Helsingin kaupunki

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 20.8.2013 klo 16.15

Kokouspaikka: Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Virastopäällikkö

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Seija Muurisen ja Laura Nordströmin sekä varatarkastajiksi jäsenet Tuomas Nurmelan ja Hannu Tuomisen.

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Selvitys tarkoituksenmukaisesta terveysasemaverkosta ja terveysasemien tulevasta määrästä pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavilla perusteluilla:

"Lautakunta pitää tärkeänä, että valtuuston tahtotila - sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi entistä paremman palvelun ja asukkaiden tarpeiden huomioon ottamisen saavuttamiseksi toteutuu palveluverkon uudistamisessa. Siksi on tärkeätä, että sote palveluverkon valmisteluun varataan riittävät ajalliset ja henkiset resurssit. Lisäksi on varmistettava, että henkilöstö pääsee vaikuttamaan uudistustyöhön ja sitä kautta sitoutuu muutoksien läpiviemiseen. Siihen tarvitaan myös aikaa.

Lautakunta katsoo, että nyt esittelyssä oleva ehdotus vaatii vielä jatkovalmistelua ja päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun seuraavin jatkovalmisteluohjein.

Sosiaali- ja terveystoimen integraation ja sen myötä muuttuvien palvelutarpeiden on oltava suunnittelun lähtökohtana, minkä pitää näkyä entistä selkeämmin ennen muuta sisällöllisesti, mutta myös fyysinä tiloina sekä keskustasolla että paikallisesti. Integraation edellytyksenä on selkeän palvelukonseptin laatiminen, minkä periaatelinjaukset ja toteuttamismallit lautakunta hyväksyy. Tähän on sisällytettävä ainakin perhekeskusmalli, lähipalvelut vs. keskitetyt, monipuolisemmat palvelut sekä koti- ja itsehoidon toteuttaminen. Mahdolliset pilotoinnit on esiteltävä alustavin hahmotelmin.

Ennaltaehkäisevän työn toteuttamismallien nykyistä selkeämmät linjaukset ottaen huomioon sosiaali- ja terveystoimen ja mahdollisesti myös muiden hallintokuntien yhteistyö.

Palveluverkon tarkastelussa otetaan huomioon erityisesti hyvät joukkoliikenneyhteydet ja tulevaisuudessa kasvavat ihmisten palvelutarpeet. Palveluverkon suunnittelussa on joukko epävarmuuksia, mutta esim. seuraavia asioita, jotka vaikuttavat palveluverkon tiheyteen tai palvelukonseptiin pitäisi ottaa huomioon;
- voimassa olevan terveydenhuoltolain vaikutukset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen rajan madaltaminen
- vuonna 2014 voimaan tuleva potilasdirektiivi ja sen mahdolliset vaikutukset
- meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntarakenteen uudistaminen kuten myös
- maankäyttöä koskevan uuden yleiskaavan valmistelu

Palveluverkkoon vaikuttavien asioiden pohdinta erilaisina vaihtoehtoisina ratkaisuina tulisi näkyä palveluverkkoa koskevassa suunnitelmassa. Lautakunta näkee, että terveysasemaverkkoa koskevat aiemmat päätökset arvioidaan uudelleen ja so-te palveluverkkolinjauksia tarkistetaan viimeistään 2016 ja aina tarvittaessa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan."


Käsittely

Asian käsittelyn yhteydessä tehtiin kaksi palautusehdotusta. Puheejohtaja Maija Anttila teki jäsen Seija Muurisen kannattamana alla esitetyn palautusehdotuksen 1 ja jäsen Joonas Leppänen jäsen Anna Vuorjoen kannattamana alla esitetyn palautusehdotuksen 2. Puheenjohtaja Anttilan palautusehdotus voitti jäsen Leppäsen tekemän palautusehdotuksen äänin 11 - 2. Tämän jälkeen lautakunta äänesti puheenjohtaja Maija Anttilan palautusehdotuksesta esittelijän ehdotusta vastaan. Puheenjohtaja Maija Anttilan palautusehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 0.

- Palautusehdotus 1(puheenjohtaja Maija Anttilan esittämä ja jäsen Seija Muurisen kannattama)

"Lautakunta pitää tärkeänä, että valtuuston tahtotila - sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi entistä paremman palvelun ja asukkaiden tarpeiden huomioon ottamisen saavuttamiseksi toteutuu palveluverkon uudistamisessa. Siksi on tärkeätä, että sote palveluverkon valmisteluun varataan riittävät ajalliset ja henkiset resurssit. Lisäksi on varmistettava, että henkilöstö pääsee vaikuttamaan uudistustyöhön ja sitä kautta sitoutuu muutoksien läpiviemiseen. Siihen tarvitaan myös aikaa.

