HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

16 - 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

2.5.2007 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous

3

 

4

Kaupungin piirijaon tarkistaminen

5

 

5

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

10

 

6

Lainan myöntäminen Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle

30

 

7

23.4.2007 pöydälle pantu asia
Strategiakokousasia: Tietotekniikkastrategia vuosille 2007-2010

32

 

8

Eron myöntäminen Eva Biaudetille maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

36

 

9

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

38

 

10

Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa täytäntöönpanoasiassa

41

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Tapaninkylän tontin 39326/5 asemakaavan muuttaminen (nro 11664)

43

 

2

Vartiokylän tonttien 45268/16 ja 45274/12 asemakaavan muuttaminen (nro 11655)

46

 

3

Vartiokylän tontin 45457/8 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11652)

51

 

4

Ajantasaistettu lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Oy Volvo Auto Ab:n entisen toimitalon (Vallilan tontti 534/9) suojelusta rakennussuojelulain perusteella

55

 

5

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Laajasalon kortteleiden nro 49265 - 49268 ym. alueiden (Itäniitynniemi) asemakaava-asiassa (nro 11470)

61

 

6

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Laajasalon tonttien 49247/1 ja 2 sekä 49163/8 ym. alueiden asemakaava-asiassa (nro 11553)

67

 

7

Luonnos lausunnolle meneväksi kaupungin vuosien 2008-2017 maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaksi

73

 

8

Lasten päiväkoti Savelan hankesuunnitelman hyväksyminen

75

 

9

Päiväkoti Toivon hankesuunnitelman hyväksyminen

79

 

10

Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän varsinainen yhtiökokous

83

 

11

Kannanotto Martti Kairan Taivallahden ranta-alueen asemakaavan muutosta koskevaan muistutukseen (nro 11290)

84

 

12

Kannanotto Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKAn Taivallahden ranta-alueen asemakaavan muutosta koskevaan muistutukseen (nro 11290)

93

 

13

Lausunto Sipoon kunnalle Sipoon yleiskaava 2025 -luonnoksesta

98

 

14

Sopimuksen tekeminen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kanssa Kallion tontin 11305/4 asemakaavan muutosehdotuksesta Nro 11629

133

 

15

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon varsinainen yhtiökokous

135

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

137

 

2

Hiiraan Community Development ry:n oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan päätökseen projektiavustuksen hylkäämisestä

142

 

3

Uuden jäsenen nimeäminen Suomen Kansallisoopperan säätiön hallitukseen

145

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Helsingin pelastuslaitoksen palvelutaso, täydennysosa voimassa olevalle päätökselle 2005-2008

147

 

2

Helsingin kaupungin ja kauppa- ja teollisuusministeriön välinen uusi energiatehokkuussopimus vuosille 2008 - 2016

150

 

3

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

152

 

4

Lausunto ympäristöministeriölle ohjeesta teollisuusmelun mittaamiseksi

154

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Apulaisoikeuskanslerin päätös kouluterveydenhuoltoa koskevassa asiassa

157

 

2

Vt Terhi Peltokorven toivomusponsi: Kokonaisselvityksen ja suunnitelman tekeminen peruskoulujen kouluterveydenhuollosta

164

 

3

Helsingin hallinto-oikeuden päätös terveysasemaverkon kehittämiseen liittyvistä päätöksistä tehtyihin valituksiin

168

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Wallden-Paulig) ja
Oker-Blomin (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1039

 

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy ilmoittaa (17.4.2007), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 10.5.2007 klo 12.00 alkaen Helsingin Veden Länsisalissa, Ilmalankuja 2 L, Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valitseminen).

 

Kj toteaa, että yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Perustamissopimuksen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä neljä varsinaista ja neljä varajäsentä. Nyt päättyvällä toimikaudella yhdeksänjäsenisessä hallituksessa ovat toimineet Helsingin kaupungin edustajina seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen): Esko Tiainen (Veli-Pekka Vuorilehto), Pia Talja (Antti Kääriäinen), Petri Lillqvist  (Maarit Toveri)  ja Martti Varis (Seija Lumme).

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kolme tilintarkastajaa, joista yhden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja kolme varatilintarkastajaa. Yhtiön perustamissopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.  Kaupungin nimeämänä varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind ja varatilintarkastajana KHT, JHTT Jarmo Lohi.

 

Tarkastuslautakunta ehdottaa (13.2.2006 §148), että kaupunki nimeää vuodelle 2007 varsinaiseksi tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind  ja varatilintarkastajana KHT, JHTT Jarmo Lohi.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 


KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

                    edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n 10.5.2007 klo 12.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa

 

                    hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

 

                    esittämään yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi seuraavat varsinaiset ja varajäsenet:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

___________________________

__________________________

 

 

___________________________

__________________________

 

 

___________________________

__________________________

 

 

Jukka Piekkari

Veli-Pekka Vuorilehto

toimitusjohtaja

käyttöpäällikkö

 

sekä

                    esittämään yhtiökokouksessa, että vuodelle 2007 yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind ja varatilintarkastajana KHT, JHTT Jarmo Lohi.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille, Helsingin Vedelle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN PIIRIJAON TARKISTAMINEN

 

Khs 2007-1069

 

Kj toteaa, että Khs päätti edellisen kerran hallinnollisten aluejakojen muutoksista 7.6.1999 (Khs 1998-3083§). Nyt käsillä olevaan esitykseen on virkamiesvalmisteluna kerätty tarpeelliset muutokset vuodesta 1999 vuoden 2006 loppuun. Työ on tehty talous- ja suunnittelukeskuksen, tietokeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston yhteistyönä.

 

Helsingissä on kaksi osin päällekkäistä, osin toisiinsa yhtyvää aluejakojärjestelmää, virallinen kaupunginosajako ja hallinnollinen piirijakojärjestelmä.

 

                    Helsingin kaupunginosat on numeroitu 1-54. Kaupunginosajakoa säädellään pääosin asemakaavoituksessa vahvistettavilla kaupunginosarajoilla ja se on osa kaupungin alueen virallista kiinteistöjärjestelmää, missä kiinteistötunnukset ovat muotoa kaupunginosa-kortteli-tontti. Kiinteistöjärjestelmän selkeyden säilyttämiseksi kaupunginosajakoon ei pidä tehdä muutoksia, jotka vaikuttaisivat kiinteistötunnusten muutoksiin.

 

                    Piirijakojärjestelmässä on 7 suurpiiriä, jotka jakautuvat 33 peruspiiriin ja nämä edelleen 129 osa-alueeseen ja edelleen 356 pienalueeseen. Osa-alueet ja pienalueet on tehty kaupunginosajakoon yhtyen. Muutokset vuonna 1982 hyväksyttyyn piirijakojärjestelmään vahvistetaan kaupunginhallituksen erillispäätöksillä.

 

Helsingin vuonna 1982 (Khs 13.12.1982 2900§) hyväksytty piirijakojärjestelmä ja sen periaatteet ovat edelleen voimassa myöhemmin tehtyine muutoksineen.

 

Hallinnollinen piirijakojärjestelmä laadittiin perinteisen kaupunginosajaon ohelle paremmin vastaamaan kasvaneen kaupungin hallinnon organisatorisia, toiminnallisia ja tilastollisia vaatimuksia ja tarpeita. Piirijaon keskeinen tarkoitus on palvella hallintokuntien toimintaa, toiminnallista suunnittelua sekä kaupungin kehityksen seurantaa tarkoituksenmukaisen aluejaotuksen avulla.

 

Nyt esitettävät aluejakojen muutokset perustuvat ensisijaisesti asemakaavojen muutoksissa tehtyihin kaupunginosarajojen muutoksiin ja muihinkin asemakaavojen tulevaa rakentamista ohjaaviin muutoksiin ja edelleen kaavanmukaisen rakentamisen edistymiseen. Koska piirijakojärjestelmän aluejakorajojen tulee periaatepäätöksen mukaisesti noudattaa asemakaavojen ja kiinteistöjärjestelmän mukaisia kaupunginosa-rajoja, on korjauksia tehtävä.  Aluejakorajoja on korjattu myös tapauksissa, joissa vanha raja kulkee uuden rakennuksen yli. Rajoja on korjattu myös noudattamaan uuden tontin, katualueen tai puistoalueen reunaa. Suurin osa muutoksista tarkoittaa rajojen siirtoja muutaman kymmenen metrin verran.

 

Uusien rakennusalueiden tullessa ajankohtaisiksi on osa-alue- ja pienaluejakoa muutettu ja uusia alueita lisätty vastaavasti uuteen tilanteeseen sopeutuviksi. Tällaisia kohteita ovat Kuninkaantammi, Honkasuo, Meri-Rastila, Vuosaari, Jätkäsaari, Eiranranta, Arabianranta ja Laajasalon Kruunuvuori.

 

Suurpiirit, 7 aluetta ja peruspiirit, 33 aluetta, säilyvät ennallaan pieniä rajantarkistuksia lukuun ottamatta. Vain Myllypuron peruspiirin 702 aluetta on laajennettu Myllypuron urheilupuiston kohdalla siirtämällä Myllypuron urheilupuisto Vartiokylän peruspiiristä 701 Myllypuron puolelle. Osa-alueiden lukumäärä kasvaa 129:stä 131:een ja pienalueiden lukumäärä kasvaa 356:sta 363:een.

 

Nimi- ja numeromuutokset sekä uudet osa-alueet ja pienalueet on esitetty erikseen seuraavassa taulukossa.

 

Osa-alueiden muutos

 

Vanha numero ja nimi

Uusi numero ja nimi

Perustelut

544

Meri-Rastila

Havs-Rastböle

544

Meri-Rastila

Havsrastböle

Korjaus ruotsin kielen

oikeinkirjoitukseen

334

Hakuninmaa

Håkansåker

334

Hakuninmaa

Håkansåker

Hakuninmaa jakautuu kahtia,

virkamiesesitys

334

Hakuninmaa

Håkansåker

335

Kuninkaantammi

Kungseken

Muutosehdotus uutta asuntoaluetta

varten, virkamiesesitys

(nimistötoimikunnan ehdotus

14.1.2004)

385

Malmin lentokenttä Malm flygfält

385

Malmin lentokenttä Malms flygfält

Korjaus ruotsin kielen

oikeinkirjoitukseen

230

Toukola

Majstad

231

Toukola

Gamla Majstad

Toukola jakautuu kahtia,

nimistötoimikunnan ehdotus

6.4.2005

230

Toukola

Majstad

232

Arabianranta

Arabiastranden

Nimistötoimikunnan ehdotus

6.4.2005

403

Töyrynummi

Lidamalmen

403

Töyrynummi

Lidmalmen

Korjaus ruotsin kielen

oikeinkirjoitukseen

 

 

Pienalueiden muutos

 

Vanha numero

Uusi numero

Perustelut

544 1

 

544 1

544 4

Meri-Rastilan pienalueiden

tarkempi seuranta

491 2

 

491 2

491 7

Varautuminen Kruunuvuoren

rakentamisen aloitukseen

453 2

 

454 5

 

Myllypuron urheilupuisto

siirretty Puotinharjusta

Myllypuron osa-alueeseen

204 0

 

204 1

204 2

Eiranrannan alueen tarkempi

seuranta

203 0

 

203 1

203 2

203 3

Jätkäsaaren alueen tarkempi

seuranta

334 3,4

 

334 3

335 1

335 2

Kuninkaantammen alueen

tarkempi seuranta

333 1

 

333 1

333 3

Honkasuon alueen tarkempi

seuranta

 

 

Muutokset on selostettu liitteenä 1 olevalla listalla. Samaan muutosnumeroon on joissakin tapauksissa kerätty erillisiä, mutta sijainniltaan lähekkäisiä muutoksia. Muutoksia on tehty aikajärjestyksessä jaksolla 1999–2006.

 

Korjattu tilanne ja uusi piirijakojärjestelmä on esitetty liitekartalla 2.

 

Tarkistukset ja muutokset toteutetaan välittömästi karttojen ja tietorekisterien päivittämisenä.

 

Nimistötoimikunta on tehnyt 6.4.2005 ehdotuksen Toukolan osa-alueen 230 jakamisesta kahteen osa-alueeseen Vanha-Toukola ja Arabianranta, mistä kaupunkisuunnittelulautakunta on antanut lausuntonsa 9.1.2006 (Kslk 2005-823, Khs 2005-11677529) ja edelleen kiinteistölautakunta 21.3.2006 (Kv 2006-52, Khs 2005-1167) ehdottaen esitetyn Vanha-Toukola muuttamista alkuperäisen aluejaon nimeksi Toukola.

 

Tehtäessä taas kerran tarkistuksia piirijakojärjestelmään on havaittu tarpeelliseksi kehittää piirijakojen ylläpitomenettelyä. Pienet, teknisluonteiset korjaukset ja muutokset tulisi toteuttaa piirijakojärjestelmään samalla kun asemakaava tai asemakaavan muutos vahvistetaan kaupunginvaltuustossa. Näitä ovat erityisesti kaupunginosan rajaan kohdistuvat asemakaavamuutokset. Tämä olisi delegoitava tehtäväksi kaupungingeodeetin päätöksellä ja päivitettävä digitaalisiin karttoihin ja tietojärjestelmiin välittömästi. Jotta päivitykset siirtyisivät yhtenäisinä kaikkiin eri hallintokuntien aluejakoihin, tulee hallintokuntien yhtenäistää aluejakojen ylläpitomenettelyä yhteisillä tietotekniikkaratkaisuilla.

 

Sen sijaan piirijakojärjestelmän periaatteita koskevat ja alueiden määrään vaikuttavat ja nimistömuutokset tulee edelleenkin tuoda kaupunginhallitukseen päätettäväksi. 

 

Kj toteaa, että piirijakojärjestelmän muutokset ja rajantarkistukset ovat pieniä ja luonteeltaan teknisiä. Nimien korjaukset, uusien osa-alueiden nimet ja numerot sekä uudet pienalueet perustuvat asemankaavojen muutoksiin. Ehdotetut osa-alueiden nimet noudattavat nimistötoimikunnan ehdotuksia. Kiinteistölautakunta on ehdottanut Vanha-Toukolan muuttamista alkuperäisen aluejaon nimeksi Toukola, jolloin kaupunginosalla ja osa-alueella olisi sama nimi. Nimistötoimikunnan ehdotuksen mukaista Vanha-Toukola nimeä käytettäessä kaupunginosalla ja osa-alueella ei ole samaa nimeä. Kaupungingeodeetin tehtäviin lisättävä korjausluonteisista hallinnollisen piirijaon muutoksista päättäminen on luonteeltaan teknistä. Paikkatietojen lisääntyvän käytön vuoksi on aluejakojen ylläpitomenettelyjen tietotekniikkaratkaisujen yhtenäistämiseksi syytä parantaa keskeisten virastojen yhteisellä kehittämishankkeella.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä virkamiestyöryhmän esittämät hallinnollisen piirijakojärjestelmän muutokset ja rajantarkistukset liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee hyväksyä nimien korjaukset, uusien osa-alueiden nimet ja numerot sekä uudet pienalueet edellä esitettyjen taulukkojen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päättänee myös kehottaa sääntötoimikuntaa käynnistämään kiinteistöviraston johtosäännön muutoksen siten, kaupungingeodeetin tehtäviin lisättäisiin asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista johtuvista ja muista korjausluonteisista hallinnollisen piirijaon muutoksista päättäminen.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa käynnistämään aluejakojen ylläpidon yhtenäistämiseen tähtäävän paikkatietohankkeen yhdessä tietokeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.

 

Pöytäkirjanote kaikille virastoille ja laitoksille

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, pääsuunnittelija, puhelin 310 36257

 

 

LIITTEET

Liite 1

Aluejakojen muutosten kuvaus

 

Liite 2

Uusi aluejakokartta

 

 

 

 


5

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2007-891, 2007-889, 2007-884, 2007-850, 2007-740, 2007-870, 2007-810, 2007-435, 2007-1066

 

Kj toteaa, että Helsingin kaupungin innovaatiorahasto perustettiin Kvston päätöksellä 19.6.2002 ja sen peruspääomaksi siirrettiin vuoden 2001 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä 16 818 792,65 euroa. Rahaston sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

 

Innovaatiostrategian toteutukseen liittyen alla on kuvattu ne hankkeet, joille esitetään vuodelle 2007 rahoitusta innovaatiorahastosta:

 

1

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma (2007-2010)

 

Hankeyhteistyön tausta

 

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma on vuodesta 2001 alkaen edistänyt Helsingin kaupungin ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) yhteistyötä. Tavoitteena on lisätä Helsingin seudun kansainvälistä vetovoimaa ja kilpailukykyä tuottamalla innovaatioita niin kaupungin organisaation kuin sen asukkaiden sekä kaikkien Helsingissä asioivien ihmisten hyödyksi.

 

Ohjelman johtoryhmän 11.5.2006 tekemän linjauksen mukaisesti käynnistettiin kesäkuussa 2006 hankeyhteistyön valmistelu. Tavoitteeksi asetettiin pääkaupunkiseudun kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta merkittävien, synergisistä tutkimus- ja kehittämisprojekteista koostuvien yhteistyöhankkeiden käynnistäminen. Hankeyhteistyön pilottina toimii tammikuussa 2006 käynnistynyt Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 -hanke.

 

Valmistelutyö käynnistettiin Helsingin kaupungin liikelaitosten ja virastojen johdolle sekä TKK:n professorikunnalle kesäkuussa 2006 tehdyn sähköisen kyselytutkimuksen avulla. Yhteistyötarpeita ja kiinnostuksen kohteita kartoittavan kyselyn tulosten pohjalta ohjelman ohjausryhmä hyväksyi 18.9.2006 kokouksessa jatkovalmisteluun kolme yhteistyöteemaa:

 

                    Kestävä rakentaminen,

                    Tulevaisuuden joukkoliikenne ja

                    Vetovoimainen urbaani asuminen.

 

Hankekokonaisuuksien sisällöllisestä valmistelusta on vastannut TKK:lla kolme yksikköä: Rakentamistalouden laboratorio Kestävä rakentaminen -hankkeen, liikennelaboratorio Tulevaisuuden joukkoliikenne -hankkeen ja Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus Vetovoimainen urbaani asuminen -hankkeen osalta.

 

Hankkeiden sisältöä on suunniteltu Helsingin kaupungin tarpeista käsin ja niitä on kehitetty yhteistyössä projekteihin osallistuvien yhteistyökumppaneiden kesken. Kolmessa hankkeessa on mukana yhteensä yhdeksän tutkimus- ja kehittämisprojektia ja yhteistyökumppaneina 10 Helsingin kaupungin virastoa ja liikelaitosta sekä useita kymmeniä kotimaisia sekä kansainvälisiä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita.

 

./.                   Hanke-esitykset ovat liitteinä 1-3.

 

Hankeyhteistyön tavoitteet

 

Hankeyhteistyön päätavoitteena on tuottaa Helsingin kaupungin käyttöön uusia toimintamalleja ja teknologioita, joista parhaimmillaan syntyy alueelle myös uutta liiketoimintaa. Hankekohtaiset tavoitteet on esitetty erikseen esityslistan tämän asian liitteinä olevissa hanke-esityksissä.

 

Helsingin kaupungin ja TKK:n verkostot yhdistämällä on mahdollista koota yhteen alan keskeiset toimijat niin rahoituksen kuin tietotaidon ja tutkimustulosten kaupallistamisenkin osalta.

 

Hankeyhteistyön myötä Innovatiivinen kaupunki® -ohjelman tavoitteena on kehittää toimintamalli, joka kytkee yhteen projektit ja niiden osapuolet, lisää projektien välistä tiedonvaihtoa ja toimii aktiivisesti tulosten käyttöönoton ja hyödyntämisen edistäjänä.

 

Helsingin kaupunki hyötyy hankeyhteistyöstä oman tutkimus- ja kehittämistoimintansa resurssien kasvattamisesta ulkopuolisella rahoituksella, joka toteutuessaan moninkertaistaa kaupungin hankkeille myöntämän rahoituksen.

 


Hankeyhteistyön aikataulu ja resurssit

 

Kolme hankekokonaisuutta käynnistyy yhdeksällä noin kolmivuotisella tutkimus- ja kehittämisprojektilla vuonna 2007. Kukin projekti on itsenäinen tutkimuskokonaisuus ja projektikohtaiset aikataulu- ja resurssisuunnitelmat on kuvattu esityslistan tämän asian liitteissä 1-3.

 

Kolmelle hankkeelle haetaan projektikohtaisesti päärahoitusta Tekesistä (65 %) ja osarahoitusta Innovaatiorahastosta (11 %). Projektisuunnitteluun osallistuneilta Helsingin kaupungin virastoilta ja liikelaitoksilta (4 %) sekä muilta julkisen ja yksityisen tahon yhteistyökumppaneilta (21 %) on jo saatu alustavat rahoituspäätökset.

 

Kestävä rakentaminen -hankkeen yhteenlasketut kokonaiskustannukset ovat 1 900 000 euroa. Innovaatiorahastosta haettava rahoitus on yhteensä 165 000 euroa (9 %), josta vuoden 2007 osuus on 12 000 euroa.

 

Tulevaisuuden joukkoliikenne -hanke koostuu neljästä tutkimus- ja kehittämisprojektista, joiden kokonaiskustannukset ovat 2 260 000 euroa. Innovaatiorahastosta haettava rahoitus on yhteensä 312 000 euroa (14 %), josta vuoden 2007 osuus on 114 500 euroa.

 

Vetovoimainen urbaani asuminen -hanke koostuu kolmesta tutkimus- ja kehittämisprojektista, joiden kokonaiskustannukset ovat 2 899 400 euroa. Innovaatiorahastosta haettava rahoitus on yhteensä 296 000 euroa (10 %), josta vuoden 2007 osuus on 70 000 euroa.

 

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä hankkeiden koordinaattoreiden kanssa sekä vastaa koordinoinnin resursoinnista ja ohjauksesta.

 

Helsingin kaupungin rahoitusosuudet ja niiden vuosittaiset jakaumat on esitelty tarkemmin, hanke- ja projektikohtaisesti esityslistan tämän asian liitteissä 1-3.

 

Hankeyhteistyön tulokset

 

Kolmen hankekokonaisuuden ja niihin sisältyvien projektien tulokset on kuvattu hanke-esityksissä (liitteet 1-3).

 

Hankeyhteistyön tuloksena Helsingin kaupunki saa käyttöönsä tutkimus- ja kehittämisyhteistyömallin, jonka avulla sillä on mahdollisuus aktiivisesti, omista tarpeista lähtien suunnata ja osallistua tärkeiksi katsomiinsa rakentamisen kestävyyteen, joukkoliikenteeseen ja urbaaniin asumiseen liittyviin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin.

 

Hankeyhteistyön avulla myös kriittiset yhteistyökumppanit ja ulkopuolinen rahoitus ovat saavutettavissa paremmin kuin yksittäisten projektien kohdalla.

 

Hankeyhteistyössä mukana olevien osapuolien (kaupunki – korkeakoulu – yritykset) avulla, syntyvät tutkimustulokset pystytään hyödyntämään käytännön toiminnan ja teknologioiden kehittämiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi alueella.

 

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelman kolme hankekokonaisuutta sisältää yhteensä yhdeksän itsenäistä tutkimus- ja kehittämisprojektia, joiden yhteenlasketut kokonaiskustannukset vuosille 2007–2010 ovat 7 059 400 euroa. Innovaatiorahastolta haettava osuus vuosille 2007–2010 on yhteensä 773 000 euroa (11 %), josta vuonna 2007 haettava osuus on yhteensä 196 500 euroa.

 

Hankkeen hallinnoija on Teknillinen korkeakoulu.

 

2

Onko Itämeren markkinoiden toimivuus avain Helsinki-Tallinna –metropolialueen yritysten maailmanlaajuiselle menestykselle? - Selvitys kaupunkien ja yritysten yhteistyön kehittämisestä Itämeren alueella

 

Tausta ja tavoitteet

 

Itämeren talousalueen tiivistyessä ja kilpaillessa samalla asemasta globaalissa taloudessa myös alueen kaupunkiseudut kohtaavat uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Tässä hankkeessa etsitään uusia lähestymistapoja Helsingin kaupungin ja koko metropolialueen (ml. Tallinna) kilpailukyvyn pohjustamiseksi nopeasti muuttuvissa oloissa. Keskeinen tutkimuskysymys on: Mitä Itämeren kilpailukykyisen innovaatioympäristön kehittäminen edellyttää elinkeinoelämältä ja julkisen sektorin toimijoilta? Tämän monitieteisen ja monitoimijaisen tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja työvälineitä kaupungin strategisen suunnittelun tueksi ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Hankkeessa lisätään Helsingin metropolialueen päättäjien ja elinkeinoelämän tietoa ja ymmärrystä koskien:

 

1.    Suurten kaupunkiseutujen, erityisesti Helsingin metropolialueen (ml. Tallinnan) kehittyminen innovaatioympäristönä – kaupunkien, yritysten ja yliopistojen yhteistyön kehittämisen haasteet (toteuttaja Helsingin yliopiston maantieteen laitos sekä Helsingin kaupungin tietokeskus)

2.    Helsingin metropolialueen yhteistyö- ja kilpailuasema Itämeren alueen markkinoilla nyt ja tulevaisuudessa sekä menestymisen edellytykset globaalisti (toteuttaja Helsingin kauppakorkeakoulu/Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus)

 

Tältä pohjalta pystytään mm. arvioimaan Helsingin nykyisten innovaatio- ja kansainvälistymisstrategioiden onnistumista sekä kehittämisen edellytyksiä. Hanke tuottaa arvokasta tietoa myös Baltic Metropoles –verkoston, Helsinki-Tallinna –Euregion sekä Pääkaupunkiseudun Markkinointi Oy:n käyttöön mm. alueen markkinointia suunniteltaessa. Lisäksi se tukee Itämeren alueen innovaatioympäristön kehittämiseen tähtäävän BaltMet Inno –projektin toteuttamista ja toimeenpanoa. Myös pääkaupunkiseudun elinkeinostrategiassa keskeisenä linjauksena oleva kansainvälistymisen edistäminen ja panostaminen kansainvälisiin investointeihin ja yrityksiin saa lisää käytännön työkaluja erityisesti hankkeessa toteutettavan yrityskyselyn pohjalta.

 

Toteuttajat ja yhteistyökumppanit

 

Hankkeen toteuttavat Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus (CEMAT), Helsingin yliopiston maantieteenlaitos ja Helsingin kaupungin tietokeskus. Keskeinen rooli on myös hankkeen ohjausryhmällä, joka osallistuu tiiviisti hankkeen kehittämiseen ja suuntaamiseen yhdessä hankkeen toteuttavien yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Ohjausryhmä koostuu hanketta rahoittavan konsortion edustajista sekä yrityssektorin edustajista. Helsinki-Tallinna Euregio ja EVS ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita erityisesti verkostoitumisen, seminaaritoiminnan ja tulosten julkistamisen osalta.

 

Rahoittajat

 

Innovaatiorahasto, TEKES, Helsingin kaupunki, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto. Lisäksi neuvottelut ovat käynnissä Tallinnan kaupungin ja Pääkaupunkiseudun Markkinointi Oy:n ja Uudenmaanliiton kanssa.

 

Hankkeen käytännön toteutus

 

Hankkeen kesto on kaksi vuotta (2008-2009). Hanke käynnistyy tammikuussa 2008 tutkimuskohteena olevien kaupunkien elinkeinoelämään kohdistuvien palvelujen ja strategioiden analyysillä. Kevätkesällä 2008 toteutetaan kohdekaupunkien julkisen sektorin edustajien haastattelut. Syksyllä 2008 toteutetaan laaja yrityskysely Suomen ja Baltian maiden pääkaupunkiseuduilla sijaitsevien yritysten joukossa. Kyselyn tulokset analysoidaan keväällä 2009 ja niiden pohjalta tehdään syventäviä haastatteluja valikoitujen yritysten joukossa. Koko hankkeen tutkimusraportti valmistuu syksyllä 2009.

 

Hankkeen resursointi

 

Hankkeen budjetti on 512 100 euroa, jolla rahoitetaan tutkijat (3) ja tutkimusavustajat (2), aineiston keruu, ohjausryhmän kokoukset, tutkimusraportit sekä tulosten ja välitulosten julkistaminen.

 

Vuoden 2008 kustannukset ovat yhteensä 292 300 euroa, josta 145 000 euroa haetaan innovaatiorahastosta. Vuoden 2009 kustannukset ovat 219 800 euroa, josta 145 000 euroa katetaan innovaatiorahastosta haettavalla rahoituksella.

 

./.                   Liitteenä 4 on hanke-esitys kustannusarvioineen.

 

Hankkeen hallinnoija on Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus.

 

3

Langaton laajakaistayhteys ja matkustajille avoin WLAN Helsingin nivelraitiovaunuihin (2007-2008)

 

sekä

 

Sovellusalusta vaunujen matkustamon turvallisuutta edistävien valvontapalvelujen luomiseksi (2007-2008)

 

Liikennelaitos esittää, että innovaatiorahaston tukea myönnettäisiin 130 000 euroa Helsingin 1970- ja 80-luvuilla valmistuneiden nivelraitiovaunujen varustamiseen langattomalla laajakaistayhteydellä, paikannuksella sekä matkustajille tarkoitetulla WLAN-yhteydellä.

 

Lisäksi liikennelaitos esittää, että innovaatiorahasto myöntäisi 40 000 euroa joukkoliikenteen turvallisuutta edistävän sovelluspohjan kehittämiseen. Ajatus on, että liikennöitsijät (niin bussiliikennöitsijät kuin HKL Raitioliikenne) voisivat jatkossa omalla kustannuksellaan tehdä liikennelaitoksen tarjoamaan sovelluspohjaan tukeutuvia ajoneuvossa olevien matkustajien ja kuljettajan turvallisuutta edistäviä investointeja, joissa hyödynnettäisiin ajoneuvojen nopeaa langatonta tietoliikenneyhteyttä. Yksi esimerkki sopivista investoinneista ovat turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta edistävät vaunujen valvontakamerat. Sovelluspohjan kehittämiseen on tarkoitus hakea tukea myös liikenne- ja viestintäministeriöltä.

 

Laajakaistayhteyden, paikannuslaitteiden ja ajoneuvotietokoneiden asennukset on kaavailtu tehtäväksi syksyllä 2007 sekä keväällä 2008. Investointi- ja asennuskustannukset sekä tarvittava ohjelmistokehitystyö jakautuvat kahdelle vuodelle suhteessa 100 000 euroa / 70 000 euroa. Kustannusarviot eivät sisällä arvonlisäveroa.

 

Ehdotuksen perustelut:

 

Langaton laajakaista:

 

Ubiikki Helsinki pitää sisällään tavoitteen tarjota saumaton langaton testiympäristö uusille sähköisille palveluille ja monipuoliselle viestinnälle. Niin kuin liikenne tarvitsee katuja, tarvitsee Ubiikki Helsinkikin toteutuakseen laadukkaan alustan, jonka päälle mm. julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyötä voidaan rakentaa. Liikennelaitos haluaa tarjota tämän ja tukea siten mm. Forum Viriumin pyrkimyksiä uusien innovatiivisten palvelujen ja yhteistyömuotojen luomiseen.

 

HKL aloitti tammikuussa 2007 langattoman laajakaistaverkon kokeilun joukkoliikennevälineissä. Verkko on rakennettu käyttäen Digitan @450-laajakaistaa, jonka taajuusalue on vapautunut uuteen käyttöön aikoinaan käytössä olleelta NMT 450 -verkolta.  Ajoneuvoissa tarjotaan laajakaistayhteys matkustajille WLAN-verkkkona. Ensimmäiset laajakaistayhteydet on asennettu osaan linjojen 52, 52A, 58, 58B ja 59 busseista sekä kuuteen eri linjoilla liikennöivään raitiovaunuun. Kokeilussa mukana olevat liikennevälineet tunnistaa niiden etuikkunassa tai ovessa olevasta WLAN – avoin internet -tarrasta. Kokeilusta saadut kokemukset ja asiakaspalaute ovat olleet rohkaisevia.

 

Sujuvamman matkan (joukkoliikenteen liikennevaloetuudet mobiililaajakaistayhteyttä hyödyntäen) lisäksi bussin tai raitiovaunun WLAN-yhteys tarjoaa matkustajille mahdollisuuden saada ajantasaista joukkoliikennetietoa matkan aikana sekä maksuttoman väylän myös muualle internetiin. Kun matkustaja avaa internetselaimen bussissa tai raitiovaunussa, avautuu ensimmäisenä joukkoliikennetietoa tarjoava internetsivu.

 

Omalta päätelaitteeltaan matkustajat voivat esimerkiksi seurata bussin tai raitiovaunun reittiä ja tarkistaa seuraavilta pysäkeiltä lähtevien vaihtoyhteyksien aikataulut. Lisäksi päätelaitteelta voi lukea joukkoliikenteen poikkeustiedotteet sekä kaupunkiliikenteen viimeisimmät uutisotsikot. Internetin käyttö muuhun kuin joukkoliikennepalvelujen käyttöön on mahdollista koko matkan ajan.

 

Langaton laajakaistayhteys on matkustajille maksuton. Liikennelaitos maksaa järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset. Liikennelaitos tarjoaa kolmansille osapuolille mahdollisuuden kehittää omia palvelujaan hyödyntämällä raitiovaunujen reaaliaikaisen paikkatiedon sisältävää rajapintaa. Tämä avaa mahdollisuuksia moninaiseen yhteistoimintaan esim. Forum Virium –kumppaneiden kanssa.

 

Yhteistyökumppanit langaton laajakaista -kokeilussa:

                    Digita Oy – verkko

                    WSP Finland Oy – projektin tekninen toteutusvastuu sekä oheisohjelmistojen kehitys – tuotekehityksen oma panostus

                    Indagon Oy – paikannuslaitteet ja liikennevaloetuudet, tuotekehityksen oma panostus

 

Turva- ja valvontapalvelujen sovellusalusta:

 

Turvattomuuden tunne on yksi keskeisimpiä syitä monille, jotka päättävät olla käyttämättä joukkoliikennepalveluita. Langaton laajakaistayhteys tarjoaa mahdollisuuden myös esimerkiksi langattomaan turvakamerakuvan siirtoon ajoneuvosta keskuspalvelimelle. Jotta liikennöitsijöiden kannattaisi varustaa ajoneuvonsa turvakameroilla, tarvitaan sovellusalusta ja keskusjärjestelmä, joilla turvakamerakuvaa tai vaunusta saatavaa muuta reaaliaikaista informaatiota hallitaan.

 

Liikennelaitos esittää, että innovaatiorahasto myöntäisi sovellusalustan kehittämiseen tukea 40 000 euroa. Sovellusalustan kehittämiseen on tarkoitus hakea tukea myös liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä käyttää liikennelaitoksen omaa panosta. Sovellusalustan päälle liikennöitsijät voisivat omakustanteisesti rakentaa omia turvapalveluitaan.

 

Hankkeiden sisältö eritellysti:

 

Laitteisto- ja asennuskustannukset (yhteensä 80 vaunua):

 

                    Vaunuihin asennettavaan integroituun moduuliin kuuluu

                    GPS-paikantimen sisältävä ajoneuvopääte

                    Flash-OFDM-modeemi

                    WLAN-tukiasema

                    Virranjakelu

 

Tämän lisäksi vaunuun asennetaan

                    GPS-antenni

                    Flash-OFDM-antenni

                    WLAN-antennit

 

Kokonaiskustannus yhden raitiovaunun laajakaistalaitteistosta on 1125 euroa.

 

Asennukset tehdään HKL:n raitioliikenneyksikön omana työnä. Laitteistoasennus 80-luvun raitiovaunuun vie kokemusten mukaan kolme miestyöpäivää. Asennuksen oman työn kustannus on noin 500 euroa / vaunu.

 

Kustannukset vaunua kohti laitteineen ja asennuksineen on 1 625 euroa.

 

Kokonaiskustannukset langattoman laajakaistayhteyden järjestämisestä raitiovaunuihin esitetyssä laajuudessa ovat yhteensä 130 000 euroa (alv 0 %), josta vuoden 2007 osuus on 90 000 euroa.

 

Liikennelaitos maksaa langattomaan laajakaistaverkkoon rakennettujen nykyisten palvelujen ylläpito- ja kehittämis- ja tietoliikennekustannukset sekä kaikkien laitteiden ylläpito-, huolto- ja tietoliikennekustannukset.

 

Liikennelaitos tarjoaa kolmansille osapuolille mahdollisuuden kehittää omia palvelujaan hyödyntämällä raitiovaunujen reaaliaikaisen paikkatiedon sisältävää rajapintaa.

 

Sovelluskehityskustannus turva- ja valvontapalvelujen rakentamiseksi:

 

Alustava arvio 80 000 euroa (alv 0 %), josta innovaatiorahaston osuus 40 000 euroa (alv 0 %) Tästä vuoden 2007 rahoitustarve on 10 000 euroa. Lisäksi hankkeelle pyritään saamaan liikenne- ja viestintäministeriön tukea. Liikennelaitos osallistuu sovellusalustan kehittämiskustannuksiin myös omalla panoksellaan.

 

./.                   Liitteenä 5 on liikennelaitoksen rahoitushakemus ”Langaton laajakaistayhteys ja matkustajille avoin WLAN Helsingin nivelraitiovaunuihin” sekä ”Sovellusalusta vaunujen matkustamon turvallisuutta edistävien valvontapalvelujen luomiseksi” -hankkeille.

 

Hankkeiden hallinnoija on Helsingin kaupungin liikennelaitos.

 

Innovaatiorahastosta haettava rahoitus vuodelle 2007 on yhteensä 100 000 euroa.

 

4

AMP – Audiovisuaalinen mobiilipikaviestintä kansainvälisessä opetus- ja tutkimusyhteistyössä

 

Mobiilipikaviestintä on tällä hetkellä nopeasti kasvava ja kehittyvä viestinnän alue. Stadia tutkii ja kehittää vuonna 2007 alkavassa AMP-hankkeessa audiovisuaaliseen materiaaliin pohjautuvia matkapuhelimilla ja muilla mobiililaitteilla käytettäviä innovatiivisia pikaviestintäkonsepteja.  Näitä konsepteja kokeillaan kansainvälisen opetus- ja tutkimusyhteistyön apuvälineenä. Hankkeessa kehitellyistä parhaista konsepteista tehdään pilottikokeilut. Sosiaalisen median kehittämisareenalla ja sen yhteistyökumppaneilla on kokeiluihin tarvittava tietotaito ja teknologia.

 

Hanke mahdollistaa Stadiaan perustetun Sosiaalisen median kehittämisareenan kehittymistä Helsingin kaupungin innovaatiostrategian mukaiseksi innovaatioalustaksi ja edistää Helsingin kaupungin elinkeinostrategiassa esitettyä tavoitteita luovien alojen vetovoimaisuuden kasvattamisesta ja luovien alojen potentiaalin paremmasta hyödyntämisestä kaupungin omassa toiminnassa. Hankkeessa kehiteltyjä pikaviestintäkonsepteja voidaan ottaa käyttöön myös muilla julkisen palvelun sektoreilla ja niillä on myös yleisempää kaupallista potentiaalia.

 

Hankkeen keskeinen yhteistyökumppani on Tallinnan yliopisto ja konsultoivina ja avustavina yhteistyökumppaneina toimivat Elisa Oyj ja Art and Design City Helsinki Oy. Hankkeen tutkimustulokset ja kehitellyt palvelukonseptit esitellään pääkaupunkiseudun yrityksille Culminatumin yritysverkoston kautta.

 

./.                   Liitteenä 6 on AMP- Audiovisuaalinen mobiilipikaviestintä kansainvälisessä opetus- ja tutkimusyhteistyössä-hankkeen hankesuunnitelma aiesopimuksineen.

 

Hankkeen hallinnoija on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia.

 

Innovaatiorahastosta haettava rahoitus vuodelle 2007 on 57 600 euroa.

 


5

Kohokarttojen ja koho-opasteiden kehittäminen

 

Helsinki kaikille –projekti anoo Innovaatiorahastolta rahoitusta kohokarttojen ja koho-opasteiden kehittämiseen.

 

Kohokartat ja koho-opasteet liittyvät Helsinki kaikille –projektin työhön, joka käynnistyi alkuvuodesta 2002. Kaupunginhallituksen asettaman projektin tavoitteena on Helsingin keskeisten alueiden ja väylien saaminen esteettömiksi vuoteen 2011 mennessä.

 

Kohokarttoja ja koho-opasteita on Helsingissä toistaiseksi ulkoalueilla kokeiltu ainoastaan Maunulan kuntopolulla. Prototyypit ovat saaneet hyvän vastaanoton näkövammaisilta, mutta prototyyppejä pitää vielä kehittää, koska esimerkiksi kohokartan sijaintikorkeus ei ole sopiva pyörätuolin käyttäjille tai lapsille ja katos puuttuu. Lisäksi pistekirjoituksen kiinnittämistapaa tulee kehittää kestävämmäksi.

 

Alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa määritellään esteettömän erikoistason leikkipuiston sijainti kussakin kaupunginosassa. Yksi erikoistason leikkipuiston kriteereistä on, että siellä on katettu näkövammaisille soveltuva kohokartta alueesta ja leikkivälineet on merkitty koho-opastein ja pistekirjoituksella. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole edellä mainittuja tuotteita, jotka soveltuisivat ulkoympäristöön.

 

Kampin uuteen linja-autoterminaaliin suunniteltiin ja valmistettiin keraaminen kohokartta, joka on osoittautunut toimivaksi. Vastaavaa ideaa pitää kokeilla myös ulkoympäristössä, jotta varmistetaan kohokarttojen sään ja ilkivallan kestävyys. Sen vuoksi on tärkeää testata kohokarttojen ja koho-opasteiden valmistamista ja kestävyyttä eri materiaaleista valmistettuna (muovi, mdf-levy, keramiikka, puu jne.).

 

Innovaatiorahastosta anotaan 80 000 euron rahoitusta koekohteiden suunnittelusta ja rakentamisesta aiheutuviin lisäkustannuksiin sekä kohteiden toimivuuden seurantaan ja kunnossapidon ohjeistukseen. Rahoitusta anotaan seuraaviin tehtäviin:

                      - Koekohteiden suunnittelu

- Kokeilusta aiheutuvat rakentamisen lisäkustannukset

                      - Koekohteiden toimivuuden testaus ja seuranta

                      - Koekohteiden kunnossapidon ohjeistus

                      - Kunnossapidon toteutumisen ja kustannusten seuranta

 

./.                   Liitteenä 7 on Uusien kohokarttojen ja koho-opasteiden kehitysprojektin työsuunnitelma.

 

Hankkeen hallinnoija on rakennusvirasto.

 

Innovaatiorahastosta haettava rahoitus vuodelle 2007 on 80 000 euroa.

 

6

Kahden katu- ja puistoalueille tarkoitetun esteettömän penkkimallin prototyyppien valmistus

 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto anoo innovaatiorahastolta rahoitusta kahden katu- ja puistoalueille tarkoitetun esteettömän penkkimallin prototyyppien valmistusta varten.

 

Taustatiedot

 

Katu- ja puisto-osasto teettää parhaillaan vuonna 2006 laatimansa Kaupunkikalusteselvityksen linjausten mukaisesti suunnitelmia

./.                   kahdesta julkisen ulkotilan penkistä (Liite 8). Penkkien tyyppipiirustukset valmistuvat toukokuussa 2007. Toinen penkki on nykyisen ns. göteborgilaisen puistonpenkin korvaava peruspenkki, joka sopii käytettäväksi laajalti katu- ja puistoalueilla. Toinen on ns. metsäpenkki, joka tulee korvaamaan vähitellen nykyiset metsäisten viheralueiden penkit, joita on useampaa mallia eri aikakausilta.

 

Penkit suunnittelee TaK Pia Salmi, rakennesuunnittelusta vastaa rakennusinsinööri Juha-Pekka Koljonen ja penkkien muotoilun konsultoinnista TaM Mari Siikonen ja sisustusarkkitehti Liisa Ilveskorpi, WSP Finland Oy.

