Helsingin kaupunki

Esityslista

26/2015

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/1

 

10.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pitäjänmäentien, Sulkapolun, Turkismiehentien ja Viinenkujan liikennesuunnitelma (a-asia)

Pöydälle 03.11.2015

HEL 2015-011471 T 08 00 00

Hankenro 0563_6

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6492-2 mukaisen Pitäjänmäentien, Sulkapolun, Turkismiehentien ja Viinenkujan liikennesuunnitelman.

Tiivistelmä

Pitäjänmäentien liikennejärjestelyjä esitetään muutettavaksi siten, että runkobussilinjan pysäkkien väliselle osuudelle rakennetaan ajosuunnat erottava keskikoroke. Toimenpiteellä parannetaan kadun ylittäjien turvallisuutta. Parannetaan Pitäjänmäentien pyöräilyolosuhteita Sulkapolun ja Viinenkujan välillä. Liikennesuunnitelma liittyy asemakaavan nro 12349 muutosehdotukseen, joka esitellään samassa kokouksessa.

Esittelijän perustelut

Pitäjänmäentie, Sulkapolku, Turkismiehentie ja Viinenkujan nykytilanne

Pitäjänmäentie on alueen läpimenevä pääkatu. Katu on Kaupintien ja Turkismiehentien välisellä osuudella 2 + 1 kaistainen. Kadun pohjoisreunalla on jalkakäytävä ja eteläreunalla kapea yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Pitäjänmäentien eteläreunan kaista on bussikaista. Sulkapolun ja Turkismiehentien välisellä osuudella sijaitsee runkobussilinjan 550 pysäkkipari. Pysäkkipari on erittäin vilkas joukkoliikenteen solmukohta vaihdettaessa junasta bussiin. Pysäkkiparin välisillä suojateillä on vuosien aikana tapahtunut useita loukkaantumisiin ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Pitäjänmäentien liikennemäärä on tällä kohdalla noin 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Sulkapolku ja Viinenkuja ovat vähäliikenteisiä kerrostaloalueen päättyviä tonttikatuja, joilla on pääosin asukkaiden tuottamaa liikennettä. Molemmilla kaduilla on jalkakäytävä kadun toisella reunalla ja pyöräily tapahtuu ajoradalla. Turkismiehentien varrella sijaitsevat alueen päiväkoti, kirjasto sekä Pitäjänmäen urheilukenttä. Kadun liikenne on huomattavasti vilkkaampaa kuin muilla alueen tonttikaduilla. Pysäköinti kadunvarrella on sallittu vain toisella reunalla. Sulkapolun liikennemäärä on noin 350 ja Turkismiehentien noin 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Alueen katujen nopeusrajoitus on 40km/h.

Liikennesuunnitelma

Suunnitelmassa esitetään Pitäjänmäentien liikennejärjestelyjä muutettavaksi siten, että Sulkapolun ja Turkismiehentien väliselle osuudelle rakennetaan kapea keskikoroke erottamaan vastakkaiset ajoradat toisistaan. Tarvittaessa keskikorokkeelle on mahdollista rakentaa myös aita, jotta kadun ylitys tapahtuisi ainoastaan suojateiden kohdalta. Kadun ylityskohdissa suojatiet rakennetaan vastaamaan uusia suunnitteluohjeita. Kadun eteläreunan yhdistetty jalankulku- ja pyörätie muutetaan rinnakkaiseksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi Sulkapolun ja Turkismiehentien välillä.

Pyörätieverkon täydentämisen yhteydessä Pitäjänmäentielle välillä Konalantie - Kaupintie - Vihdintie toteutetaan yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt.

Sulkapolulla jalankulku on ohjattu pysäköintilaitokseen johtavan ajoluiskan itäpuolelle. Ajoneuvoliikenne kannen päälle sekä pyöräily tapahtuu ajoluiskan länsipuolelta.

Sulkapolku 3:n länsireuna muutetaan tontin osaksi, jolla yleinen jalankulku ja pyöräily on sallittu. Toimenpiteellä parannetaan etelä-pohjoissuuntaista jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä rakentamalla esteetön yhteys Sulkapolulta Viinenkujalle. Viinenkujan eteläpäähän rakennetaan kääntöpaikka.

Sulkapolun länsireunan pysäköintialueen toimivuutta parannetaan uusilla järjestelyillä.

Turkismiehentien pohjoispään pysäköintialueelle lisätään pysäköintipaikkoja uusilla järjestelyillä.

Liikenteelliset vaikutukset

Asemakaavan mukainen täydennysrakentaminen tuottaa liikennettä noin 220 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne lisääntyy Sulkapolulla noin 140 ja Turkismiehentiellä 80 ajoneuvolla vuorokaudessa.

Jalankulku- ja pyöräliikenteen olosuhteet sekä kadun ylityksen turvallisuus paranevat Pitäjänmäentiellä pyörätiejärjestelyiden sekä keskisaarekkeen ansiosta. Myös Sulkapolun ja Viinenkujan välille rakennettava esteetön yhteys parantaa etelä-pohjoissuuntaista jalankulkua ja pyöräilyä.

Vuorovaikutus

Suunnitelmaa on esitelty ja vuorovaikutettu yleisötilaisuuksissa kaavan vuorovaikutuksen yhteydessä 21.1.2015 ja 21.5.2015. Mielipiteissä kannatettiin esteettömän jalankulku- ja pyörätie yhteyden toteuttamista Sulkapolun ja Viinenkujan välille sekä pidettiin hyvänä pyöräilyn olosuhteiden paranemista Pitäjänmäentien varrella.

Kustannukset (alv. 0%)

Liikennejärjestelyjen kustannukset sisältyvät asemakaavan toteuttamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Kustannusten suuruudeksi on Sulkapolun ja Viinenkujan osalta arvioitu 73 000 euroa ja Pitäjänmäentien muutostöiden osalta 400 000 euroa.

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelmat. Kadut rakennetaan alueen uuden maankäytön rakentamisen tahdissa.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6492-2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin  seudun liikenne

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 2

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566