HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

17 - 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

7.5.2007 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun ja valtiolle tehtävien suunnitelmien tilannekatsaus sosiaali- ja terveystoimessa

3

 

4

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen

8

 

5

2.5.2007 pöydälle pantu asia
Kaupunginvaltuuston 25.4.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

11

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Neste Markkinointi Oy:n hakemus suunnittelutarveratkaisua varten

12

 

2

oy Shell ab:n hakemus suunnittelutarveratkaisua varten

25

 

3

oy Esso ab:n hakemus suunnittelutarveratkaisua varten

38

 

4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Seurakuntayhtymän poikkeamishakemuksesta

51

 

5

Kiinteistö Oy Karhusuontie 75:n poikkeamishakemus

56

 

6

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Hitsaajankatu 4:n poikkeamishakemuksesta

59

 

7

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Lucky Boats Oy:n poikkeamishakemuksesta

61

 

8

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Hoaspuiston poikkeamishakemuksesta

64

 

9

Kiinteistö Osakeyhtiö Hiomotie Kympin poikkeamishakemus

68

 

10

Sopimuksen tekeminen XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n kanssa Tapaninkylän tontin 39241/13 asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11545)

70

 

11

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Fortum Power and Heat Oy:n sekä Ossi Mikkolan välisessä kiinteistökaupassa

72

 

12

Helsingin Väylä Oy:n varsinainen yhtiökokous

75

 

13

Teollisuustontin varaaminen Suutarilasta Primulan Leimomot Oy:lle ja siihen liittyvät määräalahankinnat sekä toimitilatontin  varaaminen Salmisaaresta

77

 

14

Kehitysvammaisten Kestikujan asuntolan enimmäishinnan korotuksen hyväksyminen

87

 

15

Alueen varaaminen Kalasatamasta Cargotec Oyj:n pääkonttorin suunnittelua varten

91

 

16

Linnanmäen vesilinnojen varaaminen monitoimiareenaa ja hotellia varten sekä maanalaisen pysäköintilaitosvarauksen jatkaminen (Alppiharju, tontti 12357/10)

94

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Korkeasaaren eläintarhan hevostarhan perusparannuksen hankesuunnitelma

102

 

2

Hallituksen jäsenten nimeäminen Myllypuron Tenniskeskus Oy:n hallitukseen

104

 

3

Urheiluhallit Oy:n kanssa tehdyn Malmin uimahallitontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen uusiminen

105

 

4

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Meilahden Liikuntakeskus Oy:n kanssa

107

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

* Salassa pidettäviä liitteitä *
Risto Luukkosen oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan tekemästä päätöksestä työvoimapankkiin siirtämistä koskevassa asiassa

110

 

2

Kaupunginmuseon johtokunnan ym. kirjeet Hakasalmen huvilan piha-alueen rakennustöistä

114

 

3

Lausunto YTV:lle Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 -luonnoksesta

119

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Palveluasuntoja koskeva valtuutettu Ilkka Taipaleen kirje

154

 

2

Vt Laura Rädyn toivomusponsi: Avohuollon ja ennaltaehkäisevien tukitoimien tuloksellisuus ja vaikuttavuus

157

 

3

Kaupungin edustajan valitseminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosina 2007-2008

161

 

4

2.5.2007 pöydälle pantu asia
Apulaisoikeuskanslerin päätös kouluterveydenhuoltoa koskevassa asiassa

162

 

5

2.5.2007 pöydälle pantu asia
Vt Terhi Peltokorven toivomusponsi: Kokonaisselvityksen ja suunnitelman tekeminen peruskoulujen kouluterveydenhuollosta

169

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKOVALMISTELUN JA VALTIOLLE TEHTÄVIEN SUUNNITELMIEN TILANNEKATSAUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA

 

Khs 2007-173

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen toimeenpano

sosiaali- ja terveystoimessa

 

Khs päätti strategiakokouksessaan 26.2.2007 merkitä tiedoksi saadun selvityksen pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun tilanteesta sosiaali- ja terveystoimen osalta.

 

Khn esityslistalla todettiin, että pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen jatkovalmistelu oli edennyt kesäkuussa 2006 sitä varten asetetuissa työryhmissä. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat nimesivät 9.6.2006 mm. Soster-ryhmän, ja sen puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkosen ja varapuheenjohtajaksi perusturvajohtaja Juha Metson Espoosta. Tilannekatsaus Soster-ryhmän työhön oli seuraava:

 

Tavoitteeksi on asetettu hyvinvointipalvelujen parantaminen ja palvelutuotannon tehostaminen.

 

Työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten palvelujen yhteiskäyttöä laajennetaan vaiheittain ja erityisesti kaupunkien raja-alueilla niin, että asukkaat voivat valita kunnalliset palvelut kuntarajoista riippumatta. Palveluja käyttävän asukkaan kotikaupungin kustannusvastuu toteutetaan täyden kustannusvastuun periaatteen mukaisena.

 

Työryhmän tuli selvittää muiden kuin lähipalveluina tuotettavien ruotsinkielisten palvelujen seudullinen järjestäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tehdä niiden kehittämisen osalta esitys.

 

Työryhmän toimeksiannon mukaan perusterveydenhuoltoa kehitetään nykyisten hallinnollisten rakenteiden pohjalta tavoitteena palvelujen käytön joustavuus ja asukkaiden valinnan vapauden lisääminen. (Hankkeita ovat mm. yhteisen terveyspalvelujen puhelinneuvontapalvelun ja sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen)

 

Erikoissairaanhoidossa tehdään yhteistyötä HUS:n organisaatiouudistuksen läpiviemiseksi ja erikoissairaanhoidon kehittämiseksi. Erikoissairaanhoidon ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää kehitetään ja kytketään osaksi uutta omistajaohjausjärjestelmää.

 

Erikoissairaanhoidon kehittämisehdotusten tuli valmistua vuoden 2006 loppuun mennessä. Palvelujen yhteiskäyttöä koskevan selvityksen ja ruotsinkielisten palvelujen kehittämistä koskevien ehdotusten tuli valmistua 31.3.2007 mennessä. Työryhmän vuoden 2008 talousarvioon vaikuttavien perusterveydenhuollon kehittämisehdotusten tuli valmistua 31.3.2007 mennessä. Muilta osin perusterveydenhuollon kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

 

Työryhmä on selvittänyt palvelujen yhteiskäyttöä ja siinä erityisesti terveysasemapäivystyksen järjestämistä ja virtuaaliterveysasematoiminnan luomista, hammashuollon yhteispäivystyksen ja suun erikoishoidon, yritystyöterveydenhuollon ja vammaisneuvolatoiminnan järjestämistä, kustannustenjaon toteuttamista, lasten päivähoitoa, ympärivuorokautisen sosiaalipäivystyksen järjestämistä ja kansainväliseen adoptioneuvontaan liittyviä yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi työryhmä on selvittänyt muiden kuin lähipalveluina tuotettavien ruotsinkielisten palvelujen seudullista järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

 

Soster-ryhmän raportti 16.2.2007

 

./.                   Raportti jaettiin Khn strategiakokouksessa 26.2.2007 pöydille. Nyt se on esityslistan tämän asian liitteenä 1. Raportista ilmenee mm. työryhmän kokoonpano, toimeksianto ja toimenpide-ehdotukset. Raportin liitteinä on luettelo raportin laatimiseen osallistuneista alatyöryhmistä ja kartta nykyisestä palveluverkosta pääkaupunkiseudulla, joka on liitteenä 2.

 

Ennen strategiakokousta raportti oli esitelty pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokoukselle 22.2.2007. Kokouksessa sovittiin, että Kirkkonummi ja Kerava otetaan mukaan jatkotyöhön. 

 

Khn strategiakokouksen jälkeen raportti esiteltiin henkilöstön seurantaryhmälle 28.2.2007 ja koordinaatioryhmälle 12.3.2007.  Koordinaatioryhmä hyväksyi työryhmän raportin toimenpide-ehdotukset ja kehotti kaupunginjohtajien kokousta valmistelemaan asian tältä osin seuraavaan, 15.5.2007 pidettävään pääkaupunkiseudun (PKS) neuvottelukunnan kokoukseen.

 


Ns. kaupunkiseutusuunnitelma (puitelain 7 §)

 

./.                   PKS-neuvottelukunta käsittelee 15.5.2007 kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain, ns. puitelain 7 §:n edellyttämän, valtiolle annettavan pääkaupunkiseudun suunnitelman siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seudulla ottaen huomioon jo käynnissä olevat yhteistyön kehittämishankkeet. Puitelaki on esityslistan tämän asian liitteenä 3.

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyönä laaditaan ns. kaupunkisuunnitelma, jossa on kaksi osiota

 

a) maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen (MAL)

b) palvelujen käyttö yli kuntarajojen (Palvelut)

 

Uudistuksen toimeenpanosuunnitelma (10 §)

 

Puitelain 10 §:n mukaan kunnan on viimeistään 31.8.2007 annettava valtioneuvostolle selvitys kunnassa 5 §:n (Kunnan yhteistoiminta-alueen muodostaminen) ja 6 §:n (Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut) nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta (toimeenpanosuunnitelma).

 

Selvitys

 

Selvityksen tulee sisältää tiedot, mihin toimenpiteisiin kunnassa on uudistuksen toimeenpanemiseksi päätetty ryhtyä laissa säädetyt edellytykset täyttävän kunnan yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi.

 

PKS-kaupunginjohtajien 19.12.2006 antamien ohjeiden mukaan selvitykset valmistellaan kaupunkikohtaisesti ja seudullinen yhteensovittaminen tehdään samassa yhteydessä kuin toimeenpanosuunnitelmien seudullinen tarkastelu.

 

Toimeenpanosuunnitelma

 

PKS-kaupunginjohtajien antamien ohjeiden mukaan myös toimeenpanosuunnitelmat valmistellaan kaupunkikohtaisesti. Toimeenpanosuunnitelman väestö- ja palvelutarveanalyysin seudullista valmistelua varten on asetettu pääkaupunkiseudun kaupunkien edustajista koostuva työryhmä, jonka puheenjohtaja on Asta Manninen Helsingistä.

 

Suunnitelmassa käsitellään palveluista ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset sekä sivistystoimen keskeiset palvelut.

 

Selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta päättää kunnanvaltuusto. PKS-kaupunginjohtajat ovat kokouksessaan 15.3.2007 todenneet, että PKS-valmistelusihteeristö tekee ehdotuksen kaupunginvaltuustojen päätökseksi.

 

Helsingissä Kj on johtajistokäsittelyssä 17.1.2007 asettanut valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida puitelain tarkoittaman kaupungin selvityksen ja toteuttamissuunnitelman valmistelua ja laatia ehdotus em. selvitykseksi ja suunnitelmaksi. valmisteluryhmän puheenjohtaja on talousarviopäällikkö Tuula Saxholm ja sihteeri pääsuunnittelija Marko Karvinen talous- ja suunnittelukeskuksesta. Valmisteluryhmässä on mukana pääsopijajärjestöjen paikallisyhdistysten nimeämät edustajat, ja sen määräaika on 30.4.2007.

 

Suunnitelmaa on valmisteltu hallintokunnilta, mm sosiaalivirastolta, terveyskeskukselta, opetusvirastolta ja tietokeskukselta saatujen tietojen pohjalta.

 

Tietojen toimittaminen valtiolle

 

./.                   Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtioneuvostolle annetun asetuksen mukaan em. selvitykset ja suunnitelmat toimitetaan valtioneuvostolle sisäasiainministeriön laatimalla lomakkeella. Lomaketta ei toistaiseksi ole annettu. Selvitykset ja suunnitelmat tulee toimittaa sähköisesti sisäasianministeriöön sen ilmoittamaan osoitteeseen. Asetus on tämän asian liitteenä 4.

 

Pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustojen yhteiskokous ja erilliset kokoukset 19.6.2007

 

Pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustojen yhteiskokouksessa Espoossa 19.6.2007 käsitellään puitelain edellyttämiä suunnitelmia (asia käsitelty PKS-neuvottelukunnassa 13.2.2007).

 

Tarkoituksena on, että samana päivänä kunkin pääkaupunkiseudun kaupungin valtuusto käsittelee puitelain mukaan sen päätettäväksi kuuluvat asiat.

 


Päätöksenteko suunnitelmiin sisältyvissä asioissa

 

Tarkoituksena on, että suunnitelmissa mainitut asiat tulevat päätettäviksi kussakin kaupungissa niiden johtosääntöjen ja päätöksentekojärjestelmän mukaisesti.

 

KJ                                      Merkittäneen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Kokkonen Paula, apulaiskaupunginjohtaja, puhelin 310 36040

 

 

LIITTEET

Liite 1

Soster-ryhmän raportti 16.2.2007

 

Liite 2

Raporttiin liittyvä kartta 16.2.2007

 

Liite 3

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

 

Liite 4

Valtioneuvoston asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtioneuvostolle

 

 

 

 


4

VALTUUSTORYHMIEN TOIMINNAN TUKEMINEN

 

Khs 2007-1126

 

Kj toteaa, että eduskunta on 29.6.2006 hyväksynyt kuntalakiin uuden 15 b §:n valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamiseksi. Säännöksen mukaan kunta voi tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

 

Kuntalaissa on jo ollut säädös, jonka nojalla valtuusto on työjärjestyksessä tai muussa johtosäännössä voinut ohjeistaa valtuutettujen valtuustotyöskentelyä muodostamissaan ryhmissä. Valtuustoryhmien käyttöön on kunnissa annettu tietojärjestelmiä sekä tiloja. Tämän on katsottu kuuluvan kunnan toimialaan. Uudessa 15 b §:ssä valtuustoryhmän muodostaminen kirjataan lakiin mahdollisuutena ja lisäksi todetaan, että valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu.

 

Hallituksen esityksessä (HE 8/2006; yksityiskohtaiset perustelut) on perusteltu valtuustoryhmien toiminnan tukemista laajemmin seuraavasti:

 

”Tukea voitaisiin sekä valtuustoryhmän sisäisen toiminnan järjestämistä ja kehittämistä että sellaista toimintaa, joka suuntautuu kunnan asukkaisiin. Sisäistä toimintaa voitaisiin tukea esimerkiksi antamalla ryhmän käyttöön kunnan tiloja, sihteeriapua, tietoyhteyksiä ja laitteita sekä avustamalla luottamushenkilöiden koulutusta tai tilaisuuksien järjestämisestä. Kunta voisi avustaa vastaavaa toimintaa, jos valtuustoryhmä haluaisi järjestää toiminnan itse. Tukea voitaisiin myöntää esimerkiksi kokouspaikan vuokraan.

 

Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistävillä toimenpiteillä tarkoitettaisiin esimerkiksi keskustelutilaisuuksia sekä tiedottamistoimintaa. Tukea ei voitaisi myöntää yksittäisen luottamushenkilön vaalitilaisuuksiin, mutta avustus voitaisiin myöntää ryhmän ennen vaaleja järjestämään keskustelutilaisuuteen.

 

Tukea ei voitaisi myöntää vuosittaisena kokonaissummana, vaan tuki voitaisiin myöntää vain erikseen yksilöityjen kustannuksien kattamiseen. Valtuustoryhmä ei siten voisi itse päättää, miten se käyttää sille maksettavan tuen, vaan päätösvalta kuuluisi kunnalle. Kysymys ei ole siten kunnallisesta puoluetuesta. Tukea voidaan myöntää niin puolueiden kuin puolueiden ulkopuolisten muodostamille valtuustoryhmille. Koska yksikin henkilö voi muodostaa valtuustoryhmän, tuki voidaan myöntää myös yhden valtuutetun muodostamalle valtuustoryhmälle.

 

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kunnan olisi myönnettävä tuki yhtäläisin perustein kaikille valtuustoryhmille. Tuen myöntäminen ei välttämättä edellyttäisi, että tuki jaettaisiin valtuutettujen lukumäärän mukaisesti tai että kaikkia ryhmiä tulisi tukea saman määräisenä. Tukea myönnettäessä voidaan ottaa huomioon ryhmän toiminta ja tilaisuuksien luonne.”


Valtuustoryhmille osoitettavan tuen käyttötarkoitus on aina yksilöitävä. Tämän takia on tarkoituksenmukaista luoda menettely, jossa talousarvioon sisältyvä tuki saadaan jaetuksi lain tarkoittamiin käyttötarkoituksiin valtuustoryhmiä yhdenvertaisesti kohtelevalla tavalla. Valtuustoryhmien tulisi esittää etukäteen vuosittain suunnitelma tuen käyttötarkoituksesta kustannusarvioineen. Suunnitelman perusteella hallintokeskuksen kansliapäällikkö hyväksyy käyttökohteet ja valtuustoryhmäkohtaiset tuen enimmäismäärät.

 

Koska valtuustoryhmät eivät ole kunnan toimielimiä, ei kaupunki maksa suoraan valtuustoryhmien järjestämän toiminnan kustannuksia, vaan tuki maksetaan asianmukaisten tositteiden perusteella valtuustoryhmän osoittamalle tilille.

 

Valtuustoryhmille osoitettava tuki on tarkoitus maksaa talousarvion kohdalta 1 02 00 (Kaupunginvaltuusto, hallintokeskuksen käytettäväksi). Tukea varataan valtuustoryhmille vuonna 2007 yhteensä enintään 85 000 euroa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       kehottaa hallintokeskusta ryhtymään toimiin kuntalain 15 b §:ssä tarkoitetun valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamiseen myönnettävän tuen saattamiseksi kaupunginvaltuustossa edustettuina olevien ryhmien haettavaksi ja valmistelemaan yhteistyössä kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston kanssa valtuustoryhmien tuen yksityiskohtaisempia myöntämisperusteita ja ohjeita sekä

 

-                                       oikeuttaa hallintokeskuksessa toimivan kansliapäällikön ja hänen estyneenä ollessaan hallintojohtajan nimeämän viranhaltijan päättämään tuen myöntämisestä valtuustoryhmien hakemusten perusteella vuonna 2007 yhteensä enintään 85 000 euron kokonais­summaan saakka.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 310 36055

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Liite 2

Laki kuntalain muuttamisesta (578/2006)

 

 

 

 


5

2.5.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.4.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                     

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

16                 Kaupunginhallitus päättänee muuttaa 22.1.2007 pöytäkirjan 90 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä edustajiensa nimeämistä lauta- ja johtokuntiin seuraavasti:

 

 

Edustaja

 

Varaedustaja

 

 

 

 

Asuntolautakunta

Kauko Koskinen

 

(Vapaavuori)

Joukkoliikennelautakunta

(Sarkomaa)

 

Suvi Rihtniemi

Nuorisolautakunta

(Hakola)

 

Pauli Leppä-aho

Sosiaalilautakunta

 

 

 

– Ensimmäinen aikuisjaosto

Suvi Rihtniemi

 

(Sarkomaa)

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

(Vapaavuori)

 

 

Kauko Koskinen

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille, asuntolautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, nuorisolautakunnalle, sosiaalilautakunnan ensimmäiselle aikuisjaostolle ja suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


1

NESTE MARKKINOINTI OY:N HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN

 

Khs 2007-532

 

Neste Markkinointi Oy pyytää (22.6.2006) suunnittelutarveratkaisua Laajasalon (412) kylässä olevalle tilalle R:No 1:253 (Koirasaarentie 30 ja 35) määräaikaisten ja tilapäisten lupien mukaisten voiteluainetehtaan, varastohallin, toimistorakennuksen, säiliöiden ym. pitämiseksi paikoillaan 31.12.2010 asti.

 

Helsingin kaupunki on vuokrannut hakijalle em. tilasta maa-alueita, joiden vuokra-aika päättyy 31.12.2010. Hakija haluaa jatkaa nykyistä toimintaa vuokra-alueilla niin pitkään, kuin se on alueen jatkokehittäminen huomioon ottaen mahdollista.

 

Kaj toteaa, että Laajasalon öljynhuoltoalueella (Koirasaarentie, Haakoninlahdentie) toimivat Neste Markkinointi Oy:n lisäksi oy Esso ab ja oy Shell ab, jotka ovat myös jättäneet hakemuksensa suunnittelutarveratkaisua varten. Ko. yhtiöiden hakemukset ovat tämän kokouksen esityslistalla. Koska yhtiöiden hakemukset koskevat samaa rakennuspaikkaa, kaupunkisuunnittelulautavirasto on 13.2.2007 antanut yhden, oy Esso ab:n, oy Shell ab:n ja Neste Markkinointi Oy:n hakemuksia koskevan yhteisen lausunnon (Liite 4).

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa mm., että hakemus koskee aluetta, jolla ei ole asemakaavaa, ja joka rakennusjärjestyksessä on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n ja 72 §:n mukaiseksi suunnittelutarveratkaisualueeksi.

 

Selostus                            Alueet

 

Nesteen hakemus koskee kaupungin omistamia alueita.

 

Kaavatilanne

 

Alueella ei ole asemakaavaa.

 

Yleiskaava 2002:ssa öljynhuoltoalue on varattu kerrostalovaltaiselle ja pientalovaltaiselle asumiselle. Alueen keskelle on osoitettu keskustatoimintojen varaus. Katajanokalta on osoitettu metroyhteys Kruunuvuorenrantaan ja sieltä edelleen kääntyen Yliskylän kautta Hevossalmen suuntaan.

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Kruunuvuorenrannan osayleiskaava ja siihen liittyvä maankäyttösuunnitelma. Osayleiskaava sisältää öljynhuoltoalueen. Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi osayleiskaavan ohjelman 2.6.2005 ja käsitteli osayleiskaavaluonnosta 20.6.2006 antaen jatkosuunnitteluohjeita. Osayleiskaavaluonnos on menossa uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn 10.5.2007. Kaupunginvaltuustoon osayleiskaavaehdotus edennee keväällä 2008. Asemakaavoja aletaan laatia heti osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen ja kunnallistekniikan rakentaminen alueella on tarkoitus aloittaa vuonna 2011 ja asuntorakentaminen vuonna 2012 heti kun alue vapautuu öljynhuoltotoiminnasta.

 

Alueelle rakennetaan uusi korkeatasoinen merellinen kaupunginosa noin 10 000 asukkaalle ja noin 50 000 k-m2 toimitiloja. Pääosa asunnoista, toimitiloista ja palveluista keskittyy öljynhuoltoalueelle. Kruunuvuorenranta on yksi Helsingin tärkeimmistä asuntotuotantokohteista 2010- ja 2020-luvuilla.

 

Suunnittelutarveratkaisu

 

Nykytilanne

 

Alueella toimii nykyisin neljä öljy-yhtiötä sekä kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen Huoltovarmuuskeskuksen öljytuotteiden varmuusvarasto pääosin kaupungin vuokraamalla maalla.

 

Neste Oil Oyj:llä on voiteluainetehdas sekä siihen liittyvää raaka-aine ja valmistuotevarastointia. Lisäksi Nesteellä on alueella öljysataman turvallisuutta palveleva pumppuasema ja laivalaituri. Neste toimii kokonaisuudessaan vuokramaalla.

 

oy Esso ab:n toiminta on pääosin polttoaineiden varmuusvarastointia. Esson alueella on myös laivalaituri. Yhtiö toimii osittain omistamallaan maalla.

 

oy Shell ab:lla on alueella voiteluainetehdas, polttoaineterminaali ja laivalaituri. Shell omistaa osan alueestaan. Shellin omistamalla maalla on esim. Huoltovarmuuskeskuksen öljytuotteiden varmuusvarasto.

 

Setynoil Oy toimii vuokramaalla ja harjoittaa voiteluaineiden ja autokemikaalien valmistusta ja pakkaustoimintaa. Setynoil Oy on ilmoittanut muuttavansa Järvenpäähän viimeistään vuonna 2008 eikä ole hakenut vuokra-ajan jatkoa.

 

Määräaikaisten lupien lisäksi alueelle on aikoinaan myönnetty lukuisia pysyviä rakennuslupia.

 

Päätökset

 

Kaupunginvaltuusto on 18.9.1996 hyväksyessään yleiskaava 1992:n toteuttamissuunnitelman tarkistamisen päättänyt, että öljysataman muuttaminen asuntoalueeksi ajoittuu vuoteen 2010.

 

Kaupunginhallitus päätti 21.8.2000 kehottaa satamalautakuntaa jatkamaan Laajasalon öljysatamassa sijaitsevien öljy-yhtiöiden vuokrasopimuksia enintään vuoden 2010 loppuun. Jatkaessaan vuokrasopimuksia satamalautakunta ilmoitti öljy-yhtiöille kaupungin kantana, että vuoden 2010 jälkeen koko alue mukaan lukien öljy-yhtiöiden omistamat alueet muutetaan asuinalueeksi ja asumisen yhteyteen sopivaksi työpaikka-alueeksi.

 

Satamalautakunta päätti 12.12.2000 jatkaa Esson, Nesteen ja Setynoilin maanvuokrasopimuksia 31.12.2010 saakka. Sopimuksen ehtoihin on kirjattu varsin kattavat ehdot vuokrattujen alueiden maankäytöstä ja maanvuokrasopimusten päättymiseen mennessä tehtävistä maaperän ja vesistön puhdistustoimenpiteistä.

 

Kaupunginjohtaja päätti 7.11.2001 asettaa yhteistoimintaryhmän ohjaamaan ja valvomaan Laajasalon öljysatama-alueen purku-, kunnostus- ja muiden toimenpiteiden suunnittelua ja käytännön toteutusta. Suunnittelutarveratkaisun 5.11.2001 mukaan öljysataman määräaikaisten rakennuslupien jatkaminen 31.12.2006 jälkeen uudella suunnittelutarveratkaisulla edellyttää hyväksyttyä muutosprosessia kuvaavaa toimenpidesuunnitelmaa. Öljy-yhtiöt ovat laatineet toimintojensa alasajoon, rakenteiden purkuun ja pilaantuneen maaperän puhdistamiseen tähtäävät toimenpidesuunnitelmat. Vs. kaupunginjohtaja on 17.1.2007 päättänyt johtajistokäsittelyssä merkitä tiedoksi oy Esso ab:n, Neste Oil Oyj:n, oy Shell ab:n ja Setynoil Oy:n öljysatamatoimintojen alasajoon tähtäävät toimenpidesuunnitelmat ja todennut, että toimenpidesuunnitelmien mukaan öljysataman purku-, puhdistus- ja kunnossapitotoimenpiteet toteutetaan öljysataman vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti 31.12.2010.

 

Kaupunginjohtaja on 23.1.2007 lähettänyt kirjeen oy Shell ab:lle, oy Esso ab:lle ja Neste Oil Oyj:lle koskien em. yhtiöiden hakemuksia vuokra-ajan jatkamiseksi 31.12.2010 jälkeen. Kirjeessä todetaan, että öljy-yhtiöiden hakemukset eivät anna aihetta jatkotoimenpiteisiin vaan, että Laajasalon öljysataman suhteen pitäydytään kaupunginvaltuuston vuonna 1996 asettamassa aikataulussa alueen muuttamiseksi asuin- ja työpaikka-alueeksi.

 

Kaupunki on osallistunut Uudenmaan liiton johtamaan selvitystyöhön, jossa kartoitetaan öljynhuoltotoiminnan uudelleensijoitusvaihtoehtoja. Loppuraportissa Inkoon satama ja Porvoon Kilpilahti todetaan mahdollisiksi Laajasaloa korvaaviksi sijaintipaikoiksi. Huoltovarmuuskeskuksen öljyvarastointitoiminnan Laajasalossa on tarkoitus päättyä öljynhuoltotoiminnan päättymisen yhteydessä. Talous- ja suunnittelukeskus avustaa Huoltovarmuuskeskusta uuden varmuusvaraston sijainnin etsimisessä Helsingin ulkopuolelta kaupungin ja Huoltovarmuuskeskuksen kesken sovitulla tavalla.

 

Lausunnot                        Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt lausunnot Helsingin Satamalta, kiinteistövirastolta, pelastuslaitokselta, Turvatekniikan keskukselta, Uudenmaan ympäristökeskukselta ja Ympäristökeskukselta. Helsingin Satama on ilmoittanut, ettei anna lausuntoa asiasta. Kiinteistöviraston lausunto vastaa Helsingin Sataman kantaa asiasta.

 

Kiinteistövirasto esittää (29.1.2007) mm. seuraavaa:

 

Esso ja Shell ovat arvioineet toimenpidesuunnitelmissaan vuokra-alueensa purku- ja puhdistustöiden kestoksi enintään 1,5 vuotta. Esson mukaan maaperäsaneerauksessa ja purkutöissä arvioitua aikaa voidaan lyhentää lisäämällä konekapasiteettia.

 

Kiinteistöviraston mukaan alueiden puhdistamista edellyttävien ympäristölupahakemusten käsittelyyn Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa on syytä varata riittävästi aikaa eli noin 12 kuukautta. Puolen vuoden aikavaraus mainittuun lupakäsittelyyn on liian vähän. Lisäksi on huomioitava, että kunnostuslupien on oltava lainvoimaisia ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

Alueen kaavoitus on vireillä. Rakentaminen on alkamassa Koirasaarentien varsilla arviolta jo vuosina 2009–2010. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös öljysatama-alue saadaan kunnallistekniikan rakentamisen piiriin heti vuokrasopimusten päättyessä. Ottaen huomioon edellä mainittu, yhtiöiden toimenpidesuunnitelmissaan esittämät arviot purku- ja puhdistamistöihin käytettävästä ajasta ja yhtiöiden yhtäläinen kohtelu öljysataman rakennuslupia voitaisiin jatkaa enintään 31.12.2009 saakka.

 

Mikäli ennalta varattu aika ei lähempänä purku- ja puhdistamistöiden aloittamista osoittaudukaan riittäväksi, öljy-yhtiöt ovat joka tapauksessa vuokrasopimusten mukaan velvolliset varaamaan mainittuihin töihin riittävän ajan ja suorittamaan ne vuokrasopimusten mukaisesti 31.12.2010 mennessä. Mainittuja purku- ja puhdistamisvelvoitteita tehostavat vuokrasopimuksissa myös teettämisuhat ja sopimussakot.

 

Vanhoja lupia tulisi jatkaa sellaisin perustein ja ehdoin, jolla turvataan alueen kaavoitus, tuleva maankäyttö ja ympäristön suojelu. Alueet on voitava ottaa uuteen käyttötarkoitukseen 1.1.2011 lukien eli heti vuokra-aikojen päättymisen jälkeen 31.12.2010.

 

Pelastuslaitoksen puolesta (30.1.2007) ei ole estettä jatkaa öljysataman rakennuslupia määräaikaisesti siten, että rakennusten ja rakennelmien purkaminen, maaperän puhdistus ja alueen siistiminen on mahdollista suorittaa 2010 loppuun mennessä vuokraehtojen mukaisesti.

 

Suunnittelutarveratkaisun aikataulutuksessa tulee lähteä siitä, että koko alue mukaan lukien oy Shell ab:n ja oy Esso ab:n omistamat alueet muutetaan asuntoalueeksi ja asumisen yhteyteen sopivaksi työpaikka-alueeksi. Turvatekniikan keskus ja pelastuslaitos ovat antaneet aikaisemmissa lausunnoissa minimi suojaetäisyydet asumisen ja varastoinnin välille.

