Helsingin rakennusjärjestyksen muutosehdotus on nähtävillä

Helsingin rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä https://bit.ly/rakennusjarjestysehdotus-2022.
Kuvituskuva: Kerristalo, puita ja pensas, Pirjo Pekkarinen-Kanera

Helsingin kaupunki päivittää rakennusjärjestystä. Päivityksellä kaupunki haluaa muun muassa vahvistaa luontoarvojen huomioimista ja vapauttaa aiempaa useampia toimenpiteitä toimenpideluvan hakemisesta. Rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä 28. lokakuuta kello 16 asti.

Ehdotuksen mukaan rakennusjärjestyksessä tullaan nykyistä enemmän vapauttamaan kiinteistöjen haltijat velvollisuudesta hakea toimenpidelupa muun muassa tapahtumien järjestämiseen, piharakennelmien rakentamiseen ja rakennusten julkisivumuutoksiin. Näin myös lupaprosesseja ja rakennusvalvonnan toimintaa sujuvoitetaan.

Muutosten myötä myös luonnonarvot huomioidaan rakentamisessa nykyistä enemmän: puita ja kasvillisuutta säästetään, viherkattojen rakentamista ja hulevesien hallintaa lisätään. Puurakentamista edistetään ja sähköisten mainoslaitteiden aiheuttamia haittoja vähennetään. Purettavien rakennusten käyttökelpoisten rakennusosien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä lisätään.

Rakennusjärjestysehdotuksesta voi jättää mielipiteen

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus esittää ennen nähtävilläoloajan päättymistä mielipide (kirjallinen muistutus) rakennusjärjestysehdotuksesta. Ehdotus on nähtävillä 28. lokakuuta 2022 kello 16.00 asti.

Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina Helsingin kaupungille, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16.00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero, HEL 2022-000784. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.  

Rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydetty lausuntoa naapurikunnilta, Uudenmaan ELY-keskukselta ja Uudenmaan liitolta. Keskeisille osallisille, kuten Kiinteistöliitolle ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle on viestitty muistutusmahdollisuudesta.

Rakennusjärjestystä on laadittu laajassa yhteistyössä Helsingin rakennusvalvontapalvelujen johdolla. Ehdotuksen tavoitteet ovat Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisia.

Uusi rakennusjärjestys olisi voimassa aikaisintaan kesällä 2023

Muistutusten ja lausuntojen läpikäynnin jälkeen tarkistettu rakennusjärjestysehdotus viedään poliittiseen päätöksentekoon ensin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon. Sen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto, ja päätös kuulutetaan julkisesti.

Rakennusjärjestys lyhyesti

Rakennusjärjestyksen tarkoitus on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioimista sekä hyvää elinympäristöä. Siinä annetaan muun muassa erilaisia rakentamista koskevia vapautuksia tai velvoittavia määräyksiä. Helsingin viimeisin rakennusjärjestys on vuodelta 2010.

Jos rakennusjärjestyksessä on erilaisia määräyksiä kuin asemakaavassa, noudatetaan asemakaavan määräyksiä.

Aineisto:

Ehdotus Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen tarkistamiseksi  

Yleisperustelut

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Voimassa oleva rakennusjärjestys

Kuva: Tontilla voi säästää puustoa rakentamisen yhteydessä: Pirjo Pekkarinen-Kanerva