Omasuuntima-palvelun kokeilua jatketaan vuonna 2023

Asiakas ja ammattilainen käyttävät Omasuuntimaa yhdessä vastaanotolla, tapaamisella tai sairaalassa. Kummallekin on omat kysymykset: asiakas arvioi kysymysten avulla voimavarojaan ja ammattilainen arvioi asiakkaan tilanteen haasteellisuutta. 
Lapsi neuvolassa
Kuva: Helsingin kaupunki

Omasuuntima on DigiFinlandin tuottama valtakunnallinen digitaalinen palvelu asiakkuussegmentointiin ja se on käytössä usealla hyvinvointialueella. Omasuuntima on Helsingissä syksyllä 2022 kokeillun Suuntiman parannettu versio, jossa on uusia ominaisuuksia. 

Omasuuntiman kysymykset auttavat asiakasta ymmärtämään omaa tilannettaan. Ammattilaiselle vastaukset tuovat apua asiakkaan yksilölliseen kohtaamiseen voimaannuttavalla tavalla. Omasuuntima ohjaa asiakasta ja ammattilaista valitsemaan asiakkaalle sopivimman palvelupolun ja omahoidon tukikeinot. 

Suurin osa asiakkaista koki Suuntiman hyödylliseksi 

Suuntima-palvelua kokeiltiin syksyllä 2022 Vuosaaren terveysasemalla, Laakson sairaalassa, kahdessa äitiysneuvolassa, kuntouttavassa arviointiyksikössä, työkykyselvityksessä, työkyky- ja työterveysneuvonnassa sekä ensilinja-palvelussa. Palvelun käyttökokemuksia kerättiin asiakkailta ja ammattilaisilta. 

Kokeilussa mukana olleista 42 asiakkaasta suurin osa (88 %) koki Suuntima-palvelun hyödylliseksi. Vuosaaren terveysasemalta saatujen kokemusten perusteella asiakkuussegmentoinnista vaikuttaa olevan hyötyä niin asiakas- ja henkilöstökokemuksen kuin vaikuttavuudenkin kannalta. 

Suuntima-palvelun kokeilusta saatiin hyviä oppeja, vaikka palvelun käytöstä ei ehtinyt tulla rutiinia henkilöstölle. Jatkossa on tarpeen vahvistaa henkilöstön ymmärrystä asiakkuussegmentoinnista ja sen hyödyistä sekä edistää toiminnanmuutosta esihenkilöiden ja ammattilaisten kanssa yhdessä keskustelemalla ja suunnittelemalla. 

Tavoitteena on päästä jatkamaan Omasuuntima-palvelun käytön kokeilua kevään 2023 aikana jatkokokeiluun valituissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. 

Asiakkuussegmenttejä on tarkasteltu Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa vuodesta 2016 lähtien, mutta arvioinnista on puuttunut yhteinen työväline ennen Suuntimaa.  Asiakkuussegmentoinnin avulla voidaan tunnistaa asiakkaan erilaiset voimavarat ja tarpeet ja miettiä yhdessä asiakkaan kanssa tarkoituksenmukainen palvelupolku ja omahoidon tukikeinot.

Teksti Katri Kangas