Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 10.11.2015 klo 16.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

 

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Helsingin uudeksi yleiskaavaksi (Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen


Esittelijä teki ehdotukseen seuraavat muutokset:

Seuraava kaavamääräys:
Voimassa olevilla osayleiskaava-alueilla: Jätkäsaari, Keski-Pasila, Sörnäistenranta ja Hermanninranta, Kuninkaantammi, Pohjois-Haagan itäosa sekä Kruunuvuorenranta tämä yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen.

Korvataan uudella kaavamääräyksellä:
Tämä yleiskaava ei korvaa voimassa olevia Jätkäsaaren, Keski-Pasilan, Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan, Kuninkaantammen, Pohjois-Haagan itäosan ja Kruunuvuorenrannan osayleiskaavoja.

Santahaminan kaakkoispuolella sijaitsevat, yleiskaavaehdotuksessa viher- ja virkistysalueeksi merkityt saaret ja luodot (7 kappaletta) merkitään puolustusvoimien alueeksi.


Lisäksi lautakunta hyväksyi yksimielisesti seuraavat vastaehdotukset:

Lovén Jape + Rautava Risto:
Rastilan leirintäalueen lännessä viher- ja virkistysalueeseen rajautuvan pohjois-eteläsuuntaisen asuntovaltaisen alueen A2 -ruuturivin pohjoisin ruutu sekä viher- ja virkistysalueeseen rajautuva pohjois-eteläsuuntainen A1- ruuturivi muutetaan viher- ja virkistysalueeksi (yhteensä 3 ruutua).

Lovén Jape + Rautava Risto:
Merellisen virkistyksen ja matkailun alue Uutelan itärannalla muutetaan kokonaan virkistys- ja viheralueeksi.


Lovén Jape + Rautava Risto:
Päätösehdotukseen: Lisäksi lautakunta toteaa, että Rastilan leirintäalueelle selvitetään korvaava paikka Helsingistä alueen jatkosuunnittelun yhteydessä.

Lovén Jape + Rautava Risto:
Suurmetsäntien pohjoispuolella asuntovaltaisen alueen A4 4 ruutua Aurinkomäen puiston itäreunassa muutetaan virkistys- ja viheralueeksi.


Loukoila Eija + Rautava Risto:
Tuomarinkylän alueelta poistetaan kaikki 4 asuntovaltaisen alueen A3-ruutua kartanoalueen eteläpuolelta ja muutetaan virkistys- ja viheralueeksi.

Loukoila Eija + Rautava Risto:
Päätösehdotukseen: Lisäksi lautakunta toteaa, että:
- Ramsinniemen alueen jatkosuunnittelun yhteydessä on selvitettävä, kuinka voidaan turvata virkistys-, luonto- ja luonnonsuojeluarvot sekä mahdollisimman esteetön pääsy rannoille.

Silfverberg Outi + Rautava Risto:
Vantaanjoen varsi, Veräjämäki/Oulunkylä:
Vanhankaupungin vedenpuhdistamon pohjoispuolella muutetaan yhdyskuntateknisen huollon alueen pohjoispuolisen viher- ja virkistysalueruudun pohjoispuoliset kolme asuntovaltaisen alueen A2-ruutua viher- ja virkistysalueeksi.

Silfverberg Outi + Rautava Risto:
Munkkivuoren metsä Ulvilantien pohjoispuolella ja Turunväylän varsi:
Talin metsän alueelta muutetaan asuntovaltaisen alueen A2 - ruutuja pohjoisimman A3 ruuturivin pohjoispuolelta 6 kappaletta viher- ja virkistysalueeksi. Yksi rivi Turunväylän molemmin puolin (lähellä Huopalahdentien risteystä ) olevan asuntovaltaisen alueen A2 ruutuja muutetaan A1 ruuduiksi (yhteensä kaksi riviä) sekä näiden pohjoispuolinen yksittäiseksi jäävä A2 ruutu muutetaan viereisten ruutujen mukaan A3-ruuduksi.

Silfverberg Outi + Rautava Risto:
Keskuspuiston keskiosa:
Hämeenlinnanväylän varressa, radan pohjoispuolella, radasta lukien toisen ja kolmannen sekä viidennen itä-länsisuuntaisen Kantakaupunki -merkinnällä olevan ruuturivin itäisin ruutu muutetaan viher- ja virkistysalueeksi (yhteensä 3 ruutua).

Silfverberg Outi + Rautava Risto:
Keskuspuiston pohjoisosa:
Hämeenlinnanväylän varressa, Pirkkolan urheilupuiston vieressä muutetaan pohjoisimman itä- länsisuuntaisen Kantakaupunki -merkinnällä olevan ruuturivin itäisin ruutu, pohjoisesta lukien neljännen ruuturivin itäisin ruutu sekä raidejokerilinjauksen eteläpuolisen ruuturivin itäisin ruutu viher- ja virkistysalueeksi (yhteensä 3 ruutua).

