Helsingin kaupunki

Esityslista

26/2015

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/1

 

10.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.11.2015 § 322

HEL 2015-011471 T 08 00 00

Hankenro 0563_6

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

03.11.2015 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Heta Välimäki: Pyydän asian viikoksi pöydälle.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi