MAL 2023 tähtää Helsingin seudun kestävään kasvuun ja toimivaan liikennejärjestelmään

Helsingin seutu kasvaa ja tiivistyy. Kasvu tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja kestävään liikennejärjestelmään. Muun muassa nämä periaatteet sisältyvät maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelmaan. Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK hyväksyi osaltaan MAL 2023 -suunnitelman ja sen vaikutustenarvioinnin kokouksessaan 12.9.2023. MAL 2023 -suunnitelman päätavoitteet ovat hiilineutraali, hyvinvoiva ja menestyvä Helsingin seutu. 
Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelmassa olennaisessa roolissa on kestävä liikennejärjestelmä. Kuva: Beatrice Bucht / Helsingin kaupunki
Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelmassa olennaisessa roolissa on kestävä liikennejärjestelmä. Kuva: Beatrice Bucht / Helsingin kaupunki

Vuoteen 2040 mennessä 400 000 asukasta lisää

Helsingin seudun asukasluvun ennakoidaan kasvavan nykyisestä 1,5 miljoonasta lähes kahteen miljoonaan vuoteen 2040 mennessä. Tähän kasvuun vastataan rakentamalla vuosittain 16 500 asuntoa. Uusi rakentaminen ohjataan pääosin jo rakennetuille alueille keskuksiin ja raideliikenteen varsille, mikä tarkoittaa seudun yhdyskuntarakenteen tiivistymistä. Seudun asukkaiden tarpeisiin rakennetaan monipuolisia ja laadukkaita asuntoja. Asuinalueita, jotka uhkaavat jäädä kehityksestä jälkeen, uudistetaan määrätietoisesti.

Kestävällä liikennejärjestelmällä oleellinen rooli

MAL 2023 -suunnitelmassa olennaisessa roolissa on kestävä liikennejärjestelmä. Joukkoliikenne tukeutuu ennen muuta raideliikenteeseen. Nykyisen joukkoliikennejärjestelmän toimivuus on tärkeää varmistaa. Siksi suunnitelman hankkeisiin sisältyy muun muassa lähijunavarikoiden rakentaminen, juna- ja metroasemien perusparannuksia, sekä metron kulunvalvontajärjestelmän uusiminen. 

Matkan hinnalla on keskeinen vaikutus joukkoliikenteen suosioon. Lipun hintojen alentamisella olisi laajoja hyötyjä koko seudulle. Myös autoilijat hyötyisivät, koska joukkoliikenteen käyttö kasvaisi ja siksi ruuhkat vähenisivät. MAL 2023 -suunnitelma sisältää ehdotuksen merkittävästä vuosittaisesta 150 miljoonan euron valtion tuesta joukkoliikenteelle, jonka avulla joukkoliikenteen lippujen hintoja voitaisiin alentaa nykyisestä noin kolmanneksella.

Kävely ja pyöräliikenne ovat keskeinen osa kestävää liikennejärjestelmää. Pyöräilyn seudullisen pääverkon puuttuvat yhteydet ja parannukset ovat mukana suunnitelmassa. Seudullista kävelyn edistämisohjelmaa laaditaan parhaillaan. 

Tieverkkoa kehitetään tavaraliikenteen tarpeet huomioiden, ja raskaalle liikenteelle rakennetaan taukopaikkoja.

Tulevaisuuden ennakointi on poikkeuksellisen haastavaa

MAL 2023 -työtä on tehty isojen maailmanlaajuisten muutosten keskellä. Koronapandemia, Ukrainan sota ja inflaatiokehitys ovat vaikeuttaneet tulevaisuuden ennakointia ja myös suhdannetilanne on vaikeutumassa. Suunnitelman vaikutuksia on arvioitu laajasti ja monipuolisesti. Tukena ovat toimineet niin liikenne-ennusteet kuin asiantuntija-arviot.

Seudun ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa, ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä. 

Seuraavaksi MAL-sopimus

MAL 2023 -suunnitelma on tarkoitus hyväksyä seudun ja seudun kuntien päätöksenteossa syksyllä 2023, minkä jälkeen sitä aletaan toteuttaa.  Suunnitelma muodostaa lähtökohdan valtion ja Helsingin seudun kuntien väliselle MAL-sopimukselle, jonka valmistelu aloitetaan syksyllä 2023. MAL-sopimuksessa sovitaan tärkeimmistä lähivuosien toimenpiteistä, esimerkiksi isoista raidehankkeista ja asuntotuotannon määrästä. 

Mitä on MAL-suunnittelu?

  • Helsingin seudun maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) MAL 2023 -suunnitelma on strateginen, Helsingin seudun 14 kuntaa kattava suunnitelma. Suunnitelma ilmaisee seudun kuntien yhteisen tavoitetilan seudun kehityksestä vuoteen 2040 ja luo näkemystä vuoteen 2060 asti. Suunnitelmakokonaisuus kattaa myös lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman.
  • Tärkeä osa MAL 2023 -suunnittelua on vaikutusten arviointi, jonka avulla varmistetaan, että suunnitellut keinot ovat vaikutuksiltaan tehokkaita ja vievät Helsingin seutua haluttuun suuntaan.
  • MAL-suunnittelua tehdään neljän vuoden syklillä. Kunnat vastaavat maankäytön ja asumisen suunnittelusta, HSL vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja suunnitelman vaikutusten arvioinnista.
  • Maankäytön ja asumisen osalta MAL-suunnitelmasta päättää Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK ja seudun kunnat. Liikennejärjestelmäosion hyväksyy HSL:n hallitus jäsenkuntiensa osalta ja muiden kuntien osalta KUUMA-johtokunta ja asianomaiset kunnat.