Silfverberg Outi + Rautava Risto:
Lisäys virkistys- ja viheraluemerkintään:
Virkistys- ja viheralueiden kehittämisessä huomioidaan yleiskaavan liitekartassa esitetty metsäverkosto. Lähtökohtana on säilyttää verkoston metsäinen luonne.

Silfverberg Outi + Rautava Risto:
Päätösehdotukseen:
Lisäksi lautakunta toteaa, että Vartiosaaren tulevat ratkaisut päätetään käsittelyssä olevan osayleiskaavan yhteydessä.

Andersson Hennariikka + Rautava Risto:
Päätösehdotukseen:
Lisäksi lautakunta toteaa, että:
- Vattuniemen alueesta tehdään kokonaissuunnitelma, missä otetaan huomioon myös julkisten palveluiden sijoittuminen alueelle

Andersson Hennariikka + Rautava Risto:
Vattuniemen läntisen toimitila-alueen ruudut (9 kpl) sekä niiden eteläpuolisen asuntovaltaisen alueen kaikki A1-merkinnällä olevat ruudut (3 kpl) muutetaan kantakaupunkimerkinnäksi (C2)

Niiranen Matti + Rautava Risto:
Talin golf-kentälle tehdään sellaiset muutokset, että on mahdollista säilyttää se 18-reikäisenä.
Talin golf-kentän alueella poistetaan A2 - ruutuja 11 kappaletta seuraavasti:
- golf-kentän pohjoisosassa lännestä lukien poistetaan toisen pystysuuntaisen ruuturivin alin ruutu sekä eteläisin ruuturivi kaupungin rajalta lukien.
- golf-kentän eteläosassa A2 -varauksen keskimmäiset 6 ruutua poistetaan siten, että Turun väylän suunnasta tulevalta viheryhteydeltä lukien yksi pystysuuntainen kahden ruudun pituinen ruuturivi säilyy A2- merkinnällä merkittyjä ruutuja ja siitä lukien poistetaan kaksi pystysuuntaista 3 ruudun mittaista ruuturiviä. Vastaavasti lisätään yhteensä kaksi ruutua Turun väylän suunnasta tulevan viheryhteyden päähän ja sen länsipuolelle (yhteensä kaksi uutta ruutua) golf-kentän reunaan.

Niiranen Matti + Rautava Risto:
Päätösehdotukseen: Lisäksi lautakunta toteaa, että
- Bulevardien mahdollinen toteuttaminen aloitetaan niistä kohteista, jotka ovat taloudellisesti kannattavimpia ja liikenteellisesti toimivimpia. Lisäksi ennen toteuttamista selvitetään se, miten bulevardit voidaan toteuttaa niin, että niiden liikenteestä ei aiheudu kohtuuttomia terveysriskejä asukkaille.

Rautava Risto + Soininvaara Osmo:
Nordenskiöldinkadun varrella lisätään kantakaupunkimerkintää (C2) yhteensä kolmen ruudun verran: vanhan jäähallin koilliskulmasta kaksi ruutua pohjoiseen ja eteläisimmän ruudun itäpuolelle yksi ruutu. Mannerheimintien vierustalla, Mäntymäenkentän kohdalla lisätään kantakaupunkimerkintää (C2) kolmen ruudun verran: kaksi ruutua pohjoiseen oopperatalolta ja yksi ruutu kisahallilta itään.


Jäsen Packalén teki seuraavan vastaehdotuksen:
Malmin nykyisen lentokentän alueella yleiskaavan karttamerkinnät muutetaan siten, että ne mahdollistavat kenttäalueen kehittämisen niin, että ilmailutoiminta, liiketoiminta ja asuntorakentaminen otetaan kokonaisuutena huomioon (9.12.2014 julkaistun ennakkosuunnitelman periaatteiden mukaisesti).

Vastehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu. Jäsen Packalén jätti esityksenä mukaisen eriävän mielipiteen.

