Tietokekus | Kirjasto ja tietopalvelu
Helsingin kaupunki    Helsingin kaupungin haku

Tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu

Faktacentralens kvartalpublikation

City of Helsinki Urban Facts's Quarterly Publication

Quarterly 2008

Kuva: Matias Kukkonen

Quarterly 2/2008Kvartti 1/2008

Kvartti 4/2007

Julkaisu


Kvartti-4/07

Tämän Kvartin artikkelit kertovat sosiaalipalveluista, äänestysaktiivisuudesta, lapsiperheistä, erilaisista toimintamalleista yhteisten asioiden hoitamiseksi, seudullisista kumppanuushankkeista ja helsinkiläisestä kaupunkitutkimuksesta.
Kannen kuvan alkutalven maisema avautuu Tietokeskuksen uusista toimitiloista Ympyrätalon 5. kerroksesta.

Quarterly 2007

Publication


Senaatintori

Kvartti 2/2007

Kesästä 2007 on tulossa jälleen vilkas festarikesä. Helsingin festivaalien kehitystä 1960-luvulta tähän päivään esittelee Satu Silvanto. Lasten näkökulma on edustettuna kahdessa artikkelissa; Anna Kanervo kertoo, millaiselta lasten lähiympäristö näyttäytyy lasten omin silmin. Aineisto kerättiin ns. pehmo-Gis menetelmällä. Sini Askelon aiheena ovat lapset ja lapsiperheet Helsingissä tilastojen valossa. Artikkelissa "Lähiöt täällä - kuuleko Helsinki" esitellään puolestaan aikuisten mielipiteitä asuinalueestaan.


Koko julkaisu


Kvartti-1/07

Kvartti 1/2007

Tutkimuskohteina kaupunkiseudut ovat osoittautuneet varsin haastaviksi. Tutkimustulosten vertailu ja kokonaiskuvan muodostaminen kehityksestä on vaikeaa. Tässä lehdessä aiheeseen pureudutaan kolmen artikkelin voimin.

Miten Pietarin asuntotilanne ja asuntotuotanto on kehittynyt Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 1990-luvun alusta näihin päiviin? Tästä kertoo Hanna Majamäki.

Lisäksi saamme tietää, että keräily on suomalaisessa yhteiskunnassa "demokratisoiva" harrastus, sillä keräilijöitä on niin nuorissa ja vanhoissa kuin koulutetuissa ja vähemmän koulutetuissa. Keräily on myös yhtä yleistä eri puolella Suomea.

Koko julkaisu


Quarterly 4/2006

Koko julkaisu
Publication


Kvartti 3/2006

Koko julkaisu


Kvartti 2/2006

Koko julkaisu

Eero Holstila
Kohti maailmanluokan innovaatioekologiaa
För en innovationsekologi av världsklass

Antti Hautamäki
Innovaatioiden ekosysteemi kaupunkipolitiikan ytimessä
Innovationsekosystem i stadspolitiksens kärna

Juha Kostiainen
Innovaatiiviset miljööt kaupunkipolitiikan työkaluiksi
Innovativa miljöer som redskap för stadspolitik

Markku Sotarauta & Richard Lester
Yliopistot sattuman lähteinä ja tarttumapintoina
Universiteten som källa och kontaktyta för slumpen

Pekka Ylä-Anttila & Hannu Hernesniemi
Helsingin seudun ja Uudenmaan aluetalous - selittävätkö klusterit ja erikoistuminen nopeaa kasvua?
Beror snabb ekonomisk tillväxt i Helsingforsregionen och Nyland på kluster och specialisering?

Maailman tietotalouden kilpailukyvyn indeksi WKCI
World Knowledge Competitiveness Index


Iso kuva

Kvartti 1/2006

Koko julkaisu

Vesa Keskinen
Katse välillä taaksepäin
Vi blickar tillbaka också

Laura Kolbe
Helsinki eurooppalaisena pääkaupunkina
Helsingfors som europeisk huvudstad

Anja Kervanto Nevanlinna
Kaupunkikuvan tutkimus historian ja muistin näkökulmasta
Stadsbildsforskning ur historiens och minnets synvinkel

Minna Sarantola-Weiss
Muistoja lenkkipolulta
Minnen från motionsslingan

Eeva Miettinen & Raimo Savolainen
Kouluelämää Snellmanin ajan Helsingissä
Skolliv i Helsingfors på Snellmans tid

Marja Pehkonen
Helsinkiläisten museoidut muistot
Helsingforsbornas minnen på museum

Helsinkiä stereokuvista
Helsingfors i stereoskopi

Samu Nyström
Sata vuotta sairaankuljetusta Helsingissä
Sjuktransporterna hundra år i Helsingfors

