Mustapuron tulvatasanteiden rakentaminen Myllypurossa on alkanut

Myllypuron liikuntapuiston alueella on alkanut urakka, jossa Mustapuron ympäristöön rakennetaan tulvatasanteita, kylvetään rantaniittyjä sekä uusitaan siltoja. Työt ovat osa Helsingin kaupungin toimia ilmastonmuutoksen aiheuttamien tulvien varalle.
Hankkeessa säilytetään aiemmin rakennettuja kutusoraikkoja (kuvassa) ja toteutetaan uusia. Uomaan lisätään myös lahopuita ohjaamaan virtaa ja parantamaan kalojen ja muun eliöstön elinoloja. Kuva: Sari Knuuti
Hankkeessa säilytetään aiemmin rakennettuja kutusoraikkoja (kuvassa) ja toteutetaan uusia. Uomaan lisätään myös lahopuita ohjaamaan virtaa ja parantamaan kalojen ja muun eliöstön elinoloja. Kuva: Sari Knuuti

Tulevaisuudessa tulvat lisääntyvät sekä ilmastonmuutoksen että tiivistyvän kaupunkirakenteen vuoksi. Tulvaniittyjen avulla pystytään suojelemaan Myllypurossa sijaitsevaa Helsingille tärkeää infrastruktuuria, kuten Itäväylää, metrorataa ja Raide-Jokerin reittiä.

Tulvatasanteet ovat muutamien kymmenien metrien levyisiä niittyalueita, joille vesi ohjataan purosta rankkasateiden aikaan. Tasanteet rakennetaan niin, että mahdollisimman paljon puita voidaan säilyttää alueella. Lisäksi Mustapuron siltoja ja siltarumpuja uusitaan, ja pieni kävelysilta puretaan päiväkoti Puotilan Kajaaninlinnantien toimipisteen kaakkoispuolelta. Aiemmin tiedotetusta poiketen päiväkodin lounaispuolinen eli jäähallin kaakkoispuolinen silta säilytetään toistaiseksi.

Työ tehdään luontoa kunnioittaen

Mustapuron työt tehdään alueen luonnonarvoja kunnioittaen, ja niiden tarkoitus on myös parantaa luonnon monimuotoisuutta puron ympäristössä.

Tulvatasanteiden annetaan kasvittua rauhassa ennen kuin niille johdetaan vettä. Kuivana aikana ne palvelevat erityyppisinä virkistysniittyinä kukkivasta kedosta rehevään kosteikkomaisemaan. Näin syntyy myös erilaisia elinympäristöjä eri hyönteisille. Lisäksi puroon rakennetaan kutusoraikkoja sekä istutetaan puroelinympäristöä parantavia vesisammalia.

Rakentamisen aikana tarkkaillaan työmaalta puroon johdettavien vesien laatua, jottei puron veden laatu heikkene. Rummuissa ja silloissa huomioidaan kalojen ja vesieliöiden kulku, eikä kutuaikana tehdä puroon kohdistuvia työvaiheita. Myöskään puita ei kaadeta lintujen pesimisaikaan.

Tulvasuojelu-urakan aikana parannettava purouoman osuus sijoittuu Itäväylän ja Kehä I:n välille, ja urakan ulkopuoliset alueet pyritään pitämään mahdollisimman koskemattomina. Työt alueella jatkuvat näillä näkymin vuoden 2025 syksyyn saakka.

Lisäksi Mustapuron varressa on tehty aiemmin keväällä tulvasuojelu-urakan ulkopuolisia, normaaliin kunnossapitoon liittyviä töitä.

Tulvaniityt sijoittuvat Mustapuron varteen, Itäväylän ja Kehä I:n välimaastoon. Kuva: Sitowise
Tulvaniityt sijoittuvat Mustapuron varteen, Itäväylän ja Kehä I:n välimaastoon. Kuva: Sitowise