Kampin vanhat asemakaavat saavat päivityksen nykypäivään

Helsingin kantakaupungin vanhojen asemakaavojen ajantasaistaminen on käynnissä. Kampin asemakaavan muutos on ensimmäinen osa laajaa ajantasaistamistyötä. Vanhat asemakaavat päivitetään vastaamaan nykyistä rakennettua tilannetta. Asemakaavassa täydennetään myös arvoympäristöjen suojelua tarvittavilta osin ja edistetään ilmastokestävyyttä. Kaavaehdotusta käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa tiistaina 31. lokakuuta.
Kalevankatu Kampissa.  Kuva: Sakke Somerma / Helsinki Partners
Kalevankatu Kampissa. Kuva: Sakke Somerma / Helsinki Partners

Nyt käsittelyssä oleva asemakaavan muutos koskee vanhoja asemakaavoja Kampissa ja Leppäsuon korttelissa Etu-Töölössä. Kaava-alueella on voimassa 115 erityyppistä asemakaavaa 1800-luvulta 2000-luvulle. Monet asemakaavat eivät vastaa todellista toteutunutta rakentamista. Alueella on voimassa rakennuskieltoja, jotka poistuvat, kun asemakaavat päivitetään. Asemakaavan muutos ei koske erillisiä täydennysrakentamis- tai kehityshankkeita.

Kaavamuutos turvaa alueen ominaispiirteet ja mahdollistaa yhdenvertaisen kehittämisen

Kampin alue on koko Suomen mittakaavassa taloudellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta. Kaava-alue on tiivis, urbaani ja toiminnallisesti monipuolinen.

Kaavamuutos koskee olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Sen tavoitteena on toteutunutta tilannetta vastaava asemakaava, joka tukee viihtyisää, kestävää ja toimivaa kantakaupunkia, jonka laatu, kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot on turvattu. Ajantasainen asemakaava mahdollistaa ennakoitavat, yhdenvertaiset lähtökohdat alueen kehittämiselle.

Kaavaratkaisu mahdollistaa olemassa olevissa rakennuksissa ullakkorakentamista sekä muun muassa erilaisten palveluiden nykyistä joustavampaa sijoittamista soveltuviin kohteisiin. Muutosten yhteydessä vaaditaan ilmastokestävyyden parannuksia kuten pihojen vehreyttämistä ja kestäviä, vähähiilisiä ratkaisuja. Kaavassa myös rajoitetaan tarpeetonta purkamista. Merkittävät muutokset ja täydennysrakentaminen vaativat jatkossakin erillisen asemakaavan muutoksen, jossa muutosten vaikutukset voidaan arvioida ja niistä voi esittää mielipiteensä.

Kaavamuutoksessa kaavamerkinnät ja -määräykset yhdenmukaistetaan. Muun muassa kiinteistöjen rakennusoikeudet, rakennusalat ja käyttötarkoitukset on päivitetty vastaamaan paremmin voimassa olevien rakennuslupien ja toteutuneen rakentamisen mukaista tilannetta. Vuosien varrella moniin rakennuksiin on myös tehty muutostöitä kaupungin myöntämillä poikkeusluvilla. Nämä muutokset on nyt päivitetty uuteen asemakaavaan.

Asemakaavakartta vuodelta 1836. Tämä on yksi vanhoista, osittain vielä voimassa olevista asemakaavoista. Kuva: Helsingin kaupunki
Asemakaavakartta vuodelta 1836. Tämä on yksi vanhoista, osittain vielä voimassa olevista asemakaavoista. Kuva: Helsingin kaupunki

Kaavassa täydennetään ja yhtenäistetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, puistojen, puurivien ja kaupunkikuvallisten kokonaisuuksien suojelua. Alueella on nykyisin arvokkaita, jopa 1800-luvulta peräisin olevia rakennuksia ja historiallisia puistoja vailla suojelumerkintää. Annankadun ja Kansakoulukadun risteyksessä oleva alue muuttuu virallisesti puistoksi ja saa nimen Annanpuistikko. Kaava-alueen rakennuskiellot poistuvat kaavamuutoksen saatua lainvoiman.

Kantakaupungin vanhojen laaja asemakaavojen ajantasaistaminen ammentaa keskustavision laajasta vuorovaikutuksesta. Kampin kaavaluonnos oli nähtävillä toukokuussa 2022. Kaavaluonnokseen tuli paljon hyvää palautetta, jonka avulla kaavatyöhön liittyvää Kampin ominaispiirreselvitystä on täydennetty ja kaupunkikuvalliset sekä suojelumerkinnät laadittu koko kaava-alueelle. Mielipiteissä kannatettiin myös korttelipihojen viihtyisyyden parantamista koskevia kaavamääräyksiä. Asumisviihtyvyyden ja kestävyyden edistämiseksi kaava pyrkii säilyttämään ja lisäämään kasvillisuutta korttelipihoilla ylikuumenemisen torjumiseksi ja hulevesien hallitsemiksi kiinteistöjen muutosten yhteydessä.

Kaavatyössä turvataan viihtyisää jalankulkuympäristöä. Kaavassa ei ole tavoitteena muutoin määrätä liikenteen järjestämisestä tai rajata joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

Kaavaehdotus lautakuntakäsittelyssä 31. lokakuuta

Kaavaehdotusta käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa tiistaina 31.10.2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Lautakuntakäsittelyn jälkeen ehdotus laitetaan julkisesti nähtäville ja siihen on mahdollisuus jättää muistutuksia. Lopullisesti asemakaavamuutoksen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kantakaupungin muiden kaupunginosien kaavoitusta ja päivitystä jatketaan Kampin ja Leppäsuon kaavassa muodostetun mallin mukaisesti.