Jeanette Bandel & Irene Lundquist Svenonius
Tukholman tilastoväen katseet näkevät sata vuotta taaksepäin sekä eteenpäin
Stockholms statistiker blickar hundra år bakåt och framåt

Martti Helminen
Töölön kaava 100 vuotta
Tölö planläggning 100 år

Vesa Keskinen
Kolariton keskiviikko -kampanja 1966–1971
Kampanjen Kolariton keskiviikko för en krockfri onsdag 1966–1971

Camilla v. Bonsdorff
Rakentamisen sääntelyä ja terveyden valvontaa
Byggnadsreglering och hälsoövervakning

Vesa Keskinen
Työtä ja urheilua Malmin kentällä 1949
Arbete och sport på Malm 1949

Sini Askelo
Statistisk Årsbok för Helsingfors stad 100 år
Helsingin tilastollinen vuosikirja 100 vuotta

Kvartti 4/2005

Koko julkaisu

Asta Manninen
European metropolises – major centres of economic activity

Leila Lankinen & Sini Askelo & Timo Äikäs
Arts and culture and Helsinki’s international competitiveness

Mats Nylund
Sporting mega-events and the residents: Assessing the IAAF World Championships 2005

Eero Holstila
Innovative Helsinki: Culminatum as a tool to govern Helsinki as a Science Region

Seppo Montén
How do we compensate for a shrinking labour force?

Marjatta Hietala and Martti Helminen
A Historical Atlas for Helsinki

Harry Schulman and Magnus Gräsbeck
It works both ways

Kvartin 3/05 kansi

Kvartti 3/2005

Koko julkaisu

Helsingin väestökehitys uudelle uralle?
Befolkningsutvecklingen i Helsingfors på ny kurs?

Asta Manninen

Helsinkiläisten palvelujen arviointia vuosina 2001 ja 2005
Helsingforsborna bedömde sin stads service 2001 och 2005

Vesa Keskinen

Asuntojen hinnat, tulotaso ja asuinalueiden luonne
Bostadspriser, inkomstnivå och bostadsområdenas karaktär

Ari Niska

Turvattomuuskokemuksissa myös laadullisia eroja
Även kvalitativa skillnader i upplevd trygghet

Martti Tuominen

Yhteisstrategiat Helsingin suunnittelussa
Gemensamma strategier inom planeringen i Helsingfors

Hannu Kalajoki

Maahanmuuttajatyö onnistunut pääkaupunkiseudulla kohtalaisen hyvin
Invandrararbetet har lyckats rätt bra i Huvudstadsregionen

Tuula Joronen

Teen, ajattelen – ympäristöasioissa usein eri asia
Teori och praktik ofta isär i miljöfrågor

Markku Lankinen

Mitä mieltä oltiin Suomen nuorisosta vuonna 1959?
Vad tyckte folk om ungdomar i Finland år 1959?

Vesa Keskinen


Kvartin kansi

Kvartti 2/2005

Koko julkaisu

Kaupunki, muutokset, tulevaisuus
Stad, förändring, framtid

Asta Manninen

Kuntien valtionosuuksien kohdentamisen vaikeus
Svårigheten att fördela statsandelarna

Heikki Helin & Markku Lankinen

Kaupunkiohjelma seudullisen kehittämisen keinona
Stadsprogram – ett sätt att utveckla regioner

Marko Karvinen

Liikunnan harrastaminen ja urheilun seuraaminen pääkaupunkiseudulla
Motionering och intresse för idrott i huvudstadsregionen

Mats Nylund

Kaikki eivät halua asua pientaloissa
Alla vill inte bo i villa eller radhus

Martti Tuominen & Mari Vaattovaara & Matti Kortteinen

Kvartin kansi

Kvartti 1/2005

Koko julkaisu

Kaupungin kilpailukyky turvaa asukkaidenkin tarpeet
Stadens konkurrenskraft tryggar invånarnas service

Asta Manninen

Työvoimatarve ja työvoimatarjonta Helsingin seudulla
Behovet och utbudet av arbetskraft i Helsingforsregionen

Seppo Montén

Helsinkiläisten koulutustaso noussut ripeästi
Helsingforsbornas utbildningsnivå har stigit raskt

Timo Äikäs

”Ei mitään eksoottista” – monikulttuurinen tyttötyö käytännössä
”Ingenting exotiskt” – mångkulturellt flickarbete i praktiken

Lina Laurent

HIV -tartuntariskien vähentäminen painopisteenä lähialueyhteistyössä
Fokus inom närområdessamarbetet:minskning av risken för HIV-smitta

Päivi Puro


Kvartin kansi

Kvartti 4/2004

Koko julkaisu

Helsinki ja Helsingin seutu – millä kehitysuralla?
Helsingfors och Helsingforsregionen – på vilken kurs?