 

Ympäristökeskus esittää (30.1.2007) mm. seuraavaa:

 

Öljyhuoltoalueen muuttaminen asuinkäyttöön asettaa suunnittelulle suuria vaatimuksia. Muutos on toteutettava huolellisesti harkiten laajassa yhteistyössä.

 

Alueella toimivilla yrityksillä on ympäristönsuojelu- ja kemikaalilainsäädännön mukaiset päätökset toimintansa jatkamiseksi. Uudenmaan ympäristökeskuksessa on vireillä oy Shell ab:n ja oy Esso ab:n toimintaa koskeva ympäristölupahakemus.

 

Ympäristöluvissa on määräyksiä ympäristön, mukaan lukien maaperä, pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pääosassa lupapäätöksiä ei kuitenkaan ole toiminnan lopettamista ja sen jälkeisiä toimenpiteitä koskevia määräyksiä. Vireillä olevista hakemuksista annettavissa päätöksissä sellaisia tultaneen antamaan. Ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Toimintaa ei saa muutettuna jatkaa, ennen kuin muutos on lainvoimainen.

 

Maaperän puhdistaminen tavoiteaikaan vuoden 2010 loppuun mennessä edellyttää purkamis- ja puhdistamistoimista päättämistä hyvissä ajoin, jotta tuleville purkamisille ja maaperän puhdistamiselle hallintomenettelyineen jää riittävästi aikaa. Öljy-yhtiöiden arvioimat ajat 0,5 vuotta maaperän puhdistamisen lupakäsittelylle ja 1–1,5 vuotta puhdistamiselle ovat mahdollisia ihannetapauksessa. Ajat ovat kuitenkin pidempiä, jos käsittelyyn tulee kerralla useita hakemuksia, esitettyihin suunnitelmiin on tehtävä täydennyksiä tai puhdistamista ei voidakaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.

 

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta voidaan käsitellä lyhyemmässä ajassa kuin ympäristölupahakemus. Ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa, jos pilaantuneisuus on kattavasti tutkittu, puhdistusmenetelmä on yleisesti käytössä ja hyväksyttävä, eikä toiminnasta aiheudu muuta ympäristön pilaantumista.

 

Ennen maaperän puhdistamisen lupahakemuksen tai ilmoituksen jättämistä on varattava riittävästi aikaa koko alueen kattaviin pilaantuneisuustutkimuksiin, jotka yleensä kannattaa tehdä monessa toisiaan tarkentavassa vaiheessa.

 

Varsinaisten öljy-yhtiöiden toiminta-alueiden lisäksi Tahvonlahteen laskevan ojan uoma ja mahdollisesti lahden sedimentti on likaantunut yhtiöiden toiminnasta. Öljy-yhtiöiden on esitettävä suunnitelma myös näiden alueiden puhdistamiseksi.

 

Ympäristösuojelulainsäädännössä on yleinen maaperän pilaamiskielto. Luvansaajilta edellytetään lisäksi, että he huolehtivat ja riittävin tarkastuksin varmistuvat, että esimerkiksi alueella olevista säiliöistä ja niiden vallitiloista, putkistoista, laitteistoista tai muista kemikaalien kuljettamiseen, säilyttämiseen tai varastointiin tarkoitetuista tiloista ei mahdollisessa vuoto- tai muussa onnettomuustilanteessa pääse maaperään tai ympäristöön ympäristöä pilaavia haitta-aineita. Tähän velvoittaa myös maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 4 momentti, jonka mukaan rakentamisen suunnittelutarvealueella ei saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

 

Alueella olevat rakennukset ja rakennelmat, kuten laitteistot, putkistot, säiliöt ja vallitilat, tulee purkaa ja purkamisesta syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Maanvuokrasopimuksissa on tätä koskevia määräyksiä, mutta myös toiminnan päättyminen ja purkujätteistä huolehtiminen edellyttää ympäristönsuojeluviranomaisten päätöksiä.

 

Turvatekniikan keskus (TUKES) viittaa (18.1.2007) kantanaan 20.12.2005 antamaansa lausuntoon Laajasalon öljynhuoltoalueen turvallisuudesta. Lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:

 

TUKESin käsityksen mukaan suurin alueella tapahtuva vaara on tulipalo. Tulipalossa muodostuva lämpösäteily voi aiheuttaa lisäsyttymiä ja siten vaaran kasvua. Alueellisesti vaikuttavin ongelma aiheutunee kuitenkin tulipalossa syntyvistä savukaasuista, jotka aiheuttavat laajan alueen evakuointitarpeen.

 

TUKES katsoo, että palavien nesteiden laajamittainen varastointi asuinrakennusten välittömässä läheisyydessä ei ole suositeltavaa. Lähtökohtana on, että turvaetäisyys palavan nesteen vallitilasta mitattuna tulee olla vähintään 300 metriä. Turvaetäisyyden sisäpuolella ei saa olla asuinrakennuksia, tiloja, joissa ihmisiä oleskelee tai toimintaa, josta aiheutuisi vaaraa palavien nesteiden varastoinnille, siirrolle tai satamassa tapatuvalle palavan nesteen käsittelylle. Myöskään palavien nesteiden käsittelyssä sattuvat vuodot ja tulipalot eivät saa aiheuttaa vaaraa alueella oleville ihmisille, rakenteille tai muulle ympäristölle.

 

TUKES katsoo, että Koirasaarentien varteen ajateltu asuinalue on sellaisella etäisyydellä palavien nesteiden varastoista ja voiteluaineiden valmistuslaitoksesta, että alueen rakentamiselle ei käytettävissä olevien tietojen perusteella liene estettä.

 

Kaitalahden alue ja sen laajennus on osittain esitetyn suoja-alueen sisäpuolella. Vaikka alueen sisällä jo on asuinrakennuksia, ei lisärakentaminen alle 300 m etäisyydelle maanpäällisten säiliöiden vallitilasta ole suotavaa.

 

Itse öljysatama-alueen rakentaminen samaan aikaan kun öljysatamassa on toimintaa, jota ajetaan alas, ei ole suotavaa. Erilaiset erikoistilanteet, kuten tuotantolaitoksen rakenteiden purku samaan aikaan kun laitoksessa on vielä toimintaa, on riskialtis vaihe.

 

Kalliovarastojen päälle ei ole suotavaa sijoittaa rakenteita, pysäköintitiloja eikä muitakaan oleskelualueita. Riittävä suoja-alue on varattava myös kalliovarastojen ilmastointi- ja pumppaamotilojen ympärille. Etäisyys voi kuitenkin olla vähemmän kuin maanpäällisille säiliöille esittämämme 300 m.

 


Alueen liikennejärjestelyt ovat jo nyt aika haavoittuvia ja siksi tulee ottaa huomioon, että pelastuslaitoksen ajoneuvoilla on oltava esteetön pääsy kaikissa olosuhteissa öljysatamaan. Alueen rakentamisen aikana ei alueelle pääsy saa vaikeutua.

 

Uudenmaan ympäristökeskus toteaa (22.3.2007), että yksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden Helsingin seudun erityiskysymyksistä on Laajasalon öljysataman ja –varaston vaihtoehtoisen sijaintipaikkojen selvittäminen.

 

Hakemuksen mukaiset hankkeet sijaitsevat laadittavan Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan alueella. Kaavasta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 16.12.2005.

 

Uudenmaan ympäristökeskuksen mielestä lupien voimassaoloaikaa harkittaessa on aikataulutus tulevan asemakaavoituksen kanssa tärkeää. Asemakaavassa selviää lopullisesti kunnostuksen vaatimustaso osa-alueittain.

 

Uudenmaan ympäristökeskus haluaa tuoda myös esiin, että hankkeesta vastaavien on syytä selvittää vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen kaavallinen tilanne sen varmistamiseksi, onko toiminta mahdollista siirtää uuteen paikkaan. Myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve on selvitettävä.

 

Osallisten kuuleminen   Rajanaapuria Aarne ja Heikki Aarnio/Palkkiyhtymä Oy:tä on kuultu. Muistutuksia ei ole esitetty.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

 

Laajasalon öljynhuoltoalue on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarvealuetta (MRL 16 ja 72 §). Kaupunginhallituksen suunnittelutarveratkaisussa määrätään ehdot määräaikaisten lupien jatkamiselle. Rakennusluvan myöntäminen tai jatkaminen mm. edellyttää, ettei aiheuteta haittaa kaavoitukselle, kaavan totuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuteta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 137 ja 172 §).

 


Laajasalon öljysatama-alueella kaavoituksen lähtökohtana on, että alue tulee voida ottaa käyttöön uudessa tarkoituksessaan heti vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennuslupia voidaan myöntää ja vanhoja lupia jatkaa vain kaavoituksen ja tulevan maankäytön turvaamiseen sekä ympäristöhaittojen minimoimiseen tähtäävillä ehdoilla.

 

Öljysataman alasajon tulisi tapahtua yhtenä kokonaisuutena
samanaikaisesti

 

Turvatekniikan keskuksen ja pelastuslaitoksen lausuntojen mukaan öljyhuoltotoimintojen suurin turvallisuusriski on varastoitujen palavien nesteiden tulipalo. Öljy-yhtiöiden suorittamien lämpösäteilylaskentojen mukaan säiliöpalo aiheuttaisi lisäsyttymisvaaran kasvua n. 50 m:n etäisyydelle säiliöistä. Alueellisesti vaikuttavimman ongelman muodostavat tulipalossa syntyvät savukaasut, jotka aiheuttavat laajan alueen evakuointitarpeen. Turvaetäisyys maanpäällisistä palavan nesteen säiliövarastoista on 300 metriä, minkä sisäpuolelle ei saa rakentaa uusia asuinrakennuksia tai tiloja, joissa oleskelee ihmisiä. Näin ollen vain Esson alueen eteläosassa polttonesteiden varastointi olisi mahdollista asuntorakentamisen käynnistyttyä Kruunuvuorenrannan itä- ja pohjoisosassa.

 

TUKES toteaa, että öljysatama-alueen rakentaminen samaan aikaan kun öljysatamassa on toimintaa, jota ajetaan alas, ei ole suotavaa. Erilaiset erikoistilanteet, kuten tuotantolaitoksen rakenteiden purku samaan aikaan kun laitoksessa on vielä toimintaa, on riskialtis vaihe.

 

Lausuntojen mukaan asuntorakentaminen Koirasaarentien varteen olisi mahdollista öljyhuoltoalueen toiminnasta riippumatta. Kaitalahden alue ja sen laajennus on osittain esitetyn suoja-alueen sisäpuolella. Vaikka alueen sisällä jo on asuinrakennuksia, ei lisärakentaminen alle 300 m etäisyydelle maanpäällisten säiliöiden vallitilasta ole suotavaa.

 

Alueen liikennejärjestelyt ovat jo nyt aika haavoittuvia ja siksi tulee ottaa huomioon, että pelastuslaitoksen ajoneuvoilla on oltava esteetön pääsy kaikissa olosuhteissa öljysatamaan. Alueen rakentamisen aikana ei alueelle pääsy saa vaikeutua.

 

Vaikka lausuntojen mukaan joidenkin öljysatamatoimintojen jatkuminen alueella voisi olla mahdollista lyhyen aikaa, aluetta rakennettaessa ei se ole kaupungin edun mukainen ratkaisu. Asuntoalueen ja öljysataman lyhytaikainenkin rinnakkain toimiminen on ongelmallinen lähtökohta suunnittelulle, rakentamiselle ja alueen markkinoinnille. Rakentaminen öljysatama-alueella alkaa Haakoninlahden alueelta vuonna 2011 kunnallistekniikan rakentamisella ja seuraavana vuonna asuntorakentaminen. Joidenkin alueen osien aitaaminen öljysatamakäyttöön estää kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisen systemaattisen kunnallistekniikan rakentamisen ja alueen vaiheittain toteutuksen. Tilanne, jossa öljynhuoltotoiminta jatkuu alueella rinnan asuntorakentamisen kanssa ja osa alueen maaperästä on saastunutta, ei ole hyvä lähtökohta korkeatasoisen asuinalueen markkinoinnille.

 

Kaupungin kantana tulisi olla, että öljysatama-alueen alasajon tulisi tapahtua yhtenä kokonaisuutena samanaikaisesti mukaan lukien öljy-yhtiöiden omistamat alueet siten, että alue muutetaan asuin- ja siihen sopivaan työpaikkakäyttöön 1.1.2011 alkaen.

 

Säilytettävät rakennukset ja rakenteet

 

Kaupunki on inventoinut alueen rakennukset ja rakenteet selvittääkseen onko tarkoituksenmukaista säilyttää joitakin rakennuksia tai rakenteita käytettäväksi alueelle rakennettavan uuden asuinalueen osina. Alustavissa selvityksissä on osoittautunut, että mm. Shellin, Esson ja Nesteen isoilla laivalaitureilla voisi olla käyttöä jatkossa. Kaupunki ilmoittaa öljy-yhtiöille hyvissä ajoin ennen purkamisen aloittamista säilytettävistä rakennuksista ja rakenteista.

 

Yhtiöiden selvitys- ja toimenpidevastuut

 

Yhtiöiden omistamalla varsinaisella toiminta-alueella, merialueella sekä yhtiöiden ja kaupungin omistaman varsinaiseen toiminta-alueen ulkopuolisella maa-alueella pätevät samat toiminnan lopettamisen selvitys- ja toimenpidevastuut, kuin mitkä on kirjattu kaupungin omistaman maan vuokrasopimuksiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon ympäristönsuojelulain ja sitä edeltäneen lainsäädännön mukaiset velvoitteet. Huoltovarmuuskeskuksen toimintojen lopettamisen osalta selvitykset ovat keskeneräisempiä kuin öljy-yhtiöiden.

 

Muut luvat ja suunnitelmat

 

Yhtiöiden tulee jättää maaperän kunnostamista koskevat lupahakemuksensa lupaviranomaiselle riittävän aikaisin siten, että lupapäätös on lainvoimainen ennen töiden suunniteltua aloitusajankohtaa. Yhtiöiden tulisi selvittää rakennusten ja rakennelmien purkamista koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely, koska öljyhuoltoalueen purkamisesta saattaa aiheutua haitallisia päästöjä ja merkittävä määrä jätettä, joka edellyttää erityistoimia (YSL § 62). Öljyhuoltoalueen purkusuunnittelussa on varattava riittävästi aikaa haitta-aineita sisältävien rakenteiden ennakkoselvityksiin. Myös työsuojelusuunnitelman laatimiseen on varattava riittävästi aikaa. Yhtiöiden tulisi käynnistää välittömästi neuvottelut pelastus- ja turvallisuusviranomaisten kanssa toimintojen lopettamisen edellyttämistä toimista.

 

Lupien määräaika

 

Keskeinen ehto koskee lupien määräaikaa. Suunnittelutarveratkaisun 5.11.2001 mukaan öljysataman määräaikaisten rakennuslupien jatkaminen 31.12.2006 jälkeen uudella suunnittelutarveratkaisulla edellyttää hyväksyttyä muutosprosessia kuvaavaa toimenpidesuunnitelmaa. Öljy-yhtiöt ovat laatineet toimintojensa alasajoon, rakenteiden purkuun ja pilaantuneen maaperän puhdistamiseen tähtäävät toimenpidesuunnitelmat, jotka kuitenkin koskevat vain vuokra-alueita.

 

Öljy-yhtiöt arvioivat toimenpidesuunnitelmissa pilaantuneen maan puhdistamiseen tähtäävien ympäristölupa-anomusten käsittelyn kestävän noin 6 kuukautta ja pilaantuneen maaperän puhdistustöiden 1–1,5 vuotta. Rakennusten ja rakenteiden purku suoritetaan samaan aikaan maaperän puhdistamisen kanssa. Öljy-yhtiöt arvioivat rakennusten ja rakenteiden purkamisen kestävän 6–7 kuukautta.

 

Lausuntojen mukaan öljy-yhtiöiden arvioimat ajat 0,5 vuotta maaperän puhdistamisen lupakäsittelylle ja 1–1,5 vuotta puhdistamiselle ovat liian lyhyet. Ennen maaperän puhdistamisen lupahakemuksen tai ilmoituksen jättämistä on varattava riittävästi aikaa koko alueen kattaviin pilaantuneisuustutkimuksiin, jotka yleensä kannattaa tehdä monessa toisiaan tarkentavassa vaiheessa. Öljy-yhtiöiden varsinaisten toiminta-alueiden lisäksi ainakin Tahvonlahteen laskevan ojan uoma ja mahdollisesti Tahvonlahden ja muun merialueen sedimentti sekä varsinaisten toiminta-alueiden ulkopuolinen maa-alue ovat likaantuneet yhtiöiden toiminnasta. Öljy-yhtiöiden on esitettävä suunnitelma myös näiden alueiden puhdistamisesta. Alueella olevat rakennukset ja rakennelmat tulee purkaa ja purkamisesta syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Maanvuokrasopimuksissa on tätä koskevia määräyksiä, mutta toiminnan päättyminen ja purkujätteistä huolehtiminen edellyttävät myös ympäristösuojeluviranomaisten päätöksiä.

 


Ottaen huomioon edellä mainittu, yhtiöiden toimenpidesuunnitelmissaan esittämät arviot purku- ja puhdistamistöihin käytettävästä ajasta ja yhtiöiden yhtäläinen kohtelu kaupunkisuunnitteluviraston kanta on, että öljysataman rakennuslupia voidaan jatkaa enintään 31.12.2009 saakka. Tämän jälkeen rakennuslupia ei enää tule jatkaa.

 

Mikäli ennalta varattu aika ei lähempänä purku- ja puhdistamistöiden aloittamista osoittaudukaan riittäväksi, öljy-yhtiöt ovat joka tapauksessa vuokrasopimusten mukaan velvolliset varaamaan mainittuihin töihin riittävän ajan ja suorittamaan ne vuokrasopimusten mukaisesti 31.12.2010 mennessä. Mainittuja purku- ja puhdistamisvelvoitteita tehostavat vuokrasopimuksissa myös teettämisuhat ja sopimussakot. Öljy-yhtiöiden ja Huoltovarmuuskeskuksen tulisi tarkentaa purkamisen ja maaperän puhdistamisen aikataulusuunnitelmia.

 

Laajasalon yhteistoimintaryhmä

 

Öljy-yhtiöiden ja Huoltovarmuuskeskuksen pyrkimys toiminnan jatkamiseen alueella mahdollisimman pitkään vuokra-aikana ja samanaikainen valmistautuminen toiminnan alasajoon ja vuokra-alueiden luovuttamiseen 31.12.2010 edellyttää ehdotonta suunnitelmallisuutta ja aikataulujen noudattamista. Yhteistoimintaryhmän työn jatkuminen on kaupunkisuunnitteluviraston mielestä erittäin tärkeää muutosprosessin suunnitelmallisen ja aikataulun mukaisen etenemisen varmistamisen kannalta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää uutta alueellista suunnittelutarveratkaisua Laajasalon öljysataman alueella tarpeellisena, jotta öljy-yhtiöt ja huoltovarmuuskeskus voivat jatkaa alueella toimintaansa mahdollisimman pitkään vuokra-aikana ja samalla valmistautua toiminnan alasajoon ja suorittaa sen edellyttämät toimenpiteet.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia mikäli suunnittelutarveratkaisu myönnetään 31.12.2009 saakka.

 


Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa suunnittelutarveratkaisun myöntämistä 31.12.2009 saakka.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee päätöksen nro 2007-532/526 mukaisesti myöntää suunnittelutarveratkaisun Neste Markkinointi Oy:lle haettuun toimenpiteeseen 31.12.2009 asti Laajasalon kylän tilalla R:No 1:253 ehdolla, että purkutyöt sekä maaperän ja ympäristön puhdistus- ja kunnostustyöt suoritetaan riittävän ajoissa niin, että koko alue on vuokrasopimusehtojen ja ympäristölupien edellyttämässä kunnossa vuokra-ajan päättymiseen mennessä eli 31.12.2010.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Suunnittelutarveratkaisuluonnos

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

Liite 3

Asemapiirustus

 

Liite 4

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 13.2.2007

 

 

 

 


2

OY SHELL AB:N HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN

 

Khs 2007-530

 

oy Shell ab hakee (21.6.2006) suunnittelutarveratkaisua Laajasalon (412) kylässä olevalle tilalle R:No 1:253 (Haakoninlahdentie 1) määräaikaisten ja tilapäisten lupien mukaisten rakennusten, mm. öljynsekoittamo- ja pakkaamorakennuksen, varastorakennuksen ja sosiaalitilarakennuksen, pitämiseksi paikallaan 31.12.2010 asti.

 

Helsingin kaupunki on vuokrannut hakijalle em. tilasta maa-alueita, joiden vuokra-aika päättyy 31.12.2010. Hakija tarvitsee rakennuksia ja rakennelmia operatiiviseen toimintaan vuokra-ajan päättymiseen asti.

 

Kaj toteaa, että Laajasalon öljynhuoltoalueella (Koirasaarentie, Haakoninlahdentie) toimivat oy Shell ab:n lisäksi oy Esso ab ja Neste Markkinointi Oy, jotka ovat myös jättäneet hakemuksensa suunnittelutarveratkaisua varten. Ko. yhtiöiden hakemukset ovat tämän kokouksen esityslistalla. Koska yhtiöiden hakemukset koskevat samaa rakennuspaikkaa, kaupunkisuunnittelulautavirasto on 13.2.2007 antanut yhden, oy Esso ab:n, oy Shell ab:n ja Neste Markkinointi Oy:n hakemuksia koskevan yhteisen lausunnon (Liite 4).

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa mm., että hakemus koskee aluetta, jolla ei ole asemakaavaa, ja joka rakennusjärjestyksessä on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n ja 72 §:n mukaiseksi suunnittelutarveratkaisualueeksi.

 

Selostus                            Alueet

 

Shellin hakemus koskee sekä kaupungin että yhtiön omistamia alueita.

 

Kaavatilanne

 

Alueella ei ole asemakaavaa.

 

Yleiskaava 2002:ssa öljynhuoltoalue on varattu kerrostalovaltaiselle ja pientalovaltaiselle asumiselle. Alueen keskelle on osoitettu keskustatoimintojen varaus. Katajanokalta on osoitettu metroyhteys Kruunuvuorenrantaan ja sieltä edelleen kääntyen Yliskylän kautta Hevossalmen suuntaan.

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Kruunuvuorenrannan osayleiskaava ja siihen liittyvä maankäyttösuunnitelma. Osayleiskaava sisältää öljynhuoltoalueen. Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi osayleiskaavan ohjelman 2.6.2005 ja käsitteli osayleiskaavaluonnosta 20.6.2006 antaen jatkosuunnitteluohjeita. Osayleiskaavaluonnos on menossa uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn 10.5.2007. Kaupunginvaltuustoon osayleiskaavaehdotus edennee keväällä 2008. Asemakaavoja aletaan laatia heti osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen ja kunnallistekniikan rakentaminen alueella on tarkoitus aloittaa vuonna 2011 ja asuntorakentaminen vuonna 2012 heti kun alue vapautuu öljynhuoltotoiminnasta.

 

Alueelle rakennetaan uusi korkeatasoinen merellinen kaupunginosa noin 10 000 asukkaalle ja noin 50 000 k-m2 toimitiloja. Pääosa asunnoista, toimitiloista ja palveluista keskittyy öljynhuoltoalueelle. Kruunuvuorenranta on yksi Helsingin tärkeimmistä asuntotuotantokohteista 2010- ja 2020-luvuilla.

 

Suunnittelutarveratkaisu

 

Nykytilanne

 

Alueella toimii nykyisin neljä öljy-yhtiötä sekä kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen Huoltovarmuuskeskuksen öljytuotteiden varmuusvarasto pääosin kaupungin vuokraamalla maalla.

 

oy Shell ab:lla on alueella voiteluainetehdas, polttoaineterminaali ja laivalaituri. Polttoaineterminaalin alueella Shell omistaa osan alueestaan. Shellin omistamalla maalla on esim. Huoltovarmuuskeskuksen öljytuotteiden varmuusvarasto, jonka Huoltovarmuuskeskus omistaa.

 

oy Esso ab:n toiminta on pääosin polttoaineiden varmuusvarastointia. Esson alueella on myös laivalaituri. Yhtiö toimii osittain omistamallaan maalla.

 

Neste Oil Oyj:llä on mm. voiteluainetehdas sekä pumppuasema ja laivalaituri. Neste toimii kokonaisuudessaan vuokramaalla.

 

Setynoil Oy toimii vuokramaalla ja harjoittaa voiteluaineiden ja autokemikaalien valmistusta ja pakkaustoimintaa. Setynoil Oy on ilmoittanut muuttavansa Järvenpäähän viimeistään vuonna 2008 eikä ole hakenut vuokra-ajan jatkoa.

 

Määräaikaisten lupien lisäksi alueelle on aikoinaan myönnetty lukuisia pysyviä rakennuslupia.

 

Päätökset

 

Kaupunginvaltuusto on 18.9.1996 hyväksyessään yleiskaava 1992:n toteuttamissuunnitelman tarkistamisen päättänyt, että öljysataman muuttaminen asuntoalueeksi ajoittuu vuoteen 2010.

 

Kaupunginhallitus päätti 21.8.2000 kehottaa satamalautakuntaa jatkamaan Laajasalon öljysatamassa sijaitsevien öljy-yhtiöiden vuokrasopimuksia enintään vuoden 2010 loppuun. Jatkaessaan vuokrasopimuksia satamalautakunta ilmoitti öljy-yhtiöille kaupungin kantana, että vuoden 2010 jälkeen koko alue mukaan lukien öljy-yhtiöiden omistamat alueet muutetaan asuinalueeksi ja asumisen yhteyteen sopivaksi työpaikka-alueeksi.

 

Satamalautakunta päätti 12.12.2000 jatkaa Esson, Nesteen ja Setynoilin maanvuokrasopimuksia 31.12.2010 saakka. Sopimuksen ehtoihin on kirjattu varsin kattavat ehdot vuokrattujen alueiden maankäytöstä ja maanvuokrasopimusten päättymiseen mennessä tehtävistä maaperän ja vesistön puhdistustoimenpiteistä. Shell ei sen sijaan suostunut sisällyttämään po. uusia ehtoja vuokrasopimuksiinsa. Shellin osalta satamalautakunta oli jo aikaisemmin 28.2.1995 päättänyt jatkaa Shellin vuokrasopimusta 31.12.2010 saakka. Shellin vuokrasopimukset sisältävät kuitenkin rakennusten ym. purkuehdon ja ehdon, joka velvoittaa yhtiötä suorittamaan tarvittavat maaperän laatututkimukset sekä kustannuksellaan poistamaan mahdollisesti saastunut maaperä alueelta ja saattamaan alue haitattomaan kuntoon. Lisäksi Shell on sitoutunut 15.1.2001 päivätyssä neuvottelupöytäkirjassa siihen, että maaperän puhdistaminen hoidetaan lain määräysten mukaisesti ja että purku- ja puhdistamisvelvollisuus suoritetaan vuokrasopimusten päättymiseen mennessä.

 

Kaupunginjohtaja päätti 7.11.2001 asettaa yhteistoimintaryhmän ohjaamaan ja valvomaan Laajasalon öljysatama-alueen purku-, kunnostus- ja muiden toimenpiteiden suunnittelua ja käytännön toteutusta. Suunnittelutarveratkaisun 5.11.2001 mukaan öljysataman määräaikaisten rakennuslupien jatkaminen 31.12.2006 jälkeen uudella suunnittelutarveratkaisulla edellyttää hyväksyttyä muutosprosessia kuvaavaa toimenpidesuunnitelmaa. Öljy-yhtiöt ovat laatineet toimintojensa alasajoon, rakenteiden purkuun ja pilaantuneen maaperän puhdistamiseen tähtäävät toimenpidesuunnitelmat. Vs. kaupunginjohtaja on 17.1.2007 päättänyt johtajistokäsittelyssä merkitä tiedoksi oy Esso ab:n, Neste Oil Oyj:n, oy Shell ab:n ja Setynoil Oy:n öljysatamatoimintojen alasajoon tähtäävät toimenpidesuunnitelmat ja todennut, että toimenpidesuunnitelmien mukaan öljysataman purku-, puhdistus- ja kunnossapitotoimenpiteet toteutetaan öljysataman vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti 31.12.2010.

 

Kaupunginjohtaja on 23.1.2007 lähettänyt kirjeen oy Shell ab:lle, oy Esso ab:lle ja Neste Oil Oyj:lle koskien em. yhtiöiden hakemuksia vuokra-ajan jatkamiseksi 31.12.2010 jälkeen. Kirjeessä todetaan, että öljy-yhtiöiden hakemukset eivät anna aihetta jatkotoimenpiteisiin vaan, että Laajasalon öljysataman suhteen pitäydytään kaupunginvaltuuston vuonna 1996 asettamassa aikataulussa alueen muuttamiseksi asuin- ja työpaikka-alueeksi.

 

Kaupunki on osallistunut Uudenmaan liiton johtamaan selvitystyöhön, jossa kartoitetaan öljynhuoltotoiminnan uudelleensijoitusvaihtoehtoja. Loppuraportissa Inkoon satama ja Porvoon Kilpilahti todetaan mahdollisiksi Laajasaloa korvaaviksi sijaintipaikoiksi. Huoltovarmuuskeskuksen öljyvarastointitoiminnan Laajasalossa on tarkoitus päättyä öljynhuoltotoiminnan päättymisen yhteydessä. Talous- ja suunnittelukeskus avustaa Huoltovarmuuskeskusta uuden varmuusvaraston sijainnin etsimisessä Helsingin ulkopuolelta kaupungin ja Huoltovarmuuskeskuksen kesken sovitulla tavalla.

 

Lausunnot                        Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt lausunnot Helsingin Satamalta, kiinteistövirastolta, pelastuslaitokselta, Turvatekniikan keskukselta, Uudenmaan ympäristökeskukselta ja Ympäristökeskukselta. Helsingin Satama on ilmoittanut, ettei anna lausuntoa asiasta. Kiinteistöviraston lausunto vastaa Helsingin Sataman kantaa asiasta.

 

Kiinteistövirasto esittää (29.1.2007) mm. seuraavaa:

 

Esso ja Shell ovat arvioineet toimenpidesuunnitelmissaan vuokra-alueensa purku- ja puhdistustöiden kestoksi enintään 1,5 vuotta.

 

Kiinteistöviraston mukaan alueiden puhdistamista edellyttävien ympäristölupahakemusten käsittelyyn Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa on syytä varata riittävästi aikaa eli noin 12 kuukautta. Puolen vuoden aikavaraus mainittuun lupakäsittelyyn on liian vähän. Lisäksi on huomioitava, että kunnostuslupien on oltava lainvoimaisia ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

Alueen kaavoitus on vireillä. Rakentaminen on alkamassa Koirasaarentien varsilla arviolta jo vuosina 2009–2010. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös öljysatama-alue saadaan kunnallistekniikan rakentamisen piiriin heti vuokrasopimusten päättyessä. Ottaen huomioon edellä mainittu, yhtiöiden toimenpidesuunnitelmissaan esittämät arviot purku- ja puhdistamistöihin käytettävästä ajasta ja yhtiöiden yhtäläinen kohtelu öljysataman rakennuslupia voitaisiin jatkaa enintään 31.12.2009 saakka.

