Helsinkiläisnuoret käsittelivät hyvinvoinnin haasteita

Strategiakaudella 2021–2025 Helsingissä kokeillaan avoimia apulaispormestarien toimialailtoja, joissa lapset ja nuoret voivat tuoda esiin heille tärkeitä asioita suoraan kaupungin johdolle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjesti maaliskuussa oman toimialailtansa, joka kohdentui tällä kertaa yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Tilaisuuden ohjelman pääpaino oli pienryhmissä käytävässä dialogissa, jossa nuoret ja johto kohtasivat toisensa tasavertaisesti. Tilaisuuden teema, hyvinvoinnin haasteet kouluissa ja oppilaitoksissa, valikoitui nuorten omien toiveiden pohjalta.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilökunta esittäytyi nuorille ennen pienryhmäkeskustelujen alkamista. Kuva: Nina Dale
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilökunta esittäytyi nuorille ennen pienryhmäkeskustelujen alkamista. Kuva: Nina Dale

Tilaisuuteen osallistui yli 70 nuorta, apulaispormestari Nasima Razmyar sekä toimialan johtoa, kuten ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja Niclas Grönholm, perusopetusjohtaja Outi Salo, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen johtaja Harri Korhonen. Tilaisuudessa nuoret keskustelivat pienryhmissä tasavertaisesti toimialan johdon kanssa. 

Tavoitteena ei ollut etsiä ratkaisuja, vaan pysähtyä kuuntelemaan ja keskustelemaan yhdessä, jotta kaupunki saa paremman ymmärryksen keskustelujen aiheina olleista haasteista. Parempi ymmärrys on edellytys sille, että toimiala voi edistää nuorten hyvinvointia. Dialogi käytiin Erätauko-keskustelun kaavaa mukaillen. Ryhmäkeskusteluissa puhuttiin muun muassa motivaation puutteesta, stressistä, kiusaamisesta sekä siitä, miten lasten ja nuorten näkemyksiä pitäisi kuunnella enemmän.

Nuoret koulujärjestelmän keskiöön 

Nuoret kertoivat kaipaavansa matalan kynnyksen keskusteluyhteyttä heitä koskevissa kysymyksissä, jotta läpinäkyvyys ja avoimuus päättäjiä ja yhteiskuntaa kohtaan vahvistuisi. Nuoret toivoivat rakentavia keskusteluja, vaikka asioista oltaisiinkin kriittisiä ja ne synnyttäisivät ristiriitoja. 

Toiminnassa tulisi välttää oletuksia nuorten ajatuksista ja muistaa laittaa nuoret koulujärjestelmän keskiöön. Ryhmien keskusteluissa nousi esiin nuorten toive tulla kuulluiksi ja nähdyiksi. 

Tellu, Ohto, Ruut, Kristina, Lulu ja Minka ovat Arabian peruskoulun kasiluokkalaisia. Heidän mielestään pienryhmäkeskusteluissa oli rento fiilis ja turvallinen olo puhua ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa. Kuva: Nina Dale
Tellu, Ohto, Ruut, Kristina, Lulu ja Minka ovat Arabian peruskoulun kasiluokkalaisia. Heidän mielestään pienryhmäkeskusteluissa oli rento fiilis ja turvallinen olo puhua ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa. Kuva: Nina Dale

Nuoret haluavat tulla kohdatuiksi yksilöinä 

Nuoret toivovat kouluissa ja oppilaitoksissa aikaa kohtaamisille tasa-arvoisina yksilöinä ja arkisia, rauhallisia keskusteluja. Ryhmäkeskusteluissa osallistujat kertoivat kokevansa stressiä opinnoissa menestymisestä sekä jatko-opiskeluihin pääsemisestä. Stressiä lisää mm. koulutilojen rauhattomuus. Kuten nuoret huomauttivat, stressi puolestaan vaikuttaa siihen, miten opintoihin jaksaa suhtautua.  

Osallistujat korostivat turvallisen oppimisympäristön, vaihtelevien opintojen sekä opintojen vastapainon, kuten taiteen ja liikunnan, olevan tärkeitä motivaation kannalta. Se, että opettaja pystyy huomioimaan oppijat yksiöinä, joilla on erilaiset tavat oppia ja erilaiset kiinnostuksen kohteet, vähentää tylsyyttä ja motivaation puutetta koulussa ja oppilaitoksessa.

Kiusaaminen puhututti  

Tilaisuudessa keskusteltiin myös kiusaamisesta ja turvattomuuden tunteesta kouluissa ja oppilaitoksissa. Nuoret korostivat jatkuvan ryhmäyttämisen, mukavan yhdessä tekemisen ja keskustelujen merkitystä kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä. 

Opettajilta osallistujat toivoivat jämäkkyyttä kiusaamisen puuttumisessa ja toisaalta ymmärrystä kiusaamisen tunnistamiseen. Nuoret toivoivat aikuisten muistavan, että jokainen oppija on erilainen, jokaisella on oma ajattelunsa ja maailmankuvansa, joka kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Tärkeää olisi saada olla oma ihana itsensä. 

  

Emir, 19, ja Sina, 22, opiskelevat pintakäsittelyalan perustutkintoa Stadin AO:n Myllypuron toimipaikassa. Erityisesti kiusaamiseen liittyvät ryhmäkeskustelut olivat heidän mielestään onnistuneita. Kuva: Nina Dale
Emir, 19, ja Sina, 22, opiskelevat pintakäsittelyalan perustutkintoa Stadin AO:n Myllypuron toimipaikassa. Erityisesti kiusaamiseen liittyvät ryhmäkeskustelut olivat heidän mielestään onnistuneita. Kuva: Nina Dale

Nuoret toivovat lisää keskustelua  

”Tilaisuuden yksi parhaimmista asioista oli tunne siitä, että omalla mielipiteellä ja lauseella on väliä ja sitä oikeesti kuunnellaan…”. 

Nuorilta saatu palaute tilaisuudesta oli positiivista. Palautteista välittyi se, että nuoret haluavat tulla kuulluiksi ja kaipaavat lisää keskustelua päättäjien kanssa. 

Tilaisuuteen osallistuneet kasvatuksen ja koulutuksen toimialana johtajat ja työntekijät pitivät tapahtumaa onnistuneena: 

”Keskustelu oli todella rakentavaa. Osallistujilta tuli palautetta, että tulivat kuulluiksi ja tuntui että osallistumisen kynnys oli matala.” 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää seuraavan toimialaillan syksyllä. Silloin kohdataan ja kuunnellaan nuorempia oppilaita.