Malminkentälle valmistellaan alue maamassoja varten

Helsingin kaupunki valmistautuu Malminkentän asuinalueiden esirakentamiseen. Alueella kaivettavien maamassojen turvallista välivarastointia varten tehdään aidattu kenttä eli logistiikka-alue.
Logistiikka-alue sijoitetaan kentän pohjoisosaan. Kuva: Suomen Ilmakuva (2020)
Logistiikka-alue sijoitetaan kentän pohjoisosaan. Kuva: Suomen Ilmakuva (2020)

Logistiikka-alue rakennetaan Malmin entisen lentokentän pohjoisosaan, rullaustien itäpuolelle. Sen ennakoidaan valmistuvan syksyyn mennessä.

Alueen valmistelu aloitetaan vesakon ja pensaiden raivaamisella. Tämä tehdään maaliskuun aikana ennen lintujen pesintäkauden alkamista. Alue on pääasiassa heinikkoa.

Logistiikka-alueen varsinaiset rakennustyöt alkavat näillä näkymin huhtikuussa. Alue aidataan, ja sen pohjoisosaan toteutetaan hulevesikosteikko. Lisäksi alueelle tehdään uusia avo-ojia.

Kosteikko auttaa hulevesien puhdistamisessa

Maamassojen käsittelyä varten tehtävä alue on tarpeellinen Malminkentän alueen tulevassa rakentamisessa. Aluetta käytetään kaivutöissä syntyvien maamassojen välivarastointiin. Sen avulla edistetään maa-aineisten hyödyntämistä paikallisesti. Alueella ei varastoida pilaantuneita maita.

Kun logistiikka-alue on käytössä, sen hulevedet johdetaan kosteikkoon, jotta suurin osa kiintoaineksesta laskeutuu sinne. Kosteikosta vedet johdetaan olemassa oleviin ojiin.

Alueen luontoarvot on otettu huomioon logistiikka-alueen ja sen rakennustöiden suunnittelussa. Nykyiseen ojaan asennetaan kaivutöiden ajaksi silttiverho, joka estää kiintoaineen kulkeutumista Longinojaan, ja veden laatua seurataan säännöllisesti.