Asta Manninen

Helsingin seudun aluetalous eurooppalaisesta näkökulmasta
Helsingfors regionalekonomi ur europeiskt perspektiv

Seppo Laakso

Mitä asuntojen hintojen kehitys kertoo pääkaupunkiseudun rakenteellisesta kehityksestä?
Bostadsprisernas och Huvudstadsregionens strukturella utveckling

Henrik Lönnqvist & Mari Vaattovaara

Alueiden väliset erot Helsingissä 2000–2004: kasvavaa erilaistumista vai erojen tasoittumista?
Lokala skillnader i Helsingfors 2000–2004: differentiering eller utjämning?

Ari Niska

Kvartin lukijatutkimus
Läsarenkät om Kvartti

Vesa Keskinen

Viheralueiden arvokartoitus tuo puuttuvaa tietoa kaupunkisuunnitteluun
Kartläggning av värderingar ger stadsplaneringen nya rön om grönområdena

Liisa Tyrväinen


Quarterly 3/2004

Complete publication


Perspectives for Helsinki
Asta Manninen

Population projection for Helsinki
Seppo Laakso and Pekka Vuori

The City of Helsinki – an important player in urban research
Harry Schulman and Magnus Gräsbeck

Residents mostly pleased – but public services could be closer
Mira Kajantie

Towards an ideapolis: the creative Helsinki Region
Seija Kulkki

Helsinki in the knowledge economy
Leo van den Berg & Peter M.J. Pol & Willem van Winden & Paulus Woets

Finnish ICT and furniture companies’ strategies towards relocating operations to Estonia
Daniel Stöckli


Kvartti 2/2004

Koko julkaisu

Ennusteet ja ennakoivat indikaattorit liian toiveikkaita? Alltför optimistiska prognoser och indikatorer?
Asta Manninen

Kaupungin taloudellisen kasvun mekanismit – vienti-impulsseja, sisäsyntyisiä tekijöitä ja kerroinvaikutuksia
Mekanismerna för städernas ekonomiska tillväxt: exportimpulser, internt födda faktorer och koefficientverkningar

Seppo Laakso & Heikki A. Loikkanen

Väestön ikääntyminen tuo haasteita palvelujärjestelmälle – kunnat kohtaavat ikääntymishaasteen eri aikaan
Befolkningens åldrande utmanar servicen vid olika tid i olika kommuner

Sari Kauppinen & Salla Säkkinen

Katse kääntyy ikääntyviin
Blicken riktas på de äldre

Sini Askelo

Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994–2002
Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994–2002

Juha Suokas

Helsinkiläisten turvallisuutta tutkitaan
Helsingforsbornas trygghet under lupp

Markku Heiskanen – Outi Roivainen – Martti Tuominen

Kvartti 1/2004

Tässä Kvartissa analysoimme Helsingin seudun hitaan talouskasvun syitä ja seurauksia. Oman kuvauksensa saa myös se, miltä Helsingin metropolialue näyttää muiden Suomen kaupunkiseutujen joukossa. Artikkeleista kaksi liittyy informaatioteknologiaan.

Helsingin seudulle tarvitaan vahvempaa talouskasvua ja parempaa työllisyyttä
Helsingforsregionen behöver starkare ekonomisk tillväxt och högre sysselsättning
Asta Manninen

Helsingin väestökehitys 2000-luvulla
Befolkningsutvecklingen i Helsingfors på 2000-talet
Pekka Vuori

Informaatiosektori ja aluetalouksien suorituskyky
Informationssektorn och regionekonomiernas prestationsförmåga
Ilkka Susiluoto

Näkemyksiä paikkatietojen ja internetin hyödyntämisestä yhdyskuntasuunnittelussa
GIS-data och Internet i samhällsplaneringen
Ari Jaakola & Mari Vaattovaara

Helsinki-tilasto 2005 ohjelman toteutuminen ja uudet haasteet
Programmet Helsingforsstatistik 2005:s efterlevnad och nya utmaningar
Leila Lankinen

Hyvää elämää ja hyvää tietoa kaupunkiseuduista
Bra liv och god information om stadsregioner
Asta Manninen & Janne Antikainen & Tarja Pyöriä


Toimittaja
Redaktör
Tutkija Vesa Keskinen
Puh: (09) 310 36296 tai email:Päätoimittaja
Ansvarig redaktör
Asta Manninen
Puh: (09) 310 36400 tai email:Tilaukset:
Bestellningar
Puh. (09) 310 36293 tai


 
  PL 5500, 00099 Helsingin kaupinki - Puh: (09) 310 1612- Fax: (09) 310 36601 - t ietokeskus.kirjaamo@hel.fi