Helsingin kaupunki valmistelee luonnonsuojelualueen perustamista Paloheinään

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö on valmistellut esityksen Pakilanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesta. Alue kuuluu Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015−2024 kohteisiin. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee suojeluesitystä kokouksessaan 20. joulukuuta 2023.
Pakilanmetsän lehtomaista metsää.  Kuva: Timo Metsänen
Pakilanmetsän lehtomaista metsää. Kuva: Timo Metsänen

Tuleva luonnonsuojelualue sijaitsee Paloheinässä. Alueen pinta-ala on 28 hehtaaria. Keskeisiltä osiltaan alue koostuu vanhoista tuoreiden ja lehtomaisten kankaiden kuusikoista sekä lehtipuuvaltaisista sekametsistä, joiden pohjakasvillisuus on monimuotoista. 

Pakilanmetsä kuuluu Helsingin merkittävimpiin kääpä- ja orvakka-alueisiin, ja sieltä on löydetty noin 70 kääpälajia, joista useat lajit, kuten erittäin uhanalainen sitkankääpä, indikoivat arvokkaita elinympäristöjä 

Alueen linnusto on monipuolinen. Pakilanmetsä sisältyy Uudenmaan maakunnallisesti tärkeisiin lintualueisiin. Alueen pesimälinnustoon kuuluu lehtipuuvaltaisten lehtojen vaateliaita lajeja kuten kultarinta ja mustapääkerttu. Alueen pohjoisosassa on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Pakilanmetsän suojelun tarkoituksena on arvokkaan metsäalueen monimuotoisuuden säilyttäminen. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään hoitotoimenpiteinä esimerkiksi alueen läpi kulkevan purouoman ennallistamista sekä vieraslajien torjuntaa. Lahopuiden jättämisellä maastoon pyritään turvaamaan kääpien monimuotoisuus alueella. 

Alueelle laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on luonnonsuojelun lisäksi ohjata ja kanavoida alueen virkistyskäyttöä luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi. Hoito- ja käyttösuunnitelman voimassaolon aikana pyritään selvittämään yksityiskohtaisemmin alueen eri käyttömuotoja ja käyttäjämääriä sekä peilaamaan niiden mahdollisia vaikutuksia alueen luontoarvoihin. 

Lehtokorpien alueelle esitetään liikkumiskieltoa lintujen ja muiden eläinten tärkeimmän pesinnän ajaksi sekä kasvillisuuden kulumisen estämiseksi 10.5.–30.6. Lehtokorpialueet merkitään maastoon. 

Hoito- ja käyttösuunnitelman on laatinut Luontoselvitys Metsänen Oy yhdessä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n kanssa.