 

Mikäli ennalta varattu aika ei lähempänä purku- ja puhdistamistöiden aloittamista osoittaudukaan riittäväksi, öljy-yhtiöt ovat joka tapauksessa vuokrasopimusten mukaan velvolliset varaamaan mainittuihin töihin riittävän ajan ja suorittamaan ne vuokrasopimusten mukaisesti 31.12.2010 mennessä. Mainittuja purku- ja puhdistamisvelvoitteita tehostavat vuokrasopimuksissa myös teettämisuhat ja sopimussakot.

 

Vanhoja lupia tulisi jatkaa sellaisin perustein ja ehdoin, jolla turvataan alueen kaavoitus, tuleva maankäyttö ja ympäristön suojelu. Alueet on voitava ottaa uuteen käyttötarkoitukseen 1.1.2011 lukien eli heti vuokra-aikojen päättymisen jälkeen 31.12.2010.

 

Pelastuslaitoksen puolesta (30.1.2007) ei ole estettä jatkaa öljysataman rakennuslupia määräaikaisesti siten, että rakennusten ja rakennelmien purkaminen, maaperän puhdistus ja alueen siistiminen on mahdollista suorittaa 2010 loppuun mennessä vuokraehtojen mukaisesti.

 

Suunnittelutarveratkaisun aikataulutuksessa tulee lähteä siitä, että koko alue mukaan lukien oy Shell ab:n ja oy Esso ab:n omistamat alueet muutetaan asuntoalueeksi ja asumisen yhteyteen sopivaksi työpaikka-alueeksi. Turvatekniikan keskus ja pelastuslaitos ovat antaneet aikaisemmissa lausunnoissa minimi suojaetäisyydet asumisen ja varastoinnin välille.

 

Ympäristökeskus esittää (30.1.2007) mm. seuraavaa:

 

Öljyhuoltoalueen muuttaminen asuinkäyttöön asettaa suunnittelulle suuria vaatimuksia. Muutos on toteutettava huolellisesti harkiten laajassa yhteistyössä.

 

Alueella toimivilla yrityksillä on ympäristönsuojelu- ja kemikaalilainsäädännön mukaiset päätökset toimintansa jatkamiseksi. Uudenmaan ympäristökeskuksessa on vireillä oy Shell ab:n ja oy Esso ab:n toimintaa koskeva ympäristölupahakemus.

 

Ympäristöluvissa on määräyksiä ympäristön, mukaan lukien maaperä, pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pääosassa lupapäätöksiä ei kuitenkaan ole toiminnan lopettamista ja sen jälkeisiä toimenpiteitä koskevia määräyksiä. Vireillä olevista hakemuksista annettavissa päätöksissä sellaisia tultaneen antamaan. Ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Toimintaa ei saa muutettuna jatkaa, ennen kuin muutos on lainvoimainen.

 

Maaperän puhdistaminen tavoiteaikaan vuoden 2010 loppuun mennessä edellyttää purkamis- ja puhdistamistoimista päättämistä hyvissä ajoin, jotta tuleville purkamisille ja maaperän puhdistamiselle hallintomenettelyineen jää riittävästi aikaa. Öljy-yhtiöiden arvioimat ajat 0,5 vuotta maaperän puhdistamisen lupakäsittelylle ja 1–1,5 vuotta puhdistamiselle ovat mahdollisia ihannetapauksessa. Ajat ovat kuitenkin pidempiä, jos käsittelyyn tulee kerralla useita hakemuksia, esitettyihin suunnitelmiin on tehtävä täydennyksiä tai puhdistamista ei voidakaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.

 

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta voidaan käsitellä lyhyemmässä ajassa kuin ympäristölupahakemus. Ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa, jos pilaantuneisuus on kattavasti tutkittu, puhdistusmenetelmä on yleisesti käytössä ja hyväksyttävä, eikä toiminnasta aiheudu muuta ympäristön pilaantumista.

 

Ennen maaperän puhdistamisen lupahakemuksen tai ilmoituksen jättämistä on varattava riittävästi aikaa koko alueen kattaviin pilaantuneisuustutkimuksiin, jotka yleensä kannattaa tehdä monessa toisiaan tarkentavassa vaiheessa.

 

Varsinaisten öljy-yhtiöiden toiminta-alueiden lisäksi Tahvonlahteen laskevan ojan uoma ja mahdollisesti lahden sedimentti on likaantunut yhtiöiden toiminnasta. Öljy-yhtiöiden on esitettävä suunnitelma myös näiden alueiden puhdistamiseksi.

 

Ympäristösuojelulainsäädännössä on yleinen maaperän pilaamiskielto. Luvansaajilta edellytetään lisäksi, että he huolehtivat ja riittävin tarkastuksin varmistuvat, että esimerkiksi alueella olevista säiliöistä ja niiden vallitiloista, putkistoista, laitteistoista tai muista kemikaalien kuljettamiseen, säilyttämiseen tai varastointiin tarkoitetuista tiloista ei mahdollisessa vuoto- tai muussa onnettomuustilanteessa pääse maaperään tai ympäristöön ympäristöä pilaavia haitta-aineita. Tähän velvoittaa myös maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 4 momentti, jonka mukaan rakentamisen suunnittelutarvealueella ei saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

 

Alueella olevat rakennukset ja rakennelmat, kuten laitteistot, putkistot, säiliöt ja vallitilat, tulee purkaa ja purkamisesta syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Maanvuokrasopimuksissa on tätä koskevia määräyksiä, mutta myös toiminnan päättyminen ja purkujätteistä huolehtiminen edellyttää ympäristönsuojeluviranomaisten päätöksiä.

 

Turvatekniikan keskus (TUKES) viittaa (18.1.2007) kantanaan 20.12.2005 antamaansa lausuntoon Laajasalon öljynhuoltoalueen turvallisuudesta. Lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:

 

TUKESin käsityksen mukaan suurin alueella tapahtuva vaara on tulipalo. Tulipalossa muodostuva lämpösäteily voi aiheuttaa lisäsyttymiä ja siten vaaran kasvua. Alueellisesti vaikuttavin ongelma aiheutunee kuitenkin tulipalossa syntyvistä savukaasuista, jotka aiheuttavat laajan alueen evakuointitarpeen.

 

TUKES katsoo, että palavien nesteiden laajamittainen varastointi asuinrakennusten välittömässä läheisyydessä ei ole suositeltavaa. Lähtökohtana on, että turvaetäisyys palavan nesteen vallitilasta mitattuna tulee olla vähintään 300 metriä. Turvaetäisyyden sisäpuolella ei saa olla asuinrakennuksia, tiloja, joissa ihmisiä oleskelee tai toimintaa, josta aiheutuisi vaaraa palavien nesteiden varastoinnille, siirrolle tai satamassa tapatuvalle palavan nesteen käsittelylle. Myöskään palavien nesteiden käsittelyssä sattuvat vuodot ja tulipalot eivät saa aiheuttaa vaaraa alueella oleville ihmisille, rakenteille tai muulle ympäristölle.

 

TUKES katsoo, että Koirasaarentien varteen ajateltu asuinalue on sellaisella etäisyydellä palavien nesteiden varastoista ja voiteluaineiden valmistuslaitoksesta, että alueen rakentamiselle ei käytettävissä olevien tietojen perusteella liene estettä.

 

Kaitalahden alue ja sen laajennus on osittain esitetyn suoja-alueen sisäpuolella. Vaikka alueen sisällä jo on asuinrakennuksia, ei lisärakentaminen alle 300 m etäisyydelle maanpäällisten säiliöiden vallitilasta ole suotavaa.

 

Itse öljysatama-alueen rakentaminen samaan aikaan kun öljysatamassa on toimintaa, jota ajetaan alas, ei ole suotavaa. Erilaiset erikoistilanteet, kuten tuotantolaitoksen rakenteiden purku samaan aikaan kun laitoksessa on vielä toimintaa, on riskialtis vaihe.

 

Kalliovarastojen päälle ei ole suotavaa sijoittaa rakenteita, pysäköintitiloja eikä muitakaan oleskelualueita. Riittävä suoja-alue on varattava myös kalliovarastojen ilmastointi- ja pumppaamotilojen ympärille. Etäisyys voi kuitenkin olla vähemmän kuin maanpäällisille säiliöille esittämämme 300 m.

 

Alueen liikennejärjestelyt ovat jo nyt aika haavoittuvia ja siksi tulee ottaa huomioon, että pelastuslaitoksen ajoneuvoilla on oltava esteetön pääsy kaikissa olosuhteissa öljysatamaan. Alueen rakentamisen aikana ei alueelle pääsy saa vaikeutua.

 

Uudenmaan ympäristökeskus toteaa (22.3.2007), että yksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden Helsingin seudun erityiskysymyksistä on Laajasalon öljysataman ja –varaston vaihtoehtoisen sijaintipaikkojen selvittäminen.

 

Hakemuksen mukaiset hankkeet sijaitsevat laadittavan Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan alueella. Kaavasta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 16.12.2005.

 

Uudenmaan ympäristökeskuksen mielestä lupien voimassaoloaikaa harkittaessa on aikataulutus tulevan asemakaavoituksen kanssa tärkeää. Asemakaavassa selviää lopullisesti kunnostuksen vaatimustaso osa-alueittain.

 

Uudenmaan ympäristökeskus haluaa tuoda myös esiin, että hankkeesta vastaavien on syytä selvittää vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen kaavallinen tilanne sen varmistamiseksi, onko toiminta mahdollista siirtää uuteen paikkaan. Myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve on selvitettävä.

 

Osallisten kuuleminen   Rajanaapuria Aarne ja Heikki Aarnio/Palkkiyhtymä Oy:tä on kuultu. Muistutuksia ei ole esitetty.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

 

Laajasalon öljynhuoltoalue on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarvealuetta (MRL 16 ja 72 §). Kaupunginhallituksen suunnittelutarveratkaisussa määrätään ehdot määräaikaisten lupien jatkamiselle. Rakennusluvan myöntäminen tai jatkaminen mm. edellyttää, ettei aiheuteta haittaa kaavoitukselle, kaavan totuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuteta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 137 ja 172 §).

 

Laajasalon öljysatama-alueella kaavoituksen lähtökohtana on, että alue tulee voida ottaa käyttöön uudessa tarkoituksessaan heti vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennuslupia voidaan myöntää ja vanhoja lupia jatkaa vain kaavoituksen ja tulevan maankäytön turvaamiseen sekä ympäristöhaittojen minimoimiseen tähtäävillä ehdoilla.

 

Öljysataman alasajon tulisi tapahtua yhtenä kokonaisuutena
samanaikaisesti

 

Turvatekniikan keskuksen ja pelastuslaitoksen lausuntojen mukaan öljyhuoltotoimintojen suurin turvallisuusriski on varastoitujen palavien nesteiden tulipalo. Öljy-yhtiöiden suorittamien lämpösäteilylaskentojen mukaan säiliöpalo aiheuttaisi lisäsyttymisvaaran kasvua n. 50 m:n etäisyydelle säiliöistä. Alueellisesti vaikuttavimman ongelman muodostavat tulipalossa syntyvät savukaasut, jotka aiheuttavat laajan alueen evakuointitarpeen. Turvaetäisyys maanpäällisistä palavan nesteen säiliövarastoista on 300 metriä, minkä sisäpuolelle ei saa rakentaa uusia asuinrakennuksia tai tiloja, joissa oleskelee ihmisiä.

 

Shellin voiteluainetehtaan jääminen alueelle olisi mahdollista, jos tehdas, laituri ja putkilinjat erotettaisiin aidatuksi alueeksi. Asuinalueen rakentamista ei kuitenkaan tulisi aloittaa ennen varmuusvarastoluolien tyhjentämistä ja käytöstä poistamista.

 

TUKES toteaa, että öljysatama-alueen rakentaminen samaan aikaan kun öljysatamassa on toimintaa, jota ajetaan alas, ei ole suotavaa. Erilaiset erikoistilanteet, kuten tuotantolaitoksen rakenteiden purku samaan aikaan kun laitoksessa on vielä toimintaa, on riskialtis vaihe.

 

Lausuntojen mukaan asuntorakentaminen Koirasaarentien varteen olisi mahdollista öljyhuoltoalueen toiminnasta riippumatta. Kaitalahden alue ja sen laajennus on osittain esitetyn suoja-alueen sisäpuolella. Vaikka alueen sisällä jo on asuinrakennuksia, ei lisärakentaminen alle 300 m etäisyydelle maanpäällisten säiliöiden vallitilasta ole suotavaa.

 

Alueen liikennejärjestelyt ovat jo nyt aika haavoittuvia ja siksi tulee ottaa huomioon, että pelastuslaitoksen ajoneuvoilla on oltava esteetön pääsy kaikissa olosuhteissa öljysatamaan. Alueen rakentamisen aikana ei alueelle pääsy saa vaikeutua.

 

Vaikka lausuntojen mukaan joidenkin öljysatamatoimintojen jatkuminen alueella voisi olla mahdollista lyhyen aikaa, aluetta rakennettaessa ei se ole kaupungin edun mukainen ratkaisu. Asuntoalueen ja öljysataman lyhytaikainenkin rinnakkain toimiminen on ongelmallinen lähtökohta suunnittelulle, rakentamiselle ja alueen markkinoinnille. Rakentaminen öljysatama-alueella alkaa Haakoninlahden alueelta vuonna 2011 kunnallistekniikan rakentamisella ja seuraavana vuonna asuntorakentaminen. Joidenkin alueen osien aitaaminen öljysatamakäyttöön estää kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisen systemaattisen kunnallistekniikan rakentamisen ja alueen vaiheittain toteutuksen. Tilanne, jossa öljynhuoltotoiminta jatkuu alueella rinnan asuntorakentamisen kanssa ja osa alueen maaperästä on saastunutta, ei ole hyvä lähtökohta korkeatasoisen asuinalueen markkinoinnille.

 

Kaupungin kantana tulisi olla, että öljysatama-alueen alasajon tulisi tapahtua yhtenä kokonaisuutena samanaikaisesti mukaan lukien öljy-yhtiöiden omistamat alueet siten, että alue muutetaan asuin- ja siihen sopivaan työpaikkakäyttöön 1.1.2011 alkaen.

 

Säilytettävät rakennukset ja rakenteet

 

Kaupunki on inventoinut alueen rakennukset ja rakenteet selvittääkseen onko tarkoituksenmukaista säilyttää joitakin rakennuksia tai rakenteita käytettäväksi alueelle rakennettavan uuden asuinalueen osina. Alustavissa selvityksissä on osoittautunut, että mm. Shellin, Esson ja Nesteen isoilla laivalaitureilla, Shellin alueella sijaitseva lämpökeskuksella ja pystyvarastoluolalla sekä kahdella Shellin alueella sijaitsevalla ja yhdellä Nesteen alueella sijaitsevalla öljysäiliöllä voisi olla käyttöä jatkossa. Kaupunki ilmoittaa öljy-yhtiöille hyvissä ajoin ennen purkamisen aloittamista säilytettävistä rakennuksista ja rakenteista.

 

Yhtiöiden selvitys- ja toimenpidevastuut

 

Yhtiöiden omistamalla varsinaisella toiminta-alueella, merialueella sekä yhtiöiden ja kaupungin omistaman varsinaiseen toiminta-alueen ulkopuolisella maa-alueella pätevät samat toiminnan lopettamisen selvitys- ja toimenpidevastuut, kuin mitkä on kirjattu kaupungin omistaman maan vuokrasopimuksiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon ympäristönsuojelulain ja sitä edeltäneen lainsäädännön mukaiset velvoitteet. Huoltovarmuuskeskuksen toimintojen lopettamisen osalta selvitykset ovat keskeneräisempiä kuin öljy-yhtiöiden.

 


Muut luvat ja suunnitelmat

 

Yhtiöiden tulee jättää maaperän kunnostamista koskevat lupahakemuksensa lupaviranomaiselle riittävän aikaisin siten, että lupapäätös on lainvoimainen ennen töiden suunniteltua aloitusajankohtaa. Yhtiöiden tulisi selvittää rakennusten ja rakennelmien purkamista koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely, koska öljyhuoltoalueen purkamisesta saattaa aiheutua haitallisia päästöjä ja merkittävä määrä jätettä, joka edellyttää erityistoimia (YSL § 62). Öljyhuoltoalueen purkusuunnittelussa on varattava riittävästi aikaa haitta-aineita sisältävien rakenteiden ennakkoselvityksiin. Myös työsuojelusuunnitelman laatimiseen on varattava riittävästi aikaa. Yhtiöiden tulisi käynnistää välittömästi neuvottelut pelastus- ja turvallisuusviranomaisten kanssa toimintojen lopettamisen edellyttämistä toimista.

 

Lupien määräaika

 

Keskeinen ehto koskee lupien määräaikaa. Suunnittelutarveratkaisun 5.11.2001 mukaan öljysataman määräaikaisten rakennuslupien jatkaminen 31.12.2006 jälkeen uudella suunnittelutarveratkaisulla edellyttää hyväksyttyä muutosprosessia kuvaavaa toimenpidesuunnitelmaa. Öljy-yhtiöt ovat laatineet toimintojensa alasajoon, rakenteiden purkuun ja pilaantuneen maaperän puhdistamiseen tähtäävät toimenpidesuunnitelmat, jotka kuitenkin koskevat vain vuokra-alueita.

 

Öljy-yhtiöt arvioivat toimenpidesuunnitelmissa pilaantuneen maan puhdistamiseen tähtäävien ympäristölupa-anomusten käsittelyn kestävän noin 6 kuukautta ja pilaantuneen maaperän puhdistustöiden 1–1,5 vuotta. Rakennusten ja rakenteiden purku suoritetaan samaan aikaan maaperän puhdistamisen kanssa. Öljy-yhtiöt arvioivat rakennusten ja rakenteiden purkamisen kestävän 6–7 kuukautta.

 

Lausuntojen mukaan öljy-yhtiöiden arvioimat ajat 0,5 vuotta maaperän puhdistamisen lupakäsittelylle ja 1–1,5 vuotta puhdistamiselle ovat liian lyhyet. Ennen maaperän puhdistamisen lupahakemuksen tai ilmoituksen jättämistä on varattava riittävästi aikaa koko alueen kattaviin pilaantuneisuustutkimuksiin, jotka yleensä kannattaa tehdä monessa toisiaan tarkentavassa vaiheessa. Öljy-yhtiöiden varsinaisten toiminta-alueiden lisäksi ainakin Tahvonlahteen laskevan ojan uoma ja mahdollisesti Tahvonlahden ja muun merialueen sedimentti sekä varsinaisten toiminta-alueiden ulkopuolinen maa-alue ovat likaantuneet yhtiöiden toiminnasta. Öljy-yhtiöiden on esitettävä suunnitelma myös näiden alueiden puhdistamisesta. Alueella olevat rakennukset ja rakennelmat tulee purkaa ja purkamisesta syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Maanvuokrasopimuksissa on tätä koskevia määräyksiä, mutta toiminnan päättyminen ja purkujätteistä huolehtiminen edellyttävät myös ympäristösuojeluviranomaisten päätöksiä.

 

Ottaen huomioon edellä mainittu, yhtiöiden toimenpidesuunnitelmissaan esittämät arviot purku- ja puhdistamistöihin käytettävästä ajasta ja yhtiöiden yhtäläinen kohtelu kaupunkisuunnitteluviraston kanta on, että öljysataman rakennuslupia voidaan jatkaa enintään 31.12.2009 saakka. Tämän jälkeen rakennuslupia ei enää tule jatkaa.

 

Mikäli ennalta varattu aika ei lähempänä purku- ja puhdistamistöiden aloittamista osoittaudukaan riittäväksi, öljy-yhtiöt ovat joka tapauksessa vuokrasopimusten mukaan velvolliset varaamaan mainittuihin töihin riittävän ajan ja suorittamaan ne vuokrasopimusten mukaisesti 31.12.2010 mennessä. Mainittuja purku- ja puhdistamisvelvoitteita tehostavat vuokrasopimuksissa myös teettämisuhat ja sopimussakot. Öljy-yhtiöiden ja Huoltovarmuuskeskuksen tulisi tarkentaa purkamisen ja maaperän puhdistamisen aikataulusuunnitelmia.

 

Laajasalon yhteistoimintaryhmä

 

Öljy-yhtiöiden ja Huoltovarmuuskeskuksen pyrkimys toiminnan jatkamiseen alueella mahdollisimman pitkään vuokra-aikana ja samanaikainen valmistautuminen toiminnan alasajoon ja vuokra-alueiden luovuttamiseen 31.12.2010 edellyttää ehdotonta suunnitelmallisuutta ja aikataulujen noudattamista. Yhteistoimintaryhmän työn jatkuminen on kaupunkisuunnitteluviraston mielestä erittäin tärkeää muutosprosessin suunnitelmallisen ja aikataulun mukaisen etenemisen varmistamisen kannalta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää uutta alueellista suunnittelutarveratkaisua Laajasalon öljysataman alueella tarpeellisena, jotta öljy-yhtiöt ja huoltovarmuuskeskus voivat jatkaa alueella toimintaansa mahdollisimman pitkään vuokra-aikana ja samalla valmistautua toiminnan alasajoon ja suorittaa sen edellyttämät toimenpiteet.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia mikäli suunnittelutarveratkaisu myönnetään 31.12.2009 saakka.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa suunnittelutarveratkaisun myöntämistä 31.12.2009 saakka.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee päätöksen nro 2007-530/526 mukaisesti myöntää suunnittelutarveratkaisun oy Shell ab:lle haettuun toimenpiteeseen 31.12.2009 asti Laajasalon kylän tilalla R:No 1:253 ehdolla, että purkutyöt sekä maaperän ja ympäristön puhdistus- ja kunnostustyöt suoritetaan riittävän ajoissa niin, että koko alue on vuokrasopimusehtojen ja ympäristölupien edellyttämässä kunnossa vuokra-ajan päättymiseen mennessä eli 31.12.2010.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Suunnittelutarveratkaisuluonnos

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

Liite 3

Asemapiirustus

 

Liite 4

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 13.2.2007

 

 

 

 


3

OY ESSO AB:N HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN

 

Khs 2007-369

 

oy ESSO ab hakee (26.5.2006) suunnittelutarveratkaisua Laajasalon (412) kylässä olevalle tilalle R:No 1:253 (Koirasaarentie) määräaikaisten lupien mukaisten sähkökeskuksen, laiturikatoksen, palovesipumppaamon ja vaahtotykkien ohjauskeskuksen pitämiseksi paikoillaan 31.12.2010 asti.

 

Helsingin kaupunki on vuokrannut hakijalle em. tilasta maa-alueita, joiden vuokra-aika päättyy 31.12.2010. Hakija haluaa jatkaa nykyistä toimintaa vuokra-alueilla niin pitkään, kuin se on alueen jatkokehittäminen huomioon ottaen mahdollista.

 

Kaj toteaa, että Laajasalon öljynhuoltoalueella (Koirasaarentie, Haakoninlahdentie) toimivat oy Esso ab:n lisäksi oy Shell ab ja Neste Markkinointi Oy, jotka ovat myös jättäneet hakemuksensa suunnittelutarveratkaisua varten. Ko. yhtiöiden hakemukset ovat tämän kokouksen esityslistalla. Koska yhtiöiden hakemukset koskevat samaa rakennuspaikkaa, kaupunkisuunnittelulautavirasto on 13.2.2007 antanut yhden, oy Esso ab:n, oy Shell ab:n ja Neste Markkinointi Oy:n hakemuksia koskevan yhteisen lausunnon (Liite 4).

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa mm., että hakemus koskee aluetta, jolla ei ole asemakaavaa, ja joka rakennusjärjestyksessä on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n ja 72 §:n mukaiseksi suunnittelutarveratkaisualueeksi.

 

Selostus                            Alueet

 

Esson hakemus koskee sekä kaupungin että yhtiön omistamia alueita.

 

Kaavatilanne

 

Alueella ei ole asemakaavaa.

 

Yleiskaava 2002:ssa öljynhuoltoalue on varattu kerrostalovaltaiselle ja pientalovaltaiselle asumiselle. Alueen keskelle on osoitettu keskustatoimintojen varaus. Katajanokalta on osoitettu metroyhteys Kruunuvuorenrantaan ja sieltä edelleen kääntyen Yliskylän kautta Hevossalmen suuntaan.

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Kruunuvuorenrannan osayleiskaava ja siihen liittyvä maankäyttösuunnitelma. Osayleiskaava sisältää öljynhuoltoalueen. Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi osayleiskaavan ohjelman 2.6.2005 ja käsitteli osayleiskaavaluonnosta 20.6.2006 antaen jatkosuunnitteluohjeita. Osayleiskaavaluonnos on menossa uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn 10.5.2007. Kaupunginvaltuustoon osayleiskaavaehdotus edennee keväällä 2008. Asemakaavoja aletaan laatia heti osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen ja kunnallistekniikan rakentaminen alueella on tarkoitus aloittaa vuonna 2011 ja asuntorakentaminen vuonna 2012 heti kun alue vapautuu öljynhuoltotoiminnasta.

 

Alueelle rakennetaan uusi korkeatasoinen merellinen kaupunginosa noin 10 000 asukkaalle ja noin 50 000 k-m2 toimitiloja. Pääosa asunnoista, toimitiloista ja palveluista keskittyy öljynhuoltoalueelle. Kruunuvuorenranta on yksi Helsingin tärkeimmistä asuntotuotantokohteista 2010- ja 2020-luvuilla.

 

Suunnittelutarveratkaisu

 

Nykytilanne

 

Alueella toimii nykyisin neljä öljy-yhtiötä sekä kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen Huoltovarmuuskeskuksen öljytuotteiden varmuusvarasto pääosin kaupungin vuokraamalla maalla.

 

oy Esso ab:n toiminta on pääosin polttoaineiden varmuusvarastointia. Esson alueella on myös laivalaituri. Voiteluainetehtaansa Esso on purkanut vuonna 2002. Yhtiö toimii osittain omistamallaan maalla.

 

Neste Oil Oyj:llä on mm. voiteluainetehdas sekä pumppuasema ja laivalaituri. Neste toimii kokonaisuudessaan vuokramaalla.

 

oy Shell ab:lla on alueella voiteluainetehdas, polttoaineterminaali ja laivalaituri. Shell omistaa osan alueestaan. Shellin omistamalla maalla on esim. Huoltovarmuuskeskuksen öljytuotteiden varmuusvarasto.

 

Setynoil Oy toimii vuokramaalla ja harjoittaa voiteluaineiden ja autokemikaalien valmistusta ja pakkaustoimintaa. Setynoil Oy on ilmoittanut muuttavansa Järvenpäähän viimeistään vuonna 2008 eikä ole hakenut vuokra-ajan jatkoa.

 

Määräaikaisten lupien lisäksi alueelle on aikoinaan myönnetty lukuisia pysyviä rakennuslupia.

 

Päätökset

 

Kaupunginvaltuusto on 18.9.1996 hyväksyessään yleiskaava 1992:n toteuttamissuunnitelman tarkistamisen päättänyt, että öljysataman muuttaminen asuntoalueeksi ajoittuu vuoteen 2010.

 

Kaupunginhallitus päätti 21.8.2000 kehottaa satamalautakuntaa jatkamaan Laajasalon öljysatamassa sijaitsevien öljy-yhtiöiden vuokrasopimuksia enintään vuoden 2010 loppuun. Jatkaessaan vuokrasopimuksia satamalautakunta ilmoitti öljy-yhtiöille kaupungin kantana, että vuoden 2010 jälkeen koko alue mukaan lukien öljy-yhtiöiden omistamat alueet muutetaan asuinalueeksi ja asumisen yhteyteen sopivaksi työpaikka-alueeksi.

 

Satamalautakunta päätti 12.12.2000 jatkaa Esson, Nesteen ja Setynoilin maanvuokrasopimuksia 31.12.2010 saakka. Sopimuksen ehtoihin on kirjattu varsin kattavat ehdot vuokrattujen alueiden maankäytöstä ja maanvuokrasopimusten päättymiseen mennessä tehtävistä maaperän ja vesistön puhdistustoimenpiteistä.

 

Kaupunginjohtaja päätti 7.11.2001 asettaa yhteistoimintaryhmän ohjaamaan ja valvomaan Laajasalon öljysatama-alueen purku-, kunnostus- ja muiden toimenpiteiden suunnittelua ja käytännön toteutusta. Suunnittelutarveratkaisun 5.11.2001 mukaan öljysataman määräaikaisten rakennuslupien jatkaminen 31.12.2006 jälkeen uudella suunnittelutarveratkaisulla edellyttää hyväksyttyä muutosprosessia kuvaavaa toimenpidesuunnitelmaa. Öljy-yhtiöt ovat laatineet toimintojensa alasajoon, rakenteiden purkuun ja pilaantuneen maaperän puhdistamiseen tähtäävät toimenpidesuunnitelmat. Vs. kaupunginjohtaja on 17.1.2007 päättänyt johtajistokäsittelyssä merkitä tiedoksi oy Esso ab:n, Neste Oil Oyj:n, oy Shell ab:n ja Setynoil Oy:n öljysatamatoimintojen alasajoon tähtäävät toimenpidesuunnitelmat ja todennut, että toimenpidesuunnitelmien mukaan öljysataman purku-, puhdistus- ja kunnossapitotoimenpiteet toteutetaan öljysataman vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti 31.12.2010.

 

Kaupunginjohtaja on 23.1.2007 lähettänyt kirjeen oy Shell ab:lle, oy Esso ab:lle ja Neste Oil Oyj:lle koskien em. yhtiöiden hakemuksia vuokra-ajan jatkamiseksi 31.12.2010 jälkeen. Kirjeessä todetaan, että öljy-yhtiöiden hakemukset eivät anna aihetta jatkotoimenpiteisiin vaan, että Laajasalon öljysataman suhteen pitäydytään kaupunginvaltuuston vuonna 1996 asettamassa aikataulussa alueen muuttamiseksi asuin- ja työpaikka-alueeksi.

 

Kaupunki on osallistunut Uudenmaan liiton johtamaan selvitystyöhön, jossa kartoitetaan öljynhuoltotoiminnan uudelleensijoitusvaihtoehtoja. Loppuraportissa Inkoon satama ja Porvoon Kilpilahti todetaan mahdollisiksi Laajasaloa korvaaviksi sijaintipaikoiksi. Huoltovarmuuskeskuksen öljyvarastointitoiminnan Laajasalossa on tarkoitus päättyä öljynhuoltotoiminnan päättymisen yhteydessä. Talous- ja suunnittelukeskus avustaa Huoltovarmuuskeskusta uuden varmuusvaraston sijainnin etsimisessä Helsingin ulkopuolelta kaupungin ja Huoltovarmuuskeskuksen kesken sovitulla tavalla.

 

Lausunnot                        Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt lausunnot Helsingin Satamalta, kiinteistövirastolta, pelastuslaitokselta, Turvatekniikan keskukselta, Uudenmaan ympäristökeskukselta ja Ympäristökeskukselta. Helsingin Satama on ilmoittanut, ettei anna lausuntoa asiasta. Kiinteistöviraston lausunto vastaa Helsingin Sataman kantaa asiasta.