Lautakunta katsoo, että nyt esittelyssä oleva ehdotus vaatii vielä jatkovalmistelua ja päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun seuraavin jatkovalmisteluohjein.

Sosiaali- ja terveystoimen integraation ja sen myötä muuttuvien palvelutarpeiden on oltava suunnittelun lähtökohtana, minkä pitää näkyä entistä selkeämmin ennen muuta sisällöllisesti, mutta myös fyysinä tiloina sekä keskustasolla että paikallisesti. Integraation edellytyksenä on selkeän palvelukonseptin laatiminen, minkä periaatelinjaukset ja toteuttamismallit lautakunta hyväksyy. Tähän on sisällytettävä ainakin perhekeskusmalli, lähipalvelut vs. keskitetyt, monipuolisemmat palvelut sekä koti- ja itsehoidon toteuttaminen. Mahdolliset pilotoinnit on esiteltävä alustavin hahmotelmin.

Ennaltaehkäisevän työn toteuttamismallien nykyistä selkeämmät linjaukset ottaen huomioon sosiaali- ja terveystoimen ja mahdollisesti myös muiden hallintokuntien yhteistyö.

Palveluverkon tarkastelussa otetaan huomioon erityisesti hyvät joukkoliikenneyhteydet ja tulevaisuudessa kasvavat ihmisten palvelutarpeet. Palveluverkon suunnittelussa on joukko epävarmuuksia, mutta esim. seuraavia asioita, jotka vaikuttavat palveluverkon tiheyteen tai palvelukonseptiin pitäisi ottaa huomioon;
- voimassa olevan terveydenhuoltolain vaikutukset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen rajan madaltaminen
- vuonna 2014 voimaan tuleva potilasdirektiivi ja sen mahdolliset vaikutukset
- meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntarakenteen uudistaminen kuten myös
- maankäyttöä koskevan uuden yleiskaavan valmistelu

Palveluverkkoon vaikuttavien asioiden pohdinta erilaisina vaihtoehtoisina ratkaisuina tulisi näkyä palveluverkkoa koskevassa suunnitelmassa. Lautakunta näkee, että terveysasemaverkkoa koskevat aiemmat päätökset arvioidaan uudelleen ja so-te palveluverkkolinjauksia tarkistetaan viimeistään 2016 ja aina tarvittaessa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan."

- Palautusehdotus 2 (jäsen Joonas Leppäsen esittämä ja jäsen Anna Vuorjoen kannattama)

Esitetään, että esitys palautetaan uudelleenvalmisteluun siten, että uudelleenvalmistelua ohjaavat seuraavat tekijät:

"1. Esitystä ohjaa laaja-alainen näkemys sosiaali- ja terveyspalveluista. On selvitettävä myös sosiaalipalveluiden näkökulmasta integraation hyödyt/haitat sekä tarpeet ja reunaehdot sote-asemaverkon kehittämiselle. Nykyinen esitys pohjautuu pelkästään terveysasemiin, jolloin sosiaalipalveluiden näkökulma jää taustalle.

2. Terveysasemaverkon kehittämisen johtotähtenä ei pidä olla tiukkaa tavoitetta asemien määrästä vaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja niiden vaikuttavuuden parantaminen. Integraatiota on tarkasteltava nykyisten toimivien asemien lähtökohdista jolloin pyritään vahvistamaan sitä, mikä nyt toimii hyvin, ja kehitetään sitä, mikä toimii huonosti.

3. Tavoitteena ei tule olla terveysasemien määrän vähentäminen alle 20:n, vaan niiden säilyttäminen helposti saavutettavina lähipalveluina. Helsingin pienimmätkin terveysasemat ovat valtakunnallisesti vertailtuna suurikokoisia. Pienemmissä yksiköissä sote-viraston yhdistymisestä saadut synergiaedut ovat paremmin saavutettavissa.

4. Selvitetään, mitä palveluja tarvitaan milläkin alueella; toimintamallin ei tarvitse olla samanlainen joka paikassa. Tämän lisäksi integrointia voidaan toteuttaa Kalasatamassa, joka on uusi alue.

5. Helsingissä terveyserot ovat iso ongelma. Sosiaali- ja terveysasemaverkon uudistuksen ja palveluiden integroimisen tulee tarjoa selkeä ratkaisu hyvinvointierojen vähentämiseen esim. alueellisesti räätälöityjen palveluiden kautta. Erityisesti kehittämistoimia pitää suunnata alueille, jotka kaipaavat eniten muutosta (Kontula, Vuosaari).

6. Rekrytointiongelmiin vastataan ensisijaisesti muilla keinoilla kuin terveysasemien kokoa kasvattamalla, esimerkiksi kehittämällä asemista työpaikkoja, jotka pystyvät kilpailemaan minkä tahansa yksityisen tai muun toimijan kanssa."

