Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 11.4.2017 klo 15.00

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Meri-Rastilan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Lautakunta hyväksyi lisäyksiksi yksimielisesti seuraavat vastaehdotukset:

Moisio Elina + Lovén Jape
Meri-Rastilan asemakaavaa lisää asukkaita alueelle. Samalla on huolehdittava väestöennusteen ajantasaisuudesta sekä riittävistä varauksista palveluille, kuten päiväkodeille ja kouluille hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelta.

Loukoila Eija + Rautava Risto
Lisätään päätöskohtaan: Lisäksi lautakunta edellyttää, että kaavoitusvaiheessa tehdään ympäristövaikutusten, yritysvaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit.

Lovén Jape + Rautava Risto
Lisätään: Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa huomioidaan Kallahdenniemeltä pohjoiseen ja Pohjaveden puiston kautta kulkevan kehitettävän metsäverkostoyhteyden säilyminen.  Lisäksi tulee taata turvalliset ja selkeät reitit koululaisille Meri-Rastilan ja Kallahden koulun lähistöillä toteutuksessa.

Soininvaara Osmo + Rautava Risto
Lopullista kaavaa valmisteltaessa tulee harkita viheryhteyksien parempaa säilyttämistä kuitenkin niin. ettei asukaslukutavoite alene olennaisesti

Lisäksi hyväksyttiin äänestyksen jälkeen seuraava vastaehdotus:

Lovén Jape + Soininvaara Osmo
Kun Meri-Rastilan asemakaava lisää asukasmäärää merkittävästi alueella, jossa olisi voimakkaasti tarve kehittää yhteisöllisyyttä tulee jatkosuunnittelussa kaavoituksen mahdollistaa myös asukastilaksi sopiva tontti kaupungin omistamana.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Lovén Jape
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Berner Michael, Niiranen Matti, Packalén Tom, Rautava Risto
EI: Loukoila Eija, Lovén Jape, Moisio Elina, Soininvaara Osmo, Välimäki Heta

Lisäksi äänestettiin seuraavasta palautusehdotuksesta, jota ei hyväksytty:

Loukoila Eija + Moisio Elina
Palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että poistetaan Ullaksenpuiston pohjoisosan suunnittelualue, Pohjavedenpuiston itä- ja eteläosa sekä ison Kallahden puiston pientaloalue.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Loukoila Eija
JAA: 6, EI: 3, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Berner Michael, Niiranen Matti, Packalén Tom, Rautava Risto, Soininvaara Osmo, Välimäki Heta
EI: Loukoila Eija, Lovén Jape, Moisio Elina

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen kartta, päivätty 14.2.2017

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen selostus, päivätty 14.2.2017

5

Havainnekuva 14.2.2017

6

Kaupunkirakenteelliset periaatteet 14.2.2017

7

Perspektiivikuvakooste 14.2.2017

8

Vuorovaikutusraportti 14.2.2017 ja asukastilaisuuksien muistiot

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä noudatettavaksi 28.3.2017 päivätyt periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen rajatulla kantakaupungin alueella (liite 1).

Samalla lautakunta päättää, että periaatteet tuodaan tarvittaessa uuden kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn syksyn 2017 aikana huomioiden kaupungin uuden strategian linjaukset.

Liitteet

1

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella 28.3.2017

2

Selostus

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Kanavakatu 14 asemakaavaehdotus (nro 12446) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12446 kartta, päivätty 11.4.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12446  selostus, päivätty 11.4.2017

5

Havainnekuva 11.4.2017

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 11.4.2017 ja asukastilaisuuden 5.10.2016 muistio

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Aromikujan alueen asemakaavaehdotus (nro 12458) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 kartta, päivätty 11.4.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 selostus, päivätty 11.4.2017

5

Viitesuunnitelma

6

Varjoisuusselvitys

7

Tuulisuusselvitys

8

Liikennemeluselvitys

9

Tärinä- ja runkomeluselvitys

10

Palo- ja pelastustekniset ratkaisut

11

Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet

12

Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden vuorovaikutusraportti

13

Tilastotiedot

14

Kustannukset

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kontulan keskus, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12088) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta 13.12.2016

2

Ilmakuva 13.12.2016

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12088 kartta, päivätty 13.12.2011, muutettu 13.12.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12088 selostus, päivätty 13.12.2011, muutettu 13.12.2016, täydennetty 11.4.2017

5

Havainnekuva 13.12.2016

6

Vuorovaikutusraportti 13.11.2011, täydennetty 13.12.2016 ja 11.4.2017

7

Muistutus

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Östersundomin alueen 2. vaihemaakuntakaavaehdotus, pohjoinen

2

Östersundomin alueen 2. vaihemaakuntakaavaehdotus, suora

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Raide-Jokerin liikennesuunnitelmat Viilarintiellä ja Itäkeskuksessa (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6636-2

3

Piirustus 6639-2

 

2

Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2016 (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Liikenteen kehitys Helsingissä 2016 -esite

 

3

Pääskylänkadun liikenteellinen selvitys (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Asukaspysäköinnin hinnan korottaminen vuosiksi 2018 - 2021 (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Rautava Risto

Liitteet

1

Välitarkastelu asukaspysäköinnin hinnan korotusten ja laajentamisen vaikutuksista

2

Asukaspysäköinnin suunnitellut hinnat 2018 - 2021

3

Nykyiset asukaspysäköintivyöhykkeet

4

Pysäköintitunnusten maksutulon kehittyminen

 

5

Asukas- ja yrityspysäköinnin laajentaminen uusille alueille (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Välitarkastelu asukaspysäköinnin hinnan korotusten ja laajentamisen vaikutuksista

2

Etelä-Haagan asukaspysäköintivyöhykkeen M nykyiset asukaspysäköintipaikat

 

Virastopäällikkö/Ksv

8

Wäinö Aaltosen tie 7 asemakaavaehdotus (nro 12459) ja sen asettaminen nähtäville (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12459 kartta, päivätty 11.4.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12459 selostus, päivätty 11.4.2017

5

Havainnekuva, 11.4.2017

6

Kuvaliite suojelukohteesta

7

Tilastotiedot

8

Vuorovaikutusraportti 11.4.2017

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle rakennuskiellon pidentämiseksi Vartiosaaressa (nro 12461) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta, piirustus 12461/11.4.2017

 

10

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Kulosaaren metroaseman itäistä sisäänkäyntiä (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

11

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Kulosaaren meluvallin graffiteja (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

12

Poikkeamishakemus (Punavuori, Ratakatu 9) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hakemus perusteluineen

2

Alustavat suunnitelmat

3

Ympäristökartta

4

Asemakaava

5

Yritysvaikutusten arviointi

6

Toimistokerrosten säilyneisyysselvitys

7

Muistutukset

8

Lausunnot

 

Liikennesuunnitteluosasto

6

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Hakuninmaan ja Kaarelan asuinalueiden meluongelmien ratkaisemiseksi (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 11.04.2017

Mikko Uro, viestintäsuunnittelija

puhelin 310 37394

mikko.uro@hel.fi