 

Kaupunkikalusteselvityksessä todettiin kyseisissä penkkimalleissa sekä toiminnallisia, teknisiä että kaupunkikuvallisia puutteita. Penkit eivät esimerkiksi täytä esteettömyysvaatimuksia; istuinkorkeus on liian matala, istuinkulma liian loiva ja käsinojat puuttuvat. Valmiskalusteiden tarjontaa kartoitettaessa markkinoilta ei löytynyt vaatimukset täyttäviä korvaavia penkkejä, joten päädyttiin suunnittelemaan omat penkkimallit.

 

Omien penkkimallien avulla pyritään saamaan markkinoille Helsingin kaupunkikuvaan sopivia kilpailukykyisiä, laadukkaita ja helposti huollettavia kalusteita. Tarkoituksena on kyetä kilpailuttamaan valmistus ja toisaalta ohjaamaan kalustevalmistajia kehittämään vastaava tuote. Penkkien määrä tulee olemaan huomattava ja ne tulevat muodostamaan tunnistettavan osan kaupunkikuvaa.

 

Katu- ja puisto-osasto on syksyllä 2006 teettänyt ulkokalusteiden materiaali- ja pintakäsittelyselvityksen, jonka tuloksia hyödynnetään määriteltäessä uusien kalusteiden materiaaleja ja pintakäsittelyjä.

 

Uudet penkkimallit suunnitellaan muunneltaviksi, jolloin ne täyttävät myös esteettömyysvaatimukset soveltuen erilaisille käyttäjäryhmille ja erilaisiin kohteisiin. Penkkien istumakorkeutta voidaan vaihdella erilaisilla jalkarakenteilla, penkit voidaan varustaa esteettömyyskriteerien mukaisesti käsinojilla, joiden sijainti on määriteltävissä tapauskohtaisesti. Värisävyt voidaan määritellä näkövammaiset huomioonottaen. Penkeistä on mahdollista valmistaa eripituisia versioita sekä selkänojattomana että selkänojallisena ja yhdenistuttava käsinojallinen tuoli.

 

Prototyyppien valmistaminen

 

Prototyypit ovat oleellinen osa kalustesuunnittelun prosessia. Prototyyppien avulla testataan mm. kalusteen ergonomiaa, esteettömyyttä ja ulkomuotoa sekä värivaihtoehtoja.  Niiden avulla määritellään istuimen ja selkänojan oikea muoto, mitoitus ja istuinkulma sekä sopivat istuinkorkeudet eri käyttäjäryhmille. Prototyypit tulevat testaamaan myös Helsinki Kaikille-projektin sidosryhmät, jotka edustavat esteettömän penkin käyttäjäryhmiä. Vasta prototyyppivaiheen jälkeen voidaan laatia lopulliset työpiirustukset, joilla kalusteet kilpailutetaan.

 

Prototyypit tullaan teettämään kotimaisella ulkokalustevalmistajalla.

 

Innovaatiorahastolta anotaan 20 000 euron rahoitusta yllämainittujen penkkimallien prototyyppien valmistukseen.

 

Projektin aikataulu

 

Penkkien tyyppipiirustukset valmistuvat 31.5.2007. Tämän jälkeen kilpailutetaan prototyyppien valmistus ja valitaan valmistaja 31.8.2007 mennessä. Prototyypit valmistuvat 31.10.2007.

 

Hankkeen hallinnoija on rakennusvirasto.

 

7

Terveellinen kaupunginosa –kehityshanke 2007

 

Terveellinen kaupunginosa –hanke kehittää asukkaiden terveyttä uudella tavalla edistävän asumis- ja elinympäristön. Forum Virium Helsingin kanssa toteutettavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda uudenlaisia keinoja terveyspalveluiden kysynnän hallintaan ja ohjaukseen sekä resurssien kohdentamiseen vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.

 

Keskeisiä keinoja ovat aidossa kohdeympäristössä kehitettävät kustannustehokkaat ja palveluiden saatavuutta parantavat asiointi- ja palvelukanavat sekä yksilön vastuuta ja omatoimisuutta lisäävät palvelumuodot. 

 

Kehityshanke pyrkii tiiviiseen eri hallintokuntien väliseen yhteistyöhön sekä uusien ratkaisujen synnyttämisessä että niiden käytäntöön viemisessä. Hanke luo myös uudenlaisen alustan kuntasektorin, yritysten ja 3. sektorin toimijoiden väliselle yhteistyölle. 

 

Kehityshanke hakee merkittäviä vaikutuksia niin terveyspolitiikan, innovaatiopolitiikan kuin elinkeinopolitiikan kentässä. Kehitystyön tuloksia monistetaan ja hyödynnetään laajasti Helsingissä kaupunkitasolla ja sen lisäksi kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

./.                   Hankkeen puitesuunnitelma, joka on esityslistan tämän asian liitteenä 9, linjaa hankkeen lähtökohdat, tavoitteet ja toteutustavan sekä toteutuksen karkean aikataulun.

 

Terveyskeskus on käynnistänyt hankkeen ensimmäisen eli syksyyn kestävän valmisteluvaiheen kaupunginjohtajiston esittelyssä 14.2. tehdyn päätöksen perusteella. Valmisteluvaiheen toteuttamiseen haetaan Helsingin kaupungin innovaatiorahastolta 100 000 euron rahoitusta.

 

Valmisteluvaiheen kokonaiskustannusten (200 000 euroa) toisen puoliskon rahoituksesta neuvotellaan Sitran ja Tekesin kanssa. Terveyskeskus tulee budjetoimaan hankkeen kehitys- ja käyttöönottovaiheisiin merkittävän oman rahoitusosuuden, ensimmäisen kerran vuodelle 2008 valmisteltavassa budjetissa.

 

Hankkeen alustava rahoitussuunnitelma on esitetty puitesuunnitelmassa ja se tulee kehitys- ja käyttöönottovaiheiden osalta tarkentumaan valmisteluvaiheen aikana. Hankkeen myöhemmissä vaiheissa odotetaan erityisesti mukaan tulevien yritysten käyttävän omaa tuote- ja palvelukehityspanostustaan hankkeen hyväksi.

 

Hankkeen hallinnoija on terveyskeskus.

 


8

InnoSchool-hanke - Innovations in Architecture, Playful Learning, Education and Services for the Future School

 

InnoSchool konsortiohanke tutkii ja kehittää kouluja tavoitteenaan kehittää tulevaisuuden koulu –konsepti. Projekti on jaettu kahteen vaiheeseen, joihin haetaan rahoitus erikseen. Ensimmäinen vaihe tuottaa teoreettiset perusteet ja empiirisen tutkimustiedon, joiden pohjalta toisessa vaiheessa kehitetään tulevaisuuden koulu -konseptia ja testataan sitä esimerkkikouluissa.

 

Hankkeen tavoite

 

Hankkeessa luodaan edellytyksiä kehittää kouluja, jotka vastaavat tulevaisuuden haasteisiin kuten kykyyn oppia nopeasti muuttuvan työelämän ja yhteiskunnan edellyttämiä taitoja. Suomalaisen koulujärjestelmän vahvuus on ollut vahvojen perusvalmiuksien tuottaminen tasa-arvoisesti, mutta tulevaisuuden oppimisympäristössä korostuvat myös toisentyyppiset valmiudet kuten vuorovaikutustaidot ja oppimaan oppiminen. Näiden taitojen omaksuminen edellyttää oppimiskulttuuria, jossa oppijalla on aktiivinen rooli kysymysten asettamisessa, tiedon hankinnassa, valitsemisessa, työstämisessä ja tulosten esittämisessä yhteistyössä toisten oppijoiden ja opettajien / oppimisen ohjaajien kanssa. Teknologia tukee oppimisprosesseja, joissa oppijat työskentelevät aktiivisesti uuden tiedon tuottamiseksi yhteisöllisessä prosessissa. Teknologian aktiivinen hyödyntäminen asettaa haasteita opettajien osaamiselle, perinteiselle opetussuunnitelmalle, käytettävälle oppimateriaalille ja jopa tilojen suunnittelulle ja kalustamiselle siten, että joustava yhteistyö on mahdollista. Tulevaisuuden oppimisympäristön suunnittelun tulisi lähteä oppijan tarpeisiin vastaamisesta, jolloin on mietittävä mm. koulun yhteistyötä sosiaalitoimen ja lähialueen muiden toimijoiden kanssa.

 

Koulua tutkitaan InnoSchool konsortiossa moniulotteisena fyysisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen yhdistelmänä, jota innovatiivinen tieto- ja viestintätekniikka vahvistaa ja jonka tavoitteena on tukea ympäristönsä asukkaiden elämänmittaista ja elämänlaajuista oppimista.

 

Konsortiohanke koostuu neljästä osaprojektista: InnoArch, InnoPlay, InnoEdu ja InnoServe. Ne tutkivat kouluja kukin omista tieteellisistä näkökulmistaan:

                    InnoArch: arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu - tilojen ja alueen merkitys ja suunnittelu oppimisen kannalta

                    InnoEdu: kasvatustiede - opetuksen, opiskelun, oppimisen ja viestinnän prosessit tulevaisuuden koulussa

                    InnoPlay: mediakasvatus - leikillisten oppimisympäristöjen tutkimus

                    InnoServe: liiketaloustiede – palveluinnovaatioiden tutkimus, koulu ja opetus palveluna.

 

Osahankkeiden välinen synergia saavutetaan tieteellisen vuoropuhelun ja erityisesti samoissa esimerkkikouluissa tehtävän empiirisen tutkimuksen kautta. Hanke yhdistää tutkimuksen, käytännön toiminnan ja yritysten kanssa tapahtuvan kehittämisyhteistyön.

 

Hankkeessa tutkitaan koulua myös seuraavista näkökulmista:

                    formaali-informaali

                    fyysinen-virtuaalinen

                    globaali-paikallinen

                    keskitetty-hajautettu.

 

Teknologian avulla oppimisympäristöä voidaan laajentaa perinteisestä koulu- ja luokkahuonekeskeisestä ajattelusta laajemmin ympäröivään lähiyhteisöön ja myös kansainväliseksi.

 

Innovaatiorahastosta haetaan rahoitusta InnoSchool-hanketta varten 50 000 euroa, josta 32 500 euroa vuonna 2007 ja 17 500 euroa vuonna 2008. Rahoitus kattaa Helsingin opetusviraston hankkeeseen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset 1.1.2007-30.6.2008.

 

./.                   Liitteenä 10 on InnoSchool-hanke –esitys.

 

Hankkeen hallinnoija on Teknillinen korkeakoulu.

 

Kaupunginkirjaston hankkeelle vuonna 2006 myönnetyn käyttämättä jääneen rahoitusosuuden siirto käytettäväksi vuonna 2007

 

Kohtaamispaikka@lasipalatsi –hankkeelle myönnettiin 150 000 euroa vuoden 2006 toimintaa varten. Kaupunginkirjaston lähettämän hankkeen loppuraportin mukaan myönnetystä rahoituksesta jäi käyttämättä 18 051,14 euroa. Kaupunginkirjasto esittää, että kirjasto oikeutettaisiin käyttämään em. rahoitusosuus Kohtaamispaikka@lasipalatsin toimintaan vuonna 2007.

 

Kj toteaa, että Khs on myöntänyt innovaatiorahastosta vuonna 2006 innovaatiohankkeiden rahoitukseen yhteensä 5 666 780 euroa. Samalla on sidottu innovaatiorahaston varoja eräiden hankkeiden vuosien 2008-2010 rahoitukseen yhteensä 4 335 020 euroa. Rahastossa on käytettävissä yhteensä 6 816 992,65 euroa.

 

Koska rahaston sääntöjen mukaan varoja käytetään joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa, hankkeen hallinnoijana voi toimia rekisteröity yhdistys, osakeyhtiö, säätiö tai muut vastaava. Hallinnoijana voi toimia myös jokin kaupungin hallintokunta. Rahaston hallinnollinen ja kirjanpidollinen käsittely riippuu siitä onko hankkeen hallinnoija kaupungin ulkopuolinen organisaatio vai hallintokunta.

 

Innovaatiorahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, jolloin rahastoa eivät koske budjettivuoden rajoitukset. Rahastosta voidaan sitoa varoja useammalle vuodelle. Kj:n mielestä on edelleen tarkoituksenmukaisinta myöntää hankkeen/projektin hallinnoijalle vuosittain hankkeen ao. vuoden osuus hankkeen Helsingin kokonaisrahoitusosuudesta. Vuosittain hankkeen hallinnoijan tulee lähettää selvitys varojen käytöstä.

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelu on antanut yksityiskohtaiset ohjeet hallintokuntien hallinnoimien hankkeiden kirjanpitokäytännöstä.

 

Hankkeen/projektin päätyttyä on hallinnoijan lähetettävä kaupunginhallitukselle selvitys hankkeen toteutumisesta tuloksineen sekä tilinpäätös. Mikäli hanke ei ole toteutunut, tulee hallinnoijan palauttaa hankkeelle myönnetyt varat.

 

Lisäksi Kj toteaa, että saatujen lisäselvitysten perusteella Onko Itämeren markkinoiden toimivuus avain Helsinki-Tallinna –metropolialueen yritysten maailmanlaajuiselle menestykselle -hanke käynnistyy varsinaisesti tammikuussa 2008, mutta valmistelutyötä tehdään jo loppusyksyllä 2007. Hankkeelle vuoden 2008 toimintaan myönnettävä rahoitus voitaisiin em. syistä maksaa jo joulukuussa 2007 ja oikeuttaa samalla vuodelta 2007 siirtyvän rahoitusosuuden käyttämisen vuonna 2008.

 

Samalla Kj toteaa, että päätösehdotuksessa mainitut hankkeet vastaavat innovaatiorahaston sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa ja hankkeen toteutusta varten voitaisiin myöntää rahoitus innovaatiorahastosta päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Edelleen Kj toteaa, että kaupunginkirjasto oikeutettaisiin käyttämään Kohtaamispaikka@lasipalatsi –hankkeen vuodelle 2006 myönnetystä rahoituksesta käyttämättä jääneen osuuden vuonna 2007 päätösehdotuksen mukaisesti.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 731 600 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2007 rahoitukseen:

 

 

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

1

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma (2007-2010)

196 500

 

- Kestävä rakentaminen -hanke

12 000

 

- Tulevaisuuden joukkoliikenne -hanke

114 500

 

- Vetovoimainen urbaani asuminen -hanke

70 000

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

 

 

 

2

Onko Itämeren markkinoiden toimivuus avain Helsinki-Tallinna –metropolialueen yritysten maailmanlaajuiselle menestykselle? -  Selvitys kaupunkien ja yritysten yhteistyön kehittämisestä Itämeren alueella (2008-2009)

145 000

 

- hallinnoija Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus

 

 

 

 

3

Liikennelaitoksen hankkeet

100 000

 

- Langaton laajakaistayhteys ja matkustajille avoin WLAN Helsingin nivelraitiovaunuihin (2007-2008)

90 000

 

- Sovellusalusta vaunujen matkustamon turvallisuutta edistävien valvontapalvelujen luomiseksi (2007-2008)

10 000

 

- hallinnoija: Helsingin kaupungin liikennelaitos

 

 

 

 

4

AMP – Audiovisuaalinen mobiilipikaviestintä kansainvälisessä opetus- ja tutkimusyhteistyössä

57 600

 

- hallinnoija: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia

 

 

 

 

5

Uusien kohokarttojen ja koho-opasteiden kehitysprojekti

80 000

 

- hallinnoija: Rakennusvirasto

 

 

 

 

6

Kahden katu- ja puistoalueille tarkoitetun esteettömän penkkimallin prototyyppien valmistus

20 000

 

- hallinnoija: Rakennusvirasto

 

 

 

 

7

Terveellinen kaupunginosa –kehityshanke

100 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

 

 

 


 

8

InnoSchool-hanke (2007-2008)

32 500

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja syyskuussa. Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskuksen hankkeelle myönnetty rahoitus maksetaan joulukuussa 2007 ja samalla oikeutetaan käyttämään myönnettyä rahoitusta vuonna 2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2007 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2008 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 31.10.2007 mennessä.

 

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä kaupunginhallitukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että Kohtaamispaikka@lasipalatsi -hankkeelle vuonna 2006 myönnetystä rahoituksesta käyttämättä jäänyt osuus, yhteensä 18 051,14 euroa, saadaan käyttää vuonna 2007 ko. hankkeen kustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote Teknilliselle korkeakoululle (Paula Tuurnala, Riitta Smeds), Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskukselle (Riitta Kosonen), Helsingin kaupungin liikennelaitokselle, Helsingin ammattikorkeakoululle, rakennusvirastolle, terveyskeskukselle, opetusvirastolle, kaupunginkirjastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen taloussuunnitteluosastolle, kehittämisosastolle, taloushallintopalvelulle, elinkeinopalvelulle ja varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kestävä rakentaminen hanke-esitys/Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma

 

Liite 2

Tulevaisuuden joukkoliikenne hanke-esitys/Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma

 

Liite 3

Vetovoimainen urbaani asuminen hanke-esitys/Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma

 

Liite 4

Onko Itämeren markkinoiden toimivuus avain Helsinki-Tallinna –metropolialueen yritysten maailmanlaajuiselle menestykselle? - Selvitys kaupunkien ja yritysten yhteistyön kehittämisestä Itämeren alueella

 

Liite 5

Langaton laajakaistayhteys ja matkustajille avoin WLAN Helsingin nivelraitiovaunuihin (2007-2008) sekä sovellusalusta vaunujen matkustamon turvallisuutta edistävien valvontapalvelujen luomiseksi (2007-2008)

 

Liite 6

AMP – Audiovisuaalinen mobiilipikaviestintä kansainvälisessä opetus- ja tutkimusyhteistyössä –hankkeen hankesuunnitelma aiesopimuksineen

 

Liite 7

Uusien kohokarttojen ja koho-opasteiden kehitysprojektin työsuunnitelma

 

Liite 8

Julkisen ulkotilan penkkiluonnoksia

 

Liite 9

Terveellinen kaupunginosa –kehityshankkeen puitesuunnitelma

 

Liite 10

InnoSchool-hanke –esitys

 

 

 

 


6

LAINAN MYÖNTÄMINEN HERTTONIEMEN YHTEISKOULUN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2007-602

 

Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiö hakee (14.3.2007) 307 000 euron suuruista lainaa koulun perusparannustyötä varten vuodelle 2007.

 

Opetuslautakunta toteaa (17.4.2007), että Herttoniemen yhteiskoulun osalta vuoden 2007 tulosbudjetin rahoitusosassa on peruskorjauksiin hyväksytty seuraavat työt: Opetustilojen perusparannus ja liikuntasalin valaistus.

 

Opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen tila- ja hankintapalvelut sekä talouspalvelut ovat tarkastaneet hankesuunnitelman ja pitävät hanketta toiminnallisesti perusteltuna.

 

Helsingin kaupungin kanssa 12.11.1998 tehdyn sopimuksen perusteella koulun ylläpitäjä on velvollinen hakemaan lainaa perusparannukseen ensisijaisesti Helsingin kaupungilta (sopimuksen 4 luku 5 §). Lainan vakuutena tulee olemaan koulukiinteistö.

 

Lautakunta toteaa, että hyväksytyssä vuoden 2007 budjetissa hankkeeseen on Herttoniemen yhteiskoululle varattu 235 000 euroa. Herttoniemen yhteiskoululle on myönnetty vuoden 2006 perusparannuksia varten 1 267 000 euroa ja niistä on selvitysten mukaan säästynyt 72 000 euroa. Talous- ja suunnittelukeskuksen mukaan vuonna 2007 voidaan Herttoniemen yhteiskoululle myöntää 307 000 euron laina suunniteltuun perusparannukseen.

 

Lautakunta puoltaa enintään 307 000 euron lainan myöntämistä Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle vuoden 2007 talousarvion rahoitusosaan varatuista lainamäärärahoista.

 

Hankkeesta on toimitettava opetusviraston hallinto - ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Kj pitää opetuslautakunnan lausuntoon viitaten koululainan myöntämistä Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle perusteltuna. Koululainoihin varattua määrärahaa on käytettävissä, Kvston 31.1.2007 tekemän päätöksen mukainen Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle tarkoitettu ylitysoikeus huomioon ottaen, 2 471 714 euroa. 

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2007 talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle enintään 307 000 euron suuruisen korottoman lainan Herttoniemen yhteiskoulun perusparannustöiden rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

 

 

 


7

23.4.2007 pöydälle pantu asia

STRATEGIAKOKOUSASIA: TIETOTEKNIIKKASTRATEGIA VUOSILLE 2007-2010

 

Khs 2007-1014

 

Kj toteaa, että Helsingin kaupungin tietotekniikan kaupunkitason ohjaus ja koordinointi perustuvat kaupungin tietotekniikkastrategiaan, jonka tehtävänä on tukea kaupunki- ja hallintokuntastrategioiden tavoitteiden toteutumista tietotekniikan keinoin. Kaupungin tietotekniikkastrategia on laadittu viimeisten 15 vuoden aikana kolme kertaa (v. 1991, 1997 ja 2002).

 

Valmius verkkopalveluiden laajaan käyttöön on kasvanut edelleen Helsingissä. Valtaosalla kotitalouksista on jo nyt laajakaistayhteys ja yli 80 % asukkaista käyttää Internetia, sähköpostia ja pankkipalveluja. Strategiakaudella mobiilipalvelut tulevat yleistymään. Valtaosa kaupunkilaisista on tottuneita verkkopalveluiden käyttäjiä ja odottaa hyviä verkkopalveluita myös kaupungilta. Työvoiman saatavuus ja eläköityminen edellyttää puolestaan nopeutuvaa tuottavuuskehitystä kaupungin palveluissa ja hallinnossa.

 

./.                   Vuosien 2007-2010 tietotekniikkastrategia (liite) jatkaa pitkälle edellisessä strategiassa määriteltyjen linjausten pohjalta. Keskeisiä tavoitteita ovat palvelujen vaikuttavuuden ja toiminnan tuottavuuden parantaminen. Nyt otetaan entistä selkeämmin lähtökohdaksi kaupungin ja pääkaupunkiseudun visio ja strategiset alueet: hyvinvointi ja palvelut, kilpailukyky sekä kaupunkirakenne, liikenne ja asuminen.

 

Tavoitteena on erityisesti vauhdittaa verkkopalvelujen ja sähköisen asioinnin kehitystä sekä uudistaa tietotekniikan avulla toimintaprosesseja kaupungin ja hallintokuntien tuottavuuden parantamiseksi. Päämääränä ovat tietotekniikalla tuetut monikanavapalvelut kaupungin asukkaille ja muille sidosryhmille (verkko, puhelin, palvelupisteet, liikkuvat palvelut) sekä palvelutuotannon ja hallinnon sisäisten prosessien automatisointi.

 

Tavoitteena on, että strategiakauden loppuun mennessä verkkopalvelut ovat monipuoliset ja laajassa käytössä. Ne tukevat kuntalaisten omatoimisuutta ja tehostavat palvelujen tuottamista. Hallintokuntien keskeiset sellaiset palvelut, joille tietoverkko on tehokas jakelukanava, sähköistetään strategiakauden aikana. Erityistä painoa asetetaan suurten palvelualojen kuten terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja opetuspalvelut kehitykseen.

Palvelujen tuotantoprosesseja ja toimintatapoja uudistetaan. Palvelut perustuvat tietojärjestelmiin, joissa verkkopalvelut, niiden taustajärjestelmät ja yhteydet ulkoisiin sidosryhmäpalveluihin on integroitu. Samat tietojärjestelmät tukevat asiakaspalvelua jakelukanavasta riippumatta. Tavoitteena on, että palvelutuotantoon osallistuvat yritykset ja muut alihankkijat pääsevät verkkoyhteyksien avulla kaupungin tietojärjestelmäpalveluihin tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Pääkaupunkiseudun yhteisten palvelujen tietojärjestelmien integrointi tarvittavilta osin on myös keskeistä. Tavoitteena on organisaatioiden rajat ylittävät saumattomat palveluketjut.

 

Kärkihankkeilla vauhditetaan kehitystä ja vahvistetaan kuvaa Helsingistä tietotekniikan hyödyntäjänä. Kärkihankkeita käytetään myös palveluinnovaation oppimispaikkoina ja osaamisen kasvattamiseen. Kärkihankkeita ovat verkko-oppiminen, terveyspalvelut verkossa, tietotekniikan tuominen kaikkien ulottuville mm.kirjastojen kautta sekä osallisuus- ja palautejärjestelmän kehittäminen. Forum Virium muodostaa tärkeän alustan toteuttaa kaupungin, tutkimuksen ja yritysten yhteistoimintaa palveluinnovaatioiden kehittämisessä.

 

Hallinnon sisäiset prosessit automatisoidaan strategiakaudella mahdollisimman pitkälle. Tietojärjestelmien uudistamisessa toimintaprosessien virtaviivaistaminen on keskeisessä asemassa. Uudistaminen muuttaa työnkulkuja, automatisoi työvaiheita ja laajentaa käyttäjien itsepalvelua. Hallinnon läpinäkyvyys ja vuorovaikutus lisääntyvät, prosessit automatisoituvat ja toimintatavat uudistuvat.

 

Kaupungin tietotekninen ympäristö on Suomen laajimpia. Siihen kuuluu yli 32 000 työasemaa, yli tuhat palvelinta, kaupungin 2 000 toimipistettä yhdistävä tietoliikenneverkko ja satoja sovelluksia. Kaupungin tietoteknisen infrastruktuurin pitää vastata hallinnon ja palvelutuotannon kasvaviin vaatimuksiin. Infrastruktuurin palvelevuus, toimintavarmuus, tietoturvallisuus, hallittavuus ja kustannustehokkuus edellyttävät tietotekniikan yhtenäistämisen jatkamista.

 

Julkisen tietoliikenneinfrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito tapahtuu teleoperaattoreiden toimesta. Kaupunki edistää sen toteutusta tasapuolisesti eri toimijoiden kanssa. Kaupungin toimipisteisiin ja valittuihin ulkotiloihin rakennetaan kaupungin ylläpitämiä langattomia WLAN-verkkoja.

 

Kaupunki huolehtii osaltaan digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemisestä eli siitä, että kaikilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus päästä käyttämään tietoverkkoja sekä niiden palveluja ja sisältöjä. Tämä tapahtuu antamalla koulutusta tietotekniikan käytössä esim. kouluissa ja työväenopistoissa, järjestämällä ilmainen tietokoneen ja Internetin käyttömahdollisuus mm. kirjastoissa sekä antamalla opastusta internet-palvelujen käytössä mm. kirjastoissa ja Lasipalatsin Kohtauspaikassa. Kaupunki on myös osallisena EU-rahoitteisesti toteutetussa Kontupisteessä, jossa mm. tarjotaan opastusta ja ilmaisten Internet-työasemien käyttöä.

 

Tietotekniikkastrategian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimeenpanon olennaista nopeuttamista nykyiseen kehitysvauhtiin verrattuna. Helsingissä on hyviä esimerkkejä edistyneistä verkkopalveluista ja tietotekniikan hyödyntämisestä, mutta laajasti läpi kaupungin vietynä strategia vaatii suurta kehityspanosta. Haasteena on kehitysosaaminen, hanke- ja projektihallinta, toiminnan muutoksen hallinta ja seutuyhteistyön lisääntyminen. Haastetta lisää tietotekniikan toimittajapalveluiden riittämättömyys. Tarvitaan enemmän omaa kehityspanosta ja voimaa yhä monimutkaistuvien tietoteknisten kokonaisuuksien hallintaan.

 

Kaupungin tietotekniikkamenot olivat vuonna 2006 noin 63 miljoonaa euroa ilman kaupungin omia henkilökuluja. Uudella strategiakauden loppuun mennessä arvioidaan menojen nousevan 80-90 miljoonaan euroon vuodessa. Hyödyt saadaan toiminnan uudistumisesta ja automaation kasvusta ja tätä kautta tuottavuutena.

 

Kaupunginhallinnossa on nyt 430 tietotekniikkahenkilöä, joista suuri osa on erilaisissa tuki- ja ylläpitotehtävissä. Henkilöstön rakennetta pyritään muuttamaan kehittämispainotteiseksi. Jotta nykyistä kehitystä voidaan vauhdittaa, tarvitaan lisää verkkopalvelujen sekä toimintaprosessien ja tietotekniikan kehittämisen osaamista ja resursseja. Lisäksi tarvitaan lisää panosta tietotekniikan arkkitehtuurien suunnitteluun ja hankkeiden johtamiseen.

 

Tähän haasteeseen pyritään vastaamaan lisäämällä ja kouluttamalla omaa henkilökuntaa ja luomalla verkottunut osaamiskeskus, jossa yhdistyy kaupungin keskushallinnon, hallintokuntien ja ulkopuolisten tahojen (esim. IT-konsulttien ja -toimittajien) resurssit. Osaamiskeskuksen tehtävänä on hallintokuntien hankkeiden asiantuntijatuki, kokemustiedon välittäminen sekä ohjeistuksen ja hankkeiden ohjauksen kehittäminen. Osaamiskeskuksen työpanokseksi arvioidaan 5-10 henkilötyövuotta/vuosi.

 

Lisäksi otetaan käyttöön nykyistä voimakkaampi kehittämisen ohjaus ja asetettujen tavoitteiden seuranta. Tietohallinnon vastuut ja ohjausmenettelyt selkeytetään. Tietotekniikkastrategian toimeenpanosuunnitelmat kytketään toiminnan ja talouden suunnitteluun nykyistä tiukemmin. Vuosittain laaditaan hankeohjelma, jossa varmistetaan hankkeiden strategian mukainen kohdentuminen. Etenemisen seuranta tapahtuu vuosittain ja siihen liitetään tunnuslukuvertailut ja kokonaistilannearvio.

 

Tietoteknisen infrastruktuurin yhtenäistämiseksi lisätään kaupunkiyhtenäisiä palveluja ja määritellään standardeja, joita hallintokuntien tulee noudattaa. Kokonaisuuden ennalta suunnitteluun panostetaan nykyistä enemmän (ns. arkkitehtuurit). Strategiakaudella korostetaan kaupunkiyhteisiä ratkaisuja, jotka palvelevat kaikkia hallintokuntia sekä yhteisiä ratkaisuja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee

 

                    hyväksyä Helsingin kaupungin tietotekniikkastrategian vuosille 2007-2010 liitteen mukaisena ja

 

                    kehottaa virastoja ja laitoksia päivittämään tietotekniikan kehittämis- ja toimintasuunnitelmansa sen mukaisiksi.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Karakorpi Tuomo, tietotekniikkapäällikkö, puhelin 310 36396

 

 

LIITE

Helsingin kaupungin tietotekniikkastrategia 2007-2010

 

 

 

 


8

ERON MYÖNTÄMINEN EVA BIAUDETILLE MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2005-1012

 

Eva Biaudet pyytää (8.12.2006) Uudenmaanliitosta 19.4.2007 saapuneelta kirjeellä eroa Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä 1.1.2007 lukien ulkomaille muuton takia.

 

Kj toteaa, että Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsenen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä on muusta syystä peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty. Kvsto on myöntänyt 13.12.2006 Eva Biaudetille eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 1.1.2007 lukien.

 

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 82 §:ssä.

 

Eva Biaudet (RKP) on valittu 8.3.2005 pidetyssä edustajainkokouksessa maakuntavaltuuston jäseneksi toimikaudeksi 2005-2008.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee ilmoittaa Uudenmaan maakuntavaltuustolle seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus päättänee myöntää eron 1.1.2007 lukien Eva Biaudetille maakuntavaltuuston jäsenyydestä hänen erottuaan em. ajankohdasta Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenyydestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoteen 2008 saakka maakuntavaltuuston jäseneksi

 

------------------------------------------- (RKP).

 


Kirje Uudenmaan liitolle ja pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


9

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2007-871

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ilmoittaa (30.3.2007), että YTV:n seutukokous pidetään perjantaina 25.5.2007 alkaen kello 10.00. Kaupunginhallitusta pyydetään valitsemaan Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain (1269/96) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut seutukokousedustajat.

 

Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm:

 

-                     kuntien valitsemat seutukokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-                     talousarvion 2006 tarkistaminen jätehuollon sitovina tavoitteina olleiden toimintamenojen ja investointimenojen ylittymisen vuoksi

-                     vuoden 2006 tilinpäätös.

 

YTV-lain mukaan Helsingillä on YTV:n seutukokouksessa 11 edustajaa, Espoolla ja Vantaalla kummallakin viisi sekä Kauniaisilla yksi kunnan valitsema edustaja.

 

Seutukokousedustajan on täytettävä kuntalain 33 §:ssä mainitut yleiset vaalikelpoisuusvaatimukset, joissa edellytetään, että edustajaksi valittu on hänet valinneen kunnan jäsen, hänellä on äänioikeus kunnallisvaaleissa eikä hän ole holhouksen alainen. Lisäksi valinnassa tulee soveltaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momenttia, jonka mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Kj toteaa, että Khs päätti 23.10.2006 (1293 §) valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa YTV:n 17.11.2006 pidettyyn seutukokoukseen:

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

talouspäällikkö

Minna Ruuth

toiminnanjohtaja

Pirjo Tolvanen

 

 

liikennetoimittaja

Esko Riihelä

tiedotussihteeri

Tuomo Valve

 

 

ylikomisario

Juha Hakola

toimitusjohtaja

Harry Bogomoloff

 

 

taloustutkija

Hannele Luukkainen

fysioterapiayrittäjä

Arja Karhuvaara

 

 

sähköasentaja

Matti Taina

pääluottamusmies

Satu Pikkarainen

 

 

erikoissairaanhoitaja

Tarja Tenkula

projektiassistentti

Anna Kirstinä

 

 

tutkija

Tero Tuomisto

 

Pentti Helo

 

 

tuottaja

Kimmo Helistö

 

Osmo Moisio

 

 

erityisopettaja

Sirkku Ingervo

terveyskeskuslääkäri

Minerva Krohn

 

 

toimittaja

Pekka Saarnio

 

Reijo Kaunola

 

 

valtiotieteen maisteri

Henrik Creutz

tutkija

Maria Bruncrona

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa 25.5.2007 pidettävään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokoukseen:

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

 

__________________________

 

_____________________________

 

__________________________

 

_____________________________

 

__________________________

 

_____________________________

 

__________________________

 

_____________________________

 

__________________________

 

_____________________________

 

__________________________

 

_____________________________

 

__________________________

 

_____________________________

 

__________________________

 

_____________________________

 

__________________________

 

_____________________________

 

__________________________

 

_____________________________

 

__________________________

 

_____________________________

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITE

YTV:n seutukokousilmoitus

 

 

 

 


10

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KAUPUNGINJOHTAJAN VIRANTÄYTTÖÄ KOSKEVASSA TÄYTÄNTÖÖNPANOASIASSA

 

Khs 2005-414

 

Vs. Kj mainitsee, että Khs vahvisti 2.5.2005 (625 §) Kvston 30.3.2005 tekemän päätöksen Jussi Pajusen valinnasta kaupunginjohtajan virkaan. Khs jätti 20.6.2005 (863 §) tutkimatta Timo Issakaisen oikaisuvaatimuksen, jossa hän ilmoitti olevansa tyytymätön Kvston ja Khn vuodesta 1996 lähtien tekemiin kaupunginjohtajan valintaa sekä niiden vahvistamista ja muuta täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin. Timo Issakainen valitti Khn päätöksestä hallinto-oikeuteen.

 

Helsingin hallinto-oikeus on 16.4.2007 antamallaan päätöksellä hylännyt Timo Issakaisen valituksen ja vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Hallinto-oikeus toteaa päätöksen perusteluissa sovellettuna oikeusohjeena kuntalain 91 §:än, jonka mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Muut sovelletut oikeusohjeet ja päätöksen perustelut käyvät ilmi päätöksestä.

 

./.                   Helsingin hallinto-oikeuden päätös on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 16.4.2007 tekemän päätöksen kaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa täytäntöönpanoasiassa.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITE

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 16.4.2007

 


 

 

 


1

TAPANINKYLÄN TONTIN 39326/5 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11664)

 

Khs 2007-728

 

39. kaupunginosan (Tapaninkylä) korttelin nro 39326 tontin nro 5 asemakaavan muutosehdotus.

 

Rahkatie 6

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (1.3.2007) mm., että tontinomistaja on pyytänyt 22.3.2006 asemakaavan muuttamista siten, että tontin tehokkuusluku nostetaan e = 0.20:sta e = 0.25:een. Hakijan tarkoituksena on laajentaa nykyistä asuinrakennusta.

 

Asemakaavatilanne        Alueella on voimassa asemakaava nro 7540 (vahvistettu 19.1.1978). Kaavan mukaan tontti on omakotitalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialuetta (AOR). Tontin tehokkuusluku on e = 0.20 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi. Tontille saa rakentaa tonttitehokkuusluvulla määritellyn kerrosalan lisäksi asukkaiden käyttöön tarkoitettuja varasto-, autosuoja-, huolto-, harrastus- ja virkistystiloja kerrosalaltaan enintään 2 % tontin pinta-alasta sekä autokatoksia enintään 20 % kerrosalasta.

 

Tontti on aidattava katuihin ja muihin yleisiin alueisiin rajoittuvilta sivuiltaan kuusiaidalla, pensasaidalla tai vähintään 100 cm ja enintään 150 cm korkealla muulla aidalla, johon liittyy pensasrivi.

 

Nykytilanne                      Tontilla on vuonna 1966 valmistunut kaksiasuntoinen pientalo. Se sijaitsee pientaloalueella, jolla rakennusten rakentamistapa ja -aika on vaihtelevaa.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Tontti on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Tehokkuusluku on nostettu e = 0.25:ksi. Asuntojen lukumäärää rajoitetaan siten, että kutakin tontin pinta-alan täyttä 400 m2 kohti saa rakentaa yhden asunnon. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa. Asemakaavakartassa sallitusta kerrosalasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

 

Rakennusten enimmäiskorkeus on muutettu nykyisin käytössä olevien määräysten mukaisiksi (2-kerroksinen rakennus 7 m, 1-kerroksinen rakennus 5 m, autosuoja ja talousrakennus 3 m). Tonttia koskeva lisäraken­tamisoikeus on muutettu siten, että tontille saa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa erillisiä talous- ja autosuojantiloja enintään 25 k-m2/asunto sekä kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintään 10 % asemakaavaan merkitystä tilasta.

 

Tontille on annettu lentomelun torjumiseksi kaavamääräys: Asuinraken­nusten kattorakenteiden, ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden tulee olla mitoitettu lentoliikenteen hetkellisiä melutasoja 75 dB vastaan.

 

Muutoin asemakaavamääräyksiä on muutettu nykyisin käytössä olevien määräysten mukaisiksi. Alueen ympäristöön on laadittu vastaavanlaisia asemakaavan muutoksia, joissa tonttitehokkuutta on nostettu 0.20:sta 0.25:een.

 

Tontin pinta-ala on 1 328 m2 ja tehokkuuden e = 0.25 mukainen rakennusoikeus 332 k-m2 (lisäystä 66 k-m2).

 

Vuorovaikutus asemakaavan muutosehdotusta valmisteltaessa

 

Osallisille on lähetetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistu­mis- ja arviointisuunnitelma ja heille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta ei esitetty mielipiteitä.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 30.3.–16.4.2007, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin muutetaan rakennusoikeutta siten, että asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta, muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuk­sia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä, muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin ja tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 39. kaupunginosan korttelin nro 39326 tontin nro 5 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.3.2007 päivätyn piirustuksen nro 11664 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11664 (Tapaninkylän tontti 39326/5)

 

 

 

 


2

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45268/16 JA 45274/12 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11655)

 

Khs 2007-544

 

45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45268 tontin nro 16 ja korttelin nro 45274 tontin nro 12 asemakaavan muutosehdotus.

 

Puolimatkanpolku 8a ja 12

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (15.2.2007) mm., että tonttien omistajat ovat pyytäneet 25.10.2006 ja 22.8.2006 asemakaavan muuttamista siten, että tonttitehokkuusluku nostetaan lukuun e = 0.25.

 

Asemakaavatilanne        Tonteilla on voimassa asemakaava nro 10386 (hyväksytty 9.10.1996). Tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tehokkuusluku on e = 0.20 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi. Tonteille saa kerros­alan lisäk­si rakentaa autotalleja, -katoksia tai muita asuntojen ulkopuolisia, asumista palvelevia tiloja, kuten varasto-, huolto- ja askartelutiloja enintään 30 k-m2 asuntoa kohti, kuitenkin yhteensä enintään 25 % sallitusta kerrosalasta. Kokonaiskerrosalasta saa enintään 80 % rakentaa yhteen kerrokseen.

 

Nykytilanne                      Tontit sijaitsevat Vartioharjun pientaloalueella. Tontilla 45268/16 on 159 k-m2:n suuruinen asuinrakennus. Tontilla 45274/12 on 107 k-m2:n suuruinen asuinrakennus ja talousrakennus. Tonttien vieressä on omakotitaloja.

 

Asemakaavan muutosehdotus ja sen perustelut

 

Tonttien käyttömahdollisuuksia ja asumisväljyyttä parannetaan rakennusoikeutta nostamalla. Tontille 45268/16 ei ole lähivuosina suunnitteilla rakentamishankkeita. Tontille 45274/12 on tarkoitus rakentaa uudisrakennus.

 

Vartioharjun pientaloalueella noudatetaan kaavoitusperiaatetta, että tehokkuusluku voidaan nostaa luvusta e = 0.20 lukuun e = 0.25 edellyttäen, että ympäristönsuojelulliset syyt eivät ole esteenä.

 

Tonttien tehokkuusluvuksi on merkitty 0.25. Asemakaavamääräykset ovat Vartioharjun kaavaperiaatteiden mukaiset.

 

Tontit ovat edelleen erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tonteille saa asemakaavakartassa tehokkuusluvulla osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa autotalleja ja -katoksia, varastotiloja, lasikuisteja ja kasvihuonetilaa yhteensä enintään 20 % sallitusta asuntokerrosalasta kuitenkin siten, että lasikuistien ja kasvihuoneiden kerros­ala ei ylitä 5 % sallitusta asuntokerrosalasta.

 

Tonteille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin pinta-alan täyttä 400 m2 kohti. Kuitenkin jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa.

 

Asemakaavaan merkitystä rakennusoikeudesta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

 

Kaava-alueen pinta-ala on 1 776 m2 ja tehokkuuden e = 0.25 mukainen rakennusoikeus 444 k-m2.

 

Vaikutukset                      Asemakaavan muutoksella ei ole suurta vaikutusta naapureiden tai ympäristön kannalta. Tontille 45274/12 on tarkoitus rakentaa uudisrakennus. Tontin 45268/16 rakennusoikeus nousee 42 k-m2 ja tontin 45274/12 rakennusoikeus 47 k-m2.

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi­ointisuunnitelma (päivätty 5.12.2006) sekä asemakaavan muutosluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta esitettiin kaksi mielipidettä.

 

Tontin 45274/1 omistaja mainitsee mm., että ilmoituksen mukaan Vartioharjun pientaloalueella noudatetaan kaavoitusperiaatetta, jonka mukaan tehokkuusluku voidaan nostaa luvusta e = 0.20 lukuun e = 0.25 edellyttäen, että ympäristönsuojelulliset syyt eivät ole esteenä. Ilmoituk­sesta ei käy ilmi, missä tällaisesta periaatteesta on päätetty. Kokemus Vartioharjun alueella on osoittanut, että tämän periaatteen noudattaminen johtaa epäyhtenäiseen ja häiritsevän hajanaiseen rakentamistapaan. Tästä esimerkkinä mainittakoon esimerkiksi uudisrakentaminen viereisessä korttelissa (45275).

 

Uudisrakentamista on mahdotonta toteuttaa kaavamääräysten mukaisesti, jos tehokkuusluku nostetaan tontilla 45274/12 e = 0.25:een. Rakennusten vähimmäisetäisyyksiä sekä asuinrakennusten sijoittelua ja etäisyyttä koskevien kaavamääräysten noudattaminen olisi mahdotonta. Luonnoksen mukaan samalla tontilla olevien asuinrakennusten sijoittelun ja etäisyyden toisistaan on oltava sellainen, että ne vastaavat alueen perinteistä omakotimaista rakennetta.

 

Kortteli, jossa tontti sijaitsee, on harvinaisen yhtenäinen esimerkki rinta­mamiestaloarkkitehtuurista, minkä kaavamuutos rikkoisi pahasti. Tämän vuoksi muistutuksen tekijä katsoo, että ympäristönsuojelulliset syyt ovat esteenä kaavan muuttamiselle luonnostellulla tavalla.