 

Kiinteistövirasto esittää (29.1.2007) mm. seuraavaa:

 

Esso ja Shell ovat arvioineet toimenpidesuunnitelmissaan vuokra-alueensa purku- ja puhdistustöiden kestoksi enintään 1,5 vuotta. Esson mukaan maaperäsaneerauksessa ja purkutöissä arvioitua aikaa voidaan lyhentää lisäämällä konekapasiteettia.

 

Kiinteistöviraston mukaan alueiden puhdistamista edellyttävien ympäristölupahakemusten käsittelyyn Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa on syytä varata riittävästi aikaa eli noin 12 kuukautta. Puolen vuoden aikavaraus mainittuun lupakäsittelyyn on liian vähän. Lisäksi on huomioitava, että kunnostuslupien on oltava lainvoimaisia ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

Alueen kaavoitus on vireillä. Rakentaminen on alkamassa Koirasaarentien varsilla arviolta jo vuosina 2009–2010. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös öljysatama-alue saadaan kunnallistekniikan rakentamisen piiriin heti vuokrasopimusten päättyessä. Ottaen huomioon edellä mainittu, yhtiöiden toimenpidesuunnitelmissaan esittämät arviot purku- ja puhdistamistöihin käytettävästä ajasta ja yhtiöiden yhtäläinen kohtelu öljysataman rakennuslupia voitaisiin jatkaa enintään 31.12.2009 saakka.

 

Mikäli ennalta varattu aika ei lähempänä purku- ja puhdistamistöiden aloittamista osoittaudukaan riittäväksi, öljy-yhtiöt ovat joka tapauksessa vuokrasopimusten mukaan velvolliset varaamaan mainittuihin töihin riittävän ajan ja suorittamaan ne vuokrasopimusten mukaisesti 31.12.2010 mennessä. Mainittuja purku- ja puhdistamisvelvoitteita tehostavat vuokrasopimuksissa myös teettämisuhat ja sopimussakot.

 

Vanhoja lupia tulisi jatkaa sellaisin perustein ja ehdoin, jolla turvataan alueen kaavoitus, tuleva maankäyttö ja ympäristön suojelu. Alueet on voitava ottaa uuteen käyttötarkoitukseen 1.1.2011 lukien eli heti vuokra-aikojen päättymisen jälkeen 31.12.2010.

 

Pelastuslaitoksen puolesta (30.1.2007) ei ole estettä jatkaa öljysataman rakennuslupia määräaikaisesti siten, että rakennusten ja rakennelmien purkaminen, maaperän puhdistus ja alueen siistiminen on mahdollista suorittaa 2010 loppuun mennessä vuokraehtojen mukaisesti.

 

Suunnittelutarveratkaisun aikataulutuksessa tulee lähteä siitä, että koko alue mukaan lukien oy Shell ab:n ja oy Esso ab:n omistamat alueet muutetaan asuntoalueeksi ja asumisen yhteyteen sopivaksi työpaikka-alueeksi. Turvatekniikan keskus ja pelastuslaitos ovat antaneet aikaisemmissa lausunnoissa minimi suojaetäisyydet asumisen ja varastoinnin välille.

 

Ympäristökeskus esittää (30.1.2007) mm. seuraavaa:

 

Öljyhuoltoalueen muuttaminen asuinkäyttöön asettaa suunnittelulle suuria vaatimuksia. Muutos on toteutettava huolellisesti harkiten laajassa yhteistyössä.

 

Alueella toimivilla yrityksillä on ympäristönsuojelu- ja kemikaalilainsäädännön mukaiset päätökset toimintansa jatkamiseksi. Uudenmaan ympäristökeskuksessa on vireillä oy Shell ab:n ja oy Esso ab:n toimintaa koskeva ympäristölupahakemus.

 

Ympäristöluvissa on määräyksiä ympäristön, mukaan lukien maaperä, pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pääosassa lupapäätöksiä ei kuitenkaan ole toiminnan lopettamista ja sen jälkeisiä toimenpiteitä koskevia määräyksiä. Vireillä olevista hakemuksista annettavissa päätöksissä sellaisia tultaneen antamaan. Ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Toimintaa ei saa muutettuna jatkaa, ennen kuin muutos on lainvoimainen.

 

Maaperän puhdistaminen tavoiteaikaan vuoden 2010 loppuun mennessä edellyttää purkamis- ja puhdistamistoimista päättämistä hyvissä ajoin, jotta tuleville purkamisille ja maaperän puhdistamiselle hallintomenettelyineen jää riittävästi aikaa. Öljy-yhtiöiden arvioimat ajat 0,5 vuotta maaperän puhdistamisen lupakäsittelylle ja 1–1,5 vuotta puhdistamiselle ovat mahdollisia ihannetapauksessa. Ajat ovat kuitenkin pidempiä, jos käsittelyyn tulee kerralla useita hakemuksia, esitettyihin suunnitelmiin on tehtävä täydennyksiä tai puhdistamista ei voidakaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.

 

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta voidaan käsitellä lyhyemmässä ajassa kuin ympäristölupahakemus. Ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa, jos pilaantuneisuus on kattavasti tutkittu, puhdistusmenetelmä on yleisesti käytössä ja hyväksyttävä, eikä toiminnasta aiheudu muuta ympäristön pilaantumista.

 

Ennen maaperän puhdistamisen lupahakemuksen tai ilmoituksen jättämistä on varattava riittävästi aikaa koko alueen kattaviin pilaantuneisuustutkimuksiin, jotka yleensä kannattaa tehdä monessa toisiaan tarkentavassa vaiheessa.

 

Varsinaisten öljy-yhtiöiden toiminta-alueiden lisäksi Tahvonlahteen laskevan ojan uoma ja mahdollisesti lahden sedimentti on likaantunut yhtiöiden toiminnasta. Öljy-yhtiöiden on esitettävä suunnitelma myös näiden alueiden puhdistamiseksi.

 

Ympäristösuojelulainsäädännössä on yleinen maaperän pilaamiskielto. Luvansaajilta edellytetään lisäksi, että he huolehtivat ja riittävin tarkastuksin varmistuvat, että esimerkiksi alueella olevista säiliöistä ja niiden vallitiloista, putkistoista, laitteistoista tai muista kemikaalien kuljettamiseen, säilyttämiseen tai varastointiin tarkoitetuista tiloista ei mahdollisessa vuoto- tai muussa onnettomuustilanteessa pääse maaperään tai ympäristöön ympäristöä pilaavia haitta-aineita. Tähän velvoittaa myös maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 4 momentti, jonka mukaan rakentamisen suunnittelutarvealueella ei saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

 

Alueella olevat rakennukset ja rakennelmat, kuten laitteistot, putkistot, säiliöt ja vallitilat, tulee purkaa ja purkamisesta syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Maanvuokrasopimuksissa on tätä koskevia määräyksiä, mutta myös toiminnan päättyminen ja purkujätteistä huolehtiminen edellyttää ympäristönsuojeluviranomaisten päätöksiä.

 

Turvatekniikan keskus (TUKES) viittaa (18.1.2007) kantanaan 20.12.2005 antamaansa lausuntoon Laajasalon öljynhuoltoalueen turvallisuudesta. Lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:

 

TUKESin käsityksen mukaan suurin alueella tapahtuva vaara on tulipalo. Tulipalossa muodostuva lämpösäteily voi aiheuttaa lisäsyttymiä ja siten vaaran kasvua. Alueellisesti vaikuttavin ongelma aiheutunee kuitenkin tulipalossa syntyvistä savukaasuista, jotka aiheuttavat laajan alueen evakuointitarpeen.

 

TUKES katsoo, että palavien nesteiden laajamittainen varastointi asuinrakennusten välittömässä läheisyydessä ei ole suositeltavaa. Lähtökohtana on, että turvaetäisyys palavan nesteen vallitilasta mitattuna tulee olla vähintään 300 metriä. Turvaetäisyyden sisäpuolella ei saa olla asuinrakennuksia, tiloja, joissa ihmisiä oleskelee tai toimintaa, josta aiheutuisi vaaraa palavien nesteiden varastoinnille, siirrolle tai satamassa tapatuvalle palavan nesteen käsittelylle. Myöskään palavien nesteiden käsittelyssä sattuvat vuodot ja tulipalot eivät saa aiheuttaa vaaraa alueella oleville ihmisille, rakenteille tai muulle ympäristölle.

 

TUKES katsoo, että Koirasaarentien varteen ajateltu asuinalue on sellaisella etäisyydellä palavien nesteiden varastoista ja voiteluaineiden valmistuslaitoksesta, että alueen rakentamiselle ei käytettävissä olevien tietojen perusteella liene estettä.

 

Kaitalahden alue ja sen laajennus on osittain esitetyn suoja-alueen sisäpuolella. Vaikka alueen sisällä jo on asuinrakennuksia, ei lisärakentaminen alle 300 m etäisyydelle maanpäällisten säiliöiden vallitilasta ole suotavaa.

 

Itse öljysatama-alueen rakentaminen samaan aikaan kun öljysatamassa on toimintaa, jota ajetaan alas, ei ole suotavaa. Erilaiset erikoistilanteet, kuten tuotantolaitoksen rakenteiden purku samaan aikaan kun laitoksessa on vielä toimintaa, on riskialtis vaihe.

 

Kalliovarastojen päälle ei ole suotavaa sijoittaa rakenteita, pysäköintitiloja eikä muitakaan oleskelualueita. Riittävä suoja-alue on varattava myös kalliovarastojen ilmastointi- ja pumppaamotilojen ympärille. Etäisyys voi kuitenkin olla vähemmän kuin maanpäällisille säiliöille esittämämme 300 m.

 

Alueen liikennejärjestelyt ovat jo nyt aika haavoittuvia ja siksi tulee ottaa huomioon, että pelastuslaitoksen ajoneuvoilla on oltava esteetön pääsy kaikissa olosuhteissa öljysatamaan. Alueen rakentamisen aikana ei alueelle pääsy saa vaikeutua.

 

Uudenmaan ympäristökeskus toteaa (22.3.2007), että yksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden Helsingin seudun erityiskysymyksistä on Laajasalon öljysataman ja –varaston vaihtoehtoisen sijaintipaikkojen selvittäminen.

 

Hakemuksen mukaiset hankkeet sijaitsevat laadittavan Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan alueella. Kaavasta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 16.12.2005.

 

Uudenmaan ympäristökeskuksen mielestä lupien voimassaoloaikaa harkittaessa on aikataulutus tulevan asemakaavoituksen kanssa tärkeää. Asemakaavassa selviää lopullisesti kunnostuksen vaatimustaso osa-alueittain.

 

Uudenmaan ympäristökeskus haluaa tuoda myös esiin, että hankkeesta vastaavien on syytä selvittää vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen kaavallinen tilanne sen varmistamiseksi, onko toiminta mahdollista siirtää uuteen paikkaan. Myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve on selvitettävä.

 

Osallisten kuuleminen   Rajanaapuria Aarne ja Heikki Aarnio/Palkkiyhtymä Oy:tä on kuultu. Muistutuksia ei ole esitetty.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

 

Laajasalon öljynhuoltoalue on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarvealuetta (MRL 16 ja 72 §). Kaupunginhallituksen suunnittelutarveratkaisussa määrätään ehdot määräaikaisten lupien jatkamiselle. Rakennusluvan myöntäminen tai jatkaminen mm. edellyttää, ettei aiheuteta haittaa kaavoitukselle, kaavan totuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuteta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 137 ja 172 §).

 

Laajasalon öljysatama-alueella kaavoituksen lähtökohtana on, että alue tulee voida ottaa käyttöön uudessa tarkoituksessaan heti vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennuslupia voidaan myöntää ja vanhoja lupia jatkaa vain kaavoituksen ja tulevan maankäytön turvaamiseen sekä ympäristöhaittojen minimoimiseen tähtäävillä ehdoilla.

 

Öljysataman alasajon tulisi tapahtua yhtenä kokonaisuutena
samanaikaisesti

 

Turvatekniikan keskuksen ja pelastuslaitoksen lausuntojen mukaan öljyhuoltotoimintojen suurin turvallisuusriski on varastoitujen palavien nesteiden tulipalo. Öljy-yhtiöiden suorittamien lämpösäteilylaskentojen mukaan säiliöpalo aiheuttaisi lisäsyttymisvaaran kasvua n. 50 m:n etäisyydelle säiliöistä. Alueellisesti vaikuttavimman ongelman muodostavat tulipalossa syntyvät savukaasut, jotka aiheuttavat laajan alueen evakuointitarpeen. Turvaetäisyys maanpäällisistä palavan nesteen säiliövarastoista on 300 metriä, minkä sisäpuolelle ei saa rakentaa uusia asuinrakennuksia tai tiloja, joissa oleskelee ihmisiä. Näin ollen vain Esson alueen eteläosassa polttonesteiden varastointi olisi mahdollista asuntorakentamisen käynnistyttyä Kruunuvuorenrannan itä- ja pohjoisosassa.

 

TUKES toteaa, että öljysatama-alueen rakentaminen samaan aikaan kun öljysatamassa on toimintaa, jota ajetaan alas, ei ole suotavaa. Erilaiset erikoistilanteet, kuten tuotantolaitoksen rakenteiden purku samaan aikaan kun laitoksessa on vielä toimintaa, on riskialtis vaihe.

 

Lausuntojen mukaan asuntorakentaminen Koirasaarentien varteen olisi mahdollista öljyhuoltoalueen toiminnasta riippumatta. Kaitalahden alue ja sen laajennus on osittain esitetyn suoja-alueen sisäpuolella. Vaikka alueen sisällä jo on asuinrakennuksia, ei lisärakentaminen alle 300 m etäisyydelle maanpäällisten säiliöiden vallitilasta ole suotavaa.

 

Alueen liikennejärjestelyt ovat jo nyt aika haavoittuvia ja siksi tulee ottaa huomioon, että pelastuslaitoksen ajoneuvoilla on oltava esteetön pääsy kaikissa olosuhteissa öljysatamaan. Alueen rakentamisen aikana ei alueelle pääsy saa vaikeutua.

 

Vaikka lausuntojen mukaan joidenkin öljysatamatoimintojen jatkuminen alueella voisi olla mahdollista lyhyen aikaa, aluetta rakennettaessa ei se ole kaupungin edun mukainen ratkaisu. Asuntoalueen ja öljysataman lyhytaikainenkin rinnakkain toimiminen on ongelmallinen lähtökohta suunnittelulle, rakentamiselle ja alueen markkinoinnille. Rakentaminen öljysatama-alueella alkaa Haakoninlahden alueelta vuonna 2011 kunnallistekniikan rakentamisella ja seuraavana vuonna asuntorakentaminen. Joidenkin alueen osien aitaaminen öljysatamakäyttöön estää kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisen systemaattisen kunnallistekniikan rakentamisen ja alueen vaiheittain toteutuksen. Tilanne, jossa öljynhuoltotoiminta jatkuu alueella rinnan asuntorakentamisen kanssa ja osa alueen maaperästä on saastunutta, ei ole hyvä lähtökohta korkeatasoisen asuinalueen markkinoinnille.

 

Kaupungin kantana tulisi olla, että öljysatama-alueen alasajon tulisi tapahtua yhtenä kokonaisuutena samanaikaisesti mukaan lukien öljy-yhtiöiden omistamat alueet siten, että alue muutetaan asuin- ja siihen sopivaan työpaikkakäyttöön 1.1.2011 alkaen.

 

Säilytettävät rakennukset ja rakenteet

 

Kaupunki on inventoinut alueen rakennukset ja rakenteet selvittääkseen onko tarkoituksenmukaista säilyttää joitakin rakennuksia tai rakenteita käytettäväksi alueelle rakennettavan uuden asuinalueen osina. Alustavissa selvityksissä on osoittautunut, että mm. Shellin, Esson ja Nesteen isoilla laivalaitureilla voisi olla käyttöä jatkossa. Kaupunki ilmoittaa öljy-yhtiöille hyvissä ajoin ennen purkamisen aloittamista säilytettävistä rakennuksista ja rakenteista.

 

Yhtiöiden selvitys- ja toimenpidevastuut

 

Yhtiöiden omistamalla varsinaisella toiminta-alueella, merialueella sekä yhtiöiden ja kaupungin omistaman varsinaiseen toiminta-alueen ulkopuolisella maa-alueella pätevät samat toiminnan lopettamisen selvitys- ja toimenpidevastuut, kuin mitkä on kirjattu kaupungin omistaman maan vuokrasopimuksiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon ympäristönsuojelulain ja sitä edeltäneen lainsäädännön mukaiset velvoitteet. Huoltovarmuuskeskuksen toimintojen lopettamisen osalta selvitykset ovat keskeneräisempiä kuin öljy-yhtiöiden.

 

Muut luvat ja suunnitelmat

 

Yhtiöiden tulee jättää maaperän kunnostamista koskevat lupahakemuksensa lupaviranomaiselle riittävän aikaisin siten, että lupapäätös on lainvoimainen ennen töiden suunniteltua aloitusajankohtaa. Yhtiöiden tulisi selvittää rakennusten ja rakennelmien purkamista koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely, koska öljyhuoltoalueen purkamisesta saattaa aiheutua haitallisia päästöjä ja merkittävä määrä jätettä, joka edellyttää erityistoimia (YSL § 62). Öljyhuoltoalueen purkusuunnittelussa on varattava riittävästi aikaa haitta-aineita sisältävien rakenteiden ennakkoselvityksiin. Myös työsuojelusuunnitelman laatimiseen on varattava riittävästi aikaa. Yhtiöiden tulisi käynnistää välittömästi neuvottelut pelastus- ja turvallisuusviranomaisten kanssa toimintojen lopettamisen edellyttämistä toimista.

 

Lupien määräaika

 

Keskeinen ehto koskee lupien määräaikaa. Suunnittelutarveratkaisun 5.11.2001 mukaan öljysataman määräaikaisten rakennuslupien jatkaminen 31.12.2006 jälkeen uudella suunnittelutarveratkaisulla edellyttää hyväksyttyä muutosprosessia kuvaavaa toimenpidesuunnitelmaa. Öljy-yhtiöt ovat laatineet toimintojensa alasajoon, rakenteiden purkuun ja pilaantuneen maaperän puhdistamiseen tähtäävät toimenpidesuunnitelmat, jotka kuitenkin koskevat vain vuokra-alueita.

 

Öljy-yhtiöt arvioivat toimenpidesuunnitelmissa pilaantuneen maan puhdistamiseen tähtäävien ympäristölupa-anomusten käsittelyn kestävän noin 6 kuukautta ja pilaantuneen maaperän puhdistustöiden 1–1,5 vuotta. Rakennusten ja rakenteiden purku suoritetaan samaan aikaan maaperän puhdistamisen kanssa. Öljy-yhtiöt arvioivat rakennusten ja rakenteiden purkamisen kestävän 6–7 kuukautta.

 

Lausuntojen mukaan öljy-yhtiöiden arvioimat ajat 0,5 vuotta maaperän puhdistamisen lupakäsittelylle ja 1–1,5 vuotta puhdistamiselle ovat liian lyhyet. Ennen maaperän puhdistamisen lupahakemuksen tai ilmoituksen jättämistä on varattava riittävästi aikaa koko alueen kattaviin pilaantuneisuustutkimuksiin, jotka yleensä kannattaa tehdä monessa toisiaan tarkentavassa vaiheessa. Öljy-yhtiöiden varsinaisten toiminta-alueiden lisäksi ainakin Tahvonlahteen laskevan ojan uoma ja mahdollisesti Tahvonlahden ja muun merialueen sedimentti sekä varsinaisten toiminta-alueiden ulkopuolinen maa-alue ovat likaantuneet yhtiöiden toiminnasta. Öljy-yhtiöiden on esitettävä suunnitelma myös näiden alueiden puhdistamisesta. Alueella olevat rakennukset ja rakennelmat tulee purkaa ja purkamisesta syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Maanvuokrasopimuksissa on tätä koskevia määräyksiä, mutta toiminnan päättyminen ja purkujätteistä huolehtiminen edellyttävät myös ympäristösuojeluviranomaisten päätöksiä.

 

Ottaen huomioon edellä mainittu, yhtiöiden toimenpidesuunnitelmissaan esittämät arviot purku- ja puhdistamistöihin käytettävästä ajasta ja yhtiöiden yhtäläinen kohtelu kaupunkisuunnitteluviraston kanta on, että öljysataman rakennuslupia voidaan jatkaa enintään 31.12.2009 saakka. Tämän jälkeen rakennuslupia ei enää tule jatkaa.

 


Mikäli ennalta varattu aika ei lähempänä purku- ja puhdistamistöiden aloittamista osoittaudukaan riittäväksi, öljy-yhtiöt ovat joka tapauksessa vuokrasopimusten mukaan velvolliset varaamaan mainittuihin töihin riittävän ajan ja suorittamaan ne vuokrasopimusten mukaisesti 31.12.2010 mennessä. Mainittuja purku- ja puhdistamisvelvoitteita tehostavat vuokrasopimuksissa myös teettämisuhat ja sopimussakot. Öljy-yhtiöiden ja Huoltovarmuuskeskuksen tulisi tarkentaa purkamisen ja maaperän puhdistamisen aikataulusuunnitelmia.

 

Laajasalon yhteistoimintaryhmä

 

Öljy-yhtiöiden ja Huoltovarmuuskeskuksen pyrkimys toiminnan jatkamiseen alueella mahdollisimman pitkään vuokra-aikana ja samanaikainen valmistautuminen toiminnan alasajoon ja vuokra-alueiden luovuttamiseen 31.12.2010 edellyttää ehdotonta suunnitelmallisuutta ja aikataulujen noudattamista. Yhteistoimintaryhmän työn jatkuminen on kaupunkisuunnitteluviraston mielestä erittäin tärkeää muutosprosessin suunnitelmallisen ja aikataulun mukaisen etenemisen varmistamisen kannalta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää uutta alueellista suunnittelutarveratkaisua Laajasalon öljysataman alueella tarpeellisena, jotta öljy-yhtiöt ja huoltovarmuuskeskus voivat jatkaa alueella toimintaansa mahdollisimman pitkään vuokra-aikana ja samalla valmistautua toiminnan alasajoon ja suorittaa sen edellyttämät toimenpiteet.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia mikäli suunnittelutarveratkaisu myönnetään 31.12.2009 saakka.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa suunnittelutarveratkaisun myöntämistä 31.12.2009 saakka.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee päätöksen nro 2007-369/526 mukaisesti myöntää suunnittelutarveratkaisun oy Esso ab:lle haettuun toimenpiteeseen 31.12.2009 asti Laajasalon kylän tilalla R:No 1:253 ehdolla, että purkutyöt sekä maaperän ja ympäristön puhdistus- ja kunnostustyöt


suoritetaan riittävän ajoissa niin, että koko alue on vuokrasopimusehtojen ja ympäristölupien edellyttämässä kunnossa vuokra-ajan päättymiseen mennessä eli 31.12.2010.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Suunnittelutarveratkaisuluonnos

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

Liite 3

Asemapiirustus

 

Liite 4

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 13.2.2007

 

 

 

 


4

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-370

 

Helsingin Seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto pyytää (28.8.2006) poikkeamislupaa 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Metsälä) korttelin nro 28249 tontille nro 1 (Tinasepäntie 44).

 

Hakemuksessa esitetään entisen seurakuntarakennuksen purkamista poiketen rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä ja uuden paritalon rakentamista sen tilalle poiketen rakennusalasta. Lisäksi haetaan viisiasuntoisen rivitalon rakentamista tontin itäreunan rakennusalalle kaavan sallimien paritalojen sijaan poiketen tontin käyttötarkoituksesta ja tontille sallittujen asuntojen lukumäärästä.

 

Hakijan mukaan purettavaksi haettavalle rakennukselle ei ole löydettävissä asemakaavan määrittelemää tai muutakaan tiiviiseen asuinkortteliin ajateltavissa olevaa käyttöä. Helsingin seurakuntayhtymä on yrittänyt useita vuosia löytää entiselle seurakuntarakennukselle tarkoituksenmukaista käyttöä. Käyttöä ei ole löytynyt ja seurakuntayhtymä on ilmoittanut, ettei näköpiirissäkään ole mitään soveliasta käyttöä rakennukselle.

 

Yhtenäisen piha-alueen ja tasapainoisen korttelikokonaisuuden syntyminen sekä rakennustekniset seikat puoltavat rakennuksen toteuttamista rivitalona.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (13.2.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Tontilla on voimassa 14.11.2001 hyväksytty asemakaava nro 10521. Asemakaavan mukaan tontti on erillispientalojen korttelialuetta. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontin pinta-ala on 5 767 m2 ja tonttitehokkuus e=0,40 eli rakennusoikeus 2 307 k-m2.

 

Tontin länsiosan rakennusalalla saa puolet rakennuksen suurimman kerroksen alasta käyttää kellarikerroksessa kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin täyttä 400 m2 kohden ja lisäksi saa rakentaa yhden asunnon seuraavaa alkavaa 400 tonttineliömetriä kohti eli tässä tapauksessa enintään 15 asuntoa. Tontin rakennusoikeudesta saa käyttää 20 % opetus-, päiväkoti- tai seurakunnallisia ja/tai asukkaiden yhteistiloja varten. Suojeltavaksi määrättyyn entiseen seurakuntataloon tulee sijoittaa pääasiallisesti edellä mainittuja tiloja. Rakennuksen kellarikerrokseen saa tehokkuusluvulla ilmaistun kerrosalan lisäksi rakentaa rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Autopaikat ja jätehuoltotilat tulee sijoittaa pihakannen alaisiin tiloihin, jotka on merkitty tontin pohjoisreunaan rakennusalan kohdalle.

 

Kaavamuutos on valmisteltu yhteistyössä Helsingin Seurakuntayhtymän kanssa.

 

Tontti sijaitsee Metsälän korkeimmalla mäellä. Liikenne tontille tapahtuu noin 400 metrin matkan Tinasepäntietä lähimmältä kokoojakadulta Asesepäntieltä. Tontilla sijaitsee vuonna 1956 rakennettu yksikerroksinen 213 k-m2:n suuruinen entinen seurakuntarakennus, jossa on kellarikerros. Kellarikerrokseen on kulku rakennuksen sisätiloista ja myös rakennuksen eteläpäädyssä olevasta sisäänkäynnistä. Helsingin seurakuntayhtymä on luopunut rakennuksen käytöstä seurakuntatiloina vuonna 2000. Kaavoitusvaiheessa opetusvirasto suunnitteli pienten lasten koulun perustamista seurakuntataloon ja asemakaavan muutos valmisteltiin siltä pohjalta. Myöhemmin opetusvirasto totesi, ettei koulun perustaminen ollut taloudellisesti mahdollista.

 

Hakijan tarkoituksena on purkaa entinen seurakuntarakennus ja rakentaa sen tilalle rakennusalasta poiketen uusi paritalo lähemmäs Tinasepäntietä. Lisäksi on tarkoitus rakentaa viisiasuntoinen rivitalo tontin itäreunan rakennusalalle kaavan sallimien paritalojen sijaan.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta entisen seurakuntarakennuksen suojelumääräyksen ja rakennusalan suhteen sekä tontin käyttötarkoituksen ja tontille sallittujen asuntojen lukumäärän suhteen.

 

Saatu lausunto                Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan (19.12.2007), että kyseessä olevassa hakemuksessa esitetään poikkeamista kahteen asemakaavassa olevaan seikkaan. Toinen koskee asemakaavassa olevaa Tina­sepäntie 44:ssä sijaitsevan rakennuksen suojelumääräystä ja kyseisen rakennuksen rakennusoikeutta. Toinen poikkeaminen liittyisi asemakaavamerkinnän mukaiseen pientalorakentamiseen, jonka sijaan tontille esitetään rivitalorakentamista.

 

Tontilla sijaitseva seurakuntatalo on rakennusrekisterin mukaan valmistunut vuonna 1956. Satulakattoisen rakennuksen julkisivut ovat sileäksi rapatut. Erikokoisten ikkunoiden lisäksi selkeää perushahmoa on jäsennelty muusta massasta hieman ulostyöntyvällä ja valkoiseksi maalatulla sisäänkäynnillä. Sisäänkäyntien portaissa on käytetty liuskekiveä ja pääsisäänkäynti tapahtuu lakattujen paneeliovien kautta. Rakennus edustaa siten tyypillistä, vähäeleistä 1950-luvun arkkitehtuuria, jolle ominaista ovat selkeä massoittelu, perinteiset materiaalit ja harkitut yksityiskohdat. Metsälän seurakuntatalona sillä on myös historiallista arvoa alueen yhteisöllisenä ja julkisena tilana. Osin voimakkaastikin uudistuneessa ympäristössään rakennus kertoo alueen historiasta ja on siten tärkeä osa alueen rakennusperintöä ja paikallishistoriaa. Kaupunginmuseo pitää siten rakennuksen suojelumääräystä hyvänä ja tarpeellisena.

 

Hakemuksessa viitataan rakennuksen huonokuntoisuuteen, mutta ulkoapäin tarkasteltuna rakennus ei siltä vaikuta. Myöskään mitään selvityksiä rakennuksen korjauskelvottomuudesta ei ole esitetty. Lisäksi rakennuksen todetaan sijaitsevan korttelin rakenteeseen nähden huonosti ja rakennuksen purkamisen ja uudisrakentamisen myötä tilanteen kohentuvan. Kaupunginmuseo viittaa edellä mainitsemaansa ja toteaa, että eräänä asemakaavoituksen lähtökohtana ja tavoitteena tulee olla rakennetun ympäristön ja sen sisältämien kulttuuriarvojen vaaliminen. Uudet rakennukset tulee siten sopeuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen, olemassa olevaan rakennuskantaan eikä päinvastoin. Tina­sepäntie 44 tontin voimassa olevassa asemakaavassa on pyritty noudattamaan näitä tavoitteita, joita ei poikkeamisella nyt tule mitätöidä.

 

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo ei puolla hakemuksessa esitettyjä poikkeamia Tinasepäntie 44 tontille. Asemakaava on tuore, eikä kaupunginmuseon tietoon ole tullut mitään syitä, jotka perustelisivat suojelumääräyksestä poikkeamisen ja entisen seurakuntatalon purkamisen. Myöskään paritalojen rakennusalalle esitettyä rivitaloa kaupunginmuseo ei pidä hyvänä ratkaisuna, sillä lähiympäristölle on luonteenomaista pientalomainen rakennuskanta ja kaupunginmuseon näkemyksen mukaan tätä rakennustapaa tulisi noudattaa myös jatkossa.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (23.11.2006). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Hakemuksesta on esitetty kolmetoista (13) vastustavaa muistutusta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaupunginhallitus on 2.5.2006 myöntänyt tontille poikkeamispäätöksen seurakuntatalon muuttamiseksi asemakaavasta poiketen asuinkäyttöön yhdelle asunnolle. Yhteistilat sijoittuvat kellarikerrokseen. Poikkeaminen asemakaavassa rakennukselle osoitetusta käyttötarkoituksesta oli ja on perusteltua kyseisten toimintojen osoittauduttua tarpeettomiksi.

 

Rakennus on hahmoltaan kuin tyypillinen 1950-lukua edustava omakotitalo, vaikka on alun perin suunniteltu seurakuntataloksi. Rakennuksen ulkoasu voidaan asuntokäytössä hyvin säilyttää nykyisessä asussa eikä tontille sallittujen asuntojen lukumäärää ylitetä.

 

Vanhan seurakuntatalon säilyttäminen asuinrakennukseksi muutettuna luo alueelle historiallista kerrostumaa, kontrastia ja omaleimaisuutta. Voimassa olevassa asemakaavassa on pyritty samaan erillispientalojen muodostamaan rakennuskannan rakeisuuteen kuin naapurustossa. Haettu viisiasuntoisen rivitalon rakentaminen kahden paritalon sijaan tontin pohjoisreunan rakennusalalle olisi ristiriidassa Metsälän alueen pientaloluonteen kanssa.

 

Naapureiden kannanotoissa vastustetaan voimakkaasti seurakuntarakennuksen purkamista ja rivitalon rakentamista.

 

Näin ollen haettu toimenpide aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle, vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

 

Poikkeamisen myöntämiselle ei ole maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää erityistä syytä.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei puolla hakemusta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 8.2.2007 merkinnyt tiedoksi edellä olevan lausunnon.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että hakijalle on varattu hallintolain 34 §:n nojalla tilaisuus antaa vastineensa tästä lausunnosta kaupunginhallitukselle 8.3.2007 mennessä.

 

Kaj toteaa, että asiassa ei ole annettu em. vastinetta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se puolla Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan hakemuksen mukaisen poikkeamisen myöntämistä 28. kaupunginosan korttelin nro 28249 tontille nro 1 perusteilla, että haettu toimenpide aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle, vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle sekä Helsingin Seurakuntayhtymän kiinteistötoimistolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta

 

Liite 2

Asemapiirros

 

 

 

 


5

KIINTEISTÖ OY KARHUSUONTIE 75:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-528

 

Kiinteistö Oy Karhusuontie 75 pyytää (26.1.2007) poikkeamislupaa Tapaninkylän korttelin nro 39055 tontille nro 27 (Karhusuontie 75) asuinrakennuksen rakentamiseksi poiketen osittain asemakaavassa osoitetuista tontin käyttötarkoituksesta ja rakennusalasta.

 

Hakija perustelee hakemustaan tontilla olevan rakennusoikeuden hyödyntämisellä. Liiketiloille ei alueella ole kysyntää. Lähialueella on hyväksytty vastaavanlaisia poikkeamisia muillakin tonteilla.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (28.2.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Tontilla 39055/27 on voimassa 15.1.1964 vahvistettu asemakaava (nro 5435). Asemakaavassa tontti on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi. Tonttitehokkuusluku on e = 0,25 ja enimmäiskerrosluku kaksi. Kaksikerroksiset rakennukset saavat olla enintään 8 m korkeita. Tontille on merkitty rakennusala, jonka etäisyys tontin rajoista vaihtelee 58 m välillä. Kadun ja rakennuksen välinen osa ja sekä rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä eikä auton paikoitukseen, on istutettava.

 

Tontin rakennusoikeus on 589 m2, josta liikerakennukseen käytetty kerrosala on 457,5 m2. Jäljellä oleva rakennusoikeus on siis 131,5 m2. Tontilla on 1960-luvulla rakennettu yksikerroksinen tasakattoinen liikerakennus. Lähiympäristön rakennuskanta on varsin kirjavaa ja vaihtelevan ikäistä 12-kerroksista pientalo- ja rivitalorakentamista. Karhusuontien ja Immolantien risteyksen vastakkaisella puolella on vanha liikerakennus, jonka pohjakerroksen tilat on yhtä liiketilaa lukuun ottamatta muutettu asuinkäyttöön.

 

Hakijan tarkoituksena on säilyttää nykyinen liikerakennus ja rakentaa tontille lisäksi uusi asuinrakennus, jossa olisi kaksi asuntoa.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että kaavan mukaisesta tontin käyttötarkoituksesta poiketaan. Kaavan mukaisen liiketilakäytön sijaan tontille haetaan mahdollisuutta asuinrakennuksen rakentamiseen. Suunniteltu asuinrakennus on sijoitettu tontille siten, että rakennuksen koilliskulma ylittää rakennusalan rajan noin 1,5 metrillä.

 

Osallisten kuuleminen   Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle. Naapurit eivät vastusta kaavasta poikkeamista. Huomautuksena yksi naapureista, tontin 39055/45 omistaja, esittää uutta sijoitusta jätetiloille, mutta kyse lienee nykyisestä järjestelystä eikä hakemuksen mukaisesta rakennushankkeeseen liittyvästä muutoksesta.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta 131,5 m2 ja että tontti sijaitsee pientaloalueen keskellä eikä alueella ole kysyntää uusille liiketiloille. Lisäksi hakemuksen mukaisessa rakentamisessa kaavasta poikkeava käyttötarkoitus koskee vain noin neljäsosaa tontilla olevasta kerrosalasta. Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo siltä osin poikkeamisen olevan perusteltua.

 

Rakentamaton tontin koillisosa, johon suunniteltu uudisrakennus on sijoitettu, toimii nykyisellään väljänä paikoitusalueena ja liikerakennuksen huoltopihana. Tähän käyttöön tila on tarpeettoman iso. Tontilla voimassa oleva 1960-luvulla laadittu asemakaava on jäänyt jälkeen nykyisistä kaavoituskäytännöistä, eikä asemakaavassa ei ole merkintää vaadittavista autopaikoista. Asemapiirroksessa tontin takaosaan on merkitty yhteensä 11 autopaikkaa. Koska autopaikat sijoittuvat rakennuksen taakse, ts. eri puolelle kuin liiketilojen pääsisäänkäynnit, ne eivät asiakaspaikkoina liene erityisen käyttökelpoisia. Liikerakennuksen ympäristön pihajärjestelyjä tulee kehittää ja selvittää liiketilojen asiakaspaikat. Koko tontista tulee rakennusluvan yhteydessä esittää hyväksyttävä pihasuunnitelma korkeustasoineen, istutuksineen sekä muine pihajärjestelyineen. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi myös autopaikkojen ja jätehuollon tilojen sijoitus sekä ajojärjestelyt piha-alueella.

 

Hakemuksen mukainen uusi asuinrakennus ei kaupunkikuvallisesti liity samalla tontilla olevan yksikerroksisen liikerakennuksen arkkitehtuuriin, vaan pyrkii sopeutumaan lähiympäristön asuintonttien rakentamistapaan. Kaupunkikuvallisesti suunniteltu rakentaminen täydentää kaupunkikuvaa ja osaltaan parantaa ympäristöä.

 

Suunniteltu asuinrakennus on sijoitettu tontille siten, että rakennuksen koilliskulma ylittää rakennusalan rajan noin 1,5 metrillä. Uudisrakennuksen pienin etäisyys naapuritontin rajasta on tällöin kuitenkin noin 6 m. Rakennusalan ylityksellä on uudisrakennus saatu ympäristön muiden rakennusten koordinaatiston mukaiseksi ja on siksi kaupunkikuvallisesti kaavan mukaista ratkaisua parempi.

 

Poikkeamisen erityinen syy on tontin tarkoituksenmukainen rakentamistapa.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu poikkeaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta ehdolla, että rakennusluvan yhteydessä esitetään hyväksyttävä pihasuunnitelma.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-528/526 mukaisesti ehdolla, että rakennusluvan yhteydessä esitetään hyväksyttävä pihasuunnitelma, josta tulee käydä ilmi korkeustasot, istutukset sekä muut pihajärjestelyt, autopaikkojen ja jätehuollon tilojen sijoitus sekä ajojärjestelyt piha-alueella.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Tapaninkylän tontti 39055/27)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Tapaninkylän tontti 39055/27)

 

Liite 3

Asemapiirustus

 

 

 

 


6

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HITSAAJANKATU 4:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-508

 

Kiinteistö Oy Hitsaajankatu 4 pyytää (24.10.2006) poikkeamislupaa 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin nro 43012 tontille nro 10
(Hitsaajankatu 4) kellarin varastotilan rakentamiseen pienteollisuustilaksi niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Asemakaavan ja rakennusluvan mukainen kerrosala 3 825 m2 ylittyisi 400 kerrosneliömetrillä, eli rakennusoikeuden ylitys olisi 10,5 %.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että tilat sopivat työtiloiksi koska niihin saadaan lasitiiliseinän kautta luonnonvaloa.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (19.2.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 12.7.1977 vahvistettu asemakaava nro 7641. Asemakaavan mukaan tontti on liikerakennusten korttelialuetta (AL) ja sen rakennusoikeus on 3 825 k-m2. Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/50 k-m2 myymälätilaa, 1 ap/60 k-m2 toimistotilaa ja 1 ap/100 k-m2 varastotilaa.

 

Tontilla on osittain 7-kerroksinen, osittain 2-kerroksinen liike- ja toimistotalo. Tontille on rakennusluvan mukaisesti rakennettu 64 autopaikkaa kaksitasoiselle autokannelle tontin pohjoisreunalla.

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa rakennuksen kellarissa oleva varastotila pienteollisuustilaksi, johon sijoittuisi kiinteistönhuollon sekä messurakentamisen alalla toimivat yritykset. Jos kellari otetaan työtilakäyttöön, tontilta on osoitettava toiminnalle tarvittavat autopaikat. Herttoniemen yritysalueella on asemakaavoissa käytetty vähimmäisnormia 1 ap/100 k-m2 teollisuustilaa. Poikkeaminen merkitsee tällä normilla laskettuna 4 autopaikan lisätarvetta kyseisellä tontilla. Hakemuksen liitepiirustuksessa (päivätty 4.1.2007) on osoitettu neljä lisäpaikkaa, joista kaksi ovat pysäköintikellarissa, yksi on pihatasolla ja yksi pihakannella.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että pienteollisuustoiminta poikkeaa tontin pääkäyttötarkoituksesta. Lisäksi tontin enimmäiskerrosala 3 825 k-m2 ylittyy 400 kerrosalaneliömetrillä eli 10,5 %.

 

Osallisten kuuleminen   Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että rakennuksen kellarissa oleva varastotila soveltuu hyvin pienteollisuustoimintaan. Muuttuva toiminta aiheuttaa suuremman pysäköintitarpeen. Tontilta on osoitettavissa tarvittavat lisäpaikat 4.1.2007 päivätyn piirustuksen A 01-003 mukaisesti.

 

Poikkeamisen erityinen syy on elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan 4.1.2007 päivättyä suunnitelmaa. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta, mikäli rakentamisessa noudatetaan 4.1.2007 päivättyä suunnitelmaa.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Hitsaajankatu 4:lle haettuun toimenpiteeseen 43. kaupunginosan korttelin nro 43012 tontille nro 10 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 4.1.2007 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta (Herttoniemen tontti 43012/10)

 

Liite 2

Asemapiirros

 

 

 

 


7

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LUCKY BOATS OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-709

 

Lucky Boats Oy pyytää (7.4.2006) poikkeamislupaa 11. kaupunginosan (Kallio) katualueelle 11K100 ja vesialueelle 11Ve100 (Siltavuorensalmi) ravintolalaivan ja siihen liittyvän ulkoilutarjoilupisteen sijoittamiseksi Hakaniemenrantaan 11.5.2009 saakka.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että toiminta jatkuu edelleen, ja että liikuntavirasto on jatkanut alueen vuokrasopimusta 11.5.2009 saakka.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (12.3.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Osalla aluetta on voimassa 2.12.1893 vahvistettu asemakaava nro 446 a ja 15.12.1966 vahvistettu asemakaava nro 5841, joiden mukaan alue on vesialuetta. Osalla aluetta on voimassa 8.6.2005 vahvistettu asemakaava nro 11313, jonka mukaan alue on yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta.

 

Hakemus koskee Hakaniemenrannassa 3.7.1998 alkaen määräaikaisilla rakennusluvilla olevan ravintolalaivan ja katualueella sijaitsevan ulkotarjoilupisteen uutta määräaikaista jatkolupaa.

 

Ravintolalaivaksi muutettu 40 m:n pituinen Hollannissa vuonna 1950 rakennettu entinen lastialus on sijoitettu Hakaniemenrannan rantalaituriin. Laivassa on 110 asiakaspaikkaa, 70 ruumassa ja 40 kannella. Laiturialueella on ulkotarjoilualue, jossa on 50 asiakaspaikkaa. Ravintolalaivan kylkeen on kiinnitetty eteläpuolelle luvatta ponttoniterassi ulkotarjoilutilaksi.

 

Hakijan tarkoituksena on jatkaa ravintolatoimintaa saamansa vuokra-ajan verran.

 

Hakemukseen (päivätty 1.4.2006) ja vuokrasopimukseen (päivätty 21.6.2006) liittyvät asemapiirrokset ovat virheelliset. Asemapiirrokseen on erehdyksessä piirretty rantalaituri väärään paikkaan 10 metriä etelämmäksi Siltavuorensalmeen. Samaa piirrosta on käytetty myös vuokrasopimuksen liitteenä. Hakaniemenrannan rantalaituri on kuitenkin samassa linjassa kuin viereisen korttelin rakennukset. Jos sijaintia käsiteltäisiin virheellisen asemapiirroksen mukaan, laiturialueella oleva ulkotarjoilupiste olisi myös vesialueella eikä katualueella kuten on tarkoitettu. Asiaa on käsitelty siten kuin rantalaiturin sijainti todellisuudessa on.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että vesialueen tarkempaa käyttöä ei ole asemakaavassa määritelty, ja katualue on varattu yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (9.2.2007). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että esitetty paikka sopii ravintolalaivatoimintaan. Koska hakemus ei koske ravintolalaivan kylkeen kiinnitettyä ponttoniterassia, ei ko. terassia puolleta tässä yhteydessä.

 

Poikkeamisen erityinen syy on alueen kaupunkikuvan rikastuttaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli poikkeaminen myönnetään määräaikaisena 11.5.2009 asti. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta ehdolla, että ravintolatoiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille ja luvaton ponttoniterassi poistetaan. Lupaa puolletaan 11.5.2009 asti.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Lucky Boats Oy:lle 11. kaupunginosan katualueelle 11K100 ja vesialueelle 11Ve100 ravintolalaivan ja siihen liittyvän ulkoilutarjoilupisteen sijoittamiseksi 11.5.2009 asti ehdolla, että ravintolatoiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille, ja että luvaton ponttoniterassi poistetaan.

 


Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

 

 

 


8

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HOASPUISTON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-706

 

Kiinteistö Oy Hoaspuisto pyytää (28.11.2006 ja 21.12.2006) poikkeamislupaa 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin nro 29094 tontille nro 3 (Kylänevantie 16) asuntojen rakentamiseksi kahden opiskelija-asuntorakennuksen ullakolle ja pohjakerrokseen siten, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että vuonna 1968 rakennettuja rakennuksia ei ole peruskorjattu ja julkisivujen betonielementit ovat pahoin murtuneet. Rakennuksissa ei ole hissejä eivätkä asunnot täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia. Rakennusten täydellisen peruskorjauksen taloudellisuutta parantaa, mikäli samalla voidaan lisätä asuinpinta-alaa.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (12.3.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai laatiminen on vireillä, ja jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto.

 

Selostus                            Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston alun perin 13.11.1996 (nro 10651) hyväksymä ja kaupunginhallituksen 23.10.2006 (nro 11594) jatkama rakennuskielto asemakaavojen muuttamiseksi, suojeltavien rakennusten ja ympäristöjen säilyttämiseksi sekä täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Asemakaavan muutosten tavoitteena on mm. suunnitella Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteiden mukaista täydentävää asuntorakentamista Eliel Saarisen tien ja Isonnevantien varsille. Ko. tontin asemakaavan muutos on tullut vireille 3.1.2007.

 

Alueella on voimassa 17.7.1968 vahvistettu asemakaava nro 6014. Asemakaavan mukaan tontti 29094/3 on opiskelija-asuntojen ja niihin liittyvien opiskelu- ja palvelustilojen korttelialuetta (AY). Tontin rakennusoikeus on 5 190 k-m2. Rakennusten enimmäiskorkeus on 14 m. Tontilla varattavien autopaikkojen vähimmäismäärä on 56 ap. Tontin länsiraja Isonnevantielle päin ja osa pohjoisrajaa Kylänevantielle päin on merkitty korttelien rajan osiksi, joiden yli ajo ei ole sallittu. Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä eikä pysäköintiin, on istutettava.

 

Nykytilanne                      Alun perin S-oppitaloiksi vuonna 1968 rakennetut kaksi opiskelija-asuntolarakennusta ovat pesubetonielementeillä verhottuja tasakattoisia rakennuksia, joiden ullakkokerroksena ovat ainoastaan ilmanvaihtokonehuoneet ja talon yhteisessä käytössä olevat kattoterassit. Rakennuksissa on maanpäälliset kellarit. Rakennusten yleisilme on harmaa, monotoninen ja kulunut; betonijulkisivuissa on lohkeamia.

 

Tontin käytetty kerrosala on 4 983 k-m2, eli käyttämätöntä kerrosalaa on 207 k-m2.

 

Hakijan tarkoituksena on rakennuksen julkisivujen ja asuntojen peruskorjauksen yhteydessä muuttaa ja laajentaa ullakkokerroksen aputilat 24 uudeksi asunnoksi terasseineen (yhteensä 1 118 k-m2) sekä muuttaa osa pohjakerroksen aputiloista 4 uudeksi asunnoksi (yhteensä 161 k-m2). Molempiin rakennuksiin asennetaan hissit, päädyt verhotaan paikalla muuratulla punatiilellä, pitkät julkisivut lämpörappauksella, ikkunat uusitaan ja samalla rakennetaan kaikille asunnoille ranskalaiset parvekkeet tai terassit.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus ylittyy 1 072 k-m2 eli 20,6 % rakennusoikeudesta ja rakennusten korkeus noin 0,6 metriä. Pysäköintipaikkojen määrä on 10 ap vähäisempi kuin asemakaavassa edellytetty.

 

Saadut lausunnot           Kaupunkikuvaneuvottelukunta toteaa lausunnossaan (13.12.2006) mm., että suunnitelma parantaa ympäristöä laadukkaasti, mutta suunnitelmaa on vielä viimeisteltävä yksityiskohdiltaan keskenään ristiriidattomiksi ja korkeusasemat on esitettävä piirustuksissa.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (18.1.2007). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Hakemuksesta on esitetty yksi muistutus. Tontin lounaispuolinen naapuri Asunto Oy Isonnevantie 21 huomauttaa, että kulku HOAS:in talojen jätehuollolle häiritsee Asunto Oy Isonnevantie 21 asukkaita.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että haettu ratkaisu on alueelle laadittavan kaavamuutoksen periaatteiden mukainen. Suunnitelma parantaa rakennusten ulkonäköä kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti. Maanpäällisen kellarin käyttäminen asunnoiksi ja autotalleiksi on erittäin suotavaa, samoin asuntojen rakentaminen ullakolle. Asemakaavan mukaisen enimmäiskorkeuden ylitystä kaupunkisuunnitteluvirasto pitää tässä tapauksessa perusteltuna. Ullakkoasuntojen terassien rajaamisen osalta suunnitelma on vielä keskeneräinen.

 

Autopaikkamäärä tontilla on alkuperäisessä 20.11.2006 päivätyssä suunnitelmassa liian vähäinen. Uudessa erillisessä 1.3.2007 päivätyssä asemapiirroksessa on pihalle osoitettu 33 ap ja autotalleihin 8 ap, yhteensä 41 autopaikkaa, jota kaupunkisuunnitteluvirasto pitää riittävänä.

 

Tontti on rakennuskiellossa ja alueen kaavamuutos on vireillä. Tulevassa asemakaavan muutoksessa nyt käsillä oleva suunnitelma tullaan ottamaan huomioon.

 

Muistutuksen johdosta kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että muistutus ei ole aiheellinen, sillä HOAS:in jäteastiat sijaitsevat yli 8 metrin päässä naapurikiinteistön ikkunoista ja ulko-oleskelutiloista. Lisäksi naapurikiinteistön omat jäteastiat sijaitsevat myös tällä puolella. HOAS:n antaman tiedon mukaan vanha savupiippu tullaan peruskorjauksen yhteydessä purkamaan, jolloin kulku HOAS:n jäteastioille tulee siirtymään lähemmäksi HOAS:n rakennuksia.

 

Poikkeamisen erityinen syy on määräysten muuttuminen asemakaavan laatimisen jälkeen, kaupunkikuvan eheyttäminen, parantaminen tai rikastuttaminen, olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö ja hyödyntäminen sekä asuinolojen parantaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan 20.11.2006 päivättyä suunnitelmaa lukuun ottamatta asemapiirrosta, jonka sijaan noudatetaan erillistä 1.3.2007 päivättyä asemapiirrosta. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä olevilla ehdoilla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Hoaspuistolle haettuun toimenpiteeseen 29. kaupunginosan korttelin nro 29094 tontille nro 3 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 20.11.2006 päivättyä suunnitelmaa lukuun ottamatta asemapiirrosta, jonka sijaan noudatetaan erillistä 1.3.2007 päivättyä asemapiirrosta.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta (Etelä-Haagan tontti 29094/3)

 

Liite 2

Asemapiirros (Etelä-Haagan tontti 29094/3)

 

 

 

 


9

KIINTEISTÖ OSAKEYHTIÖ HIOMOTIE KYMPIN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-708

 

Kiinteistö Osakeyhtiö Hiomotie Kymppi pyytää (25.1.2007) poikkeamislupaa 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin nro 46016 tontille nro 6 (Hiomotie 10) tuotantorakennuksen viidennen kerroksen muuttamiseksi pysyvästi lääkäriaseman käyttöön siten, että poiketaan asemakaavan käyttötarkoituksesta.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että toiminta, jolla on ollut viiden vuoden määräaikainen toimenpidelupa, on jatkuvaa.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (12.3.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 20.3.1991 vahvistettu asemakaava nro 9637. Asemakaavan mukaan tontti kuuluu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen, jolla kerrosalasta enintään 45 % saa käyttää toimistotiloina (T 45 %). Tontin kerrosala on 4 625 k-m2.

 

Nykytilanteessa tontilla on uudehko viisikerroksinen, osittain kolmikerroksinen toimisto-tuotantorakennus, jonka viidennessä kerroksessa toimii lääkäriasema.

 

Hakijan tarkoituksena on käyttää tilaa pysyvästi lääkäriasemana.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta käyttötarkoituksen suhteen. Käyttötarkoituksen muutos koskee 660 k-m2, mikä on n. 14 % kokonaismäärästä.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (9.2.2007). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Pitäjänmäen yritysalueella on yli 15 000 työpaikkaa. Lääkäriaseman toiminta palvelee hyvin yrityksiä ja niiden työntekijöitä, mutta tarjoaa lisäpalveluja myös lähialueen noin 4 000 asukkaalle. Olemassa oleva rakennus tarjoaa hyvät edellytykset toiminnan jatkamiselle.

 

Poikkeamisen erityinen syy on elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja alueelle tarpeellisen palvelutason säilyttäminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-708/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Pitäjänmäen tontti 46016/6)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Pitäjänmäen tontti 46016/6)

 

Liite 3

Asemapiirros (Pitäjänmäen tontti 46016/6)

 

 

 

 


10

SOPIMUKSEN TEKEMINEN XXXX XXXX:N JA XXXX XXXX:N KANSSA TAPANINKYLÄN TONTIN 39241/13 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11545)

 

Khs 2007-861

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.3.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Aloitteen asemakaavan muuttamisesta ovat tehneet tontinomistajat XXXX XXXX ja XXXX XXXX. Maapoliittiset neuvottelut on käyty Khn 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. Tontinomistajien kanssa esitetään solmittavaksi kaavamuutoksen johdosta sopimus, jossa tontinomistajat suorittavat kaupungille korvausta 150 000 euroa omistamansa tontin rakentamismahdollisuuksien paranemisesta.

 

Voimassa oleva asemakaava

 

Tontilla 39241/13 on voimassa asemakaava nro 9290 vuodelta 1987, jossa tontti on ympäristöhäiriöitä tuottamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY). Kaavaan merkitty tonttitehokkuusluku e = 0,75. Tontin pinta-ala on 8 688 m2 ja kaavanmukainen rakennusoikeus siten 6 516 k-m2.

 

Maanomistus ja nykytilanne

 

Teollisuustontin 39241/13 omistajat ovat XXXX XXXX ja XXXX XXXX puoliksi kumpikin.

 

Alue on Tapanilan vanhaa teollisuusaluetta. Tontilla 39241/13 on teollinen toiminta loppunut. Tontilla ollut melko suurikokoinen betonielementtirakenteinen teollisuusrakennus, jossa on toiminut Mock Doors ‑autotalliovitehdas, on purettu.

 

Asemakaavan muutos

 

Tontti muutetaan asuinkäyttöön yleiskaavan mukaisesti.

 

Asemakaavan muutoksella nro 11545 on teollisuusrakennusten korttelialueen (TY) tontti 39241/13 jaettu kahdeksi asuintontiksi ja pysäköintitontiksi. Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontin 39241/16 rakennusoikeus on 5 200 k-m2 ja asuinpientalojen korttelialueen tontin 39241/18 rakennusoikeus 1 000 k-m2. Asuintonttien väliin on merkitty autopaikkojen korttelialueen (LPA) tontti 39241/17, joka palvelee molempia asuintontteja.

 

Kiinteistölautakunta päätti 19.9.2006 (584 §) antaa asemakaavan muutosehdotuksesta lausuntonsa, jonka mukaan lautakunnalla ei ollut siihen huomauttamista ja, että kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin lautakunta on tehnyt tontinomistajien kanssa tehtävästä maankäyttösopimuksesta esityksensä.

 

Alueen arvo nousee       Asemakaavan muutoksen seurauksena alueen arvo nousee merkittävästi, joten Khn 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut tulee käydä. Neuvottelujen tuloksena on laadittu esityslistan

./.                   tämän asian liitteenä oleva sopimusehdotus.

 

Sopimus                            Tontinomistajat suorittavat sopimuksen mukaan kaupungille korvausta tontin 39241/13 rakentamismahdollisuuksien paranemisesta 150 000 euroa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

 

Korvaukselle lasketaan 3 %:n vuotuista korkoa kaavamuutoksen lainvoimaisuudesta lukien maksupäivään asti.

 

Kiinteistölautakunta katsoo, että sopimus on Khn päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen ja esittää sen hyväksymistä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sopimus (Tapaninkylän tontti 39241/13)

 

Liite 2

Kopiot asemakaavakartoista (Tapaninkylän tontti 39241/13)

 

 

 

 


11

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN FORTUM POWER AND HEAT OY:N SEKÄ OSSI MIKKOLAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1067

 

36. kaupunginosan (Viikki, Viikinranta) korttelin nro 36031 tontti nro 2 sekä korttelin nro 36034 tontti nro 3;
Pornaistenniemenpolku 1, Katariina Saksilaisen katu 7

 

Kiinteistölautakunta toteaa (17.4.2007) mm. seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja

kauppahinta

 

36. kaupunginosa

kortteli 36031

tontti 2

 

36. kaupunginosa

kortteli 36034

tontti 3

Fortum Power and Heat Oy / Ossi Mikkola perustettavan yhtiön lukuun

4.4.2007

600 000 euroa

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on 36. kaupunginosan (Viikki, Viikinranta) korttelin nro 36031 tontti nro 2 rakennuksineen sekä korttelin nro 36034 tontti nro 3. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 36031/2 kuuluu liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien tuotantorakennusten, vapaa-aikaa ja liikuntaa palvelevien rakennusten sekä opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (KTYU). Tontti 36034/3 kuuluu autopaikkojen korttelialueeseen (LPA). Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 3 761 m2 ja rakennusoikeus 2 020 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla 36034/3 sijaitsee vuonna 1960 valmistunut 1 990 k-m2:n suuruinen teollisuuden tuotantorakennus. Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr‑3. Merkinnän mukaan rakennusta ei saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan purkamiseen vain jos siihen on pakottava syy. Rakennuksen ulkoasua koskevien muutos- ja korjaustoimenpiteiden tulee tapahtua rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 600 000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 159,53 euroa/m2 ja noin 297,03 euroa/k-m2 rakennuksineen.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kaikki kauppaan liittyvät ehdot on ilmoitettu kauppakirjassa.

 

Kauppaehtojen mukaan ostaja on mm. tietoinen, että saastunut maa-aines on vaihdettu tai riittävästi suojattu. Helsingin ympäristökeskuksen 26.8.2005 tekemän hyväksymispäätöksen mukaisesti ostajalle on luovutettu kyseinen päätös sekä kunnostuksen loppuraportti.

 

Helsingin kaupungin ja myyjän välinen maankäyttösopimus

 

Kaupan kohde on osa Helsingin kaupungin ja Fortum Power and Heat Oy:n välillä 7.5.2003 allekirjoitettua sopimusta, jossa on sovittu asema-kaavan muutosehdotuksen nro 11080 toteuttamisesta. Sopimuksen mukaan Helsingin kaupunki luovuttaa yhtiölle alueita AK-tontteihin 36030/2–6, 36030/14 ja 36032/2 sekä alueita LPA-tontteihin 36033/1 ja 36034/3. Yhtiö puolestaan luovuttaa kaupungille sopimuksen mukaan katu- ja puistoalueita sekä alueita ALY-tontteihin 36034/1 ja 2.
Lisäksi yhtiö luovuttaa kaupungille tontilla 36034/2 sijaitsevan rakennuksen (Villa Gammeli) sekä välirahana 301 058 euroa. Sopimuksen mukaiset luovutukset ovat toteutuneet 18.6.2003.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan po. kiinteistökaupassa, koska kauppa liittyy kaupungin kanssa aiemmin tehtyyn maankäyttösopimukseen. Lisäksi tontilla 36031/2 sijaitsee suojeltu rakennus, johon ei ole tiedossa kaupungin tarpeita.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 4.4.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Fortum Power and Heat Oy on myynyt 36. kaupunginosan korttelin nro 36031 tontin nro 2 rakennuksineen sekä korttelin nro 36034 tontin nro 3 Ossi Mikkolalle perustettavan yhtiön lukuun.

 


Pöytäkirjanote Ossi Mikkolalle (perustettavan yhtiön lukuun).

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta (Viikin tontit 36031/2 ja 36034/3)

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteesta (Viikin tontit 36031/2 ja 36034/3)

 

Liite 3

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

 

 

 


12

HELSINGIN VÄYLÄ OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1074

 

Kaj toteaa, että Helsingin Väylä Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 9.5.2007 klo 9.00 hallintokeskuksen oikeuspalveluiden tiloissa.

 

Kaupunki omistaa yhtiön kaikki osakkeet.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat Khn nimeäminä olleet talousarviopäällikkö Tuula Saxholm talous- ja suunnittelukeskuksesta, tulosryhmän johtaja Olavi Tikka rakennusvirastosta ja kiinteistölakimies Pasi Lehtiö kiinteistövirastosta.

