Helsinkiläisten hyvinvoinnista, terveydestä ja arjen turvallisuudesta kertova vuosittainen hyvinvointikertomus on ilmestynyt

Suuri osa helsinkiläisistä kokee hyvinvointinsa, terveytensä ja turvallisuutensa hyväksi. Koetut mielen hyvinvoinnin haasteet ovat kuitenkin säilyneet huolestuttavalla tasolla. Hyvinvoinnissa on myös havaittavissa selkeitä eroja väestöryhmien välillä. Tämä käy ilmi Stadin HYTE-barometristä, johon koostetaan vuosittain helsinkiläisten hyvinvoinnin tilaa sekä kaupungin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä koskevaa tietoa.
Uuden HYTE-barometrin mukaan liikunnallisen elämäntavan yleistymisessä on havaittavissa myönteistä kehitystä.  Kuva: Maija Astikainen
Uuden HYTE-barometrin mukaan liikunnallisen elämäntavan yleistymisessä on havaittavissa myönteistä kehitystä. Kuva: Maija Astikainen

Väestöryhmittäiset erot hyvinvoinnissa, terveydessä ja turvallisuudessa ovat selkeät

Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) keskeinen tavoite on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Eri väestöryhmien välillä on selkeitä hyvinvointi- ja terveyseroja.  Nämä erot ovat pääsääntöisesti kasvaneet viime vuosien aikana.

Tänä vuonna Stadin HYTE-barometrissä on keskitytty sukupuolten ja syntyperään liittyviin hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuuseroihin. Esimerkiksi terveydentilassa ja elämänlaadussa havaitaan selkeitä eroja varsinkin sukupuolten välillä. Tytöt ja naiset kokevat terveytensä ja elämänlaatunsa heikommaksi kuin samanikäiset pojat ja miehet. Keskimäärin joka neljäs työikäinen helsinkiläinen kokee terveytensä korkeintaan keskitasoiseksi. Osuus on jonkin verran suurempi Suomeen muuttaneiden 20–74-vuotiaiden keskuudessa, joista melkein kolmannes kokee terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi.

Koetut mielen hyvinvoinnin haasteet säilyneet yleisinä – myönteistä kehitystä esimerkiksi liikkumisen yleisyydessä

Yksi keskeinen haaste helsinkiläisten hyvinvoinnissa on aiempien vuosien tapaan koettu mielen hyvinvointi. Yli kolmannes nuorista tytöistä kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta ja joka viides työikäinen nainen on psyykkisesti merkittävästi kuormittunut. Myös melkein joka neljäs Suomeen muuttaneista 20–74-vuotiaista helsinkiläisistä on psyykkisesti merkittävästi kuormittunut.

Myönteistä kehitystä on havaittavissa liikunnallisen elämäntavan yleistymisessä, parantuneissa lasten ja nuorten kokemissa vaikutusmahdollisuuksissa koulu- ja oppilaitosyhteisöissä ja nuorten yksinäisyyden yleistymisen taittumisessa. Myös valtaosa matkoista Helsingissä tehdään kestävästi eli kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä.  

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet etenevät hyvin

Vuonna 2024 raportoidaan Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemistä toisen kerran. Tämän seurantatiedon valossa toimenpiteet etenevät hyvin ja osa on jo valmistunut. Toimenpiteistä arviolta noin puolet kohdistuu suoraan helsinkiläisiin ja loput kaupungin henkilöstöön tai yhteisöihin. Toimenpiteillä on kyetty osaltaan vaikuttamaan helsinkiläisten fyysisen toimintakyvyn sekä psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantumiseen. Monet toimenpiteet ovat edistäneet arjen turvallisuuden kokemuksia ja elinympäristön merkityksellisyyttä.

Helsingin kaupungin HYTE-neuvottelut käytiin keväällä 2024

Keväällä 2024 toteutettiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 6§ mukaiset vuosittain toteutettavat HYTE-neuvottelut. Niiden tavoitteena on yhteistyössä järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa keskustella kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteista. Kolmessa ikäryhmäkohtaisessa HYTE-neuvottelussa keskusteltiin alueellisesta yhteistyöstä ja eriytymisen ehkäisemisestä, liikkumisesta ja harrastamisesta sekä mielen hyvinvoinnista ja päihteiden käytöstä. Neuvotteluihin osallistui yhteensä 75 edustajaa järjestöistä, oppilaitoksista, HUS-yhtymästä ja valtiolta sekä 80 edustajaa Helsingin kaupungilta. HYTE-barometrissä raportoidaan näiden neuvotteluiden keskeisimmät tulokset. Keskeisinä teemoina esille nousivat muun muassa luontaisen liikkumisen vähentyminen, digisyrjäytyminen, nuorten lisääntynyt sähkösavukkeiden käyttö ja palveluiden tasavertainen saatavuus.

Stadin HYTE -barometri on vuosittain tuotettava seurantaraportti. Raportissa kuvataan helsinkiläisten hyvinvoinnin tilaa ja kaupungin toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Se sisältää nostoja Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisestä ja raportoi helsinkiläisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta hyvinvointisuunnitelman seurantamittarien näkökulmasta. HYTE-barometri on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 6 § mukainen vuosittainen hyvinvointikertomus.