28 kouluvalmentajaa aloitti työnsä helsinkiläiskouluissa

Helsinki on palkannut 25 kouluvalmentajaa suomenkielisiin kouluihin ja 3 kouluvalmentajaa ruotsinkielisiin kouluihin (koululista uutisen lopussa) vakinaiseen työsuhteeseen. Kouluvalmentajan tehtävää määriteltäessä on huomioitu koulun muiden ammattilaisten, kuten kuraattorin ja psykologin, toimenkuvat. Nämä kaikki täydentävät osaamisellaan ja toiminnallaan koulun hyvää arkea.
Kuva: Adobe Stock

Kouluvalmentajalla on tärkeä tehtävä koulun arjessa

Yhteisöllisyys, yhteenkuuluvuus, moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden ryhmäytyminen edistävät osaltaan koulujen toimivaa arkea. Tutkimusten (Karvi, 2022) ja käytännön kokemuksen mukaan oppilaat kaipaavat kouluihin lisää aikuisia, joilla on aikaa jutella kiireettömästi, kysellä kuulumisia ja olla läsnä. Helsingissä on vastattu tarpeeseen kehittämällä kouluvalmentajatoimintaa vuodesta 2019 alkaen. 

Helsingissä panostetaan oppilaiden hyvinvointiin, kouluviihtyvyyteen, yhteisöllisyyteen ja oppilaiden osallisuuteen. Kouluviihtyvyydellä ja yhteisöllisyyden kokemuksilla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia oppilaiden oppimiseen. 

Kouluvalmentajan tehtävänä on toimia koulun muun henkilöstön kanssa turvallisena aikuisena, joka muun muassa kohtaa ja kuuntelee oppilaita, ennaltaehkäisee kiusaamista ja yksinjäämistä sekä edistää yhteisöllisyyttä ja hyvää ryhmähenkeä.

– Kouluvalmentajan läsnäolo ja osallistava ote oppilaiden arkeen näkyy oppilaiden ja aikuisten yhteistyön lisääntymisessä ja lämpimässä hengessä. Osallistuminen kiusaamisen vastaiseen toimintaan, rohkaiseva ohjaus kohti koulunkäyntiä ja yhteistyö perheiden ja muiden tahojen kanssa ovat kouluvalmentajan ydintyötä, kommentoi Niina Halonen-Malliarakis, Vesalan peruskoulun rehtori.

Kouluvalmentaja on uusi työntekijä kouluissa – hän ei opeta eikä arvioi vaan keskittyy oppilaiden kohtaamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Kouluvalmentaja on siellä, missä oppilaatkin. Hän on esimerkiksi välitunneilla tavattavissa ja hänellä on aikaa kuunnella oppilaita. Hän tukee oppilaita toimimaan yhdessä ja ohjaa heille mielekästä toimintaa koulupäivien yhteydessä. Kouluvalmentaja osallistuu kasvatustyöhön omalla ammattitaidollaan. Yhdessä koulun muiden aikuisten kanssa kouluvalmentaja varmistaa, että jokainen oppilas löytää paikkansa kouluyhteisössä. Yhteishengen luominen ja turvallisuuden tunteen lisääminen vahvistavat kouluun kiinnittymistä. 

Kun kouluvalmentajatoimintaa arvioitiin vuonna 2021, koulujen henkilökunta koki, että kouluvalmentajien työ on vahvistanut oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja parantanut yleistä kouluviihtyvyyttä. Henkilökunnan mielestä kouluvalmentajan työstä hyötyvät monenlaiset oppijat. Apua saaneina oppilaina mainittiin muun muassa kaverittomat, paljon negatiivista palautetta saavat sekä nuoret, joilla on vaikeuksia säädellä tunteitaan tai jotka ajautuvat helposti ristiriitoihin. Oppilaat kertoivat, mihin olivat saaneet kouluvalmentajilta apua:

 ”Auttaa riidoissa ja hädässä.”
”Tukee, kun on paha päivä.”
”Mukava ja tulen iloiseksi juttelun jälkeen.”
”Sen kautta olen saanut lisätietoa tunteista.”
”Saa tukea kiusaamisessa, voi jutella asioista.”

Oppilaiden hyvinvointia edistetään yhteistyössä

Kouluvalmentajat tekevät monialaista yhteistyötä Helsingissä muiden toimijoiden, kuten nuorisopalveluiden, seurakunnan, poliisin, sosiaalipalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa. Kouluvalmentajan tekemä yhteistyö voi olla esimerkiksi luokkien ryhmäyttämistä. 

Yhteistyö huoltajien ja koulun henkilöstön välillä on osa kouluvalmentajan työtä. Kouluvalmentaja edistää huoltajien osallisuutta kouluarjessa sekä vahvistaa kodin ja koulun välistä yhteisöllisyyttä. 

Kouluvalmentajakoulut 1.8. alkaen

Suomenkieliset koulut 


•    Aurinkolahden peruskoulu
•    Hiidenkiven peruskoulu
•    Itäkeskuksen peruskoulu 
•    Kankarepuiston peruskoulu 
•    Kannelmäen peruskoulu 
•    Keinutien ala-asteen koulu 
•    Kontulan ala-asteen koulu
•    Käpylän peruskoulu
•    Laajasalon peruskoulu
•    Laakavuoren ala-asteen koulu
•    Latokartanon peruskoulu
•    Maatullin peruskoulu
•    Malmin peruskoulu
•    Merilahden peruskoulu 
•    Myllypuron peruskoulu
•    Pitäjänmäen peruskoulu 
•    Porolahden peruskoulu
•    Puistopolun peruskoulu 
•    Pukinmäenkaaren peruskoulu
•    Suutarinkylän peruskoulu
•    Vesalan peruskoulu 
•    Vuoniityn peruskoulu

Ruotsinkieliset koulut


•    Grundskolan Norsen
•    Botby Grundskola
•    Hoplaxskolan