 

Tarkastusvirasto on 13.12.2006 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevän tilintarkastajan.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin Väylä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2007 klo 9.00.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta, tulosryhmän johtaja Olavi Tikan rakennusvirastosta ja kiinteistölakimies Pasi Lehtiön kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2007 Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind).

 


Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


13

TEOLLISUUSTONTIN VARAAMINEN SUUTARILASTA PRIMULAN LEIMOMOT OY:LLE JA SIIHEN LIITTYVÄT MÄÄRÄALAHANKINNAT SEKÄ TOIMITILATONTIN VARAAMINEN SALMISAARESTA

 

Khs 2007-1024

 

40. kaupunginosan (Suutarila) korttelin nro 40208 tontit nro 1–7;
Neonpolku, Lampputie, Valokaari

 

20. kaupunginosan (Länsisatama, Salmisaari) korttelin nro 20048 suunniteltu tontti nro 6; Energiakatu, Hiilikatu

 

Kiinteistölautakunta toteaa (3.4.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Primulan Leipomot Oy:lle esitetään varattavaksi Suutarilan teollisuus-alueelta tontit 40208/1–7 uuden leipomon suunnittelua varten. Yhtiö rakentaisi näistä muodostettavalle tontille ensimmäisessä vaiheessa noin 5 500 k-m2:n suuruisen leipomon. Leipomon yhteyteen tulisi tehtaanmyymälä sekä leipomoryhmän ja konsernijohdon toimistotilat. Lisäksi yhtiöllä olisi määräaikainen optio laajentaa leipomoa vielä 5 000 k-m2:llä toisella rakennusvaiheella.

 

Osa varattavista tonteista on Kapiteeli Oy:n määräysvallassa olevien kiinteistöyhtiöiden omistuksessa. Näiden tontinosien ja tulevien katu-alueiden ostamisesta (yhteensä 17 723 m2) 1 873 745 euron kauppahinnasta tehdään samassa yhteydessä esitys. Ostoon liittyvän neuvottelutuloksen mukaisesti Kapiteeli Oy:n emoyhtiö Sponda Oyj:lle esitetään varattavaksi Salmisaaren toimitila-alueelta tontti (10 000 k-m2). Sponda on hankkimansa Kapiteeli Oyj:n kautta ollut Ruoholahden toimitila-alueella yksi alueen pääkehittäjä ja omistaja. Salmisaaren tontilla yhtiö jatkaa panostusta alueelle rakentamalla asiakasyhtiöidensä käyttöön uusia tiloja.

 

Aluejärjestelyjen tarve

 

Oy Primula Ab:n varaushakemus

 

Oy Primula Ab on lähettänyt kiinteistölautakunnalle osoitetun 7.12.2006 päivätyn kirjeen, jossa yhtiö pyytää, että kaupunki varaisi Suutarilasta suunnitellun teollisuuskorttelin 40208 Primulan Leipomot Oy:n uuden leipomon suunnittelua varten. Leipomon ensimmäinen vaihe olisi suuruudeltaan noin 5 500 k-m2, mutta laajennusvaraa tulisi olla noin 5 000 k-m2. Yhtiön tavoitteena on saada uusi leipomo valmiiksi vuonna 2008.

 

Taustatieto yhtiöstä

 

Oy Primula Ab on vuonna 1908 perustettu ravintola- ja leipomoalan yritys, jonka liikevaihto on noin 35 miljoonaa euroa ja henkilökuntamäärä 258. Primulan Leipomoiden liikevaihto on noin 13 miljoonaa euroa ja Suutarilaan suunniteltuun uuteen leipomoon siirtyisi noin 90 henkilöä.

 

Tarve uusien tilojen rakentamiseen

 

Nykyinen leipomo sijaitsee kaupungin vuokratontilla Vallilassa Teollisuuskadun varrella. Kaupunki on käynnistänyt mainitussa korttelissa asemakaavan muutoksen, jossa po. tontti olisi muuttumassa pääosin asuntokäyttöön. Myös yhtiö itse on etsinyt leipomolle uutta sijaintipaikkaa pääkaupunkiseudulta, joka antaisi toiminnan kehittämiselle nykyistä sijaintia paremmat edellytykset.

 

Yhtiön kanssa käydyissä neuvotteluissa on löydetty Helsingistä ainoastaan yksi tontti, joka sijaintinsa ja kokonsa puolesta soveltuisi yhtiön tarpeisiin. Tontti sijaitsee Suutarilan teollisuusalueella, jonne kaupunki-suunnittelulautakunta on 18.5.2006 hyväksynyt asemakaavan muutos-ehdotuksen. Asemakaavan muutos on tulossa Kvston hyväksyttäväksi 11.4.2007.

 

Kortteli 40208 on asemakaavan muutosehdotuksessa jaettu tontteihin 1-7, mutta ne yhdistämällä saadaan 25 248 m2:n tontti, jonka rakennusoikeus on 18 936 k-m2. Kaupunki omistaa korttelista 14 476 m2 ja Kapiteeli Oy:n kiinteistöyhtiöt 10 772 m2. Kaupungin omistamaan tontinosaan kuuluu 1 943 m2:n suuruinen osa tonttia 40149/8, joka on vuokrattu Oy Starkki Ab:lle rakennus- ja rautatarvikemyymälää varten 31.12.2026 päättyvin sopimuksin. Mainittu tontinosa toimii kulkuyhteytenä Starkin myymälään ja se käy tarpeettomaksi, kun asemakaavan muutoksen mukaiset uudet kadut rakennetaan.

 

Uusi leipomo edellyttää suhteellisen laajaa tonttia, kuljetuslogistiikka edellyttää riittäviä lastausalueita ja moderni leipomo toteutetaan nykyään yhteen tasoon. Toimisto- ja myymälätilat sen sijaan voidaan toteuttaa päällekkäin kerroksiin. Suutarilan tontti on sijaintinsa kannalta mainittuun toimintaan optimi, koska se on lähellä Kehä III ja pääkaupunkiseudun keskellä.

 


Käydyt neuvottelut

 

Kaupunki on neuvotellut Kapiteeli Oy:n kanssa aktiivisesti yhtiön omistamien po. kortteliin sisältyvien määräalojen hankkimisesta kaupungille. Neuvottelut ovat olleet vaikeita, koska Kapiteeli pitää Suutarilaa yhtenä yhtiön pysyvänä kehittämis- ja omistamiskohteena eikä ole ollut aikeissa luopua alueella omistuksistaan.

 

Käydyissä neuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos, jonka mukaan kaupunki ostaa yhtiön omistamat määräalat mainittuun kortteliin, uusiin katualueisiin ja niihin muihin tontteihin, joissa kaupunki jo nyt omistaa pääosan. Vastikkeeksi kaupunki varaa Spondalle Salmisaaresta 10 000 k-m2:n toimitilatontin 20048/6 ja myy sen yhtiölle kaupungin alueelle hyväksymillä ehdoilla sen jälkeen, kun toimitalo on rakennettu ja käyttöönotettu. Ruoholahti on ollut Kapiteeli Oyj:n pääkehittämiskohde viime vuosina. Yhtiön toteuttamista kohteista voidaan mainita muun muassa Ruoholahden kauppakeskus, Porkkalankadun toimistotalot ja Käräjäoikeus.

 

Suutarilan kohteen esittely

 

Asemakaavalliset olosuhteet

 

Suutarilan teollisuusalueelle on laadittu asemakaavan muutos (11460), jota kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt 3.11.2005 ja 18.5.2006. Ehdotus ei ole saanut vielä lainvoimaa. Kohteen nykyinen teollisuus-varastoalueen asemakaava (9237) on vuodelta 1986.

 

Ehdotuksen mukaan korttelin nro 40208 tontit nro 4–7 kuuluvat teollisuusrakennusten korttelialueeseen (TY-1), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa käyttää toimisto- tai vastaaviin tiloihin sekä varastomyymälöihin enintään 40 %. Korttelin tonttitehokkuus on 0,75.

 

Tontti nro 40149/14 on muutosehdotuksessa merkitty myös teollisuus-rakennusten korttelialueeseen (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa käyttää toimisto- tai vastaaviin tiloihin sekä varastomyymälöihin enintään 25 % ellei tässä asemakaavassa ole toisin määrätty. Tontin tehokkuus on 0,75.

 

Tällä hetkellä vielä voimassa olevassa asemakaavassa nro 9237/21.11.1986 ostoesityksen kohteena olevat tontinosat sekä katu-alueet on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen tontteihin nro 40149/4 ja 6, jossa tonttitehokkuus on 0,75.

 

Omistussuhteet ja pinta-alat

 

Kiinteistö Oy Helsingin Lampputie 4 omistaa tontin nro 40149/4 ja Kiinteistö Oy Helsingin Lampputie 12 tontin nro 40149/6.

 

Kaupunkimittausosaston suorittamien alustavien laskelmien mukaan Kiinteistö Oy Helsingin Lampputie 4:n omistamasta nykyisestä tontista nro 40149/4 on merkitty muutosehdotuksen mukaisiin tontteihin nro 40208/4–7 yhteensä 10 772 m2:n suuruiset 8 078 k-m2:n rakennusoikeutta vastaavat tontinosat. Helsingin kaupungin omistamia alueita on mainittuihin tontteihin merkitty yhteensä 459 m2, vastaten 344 k-m2:n rakennusoikeutta. Tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet ovat seuraavat:

 

Laskelmien mukaan muutosehdotuksen mukaisen tontin nro 40149/14 pinta-ala on 3 356 m2 ja rakennusoikeus 2 518 k-m2. Kiinteistö Oy Helsingin Lampputie 12:n omistamasta nykyisestä tontista nro 40149/6 on ko. tonttiin merkitty 646 m2:n suuruinen 485 k-m2:n rakennusoikeutta vastaava tontinosa. Kaupungin omistus ko. tontista käsittää kaksi yhteensä 2 588 m2:n suuruista 1 941 k-m2:n rakennusoikeutta vastaavaa tontinosaa, minkä lisäksi eräs muu yksityinen taho omistaa tontista 122 m2:n suuruisen 92 k-m2:n rakennusoikeutta vastaavan osan.

 

Lisäksi nykyisen asemakaavan (9237) mukaisista tonteista nro 40149/ 4 ja 6 on muutosehdotuksessa (11460) merkitty Neonpolun, Lamppu-tien ja Valokaaren katualueisiin yhteensä 6 305 m2:n suuruiset alueet, joita kaupunki ei saa asemakaavan muutoksesta johtuen lohkomalla omistukseensa, vaan alueet on hankittava joko vapaaehtoisella kaupalla tai lunastamalla.

 

Maaperän puhtaus

 

Tulevan tontin 40149/16 koillisosan sekä ostettavien katualueiden maa-perän on todettu pilaantuneen entisen lamppu- ja paristotehtaan toiminnasta.

 

Asemakaavaehdotuksessa on määräys muun muassa tonttien nro 40149/14 sekä 40208/4–7 maaperän tutkimisesta ennen rakennusluvan myöntämistä ja pilaantuneen maaperän kunnostamisesta ennen rakentamiseen ryhtymistä.

 

Tontinosilla tilapäinen rakennus

 

Muutosehdotuksen mukaisten tonttien nro 40208/5–7 alueella sijaitsee vuokralaisen vuonna 1997 määräaikaisella luvalla pystyttämä kylmä muovikankainen jalkapallohalli, jota koskeva maanvuokrasopimus on voimassa 30.4.2007 saakka. Myyjä ei ole jatkamassa vuokrasopimusta, mikäli kaupunki ostaa alueen, vaan edellyttää, että vuokralainen poistaa hallin alueelta.

 

Kauppahinta

 

Kiinteistö Oy Helsingin Lampputie 4:n ja Kiinteistö Oy Helsingin Lampputie 12:n (c/o Kapiteeli Oy), kanssa käydyissä neuvotteluissa on päästy sopimukseen yhteensä 1 873 745 euron kauppahinnasta, joka perustuu seuraavaan laskelmaan:

 

- TY-1 tontit 40208/4–7, e = 0,75

 

  10 772 m2, 8079 k-m2, á 180 e/k-m2

 

    8 079 k-m2 x 180 e/k-m2

= 1 454 220 euroa

 

- TY-tontti 40149/14, e = 0,75

 

  646 m2, 485 k-m2, à 150 e/k-m2

 

  485 k-m2 x 150 e/k-m2

=      72 750 euroa

 

- Katualueet, 6 305 m2

 

  à 55 e/m2

 

  6 305 m2 x 55 e/k-m2

=    346 775 euroa

Yhteensä

  1  873 745 euroa

 

Hinnoittelussa on otettu huomioon, että tontit poikkeavat toisistaan muun muassa toimisto-osuuden osalta. Kiinteistölautakunnan mielestä tontinosien hankkimista kaupungille voidaan elinkeinotoiminnan kehittämisen kannalta pitää perusteltuna, ja katualueiden hankkimista asemakaavan toteuttamisen kannalta perusteltuna.

 

Kaupan toteuttaminen

 

Suutarilan ostettavat alueet ovat Kapiteeli Oy:n omistamien kiinteistöyhtiöiden omistuksessa. Omistusjärjestelyt Suutarilan osalta yhtiöillä ovat kesken, joten lopulliset myyjät ja kaupan muoto on vielä avoinna. Osa alueista tultaisiin ostamaan suoraan mainituilta kiinteistöyhtiöiltä määräalakauppana ja osa ostamalla suoraan kiinteistöyhtiön osakekanta kokonaan. Tässä vaiheessa esitetään kiinteistölautakunnalle osto-valtuutus mainittuihin alueisiin ja kiinteistölautakunta päättäisi lopullisen kaupan muodon ja ehdot mainitun kauppahinnan puitteissa.

 

Salmisaari

 

Salmisaaren asemakaavatilanne ja tonttitiedot

 

Kvsto päätti 11.5.2005 (asia 12) hyväksyä Salmisaaren asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 11140. Asemakaava tuli lainvoimaiseksi 26.6.2005.

 

Asemakaavan mukaan tontti 20048/6 kuuluu 5- ja 8- kerroksisten toimi-tilarakennusten korttelialueeseen, tontin rakennusoikeus on 10 000 k‑m2 ja pinta-ala 2 363 m2. Asemakaavan mukaan alueen toimitilakortteleiden autopaikat on sijoitettava edellä mainittujen kortteleiden sekä Hiilikadun, Hiililaiturikujan, Salmisaarenaukion ja Energiakadun alla oleviin kellaritiloihin kerrosalojen estämättä.

 

Asemakaavan mukaan Salmisaaren toimitila-alue suunnitellaan ja toteutetaan siten, että nykyisen maanpinnan tasolle (+ 3,0) sijoittuu toimi-tilarakennuksia palveleva yhtenäinen pysäköintikerros ja sen päälle rakennettavalle kannelle (+ 8,0) pihat ja kadut sekä varsinaiset toimitila-kerrokset. Kannen alaisiin pysäköintitiloihin sijoittuvat osittain myös alueen tekninen huolto ja väestönsuojatilat.

 

Salmisaaren toteuttaminen

 

Alueen toteuttaminen on vaativa hanke ja se edellyttää yksittäisten rakennushankkeiden tarkkaa yhteensovittamista ja rakentamisen koordinointia, sillä rakentaminen on mahdollista vain ennalta määrätyssä järjestyksessä johtuen edellä mainitusta kansiratkaisusta.

 

Salmisaaren toimitila-alue ja yhtenäinen pysäköintilaitos toteutetaan niin, että Salmisaaren kunkin toimitilatontin luovutuksensaaja toteuttaa pysäköintilaitoksen osa-alueen tonttinsa ja erikseen osoitettujen yleisten katu- ja aukioalueiden alle Salmisaaren toteuttamista koskevan yhteisjärjestelysopimuksen 25.11.2005 mukaisesti. Kiinteistölautakunta on 13.12.2005 hyväksynyt mainitun sopimuksen kaupungin osalta.

 

Ensimmäinen toimitilakohde (Ahlström) mainitun tontin länsipuolella on valmistumassa kuluvan vuoden kesäkuussa, alueen luoteisosassa on rakenteilla Varman pääkonttori ja toimistokokonaisuus sekä pohjoispuoleisen tontin (Technopolis) rakentaminen on käynnistymässä kuluvan vuoden keväällä. Nyt kyseessä olevan tontin rakentamisen käynnistyminen on tärkeää alueen keskeneräisyyden välttämiseksi.

 

Varauksen pituus

 

Spondan varaus olisi voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka. Mikäli yhtiön markkinointitoimenpiteet eivät olisi siihen mennessä johtaneet sellaiseen tulevien tilojen täyttöasteeseen, että rakentamiskynnys olisi ylittynyt, niin varauksensaajalla olisi oikeus saada varaus jatketuksi kauintaan 31.12.2008 saakka ehdolla, että varauksensaaja sitoutuu toteuttamaan varausaikana tonttiin liittyvät yleiset alueet yhteisjärjestely-sopimuksen mukaisesti.

 

Kaj toteaa, että Kapiteeli Oy:ltä ostettaviin osakkeisiin ja määräaloihin tarvittava rahoitus 1 873 745 euroa voidaan myöntää talousarvion kohdasta 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi. Tilillä on käytettävissä 2 milj. euroa.

 

Päätösehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan ostamaan Kapiteeli Oy:ltä sen määräysvallassa kokonaan olevan kiinteistöyhtiön/ kiinteistöyhtiöiden koko osakekannan kauppana ja määräalakauppoina yhteensä 1 873 745 euron kauppahinnasta rasituksista vapaina:

 

A                   40. kaupunginosan korttelin nro 40149 tontista nro 4 yhteensä noin 10 772 m2:n suuruiset määräalat asemakaavan muutosehdotuksen nro 11460 mukaisia teollisuusrakennusten korttelialueen nro 40208 tontteja nro 4–7 varten.

 

B                   40. kaupunginosan korttelin nro 40149 tontista nro 6 noin 646 m2:n suuruisen määräalan asemakaavan muutosehdotuksen nro 11460 mukaista teollisuusrakennusten korttelialueen nro 40149 tonttia nro 14 varten.

 

C                   40. kaupunginosan korttelin nro 40149 tonteista nro 4 ja 6 yhteensä noin 6 305 m2:n suuruiset määräalat asemakaavan muutosehdotuksen nro 11460 mukaisia Neonpolun, Lampputien ja Valokaaren katualueita varten.

 

Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

1                    Sekä osakekauppaa että määräalakauppoja koskevat kauppakirjat allekirjoitetaan samanaikaisesti, ellei kiinteistölautakunta myöhemmin perustelluista syistä muuta päätä. Osakauppojen kauppahinnat määräytyvät edellä kirjeen selostuksessa olevan hinnoittelun mukaisesti.

 

2                    Mikäli kauppa tehdään osakekannan kauppana, yhtiön omaisuus muodostuu edellä mainituista määräaloista eikä yhtiöllä ole muuta omaisuutta eikä velkoja, vastuita, tai muita sitoumuksia.

 

3                    Myyjä vastaa pilaantuneesta maaperästä aiheutuvista tutkimuksen ja puhdistuksen lisäkustannuksista normaaleihin maanrakennuskustannuksiin verrattuna. Myyjä vastaa samoin jätteiden poistamisesta ja hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista.

 

Myyjä ja ostaja suunnittelevat maaperän kunnostuksen riskinarvioinnin perusteella siten, että kunnostuksesta aiheutuvat kustannukset ovat mahdollisimman pieniä.

 

4                    Päätöksen A-kohdan määräaloihin kohdistuu Kiinteistö Oy K3:lle jalkapallohallia varten vuokratun noin 2 800 m2:n suuruisen alueen vuokrasopimus, joka päättyy 30.4.2007. Myyjä sitoutuu olemaan jatkamatta mainittua vuokrasopimusta ja edellyttää vuokralaisen poistavan tilapäisen rakennuksen vuokra-alueeltaan vuokra-ajan päätyttyä.

 

5                    Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan hyväksymiä ehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistöviraston käytettäväksi edellä mainitun kauppahinnan suorittamista varten 1 873 745 euron suuruisen määrärahan talousarvion kohdasta 8 01 01 kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi ja oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään edellä mainittuihin ehtoihin pienehköjä korjauksia ja muutoksia sekä hyväksymään määräala- ja osakekantakauppojen lopulliset ehdot.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee varata Primulan Leipomot Oy:lle 40. kaupunginosan korttelin nro 40208 suunnitellut tontit nro 1–7 leipomon suunnittelua varten 31.12.2007 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tonteille tulevien rakennusten suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Hanke on mahdollista toteuttaa kahdessa vaiheessa ja varauksensaajalle tullaan myöntämään optio toisen vaiheen rakentamiseen ensimmäisen vaiheen toteuttamista koskevassa tontin vuokrasopimuksessa. Ensimmäinen vaihe on kuitenkin suunniteltava siten, että toisen vaiheen jäädessä toteutumatta, jäljelle jäävä tontti voidaan toteuttaa itsenäisenä hankkeena.

 

3                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei alueelle saada aikaan lainvoi-maista asemakaavaa ja/tai kaikkia tontteja ei saada kaupungin omistukseen, minkä vuoksi vuokrasopimusta ei voi tehdä.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee varata Sponda Oyj:lle 20. kaupunginosan korttelin nro 20048 suunnitellun tontin nro 6 toimitalon suunnittelua varten 31.12.2007 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontille tulevien rakennusten suunnittelu on tehtävä yhteis-työssä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja alueen toteutusprojektin kanssa.

 

2                    Varauksensaajan tulee tontin suunnittelussa ja toteutuksessa noudattaa kiinteistölautakunnan 13.12.2005 hyväksymää Salmisaaren toteuttamista koskevaa yhteisjärjestelysopimusta 25.11.2005 siihen myöhemmin tehtävine lisäyksineen.

 

3                    Varauksensaajalla on oikeus saada varaus jatketuksi
kauintaan 31.12.2008 saakka ehdolla, että varauksensaaja sitoutuu toteuttamaan varausaikaan tonttiin liittyvät yleiset alueet edellä mainitun yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti.

 

4                    Tontin luovutuksessa noudatetaan kaupunginvaltuuston 29.11.2006 (310 §) edellä mainitulle tontille hyväksymiä vuokraus- ja myyntiehtoja.

 

5                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei tonttia koskevaa vuokrasopimusta saada aikaan.

 

Pöytäkirjanote Kapiteeli Oyj:lle, Primulan Leipomot Oy:lle, Sponda Oyj:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä
talous- ja suunnittelukeskukselle

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta Suutarilasta

 

Liite 2

Karttapiirros Suutarilasta ostettavista määräaloista ja varattavasta tontista

 

Liite 3

Sijaintikartta Salmisaaresta

 

Liite 4

Karttapiirros Salmisaaresta varattavasta tontista

 

Liite 5

Oy Primula Ab:n kirje 7.12.2006

 

 

 

 


14

KEHITYSVAMMAISTEN KESTIKUJAN ASUNTOLAN ENIMMÄISHINNAN KOROTUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2000-2613

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.3.2007) mm. seuraavaa:

 

Sosiaalilautakunta hyväksyi 11.2.2003 Kestikujan asuntolan 8.6.2000 päivätyn hankesuunnitelman, jonka Khs hyväksyi 22.4.2003, 527 §. Hankkeen laajuus on 754 brm² ja arvonlisäverollinen kustannusarvio on 1 780 000 euroa ja arvonlisäveroton 1 460 000 euroa joulukuun 2002 hintatasossa RI= 103,6. Hanke eteni työpiirustusvaiheeseen ja pysäytettiin työpiirustusvaiheen kustannuslaskennan jälkeen, kun kustannukset olivat nousseet hankepäätöksen tasoista.

 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen, HKR-Rakennuttajan ja sosiaaliviraston yhteistyönä valmistui 15.12.2005 hankesuunnitelman tarkistus, jonka kiinteistölautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.2.2006, § 101.

 

Selostus hankkeesta

 

Kestikujan asuntolahanke sijaitsee osoitteessa Kestikuja 2, 00650 Helsinki ja korvaa tontilla sijainneen vanhan asuntolarakennuksen. Vanha rakennus jouduttiin laajojen homevaurioiden vuoksi poistamaan käytöstä ja se on purettu kesällä 2006. Uudisrakennus rakennetaan 10-paik­kaisena ja toimintoja yhdistetään yövalvonnan osalta samalla tontilla sijaitsevan kehitysvammaisten asuntola Veräjäkodin kanssa.

 

Rakennusprojektista on vastannut HKR-Rakennuttaja kiinteistöviraston tilakeskuksen toimeksiannosta ja sosiaaliviraston edustajina suunnittelussa ovat olleet vammaistyön edustajat.

 

Kestikujan asuntolan uudisrakennuksen toteuttaminen entiselle tontille on perusteltua Kestikujan ja Veräjäkodin asuntoloiden yhteistyön jatkumisen vuoksi. Kestikujan asuntolan paikkalukua korottamalla voidaan vastata kehitysvammaisten asumispalvelujen lisääntyneeseen kysyntään. Autetun asumisen palveluja jonottaa kiireellisesti tai viimeistään 1–2 vuoden odotusajalla noin 60 henkilöä. Hankkeen käyttökustannusten arvioidaan olevan paikkaluvun lisäys huomioon ottaen noin 590 000 euroa/vuosi.

 

Hanke toteutetaan täysin esteettömänä siten, että asuntola sopii myös vaikeammin vammaisten asumiseen. Jokaisella asukkaalla on käytös-sään oma huone, joissa on omat saniteettitilat. Neljän huoneen saniteettitilat rakennetaan varusteiltaan ja tilavuudeltaan runsaasti hoitoa tarvitsevien asukkaiden käyttöön sopiviksi. Myös muiden huoneiden saniteettitilat soveltuvat liikuntaesteisten käyttöön. Asuntola rakennetaan kaksikerroksiseksi ja varustetaan sprinklerijärjestelmällä ja osoitteellisella paloilmoitinjärjestelmällä. Yövalvonta Veräjäkotiin hoidetaan osin teknisten välineiden avulla, osin yöhoitajan käynneillä. Piha-alueen turvallisuutta varmistetaan tallentavilla turvakameroilla ja sopivalla valaistuksella.

 

Kestikujan asuntola joutui muuttamaan homeongelmien vuoksi jo vuosia sitten väliaikaisiin tiloihin omakotitaloon osoitteeseen Solakallionkuja 3. Nykyiset tilat eivät sovellu pitkäaikaiseen asuntolakäyttöön muun muassa liian pienten kylpyhuonetilojen vuoksi (1 kylpyhuone/6 asukasta), lisäksi tilat vaatisivat peruskorjauksen lähiaikoina.

 

Laajuus ja kustannukset

 

Kestikujan asuntolan bruttoala on 754 brm². HKR-Rakennuttajan laatiman työpiirustusvaiheen kustannusennusteen mukaan hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat 1 616 000 euroa eli 2 143 euroa/ brm² ja arvonlisäverolliset 1 971 000 euroa eli 2 614 euroa/brm². Kustannukset on laskettu huhtikuun 2006 hintatasossa RI= 114,6 ja THI= 141,0.

 

HKR-Rakennuttaja kilpailutti hankkeen ensimmäisen kerran syys -
lokakuussa 2006. Rakennusurakkatarjouksia saatiin vain yksi ja se ylitti työpiirustusvaiheen kustannusarvion 17 %:lla. Sähköurakkatarjouksia saatiin seitsemän kappaletta, halvin tarjoushinta ylitti luonnosvaiheen kustannusarvion 34 %:lla ja LVIA-urakoiden hinta oli arvioidun mukainen.

 

Koska rakennusurakoista ei saatu vertailuhintoja, kysyttiin urakkatarjoushinta HKR-Tekniikalta marras - joulukuussa. HKR-Tekniikan urakkatarjous rakennusurakasta ylitti työpiirustusvaiheen kustannusarvion 17 %:lla.

 

Rakennus- ja LVIS-urakat kilpailutettiin vielä uudelleen normaalina urakkakilpailuna tammi - helmikuussa 2007, koska rakennusurakasta ei ollut tarpeeksi vertailuhintoja ja kaikkien tarjousten voimassaoloaika oli päättynyt. Rakennusurakkatarjouksia saatiin kolme kappaletta, halvin tarjoushinta ylitti työpiirustusvaiheen kustannusarvion 25 %. Sähkö-urakkatarjouksia saatiin seitsemän kappaletta, halvin tarjoushinta ylitti työpiirustusvaiheen kustannusarvion 19 %. IV-urakkatarjouksia saatiin seitsemän kappaletta ja putkiurakkatarjouksia kuusi kappaletta, LVI-urakoiden hinta oli arvioidun mukainen.

 

Kestikujan asuntolan uudisrakennuksen sijoitus nyt suunnitellulle rakennuspaikalle aiheuttaa kustannuspaineita toteutukselle lähinnä kaksikerroksisuuden kautta. Bruttoala 754 m² voitaisiin sijoittaa jollain toisella tontilla yhteen tasoon, jolloin vältyttäisiin hissin ja porraskäytävien rakentamiselta. Nykyinen sijoituspaikka on kuitenkin alueen käyttäjien toiminnan kannalta välttämätön. Tontilla jo sijaitsevat kaksi Veräjäkodin asuntolarakennusta (joissa on tällä hetkellä yhteensä 16 asukasta) mahdollistavat henkilökunnan toimintojen yhteensovittamisen niin päivä- kuin yöpäivystystoiminnasta ja tuovat säästöjä henkilöstöresurssi-tarpeisiin.

 

Kestikujan asuntolan kaltaisen palvelurakennuksen korkeahko hinta johtuu monipuolisesta tekniikasta ja paloturvallisuuden varmistamisesta (palo-osastoinnit ja sprinklerijärjestelmä), lisäksi nykyinen asuntola-asuminen vaatii huonekohtaiset pesu- ja WC-tilat. Tilavaraukset kaikissa tiloissa ovat suurempia johtuen asiakkaiden apuvälineistä ja avustettavuustarpeista.

 

Hankkeen tarkistettu kustannusarvio on seuraava:

 

Rakennus- ja LVI-urakat kilpailutettiin uudelleen tammi - helmikuussa. Halvimpien urakkatarjousten perusteella laskettu hankkeen kokonais-kustannus muodostuu seuraavasti (sis. alv:n 22 %):

 

-

Rakennustekniset työt

1 560 380 euroa

-

IV-tekniset työt

62 220 euroa

-

Sähkötekniset työt

173 240 euroa

-

Putkitekniset työt

158 356 euroa

-

Rakennusautomaatiotyöt

7 625 euroa

-

Lisä- ja muutostyövaraus

97 600 euroa

-

Suunnittelu ja rakennuttaminen

240 579 euroa

 

 

Yhteensä arvonlisäverollisena

2 300 000 euroa.

 

Kokonaiskustannus ylittää hankepäätöksen enimmäishinnan 17 %:lla.

 

Rakennuttamissopimus

 

Tilakeskus tilaa HKR-Rakennuttajalta Kestikujan asuntolan uudisrakennuksen rakennuttamisen.

 

Aikataulu ja rahoitus       Hankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa toukokuun 2007 aikana, asuntolan toiminta alkaa kesäkuussa 2008. Hakkeelle on varattu talousarviossa 2007, 1 400 000 euroa arvonlisäverottomana sekä 2008 talousarvioehdotuksessa 430 000 euroa arvonlisäverottomana.

