Helsingin Lapsiystävällinen kunta -työ etenee keväällä

Helsinki on vielä tulevan kevään ajan kandidaattijäsen ja tavoittelee Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta syventämällä henkilöstön tietoisuutta lapsen oikeuksista, ottamalla käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin, parantamalla palautteenkeruun lapsiystävällisyyttä, ehkäisemällä kiusaamista sekä parantamalla lasten ja nuorten kaupunkitiloissa kokemaa turvallisuutta.
Yksi Helsingin Lapsiystävällinen kunta -tavoitteista on kehittää palveluita koskevaa palautteenkeruuta lapsiystävällisemmäksi, säännönmukaisemmaksi ja järjestelmällisemmäksi.  Kuva: Jussi Hellsten
Yksi Helsingin Lapsiystävällinen kunta -tavoitteista on kehittää palveluita koskevaa palautteenkeruuta lapsiystävällisemmäksi, säännönmukaisemmaksi ja järjestelmällisemmäksi. Kuva: Jussi Hellsten

Lapsiystävällinen kunta -malli on työtapa, joka auttaa kuntaa tunnistamaan ja tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Mallissa tunnistetaan, missä lapsen oikeuksien osa-alueissa kaupungissa on kehitettävää ja määritellään, mitä kaupungin tulee tehdä, jotta lasten oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Jokainen lapsi on arvokas ja lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille. Malli auttaa kuntia varmistamaan, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat.

Lapsiystävällinen kunta -mallissa kuntien kehittämistyö ennen tunnustuksen myöntämistä kestää hieman yli kaksi vuotta. Helsingin tavoitteet Lapsiystävällinen kunta -työssä ovat henkilöstön tietoisuuden lisääminen lapsen oikeuksista, lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto, palautteenkeruun lapsiystävällisyys, kiusaamisen ehkäisy ja lasten ja nuorten turvallisuuden kokemus kaupunkitiloissa. Kevään aikana Helsingin Lapsiystävällinen kunta -työssä viedään maaliin nämä tavoitteet.

Henkilöstön osaamista lapsen oikeuksista vahvistetaan koulutuksin. Lapsen oikeuksien täydennyskoulutukseen on osallistunut jo lähes 2 500 Helsingin kaupungin työntekijää.

Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotosta tehdään päätös kevään aikana ja tavoitteena on lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto päätösvalmistelussa sekä talousarviovalmistelussa niin ikään kevään aikana. Arvioinnin systemaattisen toteuttamisen tueksi laaditaan ohjeistukset ja järjestetään koulutusta.

Helsingin kaupungin palveluita koskevaa palautteenkeruuta kehitetään lapsiystävällisemmäksi, säännönmukaisemmaksi ja järjestelmällisemmäksi. Lasten ja nuorten kuulemisen ja lapsiystävällisen kuulemisen palautteenkeruun tueksi on tuotettu kaupungin yhteinen suunnittelutyökalu.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutusta kiusaamisen ilmiöstä on vahvistettu ja toimintatapoja selkiytetään. Toisen asteen koulutuksen henkilöstöä täydennyskoulutetaan kiusaamisen ilmiöstä ja perehdytetään kiusaamiseen ja häirintään puuttumisen toimintamalliin. Myös seura- ja harrastustoimijoiden osaamista kiusaamisen ilmiöstä ja sen ehkäisystä sekä siihen puuttumisesta lisätään.

Lasten ja nuorten turvallisuuden kokemusta kaupunkitiloissa vahvistetaan kehittämällä vuorovaikutusta. Pilottihankkeiden pohjalta muovataan ja kuvataan tähän tarkoitukseen sopiva vuorovaikutusmalli.

Lapsiystävällinen kunta -malli on osa Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.