Tarkastuslautakunta: Lapsiperheiden palveluita on syytä kehittää kokonaisuutena

Tarkastuslautakunta on antanut useita suosituksia vuoden 2023 arviointikertomuksessaan. Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.
Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan 19.6.2024.
Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan 19.6.2024.

Tarkastuslautakunta suosittelee vuoden 2023 arviointikertomuksessaan, että lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa palvelutarpeen arviointien työnjakoa selkeytetään ja henkilöstön saatavuutta sekä asiakkaiden pääsy palvelutarpeensa mukaisiin palveluihin turvataan. 

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus on perheille tarkoitettua varhaista matalan kynnyksen tukea. Palvelun saatavuutta on parannettu ja palvelua laajennettu. Jonot ovat kuitenkin kasvaneet, koska palveluun ohjautuu raskaampien palveluiden tarpeessa olevia asiakkaita. Lisäksi ruuhkat ja henkilöstövajeet muissa palveluissa heikentävät eri palvelujen saatavuutta. Eri palveluissa tehdään osittain päällekkäistä työtä.

Kävely- ja pyöräväylien talvikunnossapito tulee ottaa huomioon jo maankäytön suunnittelussa

Kävely- ja pyöräväylien talvikunnossapidosta tarkastuslautakunta katsoo, että talvikunnossapidon huomioiminen jo maankäytön suunnittelussa mahdollistaisi toimivamman lumen käsittelyn. Laatua voitaisiin parantaa myös lisäämällä kannusteita urakoitsijoille toimia sopimusten mukaisesti.

Talvikunnossapitoa toteutetaan kaupungin laatimien tuotekorttien ja työohjeiden mukaisesti, mutta käytännön työtä vaikeuttavat nopeasti muuttuvat sääolosuhteet, sään ääri-ilmiöt, materiaalipula ja kalustorikot. Lumisina vuosina ongelma on lumen kasaamiselle soveltuvan tilan puute. Jalankulun talvihoidon priorisointia ei ole vielä ehditty tehdä. Vaikka pyöräväylien talvihoidon verkostoa on lisätty, talvipyöräilyyn tyytyväisten osuutta ei ole saatu kasvatettua. 

Kirjastojen vetovoima on kasvanut ja kirjastoverkko on kattava

Kirjastot ovat tehneet lukuisia toimenpiteitä lukemisen ja lukutaidon lisäämiseksi. Kirjastojen vetovoimaa on lisätty, mikä näkyy kasvaneina käyntimäärinä. Samalla lähikirjastojen alueellinen verkko on turvattu ympäri Helsinkiä.

Tarkastuslautakunta antoi myös kirjastoja koskevia suosituksia. Tarkastuslautakunta katsoo, että tulevaisuudessa on syytä jatkaa kirjastojen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyön kehittämistä. Lisäksi tulee edistää toimenpiteitä, jotta yläkouluikäisten kirjastovierailut saataisiin toteutumaan entistä paremmin.

Helsingin sataman hiilineutraaliustavoite etenee, työtä on vielä edessä 

Tarkastuslautakunta suosittelee Hiilineutraali Satama -toimenpideohjelmaa muutettavaksi siten, että siinä huomioidaan metaani ja muut kasvihuonekaasut hiilidioksidin lisäksi. Alusliikenteen päästöt tuottavat valtaosan Helsingin sataman päästöistä, kaikkiaan 80 prosenttia. Nämä päästöt saadaan alenemaan neljänneksen vuoteen 2030 mennessä.

Raskaan liikenteen ja satama-alueiden työkoneiden päästöt ovat lisääntyneet vastoin tavoitteita. Ne muodostavat yhteensä 18 prosenttia Sataman päästöistä. Sen sijaan Sataman omien päästöjen hiilineutraalius näyttää toteutuvan jo vuonna 2025. Sataman omien päästöjen osuus päästölähteiden kokonaisuudesta on kuitenkin pieni, vain kaksi prosenttia.

Arviointikertomus valtuuston käsittelyyn 19.6.

Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan 19.6.2024. Samassa yhteydessä käsiteltävänä ovat kaupunginhallituksen ja toimialalautakuntien lausunnot arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomuksessa käsittelemiin aiheisiin voi tutustua osoitteessa www.arviointikertomus.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).