 

Tehokas uudisrakentaminen vaatisi tontin vanhan puuston täydellistä hävittämistä. Tiiviin rakentamisen vuoksi tulisi luoda näkösuojaa lähellä oleviin rakennuksiin nähden. Tässä korttelissa korkeuserojen vuoksi näkösuojan luominen on vaikeaa, ellei mahdotonta.

 

Kaavan nykyinen tehokkuusluku sopii paremmin tämän korttelin ympäristöön ja antaa kylliksi mahdollisuuksia lisärakentamiseen (rakennusoikeutta on käyttämättä yli 80 k-m2).

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa mm., että tontin 45474/9 kaavamuu­toksen nro 10647 käsittelyn yhteydessä 8.10.1998 lautakunta päätti, että Vartioharjun pientaloalueen tonteilla, joilla tehokkuuslukuna on e = 0.2, voidaan tehokkuusluku nostaa asumismukavuuden tai tontin käytön parantamiseksi enintään lukuun e = 0.25 edellyttäen, että ympäristönsuojelulliset syyt eivät ole esteenä.

 

Tämän jälkeen Itäväylän pohjoispuolisella Vartioharjun pientaloalueella on hyväksytty kymmentä osa-aluetta koskevat asemakaavan muutokset, joissa tehokkuuslukuna on 0.25. Kaupungin aloitteesta laaditut muutokset koskevat yli 200 tonttia, minkä lisäksi hakemuksesta on laadittu kaavamuutokset yli 20 tontille.

 

Vartioharjun asemakaavan muutosten valmistelusta on tiedotettu vuosittain asukkaille joka kotiin jaettavassa Helsingin kaavoituskatsaukses­sa.

 

Uudisrakentaminen alueella tapahtuu vähitellen, yleensä tontin omistajanvaihdosten jälkeen. Tästä syystä alueella on eri-ikäistä rakennuskan­taa ja jotkut tontit ovat vajaasti rakennettuja, ja näin ollen kaupunkikuva on epäyhtenäinen. Toisaalta historiallinen kerroksellisuus antaa alueelle oman viehätyksensä.

 

Lautakunta toteaa lisäksi, että korttelissa 45274 on kahdek­san jälleenrakennuskaudelta 1940–1950-luvuilta olevaa asuinraken­nusta. Ne eivät kuitenkaan muodosta kaupunkikuvassa rakennusryhmää, joten niiden suojelu ei ole perusteltua. Kaikilla korttelin tonteilla on mahdollista rakentaa tehokkuusluvulla e = 0.25 nykyisiä asuinraken­nuksia purkamat­ta. Korttelin tontille 9 on vuonna 2005 hyväksytty asema­kaavan muutos tehokkuusluvulla e = 0.25. Myös muilla korttelin tonteilla tulee tasapuolisuuden vuoksi olla sama mahdollisuus.

 

Tontin 45274/12 nykyinen jäljellä oleva rakennusoikeus on n. 80 k‑m2, mikä on riittämätön uudisrakennuksen rakentamista varten.

 

Nyt laaditun asemakaavan muutosehdotuksen mukaan tehokkuudella e = 0.25 tontin rakennusoikeus olisi 236 k-m2. Muutoksen mahdollistama lisärakennusoikeus olisi 129 k-m2. Tämänsuuruinen, asemakaavan mukainen, rakennus on mahdollista sijoittaa esimerkiksi tontin itäosaan siten, että vähimmäisetäisyys naapuritonttien rajoista on 4 m. Uudisrakennus voidaan sijoittaa tontille siten, että se vastaa ympäristön perinteistä omakotirakentamista.

 

Tontin 45274/2 omistaja vastustaa kaavamuutosta, koska korttelin tontteja ei ole mitattu eikä tonttirajoja määritelty. Tonttien rajoilla ei ole virallisia rajapaaluja eikä rajakiviä. Kiistoja rajoista on ollut jatkuvasti. Koko kortteli tulisi ensin yhtäaikaisesti mitata ja tontin rajat määritellä.

 

Lisäksi tontin 45274/12 ja 45272/2 välillä on korkeusero. Uudisrakennus olisi määrättävä sijoitettavaksi enemmän kuin 4 m etäämmäksi rajasta naapurille koituvan haitan minimoimiseksi.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että tontin 45274/12 tontinmittaustoimitus on tehty 19.9.1985. Korttelin 45274 tonteista kaikki muut paitsi mielipiteen esittäjän omistama tontti on mitattu ja ne on mer­kitty kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. Mielipiteen esittäjän olisi syytä ottaa yhteyttä kiinteistövirastoon, jotta hänen omistamalleen tontille tehtäisiin tontinmittaustoimitus.

 

Muilta osin lautakunta viittaa edellä antamaansa vastineeseen.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 23.3.–10.4.2007, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa täsmennyksenä kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon, että lautakunta otti erään yksittäisen tontin kaavakäsittelyn yhteydessä (8.10.1998) kannan, että Vartioharjun pientaloalueella tehokkuus­­luku 0.20 voidaan nostaa 0.25:een, elleivät ympäristönsuojelusyyt ole esteenä. Tästä lähtien periaatetta on noudatettu kaavamuutosten yhteydessä.  

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin muutetaan rakennusoikeutta siten, että asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta, muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä, muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin ja tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45268 tontin nro 16 ja korttelin nro 45274 tontin nro 12 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 15.2.2007 päivätyn piirustuksen nro 11655 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11655 (Vartiokylän tontit 45268/16 ja 45274/12)

 

 

 

 


3

VARTIOKYLÄN TONTIN 45457/8 JA KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11652)

 

Khs 2007-543

 

45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45457 tontin nro 8 ja katualueen asemakaavan muutosehdotus.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (15.2.2007) mm., että tontinomistaja on pyytänyt 4.6.2006 asemakaavan muuttamista siten, että tehokkuusluku nostetaan lukuun e = 0.25.

 

Asemakaavatilanne        Tontilla on voimassa asemakaava nro 8145 (vahvistettu 1.10.1981), jossa tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tehokkuusluku on e = 0.20 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi. Tontille saa kerrosalan lisäksi rakentaa autosuojia sekä muita asuntojen ulkopuolisia, asumista palvelevia tiloja, kuten varasto-, huolto- ja askartelutiloja yhteensä enintään 25 k-m2 asuntoa kohti, kuitenkin enintään 50 k-m2. Kokonaiskerros­­­alasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen. Tontin itäpuo­­lella on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, Liikkalanpolku.

 

Katualue on kaupungin omistuksessa.

 

Asemakaavan muutosehdotus ja sen perustelut

 

Tontin käyttömahdollisuuksia ja asumisväljyyttä parannetaan rakennus­oikeutta nostamalla. Hakijan tarkoituksena on jakaa tontti ja rakentaa tontin pohjoisosaan uudisrakennus. Tontille ajo sallittaisiin myös Liikkalanpolun kautta. Noin 30 m:n matkalla Liikkalanpolun alkupäässä on tontille ajo sallittu.

 

Vartioharjun pientaloalueella noudatetaan kaavoitusperiaatetta, että tehokkuusluku voidaan nostaa luvusta e = 0.20 lukuun e = 0.25 edellyttäen, että ympäristönsuojelulliset syyt eivät ole esteenä.

 

Tontin tehokkuusluvuksi on merkitty e = 0.25. Asemakaavamääräykset ovat Vartioharjun kaavaperiaatteiden mukaiset.

 

Tontti on edelleen erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tontille saa asemakaavakartassa tehokkuusluvulla osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa autotalleja ja -katoksia, varastotiloja, lasikuisteja ja kasvihuonetilaa yhteensä enintään 20 % sallitusta asuntokerrosalasta kuitenkin siten, että lasikuistien ja kasvihuoneiden kerros­ala ei ylitä 5 % sallitusta asuntokerrosalasta.

 

Tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin pinta-alan täyttä 400 m2 kohti. Kuitenkin jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa.

 

Asemakaavaan merkitystä rakennusoikeudesta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

 

Liikkalanpolun alkupää on merkitty jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla tontille ajo on sallittu.

 

Kaava-alueen pinta-ala on 1 536 m2, josta tontin pinta-ala on 1 358 m2 ja katualueen 178 m2. Tontin tehokkuuden e = 0.25 mukainen rakennus­oikeus on 338 k-m2. 

 

Vaikutukset                      Asemakaavan muutoksella ei ole suurta vaikutusta naapureiden tai ympäristön kannalta. Tontin pohjoisosaan on tarkoitus rakentaa uudisrakennus, jolle ajetaan Liikkalanpolun kautta. Tontin rakennusoikeus nousee 67 k-m2.

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi­ointisuunnitelma (päivätty 13.11.2006) sekä asemakaavan muutosluonnos. Muutosluonnoksessa olevan virheen vuoksi osallisille lähetettiin korjattu asemakaavan muutosluonnos (päivätty 8.12.2006). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksista esitettiin kolme mielipidettä.

 

Tontin 45456/31 omistaja ilmoitti, ettei hän vastusta kaavamuutosta, jos myös hänen tontilleen sallitaan ajo-oikeus Liikkalanpolun kautta. Hänen tonttinsa takaosaan ei nykyisin ole ajoyhteyttä, jota tarvittaisiin.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että kaavamuutos mahdollistaa ajoyhteyden Liikkalanpolun kautta myös tontille 45456/31. Voimassa olevassa kaavassa tontin eteläosassa on rakennusala ja tontin pohjoisosa on merkitty istutettavaksi tontin osaksi, jossa puusto on säilytettävä. Tontin pohjoisosan rakentaminen edellyttää näin ollen asemakaa­van muutosta.

 

Tontin 45457/16 asukkaiden mielestä muutos vaikuttaa heidän asumismukavuuteensa. Jotta asunto ei jäisi tulevaisuudessa pimentoon, talon harjakorkeus saa maksimissaan olla +19,200. Rakennus tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle Liikkalanpolkua ja Loosarintietä. Maisemallisista syistä tonttien rajalla olevia puita ei saa kaataa, lisäksi tontin 45457/8 pohjoispäässä oleva koivu pitäisi jättää pystyyn.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että kaavamuutos on laadittu alueella käytettävien kaavamuutosperiaatteiden mukaisesti. Rakennusten vähimmäisetäisyys naapuritontin rajasta on 4 m. Neljän metrin pääs­­sä tontin 8 rajasta maanpinta on lähellä korkeustasoa +15 ja laskee tasolle +12 Liikkalanpolun vieressä. Rakennusten enimmäiskor­keus on 7,5 m, joten rakennuksen vesikaton leikkauskohta olisi enimmillään +22,15–+19,50. Koska rakennusten etäisyyden toisistaan on oltava vähintään 8 m, ei rakennusten korkeuseroa voida pitää kohtuutto­mana haittana naapurille. Tonttien rajalla olevat puut sekä tontin 8 pohjoisosassa oleva koivu ovat rakennusalan ulkopuolella.

 

Tontin 45457/16 omistava asunto-osakeyhtiö esittää, että kaavassa pitää määrittää rakennusten maksimiharjakorkeus, mikä ei saa ylittää 20 m merenpinnasta mitattuna. Tuleva rakentaminen ei saa varjostaa yhtiön kaakonpuolen ikkunoita, joiden alalaita on likimain tuolla tasolla. Vaatimus ei yhtiön mielestä heikennä viereisen tontin rakentamismahdollisuuksia, jos kaksikerroksinen rakentaminen sijoitetaan aivan Liikka­­lanpolun puoleiselle tontin osalle ja mahdollisimman lähelle Loosarintietä. Lisäksi asuntojen enimmäismäärä tontilla tulisi olla kolme asuntoa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta viittaa edellä antamaansa rakennuksen korkeutta koskevaan vastineeseen. Kuten mielipiteessä todetaan, tontilla 16 olevan rakennuksen ikkunat ovat varsin korkealla, mikä vähentää uudisrakentamisen aiheuttamaa varjostusta. Tontin 8 pinta-ala on 1 353 m2, joten tontille saa rakentaa enintään kolme asuntoa. Jos tontti jaetaan kahtia, niin molemmilla tonteilla saa olla enintään kaksi asuntoa. Samaa asuntojen lukumäärää koskevaa määräystä käytetään kaikissa Vartioharjun kaavamuutoksissa.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 23.3.–10.4.2007, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin muutetaan rakennusoikeutta siten, että asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta, muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä, muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin ja tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45457 tontin nro 8 ja katualueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 15.2.2007 päivätyn piirustuksen nro 11652 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11652 (Vartiokylän tontti 45457/8)

 

 

 

 


4

AJANTASAISTETTU LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE OY VOLVO AUTO AB:N ENTISEN TOIMITALON (VALLILAN TONTTI 534/9) SUOJELUSTA RAKENNUSSUOJELULAIN PERUSTEELLA

 

Khs 2007-291

 

Kaj toteaa, että Uudenmaan ympäristökeskus pyytää (5.2.2007) ajantasaistettua lausuntoa otsikossa mainitun asian johdosta.

 

Pro Vanha Vallila ry on tehnyt 11.5.2001 päivätyn, Uudenmaan ympäristökeskukselle osoitetun suojeluesityksen, joka koskee Oy Volvo Ab:n entisen toimitalon suojelua rakennussuojelulain perusteella. Toimitalo sijaitsee 22. kaupunginosan (Vallilan) korttelin nro 534 tontilla nro 9 (Sturenkatu 21).

 

./.                   Suojeluesitys on esityslistan tämän asian liitteenä nro1.

 

Khs on antanut suojeluesityksestä lausunnon 27.8.2001. Lausunnossa on viitattu juuri loppuun saatettuun asemakaavanmuutosprosessiin ja todettu, ettei rakennuksen suojelemiselle asemakaavassa ollut kiinteistön omistajan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen johtavana ja rakennuksen suojeluarvoista saadun ristiriitaisen selvityksen perusteella mahdollisuuksia. Khs ei samasta syystä pitänyt perusteltuna rakennuksen suojelemista myöskään rakennussuojelulain nojalla.

 

./.                   Khn lausunto on esityslistan tämän asian liitteenä nro 2.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut on (7.3.2007) antanut asiassa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa yhteistyönä valmistellun lausunnon.

 

./.                   Lausunto on esityslistan tämän asian liitteenä nro 3.

 

./.                   Lausunnossa myöhemmin mainittu korkeimman hallinto-oikeuden päätös 4.2.2004 on esityslistan tämän asian liitteenä nro 4. 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa asiasta Uudenmaan ympäristökeskukselle hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausuntoon perustuvan, seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Rakennuksen sijainti ja asemakaavatilanne

 

Pro Vallila r.y:n 11.5.2001 suojeltavaksi esittämä rakennus sijaitsee 22. kaupunginosan (Vallilan) korttelin nro 534 tontilla nro 5 (Sturenkatu 21). Rakennus on Oy Volvo-Auto Ab:n entinen toimitalo.

 

Kysymyksessä on arkkitehti Ole Gripenbergin vuonna 1939 alun perin automyymälä-, autokorjaamo- ja konttorirakennukseksi suunnittelema rakennus, entinen Volvo-Auto. Sturenkadun suuntainen kaarihalli on alun perin toiminut korjaamotilana, sittemmin siellä on ollut muun muassa postin tiloja. Teollisuuskadun puoleisessa rakennusosassa on ollut toimisto-, ruokala-, myynti- ja varastotiloja. Rakennuksen edessä yläpihalla on sienimäinen katos. Tontin alempi pihataso on 6–7 metriä alempana kuin Sturenkatu. Tontilla käytetty kerrosala (9 045 k-m2) on pienempi kuin voimassa olevaan, vuonna 1984 vahvistettuun asemakaavaan (nro 8529) merkitty rakennusoikeus (23 130 + 3 505 k-m2).

 

Asemakaavan mukaan tontti on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa käyttää tontilla tapahtuvalle toiminnalle välttämättömiin toimisto- ja vastaaviin tiloihin enintään 35 %. Tontilla tapahtuvaan toimintaan liittyviä tutkimus- ja opetusti­loja saa tontin rakennetusta kerrosalasta olla enintään 10 % edellä mainittujen toimistotilojen lisäksi. Tontin kerrosalasta saa käyttää myymälätiloja varten enintään 150 m2. Tontilla tulee olla vähintään 1 autopaikka rakennettua 350 m2 maanpäällistä kerrosalaa kohti ja 1 autopaik­ka 150 m2 myymäläkerrosalaa kohti.

 

Tontin rakennusoikeus on 23 130 k-m2 maanpäällistä kerrosalaa ja 3 505 k-m2 kellarikerroksissa. Kellarikerroksissa ei saa olla työhuoneiksi laskettavaa kerrosalaa. Sturenkadun puoleiseen tontin reunan on mää­rätty maanalaista vesijohtoa varten varattu alueen osa.

 

Asemakaavan aiempi muutosehdotus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.5.2001 tontin asemakaavan muutoksen nro 10867, jossa rakennusta ei ollut suojeltu. Museovirasto ja Pro Vanha Vallila r.y. tekivät asemakaavan muutoksesta valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle, joka kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen 6.3.2002.

 


Helsingin kaupunginhallitus valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle 5.4.2002.

 

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaupungin valituksen 4.2.2004 todeten muun muassa: "Kaavaa laadittaessa ei ole riittävästi selvitetty, voidaan­ko kaava laatia MRL:n 54 §:n 2 ja 3 momentin vaatimukset yhteen sovittavalla tavalla. Edellä lausutuilla perusteilla ei ole syytä muuttaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta, jolla on kumottu Helsin­gin kaupunginvaltuuston päätös kaavanmuutoksen hyväksymisestä."

 

Poikkeamisasia               Kiinteistö Oy Sturenkatu 21 haki poikkeamista asemakaavasta 30.12.2005. Olemassa oleva rakennus, yhteensä 9 045 k-m2 haluttiin muuttaa pääosin (6 365 k-m2) toimistokäyttöön sekä teollisuus- ja varas­totiloiksi, tutkimus- ja opetustiloiksi ja myymälätiloiksi. Hanke poikke­si asemakaavasta siten, että toimistotilojen ja liiketilojen suhteellinen osuus tontin rakennetusta kerrosalasta oli sallittua suurempi. Toimistotilojen osuus oli 6 365 k-m2, kun niitä asemakaavan mukaan voi olla enintään 3 166 k‑m2 (35 %). Liiketilojen osuus oli 250 k-m2, kun myymälätiloja voi asemakaavan mukaan olla enintään 150 m2. Tontin raken­nusoikeus ei ylittynyt.

 

Uudenmaan ympäristökeskus totesi poikkeamisasiassa antamassaan lausunnossa (23.3.2006), että poikkeamiset koskevat rakennuksen sisäisen käyttötarkoituksen jakaan­tumista kaavasta poikkeavasti. Tällä seikalla ei ole oleellista merkitystä itse päätavoitteen, rakennuksen säilymisen osalta. Ympäristökeskus piti tärkeänä rakennuksen uusiokäyttöä ja sitä, että rakennuksen arkkitehtuuriin puututaan vain välttämättö­miltä osin. Oleellista on kuitenkin rakennuksen säilymisen turvaaminen myös asemakaavalla, jolloin rakennuksen suojelu rakennussuojelulain nojalla näyttäisi tarpeettomalta.

 

Hakemuksessa esitetyistä muutoksista neuvoteltiin Museoviraston kans­sa ja Museoviraston edellytettiin olevan mukana ohjaamassa sisätilojen muutosten suunnittelua.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto totesi lausunnossaan, että rakennuksen säilyttäminen ja sen sisätilojen ottaminen uuteen käyttöön on kannatettavaa ja tonttia koskevien suunnittelutavoitteiden mukaista, ja että esitetyt ulkopuolen muutokset ovat hyväksyttävissä, mikäli toimenpiteet toteutetaan Museoviraston ohjauksessa.

 


Kaupunginhallitus päätti 22.5.2006 suostua poikkeamishakemukseen ehdolla, että toimenpiteet toteutetaan Museoviraston ohjauksessa ja että rakentamisessa noudatetaan 13.3.2006 päivättyä suunnitelmaa päätöksen nro 2006-862/526 mukaisesti.

 

Poikkeamishakemuksessa esitetyt muutostyöt on pääosin toteutettu.

 

Vireillä oleva asemakaavan muuttaminen

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta kortteliin nro 534, johon myös kyseessä oleva tontti kuuluu. Volvo-Auton entinen rakennus esitetään kaavassa suojeltavaksi ja sen käyttötarkoitukseksi esitetään toimitilakäyttöä. Tontin rakennusoikeudek­si esitetään merkittäväksi nykyisen rakennuksen kerrosala, eli raken­nusoikeus vähenisi verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan. Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä talvella 2007–2008.

 

Selvitykset                        Kysymyksessä olevaa aluetta on käsitelty useissa rakennettua kulttuuriympäristöä koskevissa selvityksissä, ja kysymyksessä olevaa rakennusta on niissä arvotettu hieman eri tavoin. Helsingin kantakaupungin teollisuusympäristöt (Helsingin kaupunginmuseo (HKM) 1995) ei sisällä kyseistä rakennusta.

 

Helsingin kantakaupungin rakennuskulttuuri – Vallilan ja Hermannin kaupunginosien inventointi (Lindh Tommi, HKM:n tutkimuksia ja raportteja 1/1997): Rakennus on mukana, mutta raportti ei ole minkään raken­nuksen osalta arvottava.

 

Vallilan teollisuusalueen suojelutavoiteselvitys (Ahokanto, Minerva, HKM:n tutkimuksia ja raportteja 1/2000): Laadittiin kaavan nro 10867 laatimisprosessin aikana. Raportissa todetaan, että rakennus on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävä. Tavoitteena on suojella rakennus ja säilyttää tontilla sijaitsevat muurit ja aidat.

 

Selvityksessä todetaan: "Arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelema rakennuskokonaisuus on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävä. Rakennuksena se edustaa kaunista valkoiseksi rapattua funktionalismia. Erityisen hieno on rakennuksen kaarihalli. Hallin edessä on mahtavat muurirakennelmat Sturenkadun varrella. Rakennus on merkittävällä paikalla saavuttaessa Sturenkatua pitkin. Se yhdistää komean sillan kanssa Teollisuuskadun eri puolet toisiinsa ja jatkaa Sturenkadun varrella olevia SOK:n korttelin valkeita tuotantorakennuksia. Yhdessä ne muodostavat eräänlaisen porttirakennelman sillan kummallekin puolelle Teollisuuskadun yli."

 

Kaupunginhallituksen kannanotto suojeluesitykseen

 

Kaupunginhallitus on antanut suojeluesityksestä aiemmin lausunnon 27.8.2001. Lausunnossa on viitattu tuolloin juuri loppuun saatettuun asemakaavanmuutosprosessiin ja todettu, ettei rakennuksen suojelemi­selle asemakaavassa ollut kiinteistön omistajan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen johtavana ja rakennuksen suojeluarvoista saadun ristiriitaisen selvityksen perusteella mahdollisuuksia. Kaupunginhallitus ei samoista syystä pitänyt perusteltuna rakennuksen suojelemista myös­kään rakennussuojelulain nojalla. 

 

Kysymyksessä olevan rakennuksen on sittemmin vahvistettu olevan arkkitehtonisilta ja kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan erittäin, jopa valtakunnallisesti merkittävä ja tontille aiemmin laadittu asemakaavan muutos on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä kumottu. Rakennus on sittemmin korjattu poikkeamisratkaisuun perustuen Museoviraston ohjauksessa ja parhaillaan on vireillä asemakaavan muutoksen valmistelu.

 

Rakennussuojelulain pääsäännön mukaisesti asemakaava-alueella sijaitsevien rakennusten suojeleminen tapahtuu maankäyttö- ja rakennus­lain eli kaavoituksen keinoin. Asemakaavoituksen yhteydessä tontilla ja ympäristössä vallitsevaa tilannetta tullaan tarkastelemaan paitsi ra­kennussuojelutavoitteiden, myös maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

 

Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa lopuksi, että kun aiempi asemakaavan muutos kumottiin muun muassa valtion asiantuntijaviranomaisen eli Museoviraston valituksen perusteella ja kun tämän asiantuntijalausunnon mukaan rakennuksella on jopa valtakunnallista merkitystä, kau­punginhallitus ei myöskään vastusta rakennuksen suojelemista suoraan rakennussuojelulain nojalla.

 


Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Pro Vanha Vallila ry:n esitys Oy Volvo Auto Ab:n entisen toimitalon suojelusta Vallilan tontilla 534/9

 

Liite 2

Kaupunginhallituksen lausunto 27.8.2001 Pro Vanha Vallila ry:n rakennussuojeluesityksestä (Oy Volvo Auto Ab:n entinen toimitalo Vallilan tontilla 534/9)

 

Liite 3

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 4.2.2004 Vallilan tontin 534/9 asemakaava-asiassa nro 10867 (Oy Volvo Auto Ab:n entinen toimitalo)

 

Liite 4

Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunto 7.3.2007 Vallilan entisen Oy Volvo Auto Ab:n toimitalon suojelusta rakennussuojelulain nojalla

 

 

 

 


5

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA LAAJASALON KORTTELEIDEN NRO 49265 - 49268 YM. ALUEIDEN (ITÄNIITYNNIEMI) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11470)

 

Khs 2005-2472

 

Kaj toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.1.2007 (asia nro 14) 49. kaupunginosan (Laajasalon) kortteleiden nro 49265–49268 sekä huvila-, virkistys‑, loma-, liikenne-, erityis-, suojelu-, vesi- ja katualueiden asemakaavan sekä suojelu- ja katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 27.10.2005 päivätyn ja 8.6.2006 muutetun piirustuksen nro 11470 mukaisena.

 

XXXX XXXX erikseen (16.2.2007) sekä XXXX XXXX ja XXXX XXXX yhdessä (22.2.2007) ovat hakeneet muutosta Helsingin hallinto-oikeu­delta kaupunginvaltuuston päätökseen.

 

./.                   Valitukset ovat esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää (28.2.2007) kaupunginvaltuuston lau­suntoa valitusten johdosta.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut lausuu (4.4.2007) asiassa kaupun­kisuunnitteluviraston kanssa yhteistyönä valmisteltuna lausuntona mm. seuraavaa:

   

Oikeuspalvelut viittaa asiassa kaupunginvaltuuston kaavapäätöksessä ja kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksissä kaupunginhallitukselle lausuttuun.

 

XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n valitus

 

Virkistysaluemerkintä itärannan tilan RN:o 1:886 osalla ("Välskärinkallio") ei vastaa Helsingin yleiskaava 2002:n huvilaympäristön säilyttämis­tavoitetta. Koska kalliolta näkee sekä kiinteistöllä sijaitsevalle laiturille ja saunalle että kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevan Villa Abbasin laiturille ja saunalle, huvilaympäristön säilyttämistavoite ei täyty. Esi­tetty väite, että tilan RN:o 1:886 saunalle ja laiturille ei näe, on virheellinen.

 

Tilan RN:o 1:886 omistajat asetetaan ilman perusteita ja asemakaavan toteuttamisen kannalta aivan turhaan huonompaan asemaan kuin muut maanomistajat. Tämä on perustuslain tasavertaisuusperiaatteen sekä omaisuuden suojan vastaista.

 

Lausunto valituksen johdosta           

 

Valitus kohdistuu tilaan RN:o 1:886 kuuluvan niemeen, joka asemakaa­vassa on merkitty lähivirkistysalueeksi, joka on varattu kunnan tarpeisiin (merkintä VL/k) ja jolle on annettu nimi Välskärinkallio. VL/k-alue on pinta-alaltaan vajaa kolmasosa tilasta RN:o 1:886. Noin kaksi kolmasosaa tilasta on merkitty lomakäyttöön tarkoitetuksi alueeksi, jolla maise­man erityispiirteet on säilytettävä (merkintä R-1/s) ja pieni alue luonto- ja maisemansuojelualueeksi, joka on varattu kunnan tarpeisiin (merkintä SL/k). R-1/s-alueella on osoitettu rakennusoikeutta uudisrakennukselle (100 m2 kerrosalaa) ja rantasaunalle (30 m2). Lisäksi alueella on noin 60 m2:n suuruinen suojeltava rakennus (merkintä sr-2).

 

Niemi on Helsingin yleiskaava 2002:ssa, samoin kuin sitä edeltäneessä Itä-Jollaksen osayleiskaavassa, osoitettu virkistysalueeksi. Se kuuluu myös laajaan alueeseen, joka yleiskaavassa on osoitettu kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi. Osayleiskaavassa niemeä koskee merkintä, jonka mukaan maiseman erityispiirteet tulee säilyttää, ja molemmin puolin on alueita, joita koskee monipuolisempi suojelumääräys. Mitään ristiriitaa näiden kaavo­­jen ja asemakaavan aluevarausten ja määräysten välillä ei ole.

 

Osayleiskaavatyön alkaessa koko Itä-Jollas Matosaarenniemeä lukuun ottamatta oli seutukaavan vahvistettua viheraluetta. Tonttuvuoren alueen ja Itäniitynniemen itärannat oli Museoviraston rakennushistorianosaston inventoinnissa luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. Rannat kuuluivat lähes kokonaan yksityisiin huvilakiinteistöihin. Pyrkimys ottaa samanaikaisesti huomioon

seu­­­tukaavan viheraluemerkintä ja huvilaympäristön säilyttämistavoite johti ratkaisuun, jossa huvilaympäristöihin välittömästi kuuluvat rannat

jätettiin yksityisiksi palstoiksi ja rannan harvat muut kohdat osoitettiin virkistysalueeksi. Välskärinkallion virkistysaluevarauksen poistaminen olisi ristiriidassa Helsingin yleiskaava 2002:een sisältyvän tärkeän periaatteen kanssa.

 

Itä-Jollaksen kaavoituksessa on pyritty maanomistajien mahdollisimman tasapuoliseen kohteluun, mutta kuten Itä-Jollaksen osayleiskaavan selostuksessa todetaan, "kaavoituksen kannalta Itä-Jollaksen nykyiset palstat ovat keskenään hyvin erilaisia ja eri asemassa. Maasto-olosuhteet vaihtelevat suuresti, samoin sijainti suhteessa tiestöön ja asutukseen sekä esimerkiksi viemäröitävyys. Nämä seikat ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, kuinka suuri osa palstasta on kaavoitettu korttelialueeksi ja millä rakennusoikeudella."

 

Itäniitynniemen yksityisomistuksessa olevista tiloista suurin osa on kokonaisuudessaan osoitettu korttelimaaksi alhaisella tehokkuudella (itärannan osalta huvila-alueeksi tai lomakäyttöön tarkoitetuksi alueeksi). On kuitenkin joitakin poikkeuksia, merkittävin niistä Poikasaartentien varrella oleva tila, josta 60 % varataan virkistykseen. Niemen virkistys­alue­varaus ei ole vaikuttanut tilalle RN:o 1:886 osoitettuun rakennusoikeuteen tai rakennuspaikkoihin. Näin ollen asemakaavan ei voida katsoa aiheuttavan maanomistajalle kohtuutonta haittaa.

 

Muistutuksen vastineessa, johon valituksessa viitataan, ei väitetä, ettei tilan RN:o 1:886 saunalle pystyttäisi näkemään vaan että "saunalle ei ole luontevaa näköyhteyttä koska se jää kalliomuodostelman taakse". Saman osoittaa myös valittajien liittämä valokuva, joka on otettu virkistysaluevarauksen äärilaidasta.

 

XXXX XXXX:n valitus    Itäniitynniemen asemakaavan olisi pitänyt rakennusoikeuden osalta noudattaa Itä-Jollaksen vahvistettua osayleiskaavaa, koska Helsingin yleiskaava 2002 ei ota kantaa rakennusoikeuteen ja koska Helsingin yleiskaava 2002:n ilmoitetaan laaditun vahvistetun osayleiskaavan mukaisesti. Nyt asemakaavaan on merkitty huomattavia ylityksiä.

 

Lausunto valituksen johdosta

                     

Itä-Jollaksen osayleiskaavassa, jonka ympäristöministeriö vahvisti 19.2.2001, on samoja suojelu- ja viheraluevarauksia, jotka suurpiirteisempinä on merkitty Helsingin yleiskaava 2002:een. Osayleiskaavassa Poika­saartentien varteen on merkitty kaksi asuinaluetta ja itärannalle huvila-alue. Valitus kohdistunee Poika­saartentien pohjoisempaan

alu­­­ee­seen, jonka rakennusoikeus on asemakaavassa huomattavasti suurempi kuin osa­yleiskaavassa, sillä Itäniitynniemen muilla alueilla rakennusoikeus vastaa osa­yleiskaavaa.

 

Osa­yleiskaavatyö on ollut merkittävä suunnitteluvaihe ja osa­yleis­kaa­val­la on ollut voimakasta asemakaavoitusta ohjaavaa vaikutusta, vaikka oikeusvaikutteisena Helsingin yleiskaava 2002 korvaa sen. Poika­saar­­tentien pohjoisemman alueen osalta suunnittelun lähtökohta kuiten­kin muuttui olennaisesti osayleiskaavavaiheesta asemakaavavaihee­­seen. Osayleiskaava perustui olettamukseen, että Poikasaartentien pohjoisosan asuinalue ei ole liitettävissä kaupungin kunnallistekniikkaan, ja rakennusoikeudet olivat tästä syystä vielä paljon alhaisemmat kuin Poika­saartentien eteläosan asuinalueella. Alueella on merkintä A/vh, jossa A osoittaa ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitettua huvila-aluetta ja /vh-merkintä osoittaa, että alue ei ole liitettävissä yleisiin vesihuoltoverkostoihin. A/vh-alueen yhteenlaskettu likimääräinen raken­nusoikeus suojeltavien rakennusten lisäksi on osa­yleiskaavassa 1 600 m2 (merkintä sr + 1600). Alue kuuluu aluekokonaisuuteen, jolla on maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Poika­saartentien eteläisemmällä, pienemmällä asuinalueella osayleiskaavan rakennusoikeus on sr + 2500.

 

Osayleiskaavan selostuksessa todetaan mm. seuraavaa: "Kaavoituksen kannalta Itä-Jollaksen nykyiset palstat ovat keskenään hyvin erilaisia ja eri asemassa. Maasto-olosuhteet vaihtelevat suuresti, samoin sijainti suhteessa tiestöön ja asutukseen sekä esimerkiksi viemäröitävyys. Nämä seikat ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, kuinka suuri osa palstasta on kaavoitettu korttelialueeksi ja millä rakennusoikeudella."

 

Asemakaavaa valmisteltaessa kuitenkin löytyi mahdollisuus johtaa viemäriputki yksityisen rantatontin kautta, jolloin pohjoisempikin alue oli liitettävissä viemäriin. Todettiin myös, ettei käytettävissä ollut muita hyväk­syttäviä keinoja huolehtia edes osayleiskaavan mukaisen asutuksen jätevesihuollosta. Itäniitynniemen asemakaavan selostuksessa todetaan yhdyskuntateknisestä huollosta mm. seuraavaa: "Itä-Jollaksen osayleiskaava sisälsi olettamuksen, joka myös näkyi kaavamääräyksissä, että vesi- ja jätevesihuolto tulisi Saunalahden eteläisimmällä mel­ko tiiviisti rakentuneella alueella kaupungin velvollisuudeksi mutta että Itäniitynniemen muissa osissa se olisi maanomistajien vastuulla. Asema­kaavan valmistelutyön alkuvaiheessa käytiin keskusteluja Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin Veden kanssa Itäniitynniemen kiinteis­töjen yhdyskuntateknisen huollon eri vaihtoehdoista. Yksityiseen vesi- ja jätevesihuoltoon ei löytynyt ympäristöhygienisesti tyydyttävää ja toteutettavuudeltaan realistista keinoa, vaan Helsingin Vesi laajentaa ennakkolausunnon mukaan toiminta-aluettaan Poikasaartentielle."

 

Kunnallistekninen ratkaisu johti kahdesta syystä rakennuspaikkojen lisää­miseen osayleiskaavaan verrattuna: toisaalta Poikasaartentien maan­omistajia voitiin näin kohdella tasapuolisemmin kuin osayleiskaavassa, toisaalta oli tarkoituksenmukaista, että rakennettava (ja joka tapauksessa kallis) kunnallistekniikka palvelisi jonkin verran suurempaa asukasmäärää. Asemakaavassa rakennusoikeudet ovat Poikasaartentien pohjoisosan kiinteistöillä 48 % korkeammat kuin osayleiskaavassa. Osayleiskaavan merkintä sr + 1600 tarkoittaisi yhteensä 2 060 m2 kerros­alaa. Asemakaavassa asuntokerros­alaa on 2 590 m2 (tästä uusissa asunnoissa 2 190 k-m2) ja lisäksi suojeltavissa rakennuksissa on 460 k-m2 eli yhteensä 3 050 k-m2. Rakentamis­tapa on silti väljä ja näin ollen sekä asemakaavan että osayleiskaavan tavoitteiden mukainen. Samoin rakennusoikeuden suhde eri omistajien maarekisteritilojen maa­pinta-alaan jää edelleen hyvin alhaiseksi ja myös sijainnista riippuvaksi. Poikasaartentien eteläisemmällä alueella, jolla valtaosa yksityisten kiinteistöjen alasta on osoitettu korttelimaaksi, vaihteluväli on 0.09 (rantakiinteistöt) – 0.15 (muut). Poikasaartentien pohjoisemmalla alueella vaihteluväli on länsipuolella 0.04–0.08, ja itäpuolella, jossa yksityisen maanomistajan 3 ha:n alueesta 60 % varataan virkistykseen, suhde jää alle 0.04.

 

Asemakaava on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaava 2002:n mukai­nen. Sen lisäksi Itä-Jollaksen osa­yleiskaavalla on ollut ohjaava vaikutus asemakaavaan. Vaikka muuttuneet lähtökohdat kunnallistekniikan osalta johtivat rakennusoikeuden lisäämiseen Poikasaartentien pohjoisemmalla alueella osayleiskaavaan verrattuna, asemakaava vastaa tältäkin osin osayleiskaavan tavoitteita ja periaatteita. Ratkaisu on kaavojen ohjaamisvaikutusten osalta maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukainen.

 

Yhteenveto                       Oikeuspalvelut toteaa, että valituksissa ei ole esitetty mitään sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava. Kaavamuutos perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin sekä täyttää lain asettamat menettely- ja sisältövaatimukset. Kaavalla ei myöskään aiheuteta laissa tarkoitettua elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä tai koh­tuutonta haittaa.

 

Päätös ei ole siten syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusmenettelyssä ei voida vedota kaavaratkaisujen mah­dolliseen epätarkoituksenmukaisuuteen.

 

Hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa tulee siten pyytää valitus­ten hylkäämistä aiheettomana ja perusteettomana.

 

Kaj toteaa, että kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan hallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätös­­tä koskevan valituksen johdosta, jos hallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennettynä.  

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

XXXX ja XXXX XXXX:n sekä XXXX XXXX:n valitukset Laajasalon ns. Itäniitynniemen asemakaava-asiassa nro 11470

 

 

 

 


6

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA LAAJASALON TONTTIEN 49247/1 JA 2 SEKÄ 49163/8 YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11553)

 

Khs 2006-1120

 

Kaj toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.1.2007 (nro 8) 49. kaupunginosan (Laajasalon) korttelin nro 49247 tonttien nro 1 ja 2 ja korttelin nro 49163 tontin nro 8 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 6.4.2006 päivätyn piirustuksen nro 11553 mukaisena.

 

Laajasalo-Degerö Seura ry ja Laajasalon pienkiinteistöyhdistys ry yhdessä ovat hakeneet (4.3.2007) muutosta Helsingin hallinto-oikeu­delta kaupunginvaltuuston päätökseen.

 

./.                   Valitus on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää (12.3.2007) kaupunginvaltuuston lausuntoa valituksen johdosta.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut lausuu (11.4.2007) asiassa kaupun­kisuunnitteluviraston kanssa yhteistyönä valmisteltuna lausuntona mm. seuraavaa:

 

Valituksen pääasiallinen sisältö       

 

Valittajat kritisoivat valituksessaan korttelin 49163 viherkaistan poistatamista. Poistaminen on Uudenmaan maakuntakaavan vastaista, eikä Uudenmaan liiton puoltavalla lausunnolla ole juridista merkitystä. Yhteyden puuttuminen Helsingin yleiskaava 2002:sta johtuu yleiskaavan yleispiirteisyydestä. Maakuntakaavassa viheryhteystarve on painokkaas­ti erikseen kaavamerkinnällä osoitettu, ja maakuntakaavojen merkintöjen tulee ohjata myös asemakaavoitusta. Kyseisen viheryhteyden minkäänlainen heikennys ei ole mahdollinen.

 

Viheryhteys on oleellinen osa Laajasalon viheryhteyksiä. Viherkaistalle sijoitettava kevyen liikenteen väylä on osa seudullista ulkoilureitistöä. Sen tärkeyttä korostaa, että se on ainoa viheryhteys Jollaksen etelä- ja pohjoisrantojen välillä. Yhteys on myös tärkeä luonnon lajiston liikkumismahdollisuuksille.

 

Kansalaisten on voitava luottaa laillisesti vahvistettuihin kaavoihin. Muutoksia kaavaan ei voi sopia viranomaisten kesken, vaan mahdolliset muutokset on tehtävä laillisessa demokraattisessa kaavamuutosjärjestyksessä.

 

Lausunto valituksen johdosta

 

Oikeuspalvelut viittaa asiassa kaupunginvaltuuston kaavapäätöksessä 31.1.2007 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksissä kaupunginhallitukselle lausuttuun ja lausuu lisäksi seuraavaa:

 

Vuonna 1990 vahvistettu asemakaava

 

Alueen ensimmäisessä, vuonna 1990 vahvistetussa asemakaavassa Jollaksentien varren kortteleiden 49163 ja 49247 välissä on Mesaanipolku, joka oli suunniteltu ilman jalkakäytävää, sekä kiilan muotoinen lähivirkistysalue (LV). Myös Jollaksentien pohjoispuolella on rannan suuntaan johtava katualue (Mesaanikuja) ja sen vieressä 15–20 m leveä lähivirkistysalue.

 

Uudenmaan seutu- ja maakuntakaava ja Helsingin Yleiskaava 2002

 

Jollaksenlahden pohjukan rantapuistosta Jollaksentien pohjoispuolella olevalle Sarvastonlahden ranta-alueelle on aiemmassa seutukaavassa ja Uudenmaan 8.11.2006 vahvistetussa maakuntakaavassa osoitettu viheryhteyden tarve.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden järjestämiseksi.

 

Viranomaisten on 2 momentin mukaan suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

 

Maakuntakaavan toteutuminen alemmilla kaavatasoilla voi tapahtua erilaisilla tavoilla ja suunnitteluratkaisuilla. Jopa poikkeaminen maakuntakaavasta on mahdollista, jos poikkeaminen voidaan pätevästi perustella eikä se johda maakuntakaavan perusteena olevien seudullisten tai valtakunnallisten tavoitteiden heikentymiseen (esimerkiksi Hallberg, Haapanala, Koljonen, Ranta: Maankäyttö- ja rakennuslaki, toinen painos sivut 160-).  

 

Kaavan valmistelun alkaessa oli tiedossa silloin voimassa olleeseen seutukaavaan merkitty, sittemmin myös maakuntakaavaan sisällytetty asemakaavan muutosalueelle sijoittuva viheryhteys niemen pohjoisen ja eteläisen ranta-alueen välillä. Sittemmin hyväksytyn asemakaavan mukaisesta luonnoksesta pyydettiin lausunto Uudenmaan liitolta.

 

Uudenmaan liiton lausunnossa (27.3.2006) todetaan, että tiiviissä kaupunkirakenteessa maakuntakaavan viheryhteystarpeen varausperuste on ensisijaisesti virkistysreittiyhteyden turvaaminen rantojen puistoalueiden välillä. Asemakaavan muutosluonnoksen mukainen ratkaisu on perusteluina esitetyt näkökohdat huomioon ottaen maakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden kannalta tyydyttävä. Uudenmaan liitto puolsi Mesaanipolun ympäristön asemakaavan muutoksen laatimista luonnok­sen pohjalta edellyttäen, että katualueen toteutuksessa varmistetaan sujuvan virkistysyhteyden säilyminen Jollaksenlahden rannan virkistysalueille.

 

Lausunto on oikeuspalveluiden käsityksen mukaan linjassa maakuntakaavan suunnittelumääräysten kanssa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä osoitettu yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liikkumismahdollisuudet ottaen huomioon yhteyden sijainti kaavan viherjärjestelmässä ja ekologisessa verkossa.

 

Asemakaavan muuttamista ohjaa oikeusvaikutteinen Helsingin Yleiskaava 2002, jossa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi.

 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alueen käyttötarkoitus on pientalovaltainen alue, asuminen.

 

Yleiskaavamääräyksen mukaan aluetta kehitetään asumisen, virkistyksen, kaupan ja julkisten palvelujen käyttöön sekä ympäristöhaittoja aiheuttamattomaan toimitilakäyttöön ja alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön.

 

Merkittävimmät maakuntakaavan mukaiset viherreitit ja viheralueen rakenne on osoitettu yleiskaavassa. Kyseistä viheralueyhteyttä ei ole merkitty yleiskaavaan, mutta yleiskaavamääräyksen edellyttämällä tavalla myös virkistyksen tarpeet otetaan huomioon alueen kehittämisessä ja asemakaavoituksessa.

 

Vaikka maakuntakaavalla ei ole valituksessa esitettyä suoraa ohjausvaikutusta asemakaavaa laadittaessa, on maakunnan liitolta tärkeik­si koetuissa tilanteissa jo vakiintuneen käytännön mukaan pyydetty maakuntakaavan tulkintaa koskeva lausunto.

 

Näin ylemmänasteisten kaavojen ohjausvaikutus toteutuu kaavamuutostilanteissa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

                     

Asemakaavan muutoksesta

                                           

Mesaanipolun länsipuoliselle virkistysaluekaistalle on muodostettu omakotitontti, jolle saa rakentaa yhden asunnon. Tonttitehokkuusluku e = 0.2 on sama kuin korttelin muilla omakotitonteilla. Pieni osa virkistys­alueesta on liitetty Mesaanipolun länsipuolella jo olevaan pien­­talo­tonttiin.

 

Viheryhteyden merkityksen asemakaavan muutosalueella on nähty sisältyvän siihen, että eteläisen ja pohjoisen ranta-alueen virkistysalueiden välinen yhteys säilytetään. 

 

Mesaanipolun länsipuolella olevalle virkistysaluekaistalle, josta nyt on asemakaavan muutoksella muodostettu pientalotalotontti, ei ole syntynyt polkua, vaan kävely-yhteytenä rantapuistoon toimii Mesaanipolun ajorata. Kevyen liikenteen raitin rakentaminen virkistysaluekaistan kautta ei maaston korkeuserojen vuoksi olisi toimiva ratkaisu.

 

Asemakaavassa nro 11553 on päädytty leventämään Mesaanipolkua niin, että se voidaan varustaa jalkakäytävällä. Myös Jollaksentietä leven­netään parilla metrillä niin, että myös Jollaksentien eteläpuolelle voidaan rakentaa jalkakäytävä. Mesaanipolku toimii ajoyhteytenä paitsi sen varrella oleville tonteille myös sen päässä olevalle yleiselle pysäköintialueelle, joka palvelee päiväkodin, leikkipuiston ja rantapuiston käyttäjiä. Kadun varustaminen jalkakäytävällä parantaa ranta-alueiden virkistysalueiden välistä jalankulkuyhteyden (viheryhteyden) toimivuutta ja turvallisuutta Uudenmaan liiton lausunnossa edellytetyin tavoin.

 

Mesaanipolun länsipuolisen virkistysaluekaistan maisemalliset arvot muodostaa muutama isokokoinen mänty, jotka on asemakaavan muutoksessa merkitty säilytettäviksi. Hoidettunakaan alue ei olisi maisemallisesti tärkeä. Myöskään erityisiä luontoarvoja, jotka edellyttäisivät eri­tyistä huomioon ottamista, ei ole todettu. Helsingin kaupungin ympä­ristökeskuksella ei ollut asemakaavan muutoksen suhteen huomautettavaa.

 

Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnossa (4.9.2006) on päädytty katsomaan, ettei jalkakäytävä ole riittävä turvaamaan viheryhteyden säilymistä ja ettei asemakaavassa näin olisi otettu maakuntakaavaa huomioon maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

 

Yhteenveto                       Viitaten edellä lausuttuihin perusteluihin oikeuspalvelut katsoo, että asemakaavan muutos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla ja ylemmänasteisen kaavoituksen läpäisevyys toteutuu alueen sijainti, viheryhteyden luonne ja siihen liittyvät tarpeet, merkitys ja muut seikat huomioon ottaen maakuntakaavan ja yleiskaavan tarkoituksen toteuttaen.

 

Oikeuspalvelut toteaa lisäksi, että valituksissa ei ole esitetty mitään sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava. Kaavamuutos perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arvioin­tiin sekä täyttää lain asettamat menettely- ja sisältövaatimukset. Kaa­valla ei myöskään aiheuteta laissa tarkoitettua elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä tai koh­tuutonta haittaa.

 

Päätös ei ole siten syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

 

Hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa tulee siten pyytää valituksen hylkäämistä aiheettomana ja perusteettomana.

 

Kaj toteaa, että kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan hallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos hallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdo­tuksen mukaisen lausunnon kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennettynä. 

 


Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Laajasalo-Degerö Seura ry:n ja Laajasalon pienkiinteistöyhdistys ry:n valitus Laajasalon tonttien 49247/1 ja 2 sekä 49163/8 ym. alueiden asemakaava-asiassa nro 11553

 

 

 

 


7

LUONNOS LAUSUNNOLLE MENEVÄKSI KAUPUNGIN VUOSIEN 2008-2017 MAANKÄYTÖN JA ASUMISEN TOTEUTUSOHJELMAKSI

 

Khs 2007-1096

 

Kaj mainitsee, että Khs päätti 24.4.2006 muuttaa asunto-ohjelman valmistelua siten, että jatkossa laaditaan valtuustokausittain maankäytön ja asumisen toteutusohjelma (MA-ohjelma). Samalla Khs päätti, että selvitetään laadittavan ohjelman aikajänteen pidentämistä ja sen kytkemistä pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun yhteiseen maan­käytön ja asumisen ohjelmointiin. Khs päätti 27.11.2006, että MA-ohjel­man valmistelussa noudatetaan seuraavia linjauksia:

 

-                                       Selvitetään tarvittavia toimenpiteitä runsaan 5 000 asunnon rakentamiseksi vuosittain ottaen huomioon alueiden investointien rahoitus ja mahdolliset uudet toimintatavat mm. yksityisen sektorin kanssa.

-                                       Asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuotojakauman tavoitteet määritellään aluekohtaisesti, kun taas kokonaisluvut sovitaan seutukohtaisesti.

-                                       Erityisryhmien sekä nuorten, opiskelijoiden ja senioreiden asumiselle asetetaan omat erilliset tavoitteet.

 

./.                   Nyt lausunnolle menevä, esityslistan tämän asian liitteenä oleva luonnos vuosien 2008–2017 MA-ohjelmaksi asettaa tavoitteet kaupungin asuntotuotannon määrälle, monimuotoisuudelle, asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuodon mukaiselle rakentamiselle, asumisväljyyden kehittämiselle, talotyypeille, kaupungin tontinluovutusperiaatteille sekä erityisryhmien asumisen järjestämiselle.

 

Ohjelman valmistelun lähtökohtana on ollut Kvston 30.11.2005 asunto-ohjelmasta käymä lähetekeskustelu, kaupungin strategiset tavoitteet sekä tavoite vahvistaa kaupungin asukasrakennetta ja sen kautta myös veropohjaa. Ohjelmassa on otettu huomioon ne asiakokonaisuudet, jotka tulee sisällyttää seudullisiin maankäyttö- ja asunto-ohjelmiin.

 

Ohjelma asettaa tavoitteet maankäytön suunnittelulle ja tontinluovutukselle sekä investointien oikea-aikai­selle kohdentamiselle. Ohjelman aikajänne on aiemman viiden vuoden asemesta kymmenen vuotta. Ohjelmaa on valmistettu rinnan seudullisen MAL-ohjelman kanssa.

 

Ohjelma jakautuu rakenteellisesti asunto- ja maapolitiikan tavoitteita koskevaan päätösosaan ja perusteluosaan, joka täsmentää ja tarjoaa taustatietoa Kvston hyväksyttäväksi esitettäville asuntopoliittisille tavoitteille.

 

Tarkoituksena on, että ohjelmaluonnoksesta pyydetään lausunnot seuraavilta tahoilta: asuntolautakunta, asuntotuotantotoimikunta, elinkeinoneuvottelukunta, Helsingin asuntohankinta Oy, Helsingin kauppakamari, Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry HELKA, Kaupungin aravakiinteistöjen toimitusjohtajien kokous, Kaupungin aravakiinteistöjen vuokralaisneuvottelukunta, kaupunkisuunnittelulautakunta, kiinteistölautakunta, nuorisolautakunta, opetuslautakunta, rakennuslautakunta, sosiaalilautakunta, Suomen kiinteistöliitto ry, tekninen lautakunta, terveyslautakunta, Vailla vakinaista asuntoa ry, Vuokralaisten keskusliitto ry, yleisten töiden lautakunta, ympäristölautakunta, HOAS - Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sekä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry.

 

Tavoitteena on, että lausuntokierroksen jälkeen ohjelma voidaan saattaa valtuuston käsiteltäväksi syksyllä 2007.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi lausunnoille menevän luonnoksen Helsingin vuosien 2008 – 2017 maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaksi.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle sekä asunto-ohjelmasihteeristölle.

 

Lisätiedot:
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36240
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Laadukkaan asumisen Helsinki - Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008-2017, luonnos lausuntoja varten 25.4.2007

 

 

 

 


8

LASTEN PÄIVÄKOTI SAVELAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-586

 

37. kaupunginosan korttelin nro 37203 tontti nro 1, Savelantie 9

 

Kiinteistölautakunta toteaa (6.3.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Lasten päiväkoti Savela sijaitsee Savelassa osoitteessa Savelantie 9. Tämä hankesuunnitelma koskee lasten päiväkoti Savelan korjaus- ja muutostöitä.

 

Lasten päiväkoti Savelan peruskorjaus sisältyy Kvston 15.11.2006 hyväksymään talonrakennushankkeiden investointiohjelmaan vuosiksi 2007 - 2011, vuosille 2007 - 2008 ajoitettuna sosiaaliviraston hankkeena.

 

Sosiaaliviraston päivähoidon vastuualueen vs. päivähoidonjohtaja on 5.4.2006 hyväksynyt lasten päiväkoti Savelan peruskorjauksen tarveselvityksen.

 

Lasten päiväkoti Savelan peruskorjauksen hankesuunnitelma on lausunnolla sosiaalivirastossa.

 

Päiväkoti Savelassa on tilat neljälle lapsiryhmälle sekä varahoitotilat. Päiväkotipaikkoja on enintään 63 ja varahoitotiloissa on paikka kahdeksalle lapselle.

 

Yleistä hankkeesta         Lasten päiväkoti Savela on Savelan alueen ainoa päiväkoti. Päiväkoti Savela kuuluu alueen palveluverkkoon pysyvänä yksikkönä. Päiväkoti on omalla tontillaan sijaitseva puurakennus. Päiväkodin rakennusvuosi on 1983. Päiväkoti on yksikerroksinen lukuun ottamatta toisessa kerroksessa sijaitsevaa iv-konehuonetta.

 

Päiväkodin tilat eivät nykyisellään vastaa toiminnan vaatimuksia. Talotekniikka, ilmanvaihto ja sähköjärjestelmät on perusteellisen uusimisen tarpeessa. Pohjaviemärit ja salaojat on aiemmin uusittu, joten niihin ei tarvitse peruskorjauksen yhteydessä puuttua. Rakennuksen vesikatto ja julkisivut edellyttävät kunnostusta. Päiväkodin keittiö, saniteettitilat sekä märkäeteiset ovat huonokuntoisia sekä ahtaita ja varustetasoltaan puutteellisia. Kauttaaltaan tilojen kalusteet, varusteet ja pintamateriaalit edellyttävät uusimista.

 

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

 

Rakennusviraston laatiman kustannusennusteen mukaan rakentamiskustannukset tulevat olemaan yhteensä 1 470 000 euroa eli arvonlisäverottomana 1 808 euroa/brm², 1 790 000 euroa arvonlisäverollisena eli 2 206 euroa/brm².

 

Kustannukset päivähoitopaikkaa kohden ovat noin 20 700 euroa arvonlisäveroton hinta ja noin 25 260 euroa arvonlisäverollinen hinta.

 

Kustannukset ovat hintatasossa RI 117,6 ja THI 144,8 marraskuu 2006.

 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen arvion mukaan päiväkoti Savelan pääomavuokra laskettuna huoneistoneliöiden mukaan tulee olemaan 13,44 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,24 euroa/m²/kk eli yhteensä 16,68 euroa/m²/ kk. Päiväkodin vuokranmaksupinta-ala on 681 m². Näin ollen vuoden osalta vuokrakustannukset ovat yhteensä 136 309 euroa.

 

Sosiaalivirasto hyväksyy vuokran antaessaan hankesuunnitelmasta lausuntonsa ja tulee ottamaan huomioon tulevat vuokrakustannukset vuoden 2008 talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

Koska toiminta ei peruskorjauksen yhteydessä olennaisesti muutu, henkilöstö ja muut toimintakustannukset säilyvät entisellä tasolla.

 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin sosiaaliviraston tulee varata kunnostettaviin tai uusittaviin kalusteisiin ja muihin varusteisiin arviolta 70 000 euroa.

 

Peruskorjauksen ajalta ei lasten päiväkoti Savelan tiloista makseta vuokraa. Väistötilojen vuokrakustannuksiin tulee varata arviolta 55 900 euroa, vuokra maksetaan sosiaaliviraston käyttötalousmäärärahoista.

 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

 

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen rakennuttamisesta ja ylläpidosta.

 

Hankkeen arvioidaan käynnistyvän syyskuussa 2007 ja valmistuvan toukokuussa 2008.

 

Lautakunta esittää lasten päiväkoti Savelan peruskorjauksen hyväksymistä enimmäishintaan 1 470 000 euroa eli 1 808 euroa/brm² arvonlisäverottomana ja 1 790 000 euroa eli 2 206 euroa/brm² arvonlisäverollisena hintatasossa 11/2006; RI 117,6 ja THI 144,8 ja edelleen esittää sen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Lautakunta toteaa tehneensä päätöksen ehdolla, että sosiaalivirasto puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (28.3.2007), että kyseessä on 1983 valmistunut puurakenteinen yksikerroksinen n. 60 hoitopaikan päiväkoti. Se on määritelty ns. pysyväksi päiväkodiksi.

 

Päiväkodin talotekniikkaa, ilmanvaihto ja sähköjärjestelmät ovat perusteellisen uusimien tarpeessa. Näkyvin toiminnallinen muutos on rungon ulkopuolelle laajennettavat märkäeteiset.

 

Hankkeen laajuus on 813  brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset 1 790 000 euroa (veroton hinta 1 470 000 euroa) hintatasossa 10/2006. Peruskorjauksen neliökustannukseksi tulee 2 206 euroa / brm2 ja korjausasteeksi n. 72 %. Rakennuksen korjaamista voidaan korjausasteen perusteella pitää vielä järkevänä.

 

Hanke sisältyy vuoden 2007 talousarvioon vuosille 2007 – 2008 ajoitettuna.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

Kaj ilmoittaa, että sosiaalivirasto on 9.3.2007 hyväksynyt päiväkoti Savelan hankesuunnitelman.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä päiväkoti Savelan 1.2.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 813  brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset enintään 1 790 000 euroa (veroton hinta 1 470 000 euroa) hintatasossa 11/2006.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Hankesuunnitelma 1.2.2007

 

 

 

 


9

PÄIVÄKOTI TOIVON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-585

 

36. kaupunginosan korttelin nro 36241 tontti nro 1, Apteekkarinraitti

 

Kiinteistölautakunta toteaa (6.3.2007) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Hanketta varten on varattu tontti Viikin Latokartanon 4. osa-alueelta osoitteesta Apteekkarinraitti. Tontti liittyy Latokartanon keskeiseen isoon puistoon. Tontti on YL-merkinnällä varustettu eli julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta. Tontilla on rakennusoikeutta yhteensä 1 450 k-m2.

 

Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty sosiaalilautakunnassa 7.2.2006. Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen ja sosiaaliviraston yhteistyönä. Hankesuunnitelmasta arkkitehtikonsulttina on vastannut Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy.

 

Lasten päivähoidon tarve

 

Latokartanon peruspiirin Latokartanon, Viikin tiedepuiston ja Viikinrannan osa-alueiden väestömäärän kehitystä on syytä tarkastella kokonaisuutena. Helsingin kaupungin tietokeskuksen virallisen väestöennusteen mukaan vuonna 2011 alueella ennustetaan olevan noin 11 200 asukasta.

 

Päivähoitoikäisten lasten määrä oli vuoden 2006 alussa noin 640 ja vuonna 2011 sen ennustetaan olevan noin 1070. Suurin kasvu päivähoitoikäisten lasten määrässä tapahtuu vuosina 2008 - 2011.

 

Päivähoitopalveluiden tarve lasketaan noin 60 % kattavuuden mukaan. Vuoden 2011 lapsimäärästä laskettuna se tarkoittaa noin 642 hoitopaikkaa. Tällä hetkellä päivähoitopaikkoja alueella on 478. Päiväkoti Toivon valmistumisen jälkeen vuonna 2009 Latokartanossa on 604 kunnallista päivähoitopaikkaa. Latokartanon alueen päivähoidon tarve ja tarjonta on selvitetty tarkemmin hankesuunnitelmassa.

 

Yleistä hankkeesta         Päiväkoti Toivossa tulee olemaan hankesuunnitelman mukaan kuusi päiväkotiryhmää, laskennallinen tilapaikkaluku on 126 hoitopaikkaa.

 

Lasten päiväkoti Toivo suunnitellaan Latokartanon alueen pysyväksi päiväkodiksi. Hankesuunnitelman mukaan rakennuksesta tulee pääosin yksikerroksine, toiseen kerrokseen tulee iv-konehuone. Rakennukseen ei tarvitse tehdä hissiä. Kustannustehokkuutta hankkeeseen on haettu yhteisillä märkäeteis- ja eteistilaratkaisuilla. Tilaohjelma ja viitesuunnitelmat on hankesuunnitelman liitteenä.

 

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

 

Hankkeen laajuus on 1 400 brm2. HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusennusteen mukaan hankkeen rakennuskustannukset ovat 3 750 000 euroa arvonlisäverottomana eli 2 679 euroa/brm2 ja 4 570 000 euroa arvonlisäverollisena eli 3 263 euroa/brm2. Kustannukset ovat hintatasossa RI 119,64 ja THI 145,5 tammikuu 2007.

 

Lasten päiväkoti Toivon tontti sijaitsee suurelta osin savialueella. Pohjamaa on routivaa ja perustamisolosuhteet ovat vaikeat. Rakennuksen perustaminen edellyttää kantavaa alapohjaa ja paalutusta, lisäksi alueella joudutaan tekemään pihatäyttöjä tavanomaista laajemmin.
HKR-Rakennuttajan arvio kantavan alapohjan, paalutuksen ja pihatäyttöjen lisäkustannuksista on yhteensä noin 200 000 euroa eli 143 euroa/brm2, alv. 0 %. Mikäli nämä lisäkustannukset (siis normaaliolosuhteiden hintaan verrattuna) vähennetään, niin kustannuksiksi muodostuu 3 550 000 euroa eli 2 536 euroa/brm2.

 

Rakentamiskustannukset päivähoitopaikkaa kohden ovat kokonaiskustannuksista laskettuna 29 762 euroa arvonlisäveroton hinta eli 36 310 euroa arvonlisäverollisena.

 

HKR-Rakennuttajan kustannusarvio on hankesuunnitelman liitteenä.

 

Päiväkotirakennus on sosiaalivirastolle vuokrakohde, jonka kiinteistöviraston tilakeskus toteuttaa. Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokra-arvio hankkeesta em. kustannusten perusteella on: pääomavuokra n. 14,57 euroa /m2/kk ja ylläpitovuokra 3,24 euroa /m2/kk (v. 2007 tasossa) eli yhteensä 17,81 euroa /m2/kk.

 

Laskennallisesti kohteessa on 1 185 m2 huoneistoalaa (= vuokranmaksupinta-ala). Vuokra-ajaksi on määritelty 20 vuotta. Siten kuukausivuokra on noin 21 105 euroa ja vuosivuokra noin 253 258 euroa.

 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

 

Hanke on vuosien 2007 - 2011 talonrakennuksen investointiohjelmassa vuosina 2007 - 2009 toteutettavana hankkeena.

 

Kiinteistövirasto vastaa hankkeen rakennuttamisesta tilaajana. Käytännön rakennuttamistehtävistä vastaa tilakeskuksen kilpailuttama rakennuttajakonsultti. Hankkeen ylläpidosta tulee vastaamaan kiinteistöviraston tilakeskus.

 

Lautakunta esittää 19.2.2007 päivätyn Lasten päiväkoti Toivon hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 400 brm2 ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 3 750 000 euroa, arvonlisäverollisena 4 750 000 euroa, RI = 119,6 ja THI = 145,5 kustannustasossa tammikuu 2007.

 

Lautakunta toteaa tehneensä päätöksen ehdolla, että sosiaalivirasto puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (29.3.2007), että kyseessä on Latokartanon 4. osa-alueelle rakennettava yksikerroksinen 126 hoitopaikan päiväkoti. Päivähoitoikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan alueella lähes kaksinkertaiseksi seuraavan viiden vuoden aikana.

 

Hankkeen laajuus on 1 400 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset 4 570 000 euroa (veroton hinta 3 750 000 euroa) hintatasossa 1/2007. Rakennuksen neliöhinnaksi tulee 3 263 euroa/brm2. Tontti on pääosin savialueella ja perustamisolosuhteet ovat siksi tavanomaista vaikeammat. Tästä aiheutuvat lisäkustannukset ovat 174 eruoa / brm2.

 

Hanke sisältyy vuoden 2007 talousarvioon vuosille 2007 – 2008 ajoitettuna.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

Kaj ilmoittaa, että sosiaalivirasto on 9.3.2007 hyväksynyt päiväkoti Toivon hankesuunnitelman.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä päiväkoti Toivon 19.2.2007 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 1 400 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset enintään 4 570 000 euroa (veroton hinta 3 750 000 euroa) hintatasossa 1/2007.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Hankesuunnitelma 19.2.2007

 

 

 

 


10

KIINTEISTÖ OY VUOSAAREN NUORISOKYLÄN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1015

 

Nuorisosäätiö ilmoittaa (12.4.2007), että Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän varsinainen yhtiökokous pidetään 4.5.2007 klo 9.00 Nuorisosäätiön toimistossa, Hiihtäjäntie 5, 00810 Helsinki. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2006 tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta.

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän tontin vuokrasopimuksen ehtojen ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen yhden varsinaisen jäsenen, yhden varajäsenen sekä toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Helsingin kaupungin nimeämät. Vuonna 2006 oli jäsenenä asiakaspäällikkö Sisko von Behr ja varajäsenenä toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom, molemmat kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on 13.12.2006 nimennyt ehdolle yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2007 päätösehdotuksesta ilmenevän tilintarkastajan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän 4.5.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin ja varajäseneksi toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2007 kaupunginreviisori HTM, JHTT Vesa Ikäheimon.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


11

KANNANOTTO XXXX XXXX:N TAIVALLAHDEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVAAN MUISTUTUKSEEN (NRO 11290)

 

Khs 2005-140

 

Kaj (kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja) toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:n mukaan niille muis­tutuksen tekijöille, jotka kaavan julkisen nähtävillä pidon aikana ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, tulee antaa kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 

 

Muistutuksen tekijöistä XXXX XXXX:n on pyytänyt kaupungin perusteltua kannanottoa muistutukseensa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 16.12.2004 käsitellyt otsikosta ilmenevää asemakaavan muutosta koskeneet muistutukset ja annetut lausunnot. Lautakunta on hyväksynyt vastaukset esittelijän ehdotuksen mu­kai­sesti ja tieto päätöksestä ja siitä mistä vastaukset on löydettävissä, on lähetetty kaikille muistutuksen tekijöille.

 

Yleisen kuntalaista johtuvan periaatteen mukaan Khs edustaa kaupunkia, ellei tätä toimivaltaa ole johtosäännöllä delegoitu muulle toimielimel­­­­le tai viranhaltijalle. Helsingissä tällaista delegointia ei ole tehty. Tä­män vuoksi valmisteluprosessin oikeellisuuden varmistamiseksi käsitellään perusteltua kannanottoa pyytäneiden muistutukset erillisinä Khssa. Erillisestä käsittelystä huolimatta on edelleen kysymys asian valmistelusta.

 

Muistutuksen sisältö       XXXX XXXX:n toteaa muistutuksessaan (13.9.2004) mm., että yleiskaavassa kysymyksessä oleva ranta-alue on merkitty kulttuuriarvoja sisältäväksi virkistysalueeksi. Nyt käsillä olevassa asemakaavan muutosehdotuksessa ei ole otettu huomioon yleiskaavaan hyväksyttyä pontta, jonka mukaan valtuusto edellyttää, että Hietalahden–Taivalsaaren yksityiskohtaisessa suunnittelussa edellytetään valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöarvojen, vesistönäkymien ja luonnonarvojen säilyttämistä ja että alueen rakentaminen tulee suunnitella pienimuotoisek­si ja maisemaa häiritsemättömäksi ja että alueen toiminnot suunnitellaan siten, että liikennealueiden tarve ja varaukset eivät kasva. Koska yleiskaava on oikeusvaikutteinen, tulee ponsi ottaa huomioon asemakaavoituksessa.

 

Asemakaavaehdotusta laadittaessa olisi tullut ottaa huomioon MRL:n 5 § ilmenevät lakisääteiset tavoitteet. Niitä ei ole elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä lukuun ottamatta huomioitu.

 

Kaavaa laadittaessa on niin ikään syrjäytetty MRL:n 54 §:n sisältövaatimukset. Lain mukaan asemakaava tulee laatia siten, että luodaan edellytykset terveelliselle ja turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Asemakaavaehdotuksen hylkääminen ei myöskään aiheuta Helsingin kaupungille maanomistajana sellaista kohtuutonta rajoitusta tai haittaa, joita ei voitaisi välttää muutoin kuin syrjäyttämällä kaavalle laissa säädetyt tavoitteet.

 

Helsingissä on jo riittävästi hotelleja ja on selvää, ettei hotelleja rakenneta Helsinkiin helsinkiläisiä vaan muualta tulevia varten. Asemakaava­ehdotuksessa ei ole esitetty asianmukaisia perusteluja hotellin rakentamiselle eikä syytä sille, että hotelli pitäisi rakentaa ehdottomasti Taivallahteen.

 

Vastaus muistutukseen

 

Käyttäjäkunta

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että kylpylähotellin käyttäjäkunta koostunee sekä ulkopuolisista yöpyvistä kylpylävieraista että helsinkiläi­sistä kylpijöistä. Liiketoiminnan kannalta ei liene järkevää rajoittaa asiakaskuntaa niin, että helsinkiläisillä ei olisi asiaa kylpylään tai että kylpylä olisi tarkoitettu vain jollekin tietylle erityisryhmälle niin kuin on pelätty. Rakennukseen sijoittuu kylpylän oheistoimintoina esimerkiksi ravintola- ja kahvilatiloja ja kuntoutus- ja kuntosalitiloja, joiden käyttö on mahdollista erikseenkin ja täydentää näin ranta-alueen palveluita. Kylpylähotelli tuo elämää alueelle myös talviaikaan ja jatkaa uimakautta läpi vuoden.

 

                      Vaihtoehtoiset sijaintipaikat

 

Kylpylähotellin sijainnista ja vaihtoehtoisista paikoista on lautakunta todennut mm., että muistutuksissa ja kannanotoissa kritisoidaan kylpylän sijoittamista juuri Taivallahteen ahtaalle ja liikenteellisesti hankalalle pai­kalle. Taivalsaaren on katsottu soveltuvan sijaintipaikaksi siksi, että sen sijainti lähellä keskustaa tekee rakennuksesta helposti saavutettavan monilla eri kulkuvälineillä. Sijainti uimarannan vieressä jatkaa kylpe­miskautta ympäri vuoden. Vaikka sijainti meren rannassa ei sinänsä ole kylpylälle välttämätön, se on kaupunkikylpylälle tunnelmaa luova tekijä ja tarjoaa mahdollisuuden rannan ja rakennuksen yhteistoimintaan kesäaikaan.

 

Taivallahden alueen suunnittelun aikana on Helsingissä ollut vireillä muitakin kylpylä- tai vesipuistohankkeita Herttoniemeen ja Linnanmäelle. Nämä hankkeet eivät ole kuitenkaan toisiaan poissulkevia. Kylpylähotellin sijoittamista Töölönlahdelle on aikanaan tutkittu samoin kuin Mustikkamaalle ja Munkkisaareen, mutta alueiden asemakaavoissa ei ole tehty kylpylähotellille varauksia. Jätkäsaarta, Hernesaarta ja Kalasatamaa on ehdotettu kylpylähotellin sijoituspaikaksi. Kylpylähotellin sijoittaminen näille alueille olisi periaatteessa mahdollista, mutta varsin kaukana tulevaisuudessa, koska alueita tarvitaan vielä nykyiselle toimin­nalle ja niiden suunnittelu on osa-yleiskaavavaiheessa.

 

Joissakin aiemmissa mielipidekirjeissä esitettiin kylpylähotellin vaihtoeh­toiseksi sijoituspaikaksi autopataljoonan korttelia Pohjoisen Hesperiankadun ja Mechelininkadun kulmassa. Tontti on Senaatti-kiinteis­tö­jen omistuksessa ja sitä suunnitellaan tällä hetkellä toimitilakäyttöön. Autopataljoonan tontilla arvokkaiden funkkisrakennusten suojeluarvot, jotka koskevat myös sisätiloja, estävät kylpylätoiminnan sijoittamisen vanhoihin rakennuksiin.

 

Myös Rajasaarta on pidetty parempana kylpylän sijoituspaikkana kuin Taivalsaarta. Rajasaari kylpylähotellin sijoituspaikkana on liikenteellisesti erittäin hankala sijaitessaan kapeiden siltojen takana. Kaartin autopataljoonan tilojen käyttöä rajoittavat mm. rakennussuojelukysymykset myös sisätilojen osalta.

 

                      Kaavan sisältövaatimukset ja vaikutukset

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on todennut mm., että asemakaavaa valmisteltaessa on tehty Taivallahden asemakaavaa varten tarpeellisia vaikutusten arviointeja, jotka on esitetty asemakaavan selostuksessa ja kaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistatekstissä. Vaikutusten arviointiin on käytetty kaupunkisuunnitteluviraston eri alojen asiantuntijoita. Uudenmaan ympäristökes­kuksella ei ole ollut kaavoitusprosessin aikana huomautettavaa kaavamuutosta koskeneista selvityksistä tai niiden riittävyydestä.

 

Rakentamiseen liittyvä ruoppaus- ja läjitystoiminta on luvanvaraista ja sen ympäristövaikutukset arvioidaan lupakäsittelyn yhteydessä.

 

                      Hankkeen koko ja toiminnot

 

Mitä tulee rakennushankkeen kokoon ja toimintoihin, kaupunkisuunnittelulautakunta on todennut mm., että Töölö-seura on esittänyt useaan otteeseen, että Taivallahden alueelle ei tarvita kylpylähotellia vaan tiloja talviuintiin, kuntoiluun, venekerhoille, muuta liikuntaa ja virkistystä palve­levia tiloja, kuten maauimala, erilaisia sauna-, kuntoilu- ja hierontatiloja sekä pienimuotoisia tiloja kulttuurille, pienyrittäjille, asukkaille ja nuo­­risolle. Monissa muistutuksissa ja mielipidekirjeissä on asemakaavan valmistelun eri vaiheissa ehdotettu alueelle vastaavanlaisia pienimuotoisia ulkoilu-, virkistys-, liikunta- ja palvelutiloja.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsityksen mukaan Hietarannan ja Taivallahden alueen suunnitelmissa on esitetty tiloja ja mahdollisuuksia suurimmalle osalle luetelluista tarpeista.

 

Rakennuksen sijoituksessa ja muodossa on pyritty mahdollisimman pieneen rakennusalaan, kiinteään hahmoon ja tehokkaaseen pohjaratkaisuun. Hotellissa on kolme kerrosta ja sen ylimmäksi räystäskorkeudeksi on asemakaavassa määrätty +15,3. Maantason korkeusasema on kylpylän kohdalla +3,0. Rakennuksen hotelliosan julkisivun korkeus on 1–2 m matalampi kuin nelikerroksisen asuintalon julkisivun korkeus. Kylpyläosan ylin sallittu räystäskorkeus on +11,0. Kylpylän kokoon liittyvien ominaisuuksien vertaaminen asuinkerrostaloon joidenkin muistutusten tapaan ei kaiken kaikkiaan ole erityisen havainnollista, koska kyseessä on asuintalosta poikkeava rakennustyyppi, jolla on erilainen muodonanto, julkisivujen jäsentely ja materiaalin käyttö.

 

Polveilevan vapaan muodon ansiosta suhteellisen suuri rakennus jäsentyy silmäntasosta katsottuna pienimittakaavaisiin osiin. Julkisivu kaartuu useissa näkymissä itsensä taakse eikä rakennukselle synny ylipitkiä julkisivuja. Vapaan muodon ansiosta julkisivut eivät ole mistään suunnasta katsottuna keskenään samanlaisia, joka osaltaan poistaa massiivisuuden tuntua. Kaavaehdotuksen mukaiset materiaalit jäsentävät kylpylähotellin kahteen toisistaan poikkeavaan osaan, läpinäkyvään kylpylään ja puiseen hotelliin.

 

Yhtenä rakennusta mitoittavana tekijänä on hotellihuoneiden määrä. Yritystoimintana kannattavan kylpylän majoitustilojen minimimäärä on 130–150 hotellihuonetta. Taivallahden kylpylähotellissa on viitesuunnitelman mukaan 148 normaalisti mitoitettua hotellihuonetta liikenne- ja aputiloineen sekä kokoustiloineen. Hotelliosan kerrosalaksi varsin tehokkaalla tilankäytöllä muodostuu 8 000 m2. Kylpylätilojen mitoitus on periaatteessa vapaammin suunniteltavissa. Kylpylätoiminnalle on kuitenkin haluttu rakennuksen arkkitehtuurissa ja kaupunkikuvassa hallitseva ilme. Asemakaavan muutosehdotuksessa on määräys, jonka mukaan rakennetusta kerrosalasta vähintään 35 % tulee olla kylpylätiloja ja siihen liittyviä ravintola-, sauna-, kuntoutus- ja kuntosalitiloja. Rakennus on ennen kaikkea kylpylä, jossa on toiminnalle tarpeellisia majoitustiloja.

 

                      Maisema ja kaupunkikuva

 

Kylpylähotellin suhteesta kaupunkikuvaan ja maisemaan lautakunta toteaa, että kylpylähotellia on muistutuksissa kritisoitu liian suureksi, merinäkymät sulkevaksi ja maisemaa pilaavaksi.

 

Kylpylärakennus ei ole kevytrakenteinen ympäristöönsä piiloutuva puistopaviljonki vaan sillä on tietoisesti näkyvä asema Hesperian esplanadin päätteenä samalla tapaa kuin merkittävillä rakennuksilla kaupungis­sa usein on. Rakennus ei toisaalta sulje kaikkia merinäkymiä läheisistä asuinkortteleista tai alueella liikkujilta, koska se sijaitsee n. 250 m:n päässä lähimmistä asuintaloista. Rakennus on suhteellisen matala ja sen ohitse ja ylitse aukeaa edelleen merinäkymiä asuintaloista. Saavuttaessa Eteläistä Hesperiankatua alueelle, näkymän päätteenä on edelleen meri. Taivallahden pohjukasta kohti Seurasaarta avautuu niin ikään avoin merinäkymä.

 

Kylpylähotelli on puiston ympäröimä ja puistossa vapaasti seisova rakennus, joka on muotonsa ansiosta helposti kierrettävissä ympäri. Se ei pyri muodostamaan korttelirakennetta. Rakennuksen sisätila liittyy avoimin julkisivuin maantasossa katutilaan ja toisella puolella puistoon ja merimaisemaan. Julkisivujen avoimet osat toimivat pimeällä aluetta valaisevana kutsuvanaa lyhtynä. Julkisivun puiset osat liittävät rakennusta alueen rakentamistraditioon.

 

Seurasaarenselän maisematilassa kylpylärakennus on matalampi kuin vehreän sisäsaaristomaiseman tai kantakaupungin silhuetti. Rakennus vetäytyy Hiekkarannantien mutkaan pois Taivalsaaren kärjestä, jossa puusto ja hieman korkeammalla oleva maasto pehmentävät rakennuksen suhdetta vesialueeseen. Aikaa myöten kylpylä kätkeytyy entistä enemmän ympäröivän puuston taakse.

 

Seurasaarenselän Töölön puoleiselle rannalle on tyypillistä puiston ja puistossa tai jopa vesialueella seisovien rakennusten yhdessä muodostama rantamaisema, jonka takana näkyy tiivis ja korkeampi Töölön kaupunkirakenne. Lapinlahden suunnassa Salmisaaren voimalaitos, Ruoholahden torni ja Länsiväylän silta ovat hyvin voimakkaasti rakennettuja elementtejä maisemassa. Seurasaarenselän maisematila muodostuu luonteeltaan toisistaan poikkeavista osista, jossa luonnontilaiset ja rakennetut alueet vuorottelevat.

 

                      Kulttuurihistorialliset arvot

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa edelleen, että asemakaava-alue on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ja valtakunnallisesti merkittävien alueiden ympäröimä. Hietaniemen hautausmaa, Hietaranta, Hesperian esplanadi ja Toivo Kuulan puisto soutustadioneineen luovat vaativat puitteet Taivallahden alueen suunnittelulle. Itse asemakaava-alue ei nykyisessä kunnossaan kuitenkaan ole kulttuurihistoriallisesti arvokas vaan suurin osa alueesta on takapihamaista täyttömaata ja hoitamatonta ympäristöä.

 

Kantakaupungin läntinen ranta-alue on uimarantoineen ja veneilyyn ja melontaan liittyvine toimintoineen muotoutunut vähitellen vuosikymmenien aikana nykyisen kaltaiseksi virkistysalueeksi. Alueen ominaispiirre on historiallinen kerrostuneisuus ja monipuolisuus, jossa eri aikakausina syntyneet asiat elävät rinta rinnan. Kylpylä pyrkii luomaan oman aikansa kerrostuman alueelle ja rikastamaan osaltaan virkistysympäristöä.

 

                      Suhde yleiskaavaan      

 

Mitä tulee asemakaavaehdotuksen kytkeytymiseen Yleiskaava 2002:n hyväksymiseen, lautakunta toteaa, että Taivallahden alueen osalta suunnittelu kytkettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä osak­si yleiskaavan 2002 valmistelua. Yleiskaava hyväksyttiin Kvstossa vuoden 2003 lopussa. Yleiskaavassa suunnitellun kylpylähotellin kohdalla on alue, joka on merkitty julkisille palveluille ja hallinnolle. Asemakaavan valmistelua jatkettiin vasta yleiskaavan hyväksymisen jälkeen.

 

Yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä Kvsto hyväksyi yleiskaavaan toivomusponnen, jonka mukaan Hietalahden–Taival­saa­ren yksityiskohtaisessa suunnittelussa edellytetään valtakunnallisesti merkittävien kult­­tuuriympäristöarvojen, vesistönäkymien ja luonnon­arvojen säilymistä. Alueen rakentaminen on suunniteltava pienimuo­toiseksi ja maisemaa häiritsemättömäksi. Alueen toiminnot suunnitel­laan niin, ettei liiken­nealueiden tarve ja varaukset nykyisestään kasva.

 

Useissa muistutuksissa ja kannanotoissa on katsottu, että Taivallahden asemakaavan muutos on yleiskaavan vastainen, eikä suunnittelussa ole noudatettu Kvston toivomuspontta. Ennen kaikkea rakennusta ei voi pitää pienimuotoisena ja maisemaa häiritsemättömänä.

 

Yleiskaava 2002:een tehtiin Taivalsaaren alueelle rakentamisvaraus alueelle, johon kylpylähotelli on viitesuunnitelman mukaan sijoitettu. Yleiskaavaa valmisteltaessa viitesuunnitelma oli yleiskaavoituksen pohjana ja rakennuksen koko, korkeus ja arkkitehtoninen ilme sekä yleiskaavaan valmistelijoiden että kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenten tiedossa. Kylpylähotelli on suunniteltu mittakaavaltaan niin pienimuotoiseksi kuin kyseisen toiminnon vaatimat tilat sallivat niin, että rakennuksella olisi realistisia mahdollisuuksia toteutua. Vaikka rakennuksen kerrosalassa mitattu kokonaisvolyymi on suhteellisen suuri, on rakennuksen muotoilussa, julkisivujen jäsentelyssä, materiaalinkäytössä ja korkeuksissa pyritty pieneen mittakaavaan ja keveään ilmeeseen. Rakennus ei ole kuitenkaan perusluonteeltaan piiloutuva vaan se pyrkii määrätietoisesti muodostamaan Hesperian esplanadin päätteen.

 

Kaj toteaa, että yleiskaavan yhteydessä hyväksytyllä ponnella ei oikeu­dellisesti sitovasti voida muuttaa yleiskaavan merkintöjä tai mää­räyk­siä. Yleiskaavasta ei valitettu tältä osin. Sen seikan, millaisen tulkinnan ponnen sisältö saa tulevassa asemakaavoituksessa, ratkaisee viime kädessä Kvsto arvioidessaan nyt käsillä olevan asemakaavaehdotuksen sisältöä.

 

Kaj katsoo, että otsikossa tarkoitetulla asemakaavan muutosehdotuksella on tarkoitus toisaalta kehittää Hietarantaa kantakaupungin tärkeim­­pänä uimarantana ja luontevana osana kantakaupungin virkistyskäytössä olevaa läntistä rantavyöhykettä. Toisaalta tavoitteena on monipuolistaa kaupungin vapaa-ajan toimintojen kirjoa kylpylärakennuksella, jolle jo jonkin aikaa on etsitty sopivaa paikkaa Helsingin keskusta-alueen tuntu­masta.

 

Kylpylähankkeen vaihtoehtoiset sijaintipaikat

 

Kaj on lähettänyt 18.5.2005 kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavanlai­sen kehotuksen:

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa vielä tarkemmin selvittämään kyl­pylähankkeelle vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja. Selvittelyn piiriin tulisi ottaa ainakin Olympiastadionin ympäristö, Jätkäsaari ja Hernesaaren kär­ki, Rajasaari ja Sörnäisten ranta poistuvan voimalaitos A:n alueelta. Tai­valsaaren kylpylähotellihankkeen osalta ongelmallisena on pidetty mm. kylpylärakennuksen laajuutta ja korkeutta, julkisivumateriaaleja ja myös taloudellista kannattavuutta. Valtuustoryhmien sisällä käydyistä keskusteluista voidaan päätellä, että edellytyksiä asian ratkaisemiselle ei toistaiseksi näyttäisi olevan. Selvityksen tulokset tulisi saattaa kaupun­kisuunnittelulautakunnalle ja edelleen Khlle tiedoksi 31.1.2006 men­nessä.

 

Kaj toteaa saatuun selvitykseen perustuen, että Helsingissä on useita ja hyvin erilaisiin kylpyläkonsepteihin soveltuvia alueita ja tällaisen hank­­­­­keen sijoittumiseen esimerkiksi mm. Jätkäsaareen tai Hernesaareen, Sör­näistenrantaan tai Kruunuvuorenrantaan tulisi yleispiirteisessä kaavoituksessa luoda edellytykset. Tutkittavana olevista paikoista nopeim­­min toteutettavia olisivat merellisen kylpylän osalta Taivallahti ja keskustakylpylän osalta Kampin alue.

 

Kaj katsoo, että asemakaavan muutosehdotuksella on mahdollista luo­da kaavalliset edellytykset nopeasti toteutettavissa olevalle hankkeelle. Raken­­nuksen kaupunkikuvallista ilmettä tulisi kuitenkin vielä kehittää herkkää merenranta-aluetta paremmin huomioon ottavaan suun­­­taan mm. ikkunajakoa ja niiden kokoa sekä kattomuotoa koskevien yksityiskohtien suunnittelulla.

 

Kaj toteaa lopuksi, että kaupunkisuunnittelulautakunta on vastannut muistuttajan esittämiin väitteisiin kattavasti ja perustellusti eikä vas­tauk­seen ole edellä esitetyn lausuman lisäksi muuta huomautettavaa.

 

./.                   Kaupunkisuunnittelulautakunnan selvitys 12.1.2006 kylpylähankkeen vaihtoehtoisista sijaintipaikoista on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn, kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän vastauksen kaupungin perusteltuna kannanottona esitettyyn muistutukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 


Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä liitteineen Martti Kairalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Kaupunkisuunnittelulautakunnan selvitys 12.1.2006 kylpylähankkeen vaihtoehtoisista sijaintipaikoista

 

 

 

 


12

KANNANOTTO HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKAN TAIVALLAHDEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVAAN MUISTUTUKSEEN (NRO 11290)

 

Khs 2005-140

 

Kaj (kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja) toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:n mukaan niille muis­tutuksen tekijöille, jotka kaavan julkisen nähtävillä pidon aikana ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, tulee antaa kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 

 

Muistutuksen tekijöistä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA on esittänyt, että kaupunkisuunnitteluvirasto selvittäisi kylpylän vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja vastaisi riittävän yksityiskohtaisesti esitettyihin kannanottoihin ja ehdotuksiin. Tämä on tulkittu pyynnöksi perus­­tellun kannanoton esittämisestä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 16.12.2004 käsitellyt otsikosta ilmenevää asemakaavan muutosta koskeneet muistutukset ja annetut lausun­not. Lautakunta on hyväksynyt vastaukset esittelijän ehdotuksen mu­kai­sesti ja tieto päätöksestä ja siitä mistä vastaukset on löydettävissä, on lähetetty kaikille muistutuksen tekijöille.

 

Yleisen kuntalaista johtuvan periaatteen mukaan Khs edustaa kaupunkia, ellei tätä toimivaltaa ole johtosäännöllä delegoitu muulle toimielimel­­­­le tai viranhaltijalle. Helsingissä tällaista delegointia ei ole tehty. Tä­män vuoksi valmisteluprosessin oikeellisuuden varmistamiseksi käsitellään perusteltua kannanottoa pyytäneiden muistutukset erillisinä Khssa. Erillisestä käsittelystä huolimatta on edelleen kysymys asian valmistelusta.

 

Muistutuksen sisältö       Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA toteaa (13.9.2004), että Kvston vuoden 2002 lopussa hyväksymässä yleiskaavassa Taivalsaaren alue on merkitty virkistysalueeksi, kaupunkipuistoksi ja maisemal­lisesti arvokkaaksi alueeksi, jota ympäröi kulttuurihistoriallisesti arvok­kaita kokonaisuuksia. Taivalsaareen on merkitty pieni rakentamisalue julkisille palveluille ja hallinnolle. Taivalsaaren ja Rajasaaren yhteen­laskettu kerrosala on 30 000 k-m2, josta suurin osa sijoittui Rajasaa­reen. Yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä Kvsto hyväksyi ponnen, jonka mukaan Hietalahden–Taival­saa­ren yksityiskohtaisessa suun­nittelussa edellytetään valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympä­ristöarvojen, vesistönäkymien ja luonnonarvojen säilyttämistä. Alueen rakentaminen on suunniteltava pienimuotoiseksi ja maisemaa häiritsemättömäksi. Alueen toiminnot suunnitellaan siten, ettei liikennealueiden tarve ja varaukset nykyisestään kasva.

 

HELKA ry katsoo, että yleiskaava ponsineen ei tue hotellirakentamista, koska 3–4-kerroksinen rakennusmassa ei ole pienimuotoista ja häiriötä aiheuttamatonta rakentamista. Edulliseen ilmansuuntaan avautuva Hietarannan uimaranta on kaupungin suosituin ja sen käyttäjäkunta tarvitsee lisätilaa. Hoitoa vaille jätetty Taivalsaaren alue on ollut poissa yleisestä käytöstä ja alueen kunnostamista virkistyskäyttöön on toivottu jo vuosia. Hotellia ei alueelle tarvita maisemaa häiritsemään ja aiheuttamaan lisää liikennettä. Alueella tarvitaan virkistysalueiden kunnostusta ja rannan herkkään mittakaavaan sovitettua rakentamista, tiloja talviuin­­tiin, kuntoiluun, venekerhoille, muuta liikuntaa ja virkistystä palvelemaan (maauimala, sauna, kahvila, kuntoilu- ja hierontatiloja yms.).

 

HELKA ry toteaa, että kylpylää on viime vuosina esitetty eri puolille kau­­punkia vaikka kylpylöiden käyttöaste on alentunut. Koska Taivallah­den hankkeelle ei ole toteuttajaa, yhdistys katsoo, että kaavoituksen resurssit tulisi hankkeen sijasta uhrata esimerkiksi uusien asuntoalueiden suunnitteluun. HELKA ry pitää tärkeänä, että yrityslähtöisissä hank­keis­sa, kuten Taivalsaaren kylpyläkin alun perin oli, kaupunkisuun­nitteluvirasto selvittää perusteellisesti tarvitaanko kyseistä toimintoa ja laaja-alai­sesti vaihtoehtoiset sijaintipaikat.

 

Useat kaupunginosayhdistykset ovat ilmaisseet kantansa Taivallahden asemakaavasta. HELKA ry toivoo, että kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa riittävän yksityiskohtaisesti esitettyihin kannanottoihin ja ehdotuksiin, koska ylimalkaiset vastineet saattavat viedä polulle, joka johtaa vanhan rakennuslain mukaiseen kuulemismenettelyyn.

 

Vastaus muistutukseen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että asemakaavan muutosehdotuksen yleiskaavan mukaisuutta käsitellään aihepiireittäin laadituissa vastauksissa. Yleiskaavassa mitoitettua rakentamisen määrää ei ole jaoteltu Rajasaaren ja Taivallahden kesken vaan yksityiskohtaisessa asemakaavoituksessa tarkentuu eri osa-alueiden rakennusoikeus. Yleis­­kaavassa on noudatettu samaa periaatetta kaikkien muidenkin alueiden kohdalla. Yleiskaavan mitoitus on suuntaa-antava ja tarkentuu alueiden asemakaavaoja laadittaessa.

 

Hietarannan ja Taivallahden asemakaavojen muutoksissa on esitetty tiloja virkistykseen, kuntoiluun, venekerhoille jne. Uimarannalle on esitetty kaivattua ja tarpeellista lisätilaa. Asemakaavan muutos tähtää alueen kunnostamiseen ja sen ottamiseen nykyistä paremmin yleiseen käyttöön.

 

Helsingissä ei ole toistaiseksi ainuttakaan kylpylää, siksi kaupunki on pyrkinyt etsimään kyseiselle toiminnalle paikkaa. Vaikka kylpylöiden käyttöaste koko maassa olisikin alentunut, on sittenkin realistista ajatella, että Helsingin asukasmäärä ja muualta saapuvat kylpylävieraat antaisi edellytykset ainakin yhden kylpylähotellin toiminnalle Helsingissä. Kiinteistövirasto on arvioinut suunnitelman realismia viitesuunnitelman laatimisen yhteydessä. 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä kaavoitusprosessin aikana annetut vastaukset esitettyihin kannanottoihin on tehty perusteellisesti.

 

Kylpylähankkeen tarpeellisuutta ja vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja ja sen maisemallisia ja liikenteellisiä vaikutuksia on käsitelty aihepiireittäin laadituissa vastauksissa.

 

                      Suhde yleiskaavaan      

 

Mitä tulee asemakaavaehdotuksen kytkeytymiseen Yleiskaava 2002:n hyväksymiseen, Kaj toteaa, että Taivallahden alueen osalta suunnittelu kytkettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä osak­si yleiskaavan 2002 valmistelua. Yleiskaava hyväksyttiin Kvstossa vuoden 2003 lopussa. Yleiskaavassa suunnitellun kylpylähotellin kohdalla on alue, joka on merkitty julkisille palveluille ja hallinnolle. Asemakaavan valmistelua jatkettiin vasta yleiskaavan hyväksymisen jälkeen.

 

Yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä Kvsto hyväksyi yleiskaavaan toivomusponnen, jonka mukaan Hietalahden–Taival­saa­ren yksityiskohtaisessa suunnittelussa edellytetään valtakunnallisesti merkittävien kult­tuuriympäristöarvojen, vesistönäkymien ja luonnon­arvojen säilymistä. Alueen rakentaminen on suunniteltava pienimuo­toiseksi ja maisemaa häiritsemättömäksi. Alueen toiminnot suunnitel­laan niin, ettei liiken­­nealueiden tarve ja varaukset nykyisestään kasva.

 

Useissa muistutuksissa ja kannanotoissa on katsottu, että Taivallahden asemakaavan muutos on yleiskaavan vastainen, eikä suunnittelussa ole noudatettu Kvston toivomuspontta. Ennen kaikkea rakennusta ei voi pitää pienimuotoisena ja maisemaa häiritsemättömänä.

 

Yleiskaava 2002:een tehtiin Taivalsaaren alueelle rakentamisvaraus alueelle, johon kylpylähotelli on viitesuunnitelman mukaan sijoitettu. Yleiskaavaa valmisteltaessa viitesuunnitelma oli yleiskaavoituksen pohjana ja rakennuksen koko, korkeus ja arkkitehtoninen ilme sekä yleiskaavaan valmistelijoiden että kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenten tiedossa. Kylpylähotelli on suunniteltu mittakaavaltaan niin pienimuotoiseksi kuin kyseisen toiminnon vaatimat tilat sallivat niin, että rakennuksella olisi realistisia mahdollisuuksia toteutua. Vaikka rakennuksen kerrosalassa mitattu kokonaisvolyymi on suhteellisen suuri, on rakennuksen muotoilussa, julkisivujen jäsentelyssä, materiaalinkäytössä ja korkeuksissa pyritty pieneen mittakaavaan ja keveään ilmeeseen. Rakennus ei ole kuitenkaan perusluonteeltaan piiloutuva vaan se pyrkii määrätietoisesti muodostamaan Hesperian esplanadin päätteen.

 

Kylpylähankkeen vaihtoehtoiset sijaintipaikat

 

Kaj on lähettänyt 18.5.2005 kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavanlai­sen kehotuksen:

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa vielä tarkemmin selvittämään kyl­pylähankkeelle vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja. Selvittelyn piiriin tulisi ottaa ainakin Olympiastadionin ympäristö, Jätkäsaari ja Hernesaaren kär­ki, Rajasaari ja Sörnäisten ranta poistuvan voimalaitos A:n alueelta. Tai­valsaaren kylpylähotellihankkeen osalta ongelmallisena on pidetty mm. kylpylärakennuksen laajuutta ja korkeutta, julkisivumateriaaleja ja myös taloudellista kannattavuutta. Valtuustoryhmien sisällä käydyistä keskusteluista voidaan päätellä, että edellytyksiä asian ratkaisemiselle ei toistaiseksi näyttäisi olevan. Selvityksen tulokset tulisi saattaa kaupun­kisuunnittelulautakunnalle ja edelleen Khlle tiedoksi 31.1.2006 men­nessä.

 

Kaj toteaa saatuun selvitykseen perustuen, että Helsingissä on useita ja hyvin erilaisiin kylpyläkonsepteihin soveltuvia alueita ja tällaisen hank­­­­­­keen sijoittumiseen esimerkiksi mm. Jätkäsaareen tai Hernesaareen, Sör­näistenrantaan tai Kruunuvuorenrantaan tulisi yleispiirteisessä kaavoituksessa luoda edellytykset. Tutkittavana olevista paikoista nopeim­­min toteutettavia olisivat merellisen kylpylän osalta Taivallahti ja keskustakylpylän osalta Kampin alue.

 

Kaj katsoo, että asemakaavan muutosehdotuksella on mahdollista luo­da kaavalliset edellytykset nopeasti toteutettavissa olevalle hankkeelle. Raken­­nuksen kaupunkikuvallista ilmettä tulisi kuitenkin vielä kehittää herkkää merenranta-aluetta paremmin huomioon ottavaan suun­­­taan mm. ikkunajakoa ja niiden kokoa sekä kattomuotoa koskevien yksityiskohtien suunnittelulla.

 

Kaj toteaa lopuksi, että kaupunkisuunnittelulautakunta on osaltaan vastannut muistuttajan esittämiin väitteisiin kattavasti ja perustellusti eikä asiaan ole edellä esitetyn lausuman lisäksi muuta lisättävää.

 

./.                   Kaupunkisuunnittelulautakunnan selvitys 12.1.2006 kylpylähankkeen vaihtoehtoisista sijaintipaikoista on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn, kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän vastauksen kaupungin perusteltuna kannanottona esitettyyn muistutukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä liitteineen Helsingin Kaupunginosayhdistys Liitto ry HELKAlle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Kaupunkisuunnittelulautakunnan selvitys 12.1.2006 kylpylähankkeen vaihtoehtoisista sijaintipaikoista

 

 

 

 


13

LAUSUNTO SIPOON KUNNALLE SIPOON YLEISKAAVA 2025 -LUONNOKSESTA

 

Khs 2007-381

 

Kaj toteaa, että Sipoon kunta pyytää (14.2.2007) Khn lausuntoa Sipoon yleiskaava 2025 –luonnoksesta 13.4.2007 mennessä. Lausuntopyyntö on esityslistan tämän asian liitteenä nro 1. Lausuntopyyntöainesto on nähtävillä Kh:n kokouksessa ja kaavan valmisteluaineisto kokonaisuudessaan löytyy Internetsivuilta osoitteesta www.sipoo.fi/ajankohtaista/Yleiskaava.

 

Lausuntopyynnön mukaan Sipoon yleiskaava 2025:n keskeisiä suunnitteluperiaatteita ovat:

 

1                          Yhdyskuntarakennetta kehitetään raideliikenteeseen perustuen tiiviillä ja matalalla rakenteella

2                          Kunta varautuu 40 000 uuteen asukkaaseen koko Sipoossa vuoteen 2025 mennessä

3                          Lounais-Sipoon ja Nikkilä-Talma -vyöhykkeiden aikataulutus ja toteuttaminen sovitetaan Helsingin seudun liikennejärjestelmien ja maankäytön kokonaistarkasteluun sekä kunnan maanomistukseen

4                          Työpaikka-alueita osoitetaan liikenteellisesti ja toiminnallisesti kiinnostaviin sekä ympäristön kannalta sopiviin paikkoihin

5                          Rakentamisen ohjauksen kannalta Sipoo jakautuu neljään erilaiseen vyöhykkeeseen: asemakaavoitettavat alueet, kyläalueet, haja-asutusalueet sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön alueet

6                          Asemakaava-alueiden toteutus tehdään kustannusneutraalisti, kullakin aluekokonaisuudella oma konseptinsa

7                          Arvokkaat kulttuuri- ja luonnonmaisemat turvataan.

 

Yleiskaava on luonteeltaan ns. strateginen yleiskaava, mikä tarkoittaa, että siinä osoitetaan yleispiirteisesti Sipoon maankäytön kehittämisperiaatteet sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävimmät maankäytölliset ja ympäristölliset kokonaisuudet sekä niiden muodostama rakenne ja niihin liittyvät verkostot. Yleiskaava ei siis ole laadittu ns. aluevarauskaavaksi eikä sitä myöskään pidä tulkita sellaiseksi.

 

Yleiskaavaa toteutetaan yksityiskohtaisempien osayleiskaavojen sekä asemakaavoituksen kautta. Yleiskaava on laadittu oikeusvaikutteiseksi.

 

./.                   Kaj toteaa, että lausuntopyyntö, yleiskaavakarttaluonnos ja yleiskaavamerkinnät, määräykset ja suositukset ovat esityslistan tämän asian liitteinä 1, 2 ja 3.

 

Luonnoksesta on saatu kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, ympäristökeskuksen, rakennusviraston ja hallintokeskuksen talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa lausunnossaan (27.3.2007) seuraavaa:

 

Referointi    Sipoo on laatinut kunnan kehittämiseksi yleiskaavaa oikeusvaikutteisena. Yleiskaavaluonnos on valmistunut vuoden 2005 aikana laadittujen vaihtoehtoisten rakennemallien pohjalta. Valittu rakennemalli perustui liikenne- ja maankäyttöratkaisujen osalta 60 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä sekä lisäksi myöhemmin 40 000 uuteen asukkaaseen. Rakennemalli perustui sekä Lounais- ja Etelä-Sipoon että Nikkilä–Talma -vyöhykkeen voimakkaaseen kehittämiseen.

 

Yleistä          Sipoon yleiskaavaluonnos on nykyisyyteen nähden uudentyyppinen ja innovatiivinen yleiskaava. Kunnan kokoon nähden yleiskaavassa tavoitellaan voimakasta kasvua ja yleiskaavan lähestymistapa on tässä tilanteessa mielenkiintoinen. Seudun kaupunkirakenteen tarpeiden ja kehityksen suhteen asetettu tavoite on oikean suuntainen.

 

Yleiskaavan laatimisaika on ollut lyhyt ja kaavan suurpiirteisyys on tätä vasten ymmärrettävissä. Kaavoitusprosessi ja tulos onkin nähtävä nopeana reaktiona yhä mittavimmiksi kasvaneisiin paineisiin seudun maankäytön kehityksessä ja vastauksena myös Helsingin kuntajakoesitykseen. Kaavamääräykset ovat tämän tilanteen mukaisia ja siihen nähden ymmärrettävän tarkoituksenmukaisia.

 

Yleiskaavasta todetaan, että se on luonteeltaan ns. strateginen yleiskaava, mikä tarkoittaa, että siinä osoitetaan yleispiirteisesti Sipoon maankäytön kehittämisperiaatteet sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävimmät maankäytölliset ja ympäristölliset kokonaisuudet sekä niiden muodostama rakenne ja niihin liittyvät verkostot. Selostuksessa korostetaan että ”Yleiskaavaa ei siis ole laadittu ns. aluevarauskaavaksi eikä sitä myöskään pidä tulkita sellaiseksi.” Toisaalla todetaan, että yleiskaavaa toteutetaan yksityiskohtaisempien osayleiskaavojen sekä asemakaavoituksen kautta. Tämä vaikeuttaa yleiskaavan aluevarausten tarkoituksenmukaisuuden arviointia.

 

Helsingin seudun vahvuus on myös Sipoon etu

 

Sipoo liittyy alueellisesti suoraan pääkaupunkiseutuun ja Sipoo hyötyy kiistattomasti Helsingin metropolialueen imussa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Sipoo hyödyntää Helsingin korkean asteen palveluja ja lähialueellaan myös kaupallisia ja muuta erikoistarjontaa, jota kunta ei alueellaan pysty tarjoamaan. Yleiskaavaluonnoksessa tulisi selvemmin ottaa huomioon Sipoon sijainti ja asema pääkaupunkiseudun osana ja kehittää rakennettaan selvemmin koko seudun rakenteeseen tukeutuvana ja sitä tukevana.

 

Maankäyttöpaineet

 

Kuten selvitysmies Pekka Myllyniemen selvityksessä todetaan: ”Sipoon rakenne on hajaantunut ja merkittävältä osin suuntautunut Porvoon suuntaan. Tämä on osaltaan estänyt fyysistä ja toiminnallista kehitystä Helsingin ja Sipoon rajalla.” Edelleen selvitysmies Pekka Myllyniemen selvityksessä todetaan: ”Kasvupaine on levittänyt rakentamista pääkaupunkiseudulla keskustasta pohjoiseen ja länteen. Kun seutu ei ole voinut kehittyä itään, seurauksena on ollut entistä hajautuneempi pohjoisen ja lännen suuntaan kasvanut seutu. Näin on vaikea saavuttaa tiivis ja joukkoliikennepainotteinen aluerakenne.”

 

Eheyttävän yhdyskuntarakentamisen tavoitteet

 

Hajaantuvasta kaupunkirakennekehityksestä on tihentyvästi esitetty usealta taholta huolestuneisuutta. Viimeksi Euroopan unionin ympäristövirasto on varoittavaksi esimerkiksi valinnut Helsingin pääkaupunkiseudun. Tulkinta Helsingin osalta on osin perustunut ongelmalliseen tarkastelualueen rajaukseen, mutta huolet hajaantuvan kehityksen ongelmista ja negatiivisista seurauksista ovat aiheellisia. Seudun kilpailukyky heikentyy hajautumisen myötä. Tämä johtuu kustannustekijöiden kallistumisesta sekä investointien että näitä vielä tärkeämpien käyttökulujen osalta. Nämä kallistuvat kustannukset kohdistuvat kaikkiin toimijoihin. Lisäksi hajaantumisen kielteiset ilmastovaikutukset ovat kiistattomat. Tästä syystä kaikkien Helsingin seudun kuntien tulisi toimia päättäväisesti tiiviimmän yhdyskuntarakenteen aikaansaamiseksi.

 

Vaasan yliopiston Levón-instituutin (Olli Wuori–Kauko Mikkonen, Palvelututkimus No 1/2007 Vaasa 2007) tutkimusraportissa ”Suomen aluerakenne vuonna 2040” arvioidaan, että ennustettujen aluevoimakkuuksien ja niiden luokitusten mukaan Helsingin seudun asema Suomen pääkeskuksena on kiistaton ja sen ero seuraavaan ryhmään (Tampere, Turku ja Oulu) kasvaa.

 

Energian hinnan noustessa kuljetuskustannusten minimointitavoite suosisi Etelä-Suomea ja yleisesti satamasijaintia globaalitalouteen integroituneiden yritysten sijaintiratkaisuissa. Liikkumiskustannusten kasvu vauhdittaisi myös kasautuvan asutusrakenteen kehitystä. Liikenneverkkoon tehtävillä investoinneilla vaikutetaan seutukuntien positiiviseen kehitykseen (vrt. Lahden aseman muuttuminen oikoradan myötä).

 

Globaalitalouden muutoksista arvaamattomana tekijänä tuotakoon esiin Suomen ja Venäjän rajan avautumisen mahdollisuus ja sen vaikutukset Lappeenrannan seudun ja Itä-Suomen taloudelliseen kehitykseen. Helsingin vaikutusalue kattaa Suomen neljän voimakkaimman seutukunnan tasolla suunnilleen entisen Uudenmaan läänin ja koko Itä-Suomen eli Helsingin vaikutusalue kaartuu Tampereen vastaista rajaa myöten kauas Ylä-Savoon.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että koko Helsingin seudun kehitys ja vaikutus suuntautuu entistä vahvemmin idän suuntaan sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Idän suunnan kehittäminen on siten ensiarvoisen tärkeää sekä koko Suomelle, että varsinkin Helsingin seudun kaikille kunnille. Yhteistyö ja yhteiset tavoitteet tulisi ymmärtää elintärkeiksi eduiksi kaikissa kunnissa.

 

Tarkoituksenmukainen yhdyskuntarakenne

 

Yleiskaavassa esitetty Sipoon tuleva yhdyskuntarakenne on seudun nykytilanteeseen ja varsinkin tulevaisuuden kannalta varsin heikosti koko Helsingin yhdyskuntarakenteeseen nivoutuva. Esitetty ratkaisu ei yhdyskuntarakenteen eheyden ja talouden kannalta näyttäisi riittävästi tasapainottavan Helsingin seudun rakennetta. Kunnan voimavaroihin nähden se saattaa olla jopa ylimitoitettu, mutta koko seudun kannalta rakentamisen tavoitteet ovat alimitoitettuja.

 

Lähinnä Lounais-Sipoon osalta esitetyt taajamarakenteen kehittämiskohteet liittyvät olemassa olevaan Helsingin seuturakenteeseen erityisen kiinteästi. Muilta osin esitetyt taajamakohteet ovat irrallisia, joiden toteutuminen on mm. mittavien kuntateknisten ja liikennejärjestelmään tehtävien investointien varassa.

 

Sipoon yleiskaavan suhde Itä-Uudenmaan seutu- ja maakuntakaavoitukseen

 

Voimassa oleva Itä-Uudenmaan seutukaava on tehty vaiheittain ja viimeinen – täydentävä neljäs vaihekaava on vahvistettu 14.11.2000.

 

Kaava-alueella ei ole voimassa olevaa kattavaa maakuntakaavaa. Ympäristöministeriö on 5.4.2002 vahvistanut Itä-Uudenmaan maakuntakaavan 2000 osittain. Itä-Uudenmaan liitto on käynnistänyt v. 2002 koko maakunnan alueen käsittävän maakuntakaavan laatimisen. Maakuntakaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2005.

 

Seutu- ja maakuntatasoisen suunnittelun tilanne on Sipoon osalta sirpaleinen. Sipoo on myös ilmaissut tahtonsa siirtyä Itä-Uudenmaan liitosta Uudenmaan liittoon. Olisi saattanut olla eduksi jos Sipoo olisi laatinut yleiskaavan vasta tämän siirtymisensä jälkeen ja silloin Sipoon suunnittelu yleiskaavatasolla olisi asettunut paremmin koko Helsingin seudun ja maakunnan kaupunkirakenteeseen.

 

Sipoon yleiskaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

 

Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (30.11.2000) kohdassa 4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu todetaan: ”Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyritään vähentämään liikennetarvetta, parantamaan liikenneturvallisuutta ja edistämään joukkoliikenteen edellytyksiä.” ja ”Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle.” Lisäksi todetaan: ”Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.”

 

Edistääkö Sipoon yleiskaavaluonnos valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, riippuu suuresti siitä mikä tarkastelukulma otetaan käyttöön. Kuntaa erillään tarkasteltaessa saadaan aivan eri tulos kuin tarkasteltaessa kuntaa osana Helsingin metropolialuetta ja seutua. Seudun kannalta em. tavoitteet eivät näyttäisi täyttyvän.

 

Mitoitus        Yleiskaava pohjautuu rakennemalliin, jonka liikenne- ja maankäyttöratkaisujen mukainen väestökapasiteetti on 60 000 uutta asukasta vuoteen 2025 mennessä ja että kunta varautuu jatkossa 40 000 uuteen asukkaaseen. Sipoossa on nykyisin alle 20 000 asukasta. Esitetty tavoite merkitsee noin 6,2 %:n vuotuista väestökasvua kunnassa. Näin suuri kasvutavoite vaatii erityisen suuria ponnisteluja mm. kunnan talouden, sosiaalisen rakenteen, palvelujen ja infrastruktuurin hallinnassa. Erityisesti kaavoitus- ja muun suunnittelutoiminnan hallinta sekä rakennustoiminnan hallittu läpivienti saattaa olla erityisen haastavaa jopa ylivoimaista.

 

Yleiskaavan luonne

 

Selostuksessa korostetaan useassa kohdin yleiskaavan luonnetta: ”Yleiskaava on luonteeltaan ns. strateginen yleiskaava, mikä tarkoittaa, että siinä osoitetaan yleispiirteisesti Sipoon maankäytön kehittämisperiaatteet sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävimmät maankäytölliset ja ympäristölliset kokonaisuudet sekä niiden muodostama rakenne ja niihin liittyvät verkostot. Yleiskaavaa ei siis ole laadittu ns. aluevarauskaavaksi eikä sitä myöskään pidä tulkita sellaiseksi.” ja joka ”toteutuu yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta” ja että ”maankäyttö on osoitettu kehittämistavoite- ja aluevarausmerkinnöin sekä niitä täydentävin viiva- ja kohdemerkinnöin.”

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa yleiskaavan sisällöstä todetaan: ”Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa.” (MRL 4 §). Pääpiirteisyyden osalta luonnos täyttää lain vaatimukset. Toinen asia sitten on onko valittu esitystapa riittävä kunnan alueiden käytön osalta. Tulkinnanvaraa jää runsaasti.

 

Sipoon yleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena. Jos yleiskaava tulee voimaan, ennen kuin uusi maakuntakaava vahvistuu, maakuntakaavan ohjausvaikutus ei kohdistu oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueeseen. Tämän jälkeen Sipoo voi edetä kaavoituksessaan asemakaavoittamalla yleiskaavan mukaan tai muuttamalla yleiskaavaa osittain tai kokonaan. Edellisessä tapauksessa maakuntakaavan ohjausvaikutusta ei ole, jälkimmäisessä tapauksessa voi nousta ongelmia jos maakuntakaavan sisältö poikkeaa nyt laadittavana olevasta yleiskaavasta. Samoin jos yleiskaavaa muutetaan osittain, se on laadittava maakuntakaavan mukaan ja mahdollisesti yleiskaavassa osoitetun kokonaisratkaisusta poiketen. Näin ollen on epävarmaa, onko nyt valmisteltu yleiskaava nykyisessä maakuntatasoisen kaavoituksen tilanteessa riittävä ohjaamaan taaja- ja myös haja-asutusalueen rakentamista.

 

”Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.” (MRL 35 §). Lisäksi ”Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista.” (MRL 42 §). Yleiskaavan toteutumisen vaikeutuminen ei ehkä tällaisen hyvin suurpiirteisen yleiskaavan kohdalla tuota erityisiä hankaluuksia.

 

Yleiskaava-alue

 

Kaavaselostuksessa todetaan, että valmisteltu yleiskaava on Sipoon ensimmäinen koko kunnan alueen kattava yleiskaava. Tarkkaan ottaen yleiskaava ei kata koko kunnan aluetta vaan yleiskaava käsittää koko Sipoon kunnan alueen lukuun ottamatta saaristoa. Saariston ja mantereen ranta-alueille laaditaan parhaillaan selostuksen mukaan erillistä oikeusvaikutteista ranta-alueiden rakentamista ja muuta maankäyttöä ohjaavaa osayleiskaavaa.

 

Yleiskaava-alueen rajaus on nähtävä erityisenä puutteena, kun koko saaristovyöhyke on rajattu pois. Kun laadittavan yleiskaavan luonne ilmaistaan käsitteellä strateginen, tulisi aivan välttämättä käsitellä koko kunnan alue yhdessä ja samassa kaavassa. Näin Sipoon erityispiirteeksi ilmaistu merellisyys on jätetty käsittelemättä. Rannikkovyöhykkeen ja saariston tarjoamat mahdollisuudet ovat asukkaiden ja muidenkin toimijoiden kannalta aivan erityisen merkityksellisiä arvoja.

 

Saariston poisjättäminen koko kunnan yleiskaavasta tuottaa eräitä ongelmia. Ensinnäkin Sipoon mittakaavassa mittavan uudisrakentamisen tuloksena yleiskaavaselostuksen mukaan on taajamatoimintojen aluevarauksilla 60 000 uutta asukasta. Näiden asukkaiden mahdollisuudet nauttia ja kokea meri, Sipoon rannikko ja saaristo jäävät ratkaisematta yleiskaavassa. Tätä on pidettävä suurena puutteena tulevaisuuden asukkaiden kannalta.

 

Aluevarauksista

 

Helsingin seutu on kasvanut paitsi ratojen ja pääväylien suunnassa pohjoiseen myös rannikkovyöhykkeellä länteen päin. Rannikkovyöhykkeen kehittäminen Helsingistä itään on jäänyt hallinnollisista ja muista syistä kehittymättä. Pääkaupunkiseudun tasapainoinen kasvu edellyttää vastaavasti myös itäisen rannikkovyöhykkeen kehittämistä.

 

Lounais-Sipoo on hyvien liikenneyhteyksien päässä, logistisesti sijainti Suomen tärkeimmän sataman, Vuosaaren läheisyydessä tarjoaa erinomaiset kehittämismahdollisuudet, jotka tulisi ilman muuta hyödyntää. Yleiskaavaluonnoksessa Karhusaari on merkitty selvitysalueeksi. Vuosaaren sataman, sijainti aivan Karhusaaren kyljessä puoltaa alueen varaamista suojelualueiden sallimissa rajoissa selvästi työpaikkatoimintojen käyttöön. Samoin Helsingin pääosin omistama Granön alue, joka ei nyt sisälly kunnan yleiskaavaluonnoksen aluerajaukseen, olisi tullut merkitä taajamatoimintojen käyttöön.

 

Yleiskaavaluonnoksessa on runsaasti virkistys- ja metsäalueita. Sipoonkorven yhteyteen tehty merkintä ”Laajat yhtenäiset metsäalueet/Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä” ulottuu aivan Itäsalmen ”Taajamatoimintojen alueen” pohjoisreunaan kiinni. Kun Lounais-Sipoon taajamatoimintojen alue on selvä Helsingin suunnan taajamatoimintojen laajentumisvaraus, ei metsäalueiden ulottaminen näin etelään näytä tarkoituksenmukaiselta. Sipoonkorven rajaus tulee määritellä jatkosuunnittelun yhteydessä ja siihen rajautuvia toimintoja tukevaksi.

 

Aluevarauksien tarkoituksenmukaisuus ja liikennejärjestelmä

 

Yleiskaavan taajamatoimintojen hahmottelu perustuu uusien raideyhteyksien toteuttamiseen ja on siten joukkoliikenteen käyttöä edistävä. Tämä on kannatettava periaate. Toinen asia sitten on, kuinka realistista ratkaisun toteuttaminen on tulevalla toteutuskaudella.

 

Yleiskaavaan on merkitty Sipoon läpi kulkevana ja nykyisen moottoritien tuntumaan ”joukkoliikenteen kehittämiskäytävä tai yhteystarve”. Selostuksessa todetaan sen toteuttamistavaksi: ”esimerkiksi metro- tai taajamajunatyyppinen ratkaisu”. Yleiskaavassa joukkoliikennekäytävän tuntumassa suurin ilmoitettu aluetehokkuus on 0,3. Taajamajunan tai metron toteuttaminen edellyttää asemien välittömään läheisyyteen huomattavasti tätä tiiviimpää rakentamista, jotta alueella olisi mahdollisuudet tukeutua joukkoliikenteeseen. Lisäksi todetaan, että ”Myös HELI-rata on tällä mallilla mahdollinen toteuttaa alueen kautta”.

 

HELI-radan (Helsingistä itään suuntautuva ratahanke) toteuttamismahdollisuuksia tullaan pohtimaan valmisteilla olevassa ratahallintokeskuksen selvityksessä. Jos HELI-rata toteutuu, se todennäköisesti on nopea kaukoliikennettä palveleva hanke, eikä sillä ole roolia Sipoon paikallisliikenteessä. Itä-Uudenmaan maakuntaluonnoksessa esitetty radan tavoitenopeus on 300 km/t. Näin toteutettuna se olisi ennemminkin Sipoon aluetta voimakkaasti jakava elementti.

 

Muut yleiskaavassa esillä olleet raidevaihtoehdot ovat taajamajunatyyppinen ratkaisu (pikaraitiotie) tai metro. Pikaraitiotie on syöttötyyppinen järjestelmä eikä palvele kovin hyvin Sipoon esitettyä maankäyttöä. Pikaraitiotietyyppisten ratkaisujen ongelmana ovat vaikea integrointi olemassa olevaan raide- ja joukkoliikennejärjestelmään. Järjestelmästä koituvat matka-ajat, vaihdot sekä uuden järjestelmän vaatimat investoinnit varikkoineen ym. ovat haittapuolia.

 

Metron toteuttaminen on investoinneiltaan huomattavasti pikaraitiotietä raskaampi ja sen toteuttaminen vaatii voimavaroja, joita Sipoolla yksin todennäköisesti ei ole lähitulevaisuudessa.

 

Yleiskaavan mukaan Nikkilän–Talman aluekokonaisuudessa hyödynnetään olemassa olevaa rautatieyhteyttä. Asemat on osoitettu sekä Talmaan että Nikkilään. Alueet kytkeytyvät Lahdenväylään (vt 4) sekä Lahdentiehen (mt 140) Sipoon rajan tuntumassa. Tämä, nykyisin lähinnä tavaraliikenteen käytössä oleva ratayhteys, vaatisi lisäselvityksiä radan kunnostustarpeista ja muista investointitarpeista sekä käyttäjämääristä, jotta hanke tulisi liikennöitsijän kannalta toteuttamiskelpoiseksi ja edellyttää rahoituksen osalta valtion erillispäätöksiä.

 

Yleiskaavan toteuttaminen

 

Yleiskaavaluonnoksessa erääksi keskeiseksi suunnitteluperiaatteeksi on asetettu asemakaava-alueiden kustannusneutraali toteutus. Tavoitteena on se, ettei toteuttaminen edellytä nykyisten veronmaksajien osallistumista kustannuksiin. Tavoite pohjautuu oletukseen, että kunnan maanhankinnan ja -myynnin nettotulot ovat niin suuret, että ne riittävät kattamaan uusien alueiden verkostojen ja palvelujen rakentamisen mukaan lukien uudet raideyhteydet. Lisäksi selostuksessakin todetaan, että menojen ja tulojen eriaikaisuus saattaa tuottaa kunnan taloudessa ongelmia.

 

Yleiskaavassa oletetaan, että kunta voi lunastaa kaavoitettavia alueita raakamaan hinnalla. Taannoiset esimerkit pääkaupunkiseudulta ovat kuitenkin osoittaneet, ettei tämä pyrkimys aina toteudu. Mikäli maan hinta osoittautuisi oletusta korkeammaksi, olisi koko yleiskaavan toteuttamiskelpoisuus arvioitava uudelleen. Tällöin maanhankinnan onnistuminen on hyvin ratkaisevassa roolissa yleiskaavan toteutuksessa.

 

Kustannusneutraali toteutus saattaa tuottaa myös rakentamisen osalta laatuongelmia. On suuri vaara, että nyt vaalittavaksi tavoiteltu Sipoon parhaiden ominaispiirteiden säilyttäminen kohtaa suuria vaikeuksia, kun rakentamisessa ja kaikessa toteuttamisessa joudutaan aluerakentamistyyppiseen toteutukseen. Tällainen suunnittelu- ja tuotantotapa johtaa helposti suureen mittakaavaan kun aikaa ja vaivaa vaativa huolellinen toteutus saattaa alistua tuotannon tehokkuuden ja tuottavuuden ehdoille.

 

Vaikutusten arvioinnit

 

Yleiskaavan yleispiirteisyys rajoittaa vaikutusten arviointeja monessa suhteessa. Nämä riippuvat yksityiskohtaisemmassa suunnitteluvaiheessa osayleiskaavoituksen ja asemakaavojen kautta tehtävistä valinnoista. Yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arvioinnissa (VTTn tutkimusraportti VTT-R-01782-07, 13.2.2007) todetaan että: ”Yleiskaavaa tarkasteltaessa oleellista on se, että sen ratkaisut eivät estä hyvien myöhempien valintojen tekemistä”. Kääntäen voidaan myös todeta, että näin on myös tilanne huonojen valintojen kohdalla. Vaikutusten arviointi valitun yleispiirteisyyden johdosta jättää arvailuille huomattavan suuren tilan.

 

Yleiskaavan yhdyskuntataloudellisten ja -ekologisten vaikutusten kerrotaan olevan ”suhteellisen edulliset johtuen asutuksen sijoittumisesta taajamiin ja kyliin sekä raideyhteyksistä”. Absoluuttisesti vaikutukset eivät kuitenkaan ole kovin positiivisia, johtuen yleiskaavan esittämästä väljästä rakenteesta. Yleiskaavaluonnoksessa esitetty kylämäinen rakentaminen ei ole yhdyskuntarakenteellisesti kestävä ratkaisu, vaan lähinnä rakennetta hajauttavaa kehitystä tukevaa toimintaa.

 

Yleiskaavaluonnokseen valitusta esitystavasta johtuen on vaikea arvioida maankäytön kehittämisen seurauksia ja kokonaisvaikutuksia muutoin kuin summittaisesti. Yleiskaavan luonne aluevarauksineen viittaa ennemminkin kehityskuvatyyppiseen suunnitelmaan ja saattaisikin olla tarkoituksenmukaista harkita yleiskaavan voimaansaattamista oikeusvaikutuksettomana.

 

Yhteenveto

 

Sipoon yleiskaavaluonnos on nähtävä avauksena kunnan kehittämiseksi osana pääkaupunkiseutua. Halu hakeutua tiiviimpään yhteistyöhön Uudenmaan maakuntaliiton jäsenenä ja osallistumalla kuntaryhmä Nelosten toimintaan on kannatettavaa. Jatkossa toivoisi kunnan suunnittelun ja rakentamisen suuntautuvan tiivistyvästi sen pääkaupunkiseudun kuntien suuntaan, johon se toiminnallisesti ja maantieteellisesti kuuluu.

 

Kiinteistövirasto toteaa (22.3.2007) kiinnittäneensä huomiota kiinteistötoimen näkökulmasta muutamiin seudun kehityksen ja Helsingin kannalta tärkeimpiin asioihin kuten suunnittelun vaiheisiin, toteutusmahdollisuuksiin, maapolitiikkaan, metron hyödyntämiseen sekä muutamiin muihin yksityiskohtiin.

 

Aiemmat suunnitelmat olivat vaatimattomia

 

Pääkaupunkiseudun suunnittelu ja rakentaminen on pitkään kärsinyt siitä, että seutu jakaantuu kahteen maakuntaliittoon. Itä-Uuttamaata ja erityisesti Sipoota on suunniteltu niin kuin se ei sijaitsisi maamme suurimman asunto- ja työpaikkakeskittymän vieressä tai oikeastaan miltei sen ytimessä. Vieläkään ei suunnittelumateriaalissa juuri näy Helsinkiä ja muuta pääkaupunkiseutua kuin vain muutamissa liitekartoissa.

 

Sipoon pinta-ala on yhtä suuri kuin yli 230 000 asukkaan Espoon, mutta väkiluku on vain 18 900 asukasta. Aiemmissa yleissuunnitelmissa Sipoo on pitäytynyt enintään kahden prosentin vuotuiseen väestönkasvuun ja nykyisten kahden taajamansa Nikkilän ja Söderkullan melko hitaaseen kehittämiseen sekä hajarakentamiseen.

 

Sipoon kiinnostus esim. kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon on ollut erittäin pientä. Kunta onkin eteläosissaan keskittynyt Landbon ja Karhusaaren tapaisten varsin väljien ja korkeatasoisten pientaloalueiden kehittämiseen.

 

Helsingin ehdotukset metron jatkamisesta itään eivät ole Sipoota kiinnostaneet vaikka yhtenä lukuisista rakennemalleista sellaistakin vaihtoehtoa tutkittiin. Suosituimpia malleja olivat hajarakentamiseen ja osin Kerava - Kilpilahti rataan tukeutuvat mallit.

 

Helsingin aloite laukaisi uuden suunnittelun

 

Vasta kun Helsinki julkisti ehdotuksen liittää Helsinkiin Vantaan Vesterkulla ja osa Länsi-Sipoosta, alettiin Sipoossa vakavasti ottaa huomioon sen sijainti ja mahdollisuudet seudun tasapainoisessa kehittämisessä.

 

Nyt esillä oleva yleiskaavaluonnos näyttää olevan yhdistelmä Talma - Nikkilä-vyöhykkeen ja Lounas- ja Länsi-Sipoon raideliikenteeseen tukeutuvan vyöhykkeen kehittämisestä.

 

Kun aiemmin suunnitelmat perustuivat pienelle kunnalle sinänsä korkeaan 2 %:n kasvuun ja vuoden 2020 väkilukuennuste oli 26 000 asukasta, nyt on vuoden 2025 väkilukuarvio 40 000 uutta asukasta eli yhteensä kunnassa olisi tuolloin 60 000 asukasta. Lisäksi varauduttaisiin 20 000 asukkaan kasvuun myöhemmin. Kasvuprosentti on luokkaa 8 %, mikä olisi maassamme ennätyksellisen korkea. Joinain aluerakentamisen ”hulluina” vuosina Vantaan kasvu lienee ylittänyt tuon luvun.

 

On kuitenkin vaikea uskoa, että vajaan 19 000 asukkaan kunta voisi yksinään todella toteuttaa esitetyn kasvun. Kuntien lakisääteiset velvoitteet asukkaitaan kohtaan ovat nykyisin paljon laajemmat kuin aluerakentamisen vuosina. Lisäksi metron rakentaminen vaatisi kunnan kantokykyyn verrattuna kohtuuttomalta tuntuvan panostuksen. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että yleiskaavaluonnos on tehty pakon edessä ja sen toteuttaminen esitetyssä ajassa on epätodennäköistä. Yleiskaavan saadessa lainvoiman ajasta lienee jäljellä enää noin 15 vuotta. Ennen kuin yleiskaava on hyväksytty ja lainvoimainen ja sen perusteella on laadittu ensimmäiset lainvoimaiset asemakaavat, voi kulua useita vuosia kaikkine valitusprosesseineen.

 

Uudet 40 000 asukasta tarvitsevat esim. 60 k-m2 asumisväljyydellä 2,4 milj. k-m2. Vuodessa pitäisi siis rakentaa 160 000 k-m2 eli noin 1 000 keskikooltaan 160 k-m2 suuruista asuntoa. Helsingin aluerakennusprojekteissa on rakennettu vuodessa 40 000 - 60 000 k-m2/alue, ja koko Helsingissä on pystytty rakentamaan keskimäärin 3 500 asuntoa vuodessa - tosin viime vuosina vähemmän.

 

Sipoon yleiskaavaluonnoksen tavoite on siis todella korkea. Toisaalta seudulle ehdottomasti tarvittaisiin tuo asuntotuotannon lisäys ja vieläkin enemmän, jotta asuntojen kysyntä ja tarjota saataisiin paremmin vastaamaan toisiaan.

 

Selvää onkin, että täydennysrakentamisen lisäksi seudulla tulisi voida ottaa käyttöön useita uusia suuria uudisrakennusalueita sekä varmistaa näiden alueiden liittyminen raideliikenteen vaikutuspiiriin. Tässä mielessä yleiskaavaluonnos on oikeansuuntainen.

 

Helsingin resurssit mahdollistivat vuosikymmenten kasvun

 

Helsinki kasvoi vuosikymmenet niin, että asuntoja rakennettiin pääosin kaupungin maalle, joka oli hankittu kaupungin omistukseen hyvissä ajoissa etukäteen. Kaupunki hankki kaukonäköisesti alueita myös hallinnollisten rajojensa ulkopuolelta. Käyttöön otetut alueet olivat käytännössä tyhjiä, ja infrastruktuurin ja palvelujen rakentaminen rahoitettiin kaupungin muiden osien asukkaiden verovaroin. Uusien alueiden asukkaiden kunnallisverot, maksut ja tonttien vuokrat kattavat vasta vuosikymmenten kuluttua alueiden rakentamisen kustannukset.

 

Suuri alueliitos vuonna 1946 mahdollisti pitkään Helsingin kehittämisen. Myös naapurikunnat Espoo ja Vantaa sekä pääradan varren kunnat ja Kirkkonummi ovat kehittäneet viime vuosikymmeninä alueitaan toisin kuin Sipoo.

 

Seudun asuntotuotanto on ollut kuitenkin jo pitkään liian alhaiselle 9 000 - 10 000 asunnon vuositasolla. Seudun asukkaista ja veronmaksajista puolet asuu Helsingissä, ja olisikin perusteltua, että puolet asuntotuotannosta tulisi Helsingin resursseilla toteutettavaksi. Jos tarvittava asuntotuotanto on esim. 13 000 - 15 000 asunnon tasolla, pitäisi Helsinkiin rakentaa 6 500 - 7 500 asuntoa vuodessa, se on nykyisillä näkymillä nykyisten rajojen sisälle mahdotonta.

Kun seudun kuntien yhdistäminen ei tällä hetkellä näytä mahdolliselta, on esitetty kunnallisen jaotuksen muuttaminen hyvinkin perusteltu. Tämä mahdollistaisi asuntotuotannon ja erityisesti pientalotuotannon lisäämisen raideliikenteen vaikutuspiirissä. Sipoon pinta-alaan verrattuna esitetty alueliitos on kuitenkin vähäinen. Sipooseen jää vielä erittäin runsaasti aluetta, jota voi kehittää esim. esitetyn yleiskaavaluonnoksen ja maapolitiikan suuntaviivojen mukaisesti.

 

Maapolitiikka rahoituskeinona

 

Sipoon johto on esittänyt, että yleiskaavaluonnoksen toteuttaminen rahoitettaisiin lunastamalla Helsingin Sipoossa omistamat maat raaka-maan hinnalla, kaavoittamalla maat ja myymällä tontit. Joitakin lunastuksia on jo pantu vireille.

 

Jotta menetelmä toimisi, tulisi kunnan kohdistaa lunastukset kaikkeen rakennettavaksi tulevaan maahan. Maaomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta ei lunastusta voitane kohdistaa vain yhteen maanomistajaan. Jos kunta todella hankkii kaiken rakennusmaan raakamaan hinnalla ja myy tontit käyvällä hinnalla, voitaneen pääosa kustannuksista laskennallisesti kattaa pitkällä tähtäimellä. Kustannukset toteutuvat kuitenkin varsin etupainotteisesti tuloihin verrattuna. Näin ollen voidaan joutua melko suuriin korko- ja rahoituskustannuksiin, jotka vähentävät tulosta.

 

Myöhemmin on toisena mahdollisuutena tuotu esille maankäyttösopimusten tekeminen Espoon Leppävaaran malliin. Tämä keino on kuitenkin kunnan kannalta vähemmän taloudellinen menettelytapa, eikä sillä pystyttäne kattamaan kaikkia kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Maanomistajan kannalta keino on tietenkin yleensä edullisempi kuin lunastus. Tätäkin keinoa olisi pyrittävä soveltamaan kehitettävän alueen kaikkiin maanomistajiin. Lisäksi kunnalla on käytettävissä kehittämis-korvausmenettely niitä maaomistajia kohtaan, jotka eivät sopimukseen suostu.

 

Metroa ei ole hyödynnetty kunnolla

 

Suunnitelmakartassa on mustalla katkoviivalla merkitty joukkoliikenteen kehittämiskäytävä tai yhteystarve. Lännessä merkintä jakautuu kahtia. Toinen linjaus tarkoittanee yhteyttä Mellunmäen metroasemalle ja toinen Heli-radan linjausta Tapanilan asemalla. Yleiskaavan rakennemalleissa nämä ovat eri vaihtoehdoissa. Toisessa mallissa on metroasema Itäsalmessa ja toinen asema siitä hieman itään. Heli-ratamallissa on asema Söderkullassa.

 

Heli-rata on toteutettavissa ehkä vasta vuosikymmenten kuluttua. Se ei siis auttane lähiaikojen liikennetarpeisiin. Metron jatkaminen on siten ainoa realistinen vaihtoehto.

 

Yleiskaavaluonnokseen ei metron tai Heli-radan asemia ole jostain syystä merkitty. Itäsalmen ja Söderkullan väliin on merkitty varsin vähän asumista. Jos metro rakennetaan, tulisi sen varren maankäytön olla selvästi tehokkaampaa. Helsingin alustavissa arvioissa on luonnosteltu 3 - 4 uutta metroasemaa ja niiden ympärille noin 10 000 asukkaan puutarhakaupunkeja eli yhteensä lopputilanteessa noin 50 000 asukasta pääosin tiiviillä ja matalilla asuntoalueilla.

 

Selvitysalue ihmetyttää

 

Helsingin kaupungin suurelta osin omistama Talosaaren alue on merkitty selvitysalueeksi, vaikka päätien pohjoispuolelle on merkitty Gumbölen 7 000 asukkaan alue, ja viereinen Karhusaari on jo nyt asuntoalue. Kun yleiskaavaluonnoksessa on muutkin alueet pystytty määrittelemään, tulisi myös tälle alueelle saada selkeät kaavamerkinnät ja Natura-alueiden ulkopuolelle tehokasta pientalovaltaista asuntorakentamista. Mikäli selvitysalueeksi rajaamisen syy on maanomistuksen lisäksi esim. meriveden tulvakorkeudet, tekniset ratkaisut ovat löydettävissä.

 

Sipoon yleiskaavaluonnos ei siis Länsi-Sipoon eli Helsinkiin liitettäväksi esitetyn alueen osalta ole vielä tarkoituksenmukainen, vaikkakin selvästi aiempia suunnitelmia parempi.

 

Saaristoakin pitäisi käsitellä ja rantaa saada yleiseen käyttöön

 

Yleiskaavaluonnoksesta on Sipoon saaristo rajattu pääosin pois, koska sille ollaan laatimassa omaa osayleiskaavaa. Selvyyden ja kokonaiskuvan saamisen vuoksi myös saaristo ja sen maankäyttöratkaisut tulisi esittää koko kunnan yleiskaavakartoissa.

 

Helsingille asialla on erityistä merkitystä, koska kaupungilla on saaristossa omistuksessaan merkittäviä maa-alueita esim. Granössä. Saaren kehittämisessä on monia muitakin mahdollisuuksia kuin maakuntakaavassa määritelty pelkkä virkistyskäyttö.

 

Sipoon rantaviivasta on syytä todeta, että se on käytännöllisesti kokonaan yksityisessä käytössä. Kaavoituksessa ja maanhankinnassa olisi Sipoon rantaviivan yleisen käytön mahdollisuuksia lisättävä.

 

Ei voitane kuvitella, että 60 000 asukkaalla vuonna 2025 ei olisi käytettävissään meren rantaa. Helsingin rantaviivasta on yleisessä käytössä Lauttasaaresta Vuosaareen varsin suuri osa.

 

Suunnittelua on vielä jatkettava paljon

 

Monet seudullisesti tärkeät asiat jäävät yleiskaavaluonnoksessa vähäiselle huomiolle tai kokonaan ratkaisua ja sijoituspaikkaa vaille vaikka näistä asioista on vuosikymmenet keskusteltu kuntien välillä. Tällaisia ovat esim. teknisen huollon suunnitelmat, vesihuolto, jätevesihuolto, jätehuolto, kaatopaikat, alueet ylijäämämassojen sijoittamiselle, maa-ainesten ottoalueet jne. Mittava lisärakentaminen edellyttää myös perusteellista suunnittelua ja suuria investointeja mm. vesihuoltoon.

 

Malmin lentokenttää kokonaan tai osin korvaavat sijoitusvaihtoehdot esim. Savijärvelle tulisi esittää suunnitelmassa.

 

Yleiskaavatyön jatkossa tulisi edellä mainittuihin seikkoihin kiinnittää riittävää huomiota yhteistyössä maakuntaliittojen ja seudun muiden kuntien kanssa.

 

Yleiskaavaluonnos poikkeaa monessa kohdin Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksesta. Ennen kuin yleiskaava voidaan hyväksyä, tulee maakuntakaavaa tarkentaa vastaavasti. Tämä voi johtaa aikatauluviiveisiin.

 

Yleiskaavaluonnoksen tarkkuusaste ei vastaa yleiskaavoissa yleensä noudatettua. Vaikuttaa siltä, että suunnitelmaa joudutaan vielä melkoisesti tarkentamaan.

 

Yhteenveto

 

Sipoon yleiskaavaluonnoksesta on syytä todeta, että se on kehittynyt olennaisesti verrattuna aiemmin esitettyihin suunnitelmiin. Tavoitteena on nyt 60 000 asukasta vuonna 2025. Tässä mielessä suunnitelmaa on syytä pitää pääosin hyvänä. On kuitenkin vakavasti epäiltävissä, etteivät Sipoon resurssit riitä näin mittavan rakentamisen toteuttamiseen kohtuullisessa ajassa.

 

Länsi-Sipoota ei ole yleiskaavaluonnoksessa riittävästi suunniteltu metrorataa ja -asemia hyödyntäen. Talosaaren merkintä selvitysalueeksi ei ole perusteltua. Sipoo voisi keskittyä suuren alueensa ja nykyisten ja uusien keskustensa kehittämiseen ja jättää Helsinkiin liitettäväksi esitetty suhteellisen pieni alue Helsingin toteutusvastuulle. Maanomistajana Helsinki on tietenkin halukas osallistumaan myös Sipoon muiden osien kehittämiseen.

 

Ympäristökeskus toteaa (27.3.2007), että Sipoon yleiskaavan keskeiset suunnitteluperiaatteet – mm. raideliikenteeseen perustuvan yhdyskuntarakenteen kehittäminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, uusien työpaikka-alueiden osoittaminen sekä arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien turvaaminen – ovat pääkaupunkiseudun kestävää kehitystä tukevia.

 

Kaavaluonnoksen vaikutusten arviointi on kovin yleisellä tasolla, koska luonnosvaiheessa ei ole pystytty riittävästi käsittelemään liikenteen, jätehuollon ja energiaratkaisujen vaikutuksia. Yleiskaavaehdotusta varten tulee vaikutusten arviointia tarkentaa niin, että myös taustatiedot ja lähtöoletukset kerrotaan.

 

Luonnoksen selostuksessa todetaan, että Sipoo on suuntautunut historiallisesti, kielellisesti ja kulttuurisesti merkittävässä määrin Porvoon suuntaan. Lounais-Sipoo on kuitenkin selvästi enemmän sidoksissa pääkaupunkiseutuun, osa seutua. Asukkaat käyvät sekä töissä että ostoksilla pääasiassa Helsingissä ja Vantaalla. Sipoon työpaikkaomavaraisuus on heikko. Itäkeskus on Sipoon kannalta merkittävä kauppakeskittymä. Vaikutusten arvioinnissa päädytäänkin johtopäätökseen, että Lounais-Sipoo on seudun yhdyskuntarakenteen kannalta erittäin edullinen alue ja nykyistä tehokkaamman rakentamisen toteuttaminen on perusteltua.

 

Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

 

Sipoon yleiskaavan selostuksessa tulisi arvioida kaavaehdotuksen ilmastovaikutuksia ja käsitellä ilmastonmuutokseen sopeutumista kaava-alueella: miten maankäyttö vaikuttaa ilmastonmuutokseen, millaisilla keinoilla muutosta voitaisiin hillitä, miten muutos vaikuttaa alueiden käyttömahdollisuuksiin ja miten haitallisia vaikutuksia voitaisiin vähentää alueella.

 

Kasvihuonekaasupäästöarvioiden laatimista yleiskaavojen vaikutusten arvioinnissa esitetään mm. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 luonnoksessa. Tällaiseen tarkasteluun tulevat todennäköisesti velvoittamaan myös parhaillaan tarkistettavina olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

 

Liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensovittaminen

 

Sipoon yleiskaavan suunnitteluperiaatteisiin kuuluu, että Lounais-Sipoon ja Nikkilä-Talma -vyöhykkeiden aikataulutus ja toteuttaminen sovitetaan Helsingin seudun liikennejärjestelmien ja maankäytön kokonaistarkasteluun. Toisaalta vaikutusten arvioinnissa todetaan, että raideliikenneratkaisut ovat keskeisiä epävarmuustekijöitä, koska niihin vaikuttavat valtion ja muiden kuntien päätökset.

 

Vaikutusten arvioinnissa huomautetaan, että yleiskaavan toteuttamisella on merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen, kun Sipoo varautuu 40 000 uuteen asukkaaseen ja 13 000 uuteen työpaikkaan vuoteen 2025 mennessä. Raideliikenteen ja muun joukkoliikenteen kehittämistä tulee kiirehtiä liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelun ja toteutuksen yhteensovittamiseksi.

 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa on jo osoitettu metrovarauksen jatko itään. Metron toteuttaminen on tärkeää joukkoliikenteen edistämiseksi ja liikenteen ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Sipoon liikenneratkaisut eivät kuitenkaan ole mukana äskettäin hyväksytyssä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, jossa on ajoitettu seudun joukkoliikenteen ja tieliikenteen väylähankkeet vuosille 2008–2015 ja 2016–2030.

 

Rakennusten lämmitysratkaisut

 

Yleiskaavaluonnoksen mukaan uusia asuntoja rivi- ja pienkerrostaloihin sekä omakotitaloihin rakennetaan kaikkiaan 16 000 kpl ja niiden kerrosala on noin kaksi miljoonaa k-m2. Työpaikkarakentamista arvioidaan syntyvän 13 000 uudelle työpaikalle.

 

Rakennusten lämmitystavat vaikuttavat merkittävästi kasvihuonekaasupäästöihin. Edullisimpia ovat kaukolämpöä hyödyntävät tai uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvat talokohtaiset lämmitysratkaisut. Yleiskaavaluonnoksen selostuksessa ei ole käsitelty Sipoon kaukolämpöverkoston nykytilaa eikä kehittämistä.

 

Jätehuolto   Asukas- ja työpaikkamäärän huomattava lisääntyminen kasvattaa paljon myös kunnan jätemäärää. Yleiskaavan luonnoksessa ei kuitenkaan kerrota Sipoon jätehuollon järjestämisestä eikä jätehuoltoalueista. Pääkaupunkiseutuun tiiviisti liittyvä Lounais-Sipoo voitaisiin luontevasti kytkeä myös seudun jätestrategiaan ja jätehuollon kehittämiseen.

 

Luonto – ja virkistysalueet

 

Sipoossa on säilynyt huomattavan paljon sekä rikasta ja monimuotoista luontoa että luonnon- ja kulttuurimaisemia. Helsingin omistamat ja Sipoon muut luontoalueet ovat myös helsinkiläisille arvokkaita virkistys- ja luontoharrastusalueita. Itä-Helsingin ja Sipoon väkiluvun kasvaessa lisääntyy myös virkistysalueiden merkitys.

 

Sipoonkorpi ja muut Natura-alueet ovat maakuntatason ekologisia ydinalueita. Helsinki onkin rauhoittanut omistamansa osat Sipoon puolella sijaitsevista Östersundomin lintuvesien alueista ja laatinut niille hoito- ja käyttösuunnitelman. Ympäristölautakunta on Sipoonkorven kansallispuiston perustamista koskevassa lausunnossaan puoltanut Helsingin omistamien arvokkaimpien luonnonalueiden liittämistä Sipoonkorven luonnonsuojelualueeseen (tulevaisuudessa mahdolliseen kansallispuistoon) maanvaihdolla valtion kanssa ja omatoimisen retkeilyn edellyttämien palvelujen luomista muille virkistysalueille. Maanomistajana Helsingin kaupungilla on tärkeä rooli viheryhteyksien varmistamisessa Natura-alueiden ja merenrannan välillä.

 

Lounais-Sipoon maankäytön suunnittelun tavoitteiksi esitetyt Sipoonkorven ja ruovikoituneiden ranta-alueiden luonnon- ja virkistysarvojen säilymisen turvaaminen sekä ekologisten käytävien säilyttäminen ovat erittäin kannatettavia. Vaikutusten arviointiraportti osoittaa, millä alueilla suunnitelmia vielä tulee tarkentaa, että uhat viheryhteyksille ja luontoarvoille voidaan torjua ja yleiskaavalle asetetut tavoitteet toteuttaa.

 

Rakennusvirasto toteaa (29.3.2007) seuraavaa:

 

Luonnonhoito ja Helsingin kaupungin omistamat maa-alueet

 

Rakennusvirasto vastaa Helsingin kaupungin omistamien metsien hoidosta Sipoossa. Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto laatii parhaillaan luonnonhoitosuunnitelmaa Helsingin Sipoossa ja Vantaalla omistamille alueille. Tällä hetkellä suunnittelun kohteena on noin 970 ha metsäalueita Sipoossa. Suunnitelma laaditaan ulkoilumetsien hoitoperiaatteiden mukaisesti.

 

Rakennusvirasto osallistuu myös EU:n Interreg III A -ohjelman rahoittamaan projektiin ”Sipoonkorven virkistyskäytön kehittäminen”. Projektissa on Helsingin lisäksi mukana Vantaan kaupunki, Sipoon kunta, Metsähallitus ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys. Vuonna 2005 käynnistyneen kolmevuotisen hankkeen aluksi laadittiin Sipoonkorven luontoselvitys (Jarmo Honkanen 2006: Sipoonkorpi -luontoselvitys ja nykyinen virkistyskäyttö), johon kerättiin Sipoonkorven luontotietoja pohjatiedoksi virkistyskäytön kehittämiselle siten, että Sipoonkorven olemassa olevat luontoarvot eivät vaarannu. Aineistossa on mukana kaikki saatavissa ollut luontotieto kuntien ja valtion ympäristöviranomaisten rekistereistä, Sipoonkorpea käsittelevistä julkaisuista ja tutkimushankkeiden tuloksista, Luonto-Liiton ja yksityisten henkilöiden keräämistä aineistoista sekä maastokäyntien tuloksista. Sipoonkorven luontoselvitys on rakennusviraston käytössä luonnonhoidon suunnittelun lähtötietona.

 

Sipoon yleiskaavaluonnoksessa kunnan alue on jaettu viiteen osa-alueeseen, joista jokaisesta on laadittu aluekohtainen kuvaus. Suurin osa Helsingin omistamista maista kuuluu osa-alueeseen 3, joka sijaitsee Lounais-Sipoossa. Pohjoinen osa Lounais-Sipoosta muodostuu Sipoonkorven alueesta, joka on valtaosaltaan osoitettu laajaksi yhtenäiseksi metsäalueeksi. Sekä Sipoonkorven virkistyskäytön kehittämissuunnitelmassa että Helsingin Sipoossa ja Vantaalla omistamien alueiden luonnonhoidon suunnittelussa on todettu Sipoonkorven ekologisen ydinalueen säilyttämisen tärkeys ja virkistyskäytön ohjaamisen tarve. Luonnonsuojelualueen ydinaluetta voidaan suojella liialta kulumiselta ohjaamalla jatkuvasti kasvava ulkoilukäytön paine ympäröivään ns. puskurivyöhykkeeseen, jossa on mm. Helsingin omistamia metsäalueita. Sipoonkorven säilyttäminen laajana yhtenäisenä metsäalueena on merkityksellinen myös laajemmin pääkaupunkiseudun viheralueverkoston kannalta katsottuna. Kyläasutuksen laajentamisesta Hindsbyn alueella (AT 7) tulisi luopua ainakin länteen ulottuvien haarojen osalta.

 

Eteläosa Lounais-Sipoosta on osoitettu voimakkaaksi kehittämisvyöhykkeeksi, jonne on suunniteltu taajamatoimintojen alueita. Kaavaluonnos on luonteeltaan ns. strateginen yleiskaava, jossa osoitetaan yleispiirteisesti Sipoon maankäytön kehittämisperiaatteet sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävimmät maankäytölliset ja ympäristölliset kokonaisuudet ja niiden muodostama rakenne ja niihin liittyvät verkostot. Näin ollen mm. Hältingträskin ympäristön virkistyskäytön kannalta arvokkaita alueita ei ole yleiskaavaluonnoksessa otettu huomioon.

 

Storträskin ympäristöön yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu virkistysalue, jonka suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen säilymiseen hiljaisena siten, että luonnon äänistä ja hiljaisuudesta nauttiminen on mahdollista. Alue sijaitsee kuitenkin Porvoon moottoritien tuntumassa eikä hiljaisuutta voida taata. Yleiskaavassa on myös varaus raideyhteyttä varten suunnitellun virkistysalueen eteläosassa.

 

Yleiskaavaselostus on puutteellinen luonnonsuojelualueiden osalta. Liitteessä 4 ei näy esim. Sipoonkorven luonnonsuojelualueita. Useasta liitekartasta puuttuu myös pohjakartta, joka tekee niiden tulkinnasta vaikeaa. Talosaaren alue lounaisimmassa kulmassa Sipoota on yleiskaavassa jätetty selvitysalueeksi. Maakuntakaavassa ja mm. Sipoonkorpi II työryhmän loppuraportissa nähtiin erityisen tärkeänä säilyttää ekologinen viheryhteys Sipoonkorvesta Mustavuoren lehtoon ja edelleen Helsingin Vuosaareen. Yleiskaavaluonnoksessa yhteys on otettu heikosti huomioon. Liian kapeana yhteys voi vaarantaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä Lounais-Sipoon alueella.

 

Uudenmaan maakuntakaavan valmisteilla olevaan vaihekaavaan on merkitty laajat yhtenäiset metsäalueet merkinnällä MLY: ”Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä”. Näitä alueita ei tulisi jatkomääräyksen mukaan pirstoa muulla maankäytöllä. Alueiden varaamisen tavoitteena on mm. yhteyden säilyminen monen merkittävän suojelualueen ja Natura-alueen välillä sekä yhteyden vahvistaminen ylimaakunnalliseen ja valtakunnalliseen ekologiseen verkostoon. Nopeasti kehittyvällä rannikkoseudulla pääkaupungin läheisyydessä tavoitteellisesti säilytettävät yhtenäiset metsäalueet on perusteltua merkitä yleiskaavoihin. Sipoon kunnan yleiskaavassa tulee huomioida laajojen yhtenäisten metsäalueiden verkoston säilyttämisen tarve.

 

Ylijäämämassat ja kiviaineksen otto

 

Ylijäämämassojen sijoitus Helsingin tiiviisti rakennetulle alueelle on ongelmallista. Malminkartanon täyttömäen laajentamisesta on olemassa suunnitelma, jota ei kuitenkaan kaupunkisuunnittelullista syistä voitane toteuttaa. Helsingin kannalta on erittäin tärkeää, että ylijäämämassoille varataan loppusijoitusalueita pääkaupunkiseudulle tai sen välittömään läheisyyteen. Näiden lisäksi tarvitaan alueita massojen käsittelyyn ja varastointiin. Massojen pitkät kuljetusmatkat lisäävät rakentamisen kustannuksia ja liikenteen sekä päästöjen määrää. Sipoon alueen yleiskaavoituksessa tulisi huomioida maamassojen loppusijoitus- ja käsittelyalueiden tarve myös koko pääkaupunkiseudun näkökulmasta.

 

Uudenmaan maakuntakaavoituksen tavoitteena on turvata kalliokiviaineksen pitkäjänteinen hyödyntämismahdollisuus keskitetyillä ottoalueilla erityisesti pääkaupunkiseudun läheisyydessä sekä suurimmille kulutusalueille johtavien hyvien liikenneyhteyksien varsilla. Valmisteilla olevassa Uudenmaan maakuntakaavan vaihekaavan luonnoksessa ottokohtia on vähän ajatellen lähivuosikymmenten rakentamisen todennäköistä laajuutta pääkaupunkiseudulla. Tästä syystä varausten selvittäminen tulisi perusteellisesti huomioida Sipoon yleiskaavatyössä.

 

Liikenneyhteyksien ja kaupunkirakenteen jatkuvuus

 

Sipoon yleiskaavaluonnoksessa on eteläiseen Sipooseen varattu joukkoliikenteen kehittämiskäytävä länteen suuntautuvalle liikenteelle. Kaavamääräyksen mukaan tämän aikataulutus ja toteuttaminen sovitetaan Helsingin seudun liikennejärjestelmien ja maankäytön kokonaistarkasteluun.

 

Kehittämiskäytävälle on varattu kaksi vaihtoehtoista suuntautumislinjaa. Helsingin ja rannikkoalueen kaupunkirakenteen järkevän kehittämisen kannalta on tärkeää, että Sipoon yleiskaavassa osoitetaan joukkoliikenteelle raideliikenteen varaus, joka muodostaa suoran jatkeen Helsingin metroverkolle. Helsingin yleiskaavassa vuodelta 2002 esitetään metron jatkotarve Mellunmäen asemalta itään päin.

 

Kehä III:n varteen Turunväylän liittymästä Vuosaaren satamaan on Uudenmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksessa merkitty kehäkaupungin kehittämisvyöhyke, jolla mm. tulee selvittää logististen palveluiden tarve. Kehittämisvyöhykkeen rajaaminen maakuntakaavaan tulee edistämään elinkeinotoiminnan syntymistä tälle alueelle hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Vuosaareen vuonna 2008 valmistuva satama ja Kehä III varren toiminnallinen kehittäminen lähellä Sipoon kuntarajaa asettaa erityisiä paineita tehokkaille maankäyttöratkaisuille lounaisessa Sipoossa. Sataman ja Kehä III:n varren kehittämisvyöhykkeen luomat edellytykset ja vaatimukset tulee tutkia huolella käynnissä olevan yleiskaavatyön yhteydessä.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (26.3.2007), että yleiskaavaluonnos perustuu Sipoon kunnanvaltuuston elokuussa 2006 tekemään päätökseen maankäytön rakennemallista, jonka liikenne- ja maankäyttöratkaisujen mukainen väestökapasiteetti on 60 000 uutta asukasta ja kunta varautuu sen mukaan 40 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Rakennemalli perustui sekä Lounais- ja Etelä-Sipoon että Nikkilä-Talma –vyöhykkeen voimakkaaseen kehittämiseen.

 

Sipoo päätti nopeuttaa yleiskaavoitusta ja lisätä väestötavoitetta pian sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki oli kesäkuussa 2006 esittänyt valtioneuvostolle Lounais-Sipoon liittämistä Helsinkiin pääkaupunkiseudun tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi.

 

Sisäasiainministeriön asettama kuntajakoselvittäjä totesi kuntajaon muutosesityksensä perusteluissa, että Sipoon suunnitelma lisätä kunnan väestöä 40 000 asukkaalla vuoteen 2025 mennessä olisi Suomessa aivan poikkeuksellinen ja asettaisi kunnan talouden kestämättömään tilanteeseen. Yleiskaavan aikataulutavoite ei ole realistinen.

 

Lounais-Sipoon noin 30 km2 alueella, jonka kuntajakoselvittäjä esitti liitettäväksi Helsinkiin, on yleiskaavaluonnoksessa taajamatoimintojen aluevarauksia noin 20 000 uudelle asukkaalle ja alueelle on esitetty joukkoliikenteen kehittämiskäytävä tai yhteystarve Helsingin suuntaan. Tämä vastaa kuntajakoselvittäjän esitystä, jota Helsingin kaupunginvaltuusto puoltaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle 28.2.2007 antamassaan lausunnossa.

 

Sipoon muissa osissa varaudutaan yleiskaavaluonnoksen mukaan 20 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä ja pitemmällä tähtäyksellä 40 000 uuteen asukkaaseen. Pääkaupunkiseudun kehityksen kannalta on erittäin myönteistä, jos Sipoo pystyy nämä tavoitteet toteuttamaan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Sipoon kunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon Sipoon yleiskaava 2025 -luonnoksesta:

 

Vuosi 2006 oli merkittävä ja monivaiheinen vuosi Helsingin seudulla. Helsingin seudun yhteistyökokous hyväksyi 2.6.2006 nk. kärkihankelistauksen. Sen hankkeista erityisesti Vuosaaren sataman, lentoaseman ja Kehä III:n vartta hyväksikäyttävän kaupallis-teollisen vyöhykkeen voimistaminen, Malmin lentoaseman tulevan asuntokäytön ja erityisesti kaupunkirakenteen jatkaminen Helsingistä itään raideliikenteeseen tukeutuen ovat sellaisia, joiden toteutumisessa Helsingin ja Sipoon keskinäisen yhteistyön mahdollisuudet ovat suuret.

 

Kun lisäksi kesäkuussa 2006 Helsingin kaupunginvaltuusto teki esityksen valtioneuvostolle kuntajaon muuttamista niin, että noin 5000 hehtaaria Sipoon kunnan aluetta liitettäisiin Helsinkiin, sai myös Sipoon yleiskaavan valmisteli uutta vauhtia ja uuden suunnan. Sittemmin Sipoo haki eräiden Helsingin Sipoossa omistamien maa-alueiden lunastamista sekä Nikkilän alueella että Lounais-Sipoossa. Marraskuussa valtioneuvoston kuntajakoselvittäjä ehdotti rajasiirtoa, jolla noin 3000 ha:n suuruinen alue siirtyisi Sipoolta Helsingille. Jo pitkään jatkunut pohdiskelu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntaliittojen rajan epätarkoituksenmukaisuudesta voimistui. Sipoonkorven muodostuminen Nuuksion kansallispuiston itäiseksi vastineeksi koko pääkaupunkiseudun virkistysalueena vahvistui, kun sen keskeisistä alueista muodostettiin luonnonsuojelualue. Helsingin ja Sipoon tulee yhdessä pitää huolta siitä, ettei näitä historiallisessa katsannossa ainutlaatuisia metropolialueen kehittämismahdollisuuksia hukata.

 

Olipa Lounais-Sipoon alueiden tulevan kehittämisen ja rakentamisen pääasiallinen toteuttaja sitten Sipoo tai Helsinki, nyt laadittavana oleva Sipoon Yleiskaava 2025 muodostaa pohjan tulevalle kehitykselle ja on siten erittäin tärkeä maankäytöllinen asiakirja.

 

Sipoo on laatinut kunnan kehittämiseksi yleiskaavaa oikeusvaikutteisena. Valittu rakennemalli perustuu liikenne- ja maankäyttöratkaisujen osalta siihen, että vuoteen 2025 mennessä Sipoon asukasluku olisi noin 60 000 (nyt noin 20 000) ja että myöhemmin Sipoo saisi vielä  20 000 uutta asukasta. Rakennemalli perustuu sekä Lounais- ja Etelä-Sipoon että Nikkilä–Talma -vyöhykkeen voimakkaaseen kehittämiseen. Seudun kaupunkirakenteen tarpeiden ja kehityksen suhteen asetettu tavoite on kaupunginhallituksen mielestä oikean suuntainen.

 

Helsingin seudun vahvuus on myös Sipoon etu

 

Sipoo liittyy alueellisesti suoraan pääkaupunkiseutuun ja hyötyy kiistattomasti Helsingin metropolialueen imussa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Sipoo hyödyntää Helsingin korkean asteen palveluja ja lähialueellaan myös kaupallisia ja muuta erikoistarjontaa, jota kunta ei alueellaan pysty tarjoamaan. Yleiskaavaluonnoksessa tulisi ehkä vieläkin selvemmin ottaa huomioon Sipoon sijainti ja asema pääkaupunkiseudun osana ja kehittää rakennetta enemmän laajemman seudun rakenteeseen tukeutuvana ja sitä tukevana. Tässä katsannossa mm. Itä-Uudenmaan liiton suunnitelmissa tyypillinen Porvooseen suuntautuminen on silmien ummistamista todellisuudelta.

 

Kuten myös kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemi toteaa: ”Kasvupaine on levittänyt rakentamista pääkaupunkiseudulla keskustasta pohjoiseen ja länteen. Kun seutu ei ole voinut kehittyä itään, seurauksena on ollut entistä hajautuneempi pohjoisen ja lännen suuntaan kasvanut seutu. Näin on vaikea saavuttaa tiivis ja joukkoliikennepainotteinen aluerakenne.” Sipoon Yleiskaava 2025 on ainutkertainen mahdollisuus muuttaa ja tervehdyttää tätä kehitystä.

 

Helsingin seutu on Suomen ainoa metropolialue ja mm. Vaasan yliopiston Wuori–Mikkonen tutkimusraportissa ”Suomen aluerakenne vuonna 2040” arvioidaan, että ennustettujen aluevoimakkuuksien ja niiden luokitusten mukaan Helsingin seudun asema Suomen pääkeskuksena on kiistaton ja sen ero seuraavaan ryhmään (Tampere, Turku ja Oulu) kasvaa edelleen.

 

Helsingin vaikutusalue kattaa Suomen neljän voimakkaimman seutukunnan tasolla suunnilleen entisen Uudenmaan läänin ja koko Itä-Suomen. Helsingin seudun kehitys ja vaikutus suuntautuu entistä vahvemmin idän suuntaan sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti ja  yhteistyö ja yhteiset tavoitteet tulisi ymmärtää elintärkeiksi eduiksi kaikissa kunnissa.

 

Kestävä yhdyskuntarakenne

 

Yleiskaavassa esitetty Sipoon tuleva yhdyskuntarakenne ei seudun nykytilanteen ja varsinkin tulevaisuuden kannalta näyttäisi yhdyskuntarakenteen eheyden ja talouden kannalta vielä riittävästi tasapainottavan Helsingin seudun rakennetta. Samalla, kun rakentamistavoitteet kunnan voimavaroihin nähden saattavat olla ylimitoitettuja, ovat tavoitteet edelleen koko seudun kannalta alimitoitettuja.

 

Lounais-Sipoon osalta esitetyt taajamarakenteen kehittämiskohteet liittyvät olemassa olevaan Helsingin seuturakenteeseen mutta muilta osin esitetyt taajamakohteet ovat irrallisia ja niiden toteutuminen on mittavien kuntateknisten ja liikennejärjestelmäinvestointien varassa, joilla ei kaikin osin liene toteutumismahdollisuuksia.

 

Maakuntaliittojen yhdistämishanke ja yleiskaavan suhde maakuntakaavoihin

 

Helsinki on useaan otteeseen ilmaissut kantanaan, että Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen tulisi yhdistyä, jotta alueen tosiasiallista tilannetta ja sen kehittämismahdollisuuksia voitaisiin tarkastella kokonaisuutena. Sipoo on toisaalta ilmaissut tahtonsa siirtyä Itä-Uudenmaan liitosta Uudenmaan liittoon, mikä olisi ikään kuin välietappi matkalla kohti järkevää seutusuunnittelullista kokonaisuutta.

 

Seutu- ja maakuntatasoisen suunnittelun tilanne on Sipoon osalta sirpaleinen. Voimassa oleva Itä-Uudenmaan seutukaava on tehty vaiheittain ja viimeinen – täydentävä neljäs vaihekaava on vahvistettu 4.11.2000. Kaava-alueella ei ole voimassa olevaa kattavaa maakuntakaavaa. Ympäristöministeriö on 5.4.2002 vahvistanut Itä-Uudenmaan maakuntakaavan 2000 osittain.

 

Sipoon Yleiskaava 2025 tulee voimaan tultuaan olemaan asemakaavoituksena pohjana. Tällä hetkellä vanhaan ajatteluun pohjaavat, voimassa olevat seutu- ja maakuntakaavat eivät kykene tukemaan Sipoon omaksumaa uutta kehittämistahtoa, huonoimmassa tapauksessa yleiskaavaa voitaisiin pitää osin seutu- ja maakuntakaavan vastaisena.

 

Itä-Uudenmaan liitto on käynnistänyt v. 2002 koko maakunnan alueen käsittävän maakuntakaavan laatimisen. Maakuntakaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2005. Itä-Uudenmaan liiton tulisi kaavaehdotuksessaan ottaa huomioon muuttunut tilanne Sipoon osalta.

 

Yleiskaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

 

Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (30.11.2000) kohdassa 4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu todetaan: ”Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyritään vähentämään liikennetarvetta, parantamaan liikenneturvallisuutta ja edistämään joukkoliikenteen edellytyksiä.” ja ”Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle.” Lisäksi todetaan: ”Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.”

 

Helsingin kaupunginhallitus kiinnittää Sipoon huomiota siihen, että Sipoon kuntaa erillään tarkasteltaessa saadaan hieman eri tulos suhteessa tavoitteiden toteutumiseen kuin tarkasteltaessa kuntaa osana Helsingin metropolialuetta ja seutua. Koko seudun kannalta em. tavoitteet eivät näyttäisi täyttyvän kovinkaan hyvin.

 

Yleiskaava-alue               Kaavaselostuksessa todetaan, että valmisteltu yleiskaava on Sipoon ensimmäinen koko kunnan alueen kattava yleiskaava. Tarkkaan ottaen yleiskaava ei kata koko kunnan aluetta vaan yleiskaava käsittää koko Sipoon kunnan alueen lukuun ottamatta saaristoa. Saariston ja mantereen ranta-alueille laaditaan parhaillaan selostuksen mukaan erillistä, oikeusvaikutteista ranta-alueiden rakentamista ja muuta maankäyttöä ohjaavaa osayleiskaavaa.

 

Yleiskaava-alueen rajaus on nähtävä erityisenä puutteena, kun koko saaristovyöhyke on rajattu pois. Kun laadittavan yleiskaavan luonne ilmaistaan käsitteellä strateginen, tulisi aivan välttämättä käsitellä koko kunnan alue yhdessä ja samassa kaavassa. Näin Sipoon erityispiirteeksi ilmaistu merellisyys on jätetty käsittelemättä. Rannikkovyöhykkeen ja saariston tarjoamat mahdollisuudet ovat asukkaiden ja muidenkin toimijoiden kannalta aivan erityisen merkityksellisiä arvoja.

 

Saariston poisjättäminen koko kunnan yleiskaavasta tuottaa eräitä ongelmia. Ensinnäkin Sipoon mittakaavassa mittavan uudisrakentamisen tuloksena yleiskaavaselostuksen mukaan on taajamatoimintojen aluevarauksilla 60 000 uutta asukasta. Näiden asukkaiden mahdollisuudet nauttia ja kokea meri, Sipoon rannikko ja saaristo jäävät ratkaisematta yleiskaavassa. Tätä on pidettävä suurena puutteena tulevaisuuden asukkaiden kannalta. Ei voitane kuvitella, että 60 000 asukkaalla vuonna 2025 ei olisi käytettävissään meren rantaa. Helsingin rantaviivasta on yleisessä käytössä Lauttasaaresta Vuosaareen varsin suuri osa.

 

Yleiskaavan luonteesta

 

Sipoon yleiskaavaluonnos on nykyisyyteen nähden uudentyyppinen ja innovatiivinen yleiskaava. Kunnan kokoon nähden yleiskaavassa tavoitellaan kuitenkin erittäin voimakasta kasvua ja yleiskaavan lyhyen valmisteluajan huomioon ottaen sen suurpiirteisyys on ymmärrettävä.

 

Se on luonteeltaan ns. strateginen yleiskaava, mikä tarkoittaa, että siinä osoitetaan yleispiirteisesti Sipoon maankäytön kehittämisperiaatteet sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävimmät maankäytölliset ja ympäristölliset kokonaisuudet sekä niiden muodostama rakenne ja niihin liittyvät verkostot. Selostuksessa korostetaan että ”Yleiskaavaa ei siis ole laadittu ns. aluevarauskaavaksi eikä sitä myöskään pidä tulkita sellaiseksi.” Toisaalla todetaan, että yleiskaavaa toteutetaan yksityiskohtaisempien osayleiskaavojen sekä asemakaavoituksen kautta. Tämä vaikeuttaa jonkin verran yleiskaavan aluevarausten tarkoituksenmukaisuuden arviointia. Myöhemmin tulee arvioitavaksi onko kaavan lähestymistapa riittävä ollakseen ainakaan kaikilta osiltaan oikeusvaikutteinen.

 

Yleiskaavan mitoitus     

Sipoon pinta-ala on yhtä suuri kuin yli 230 000 asukkaan Espoon, mutta väkiluku on vain 18 900 asukasta. Aiemmissa yleissuunnitelmissa Sipoo on pitäytynyt enintään kahden prosentin vuotuiseen väestönkasvuun ja nykyisten kahden taajamansa Nikkilän ja Söderkullan melko hitaaseen kehittämiseen sekä hajarakentamiseen.

 

Yleiskaavan rakennemallissa liikenne- ja maankäyttöratkaisujen mukainen väestökapasiteetti on 40 000 uutta asukasta vuoteen 2025 mennessä ja sen jälkeen varaudutaan vielä 20 000 uuteen asukkaaseen. Sipoossa on nykyisin alle 20 000 asukasta. Esitetty tavoite merkitsee noin 6 %:n, jopa 8 %:n vuotuista väestökasvua kunnassa. Esitetty väestönkasvuvauhti olisi maassamme ennätyksellisen korkea. Näin suuri kasvutavoite vaatii erityisen suuria ponnisteluja mm. kunnan talouden, sosiaalisen rakenteen, palvelujen ja infrastruktuurin hallinnassa. Erityisesti kaavoitus- ja muun suunnittelutoiminnan hallinta sekä rakennustoiminnan hallittu läpivienti tulee olemaan erityisen haastavaa, kunnan omin voimin ehkä jopa ylivoimaista.

 

Aluevarauksista               Pääkaupunkiseudun tasapainoinen kasvu edellyttää myös itäisen rannikkovyöhykkeen kehittämistä. Lounais-Sipoo on hyvien liikenneyhteyksien päässä ja logistisesti sijainti Suomen tärkeimmän sataman, Vuosaaren läheisyydessä tulisi ilman muuta hyödyntää.

 

Yleiskaavaluonnoksessa Helsingin kaupungin suurelta osin omistama Talosaari on merkitty selvitysalueeksi. Talosaarelle olisi perusteltua määrittää yleiskaavassa sille soveltuva maankäyttö. Vuosaaren sataman läheisyys huomioon ottaen se voisi olla joko työpaikkatoimintoja, kuten toimistorakentamista tai viereisen Karhusaaren ja pohjoisemmaksi merkityn Gumbölen alueen tapaan asumista. Samoin Helsingin pääosin omistama Granön alue, joka nyt ei sisälly kunnan yleiskaavaluonnoksen aluerajaukseen olisi voitu merkitä taajamatoimintojen käyttöön.

 

Kun yleiskaavassa on muutkin alueet pystytty määrittelemään, tulisi edellä esitetyille alueille saada selkeät kaavamerkinnät ja (läheisten Natura-alueiden rajoitukset huomioon ottaen) osoittaa niille harkiten pientalovaltaista asuntorakentamista tai työpaikkarakentamista.

 

Sipoon yleiskaavaluonnos ei siis näiltä osin ole vielä tarkoituksenmukainen, vaikkakin selvästi aiempia suunnitelmia parempi.

 

Suojelu- ja virkistysalueet

 

Sipoossa on säilynyt huomattavan paljon sekä rikasta ja monimuotoista luontoa että luonnon- ja kulttuurimaisemia. Helsingin omistamat ja Sipoon muut luontoalueet ovat myös helsinkiläisille arvokkaita virkistys- ja luontoharrastusalueita. Itä-Helsingin ja Sipoon väkiluvun kasvaessa lisääntyy myös virkistysalueiden merkitys. Erityisen tärkeää olisi jatkossa kehittää virkistysreittien sekä alueen luonteeseen sopivien virkistys- ja retkeilypalveluiden saatavuutta Sipoonkorven alueella.

 

Sipoonkorpi ja muut Natura-alueet ovat maakuntatason ekologisia ydinalueita. Helsinki onkin rauhoittanut omistamansa osat Sipoon puolella sijaitsevista Östersundomin lintuvesien alueista ja laatinut niille hoito- ja käyttösuunnitelman. Helsinki on niin ikään luovuttanut maitaan merkittävästi Sipoonkorven luonnonsuojelualueen, mahdollisen tulevan kansallispuiston, osaksi.

 

Helsinki on laatimassa Sipoossa ja Vantaalla sijaitseville matsäalueilleen luonnonhoitosuunnitelmia, joita laaditaan uilkoilumetsien hoitoperiaatteiden mukaisesti. Helsinki osallistuu myös EU:n Interreg III A ohjelman osarahoittamaan projektiin Sipoonkorven virkistyskäytön kehittäminen

 

Kaupunginhallitus huomauttaa kuitenkin, että kaavassa Sipoonkorven yhteyteen osoitettu laaja, yhtenäinen metsä-/metsätalousalue on ulotettu eteläosiltaan varsin lähelle Lounais-Espoon metroon tukeutuvaksi suunniteltua maankäytön kehittämiskäytävää ja aivan Itäsalmen taajamatoimintojen alueen pohjoisreunaan kiinni. Kun Lounais-Sipoon taajamatoimintojen alue on tärkeä Helsingin suunnan taajamatoimintojen laajentumisalue, tulee rajausta jatkossa vielä pohtia.

 

Yleiskaavan liikennejärjestelmä

 

Yleiskaavan taajama-alueiden laajennukset perustuvat uusien raideyhteyksien varaan, mikä on joukkoliikenteen käyttöä edistävää ja kannatettavaa. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin ne saadaan toteutetuiksi tavoitevuoteen mennessä.

 

Yleiskaavaan on merkitty Sipoon läpi kulkevana ja nykyisen moottoritien tuntumaan ”joukkoliikenteen kehittämiskäytävä tai yhteystarve”. Selostuksessa todetaan sen toteuttamistavaksi: ”esimerkiksi metro- tai taajamajunatyyppinen ratkaisu”. Yleiskaavassa joukkoliikennekäytävän tuntumassa suurin ilmoitettu aluetehokkuus on 0,3. Taajamajunan tai metron toteuttaminen edellyttää asemien välittömään läheisyyteen huomattavasti tätä tiiviimpää rakentamista, jotta alueella olisi mahdollisuudet tukeutua joukkoliikenteeseen. Lisäksi todetaan, että ”Myös HELI-rata on tällä mallilla mahdollinen toteuttaa alueen kautta”.

 

HELI-radan (Helsingistä itään suuntautuva ratahanke) toteuttamismahdollisuuksia tullaan pohtimaan valmisteilla olevassa ratahallintokeskuksen selvityksessä. Jos HELI-rata toteutuu, se todennäköisesti on nopea kaukoliikennettä palveleva hanke, eikä sillä ole roolia Sipoon paikallisliikenteessä. Itä-Uudenmaan maakuntaluonnoksessa esitetty radan tavoitenopeus on 300 km/t. Näin toteutettuna se olisi ennemminkin Sipoon aluetta voimakkaasti jakava elementti.

 

Muut yleiskaavassa esillä olleet raidevaihtoehdot ovat taajamajunatyyppinen ratkaisu (pikaraitiotie) tai metro. Pikaraitiotie on syöttötyyppinen järjestelmä eikä palvele kovin hyvin Sipoon esitettyä maankäyttöä. Pikaraitiotietyyppisten ratkaisujen ongelmana ovat vaikea integrointi olemassa olevaan raide- ja joukkoliikennejärjestelmään. Järjestelmästä koituvat matka-ajat, vaihdot sekä uuden järjestelmän vaatimat investoinnit varikkoineen ym. ovat haittapuolia.

 

Metron toteuttaminen on investoinneiltaan huomattavasti pikaraitiotietä raskaampi ja sen toteuttaminen vaatii voimavaroja, joita Sipoolla yksin todennäköisesti ei ole lähitulevaisuudessa.

 

Yleiskaavan mukaan Nikkilän–Talman aluekokonaisuudessa hyödynnetään olemassa olevaa rautatieyhteyttä. Asemat on osoitettu sekä Talmaan että Nikkilään. Alueet kytkeytyvät Lahdenväylään (vt 4) sekä Lahdentiehen (mt 140) Sipoon rajan tuntumassa. Tämä, nykyisin lähinnä tavaraliikenteen käytössä oleva ratayhteys, vaatisi lisäselvityksiä radan kunnostustarpeista ja muista investointitarpeista sekä käyttäjämääristä, jotta hanke tulisi liikennöitsijän kannalta toteuttamiskelpoiseksi ja edellyttää rahoituksen osalta valtion erillispäätöksiä.

 

Yleiskaavaluonnokseen ei metron tai Heli-radan asemia ole jostain syystä merkitty. Itäsalmen ja Söderkullan väliin on merkitty varsin vähän asumista. Jos metro rakennetaan, tulisi sen varren maankäytön olla selvästi tehokkaampaa. Helsingin alustavissa arvioissa on luonnosteltu 3 - 4 uutta metroasemaa ja niiden ympärille noin 10 000 asukkaan puutarhakaupunkeja eli yhteensä lopputilanteessa noin 50 000 asukasta pääosin tiiviillä ja matalilla asuntoalueilla.

 

Jätehuolto, ylijäämämassat ja kiviaineksen otto

 

Asukas- ja työpaikkamäärän huomattava lisääntyminen kasvattaa paljon myös kunnan jätemäärää. Yleiskaavan luonnoksessa ei kuitenkaan kerrota Sipoon jätehuollon järjestämisestä eikä jätehuoltoalueista. Pääkaupunkiseutuun tiiviisti liittyvä Lounais-Sipoo voitaisiin luontevasti kytkeä myös seudun jätestrategiaan ja jätehuollon kehittämiseen.

 

Ylijäämämassojen sijoitus Helsingin tiiviisti rakennetulle alueelle on ongelmallista. Malminkartanon täyttömäen laajentamisesta on olemassa suunnitelma, jota ei kuitenkaan kaupunkisuunnittelullista syistä voitane toteuttaa. Helsingin kannalta on erittäin tärkeää, että ylijäämämassoille varataan loppusijoitusalueita pääkaupunkiseudulle tai sen välittömään läheisyyteen. Näiden lisäksi tarvitaan alueita massojen käsittelyyn ja varastointiin. Massojen pitkät kuljetusmatkat lisäävät rakentamisen kustannuksia ja liikenteen sekä päästöjen määrää. Sipoon alueen yleiskaavoituksessa tulisi huomioida maamassojen loppusijoitus- ja käsittelyalueiden tarve myös koko pääkaupunkiseudun näkökulmasta.

 

Uudenmaan maakuntakaavoituksen tavoitteena on turvata kalliokiviaineksen pitkäjänteinen hyödyntämismahdollisuus keskitetyillä ottoalueilla erityisesti pääkaupunkiseudun läheisyydessä sekä suurimmille kulutusalueille johtavien hyvien liikenneyhteyksien varsilla. Valmisteilla olevassa Uudenmaan maakuntakaavan vaihekaavan luonnoksessa ottokohtia on vähän ajatellen lähivuosikymmenten rakentamisen todennäköistä laajuutta pääkaupunkiseudulla. Tästä syystä varausten selvittäminen tulisi perusteellisesti huomioida Sipoon yleiskaavatyössä.

 

Vaikutusten arvioinnit    Kaavaluonnoksen vaikutusten arviointi on kovin yleisellä tasolla, koska luonnosvaiheessa ei ole vielä pystytty riittävästi käsittelemään liikenteen, jätehuollon ja energiaratkaisujen vaikutuksia. Yleiskaavaehdotusta varten tulee vaikutusten arviointia tarkentaa niin, että myös taustatiedot ja lähtöoletukset kerrotaan.

 

Lisäksi tulisi arvioida yleiskaavan ilmastovaikutuksia ja käsitellä ilmastonmuutoksen hillintäkeinoja ja siihen sopeutumisen keinoja.

 

Rakennusten lämmitystavat vaikuttavat merkittävästi kasvihuonekaasupäästöihin. Edullisimpia ovat kaukolämpöä hyödyntävät tai uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvat talokohtaiset lämmitysratkaisut. Yleiskaavaluonnoksen selostuksessa ei ole käsitelty Sipoon kaukolämpöverkoston nykytilaa eikä kehittämistä.

 

Vaikutusten arviointi valitun yleispiirteisyyden johdosta jättää arvailuille huomattavan suuren tilan. Yleiskaavan yhdyskuntataloudellisten ja -ekologisten vaikutusten kerrotaan olevan ”suhteellisen edulliset johtuen asutuksen sijoittumisesta taajamiin ja kyliin sekä raideyhteyksistä”. Absoluuttisesti vaikutukset eivät kuitenkaan ole kovin positiivisia, johtuen yleiskaavan esittämästä väljästä rakenteesta. Yleiskaavaluonnoksessa esitetty kylämäinen rakentaminen ei ole yhdyskuntarakenteellisesti kestävä ratkaisu, vaan lähinnä rakennetta hajauttavaa kehitystä tukevaa toimintaa.

 

Luonnoksen selostuksessa todetaan, että Sipoo on suuntautunut historiallisesti, kielellisesti ja kulttuurisesti merkittävässä määrin Porvoon suuntaan. Lounais-Sipoo on kuitenkin selvästi enemmän sidoksissa pääkaupunkiseutuun, osa seutua. Asukkaat käyvät sekä töissä että ostoksilla pääasiassa Helsingissä ja Vantaalla. Sipoon työpaikkaomavaraisuus on heikko. Itäkeskus on Sipoon kannalta merkittävä kauppakeskittymä. Vaikutusten arvioinnissa päädytäänkin johtopäätökseen, että Lounais-Sipoo on seudun yhdyskuntarakenteen kannalta erittäin edullinen alue ja nykyistä tehokkaamman rakentamisen toteuttaminen on perusteltua – toteamus, johon Helsingin kaupunki mieluusti yhtyy.

 

Yleiskaavan toteuttaminen

 

Helsingin kaupunginhallitus pitää epätodennäköisenä, että vajaan 19 000 asukkaan kunta voisi yksinään todella toteuttaa esitetyn kasvun. Kuntien lakisääteiset velvoitteet asukkaitaan kohtaan ovat nykyisin paljon laajemmat kuin aiemman aluerakentamisen vuosina. Lisäksi metron rakentaminen vaatisi kunnan kantokykyyn verrattuna kohtuuttomalta tuntuvan panostuksen.

 

Uudet 40 000 asukasta tarvitsevat esim. 60 k-m2 asumisväljyydellä 2,4 milj. k-m2. Vuodessa pitäisi siis rakentaa 160 000 k-m2 eli noin 1 000 keskikooltaan 160 k-m2 suuruista asuntoa. Helsingin aluerakennusprojekteissa on rakennettu vuodessa 40 000 - 60 000 k-m2/alue, ja koko Helsingissä on pystytty rakentamaan keskimäärin 3 500 asuntoa vuodessa - tosin viime vuosina vähemmän.

 

Yleiskaavaluonnoksessa erääksi keskeiseksi suunnitteluperiaatteeksi on asetettu asemakaava-alueiden kustannusneutraali toteutus. Tavoitteena on se, ettei toteuttaminen edellytä nykyisten veronmaksajien osallistumista kustannuksiin. Tavoite pohjautuu oletukseen, että kunnan maanhankinnan ja -myynnin nettotulot ovat niin suuret, että ne riittävät kattamaan uusien alueiden verkostojen ja palvelujen rakentamisen mukaan lukien uudet raideyhteydet. Lisäksi selostuksessakin todetaan, että menojen ja tulojen eriaikaisuus saattaa tuottaa kunnan taloudessa ongelmia.

 

Yleiskaavassa oletetaan, että kunta voi lunastaa kaavoitettavia alueita raakamaan hinnalla. Taannoiset esimerkit pääkaupunkiseudulta ovat kuitenkin osoittaneet, ettei tämä pyrkimys aina toteudu. Mikäli maan hinta osoittautuisi oletusta korkeammaksi, olisi koko yleiskaavan toteuttamiskelpoisuus arvioitava uudelleen. Tällöin maanhankinnan onnistuminen on hyvin ratkaisevassa roolissa yleiskaavan toteutuksessa.

 

Kustannusneutraali toteutus saattaa tuottaa myös rakentamisen osalta laatuongelmia. On suuri vaara, että nyt vaalittavaksi tavoiteltu Sipoon parhaiden ominaispiirteiden säilyttäminen kohtaa suuria vaikeuksia, kun rakentamisessa ja kaikessa toteuttamisessa joudutaan aluerakentamistyyppiseen toteutukseen. Tällainen suunnittelu- ja tuotantotapa johtaa helposti suureen mittakaavaan kun aikaa ja vaivaa vaativa huolellinen toteutus saattaa alistua tuotannon tehokkuuden ja tuottavuuden ehdoille.

 

Helsingin resurssit mahdollistivat vuosikymmenten kasvun

 

Seudullisesta näkökulmasta tarkastellen täydennysrakentamisen lisäksi seudulla tulisi voida ottaa käyttöön useita uusia suuria uudisrakennusalueita sekä varmistaa näiden alueiden liittyminen raideliikenteen vaikutuspiiriin. Yleiskaavaluonnos on tämän tavoitteen mukainen.

 

Helsinki kasvoi vuosikymmenet niin, että asuntoja rakennettiin pääosin kaupungin maalle, joka oli hankittu kaupungin omistukseen hyvissä ajoissa etukäteen. Kaupunki hankki kaukonäköisesti alueita myös hallinnollisten rajojensa ulkopuolelta. Käyttöön otetut alueet olivat käytännössä tyhjiä, ja infrastruktuurin ja palvelujen rakentaminen rahoitettiin kaupungin muiden osien asukkaiden verovaroin. Uusien alueiden asukkaiden kunnallisverot, maksut ja tonttien vuokrat kattavat vasta vuosikymmenten kuluttua alueiden rakentamisen kustannukset.

 

Suuri alueliitos vuonna 1946 mahdollisti pitkään Helsingin kehittämisen. Myös naapurikunnat Espoo ja Vantaa sekä pääradan varren kunnat ja Kirkkonummi ovat kehittäneet viime vuosikymmeninä alueitaan - toisin kuin Sipoo.

 

Seudun asuntotuotanto on ollut kuitenkin jo pitkään liian alhaisella 9 000 - 10 000 asunnon vuositasolla. Seudun asukkaista ja veronmaksajista puolet asuu Helsingissä, ja olisikin perusteltua, että puolet asuntotuotannosta tulisi Helsingin resursseilla toteutettavaksi. Jos tarvittava asuntotuotanto on esim. 13 000 - 15 000 asunnon tasolla, pitäisi Helsinkiin rakentaa 6 500 - 7 500 asuntoa vuodessa, se on nykyisillä näkymillä nykyisten rajojen sisälle mahdotonta.

Kun seudun kuntien yhdistäminen ei tällä hetkellä näytä mahdolliselta, on esitetty kunnallisen jaotuksen muuttaminen hyvinkin perusteltu. Tämä mahdollistaisi asuntotuotannon ja erityisesti pientalotuotannon lisäämisen raideliikenteen vaikutuspiirissä. Sipoon pinta-alaan verrattuna esitetty alueliitos on kuitenkin vähäinen. Sipooseen jää vielä erittäin runsaasti aluetta, jota voi kehittää esim. esitetyn yleiskaavaluonnoksen ja maapolitiikan suuntaviivojen mukaisesti.

 

Maapolitiikka rahoituskeinona

 

Sipoon johto on esittänyt, että yleiskaavaluonnoksen toteuttaminen rahoitettaisiin lunastamalla Helsingin Sipoossa omistamat maat raaka-maan hinnalla, kaavoittamalla maat ja myymällä tontit. Joitakin lunastuksia on jo pantu vireille.

 

Jotta menetelmä toimisi, tulisi kunnan kohdistaa lunastukset kaikkeen rakennettavaksi tulevaan maahan. Maaomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta ei lunastusta voitane kohdistaa vain yhteen maanomistajaan. Jos kunta todella hankkii kaiken rakennusmaan raakamaan hinnalla ja myy tontit käyvällä hinnalla, voitaneen pääosa kustannuksista laskennallisesti kattaa pitkällä tähtäimellä. Kustannukset toteutuvat kuitenkin varsin etupainotteisesti tuloihin verrattuna. Näin ollen voidaan joutua melko suuriin korko- ja rahoituskustannuksiin, jotka vähentävät tulosta.

 

Myöhemmin on toisena mahdollisuutena tuotu esille maankäyttösopimusten tekeminen Espoon Leppävaaran malliin. Tämä keino on kuitenkin kunnan kannalta vähemmän taloudellinen menettelytapa, eikä sillä pystyttäne kattamaan kaikkia kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Maanomistajan kannalta keino on tietenkin yleensä edullisempi kuin lunastus. Tätäkin keinoa olisi pyrittävä soveltamaan kehitettävän alueen kaikkiin maanomistajiin. Lisäksi kunnalla on käytettävissä kehittämis-korvausmenettely niitä maaomistajia kohtaan, jotka eivät sopimukseen suostu.

 

Suunnittelua on vielä jatkettava

 

Monet seudullisesti tärkeät asiat jäävät yleiskaavaluonnoksessa vähäiselle huomiolle tai ratkaisua tai sijoituspaikkaa vaille, vaikka niiden merkitys on tiedossa. Tällaisia ovat esim. teknisen huollon suunnitelmat, vesihuolto, jätevesihuolto, jätehuolto, kaatopaikat, alueet ylijäämämassojen sijoittamiselle, maa-ainesten ottoalueet jne. yleiskaavassa suunniteltu mittava lisärakentaminen edellyttää myös perusteellista suunnittelua ja suuria investointeja mm. vesihuoltoon.

 

Malmin lentokenttää kokonaan tai osin korvaavat sijoitusvaihtoehdot  tulisi esittää suunnitelmassa.

 

Metroon tukeutuvalle Lounais-Sipoon maankäytön kehittämisvyöhykkeelle tulee turvata riittävä alue suhteessa varsinaisen Sipoonkorven virkistysalueeseen.

 

Yleiskaavaluonnos poikkeaa monessa kohdin Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksesta, mistä saattaa aiheutua ongelmia yleiskaavan suhteen ellei maakuntakaavaa ehditä tarkentaa vastaavasti. Tämä voi johtaa aikatauluviiveisiin.

 

Yleiskaavaluonnoksen tarkkuusaste ei vastaa yleiskaavoissa yleensä noudatettua. Vaikuttaa siltä, että suunnitelmaa joudutaan vielä melkoisesti tarkentamaan, mikäli sen on tarkoitus oikeusvaikutteisena ohjata jatkosuunnittelua. Myös yleiskaavan vaikutusten arviointi vaatii täydentämistä, mm. ilmastonmuutokseen varautumisen suhteen.

 

Yhteenveto                       Sipoon yleiskaavaluonnos on kehittynyt olennaisesti verrattuna aiemmin esitettyihin suunnitelmiin. Tavoitteena on nyt 60 000 asukasta vuonna 2025, mikä on kunnianhimoinen ja kannatettava tavoite. On kuitenkin vakavasti epäiltävissä, etteivät Sipoon resurssit yksin riitä näin mittavan rakentamisen toteuttamiseen kohtuullisessa ajassa.

 

Länsi-Sipoon osalta yleiskaavaluonnoksen tulisi paremmin hyödyntää suunniteltua metrorataa ja –asemia. Talosaaren merkintä selvitysalueeksi ei ole perusteltua.

 

Helsingin kaupunginhallitus pitäisi tarkoituksenmukaisena ja taloudellisesti kestävämpänä ratkaisua, jossa Sipoo keskittyisi nykyisten ja uusien keskustensa kehittämiseen ja jättäisi Helsinkiin liitettäväksi esitetyn, suhteellisen pienen Lounais-Sipoon alueen Helsingin toteutusvastuulle. Maanomistajana Helsinki on tietenkin halukas osallistumaan myös Sipoon muiden osien kehittämiseen.

 

Kaiken kaikkiaan Sipoon yleiskaavaluonnos on nähtävä avauksena Sipoon kunnan kehittämiseksi osana pääkaupunkiseutua. Sipoon halu hakeutua aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön, mahdollisesti uutena Uudenmaan liiton jäsenenä ja osallistuminen Helsingin seudun toimintaan on ollut myönteistä ja rakentavaa. Jatkossakin toivoisi Sipoon kunnan suunnittelun ja rakentamisen suuntautuvan tiivistyvästi pääkaupunkiseudun suuntaan, johon se toiminnallisesti ja maantieteellisesti kuuluu.

 

Kirje Sipoon kunnalle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, ympäristökeskukselle, rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sipoon kunnan lausuntopyyntö 14.2.2007

 

Liite 2

Kartta; Sipoon yleiskaava 2025, luonnos 13.2.2007

 

Liite 3

Yleiskaavamerkinnät, -määräykset ja suositukset

 

 

 

 


14

SOPIMUKSEN TEKEMINEN JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY:N KANSSA KALLION TONTIN 11305/4 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11629

 

Khs 2007-862

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.3.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt tontinomistaja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. Maapoliittiset neuvottelut on käyty Khn 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. Tontinomistajan kanssa esitetään solmittavaksi kaavamuutoksen johdosta sopimus, jossa tontinomistaja suorittaa kaupungille korvausta 339 000 euroa omistamansa tontin rakentamismahdollisuuksien paranemisesta.

 

Voimassa oleva asemakaava

 

Tontilla 11305/4 on voimassa asemakaava nro 8965 vuodelta 1985, jossa tontti on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Tontin asemakaavaan merkitty rakennusoikeus on 2 890 k-m2 (vastaa tehokkuuslukua e = 2,0). Tontille on merkitty maanalainen autonsäilytystila.

 

Maanomistus ja nykytilanne

 

Tontti 11305/4 on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n omistuksessa.

 

Tontilla on toimistorakennus, joka on toiminut KTV:n toimitiloina. Rakennusta korotettiin vuonna 1979, jolloin ullakolle tehtiin sisäänvedetty seitsemäs kerros. Korotuksen myötä tontin rakennusoikeus nousi 3 386 k-m2:iin (vastaa tonttitehokkuutta e = 2,3). Tontilla on koko tontin kokoinen maanalainen kellarikerros sekä pihakansi, jota käytetään pysäköintiin.

 

Asemakaavan muutos   Asemakaavan muutoksella nro 11629 liike- ja toimistorakennusten korttelialueen tontti muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontin rakennusoikeus on 3 350 k-m2. Tonttitehokkuus on e = 2,32. Tontin rakennusoikeus lisääntyy 460 k-m2. Kaavamääräyksen mukaan katutasoon on sijoitettava liiketiloja. Sisäänkäynnin näihin tiloihin tulee olla suoraan kadulta.

 

Nykyinen toimistorakennus puretaan ja tilalle rakennetaan seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo. Autopaikat sijoitetaan säilytettävän autokannen alle.

 

Alueen arvo nousee       Asemakaavan muutoksen seurauksena alueen arvo nousee merkittävästi, joten Khn 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut tulee käydä. Neuvottelujen tuloksena on laadittu esityslistan tämän asian liitteenä oleva sopimusehdotus.

 

Sopimus                            Tontinomistaja suorittaa sopimuksen mukaan kaupungille korvausta tontin 11305/4 rakentamismahdollisuuksien paranemisesta 339 000 euroa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

 

Korvaukselle lasketaan 3 %:n vuotuista korkoa sopimuksen allekirjoittamisesta lukien maksupäivään asti.

 

Kiinteistölautakunta katsoo, että sopimus on Khn päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen ja esittää sen hyväksymistä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Sopimusluonnos

 

 

 

 


15

KIINTEISTÖ OY TORPPARINMÄEN KORTTELITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1033

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon varsinainen yhtiökokous pidetään 10.5.2007 klo 9.00 kiinteistöviraston tilakeskuksessa, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa on määrä käsitellä yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaiset asiat, mm. vuoden 2006 tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnat.

 

Kaupunki omistaa yhtiön koulutilan hallintaan oikeuttavat osakkeet. Kaupungin omistus on 82 % yhtiön koko osakemäärästä.

 

Yhtiön hallituksessa ovat olleet Khn nimeäminä varsinaisina jäseninä tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen kiinteistövirastosta ja kiinteistöpäällikkö Kari Kankainen opetusvirastosta sekä varajäsenenä asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistövirastosta.

 

Tarkastuslautakunta on 31.1.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevän tilintarkastajan.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon 10.5.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen kiinteistövirastosta ja asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä varajäseneksi toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2007 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajaksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


1

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

 

Khs 2007-552

 

Khs päätti 26.4.2004 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteista ao. lautakuntien esitysten mukaisesti. Samalla Khs päätti mm. silloisista asiakasmaksuista ja jatkotoimista sekä kehotti lautakuntia tekemään tarvittavat jatkotoimenpide-esitykset myöhemmin saatavien kokemusten pohjalta.

 

Virastot ovat yhdessä valmistelleet ehdotuksen järjestämisperiaatteisiin tehtävistä eräistä yksittäisistä tarkistuksista ja täsmennyksistä. Periaatteet mainittuine tarkistuksineen on koottu lautakuntien jäljempänä esittämään toimintasuunnitelmaan. Lautakuntien esityksistä ilmenevät suunnitelmaan sisältyvät, aiemmin hyväksytyistä periaatteista poikkeavat kohdat.

 

Sosiaalilautakunta toteaa 8.3.2007 saapuneessa kirjeessään, että perusopetuslain 48 a §:n 3 momentin mukaan opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. Lain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaehdotus 1.8.2007 alkaen on laadittu näiden perusteiden ja Khn 26.4.2004 hyväksymien periaatteiden pohjalta. Tämän suunnitelman pohjalta kaikki toimintapaikat laativat omat vuosittaiset toimintasuunnitelmansa toiminnan toteuttamisen ja arvioinnin tueksi. Suunnitelmat palautetaan opetusvirastoon lokakuun loppuun mennessä.

 

Suunnitelma on valmistunut Khn edellyttämällä tavalla siten, että opetustoimi on koordinoinut valmistelutyötä. Suunnitelman on laatinut Kj:n asettama koululaisten iltapäivätoiminnan kehittämisryhmä opetustoimen johdolla yhteistyössä toimintaa järjestävien tahojen kanssa. Sosiaalitoimella, järjestöillä, seurakuntayhtymällä ja vanhempainyhdistyksellä on edustajat kehittämisryhmässä.

 

Toimintasuunnitelma sisältää mm. toiminnalle asetut laatukriteerit. Opetustoimi vastaa kaupungin tasolla täydennyskoulutuksen järjestämisestä iltapäiväryhmien henkilöstölle. Henkilöstön koulutuksen osalta lainsäädäntö tarkentuu 1.8.2009 alkaen siten, että ryhmän ohjaajalta edellytetään tehtävään soveltuva tutkinto.

 

Toimintasuunnitelmaan sisältyvät keskeiset muutokset koskevat seuraavia asioita:

 

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

(toimintasuunnitelman s.3-4)

 

Suunnitelmaan on lisätty kohta, jossa todetaan, että aamutoiminnan tarve kartoitetaan sähköisellä kyselyllä iltapäivätoiminnan piirissä olevien oppilaiden huoltajilta kevään 2007 aikana.

 

Toiminnan järjestämisen periaatteet (s. 5)

 

Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lakimuutoksiin (1081/2006 48b ja 48f §) liittyvien, toiminnan järjestämisen laajuutta ja asiakasmaksuja koskevien periaatteiden osalta muutosesitykset käsitellään jatkossa omana päätöksenään erillään toimintasuunnitelmasta.

 

Toiminnan koordinointi (s. 7- 8)

 

Opetustoimessa on käynnistynyt syksyllä 2006 alueellisen iltapäivätoiminnan koordinaatiotyö idän alueella. Lähtökohtana on ollut tarkistaa koulukohtaista koordinaatiomallia ja kehittää toimintaa koskemaan laajemmin kaupunginosakohtaista iltapäivätoiminnan palvelutarjontaa. Tarve koordinaation muutoksille on lähtenyt alueellisista eroista ja tarpeista. Näitä tarpeita ovat mm. palvelujen tasapuolinen jakautuminen, määrällinen riittävyys ja erityisoppilaiden yksilölliset erityistarpeet.

 

Asiakasmaksut (s. 8- 9)

 

Asiakasmaksuja koskevat maksuvapautuksen periaatteet käsitellään myös jatkossa erillisenä päätöksenä.

 

Toimintaan ottamisen perusteet (s.12)

 

Toimintasuunnitelmassa on tarkennettu toimintaan ottamisen perusteita niin, että ensisijaisesti pyritään sijoittamaan 1. luokkalaiset ja erityisoppilaat. Valintaesitysten valmistelussa otetaan huomioon perheen tilanne sekä iltapäivätoimintaa puoltavat asiantuntijalausunnot. Erityisoppilaita ryhmiin sijoitettaessa otetaan huomioon ryhmärakenne ja mahdollisuudet toimintojen eriyttämiseen. Erityisoppilaiden osalta paikkatarjontaa tarkastellaan ottaen huomioon sekä koulun että kodin alueen palvelut.

 

Toiminnan arviointi (s.15)

 

Opetusvirasto on mukana valtakunnallisessa aamu- ja iltapäivätoiminnan arvioinnin kehittämishankkeessa. Hankkeen pilotointi toteutetaan Helsingissä ja lähikunnissa maalis-huhtikuussa 2007. Tavoitteena on, että vuoden 2008 aikana otetaan käyttöön valtakunnallinen aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointimenetelmä.

 

Lautakunta esittää omalta osaltaan Khlle perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksymistä toistaiseksi 1.8.2007 alkaen.

 

Lautakunta pitää tärkeänä, että perusopetuslain mukaista aamupäivä-/iltapäivätoimintaa järjestetään tarvetta vastaavasti eri puolilla Helsinkiä. Tämä edellyttää myös järjestöjen roolin kasvattamista toiminnan järjestämisessä.

 

Kaupungin omassa iltapäivätoiminnassa tulisi toimintaa olla tarjolla pääsääntöisesti klo 17 asti.

 

Esitys tehtiin kahden viimeisen kappaleen osalta äänestyksin äänin 11 – 0. Esittelijän ehdotukseen nämä kappaleet eivät sisältyneet.

 

Opetuslautakunta viittaa 4.4.2007 saapuneessa kirjeessään samoihin lähtökohtiin kuin sosiaalilautakunta ja toteaa sosiaalilautakunnan esitykseen liitetyistä lisälausumista, ettei opetustoimessa ole varauduttu palkkakustannusten lisäykseen, joita syntyisi palvelun tarjoamisesta pääsääntöisesti klo 17.00 asti. Opetustoimella on ensi syksynä 40 iltapäivätoiminnan ryhmää. Ryhmän toiminnasta vastaa pääsääntöisesti kaksi ohjaajaa. Ohjaajina toimivat vakituiset koulunkäyntiavustajat, joiden päivittäinen työaika luokissa ja iltapäivätoiminnassa ei riitä klo 17.00 päättyvään toimintaan. Lisäämällä toiminta-aikaa tunnilla tarvittaisiin avustajaresursseja noin 80 vt/vk lisää. Vuositasolla kustannuslisäys olisi noin 50 000 euroa. Lukuvuoden 2006–2007 aikana koulujen ryhmät ovat toimineet klo 15.30–16.00 saakka. Vanhemmilta saadun palautteen mukaan toiminta-aika on pääsääntöisesti ollut riittävä.

 

Lautakunta hyväksyi 27.2.2007 omalta osaltaan Khlle esitettäväksi perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuksi toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2007 alkaen 80 euroa kuukaudessa 760 tunnin/lukuvuosi palvelusta. Esityksen mukaan toiminta päättyy päivittäin klo 16.00. Järjestöt, yksityiset palveluntuottajat ja ruotsinkieliset koulut voivat valtionosuuteen oikeuttavan toiminta-ajan jälkeen tarjota toimintaa klo 17.00 saakka ja periä palvelusta 20 euroa kuukaudessa lisämaksua.

 

Myös opetuslautakunta selostaa toimintasuunnitelmaan sisältyvät samat muutokset, jotka ilmenevät sosiaalilautakunnan esityksestä.

 

Lautakunta toteaa vielä Khn päättäneen 6.2.2006, että opetustoimella on edelleen koordinaatiovastuu kaikesta kaupungin järjestämästä perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä syksyyn 2009 mennessä myös järjestämisvastuu kaikesta kyseisestä toiminnasta lukuun ottamatta sosiaalitoimen järjestämää kehitysvammaisten iltapäivätoimintaa. Opetus- ja sosiaalitoimi ovat käynnistäneet asiaa koskevan selvitystyön.

 

Lautakunnan suomenkielinen jaosto on käsitellyt toimintasuunnitelman 27.2.2007 ja ruotsinkielinen jaosto jo 30.11.2006.

 

Lautakunta esittää, että Khs hyväksyisi perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman toistaiseksi 1.8.2007 alkaen.

 

Sj toteaa, että Khs hyväksyi 10.4.2007 uudet asiakasmaksujärjestelyt ja päätti niistä lautakuntien esitysten mukaisesti. Samalla Khs päätti sosiaalilautakunnan tekemän esityksen pohjalta, että toimintaa voidaan valtionosuuteen oikeuttavan toiminta-ajan jälkeen tarjota kello 17.00 saakka ja periä palvelusta lisämaksu. Toiminnan päättymisaika on siis jätetty harkinnanvaraiseksi toisaalta kysynnän ja toisaalta järjestäjän resurssien mukaisesti toteutettavaksi.

 

./.                   Nyt hyväsyttäväksi esitetty toimintasuunnitelmaehdotus on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Siinä käsitellään toiminnan tavoitteita ja järjestämisen periaatteita sekä toiminnan piiriin ottamisen perusteita. Suunnitelman 6-kohtana on täydennyskoulutusta ja 7-kohtana yhteistyötä koskevat selvitykset. Toiminnan arviointia ja tilastointia sekä tulevaisuuden haasteita käsitellään omissa kohdissaan.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee muuttaen 26.4.2004 pöytäkirjan 583 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteista hyväksyä perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman esityslistan tämän asian liitteen mukaisena 1.8.2007 lukien.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle, kaikille jäljennöksin toimintasuunnitelmasta.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

LIITE

Toimintasuunnitelma 1.8.2007 alkaen

 

 

 

 


2

HIIRAAN COMMUNITY DEVELOPMENT RY:N OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖJOHTAJAN PÄÄTÖKSEEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HYLKÄÄMISESTÄ

 

Khs 2007-419

 

Sj toteaa, että henkilöstöjohtaja on 16.1.2007 päätösluettelon 9 §:n kohdalla päättänyt myöntää helsinkiläisille rekisteröidyille työttömien yhdistyksille ja vastaaville rekisteröidyille yhteisöille sekä rekisteröidyille vapaaehtoistyötä tekeville yhteisöille tuke työllistämistoimikunnan 11.1.2007 tekemän ehdotuksen mukaisesti yhteensä 300 000 euroa.

 

Hiiraan Community Development ry:lle ei myönnetty avustusta. Asiasta on ilmoitettu yhdistykselle 18.1.2007 postitetulla kirjeellä.

 

Hiiraan Community Development ry on (31.1.2007) tehnyt oikaisu­vaatimuksen, jota perustellaan yhdistyksen käytössä olevan toimitilan korkealla vuokralla. Yhdistys toteaa tarvitsevansa avustusta, koska taloudellisten syiden vuoksi vuokran maksaminen on vaikeaa. Toimitila on tällä hetkellä käytössä yhdistyksen toimistona ja nuorten opiskelu/ilta­päiväkerhona.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa (13.3.2007) mm., että oikaisuvaatimus on toimitettu erehdyksessä väärälle viranomaiselle eli henkilöstökeskukseen. Kun otetaan huomioon, että oikaisuvaatimukselle säädettyä määräaikaa oli tuolloin jäljellä vielä kahdeksan päivää, oikaisuvaatimus olisi tehty määräajassa, mikäli se olisi hallintolain 4:21.1 §:n tarkoittamalla tavalla viipymättä siirretty oikealle viranomaiselle. Näin ollen oikeuspalvelut katsoo, että oikaisuvaatimus tulisi tutkia.

 

Mitä sitten tulee oikaisuvaatimukseen muutoin, niin yhdistys perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että yhdistyksen käytössä olevan toimitilan vuokra on korkea. Yhdistys toteaa tarvitsevansa avustusta, koska taloudellisten syiden vuoksi vuokran maksaminen on vaikeaa.

 

Kaupungin avustuksia vuonna 2007 koskevassa kuulutuksessa todetaan työllistämistoimikunnan avustusten osalta, että avustusten myöntämisen edellytyksenä on mm., että toiminta tukee ja täydentää kaupungin työllisyydenhoitoa.

 

Yhdistyksen hakemuksen liitteenä olevan vuoden 2007 toimintakertomuksen mukaan yhdistys järjestää mm. koulutustilaisuuksia, kerhotoimintaa ja liikuntatilaisuuksia eri urheilulajeissa. Yhdistyksellä on myös laajaa yhteistyötä ulottuen Somaliaan.

 

Näin ollen, koska yhdistyksen toiminta ei tue ja täydennä kaupungin työllisyyden hoitoa, oikeuspalvelut katsoo, ettei yhdistykselle ole ollut perusteita myöntää avustusta määräahojen puitteissa. Yhdistys ei siten ole esittänyt oikeudellista perustetta vaatimuksensa tueksi ja se voidaan tästä syystä hylätä.

 

Henkilöstökeskus viittaa (19.3.2007) yhdistyksen vuoden 2007 toimintasuunnitelmaan, jossa todetaan, että yhdistyksen tarkoituksena on palvella Suomessa asuvia somalialaisia, erityisesti yhdistyksen aikuisia ja nuoria jäseniä. Toimintasuunnitelmassa mainitut kehittämisseminaarit, Somalian yhteistyöhankkeet, lasten ja nuorten koulutushankkeet, orpokotihanke, terveys- ja ympäristöhanke, Hiiraan nuorten tuki- ja koulutushanke sekä paikallisten NGO-yhdistyksen koulutushanke keskittyivät tavalla tai toisella Hiiraan maakuntaan Somaliassa tapahtuvaan humanitaariseen avustustoimintaan. Lisäksi yhdistys järjestää opetusministeriön projekteja, mikä tarkoittaa syrjintäilmiöiden analysointiin sekä vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen lisäämiseen liittyviä seminaari- ja keskustelutilaisuuksia.

 

Työllisyyden hoitoon liittyväksi yhdistyksen toiminnasta voidaan laskea atk-kurssit ja suomenkielen kursit. Uudenmaan TE-keskus ja Helsingin kaupunki järjestävät suomenkielen kursseja laajalti jo ennestään Helsingissä. Atk-kurssien osalta yhdistys ei ole esittänyt koulutuksen määrästä tai kurssien sisällöstä minkäänlaista tietoa tai suunnitelmaa.

 

Koska yhdistyksen toiminta ei tue ja täydennä kaupungin työllisyyden hoitoa, henkilöstökeskus katsoo, että yhdistykselle ei ole ollut perustetta vaatimuksensa tueksi ja se voidaan tästä syystä hylätä.

 

Hiiraan Community Development ry toteaa (29.3.2007) vastaselityksessään, että yhdistys tekee tärkeää työtä somalialaisten nuoten ja aikuisten kanssa. Ilman tukea he eivät pysty maksamaan vuokraa ja yhdistyksen toiminta lakkaa.

 

Yhdistyksen toiminta tukee somalialaisten työllistymistä. Yhdistys työllistää yhden toimistotyöntekijän. Yhdistys tarjoaa atk-kursseja non stop –periaatteella, neljällä tietokoneelle. Somalialaisilla on matala kynnys tulla yhdistykseen opettelemaan tietokoneenkäyttöä.

 

Samosa Osuuskunnasta, joka työllistää maahanmuuttajia suomalaisiin yrityksiin, käy työntekijöitä kertomassa kokemuksistaan suomalaisessa työelämässä. Yhdistys järjestää 16.4.2007 työllisyysseminaarin. Yhdistyksen tarkoituksena myös jatkossa aktiivisesti auttaa somalialaisia työllistymään.

 

Sj viittaa annettuihin lausuntoihin ja katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä, koska ei ole esitetty laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

 

Asiakirjat kokonaisuudessaan ovat nähtävänä Khn kokouksessa.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee viitaten hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja henkilöstökeskuksen lausuntoihin hylätä Hiiraan Community Developmen ry:n oikaisuvaatimuksen, koska ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden nojalla päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote Hiiraan Community Development ry:lle muutoksenhakuohjein sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


3

UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2007-328

 

Khs päätti 12.3.2007 nimetä kaupungin edustajat Suomen Kansallisoopperan säätiön toimielimiin. Hallituksen jäseniksi nimettiin Jan Vapaavuori ja Sirkka-Liisa Vehviläinen.

 

Jan Vapaavuori pyytää (24.4.2007) eroa Kansallisoopperan säätiön hallituksen jäsenyydestä tultuaan valituksi ministeriksi ja esittää, että kaupunki nimeäisi uuden edustajansa.

 

Sj toteaa, että tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee nimetä Suomen Kansallisoopperan säätiön hallituksen jäseneksi Jan Vapaavuoren tilalle ................................... säätiön hallintoneuvoston vuoden 2010 kevätkokouksen päättymiseen kestäväksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote Suomen Kansallisoopperan säätiölle, Jan Vapaavuorelle, nimetylle henkilölle, kulttuuriasiainkeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 


 

 

 


1

HELSINGIN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASO, TÄYDENNYSOSA VOIMASSA OLEVALLE PÄÄTÖKSELLE 2005-2008

 

Khs 2005-1446

 

Ryj toteaa, että Helsingin kaupungin pelastustoimi päättää pelastuslain mukaisesti pelastustoimen palvelutasosta. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata onnettomuusuhkia ja pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

 

Palvelutasopäätös on toimitettava lääninhallitukselle.

 

Pelastuslautakunta toimitti kesäkuussa 2005 Helsingin pelastustoimen palvelutasoa vuosina 2005-2008 koskevan päätöksen ja sen perusteluosan Etelä-Suomen lääninhallitukselle. Lisäksi lautakunta kirjasi johtopäätöksenä tarpeen tarkentaa palvelutasopäätöksen määrittelyjä sen voimassaoloaikana. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi palvelutasopäätöksen ja sen perusteluosan 22.8.2005 (§ 997).

 

Pelastuslautakunta päätti (10.4.2007) vahvistaa 21.3.2007 päivätyn asiakirjan Helsingin pelastustoimen palvelutason täydennykseksi sekä hyväksyä asiakirjassa esitetyt toimenpide-ehdotukset pelastustoimen palvelutason kehittämiseksi. Edelleen lautakunta päätti toimittaa päätöksen kaupunginhallitukselle talous- ja toimintasuunnittelussa huomioon otettavaksi.

 

./.                   Helsingin pelastuslaitoksen palvelutaso – Täydennysosa voimassa olevalle päätökselle 2005 - 2008 ja Liitteet palvelutasopäätöksen täydennysosaan 2007 ovat liitteenä 1 ja 2.

 

Pelastuslautakunta toteaa, että Helsingin pelastustoimen voimassa oleva palvelutasopäätös vuosille 2005 – 2008 keskittyy palvelutason kehittämiseen olemassa olevien puutteiden lähtökohdista.

 

Täydennysosa palvelutasopäätökselle sisältää analyysin Helsingin kaupungin tulevasta riskialueiden kehityksestä sekä sen mukaiset toimenpide-ehdotukset palvelutason kehittämiselle tulevina vuosina. Täydennysosa keskittyy niihin seikkoihin kaupungin kehityksessä, jotka


olemassa olevien ja osin jo toteutettavien hankkeiden perusteella edellyttävät pelastustoimen palveluiden tehostamista Helsingissä.

 

Palvelutasopäätöksen täydennysosassa esitetyt toimenpiteet perustuvat nykytason kuvaamisen lisäksi voimassa olevien kaavoitus- ja rakennushankkeiden vaikutuksiin pelastustoimen palveluissa tulevina vuosina. Toimenpide-ehdotukset perustuvat arvioihin niistä toimenpiteistä, joilla lain edellyttämä palvelutaso Helsingissä saavutetaan.

 

Toimenpide-ehdotusten mukaiset kustannusvaikutukset ovat merkittävät, uudet toimipisteet ja niiden henkilöresurssit kasvattavat pelastustoimen investointi- ja käyttömenoja tulevina vuosina huomattavasti. Helsingin kaupungin sisäinen kasvu edellyttää myös pelastustoimen palvelujen tehostamista ja lisäämistä.

 

Talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä vahvistettava palvelutasopäätös korostaa kunnan budjettivallan ja pelastuslainsäädännön yhteensovittamisen tärkeyttä. Palvelutason on oltava osa valtuuston asettamia tavoitteita ja mittareita. Vaadittavien kehittämistoimien ja niistä johtuvien kustannusvaikutusten jaksottaminen suunnittelukaudelle voi tapahtua vasta tulevien vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelmakäsittelyjen yhteydessä. Laitokselle asetettu tiukka budjettiraami estää monien toimenpide-ehdotusten välittömän soveltamisen, siksi palvelutasopäätöksen täydennysosa ulottuu esitettyjen kehittämistarpeiden osalta vuoteen 2015 asti.

 

Lautakunta päätti kirjata seuraavat johtopäätökset:

-    Palvelutasopäätösasiakirjaa on kehitettävä osana vuosittaista suunnittelua ja talousarviovalmistelua.

 

-    Palvelutason on kehityttävä kaupungin muun kehityksen ja kasvun mukana. Tämä edellyttää lisää henkilöstövoimavaroja ja uusia toimipisteitä.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin pelastuslaitoksen palvelutason täydennysosan voimassa olevalle päätökselle 2005 - 2008 ja liitteet palvelutasopäätöksen täydennysosaan 2007.

 


Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Täydennysosa voimassa olevalle päätökselle 2005-2008

 

Liite 2

Liitteet palvelutasopäätöksen täydennysosaan 2007

 

 

 

 


2

HELSINGIN KAUPUNGIN JA KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VÄLINEN UUSI ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS VUOSILLE 2008 - 2016

 

Khs 2007-1031

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyytää (11.4.2007) kaupunkia ilmoittamaan 4.5.2007 mennessä kiinnostuksestaan solmia kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa energiatehokkuussopimus jaksolle 2008 – 2016.

 

./.                   Ministeriön kirje sekä energiatehokkuussopimusluonnos ovat liitteinä 1 ja 2.

 

Rakennusvirasto toteaa (18.4.2007) seuraavaa:

 

Sopimusmenettely on ollut jo vuodesta 1993 lähtien yksi kaupungin energiansäästötoiminnan päästrategioita. Sopimusmenettelystä saadut kokemukset ovat olleet erittäin positiiviset. Edellinen energiatehokkuussopimus oli voimassa vuoden 2005 loppuun saakka.  Kaupunginhallitus päätti 19.12.2005 1527 § jatkaa sen voimassaoloa 31.12.2007 saakka. Uutta sopimusta ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi solmia vuonna 2005, koska rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja energiapalveludirektiivi olivat vasta tulossa voimaan eikä niiden vaikutusta vielä pystytty arvioimaan.

 

Toukokuussa 2006 voimaan tullut energiapalveludirektiivi asettaa EU:n jäsenvaltioille ohjeelliseksi energiansäästötavoitteeksi 9 % jaksolle 2008 - 2016. Direktiivissä on annettu julkiselle sektorille useita konkreettisia velvoitteita. Direktiivi voidaan panna toimeen joko säädösohjauksen tai vapaaehtoisten sopimusten kautta. Mikäli toimeenpanon välineeksi tulee säädösohjaus, mm. valtion tuki kaupungin kiinteistöjen energiakatselmuksiin ja muihin energiansäästötoimiin lakkaa. Energiakatselmukset ja vastaavat selvitykset ovat olleet ja tulevat olemaan yksi keskeisimpiä toimia energiatehokkuuden parantamisessa vastaisuudessakin.

 

HKR-Rakennuttajan edustaja on osallistunut energiatehokkuussopimusmallin valmistelutyöhön. Sopimukseen on koottu keskeisimmät ja kannattavimmat toimenpiteet energiansäästön edistämiseksi ja sitä kautta ilmastonmuutoksen estämiseksi. Sopimusta voidaankin pitää erittäin hyvänä työkaluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

 

Sopimuskäytäntö ja -malli on esitelty kaupungin energiansäästöneuvottelukunnalle, joka pitää asiaa kannatettavana.

 

YTV on laatinut pääkaupunkiseudulle yhteistyössä kaupunkien kanssa ilmastostrategialuonnoksen. Siinä todetaan energiatehokkuussopimusten olevan yksi tärkeimmistä menettelytavoista ilmastonmuutoksen hillinnässä.

 

Rakennusvirasto esittää lausuntonaan, että Helsingin kaupunki solmii kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen jaksolle 2008 - 2016 olennaisena osana ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

 

Lisäksi rakennusvirasto esittää, että energiansäästöneuvottelukunta ja HKR-Rakennuttaja sen käytännön työn toteuttajana vastaavat energiatehokkuussopimuksen valmistelun jatkotyöstä sekä sopimuksen toimeenpanosta Helsingin kaupungissa.

 

Ryj kannattaa sopimuksen solmimista osana kaupungin pitkäjänteistä työtä energiansäästötoiminnassa.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee ilmoittaa kauppa- ja teollisuusministeriölle, että Helsingin kaupunki on valmis solmimaan kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen jaksolle 2008 – 2016.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että energiansäästöneuvottelukunta ja HKR-Rakennuttaja sen käytännön työn toteuttajana vastaavat energiatehokkuussopimuksen valmistelun jatkotyöstä sekä sopimuksen toimeenpanosta Helsingin kaupungissa.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

KTM:n kirje enrgiatehokkuussopimuksesta

 

Liite 2

Energiatehokkuussopimus, luonnos

 

 

 

 


3

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs

2007-896

 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ilmoittaa (30.3.2007), että yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 10.5.2007 kello 17.00 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimistossa, osoitteessa Lönnrotinkatu 45, 00180 Helsinki.

 

Kokouksessa mm. valitaan yksi hallituksen jäsen jäljellä olevalle hallituskaudelle kevät 2007 – kevät 2008 ja tilintarkastajat. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja.

 

Kaupungin edustajana yhtiön hallinnossa on toiminut ympäristöjohtaja Pekka Kansanen.

 

Yhtiön tilintarkastajana vuonna 2006 on toiminut KPMG Oy Ab (päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Tarkastuslautakunta on 13.12.2006 § 148 nimennyt Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi vuodeksi 2007 KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.5.2007 klo 17.00 ja esittämään yhtiön hallituksen jäseneksi ympäristöjohtaja Pekka Kansasta sekä tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä (päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 


Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


4

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE OHJEESTA TEOLLISUUSMELUN MITTAAMISEKSI

 

Khs 2006-1677

 

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa teollisuusmelun mittaamisesta ja teollisuuden meluselvitysmenettelystä laadituista luonnoksista 21.5.2007 mennessä.

 

Ryj toteaa, että VTT teki ympäristöministeriön toimeksiannosta vuonna 2006 ehdotuksen ohjeeksi teollisuusmelun mittaamisesta, joka on tarpeen mm. arvioitaessa teollisuuden aiheuttamaa melua erityisesti ympäristönsuojelulain täytäntöönpanossa ja soveltamisessa. Ympäristöministeriö pyysi 21.6.2006 ehdotuksesta lausuntoja, joiden pohjalta ehdotusta on kehitetty. Helsingin kaupunginhallitus antoi lausuntonsa 11.9.2006.

 

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa myös luonnoksesta teollisuuden meluselvitysmenettelystä, koska työn yhteydessä tuli esille tarve saada taustatietoa siitä, miten teollisuuden meluselvitykset tulisi laatia.

 

./.                   Ehdotukset ohjeeksi teollisuusmelun mittaamisesta ja teollisuuden meluselvitysmenettelystä ovat tämän asian liitteinä 1 ja 2.

 

Ympäristölautakunta toteaa (17.4.2007) antaneensa 29.8.2006 ehdotuksesta ohjeeksi teollisuusmelun mittaamisesta lausunnon kaupunginhallitukselle. Lausunnossaan ympäristölautakunta piti teollisuusmelun mittausohjeen laatimista tärkeänä sekä toiminnanharjoittajalle että viranomaisille kuin myös melumittauksia tekeville muille tahoille.

 

Ympäristöministeriön Ympäristömelun mittausohjetta noudattaen on mittauksia voitu suorittaa, mutta teollisuusmelun erityispiirteet huomioon ottavaa ohjetta ei ole ollut saatavilla, ja siksi on joissakin tapauksissa jouduttu turvautumaan ulkomaisiin mittausstandardeihin. Ympäristölautakunta kiinnitti huomiota kuitenkin siihen, että mittaajien ammattitaito vaihtelee maassa suuresti ja mittaajien koulutusta ja pätevyyden osoittamista on edelleen kehitettävä. Yksityiskohtaiset kannanotot liittyivät muun muassa säätilamittausten ja maastotyypin valintaperusteiden yksinkertaistamiseen, käytännön ongelmiin julkisivulla tehtävän niin sanotun +6dB- mittauksen suorittamisessa, enimmäisäänitason mittausohjeen mittausajanjakson puuttumiseen sekä termien äänesmäinen ja kapeakaistainen määritykseen.

 

Ympäristölautakunta kiinnitti lausunnossaan 29.8.2006 huomiota siihen, että tulisi selvittää tilanteet ja ehdot, jolloin säätilamittauksia tekevien laitosten tai yritysten (YTV, Ilmatieteen laitos, Foreca ym.) toimittamat säätiedot olisivat riittäviä. Samalla tulisi selvittää, millainen on siirrettävillä sääasemilla saatavien tietojen mittausepävarmuus verrattuna alan laitosten tai yritysten suorittamiin mittauksiin. Mittausohjeen mukaisten parametrien mittaaminen edellyttäisi mittauskaluston hankintaa ja lisäresurssien varaamista mittaustilanteeseen. Tätä selvitystä ei ole uusitussa mittausohjeessa tehty, mikä ympäristölautakunnan mielestä tulisikin selvittää ja ohjeistaa mittausohjeeseen.

 

Muut ympäristölautakunnan kannanotot on uusitussa mittausohjeessa otettu huomioon. Ohje on kuitenkin vielä hyvin vaikeaselkoinen ja sitä tulisi yksinkertaistaa käytännönläheisemmäksi.

 

Ympäristölautakunta kiinnittää huomion myös liitteen E ”Epävarmuuden arviointi” sisältöön. Liitteessä mainitaan ISO -ohje mittauksen epävarmuuden arvioimiseksi, mutta ohjeen sisältöön tehdään kuitenkin vain viittaus. Vaikka ulkona tehtävien melumittausten luotettavuusarviosta on annettu aiemmin ympäristöministeriön ohje (Ympäristömelun mittaaminen, Ohje 1/1995), olisi parempi, että epävarmuustekijöitä pohdittaisiin ohjeessa myös teollisuusmelun osalta laajemmin ja yksityiskohtaisemmin.

 

Ryj viittaa annettuun lausuntoon.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää ympäristöministeriölle teollisuusmelun mittaamisesta ja teollisuuden meluselvitysmenettelystä laadituista luonnoksista seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus pitää virallisen teollisuusmelun mittausohjeen laatimista tärkeänä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että esitettyä mittaamisohjetta tulisi entisestään yksinkertaistaa esimerkiksi käytännön esimerkkien avulla.

 


Kaupunginhallitus toteaa, että liitteessä E ”Epävarmuuden arviointi” mainitaan ISO -ohje mittauksen epävarmuuden arvioimiseksi, mutta ohjeen sisältöön tehdään kuitenkin vain viittaus. Vaikka ulkona tehtävien melumittausten luotettavuusarviosta on aiemmin annettu ympäristöministeriön ohje (Ympäristömelun mittaaminen, Ohje 1/1995), kaupunginhallitus katsoo, että olisi hyvä, että epävarmuustekijöitä pohdittaisiin ohjeessa myös teollisuusmelun osalta laajemmin ja yksityiskohtaisemmin.

 

Kirje ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Teollisuusmelun mittaaminen

 

Liite 2

Teollisuuden meluselvitysmenettely

 

 

 

 


1

APULAISOIKEUSKANSLERIN PÄÄTÖS KOULUTERVEYDENHUOLTOA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2006-1635

 

Apulaisoikeuskansleri on ottanut omana aloitteenaan tutkittavaksi kouluterveydenhuollon toteutumisen ja lähettänyt 13.2.2007 antamansa asiaa koskevan päätöksensä tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle sekä jäljennöksen tiedoksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle.

 

./.                   Päätös kokonaisuudessaan on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

 

Apulaisoikeuskansleri viittaa tutustumis- ja tarkastuskäyntiinsä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen 30.5.2006, jolloin yhtenä teemana oli kouluterveydenhuolto. Käynnillä saamansa tiedon perusteella hän toteaa, että kouluterveydenhuollon mitoitukset näyttävät Helsingissä alittavan merkittävästi sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksen (STM:n oppaita 2004:8) mukaiset suositukset. Tarkastushavaintojen mukaan Helsingin kaupungilla oli kouluterveydenhoitajia 1 / 720 oppilasta ja lääkäreitä 1 / 6050 oppilasta.

 

Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt 2.8.2006 sosiaali- ja terveysministeriötä esittämään näkemyksensä siitä, miten kouluterveydenhuolto tällä hetkellä toteutuu, miten laatusuosituksia noudatetaan ja onko kouluterveydenhuollon laatusuosituksen noudattamisessa ja kouluterveydenhuollon järjestämisen ja toteutumisen valvonnassa mahdollisesti puutteita. Sosiaali- ja terveysministeriö on 29.11.2006 antanut lausuntonsa, johon on liitetty ministeriön lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastoilta pyytämät lausunnot. Lausunnossa tarkastellaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toteutumista koko maassa, ei erityisesti Helsingin tilannetta. Sosiaali- ja terveysministeriö on käyttänyt lausunnon valmistelussa myös Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksen 136/2006 (Kouluterveydenhuollon laatusuositus – suosituksen ohjausvaikutus kuntien toimintaan) tietoja.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lääninhallituksilta saatujen lausuntojen perusteella mm., että kouluterveydenhuollon laatusuositukset eivät toteudu kokonaisuudessaan minkään läänin alueella. Erot eivät ole suuria läänien välillä, vaan erot löytyvät kuntien väliltä. Lääninhallitusten mukaan oppilasmäärät ovat liian suuria sekä terveydenhoitajilla että lääkäreillä, jolloin kouluterveydenhuollon toteutuminen ohjeiden ja suositusten mukaan ei onnistu. Suurin puute on koululääkäreistä.

 

Apulaisoikeuskansleri toteaa päätöksessään mm. että sekä lääninhallitusten että sosiaali- ja terveysministeriön lausuntojen mukaan laatusuositusten ohjaava vaikutus kouluterveydenhuoltoon on puutteellista. Suosituksia ei koeta kaikilta osin perustelluiksi. Suosituksiin ja niihin liittyviin minimimitoituksiin suhtaudutaan kriittisesti. Koska suositukset eivät ole juridisesti sitovia, esimerkiksi kuntapäättäjien erilaiset näkemykset ja arviot siitä, minkälainen toiminnan taso on tarpeellinen tai realistinen, saattavat johtaa suosituksen noudattamatta jättämiseen tai soveltamiseen suosituksista poikkeavalla tavalla. Erot kuntien välillä johtavat siten oppilaiden epäyhdenvertaiseen asemaan palveluiden saannissa.

 

Apulaisoikeuskansleri pitää oikeansuuntaisena sosiaali- ja terveysministeriön johtopäätöstä valmistella vuoden 2007 aikana kouluterveydenhuollon palveluja koskeva asetus, koska kunnat eivät ole järjestäneet kouluterveydenhuollon palveluja kouluterveydenhuollosta annetun ohjeistuksen mukaisesti. ”Kouluterveydenhuollon toteutuminen asianmukaisesti ja yhdenvertaisuuden edellyttämällä tavalla näkyy vaativan nykyistä velvoittavampaa ohjauskeinoa. Kun ohjauksen velvoittavuutta lisätään, parannetaan samalla myös valvonnan mahdollisuuksia.”

 

Opetuslautakunta selvittää lausunnossaan 27.3.2007 mm. oppilashuollon perusteita, kouluterveydenhuollon laatusuosituksia, 1.1.2008 voimaan tulevan lastensuojelulain velvoitteita kunnan sosiaali- ja terveydenhuollolle sekä opetustoimelle, valtioneuvoston perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta antaman asetuksen velvoitetta oppilashuollon edistämiseen sekä oppilashuoltopalveluja.

 

Lautakunta toteaa, että kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmalinjausten mukaisesti jokaisessa koulussa on moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia ylläpitävään ja edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Oppilashuoltotyö edellyttää yhdessä laadittuja suunnitelmia. Koululla tulee olla toimintamallit kriisi-, kiusaamis-, väkivalta-, syrjintä- ja häirintätilanteiden sekä päihteiden kokeiluun ja käyttöön liittyvien ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä terveys-, sosiaali-, nuorisotoimen sekä muiden toimijoiden kanssa.

 

Helsingin opetustoimen vuosien 2007–2009 strategisten linjausten mukaan yhteistyötä lisätään kaupungin sisällä erityisesti oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Sosiaalista eheyttä tuetaan ja syrjäytymiskehitykseen puututaan varhain yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Opetustoimen vuoden 2007 valtuustotason tavoitteena on, että hallintokuntien välistä yhteistyötä, toimintojen rajapintoja ja yhteistyömuotoja selkiytetään oppilashuollossa. Tätä varten opetustoimen johtaja on asettanut mm. oppilas- ja opiskelijahuollon yhteistyöryhmän sekä työryhmän selkiyttämään kouluvalmiustutkimuksiin liittyvää työnjakoa. Opetusviraston oppilashuollon sekä terveyskeskuksen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon edustajat tapaavat säännöllisesti. Opetusvirasto järjestää moniammatillista täydennys- ja henkilöstökoulutusta mm. oppilashuoltoryhmille.

 

Oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon tarvetta sen osana arvioitaessa on lisäksi syytä ottaa huomioon sekä erityisopetusta saavien oppilaiden että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän lisääntyminen. Oppilashuollon tarvetta koulussa lisää myös lastensuojelun toimenpiteitä vaativat tilanteet, joissa moniongelmaiset perheet eivät saa tarvitsemaansa apua esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmiinsa. Myös psykiatriseen arvioon, hoitoon ja kuntoutukseen pitkään pääsyä odottavien lasten ja nuorten tilanteiden kriisiytyminen aiheuttaa kouluyhteisössä monenlaisia ongelmia.

 

Opetuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi opetus-, terveys-, sosiaali- ja nuorisotoimen tiivis ja konkreettinen yhteistyö on välttämätöntä. Tuloksellisen yhteistoiminnan perustaksi tarvitaan kunnassa yhdessä luotuja tavoitteita, toimintasuunnitelmia ja -malleja sekä ylisektorisia johtamisrakenteita. Asetusta kouluterveydenhuollon toteutumiseksi yhdenvertaisuuden edellyttämällä ja asianmukaisella tavalla voidaan pitää perusteltuna.

 

Opetuslautakunta katsoo, että apulaisoikeuskanslerin esiin nostama kouluterveydenhuollon laatusuositusten mukaisten palveluiden saatavuus on varmistettava. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. kouluterveydenhoitajien ja koululääkärien määrä pitää nostaa vastaamaan laatusuosituksen määrää ja että palveluita on tasa-arvoisesti saatavilla kouluissa eri puolilla Helsinkiä.

 

Lisäksi opetuslautakunta katsoo, että kouluterveydenhuollon toimintasuunnitelma on tuotava myös opetuslautakunnan käsittelyyn sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisesti.

 

./.                   Opetuslautakunnan lausunto on kokonaisuudessaan tämän asian liitteenä 2.

 

Terveyslautakunta toteaa 3.4.2007 mm., että Helsingin terveyskeskus tuottaa koulu- tai opiskeluterveydenhuollon palveluja runsaalle 100 000:lle Helsingissä opiskelevalle koululaiselle tai opiskelijalle. Näistä peruskoululaisia on 48 277, lukiolaisia 14 050, aikuislukiolaisia 3018, toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia 14 860 ja ammattikorkeakouluissa opiskelevia 20 990. Ulkokuntalaisten määrä on huomattava. Peruskoululaisista on ulkokuntalaisia 6 %, lukiolaisista 19 % ja opiskelijoista 40%. Lisäksi opiskelijoista on ulkomaalaisia 5 %.

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on ollut vuoden 2004 alusta alkaen oma hallinnollinen vastuualueensa Helsingin terveyskeskuksen terveysasemat -osastossa. Vuonna 2006 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimipisteisiin tehtiin 207 385 käyntiä ja 4950 ryhmäkäyntiä. Helsingin terveyskeskus on osoittanut koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon henkilöstövoimavaroja 117,5 terveydenhoitajaa (lisäksi 3 varahenkilöä), 17 lääkäriä, 2 psykiatrista sairaanhoitajaa ja 1 psykologin. Edellä mainittujen lisäksi 3 terveydenhoitajaa toimii nuorten syrjäytymisen ehkäisemistyössä kolmessa toimipisteessä, Luotsissa, Itäluotsissa ja Koillisväylässä. Luotsi on etsivän työn ryhmä, joka toimii nuorten omilla kokoontumispaikoilla. Itäluotsi ja Koillisväylä toimivat erityistukea tarvitsevien 12–15 -vuotiaiden nuorten parissa. Helsingin kouluterveydenhuollon henkilöstö on pysyvää ja vakanssien täyttöaste on 100 %.

 

Helsingin kouluissa ja opiskelijaterveydenhuollon yksiköissä toimii terveyskeskuksen palkkaaman henkilöstön lisäksi psykologeja ja kuraattoreja, jotka Helsingin kaupungin työnjaon mukaisesti ovat opetusviraston henkilökuntaa.

 

Helsingin kouluterveydenhuollon omana mitoitussuosituksena on ollut yksi terveydenhoitaja 800 peruskoululaista kohden.  Lääkäreiden mitoitussuosituksena on ollut yksi lääkäri 6000 peruskoululaista kohden. Sosiaali- ja terveysministeriön mitoitussuosituksessa oppilasmäärät ovat pienemmät kuin Helsingin omassa suosituksessa. Yhtä kokopäiväistä terveydenhoitajaa kohden tulisi STM:n suosituksen mukaan olla 600 peruskoululaista. Lisäksi suosituksessa todetaan, että paikalliset olosuhteet, yhteistyö, psykososiaalisen työn vaativuus, erityistukea vaativien koululaisten määrä, koulujen lukumäärä sekä koulupsykologin ja -kuraattorin saatavuus on huomioitava voimavarojen riittävyyttä arvioitaessa. Lääkärimitoituksen osalta ministeriön ohje suosittaa, että kouluterveydenhuollon lääkärillä on 500 oppilasta kohden yksi työpäivä viikossa tai kokopäiväisellä koululääkärillä on korkeintaan 2100 koululaista.

 

Helsingin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yksikkö on tavoitteellisesti suunnannut henkilöstövoimavaroja erityisesti nuorimpien ikäluokkien terveyden edistämiseen ja syrjäytymiskehityksen ehkäisyyn. Vuonna 2007 kohdennetaan 78 terveydenhoitajan työpanos peruskouluihin. Lääkäreistä valtaosa, eli 10 lääkärin työpanos on kohdennettu kouluterveydenhuoltoon eli peruskouluihin.

 

Tämänhetkinen Helsingin kouluterveydenhuollon mitoitus on 618 koululaista yhtä terveydenhoitajaa kohden peruskouluissa, mikä on lähes STM:n suosituksen mukainen ja huomattavasti parempi kuin apulaisoikeusasiamiehen mainitsema 720 oppilasta/ terveydenhoitaja. Lääkäriä kohden peruskoululaisten määrä on 4827, mikä ylittää selvästi STM:n suosituksen. Peruskouluihin tulisi STM:n mitoitussuosituksen perusteella lisätä 9 lääkärin työpanos.

 

Väestöennusteen mukaan vuoteen 2015 mennessä 7-15 -vuotiaiden määrä vähenee Helsingissä lähes 8000:lla ja 16 - 24 -vuotiaiden määrä lisääntyy noin 2000:lla.  Peruskouluikäisten eli 7-15 -vuotiaiden ikäryhmän pieneneminen tulee vapauttamaan terveydenhoitajatyöpanosta peruskouluilta opiskeluterveydenhuoltoon.

 

Terveyskeskus lisää vielä vuoden 2007 aikana talousarvionsa mukaisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon 1 lääkärin, 1,5 terveydenhoitajaa ja 3 psykiatrista sairaanhoitajaa.  Koululaiset ja opiskelijat käyttävät koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kohdennettujen palvelujen rinnalla sairauksien hoitoon terveysasemien lääkäri- ja terveydenhoitajapalveluja, jotka eivät sisälly kouluterveydenhuollon mitoituslaskelmiin.  Helsingissä on lisäksi perheitä varten ympärivuorokautisia päivystyspalveluja ja neuvontapuhelin (09 10023). Lasten ja nuorten terveyden edistämiseen osallistuvat myös opetusviraston koulukuraattori ja psykologit. Terveyskeskus on vahvistanut lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja palkkaamalla psykiatrisia sairaanhoitajia koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Tämä resurssi täydentää palveluja ja tulisi ottaa huomioon mitoituksia laskettaessa. 

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yksikkö on viime vuosina tavoitteellisesti suunnannut henkilöstövoimavaroja erityisesti nuorimpien ikäluokkien terveyden edistämiseen ja syrjäytymiskehityksen ehkäisyyn. Se näkyy peruskouluissa työskentelevien terveydenhoitajien vastuulla olevien oppilasmäärien laskuna. Koululaisilla on kouluterveydenhuoltoon kohdennettujen suorien voimavarojen lisäksi käytössään psykiatristen sairaanhoitajien sekä terveysasemien lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut. Peruskoululaisten hyvinvointia ja kasvua tukevat myös opetusviraston tarjoamat kuraattori- ja koulupsykologipalvelut.

 

./.                   Terveyslautakunnan lausunto on kokonaisuudessaan tämän asian liitteenä 3.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lausunnossaan 3.4.2007, että Helsingissä on viime vuosina panostettu koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä niiden sisältöä kehittämällä että resursseja lisäämällä. Vuoden 2007 talousarviossa on hyväksytty vähintään kahden lääkärin lisäys kouluterveydenhuoltoon ja vuoden 2008 talousarvion raami mahdollistaa resurssien lisäämisen edelleen. Terveyslautakunta tekee talousarvioesityksensä toukokuun loppuun mennessä ja voi suunnata resursseja haluamallaan tavalla. Khs on korostanut talousarvion laatimisohjeisiin sisältyvissä kannanotoissaan myös erityisesti ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen työtapojen tärkeyttä ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamista eri hallintokuntien toiminnassa.

 

./.                   Vs.Stj toteaa, että tämän asian liitteenä 4 on kaupungin tietokeskuksen ja STAKESin tilasto perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynneistä 1994-2005 myös kouluterveydenhuollon osalta. Kuten terveyslautakunnan lausunnosta ilmenee Helsingin kouluissa ja opiskelijaterveydenhuollon yksiköissä toimii terveyskeskuksen palkkaaman henkilöstön lisäksi psykologeja ja kuraattoreja, jotka kaupungin työnjaon mukaisesti ovat opetusviraston henkilökuntaa. Perusopetuslinjalla on 39 koulupsykologin ja 47 koulukuraattorin tointa ja ruotsinkielisellä koulutuslinjalla 5 koulupsykologin ja 5 koulukuraattorin tointa. Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla on 8 psykologin ja 10 kuraattorin tointa. Koululaiset ja opiskelijat käyttävät koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon kohdennettujen palvelujen rinnalla sairauksien hoitoon terveysasemien lääkäri- ja terveydenhoitajapalveluja, jotka eivät sisälly kouluterveydenhuollon mitoituslaskelmiin.

 

Kouluterveydenhoitajien ja koululääkäreiden määrän nostaminen on talousarviokysymys ja ratkaistaan talousarvion käsittelyn yhteydessä. Yhteistyötä kaupungin hallintokuntien välillä sen sijaan voidaan aina tiivistää.

 

VS.STJ                             Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi apulaisoikeuskanslerin 13.2.2007 antaman kouluterveydenhuollon toteutumista koskevan päätöksen sekä opetuslautakunnan, terveyslautakunnan ja talous- ja suunnittelukeskuksen päätöksestä antamat lausunnot.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa, terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa tiivistämään yhteistyötään koulu- ja oppilasterveydenhuoltoa koskevissa asioissa keskenään ja tarvittaessa muiden hallintokuntien kanssa.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen opetuslautakunnalle, terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITTEET

Liite 1

Apulaisoikeuskanslerin päätös 13.2.2007

 

Liite 2

Opetuslautakunnan lausunto 27.3.2007

 

Liite 3

Terveyslautakunnan lausunto 3.4.2007

 

Liite 4

Tietokeskuksen ja STAKESin tilasto perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynneistä 1994-2005

 

 

 

 


2

VT TERHI PELTOKORVEN TOIVOMUSPONSI: KOKONAISSELVITYKSEN JA SUUNNITELMAN TEKEMINEN PERUSKOULUJEN KOULUTERVEYDENHUOLLOSTA

 

Khs 2006-2550

 

Vs.Stj ilmoittaa, että käsitellessään 15.11.2006 talousarviota vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2007 – 2009 Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

7 (15)            "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että peruskoulujen kouluterveydenhuollosta tehdään kokonaisselvitys ja suunnitelma STM:n suositustenmukaisen henkilöstömitoituksen saavuttamisesta.” (Terhi Peltokorpi, äänin 60-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Terveyslautakunta toteaa (3.4.2007), että Helsingin terveyskeskus tuottaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja runsaalle 100 000:lle Helsingissä opiskelevalle koululaiselle ja opiskelijalle, joista peruskoululaisia on 48 277. Peruskoulujen oppilaista on noin 6 % ulkokuntalaisia. Terveyslautakunta keskittyy vastauksessaan peruskoulujen henkilöstömitoituksiin.

 

Tämän hetkinen terveydenhoitajien mitoitussuositus Helsingin peruskouluihin suuntautuvassa kouluterveydenhuollossa on yksi terveydenhoitaja 800 peruskoululaista kohden. Lääkäreiden mitoitussuosituksena on yksi lääkäri 6000 peruskoululaista kohden.

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yksikkö on tavoitteellisesti suunnannut henkilöstövoimavaroja erityisesti nuorimpien ikäluokkien terveyden edistämiseksi ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Yksikköön on lisätty vuosina 2004 - 2006 neljän lääkärin, yhdeksän terveydenhoitajan ja kahden psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssit. Terveydenhoitajien vakansseista kolme on sijoitettu varahenkilöstöön. Tänä vuonna yksikkö saa vielä yhden lääkärin, 1,5 terveydenhoitajan ja kolme psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssit.

 

Vuonna 2007 terveyskeskuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 117,5 terveydenhoitajan kokonaistyöpanoksesta on suunnattu 78 terveydenhoitajan työpanos peruskouluihin. Yksikössä on 10 omaa lääkärin vakanssia ja lisäksi terveysasemilta saadaan lisäksi seitsemän lääkärin työpanos. Lääkäreiden kokonaistyöpanoksesta valtaosa on kohdennettu kouluterveydenhuoltoon eli peruskouluissa on käytössä noin 10 lääkärin työpanos. Edellä mainittujen lisäksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on 1 psykologi, 2 psykiatrista sairaanhoitajaa ja 3 terveydenhoitajan varahenkilöä. Peruskoululaisten hyvinvointia ja kasvua tukevat myös opetusviraston tarjoamat kuraattori- ja koulupsykologipalvelut.

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on osoittanut resursseistaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi moniammatillisesti toteutettavaan alueelliseen toimintaan Luotsissa, Itäluotsissa ja Koillisväylässä kuhunkin yhden terveydenhoitajan. Luotsi on etsivän työn ryhmä, joka toimii nuorten omilla kokoontumispaikoilla. Itäluotsissa ja Koillisväylässä on erityistukea tarvitsevien 12 - 15 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen vahvistamisen tiimit, jotka toimivat yhteistyössä kodin, koulun ja vapaa-ajan toimintojen kanssa. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön mitoitussuosituksessa oppilasmäärät ovat matalammat. Yhtä kokopäiväistä terveydenhoitajaa kohden tulee olla 600 peruskoululaista. Lääkärimitoituksen osalta ministeriön ohje suosittaa, että kouluterveydenhuollon lääkärillä on 500 oppilasta kohden yksi työpäivä viikossa tai kokopäiväisellä koululääkärillä on korkeintaan 2100 koululaista.

 

Tämän hetken kouluterveydenhuollon mitoitus on siis 618 koululaista yhtä terveydenhoitajaa kohden peruskouluissa, mikä on lähes STM:n mitoituksen mukainen. Lääkäriä kohden peruskoululaisten määrä on 4827, mikä ylittää selvästi STM:n suosituksen. Peruskouluihin tulisi STM:n mitoitussuositusten mukaisesti lisätä 9 lääkärin työpanos.

 

Kouluterveydenhuollon henkilöstöllä on hyvä kliininen ammattitaito sekä perehtyneisyys terveyden edistämiseen. Henkilöstön osaamista on systemaattisesti kehitetty ja terveysneuvontaa on kohdistettu erityisesti päihteiden käytön vähentämiseen.  Henkilöstö on pysyvää ja vakanssien täyttöaste on 100 %.

 

Kansanterveyslakiin on tänä vuonna hyväksytty muutoksia opiskelijaterveydenhuoltoa koskeviin säädöksiin ja muutoksilla tulee olemaan vaikutuksia myös kouluterveydenhuoltoon.

 

Terveyslautakunta toteaa yhteenvetona, että terveyskeskuksen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yksikköä johdetaan yhtenä kokonaisuutena ja sillä on selkeä toimintasuunnitelma, joka sisältää henkilökunnan mitoituslaskelmat. Toiminnan sisältöjä on kehitetty ja toiminnan laatua seurataan laatumittauksilla. Yksikkö on viime vuosina tavoitteellisesti suunnannut henkilöstövoimavaroja erityisesti nuorimpien ikäluokkien terveyden edistämiseksi ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi, mikä johdosta peruskoulujen terveydenhoitajamitoitus on lähes STM:n mitoitussuositusten mukainen. Lääkärimitoituksen saavuttaminen edellyttää 9 lääkärin vakanssin lisäämistä. Koululaisilla on kouluterveydenhuoltoon kohdennettujen resurssien lisäksi käytössään terveysasemien lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut, jotka eivät sisälly kouluterveydenhuollon mitoituslaskelmiin. 

 

Terveyskeskuksessa selvitetään parhaillaan ensi vuoden resurssitarpeita. Mikäli vuonna 2008 halutaan saavuttaa STM:n mitoitussuositukset Helsingin kouluterveydenhuollossa peruskoulujen lääkäriresurssien osalta, edellyttää se noin 0,5 milj. euron lisämäärärahan osoittamista terveyskeskukselle. Terveyslautakunta edellyttää, että jo vuoden 2008 talousarvioesitykseen sisällytetään esitys kouluterveydenhuollon lääkäreiden lisäämisestä asteittain. Lautakunta toteaa lopuksi, että opiskeluterveydenhuollon puolella henkilöstöresurssien vakanssilisäystarpeet ovat suuremmat.

 

Terveyslautakunnan edellä oleva lausunto syntyi yksimielisesti äänin 9 - 0 puheenjohtaja Ikävalkon jäsen Haukan kannattamana tekemän muutosesityksen mukaisena.

 

Esittelijän kannatuksetta jääneen ehdotuksen mukaan:

 

-       lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen lopussa olisi tullut olla seuraava virke: ” Väestöennusteiden mukaan vuoteen 2015 mennessä 7-15 -vuotiaiden eli peruskouluikäisten määrä vähenee lähes 8000:lla, mikä vaikuttaa peruskoulujen kouluterveydenhuollon resurssitarpeita vähentävästi ” sekä

-       lausunnon viimeisen kappaleen toiseksi viimeisenä lauseena olisi tullut olla päätökseksi tulleen lauseen: ”Terveyslautakunta edellyttää, että jo vuoden 2008 talousarvioesitykseen sisällytetään esitys kouluterveydenhuollon lääkäreiden lisäämisestä asteittain” sijasta seuraava kannanotto: ” Ottaen huomioon kaupunginhallituksen asettamat kustannustavoitteet ja terveyskeskuksen talousarvioraamit, ei lisäysten esittäminen terveyskeskuksen omaan talousarvioon ole mahdollista ”.

 

Vs.Stj toteaa, että opetusviraston palveluksessa olevat koulupsykologit ja koulukuraattorit eivät sisälly kouluterveydenhuollon mitoituslaskelmiin. Perusopetuslinjalla on 39 koulupsykologin ja 47 koulukuraattorin tointa ja ruotsinkielisellä koulutuslinjalla 5 koulupsykologin ja 5 koulukuraattorin tointa. Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla on 8 psykologin ja 10 kuraattorin tointa. Kouluterveydenhuollon lääkäreiden lisääminen on talousarvioasia, joka ratkaistaan talousarvion käsittelyn yhteydessä.

 

VS.STJ                             Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Peltokorpi ) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Terhi Peltokorpi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Peltokorvelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


3

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS TERVEYSASEMAVERKON KEHITTÄMISEEN LIITTYVISTÄ PÄÄTÖKSISTÄ TEHTYIHIN VALITUKSIIN

 

Khs 2005-2283

 

Vs.Stj toteaa, että Khs päätti 31.10.2005 (§ 1311), ettei se ota terveyslautakunnan 25.10.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen. Samalla Khs päätti merkitä tiedoksi liitteenä olleet terveyslautakunnan kokouksen 25.10.2005 päätöksiä koskeneet järjestöjen ja yhdistysten kirjeet ja kannanotot liittyen terveysasemien toiminnan järjestämisen periaatelinjauksiin ja terveysasemaverkon kehittämislinjauksiin.

 

Terveyslautakunta oli 25.10.2005 (§ 308) päättänyt hyväksyä ehdotuksen Myllypuron, Pukinmäen, Vironniemen ja Viikin terveysasemien toiminnan siirtämisen päätöksessä tarkemmin mainituille terveysasemille vuoden 2006 aikana. Samalla se oli päättänyt hyväksyä esittelijän ehdotuksen terveysasemaverkon kehittämisestä jatkosuunnittelun pohjaksi (§ 307).

 

XXXX XXXX, XXXX XXXX, Katajanokkaseura ry, Kruunuhaan Asukasyhdistys ry, Kruunuhaka-Seura ry, Oulunkylä-Seura ry, Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys ry, Pukinmäki-Seura ry, Savela-Seura ry, Suomenlinnanseura ry, Viikki-Seura ry, XXXX XXXX, XXXX XXXX ja Malminkartanon Asukasyhdistys ry ovat tehneet oikaisuvaatimukset terveyslautakunnan päätöksistä. Terveyslautakunta on 20.12.2005 (§ 356) hylännyt vaatimukset.

 

XXXX, XXXX, XXXX, XXXX ja edellä mainitut yhdistykset ovat vaatineet terveyslautakunnan päätösten kumoamista hallinto-oikeuden päätöksessä lähemmin selostetulla tavalla. XXXX on lisäksi vaatinut Khn edellä mainitun päätöksen kumoamista ja pyytänyt että hallinto-oikeus hankkii tarvittaessa ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnot asian selvittämiseksi.

 

Yhdistykset ovat lisäksi vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

 

./.                   Helsingin hallinto-oikeus on 16.4.2007 antanut asiassa päätöksen, josta jäljennös on esityslistan tämän asian liitteenä.

 


Hallinto-oikeuden ratkaisu on seuraava:

 

1                          Hallinto-oikeus hylkää XXXX:n vaatimuksen lausuntojen hankkimisesta ennen asian ratkaisemista.

2                          Hallinto-oikeus ei tutki XXXX:n valitusta siltä osin kuin se koskee kaupunginhallituksen 31.10.2005 tekemää päätöstä (§ 1311).

3                          Hallinto-oikeus hylkää valitukset terveyslautakunnan päätöksestä 20.12.2005 § 356.

4                          Hallinto-oikeus hylkää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

 

Perustelut   1. Vaatimus lausuntojen hankkimisesta

 

Hallinto-oikeus katsoo, ettei ole tarpeellista hankkia XXXX:n esittämiä lausuntoja asian selvittämiseksi. Valitus tulee tutkittavaksi käytettävissä jo olevan aineiston pohjalta.

 

2. XXXX:n valitus kaupunginhallituksen 31.10.2005 tekemästä päätöksestä (§ 1311)

 

Kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

 

Helsingin kaupungilta 26.3.2007 saadun selvityksen mukaan kaupunginhallituksen 31.10.2005 (§ 1311) tekemästä päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimusta. Asiasta ei siten voida tehdä valitusta. Kaupunginhallituksen päätös perustui kuntalain otto-oikeutta koskevaan 51 §:ään. Hallinto-oikeus toteaa, että tällainen otto-oikeuden käyttämättä jättämistä koskeva päätös on käsittelyratkaisu, joka on luonteeltaan valmistelua. Se ei sisällä sellaista asiaratkaisua, josta voidaan tehdä oikaisuvaatimus. Asiaa ei ole siten syytää siirtää oikaisuvaatimuksenakaan käsiteltäväksi.

 


3. Terveyslautakunnan päätökset

 

Hallinto-oikeuden päätöksessä perustellaan ratkaisua terveyslautakunnan päätöksistä tehtyjen valitusten hylkäämiseen ja tullaan johtopäätökseen, että terveyslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Terveyslautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusta ei saa tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella.

 

4. Oikeudenkäyntikulut

 

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että yhdistykset joutuvat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

 

Sovelletut oikeusohjeet

 

Perusteluissa mainittujen lisäksi

Kuntalaki 90 § ja 100 §

Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 mom

Muutoksenhaku

 

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Vs.Stj ilmoittaa, että hallinto-oikeuden päätöksestä on hallinto-oikeuden kehotuksen mukaan ilmoitettu kuntalain 97 §:n mukaisesti 17.4.2007. Edelleen Vs.Stj toteaa, että hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenee, että päätöksestä on lähetetty jäljennös myös terveyslautakunnalle.

 

VS.STJ                             Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 16.4.2007 antaman päätöksen XXXX XXXX:n ym. valituksiin terveyslautakunnan 20.12.2005 tekemästä terveysasemaverkon kehittämiseen liittyvästä päätöksestä sekä XXXX XXXX:n valitukseen kaupunginhallituksen 31.10.2005 tekemästä päätöksestä otto-oikeuden käyttämättä jättämisestä.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITE

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 16.4.2007