Helsingin kaupunki

Esityslista

26/2015

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/2

 

10.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 21.10.2015 § 266

Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2016

HEL 2015-010422 T 00 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 21.10.2015 § 268

Herttoniemen yritysalueen tontin 43057/9 osan ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12346, Kirvesmiehenkatu 2)

HEL 2015-005344 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja (Kaj)

Kaj 26.10.2015 § 59

Kaupunginvaltuuston päätös 9.9.2015 asemakaava-asiassa (piirustus nro 12282, Viikki, Viikin monitoimitalo ja urheilukenttä)

HEL 2013-006633 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaj 26.10.2015 § 60

Kaupunginvaltuuston päätös 9.9.2015 asemakaava-asiassa stus nro 12312, Suutarila, Päitsitien länsipää)

HEL 2013-008274 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaj 26.10.2015 § 61

Kaupunginvaltuuston päätös 9.9.2015 asemakaava-asiassa (piirustus nro 12337, Vartiokylä, Kiviportintie 3)

HEL 2011-006815 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566