- Äänestys 1: Palautusehdotus 1 vastaan palautusehdotus 2

JAA-ehdotus: Puheejohtaja Maija Anttilan tekemä palautusehdotus
EI-ehdotus: Jäsen Joonas Leppäsen tekemä palautusehdotus
JAA: 11, EI: 2, Tyhjiä: 0, Poissa: 0

JAA: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Malinen Jouko, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Rosenholm Marko, Salo Tuula, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Vuorinen Markku
EI: Leppänen Joonas, Vuorjoki Anna

- Äänestys 2: Puheenjohta Maija Anttilan tekemä palautusehdotus vastaan esittelijän ehdotus

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Puheejohtaja Maija Anttilan tekemä palautusehdotus
JAA: 0, EI: 13, Tyhjiä: 0, Poissa: 0

EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Rosenholm Marko, Salo Tuula, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.6.2013 tilanteessa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää asian jäsen Anna Vuorjoen esityksestä pöydälle.

Liitteet

1

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

 

7

Ehdotus HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi vuosille 2013-2016 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ehdotus HYKS-alueen järjestämissuunnitelmaksi 2013-2016

 

8

Yksityisen tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelut pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Palvelukuvaus

2

Osallistumispyyntö

3

Ostopalvelupaikkojen hoitopaikat

 

9

Pitkäaikaisasunnottomien asumispalvelujen hankkiminen väliaikaisesti suorahankintana pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Tilojen vuokraamista koskeva toimivaltuuspäätös pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan siirtäminen tilahankkeita koskevien tarveselvityksien hyväksymisessä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

12

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan viran haettavaksi julistaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

13

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaviranomaisten määrääminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ehdotetut yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaviranomaiset Helsingissä

 

14

Raportti helsinkiläislasten ja -nuorten psykiatrisista palveluista vuonna 2012 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen HYKSssä v. 2012

2

Helsinkiläisten nuorten psykiatristen palvelujen toteutuminen HYKSssä v. 2012

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ponnesta koskien paperittomien siirtolaisten terveyspalveluja pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jäsen Anna Vuorjoen esittämänä jäsen Laura Nordströmin kannattamana  palauttaa asian äänin 8 - 5 uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Jäsen Anna Vuorjoki teki jäsen Laura Nordströmin kannnattama seuraavan palautusehdotuksen:
"Esitän asian palauttamista valmisteluun siten, että selvitetään, millä edellytyksillä paperittomien henkilöiden terveyspalvelut voidaan järjestää ilman kohtuuttomia kustannuksia henkilöille itselleen, sekä tehdään suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä niiden järjestämiseksi välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana.

Valmistelusta tulee ilmetä
- arvio palveluiden järjestämisen kustannuksista
- arvio palveluita käyttävien paperittomien henkilöiden määrästä
- ehdotus paperittomille suunnattujen palveluiden kohderyhmän rajauksesta; kohderyhmään tulee sisällyttää luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden ohella B-oleskelulupastatuksella maassa oleskelevat henkilöt sekä sellaiset EU-maiden kansalaiset, jotka eivät kuulu oman maansa sairasvakuutusjärjestelmän piiriin ja joilla ei siten ole oikeutta eurooppalaiseen sairasvakuutuskorttiin
- suunnitelma keinoista, joilla huolehditaan, ettei pelko poliisin kiinni ottamaksi joutumisesta estä hakeutumista hoitoon.

Valmistelussa tulee selvittää ja arvioida vaihtoehtoina palveluiden järjestäminen kaupungin omissa terveyskeskuksissa ja HUSn yksiköissä vs. palveluiden toteuttaminen osittain tai kokonaan ostopalveluna.

Valmistelu tulee tehdä Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja terveysministeriötä konsultoiden ja mm. Ruotsin malliin perehtymällä.

Samalla lautakunta edellyttää virastoa kiirehtimään erityisesti hyvin haavoittuvassa asemassa olevien siirtolaisten, kuten raskaana olevien naisten ja lasten, terveydenhuollon järjestämistä kaupungin omin toimenpitein."

Äänestys: Esittelijän ehdotus vastaan jäsen Vuorjoen tekemä palautusehdotus
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Anna Vuorjoen esittämä palautusehdotus

JAA: 5, EI: 8, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Asko-Seljavaara Sirpa, Muurinen Seija, Nurmela Tuomas, Salo Tuula, Vuorinen Markku
EI: Anttila Maija, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Nordström Laura, Rosenholm Marko, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Vuorjoki Anna

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen ym. aloitteesta koskien paperittomien siirtolaisten terveyspalveluja pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jäsen Anna Vuorjoen esittämänä jäsen Laura Nordströmin kannattamana  palauttaa asian äänin 8 - 5 uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Jäsen Anna Vuorjoki teki jäsen Laura Nordströmin kannnattama seuraavan palautusehdotuksen:

"Esitän asian palauttamista valmisteluun siten, että selvitetään, millä edellytyksillä paperittomien henkilöiden terveyspalvelut voidaan järjestää ilman kohtuuttomia kustannuksia henkilöille itselleen, sekä tehdään suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä niiden järjestämiseksi välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana.

