Helsingissä selvitetään hulevesitulvien riskialueita – asukkaiden kokemuksia kaivataan

Helsingin kaupunki tekee selvitystä hulevesitulvista eli rankkasateen tai lumen sulamisen aiheuttamista tulvista rakennetuilla alueilla. Osana selvitystyötä kaupunki kerää verkkokyselyllä asukkaiden kokemuksia kohteista, joissa hulevesitulvat aiheuttavat haittaa.
Verkkokyselyn avulla selvitetään asukkaiden kokemuksia kaupunkitulvista Helsingissä.
Verkkokyselyn avulla selvitetään asukkaiden kokemuksia kaupunkitulvista Helsingissä.

Helsingin kaupunki laatii koko kaupungin alueen kattavan hulevesitulvariskejä kartoittavan selvityksen, jossa pyritään tunnistamaan merkittävät hulevesitulvakohteet sekä muita hulevesitulville alttiita alueita. Selvitystyön tavoitteena on hulevesitulvista aiheutuneiden vahinkojen vähentäminen ja turvallisuuden parantaminen.

Osana selvitystyötä kaupunki kerää asukkaiden havaintoja kohteista, joissa on esiintynyt rankkasateiden takia tulvimista tai lumen sulamisesta johtuvia tulvia. Vähäistä lammikoitumista sateen aikana tai sen jälkeen ei pidetä hulevesitulvana. Kyselyn kautta saatavia havaintoja käytetään Helsingin kaupungin hulevesitulvariskien alustavaan arviointiin sekä tulvaherkkien alueiden tunnistamiseen ja määrittelyyn.

Asukkaat voivat jakaa kokemuksiaan hulevesitulvista Kerrokantasi -palvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kysely sulkeutuu 31. heinäkuuta.

Kaupunkialueilla rankkasateiden aiheuttamien hulevesitulvatilanteiden ennakoidaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä.

Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu on kuuden vuoden välein toistuva kuntien lakisääteinen tehtävä, jonka ensimmäinen vaihe on hulevesitulvariskien alustava arviointi. Arvioinnin perusteella nimetään merkittävät hulevesitulvien riskialueet, jos sellaisia havaitaan. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa huomioidaan tulvan todennäköisyys ja tulvasta mahdollisesti aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Suomessa ei ole vielä nimetty yhtään merkittävää hulevesitulvien riskialuetta.