 

Lautakunta esittää Kestikujan asuntolan hankepäätöksen enimmäishinnan korotuksen hyväksymistä siten, että Kestikujan asuntolan uudisrakennushankkeen arvonlisäveroton hinta on 1 885 246 euroa, arvonlisäverollisena 2 300 000 euroa.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (13.4.2007) lausuntonaan hankkeen enimmäishinnan korotuksesta, että hankkeen kokonaishinnaksi muodostuu urakkakilpailun perusteella arvonlisäverollisena 2,3 milj. euroa, joka ylittää vuonna 2003 hyväksytyn indeksikorjatun enimmäishinnan 370 000 eurolla eli 19 %. Neliöhinnaksi tulee 3 050 euroa/brm2.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että huolimatta määrätietoisesta enimmäishintaan pyrkimisestä mm. kilpailuttamalla hanke kahdesti, hankesuunnitelmaa ei ole mahdollista tässä suhdannetilanteessa toteuttaa enimmäishinnan puitteessa. 

 

Koska hankkeen toteuttaminen esitetylle paikalle on kahden asuntolan toiminnallisen yhteistyön vuoksi kuitenkin perusteltua, muut vaihtoehdot eivät tule kyseeseen. Enimmäishinnan korotus tulisi siten hyväksyä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä kehitysvammaisten Kestikujan asuntolan enimmäishinnan korottamisen siten, että hankkeen arvonlisäverollinen enimmäishinta on enintään 2 300 000 euroa (veroton hinta 1 885 246 euroa).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Urakkavaiheen kustannusarvio 27.2.2007

 

 

 

 


15

ALUEEN VARAAMINEN KALASATAMASTA CARGOTEC OYJ:N PÄÄKONTTORIN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-982

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.3.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Cargotec Oyj:n uuden pääkonttorin suunnittelua varten esitetään alueen varaamista Kulosaaren sillan eteläpuolelta. Lähialueella pitkään toiminut suuryritys sopii hyvin alueen toimitilarakentamisen aloittajaksi ja hanketta pidetään elinkeinopoliittisista syistä perusteltuna. Yhtiö on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka liikevaihto on 2,6 miljardia euroa. Konsernilla on lähes 9 000 työntekijää ja toimintaa noin 160 maassa. Suomessa yhtiön palveluksessa on yli 1 400 työntekijää.

 

Hakemus                          Cargotec Oyj on lähettänyt Khlle osoitetun 30.1.2007 päivätyn kirjeen, jossa yhtiö pyytää, että yhtiön pääkonttorin suunnittelua varten varattaisiin alue Kalasatamasta Kulosaaren sillan eteläpuolelta.

 

Taustatietoa yhtiöstä       Cargotec Oyj on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisuja valmistava yritys. Yhtiön tuotteita käytetään tavaravirran eri vaiheissa laivoissa, satamissa, terminaaleissa, jakelukeskuksissa ja lähikuljetuksissa. Konsernin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGregor on markkinajohtajan asema ja ne tunnetaan kaikkialla maailmassa

 

Kaavatilanne                    Kaupunkisuunnitteluvirasto on 12.3.2007 antanut hakemuksesta lausunnon, jossa todetaan mm. seuraavaa:

 

”Suunnittelutilanne

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 18.1.2007 puoltanut Sörnäisten- ja Hermanninrannan osayleiskaavan hyväksymistä. Siinä nyt esitetty kohta on vesialuetta Kulosaaren sillan ja sen eteläpuolella olevan kerrostalovaltaisen asuntoalueen välillä. Alueen läpi kulkee ulkoilureitti.

 

Osayleiskaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot 13.4.2007 mennessä ja se on asetettu julkisesti nähtäville 30.3.2007 saakka. Ehdotus palaa lautakunnan käsittelyyn kuluvan vuoden keväällä, jolloin siihen voidaan tarvittaessa tehdä tarkistuksia.

 

Alueella on voimassa asemakaava nro 8750, joka on saanut lainvoiman 11.4.1985. Siinä alue on Kalasataman ja elintarviketeollisuuden toimintoa palvelevien teollisuus- ja varastorakennusten aluetta sekä vesialueen osa, jolle saa rakentaa laitureita ja aallonmurtajia.

 

Suunnitelma

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on osallistunut suunnitteluedellytysten kartoittamiseen sillä alueella, jolle nyt harkitaan tontinvarausta. Alue on rakennusviraston käytössä eikä sen maankäytön muutoksesta aiheudu haittaa Helsingin Sataman toiminnoille.

 

Hakija on teettänyt alueelle viitesuunnitelmaluonnoksen (Arkkitehtitoi-misto Stefan Ahlman). Sen mukaisesti vesialueen ja Kulosaaren sillan välille rakennettaisiin 14 kerrosta korkea, hoikka toimistorakennus. Ratkaisulla olisi se etu, että se tehokkaasti suojelisi sen eteläpuolella olevaa asuntoaluetta varjostamatta sitä. Samalla tarjoutuisi luonteva tapa johtaa osayleiskaavaehdotuksen kevyen liikenteen rannalla kulkeva yhteys osayleiskaavaehdotuksen mukaisesti vesialueen yli. Olisi luontevaa aloittaa Sörnäistenrannan rakentaminen tästä paikasta, jotta muodostuisi maamerkin omainen aloitus uudelle kaupunginosalle.

 

Alueen varaaminen

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa alueen varaamista Kulosaaren sillan eteläpuolelta Cargotec Oyj:n pääkonttorin suunnittelua varten. Tarve osayleiskaavaehdotuksen tarkistamiseen arvioidaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Tulevan tontin tarkempi sijainti ja rakentamisen reuna-ehdot määritellään laadittavassa asemakaavan muutoksessa, joka valmistellaan rinnan rakennussuunnittelun kanssa.”

 

Alueen varaaminen        Cargotecin pääkonttori sijaitsee nyt Sörnäisten rantatiellä ja nykyiset tilat ovat käymässä yhtiölle ahtaiksi yhtiön kasvun johdosta. Tämän vuoksi Cargotec on selvittänyt uuden pääkonttorinsa sijaintivaihtoehtoja. Tekemiensä selvitysten sekä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa käymiensä neuvottelujen jälkeen yhtiö pitää Kalasatamaa parhaiten tarpeitansa palvelevana kohteena.

 

Kiinteistölautakunta pitää Kalasatamaan Kulosaaren sillan eteläpuolelle suunnitellun toimistotontin varaamista Cargotec Oyj:n uuden pääkonttorin suunnittelua varten elinkeinopoliittisista syistä perusteltuna. Yhtiö on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka sijoittuminen Kalasataman uuteen kaupunginosaan meren tuntumaan sopii hyvin yhtiön toiminnan merellisen luonteen vuoksi. Lähialueella pitkään toiminut suuryritys sopii hyvin alueen toimitilarakentamisen aloittajaksi.

 

Suunniteltu tontti sijoittuu Kulosaaren sillan eteläpuolelle pääosin vesi-alueelle rakennusviraston varastoalueen reunalle. Alueen toteuttamisen käynnistäminen lienee mahdollista jo ennen satamatoimintojen siirtoa. Cargotec haluaa käynnistää hankkeen niin nopeasti, kuin se on vain mahdollista. Suunnitellun tontin rakennusoikeus olisi noin 8 000 - 10 000 k-m2, mutta se tarkentuisi asemakaavan muutoksessa.

 

Kaj toteaa, että päätösehdotus on lautakunnan esityksen mukainen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee varata 10. kaupunginosan Kulosaaren sillan eteläpuolelta esityslistan tämän asian liitteen mukaisen alueen (Kumpulan kylä RN:o 3) liitekartan (kaupunkisuunnitteluvirasto 9.3.2007; Kalasatama, Gargotecin tontinvaraus, aluetarkastelu) mukaisesti Cargotec Oyj:n uuden pääkonttorin suunnittelua varten 31.12.2008 saakka seuraavilla ehdolla:

 

1                    Alueelle suunnitellun tontin rakennusoikeus on 8 000 - 10 000 k-m2. Rakennusoikeus ja tontin tarkempi sijainti tarkentuvat laadittavassa asemakaavan muutoksessa.

 

2                    Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteis-työssä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston sekä alueen toteutusprojektin kanssa ja varauksensaajan tulee osallistua alueen yhteismarkkinointiin.

 

3                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei alueelle saada aikaan lainvoi-maista varauspäätöksen mukaista asemakaavaa eikä tonttia voida luovuttaa.

 

Pöytäkirjanote Cargotec Oyj:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Karttapiirros varattavasta tontista

 

Liite 2

Illustraatio ympäröivästä alueesta

 

Liite 3

Cargotec Oyj:n kirje 30.1.2007

 

 

 

 


16

LINNANMÄEN VESILINNOJEN VARAAMINEN MONITOIMIAREENAA JA HOTELLIA VARTEN SEKÄ MAANALAISEN PYSÄKÖINTILAITOSVARAUKSEN JATKAMINEN (ALPPIHARJU, TONTTI 12357/10)

 

Khs 2007-1028

 

Kiinteistölautakunta toteaa (3.4.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Linnanmäen alueen kehittämiseksi vesisäiliökäytöstä poistuneille suojelluille vesilinnoille esitetään uutta käyttöä. Pyöreää vesilinnaa esitetään varattavaksi Lasten Päivän Säätiölle monitoimiareenan suunnittelua varten sekä suorakulmaista vesilinnaa varattavaksi YIT Rakennus Oy:lle ja Restel Oy:lle hotellin suunnittelua varten. Samoin esitetään Lemcon Oy:n maanalaisen pysäköintilaitosvarauksen jatkamista ja sen kytkemistä näiden uusien hankkeiden toteuttamiseen.

 

Pyöreä vesilinna sijaitsee keskellä Lasten Päivän Säätiölle vuokrattua huvipuistoaluetta ja siinä sijaitsee jo nyt huvipuiston suosittu Linnunra-talaite, joka on mahdollista säilyttää myös monitoimiareenan toteuttamisen jälkeenkin. Hanke tukee alueen kehittämistavoitteita huvipuiston tarjonnan monipuolistamiseksi ja sen muuttamiseksi ympärivuotiseksi. Samalla monitoimiareena tuo toteutuessaan uuden vielä puuttuvan keskikokoisen tilan (noin 4 000 henkeä) erilaisten yleisötilaisuuksien järjestämiseksi Helsingissä.

 

Hotellin sijoittaminen suorakulmaiseen vesilinnaan on rakennussuojelun kannalta helpompaa kuin sen sijoittaminen pyöreään vesilinnaan. Vanha vesilinna sijaitsee huvipuistoalueen reunassa ja hotellitoiminta on sijoitettavissa sinne niin, ettei siitä ole häiriötä huvipuiston toiminnalla eikä huvipuisto myöskään häiritse hotellitoimintaa. Hotelli tukee myös huvipuiston ja suunnitellun monitoimiareenan toimintaa tuomalla alueelle majoituspalveluja.

 

Hakemukset

 

A                   Popzoo Promotions Oy ja Arkkitehtitoimisto Konkret Oy Linnanmäen monitoimisalityöryhmän puolesta esittävät 17.3.2006 kirjeellään Linnanmäen pyöreän vesilinnarakennuksen varaamista monitoimitapahtumasalia varten.

 

B                   Lasten Päivän Säätiö esittää kirjeellään 17.11.2006, että säätiölle varattaisiin Linnanmäen pyöreä vesitorni monitoimiareenan suunnittelua varten.

 

C                   YIT Rakennus Oy esittää 11.12.2006 Linnanmäen vanhan vesilinnan varaamista hotellin suunnittelua varten. YIT Rakennus Oy ja Restel Oy ovat 19.1.2007 täydentäneet em. hakemusta siten, että hakijoina ovat molemmat yritykset yhdessä. Lasten Päivän Säätiö on 15.12.2006 lähettänyt kirjeen, jossa se tukee YIT Rakennus Oy:n hakemusta vanhan vesilinnan muuttamisesta hotellikäyttöön.

 

D                   Sokotel Oy ja Lemcon Oy ovat lähettäneet kiinteistölautakunnalle osoitetun 8.12.2006 päivätyn hakemuksen, jossa yhtiöt hakevat yhteistä varausta pyöreän vesitornin muuttamiseksi hotellikäyttöön ja Linnanmäen nykyisen maanalaisen pysäköintilaitosvarauksen jatkamista.

 

Maanalaisen pysäköintilaitoksen varaus

 

Kiinteistölautakunta päätti 7.12.1999 (897 §) varata 12. kaupunginosasta (Alppiharju) asemakaavassa nro 9897 osoitetun maanalaisen tilan Rakennus Oy Lemminkäiselle pysäköintilaitoksen suunnittelua varten tietyin ehdoin 31.12.2000 saakka. Lautakunnan 16.1.2001, 12.2.2002, 4.2.2003,11.5.2004 ja 11.1.2005 tekemillä päätöksillä varausaikaa on jatkettu 31.12.2005 saakka.

 

Nykyinen maanvuokrasopimus

 

Lasten Päivän Säätiölle on vuokrattu Alppiharjun tontista 12357/10 noin 64 205 m2:n suuruinen alue Linnanmäen huvipuistoa varten 31.12.2045 päättyvin vuokrasopimuksin.

 

Vuokrasopimuksen mukaan Helsingin Vedelle ja vesisäiliöiden varasto-tilojen vuokraajille on varattava kaikkina vuorokauden aikoina esteetön pääsy ja huoltoajoyhteys vesisäiliöille. Kaupungilla on oikeus vuokra-sopimuksen mukaan luovuttaa kolmannelle tontilla 12357/10 sijaitseva vesisäiliö, vesilinna ja sen käyttöön liittyvät rakennukset sekä niiden käyttöä varten vuokratut maa-alueet tai niistä muodostettavat tontit. Mikäli rakennuksia ja maa-alueita luovutetaan kolmannelle, kulkuyhteyksistä ja muista luovutuksen ehdoista sovitaan erikseen huvipuistoalueen vuokralaisen kanssa.

 

Vesilinnoja varten on tontista 12357/10 vuokrattu sisäisellä vuokrasopimuksella Helsingin Vedelle yhteensä noin 11 582 m2:n alue. Vesilinnat ovat Helsingin Veden omistuksessa, mutta vesisäiliötoiminta niissä on päättynyt.

 

Linnanmäen rakennettu ympäristö

 

Linnanmäen kaupunkikuvaa hallitsevat kaksi kookasta vesisäiliörakennusta, erityisesti pyöreä vesilinna, sekä huvilaitteet. Huvipuiston rakennelmia ja laitteita on jatkuvasti uudistettu.

 

Suorakulmainen vesilinna otettiin käyttöön 1876. Sitä laajennettiin vuosina 1902 ja 1914 sekä korotettiin vuonna 1928. Vanha vesilinna on jäänyt nykyisen rakennuksen kivijalaksi. Vesilinnan pohjan pinta-ala on noin 3 000 m2, korkeus noin 13 metriä. Nykyisin se on osittain vuokrattu huvipuiston varastokäyttöön.

 

Pyöreä vesilinna on rakennettu vuonna 1938. Sitä voidaan pitää kaupungin yhtenä maamerkkinä. Punatiilisen säiliöosan korkeus on noin 17 metriä ja pohjan halkaisija 65 metriä. Pohjan pinta-ala on noin 3 300 m2. Vesilinnaa kiertävä pienoisrautatie tehtiin vuonna 1967 ja vesilinnan eteläpuolelle nousi Panoraama-torni vuonna 1987.  1980‑luvulla vesilaitos vuokrasi huvipuistolle vesilinnan alaosasta 630 m2:n suuruisen tilan, johon sijoitettiin safarirata. Nykyään vesilinnan alaosassa on avaruusvuoristorata.

 

Eri tahojen esittämät suunnitelmat

 

Lemcon Oy:n toimesta pyöreään vesilinnaan on esitetty idealuonnoksia hotelliksi. Luonnosten mukaan pyöreään vesilinnaan tulisi noin 300 hotellihuonetta, noin 15 000 k-m2. Hotellissa olisi viisi kerrosta ja katolla uusi sisäänvedetty kerros.

 

Popzoo Promotions Oy ja Arkkitehtitoimisto Konkret Oy ovat esittäneet idealuonnoksen pyöreän vesilinnan muuttamisesta monitoimisaliksi. Luonnoksen mukaan vesilinnaan rakennettaisiin yksitasoinen monitoimitapahtumasali, jossa olisi mahdollista järjestää konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia sekä yleisötapahtumia noin 4 000 hengelle.

 

YIT Rakennus Oy:n toimesta suorakulmaiseen vesilinnaan on esitetty idealuonnos hotelliksi. Luonnoksessa on esitetty suorakulmaiseen vesi-linnaan noin 200 hotellihuonetta, noin 10 000 k-m2. Hotellissa olisi viisi kerrosta ja kattoterassi.

 

Suojelukohteet                Molemmat vesilinnat sekä suorakulmaisen vesilinnan itäpuolella sijaitseva pieni tiilirakennus ovat kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaita rakennuksia, jotka on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty suojeltaviksi merkinnällä sr-1.

 

Esillä olleista idealuonnoksista kaupunginmuseo on todennut, että museo ei puolla ikkunoiden tekoa pyöreän vesilinnan umpinaiseen ylä-osaan ja pitää siksi hotellin sijoittamista siihen ongelmallisena. Pyöreälle vesilinnalle tulisi löytää rakennukselle paremmin sopiva käyttö. Museon mielestä on erinomaista, jos pyöreään vesilinnaan löytyy sellainen käyttö, joka ei vaadi aukkojen puhkaisua vesilinnan umpiosaan. Monitoimisalin sijoittaminen pyöreään vesilinnaan tuntuu hotellia luontevam­malta vaihtoehdolta. Kaupunginmuseon mukaan suorakulmainen vesilinna on hotellin sijoituspaikaksi parempi vaihtoehto kuin pyöreä vesilinna, koska se ei ole kaupunkikuvallisesti niin merkittävällä paikalla. Suorakulmaiseen vesilinnaan on mahdollista tehdä ikkuna-aukkoja käyttäen erityistä harkintaa ja hyvää suunnittelua sekä hyödyntäen rakennuksen arkkitehtuurin ominaispiirteitä.

 

Alueen suunnitteluperiaatteet

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 10.11.2005 hyväksynyt Linnanmäen hotellin ja vapaa-ajantilojen suunnitteluperiaatteet.

 

Niiden mukaan vesilinnojen soveltuvuudet hotellikäyttöön ja monitoimi­saliksi tutkitaan jatkosuunnittelussa, jonka pohjalta laadittavassa asemakaavan muutoksessa toinen vesilinnoista osoitetaan hotelliksi ja toinen monitoimisaliksi. Vähintään toisen vesilinnan kattotasanteelle on sijoitettava yleisölle avoin kahvila tai muu tila, joka toimii näköalapaikkana.

 

Pyöreälle vesilinnalle mahdollisesti muodostettava uusi tontti on osa huvipuistoaluetta ja tontti rajautuu vesilinnan ulkoseinien mukaisesti. Suorakulmaiselle vesilinnalle ja sitä ympäröiville neljälle pienemmälle rakennukselle huvipuistoalueella on mahdollista tarvittaessa rajata laajempi tontti tai korttelialue. Ajoyhteydet hotelliin ja monitoimisaliin osoitetaan maan alta pysäköintihallin kautta.

 

Hotellikäyttöön osoitettavaan vesilinnaan voidaan sijoittaa majoitus- ja viihdetiloja sekä näitä toimintoja palvelevia liiketiloja. Hotellin laajuus on noin 10 000 k-m2 (suorakulmainen vesilinna) tai 15 000 k-m2 (pyöreä vesilinna).

 

Monitoimisalikäyttöön osoitettavaan vesilinnaan voidaan sijoittaa kahvila- ja ravintolatiloja, huvi- ja viihdetoimintaa palvelevia tiloja, julkisia palvelutiloja, kokoontumis-, näyttely-, studio-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Monitoimisalin laajuus on noin 7 000 k-m2 (suorakulmainen vesilinna) tai 10 000 k-m2 (pyöreä vesilinna).

 

Vesilinnat ovat historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaita rakennuksia (sr-1). Vesilinnojen julkisivuihin tehtävät muutokset on suunniteltava ja toteutettava käyttäen erityistä harkintaa ja hyvää suunnittelua sekä hyödyntäen rakennuksen arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Vesilinnojen yhteyteen tehtävät uudet osat ja rakenteet on suunniteltava siten, että ne sopivat vesilinnan alkuperäiseen arkkitehtuuriin sekä kaupunkikuvaan. Vesilinnan korjaus- ja muutostöiden suunnitelmia kehitetään yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa.

 

Varausesitys                    Kiinteistölautakunta esittää pyöreän vesilinnan varaamista Lasten Päivän Säätiölle monitoimiareenan suunnittelua varten sekä suorakulmaisen vesilinnan varaamista YIT Rakennus Oy:lle ja Restel Oy:lle hotellin suunnittelua varten. Edelleen kiinteistölautakunta pitää perusteltuna Lemcon Oy:n maanalaisen pysäköintilaitosvarauksen jatkamista.

 

Pyöreä vesilinna sijaitsee keskellä Lasten Päivän Säätiölle vuokrattua huvipuistoaluetta ja siinä sijaitsee jo nyt huvipuiston toiseksi suosituin laite, joka on mahdollista säilyttää monitoimiareenan toteuttamisesta huolimatta. Samoin monitoimiareenan toteuttaminen on hotellia helpompaa pyöreään vesilinnaan sen suojeluarvoja vaarantamatta. Lasten Päivän Säätiöllä on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke ja se tukee huvipuiston kehittämistavoitteita tarjonnan monipuolistamiseksi ja muuttamiseksi ympärivuotisiksi. Samalla monitoimiareena tuo toteutuessaan uuden vielä puuttuvan keskikokoisen tilan (noin 4 000 henkeä) erilaisten yleisötilaisuuksien järjestämiseksi Helsingissä.

 

Popzoo Promotions Oy ja Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:n esitys monitoimitapahtumasalin toteuttamisesta Linnanmäen pyöreän vesilinnarakennukseen toteutuu Lasten Päivän Säätiölle tehtävässä varauksessa. Kiinteistölautakunnan mielestä esityksentekijöitä ei tule varauspäätöksellä sitoa hankkeen suunnitteluun mukaan, vaan yhteistyöstä sopiminen jää heidän keskeiseksi asiakseen.

 

Hotelli sinänsä sopisi pyöreään vesilinnaan niin kokonsa kuin sijaintinsa puolesta upeine näkymineen Töölönlahdelle ja keskustaan päin. Kiinteistölautakunta asettaa kuitenkin monitoimiareenan etusijalle edellä olevilla perusteilla. Hotellin sijoittaminen suorakulmaiseen vesilinnaan on rakennussuojelun kannalta helpompaa kuin sen sijoittaminen pyöreään vesilinnaan. Vanha vesilinna sijaitsee huvipuistoalueen reunassa ja hotellitoiminta on sijoitettavissa sinne niin, ettei siitä ole häiriötä huvipuiston toiminnalla ja päinvastoin. Hotelli tukee myös huvipuiston ja suunnitellun monitoimiareenan toimintaa tuomalla alueelle majoituspalveluja. Sokotel pitää suorakulmaista vesilinnaa liian pienenä hotellille, mutta Restel ei näe sitä ongelmana.

 

Kaj toteaa, että päätösehdotus on lautakunnan esityksen mukainen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee jatkaa Lemcon Oy:lle pysäköintilaitoksen suunnittelemista varten varatun 12. kaupunginosan asemakaavassa nro 9897 osoitetun maanalaisen tilan varausaikaa 31.12.2008 saakka entisin ehdoin ja seuraavin lisäehdoin:

 

-                     Pysäköintilaitokseen tulee sijoittaa Linnanmäen vesilinnoihin suunniteltavan monitoimiareenan ja hotellin autopaikat sekä ajoyhteydet mainittuihin rakennuksiin po. varauksen-saajien yhteisesti sovittavalla tavalla.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee varata 12. kaupunginosan korttelin nro 12357 tontilla nro 10 sijaitsevan pyöreän vesilinnan Lasten Päivän Säätiölle monitoimiareenan suunnittelua varten 31.12.2008 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Rakennuksen ja siihen liittyvän alueen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, kaupunginmuseon ja Helsingin Veden kanssa.

 

2                    Helsingin Vesi luovuttaa vesilinnarakennuksen varauksen-saajalle suoraan muodostettavasta tontista tehtävän pitkä-aikaisen maanvuokrasopimuksen yhteydessä ja rakennuksen luovutusehdoista tulee sopia Helsingin Veden ja kiinteistöviraston kanssa.

 

3                    Monitoimiareenan autopaikat sijoitetaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Samoin ajoyhteydet monitoimisaliin osoitetaan maan alta pysäköintihallin kautta. Varauksen-saajan tulee sopia näistä pysäköintilaitoksen varauksen-saajan kanssa.

 

4                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli alueelle ei saada voimaan varauspäätöksen mukaista asemakaavan muutosta tai poikkeamispäätöstä eikä rakennuksia tontteineen voida luovuttaa.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee varata 12. kaupunginosan korttelin nro 12357 tontilla nro 10 sijaitsevan suorakulmaisen vesilinnan YIT Rakennus Oy:lle ja Restel Oy:lle hotellin suunnittelua varten 31.12.2008 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Rakennuksen ja siihen liittyvän alueen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, kaupunginmuseon ja Helsingin Veden kanssa.

 

2                    Helsingin Vesi luovuttaa vesilinnarakennuksen varauksen-saajalle suoraan muodostettavasta tontista tehtävän pitkä-aikaisen maanvuokrasopimuksen yhteydessä ja rakennuksen luovutusehdoista tulee sopia Helsingin Veden ja kiinteistöviraston kanssa.

 

3                    Hotellin autopaikat sijoitetaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Samoin ajoyhteydet hotelliin osoitetaan maan alta pysäköintihallin kautta. Varauksensaajan tulee sopia näistä pysäköintilaitoksen varauksensaajan kanssa.

 

4                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli alueelle ei saada voimaan varauspäätöksen mukaista asemakaavan muutosta tai poikkeamispäätöstä eikä rakennuksia tontteineen voida luovuttaa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, etteivät Lemcon Oy:n ja Sokotel Oy:n hakemus hotellin rakentamiseksi sekä Popzoo Promotions Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:n esitys monitoimitapahtumasalin toteuttamisesta Linnanmäen pyöreän vesilinnarakennukseen pyöreään vesilinnaan anna aihetta enimpiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote Lemcon Oy:lle, Lasten Päivän Säätiölle, YIT Rakennus Oy:lle, Restel Oy:lle, Sokotel Oy:lle, Popzoo Promotions Oy:lle, Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, Helsingin Vedelle ja kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Popzoo Promotions Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:n kirje 17.3.2006

 

Liite 2

Lasten Päivän Säätiön kirje 17.11.2006

 

Liite 3

YIT Rakennus Oy:n kirje 11.12.2006

 

Liite 4

YIT Rakennus Oy:n ja Restel Oy:n kirje 19.1.2007

 

Liite 5

Lemcon Oy:n ja Sokotel Oy:n kirje 8.12.2006

 

Liite 6

Lasten Päivän Säätiön kirje 15.12.2006

 

Liite 7

Varauspäätös 7.12.1999

 

Liite 8

Karttapiirros alueesta

 

 

 

 


1

KORKEASAAREN ELÄINTARHAN HEVOSTARHAN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2007-872

 

Eläintarhan johtokunta toteaa (22.3.2007), että Korkeasaaren eläintarha osallistuu uhanalaisen Przewalskin villihevoslajin kansainväliseen lisääntymisohjelmaan. Lauma, jossa on neljä aikuista ja kolme varsaa, on saatu viime vuosina kasvamaan uusien oriiden hankinnan myötä, mikä on toivottavaa lajin ylläpidon kannalta. Lajin nykyinen tarha on aitojen, tallirakennusten ja maapohjan osalta huonokuntoinen ja sitä on vuosikymmenten varrella useaan otteeseen korjailtu. Aidat ovat ruosteisia, tarhapohja on likaantunut ja kulunut eikä pintavesien ohjausta ole järjestetty. Molemmat tallit ovat vanhoja, lautarakenteisia ja toisen lattiapinta täyttyy syksyisin vedellä. Toinen talleista ei täytä eläinten pidon vaatimuksia.

 

Maanrakennustöitä tarha- ja tiealueelle tehdään n. 8500 m2:n alueella, josta varsinaista tarha-aluetta on n. 5200 m2. Uutta verkkorakenteista aitaa tehdään n. 300 jm, vaijerirakenteista aitaa n. 45 jm ja siirrettävää sähköaitaa n. 50 jm. Uuden tallirakennuksen kerros-ala on 119 m2 ja se koostuu hevoskarsinoista (65 m2), huolto- ja varastotiloista (40,5 m2) ja teknisistä tiloista (4 m2).

 

Rakennus liitetään Helsingin Veden vesi- ja viemäriverkostoon ja alueen sadevedet johdetaan saaren sadevesiverkostoon.

 

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi HKR-rakennuttaja on laskenut 1 300 000 euroa (alv 0 %), josta rakennusteknisten töiden osuus on 1 035 000 euroa, LVI-teknisten töiden osuus 64 000 euroa, sähköteknisten töiden osuus 53 000 euroa ja rakennuttajan kustannukset 148 000 euroa.

 

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2008-2009 aikana ja se rahoitetaan eläintarhan vuosien 2008 ja 2009 investointeihin osoitetuilla määrärahoilla. Hankkeella ei ole vaikutusta henkilöstökustannuksiin.

 

./.                   Hankesuunnitelma on liitteenä.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (23.4.2007), että hanke käsittää tarha-alueitten kunnostamisen ja aitaamisen sekä huonokuntoisten tallirakennusten purun ja uuden tallirakennuksen rakentamisen.

 

Maanrakennustöitä tehdään n. 8 500 m2:n suuruisella alueella, josta varsinaista tarha-aluetta on 5 200 m2. Uusia aitoja tehdään 400 m. Uuden tallirakennuksen laajuus on 119 m2.

 

Hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 1 580 000 euroa (veroton hinta 1 300 000 euroa) hintatasossa 12/2006. Kustannukset tarhaneliömetriä kohti ovat n. 300 euroa.

 

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2008 – 2009.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan hevostarhan perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on maanrakennustöiden osalta enintään 8 500 m2, josta varsinaista tarha-aluetta on 5 200 m2, ja uuden tallirakennuksen osalta enintään 119 m2, sekä niin, että arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat enintään 1 580 000 euroa (veroton hinta 1 300 000 euroa) hintatasossa 12/2006.

 

Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Hankesuunnitelma 9.1.2007

 

 

 

 


2

HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN MYLLYPURON TENNISKESKUS OY:N HALLITUKSEEN

 

Khs 2007-1077

 

Myllypuron Tenniskeskus Oy pyytää (19.4.2007) kaupunkia nimeämään edustajansa yhtiön hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa 16.5.2007 pidettävästä varsinaisesta yhtiökokouksesta.

 

Kaupungin nimeäminä edustajina ovat olleet varsinaisena jäsenenä varatuomari Per-Erik Förars, varajäsenenään Irmeli Lemberg ja toisena varsinaisena jäsenenä lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka talous- ja suunnittelukeskuksesta varajäsenenään talouspäällikkö Simo Aapro liikuntavirastosta.