Valmistelusta tulee ilmetä
- arvio palveluiden järjestämisen kustannuksista
- arvio palveluita käyttävien paperittomien henkilöiden määrästä
- ehdotus paperittomille suunnattujen palveluiden kohderyhmän rajauksesta; kohderyhmään tulee sisällyttää luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden ohella B-oleskelulupastatuksella maassa oleskelevat henkilöt sekä sellaiset EU-maiden kansalaiset, jotka eivät kuulu oman maansa sairasvakuutusjärjestelmän piiriin ja joilla ei siten ole oikeutta eurooppalaiseen sairasvakuutuskorttiin
- suunnitelma keinoista, joilla huolehditaan, ettei pelko poliisin kiinni ottamaksi joutumisesta estä hakeutumista hoitoon.

Valmistelussa tulee selvittää ja arvioida vaihtoehtoina palveluiden järjestäminen kaupungin omissa terveyskeskuksissa ja HUSn yksiköissä vs. palveluiden toteuttaminen osittain tai kokonaan ostopalveluna.

Valmistelu tulee tehdä Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja terveysministeriötä konsultoiden ja mm. Ruotsin malliin perehtymällä.

Samalla lautakunta edellyttää virastoa kiirehtimään erityisesti hyvin haavoittuvassa asemassa olevien siirtolaisten, kuten raskaana olevien naisten ja lasten, terveydenhuollon järjestämistä kaupungin omin toimenpitein."

Äänestys: Esittelijän ehdotus vastaan jäsen Vuorjoen tekemä palautusehdotus
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Anna Vuorjoen esittämä palautusehdotus

JAA: 5, EI: 8, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Asko-Seljavaara Sirpa, Muurinen Seija, Nurmela Tuomas, Salo Tuula, Vuorinen Markku
EI: Anttila Maija, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Nordström Laura, Rosenholm Marko, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Vuorjoki Anna

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. hammashoitopalveluja koskevasta aloitteesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. terveysasemien akuuttiaikoja koskevasta aloitteesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloitteesta ikäihmisten ja muiden riskiryhmien liikunnan lisäämiseksi pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

20

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. käsityöpajan toimintaa koskevasta aloitteesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Käsittely

Jäsen Marko Rosenholm teki jäsen Hannu Tuomisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnosta tulisi poistaa lause "Käsityöpajassa tehtyjen veistostöiden ei voida katsoa kuuluvan sosiaali- ja terveysviraston ydintehtäviin." (kappale 4) ja lauseet "Puuveistosten valmistusvastuuta lautakunta ei näe tarkoituksenmukaiseksi ottaa sosiaali- ja terveysviraston vastuulle. Puuveistosten valmistaminen ei kuulu viraston ydintehtäviin." (kappale 9). Jäsen Marko Rosenholmin vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 7 - 3.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Marko Rosenholmin tekemä vastaehdotus
JAA: 7, EI: 3, Tyhjiä: 3, Poissa: 0

JAA: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Malinen Jouko, Muurinen Seija, Nurmela Tuomas, Salo Tuula, Vuorinen Markku
EI: Nordström Laura, Rosenholm Marko, Tuominen Hannu
Tyhjiä: Leppänen Joonas, Sjövall Mikael, Vuorjoki Anna

 

21

Oikaisuvaatimus eräiden lasten- ja nuorisokotien paikkaluvun muuttamista koskevasta päätöksestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan. Jäsen Tuula Salo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Liitteet

1

HEL 2013-002930oikaisuvaatimus

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

22

Oikaisuvaatimus järjestöavustuspäätöksestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ry:n oikaisuvaatimus

2

Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ry:n avustushakemus

3

Sosiaali ja terveyslautakunna pöytäkirjanote 9.4.2013 § 81

 

23

Vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hel 2012-005526 vahinkoilmoitus

2

Kaupunginlakimiehen päätös 24.5.2013

3

Lausunto 12.6.2013

 

24

Vahingonkorvausvaatimus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

HEL 2013-006386 Vahingonkorvausvaatimus

 

25

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

 

Päätös
Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 25 k.

 

26

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

 

Päätös
Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 25 k.

 

27

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

 

Päätös
Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 25 k.

 

28

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

 

Päätös
Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 25 k.

 

29

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

 

Päätös
Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 25 k.

 

30

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

31

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 20.08.2013

Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö

puhelin 310 42240

jaana.juutilainen-saari@hel.fi