Liitteet

1

Yleiskaavaehdotuksen kartta, päivätty 6.10.2015

2

Yleiskaavaehdotuksen selostus: Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava, päivätty 6.10.2015

3

Teemakartta: Virkistys- ja viherverkosto 2050, 6.10.2015

4

Teemakartta: Kaupunkiluonto, 6.10.2015

5

Teemakartta: Joukkoliikenteen runkoverkko 2050, 6.10.2015

6

Teemakartta: Tie-, katu- ja baanaverkko 2050, 6.10.2015

7

Teemakartta: Merellinen Helsinki, 6.10.2015

8

Teemakartta: Yhdyskuntatekninen huolto, 6.10.2015

9

Teemakartta: Kulttuuriympäristöt, 6.10.2015

10

Teemakartta: Kantakaupunki, 6.10.2015

11

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet, 6.10.2015

12

Teknistaloudellinen suunnittelu

13

Raideliikenteen verkkoselvitys

14

Natura-arviointi

15

Taloudellisten vaikutusten arviointi

16

Kaupunkibulevardien seudulliset vaikutukset

17

Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi - liikenneselvitys

18

Vuorovaikutusraportti III, 6.10.2015

19

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Pitäjänmäen Sulkapolun ympäristön asemakaavan muutokseksi (nro 12349) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 kartta, päivätty 3.11.2015

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 selostus, päivätty 3.11.2015

5

Havainnekuva, 3.11.2015

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 3.11.2015 ja keskustelutilaisuuden 21.5.2015 muistio

9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

10

Mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Pitäjänmäentien, Sulkapolun, Turkismiehentien ja Viinenkujan liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6492-2

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

2

Herttoniemen yritysalueen suunnitteluperiaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

Soininvaara Osmo + Silfverberg Outi:
Lautakunta päättää hyväksyä esityslistan liitteen 3 mukaiset 20.10.2015 päivätyt Herttoniemen yritysalueen suunnitteluperiaatteet tulevien asemakaavamuutosten pohjaksi siten muutettuina, että mikäli osoittautuu, ettei kysyntää suunnitellulle maankäytölle ole, varaudutaan lisäämään asumista alueella sekoitetun kaupunkirakenteen periaatteiden mukaisesti erityisesti lähellä metroasemia vaarantamatta olemassa olevan teollisuuden toimintaa..

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Soininvaara Osmo
JAA: 6, EI: 3, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Andersson Hennariikka, Loukoila Eija, Lovén Jape, Niiranen Matti, Packalén Tom, Välimäki Heta
EI: Rautava Risto, Silfverberg Outi, Soininvaara Osmo

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 6-3.

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Herttoniemen yritysalueen suunnitteluperiaatteet, osa 1, lähtötietoja, 20.10.2015

3

Herttoniemen yritysalueen suunnitteluperiaatteet, osa 2, suunnitteluperiaatteet, 20.10.2015

4

Herttoniemen yritysalueen Designkadun yleissuunnitelma, päivätty 24.3.2014

5

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1082-00/12

6

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liite, suunnittelualueen rajaus

7

Vuorovaikutusraportti, suunnitteluperiaatteet, 20.10.2015

8

Vuorovaikutusraportti, Designkatu, 20.10.2015

9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo, suunnitteluperiaatteet

10

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo, Designkatu

11

Mielipidekirjeet, suunnitteluperiaatteet

12

Mielipidekirjeet, Designkatu

13

Osa päätöshistoriaa, suunnitteluperiaatteet

14

Osa päätöshistoriaa, Designkatu

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Rautava Risto

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet, osa 1, lähtötietoja, 10.11.2015

3

Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet, osa 2, suunnitteluperiaatteet, 10.11.2015

4

Vuorovaikutusraportti 10.11.2015 liitteineen

5

Mielipidekirjeen lähettäjät -luettelo

6

Mielipidekirjeet

7

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Kannelmäen Kantelettarentie 9 asemakaavan muutokseksi (nro 12275) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esityksen muutos:

Esittelijän perusteluissa kappale (4) muutetaan muotoon (selventäviä aikamuotokorjauksia):
Nähtävillä olleessa muutosehdotuksessa tontti säilyi asuinkerrostalojen korttelialueena (AK). Nähtävillä ollut asemakaavan muutosehdotus mahdollisti nelikerroksisen uudisrakennuksen rakentamisen ja nykyisen rakennuksen korottamisen yhdellä kerroksella. Uutta rakennusoikeutta ehdotuksessa oli yhteensä 1 943 k-m² ja uusia asuntoja noin 20.

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva 10.11.2015

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12275 kartta, päivätty 19.8.2014, muutettu 10.11.2015

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12275 selostus, päivätty 19.8.2014, muutettu 10.11.2015

5

Havainnekuva 10.11.2015

6

Tehdyt muutokset

7

Tilastotiedot 19.8.2014, muutettu 10.11.2015

8

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

9

Kirje

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Auroran, Hesperian ja Koskelan sairaala-alueiden uudelleenkäyttöä (b-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Lovén Jape

Liitteet

1

Taipale Ilkka ym. valtuustoaloite Kvsto 26.8.2015 asia 25

 

Virastopäällikkö/Ksv

3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 10.11.2015

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi