän päivän suuriin kestävyyshaasteisiin

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit vahvistavat pääkaupunkiseudun innovaatiotoimintaa ja -verkostoja yhteisellä ohjelmalla. HEVi-ohjelman rahoitushakukierros on käynnissä ja mukaan haetaan uusia kestävää kaupunkikehittämistä ja innovaatioita tukevia hankkeita älykkäiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen, hyvinvoinnin ja terveysteknologian piiristä.
HEVi-ohjelmaan haetaan mukaan uusia kestävää kaupunkikehittämistä ja innovaatioita tukevia hankkeita älykkäiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen, hyvinvoinnin ja terveysteknologian sekä uusien avauksien piirissä. Rahoitushakukierros päättyy 14.3.2024.  Kuva: HEVinnovations
HEVi-ohjelmaan haetaan mukaan uusia kestävää kaupunkikehittämistä ja innovaatioita tukevia hankkeita älykkäiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen, hyvinvoinnin ja terveysteknologian sekä uusien avauksien piirissä. Rahoitushakukierros päättyy 14.3.2024. Kuva: HEVinnovations

Pääkaupunkiseudun kaupungit kehittävät maailmaa muuttavia innovaatioita ja ratkaisuja tämän päivän suuriin kestävyyshaasteisiin yhteisellä innovaatio-ohjelmalla. HEVinnovations on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen ohjelma, joka pohjautuu pääkaupunkiseudun kaupunkien muodostamaan innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen, joka mahdollistaa Helsingille entistä paremmat mahdollisuudet vahvistaa alueen innovaatiotoimintaa ja -verkostoja sekä vauhdittaa innovaatiolähtöistä yrittäjyyttä. Ekosysteemisopimuksen kautta rahoitetaan hankkeita, jotka saattavat alan keskeisimmät toimijat yhteen niin kaupunkien, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten kuin yritysten osalta. Ohjelma rakentaa tulevaisuuden innovaatioportfoliota ja kestävämpää pääkaupunkiseutua.

Kolmas rahoitushakukierros on auki

HEVi-ohjelman kolmas rahoitushakukierros on käynnissä ja haettavissa on 2,6 miljoonaa euroa EAKR-tukea. Ohjelmaan haetaan mukaan uusia kestävää kaupunkikehittämistä ja innovaatioita tukevia hankkeita älykkäiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen, hyvinvoinnin ja terveysteknologian sekä uusien avauksien piirissä. Hakua raamittavat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027.

Hakukierroksella keskitytään kolmeen kärkiteemaan

Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut -teemassa kehitetään kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä innovatiivisia ratkaisuja kompleksiseen kaupunkiympäristöön. Teema synnyttää ratkaisuja, jotka auttavat kaupunkeja saavuttamaan kunnianhimoisia päästövähennyksiä, avaten samalla yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hyvinvointi ja terveysteknologia -teema tuo yhteen alueen kaupungit, korkeakoulut ja muut alan toimijat, jotka kehittävät hyvinvointiin ja terveysteknologiaan liittyviä kehitys- ja kokeiluympäristöjä. Yhteistyön yhtenä tuloksena yrityksille syntyy tuotekehitystä ja liiketoimintaosaamista tukevia palvelupolkuja. Teeman aloitteet suunnitellaan tarvelähtöisesti, ja ne tulevat luonnolliseksi osaksi olemassa olevaa toimintaa. Kehittämishankkeet voidaan kytkeä monipuolisesti kaupungin eri palveluihin – myös asiakkaiden hyvinvointia edistäviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen -teemassa kehitetään uusia innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemejä pääkaupunkiseudun monipuoliseen ja dynaamiseen toimintaympäristöön. Teema luo joustavuutta hankkeiden toimintaan antaen toimijoille mahdollisuuden reagoida nouseviin trendeihin, yllättäviin muutoksiin sekä uusiin kasvualoihin.

Yhteistyö edistää alueen innovaatiotoimintaa ja innovaatiolähtöistä yrittäjyyttä

Helsingin kaupungin elinkeinopoliittisena tavoitteena on, että kaupungissa voidaan kehittää globaalisti merkityksellisiä ongelmia ratkaisevaa liiketoimintaa. Samalla Helsinki haluaa olla houkutteleva ympäristö, jossa voidaan testata uusia ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä. HEVinnovations-ohjelman kaltaiset innovaatio-ohjelmat ovat tärkeä osa tätä työtä.

HEVinnovations-ohjelma vahvistaa alueen osaamiskeskittymiä, kehittää kokeiluympäristöjä, innovatiivisia hankintoja sekä uusia yrityspalveluita. Rahoitettavat hankkeet tukevat pääkaupunkiseudulla toimivien organisaatioiden keskinäistä verkottumista, yhteistyötä ja koordinaatiota. Hankkeet tarjoavat kasvun paikan kunkin kärkiteeman innovaatiotoiminnalle ja ekosysteemeissä toimiville yrityksille.

Hankkeiden tärkeimpiä kohderyhmiä ovat pk- ja mikroyritykset. Myös korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, kehittämisyhtiöt, kunnat ja kuntayhtymät sekä näiden muodostamat verkostot ja innovaatioekosysteemit sekä yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt voivat toimia hankkeiden kohderyhminä. 

Ohjelman toiminta tiivistää kaupunkien välistä yhteistyötä ja tuottaa lisäarvoa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten TKI-prosesseihin. Tavoitteena on kaupunkikehityksen haasteiden ratkaiseminen pääkaupunkiseututasoisen verkoston yhteistyössä, jonka lisäksi fokus on alueen innovaatio- ja liiketoiminnan edistämisessä. Hankkeiden vaikutukset ja hyödyt kohdistuvat koko pääkaupunkiseutuun luoden alueellista elinvoimaa, kasvua ja kilpailukykyä. Toiminnan vaikutukset jatkuvat pitkälle hankkeiden päättymisen jälkeen.

Tukea myönnetään enintään kolmivuotisiin hankkeisiin. EAKR- ja valtion rahoitus voivat kattaa korkeintaan 60 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Tukea ei voida myöntää yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. Rahoitushakukierros päättyy 14.3.2024.