 

Sj toteaa, että Kvsto on myöntänyt Myllypuron Tenniskeskus Oy:lle lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Myllypuron tenniskeskuksen laajennushankkeeseen. Kaupungin myöntämän lainan yhtenä ehtona on, että kaupungille varataan oikeus nimetä kaksi Myllypuron Tenniskeskus Oy:n hallituksen jäsenistä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajiksi Myllypuron Tenniskeskus Oy:n hallitukseen kolmevuotiskaudeksi, joka alkaa 16.5.2007 pidettävästä varsinaisesta yhtiökokouksesta

 

 

lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukan

 

 

 

 

sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen

 

 

 

talouspäällikkö Simo Aapron

 

 

Pöytäkirjanote Myllypuron Tenniskeskus Oy:lle, kaupungin edustajiksi nimetyille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


3

URHEILUHALLIT OY:N KANSSA TEHDYN MALMIN UIMAHALLITONTIN PITKÄAIKAISEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN

 

Khs 2007-1090

 

Liikuntalautakunta toteaa (17.4.2007), että Malmin uimahallin maa-aluetta koskeva lautakunnan ja Urheiluhallit Oy:n välinen pitkäaikainen maanvuokrasopimus päättyi vuoden 2006 lopussa. Vuokra-alue on käsittänyt korttelin 38075 tontit 1, 2 ja 3. Uimahallirakennus sijaitsee tontilla 1, josta perittävä vuokra vuonna 2006 on ollut 2 495,70 euroa.

 

Asemakaava, alueen käyttö ja sisäinen vuokraus

 

Alueella on voimassa 14.10.1983 lainvoiman saanut asemakaavan muutos nro 8250. Tontti 38075/1, jolla uimahalli sijaitsee ja tällä hetkellä pysäköintikäytössä oleva tontti 38075/2 ovat kaavassa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YU). Tontin 1 rakennusoikeus on 3 300 kem2 ja sille on rakennettu 3 458 kem2. Tontille 2 saisi kaavan mukaan rakentaa 1 500 kem2. Tontti 38075/3 on kaavan mukaan yksityiseen ja yleiseen pysäköintiin tarkoitettujen autopaikkojen korttelialuetta (APY). APY –tontille tulee kaavamääräyksen mukaan sijoittaa korttelin 38075 autopaikoista 90 %, ja viereisen koulutontin, kortteli 38095, autopaikoista 70 %.

 

Kiinteistövirasto on vuokrannut tontit liikuntavirastolle sisäisellä vuokrauksella vuoden 2023 loppuun saakka. Vuonna 2007 tontin 1 (4 959 m2) sisäinen vuokra on 14 901,08 euroa, tontin 2 (2 365 m2) vuokra on n. 2 365 euroa ja tontin 3 (2 150 m2) vuokra on n. 2 150 euroa. Alueen sisäinen vuokra on n. yksi euro / m2 / v.  Rakennetun tontin osalta vuokra on kolminkertainen.

 

Uusi vuokra-alue             Alueen asemakaavatilanteen huomioon ottaen tarkoituksena on, että ainoastaan uimahallitontista tehdään uusi pitkäaikainen vuokrasopimus ja pysäköintikäytössä olevista tonteista tehdään lyhytaikainen vuokrasopimus.

 

Tuleva vuokra ja vuokra-aika

 

Käyvän maanarvon perusteena on Malmin alueella pidetty virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavaa 11,77 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka on nykyrahassa (ind. helmikuu 2007=1642) n. 193,26 euroa / k-m2. Uimahallitontille on rakennettu 3 458 k-m2, joten tontin käypä vuosivuokra olisi: 5 % X 3 458 k-m2 X 193,26 euroa / k‑m2 = 33 414,65 euroa.

 

Liikuntatoimintaan vuokrattujen alueiden vuokria ei ole peritty täysimääräisinä. Vuoden 2007 alusta voimaan tulevissa sopimuksissa vuokrasubventio on korkeintaan 50 %. Tontin käyvästä vuokrasta esitetään perittäväksi puolet eli vuosivuokra olisi 16 707,30 euroa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

 

Uusi sopimus esitetään alkavaksi takautuvasti 1.1.2007 ja päättymään 31.12.2023 eli samaan aikaan kuin alueen sisäinen vuokraus päättyy.

 

Sj toteaa, että päätösehdotus on lautakunnan esityksen mukainen.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Urheiluhallit Oy:lle Helsingin kaupungin 38. kaupunginosassa (Malmi) sijaitseva 4 959 m2:n suuruinen tontti 38075/1 liikuntatoimintaa varten ajaksi 1.1.2007 – 31.12.2023 seuraavin ehdoin:

 

1                          Tontin 38075/1 täysimääräinen vuosivuokra on 33 414,65 euroa. Perusvuosivuokrana vuokranvaihteluja määrättäessä pidetään virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 11,77 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

2                          Tontin 38075/1 vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin tonttia käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

3                          Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


4

PITKÄAIKAISEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN MEILAHDEN LIIKUNTAKESKUS OY:N KANSSA

 

Khs 2007-1089

 

Liikuntalautakunta (17.4.2007) toteaa, että Khs päätti 19.2.2007 varata Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry:n nimiin perustettavalle yhtiölle (myöh. Meilahden Liikuntakeskus Oy) 15. kaupunginosan Vähä Meilahden kylän (nro 437) tilan Rnro 1:14 alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn, 7 574 neliömetrin suuruisen alueen liikuntahallin suunnittelua varten ajaksi 1.1.2007 – 31.8.2007.

 

Meilahden liikuntapuistoa koskeva asemakaavan muutos (nro 11441) on tullut voimaan 21.4.2006. Kaavamuutoksessa Meilahden liikuntapuiston aluetta on laajennettu siten, että liikuntapuiston nykyisen huoltorakennuksen pohjoispuoliseen kalliorinteeseen voidaan rakentaa enintään 6 000 kerrosalaneliömetriä käsittävä liikuntahalli. Uuden hallin ja nykyisen huoltorakennuksen välille on kaavaan merkitty maanalainen yhteys ja huoltorakennuksen rakennusalaa on nykyisestä hieman laajennettu sen eteläpäädyssä. Kaavamääräyksen mukaan hallia varten on rakennettava yksi autopaikka 110 kerrosneliömetriä kohden. Ulkotenniskenttien alue on merkitty kaavaehdotukseen nykytilanteen mukaisesti.

 

Liikuntahalliin tulee kolme tenniskenttää, kuusi sulkapallokenttää, joukkuepelikenttä, kuntosali ja kaksi ryhmäliikuntatilaa tarvittavine oheistiloineen.

 

Liikuntahallin rakentamisen kustannusarvio on noin 5,5 miljoonaa euroa. Rakentaminen rahoitetaan Meilahden Liikuntakeskus Oy:n omilla varoilla, tennisosakkeiden myynnillä sekä lainoilla (rahoituslaitokset ja Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto). Hankkeelle on saatu valtionavustusta ja yhtiö on tehnyt Helsingin yliopiston kanssa esisopimuksen liikuntapalveluiden myynnistä.

 

Liikuntavirasto on vuokrannut tulevan liikuntahallin alueen kiinteistövirastolta sisäisenä vuokrauksena. Sen jälkeen, kun alue on rakennettu, alueen sisäinen vuokra tulee olemaan nykyhinnalla 33 916,50 euroa.

 

Alueen tuleva vuokra ja vuokra-aika

 

Käyvän maanarvon perusteena on Meilahden liikuntapuiston alueella pidetty virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavaa 11,77 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka on nykyrahassa (ind. II/2007=1642) noin 193,26 euroa / kerrosneliömetri.

 

Tontin rakennusoikeus on 6 000 kerrosneliömetriä, joten tontin käypä vuosivuokra olisi: 5 % X 6 000 kem2 X 193,26 euroa / kem2 = 57 978 euroa.

 

Koska aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan, niin edellä esitetyllä tavalla lasketusta vuosivuokrasta peritään liikuntatoimen noudattaman nykyisen käytännön mukaisesti 50 % eli 28 989 euroa.

 

Vuokrasopimus esitetään päättyväksi 31.12.2030. Meilahden Liikuntakeskus Oy:n hakeman lainan laina-aika on 21 vuotta.

 

Tarkemman suunnittelun yhteydessä selviää liikuntahallin tarvitsemien autopaikkojen sijoittuminen liikuntapuiston alueelle. Pysäköintialueista on peritty liikuntaviraston maksaman sisäisen vuokran suuruista vuokraa, joka tällä hetkellä on Meilahden liikuntapuiston kenttä- ja pysäköintialueilla 1,50 euroa / m2 / vuosi.

 

./.                   Meilahden liikuntapuiston alueen kartta liitteenä 1.

 

Sj toteaa, että päätösesitys on lautakunnan ehdotuksen mukainen.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee oikeutta liikuntalautakunnan vuokraamaan Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle 15. kaupunginosan Vähä Meilahden kylän (nro 437) tilan Rnro 1:14 alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn, 7574 neliömetrin suuruisen alueen liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2030 saakka seuraavin ehdoin:

 

1

Alueen täysimääräinen vuosivuokra on 57 978 euroa. Perusvuosivuokrana vuokranvaihteluja määrättäessä pidetään virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 11,77 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

 

2

Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.


 

3

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Meilahden liikuntapuiston alueen kartta

 

 

 

 


1

RISTO LUUKKOSEN OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ TYÖVOIMAPANKKIIN SIIRTÄMISTÄ KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2006-2706

 

Risto Luukkonen on asianajajansa välityksellä tehnyt 16.2.2007 kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen kaupunginjohtajan 14.12.2006 § 4283 kohdalla tekemästä päätöksestä, jolla controller Risto Luukkonen on siirretty vakansseineen ja palkkaetuineen palvelukeskuksesta henkilöstökeskuksen työvoimapankkiin 1.12.2006 lukien.

 

./.                   Kaupunginjohtajan päätös, henkilöstökeskuksen ja palvelukeskuksen esitykset Luukkosen siirtämisestä työvoimapankkiin ovat liitteinä 1 – 3 sekä oikaisuvaatimus liitteenä 4. Liite 4 sisältää asiakirjojen julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 17 kohdassa tarkoittamalla tavalla tietoja kaupungin liiketoiminnasta ja muusta vastaavasta liiketoimintaa koskevasta seikasta, joten liite on mainitun lainkohdan nojalla salassa pidettävä ja se jaetaan vain Khn jäsenille.

 

Ryj toteaa, että palvelukeskuksen toimitusjohtaja on 1.11.2006 §, 170 päättänyt perustaa työryhmän palvelukeskuksen controller -toiminnon kehittämisestä. Luukkosen vastuulla olleiden controller –tehtävien hoito on päättynyt lokakuussa ja toiminnot siirretty hoidettavaksi hajautetusti. Palvelukeskus on 16.10.2008 kuullut Risto Luukkosta hänen uudelleensijoittamisensa johdosta.

 

Henkilöstökeskus ja hallintokeskuksen oikeuspalvelut esittävät 20.3.2007) controller Risto Luukkosen tekemän oikaisuvaatimuksen johdosta seuraavaa:

 

Risto Luukkonen on kaupunginhallitukselle osoittamassaan kirjelmässä vaatinut, että kaupunginjohtajan 14.12.2006, 4283 §, tekemä päätös hänen sijoittamisestaan Palmiasta henkilöstökeskukseen kumotaan.

 

Perusteluissaan Risto Luukkonen mm. katsoo, että päätöksenteossa on menetelty kuntalain sekä uudelleensijoitustoiminnan periaatteita koskevan kaupunginhallituksen päätöksen vastaisesti. Luukkonen katsoo, etteivät uudelleensijoitustoiminnan periaatteiden mukaiset perusteet hänen osalta ole täyttyneet.

 


Lisäksi Risto Luukkonen toteaa mm. seuraavaa:

 

-                                       Häntä olisi tullut päätöksen valmistelun yhteydessä kuulla, mikä ei ole tapahtunut.

-                                       Hyvässä kunnallishallinnossa tulee noudattaa oikeudenmukaisuuden, syrjimättömyyden ja nyt esillä olevassa tapauksessa ennen kaikkea tarkoituksensidonnaisuuden periaatteita, joista mitään ei ole toteutettu.

-                                       Kaupunginjohtajan hallintopäätöksessä ei ole asiallisia ja muodollisia perusteluita eikä perusteita, mikä ollee merkittävä hallintopäätöksen virhe.

-                                       Kaupunginjohtajan päätös on tehty asiakirjojen mukaan 14.12.2006, mutta se on pantu täytäntöön taannehtivasti 1.12.2006 lukien, mikä lienee oleellinen virhe.

-                                       Kaupunginjohtajan päätöksessä ei ole kunnallishallinnollista muutoksenhakuohjetta, joka tulee aina olla hallintopäätöksessä tai ellei sitä anneta, tieto siitä, miksi muutosta ei saa hakea.

-                                       Esillä oleva hallintoviranomaisen päätös tulee antaa tiedoksi erityistiedoksiannolla tai muutoin todistettavasti, joka on jäänyt tekemättä.

 

Henkilöstökeskus ja hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteavat, että Henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan periaatteita sovelletaan toimintojen uudelleenjärjestelytilanteissa. Jos ratkaisua uudelleensijoitustilanteessa ei löydy viraston tai laitoksen sisältä, henkilö on mahdollista siirtää henkilöstökeskuksen työvoimapankkiin. Ennen siirtämistä henkilölle varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

 

Risto Luukkosta on kuultu 16.10.2006 pidetyssä, hänen uudelleensijoittamistaan koskevassa kuulemistilaisuudessa. Luukkosen vastuulla olleiden controller-tehtävien hoitaminen aikaisemmin järjestetyllä tavalla päättyi lokakuussa 2006. Controller-toiminnon tehtävät ja organisointi on sen jälkeen järjestetty Palmian sisällä uudelleen. Controller-tehtävät on hajautettu eikä niitä enää hoida päätoiminen henkilö.

 

Henkilöstökeskus ja hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteavat vielä, että vaikka Luukkosta koskeva päätös tehtiin 14.12.2006 ja sitä sovellettiin 1.12.2006 lukien, ei asialla Luukkosen kannalta ole merkitystä. Controller-toiminnot muuttuivat lokakuussa 2006 ja Luukkonen on ollut työvapaalla lokakuun 2006 loppupuolelta alkaen. Luukkosen työvapaa päättyy aikaisintaan 31.3.2007. Luukkosta koskeva esitys on tehty jo lokakuussa 2006.

 

Risto Luukkonen on otettu työsopimuksensa mukaisesti kaupungin palvelukseen. Työnantaja voi siirtää hänet toimipisteestä toiseen. Jos työntekijä siirretään virastosta tai laitoksesta toiseen, asian ratkaisee kaupunginjohtaja. Vaikka asia on merkitty päätösluetteloon, kyseessä ei kuitenkaan ole kuntalaissa tarkoitettu hallintopäätös, vaan työnjohdollinen toimenpide. Kuntalain 24 §:n perusteella kaupunginjohtaja voi antaa työnjohdollisen määräyksen. Helsingin kaupungilla on varsin yleisenä käytäntönä, että asiat, jotka edellyttävät kirjallista dokumenttia, merkitään päätösluetteloon. Vain hallintopäätöksiin sovelletaan kuntalain säännöksiä esim. päätöksen nähtävänä pitämisestä ja tiedoksiannosta, ottomenettelystä ja muutoksenhausta. Työnjohdollisiksi luokiteltavat päätökset eivät ole muutoksenhakukelpoisia (Heikki Harjulan ja Kari Prättälän teos Kuntalaki – Taustat ja tulkinnat, 5. painos Helsinki 2004 sivu 641). Näin ollen vaikka Luukkosta koskeva siirtämisasia on merkitty kaupunginjohtajan päätösluetteloon, ei siirtämistä koskevaan ratkaisuun voi kuntalain perusteella hakea muutosta.

 

Edellä olevan perusteella henkilöstökeskus ja hallintokeskuksen oikeuspalvelut katsovat, että kaupunginjohtajan päätösluettelossa oleva maininta Risto Luukkosen siirtämisestä henkilöstökeskukseen ei sisällä sellaista päätöstä, josta voi tehdä kuntalaissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Kyse on työnjohdollisesta toimenpiteestä, joka ei ole muutoksenhakukelpoinen. Näin ollen Luukkosen kirjelmä tulee jättää tutkimatta.

 

Ryj toteaa, että Risto Luukkoselle on hallintolain 34 §:n mukaisesti varattu tilaisuus kirjallisen mielipiteen ja selityksen antamiseen henkilöstökeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen antaman lausunnon johdosta.

 

Ryj viittaa henkilöstökeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen antamaan lausuntoon ja esittää, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee jättää tutkittavaksi ottamatta Risto Luukkosen kirjelmässään tekemän vaatimuksen, koska kaupunginjohtajan päätösluettelossa 14.12.2006 §:n 4283 kohdalla oleva maininta Risto Luukkosen siirtämisestä henkilöstökeskukseen ei sisällä sellaista päätöstä, josta voi tehdä kuntalaissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen.

 

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta

(työtuomioistuimesta annettu laki 1 §)

 

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen Risto Luukkoselle/asianajaja Kari Lunnas ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Anttonen, Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37964
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kaupunginjohtajan päätös 14.12.2006

 

Liite 2

Henkilöstökeskuksen esitys 7.12.2006

 

Liite 3

Palvelukeskuksen esitys 30.10.2006

 

Liite 4

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta

 

Liite 5

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta

 

 

 

 


2

KAUPUNGINMUSEON JOHTOKUNNAN YM. KIRJEET HAKASALMEN HUVILAN PIHA-ALUEEN RAKENNUSTÖISTÄ

 

Khs 2006-2396, 2007-265

 

Kaupunginmuseon johtokunta esittää (30.1.2007) seuraavaa:

 

Julkisuudessa on viime syksyn ja kuluvan talven aikana käyty keskustelua Hakasalmen huvilan puistoon kohdistuvista Töölönlahden pysäköintilaitoksen ja musiikkitalon maanalaisiin liikenne- ja huoltotunneleihin liittyvistä maarakennustöistä. Johtokunta sopi kokouksessaan 12.12.2006, että asiaa käsitellään vuoden 2007 ensimmäisessä kokouksessa. Kokouksessaan 30.1.2007 johtokunta merkitsi tiedoksi asiasta laaditun selvityksen ja päätti lähettää esittelyyn perustuvan kannanoton kaupunginhallitukselle.

 

Hakasalmen huvila muodostaa puistoympäristöineen arkkitehtonisesti arvokkaan ja varsin eheän kokonaisuuden, huolimatta alueen supistumisesta ja yleisilmeen heikentymisestä. Huvila on Suomessa tyypiltään ainutlaatuinen 1840-luvulta säilynyt kaupunkitalo. Nykyisen piha-alueen historiallista arvoa heikentävät itä- ja eteläpuolen kallioleikkaukset, piha-alueen läpi rakennettu asfaltoitu huoltotie ja Finlandia-talon kongressisiipi, joka on erityisesti vähentänyt piha-alueen väljyyttä. Huvilan puuston ja rakennusten kaupunkikuvallinen merkitys on tästä huolimatta erittäin suuri. Kokonaisuuden vaaliminen aluetta koskevissa muutostöissä on tärkeää.

 

Vaalimisnäkökulman tulee olla käynnissä olevissa hankkeiden suunnitteluissa korostetusti esillä. Itäpuolen avolouhoksen kaivuualue on minimoitava ja suunnitelmien sekä toteutuksen on oltava erittäin korkeatasoista. On varmistettava, että avolouhoksen betonikannen päällä tulee riittävä kasvukerros. Louhintatyössä on ehdottomasti huolehdittava, ettei rakennuksille ja siellä oleville museoesineille aiheudu minkäänlaista vahinkoa. Niin ikään työmaan laatutason on oltava korkea. Huvilan piha-alue tulee rauhoittaa työmaaliikenteeltä ja louhinta louheen poiskuljetuksineen tulee hoitaa Töölönlahdenkadun/Karamzininrannan puolelta. Työmaan aiheuttamia haittoja museon toiminnalle tulee välttää ja museon työmaan aikaisiin opasteisiin ja viitoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Itäpuolen kallioseinämään sijoittuvien pysäköintilaitoksen ajo- ja musiikkitalon huoltotunnelin sekä jalankulkuyhteyden suuaukkojen arkkitehtuuriin ja viimeisteltyyn toteutukseen tulee niin ikään kiinnittää erityistä huomiota. Tontin lounaiskulmalla maanalaisten tilojen jalankulkuyhteyksiä varten tarvittavan pystysuuntaisen yhteyskuilun tulee ehdottomasti pysyä maan alla eli sen korkeusasema ei saa nousta.

 

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että Hakasalmen huvilan puiston kannalta on ratkaisevaa, että Finlandia-talon raskas huoltoliikenne ja pysäköinti saadaan pois huvilan piha-alueelta ja huolto tapahtuu maanalaisten tilojen kautta. Hankkeen kustannukset eivät saisi olla kynnyskysymyksenä, sillä koko Töölönlahden alueen rakentamisessa tavoitellaan korkeaa laatutasoa, ja on kaupungin ja kaupunkilaisten yhteisen edun mukaista, että myös tämä kysymys hoidetaan laadukkaasti. Näin Hakasalmen huvilan piha-aluetta voidaan jatkossa käyttää arvokkaana ja viihtyisänä puistona.

 

Kaupunginmuseon johtokunta uskoo, että vaikka alueen asemakaavallinen suunnittelu onkin jälkiviisaasti nähtynä huvilan piha-alueen ja alueen kulttuurihistoriallisen viherympäristön arvojen kannalta osittain epäonnistunut, voidaan huolellisella suunnittelulla ja panostamalla toteutuksen korkeatasoisuuteen saada aikaan hyvä lopputulos.

 

Johtokunnan tavoitteena on, että piha-alueen kunnostustöiden valmistuttua noin v. 2009 – 2010 Hakasalmen huvila tulee olemaan paremmin jalankulkijoiden saavutettavissa myös Töölönlahden suunnalta. Arvokas ja ainutlaatuinen huvila tulee näkymään myös ympäristössään erityisesti Töölönlahden suunnalle ja sen yhteys mereen – uudelleen kaivettavaan Kluuvinlahteen – tulee palautumaan nykyistä paremmaksi. Huvilan tontille jää edelleenkin runsaasti vanhaa puustoa ja vaaravyöhykkeessä olevia puita pyritään hoitamaan huolellisesti. Huvilan piha-alueelle palautuu töiden valmistuttua sen arvon mukainen puistoluonne kaartuvine puistokäytävineen, vehmaine istutuksineen ja lahden suuntaan avatuvine näkymineen.

 

Ryj toteaa, että lisäksi eräät muut tahot ovat lähestyneet kaupunkia ja esittäneet huolen siitä, millaisia ovat musiikkitalon huoltotunnelin rakentamisen vaikutukset Hakasalmen huvilan piha-alueelle.

 

./.                   Liitteinä 1 – 4 ovat Helsinki-Seura/Helsingfors-Samfundet ry:n 2.11.2006 päivätty kirje, Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry Helka sekä Töölö-seura-sällskapet Tölö ry:n 4.11.2006 päivätty kirje, Helsingin kaupunginsuunnitteluseura-statsplaneringsälskapet i Helsingfors ry:n 24.11.2006 päivätty kirje sekä kaupunginvaltuustolle osoitettu kansalaisadressiin liittyvä kirje, joka on päivätty 16.3.2007. Kansalaisadressi ja muut asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (1.3.2007) kaupunginmuseon johtokunnan kirjeen johdosta, että alueella tapahtuvaa rakennustoimintaa ja myös tontin pihan ennallistamista on koko ajan suunniteltu erityisellä huolella. Tunnelin suuaukon betonikannen päälle rakennetaan niin paksu kasvukerros kuin mahdollista. Erityinen varovaisuus louhintatöissä on nykyään aivan normaalia käytäntöä kaikilla louhintatyömailla ja sitä noudatetaan tässäkin kohteessa. Suunnitelmat sisältävät yksityiskohtaiset ohjeet työmaan liikenteestä ja työmaan järjestelyistä sillä tavoin, että louheen poiskuljetus hoidetaan Töölönlahden kadun puolelta, kuten kirjeessä on toivottukin.

 

Tontin lounaiskulman yhteyskuilu on suunniteltu siten, että sen rakenteet mahtuvat kokonaisuudessaan suunniteltujen katurakenteiden alle ja että huoltoyhteys huvilan piha-alueelle säilyy.

 

Finlandia-talon huoltoliikenteen uudelleenjärjestelyt ovat suunnitteilla.

 

Hakasalmen huvilalle ollaan suunnittelemassa uusia portaita pihan kaakkoiskulmaan Töölönlahdenkadulta.

 

Kaikki kirjeessä esitetyt näkökohdat ovat olleet suunnittelijoiden tiedossa ja ne on myös suunnittelussa otettu huomioon.

 

Rakennusvirasto toteaa (13.4.2007) muiden em. kirjeiden johdosta seuraavaa:

 

Töölönlahdenkatu on pohjatöiden osalta rakennettu.

 

Hakasalmen huvilan piha-alueella tehtävät välttämättömät rakennustyöt on suunniteltu erityisellä huolella. Samoin erityinen varovaisuus louhintatöissä on nykyään normaali käytäntö kaikilla louhintatyömailla. Suunnitelmat sisältävät yksityiskohtaiset ohjeet työmaan liikenteestä ja työmaan järjestelyistä sillä tavoin, että itse louheen poiskuljetus tullaan hoitamaan Karamzininrannan puolelta ja vain vähäisiä välttämättömiä maamassojen siirtoja tehdään piha-alueen läpi ajaen.

 

Alueella tapahtuvaa rakennustoimintaa ja myös tontin pihan ennallistamista on koko ajan suunniteltu erityisellä huolella. Tunnelin suuaukon betonikannen päälle tullaan tekemään niin paksu kasvukerros kuin mahdollista. Betonikannen päälle on rakennettu onnistuneesti puistorakenteita mm. uuden Kampin keskuksen alueella.

 


Asemakaavan lähtökohtana oli uuden tunneliaukon rakentaminen musiikkitalon maanalaista ajoyhteyttä varten. Asemakaava mm. määrittelee sen, että pihaa muuttavat toimenpiteet tulee suunnitella suojellun huvilarakennuksen tyyliin soveltuvaksi. Pihan suunnittelun lähtökohtana on asemakaavan ohjeistus. Suunnitelman tarkoituksena on liittää historiallinen piha mahdollisimman luontevasti moderniin Finlandia-puistoon.

 

Museovirasto toteaa 6.3.2007 antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa: ”asemakaavan suojelumääräys ei ole suojelumääräys sanan varsinaisessa merkityksessä. Se edellyttää ympäristön palauttamista, ei sen kategorista säästämistä.” Lausunnossa todetaan edelleen, että ”on kuitenkin ilmeistä, että lupakäsittelyssä oleva louhinta ja rakentaminen on voimassa olevan kaavan mukaista, ainakin jos kaupunginmuseon johtokunnan vaatimukset toteutuksen laadusta ym. Kysymyksistä otetaan riittävästi huomioon.” Nämä vaatimukset ja esitetyt näkökohdat ovat olleet suunnittelijoiden tiedossa. Lähes kaikki niistä on myös voitu suunnittelussa toteuttaa.

 

Cygnaeuksenkadun rampin ja pysäköintilaitoksen käyttäminen musiikkitalon huoltoliikenteelle ei ole hankkeen vaiheistuksen vuoksi mahdollista. Kyseinen ajoyhteys toteutetaan vasta varsinaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen yhteydessä. Lisäksi riittävän suuri ramppijärjestely aiheuttaisi Cygnaeuksenkadulle pysyvän, kaupunkikuvallisesti huonon lopputuloksen.

 

Eduskuntatalon tiloihin johtavan tunnelin hyödyntämistä pysäköinti- ja huoltoliikenteen käyttöön selvitettiin suunnittelun alkuvaiheessa. Kyseinen tunneli on mitoitukseltaan liian ahdas ja jyrkkä tähän tarkoitukseen. Tunnelin loiventaminen ja laajentaminen johtaisi nyt suunnitellun kaltaisiin avolouhintoihin sekä aiheuttaisi merkittävän käyttökatkoksen tunnelin nykyiselle liikenteelle.

 

Ryj viittaa lausuntoihin ja toteaa, että Töölönlahden pysäköintilaitoksen ja Musiikkitalon huoltotunnelin rakentamisessa on kaiken aikaa pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon Hakasalmen huvilan arvokas ympäristö sekä piha-alueella oleva puusto.

 

Avolouhinta perustuu rakennussuunnitelmiin. Avolouhinta ei tuhoa Hakasalmen huvila-alueen itäistä piha-aluetta. Puita on jouduttu rakennustöiden aikana poistamaan joitakin kappaleita, mutta valtaosa puista säilyy. Louhinnan jälkeen avokaivanto peitetään kannella ja maakerroksella. Piha-alue kunnostetaan rakennustöiden jälkeen.

 

Rakennusvirasto on laatinut Hakasalmen huvila piha-alueen kunnostussuunnitelmasta luonnokset ja suunnitelmat musiikkitalon huoltotunnelin pysäköintilaitoksen ajoyhteyttä varten ja esitellyt niitä asukkaille helmikuun lopulla.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi kaupunginmuseon johtokunnan kirjeen sekä Helsinki-Seura/Helsingfors-Samfundet ry:n, Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry Helka sekä Töölö-seura-sällskapet Tölö ry:n, Helsingin kaupunginsuunnitteluseura-statsplaneringsälskapet i Helsingfors ry:n kirjeet ja kansalaisadressin sekä yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston niihin antamat vastaukset.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä kaupunginmuseon johtokunnalle sekä Helsinki-Seura/Helsingfors-Samfundet ry:lle, Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry Helkalle sekä Töölö-seura-sällskapet Tölö ry:lle, Helsingin kaupunginsuunnitteluseura-statsplaneringsälskapet i Helsingfors ry:lle:

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsinki-Seura ry:n ym. kirje

 

Liite 2

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA:n kirje

 

Liite 3

Helsingin kaupunkisuunnitteluseura ry:n kirje

 

 

 

 


3

LAUSUNTO YTV:LLE PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 -LUONNOKSESTA

 

Khs 2007-157

 

YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta laatii yhteistyössä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten asiantuntijoiden kanssa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa 2030. YTV on pyytänyt strategialuonnoksesta lausuntoa mm. Helsingin kaupunginhallitukselta.

 

./.                   Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 –luonnos ja muistio vaikutusten arvioinnista ovat liitteinä 1 ja 2. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 –luonnos 15.12.2006 on lisäksi luettavissa internetissä osoitteessa www.ytv.fi > Seutu tulevaisuudessa > Ilmastonmuutos > Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian arviointi, muisto 2.12.2006 löytyy internetistä www.ytv.fi > Seutu tulevaisuudessa > Ilmastonmuutos > Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 > (Strategiaprosessi) Vaikutusten arviointi.

 

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian laatiminen perustuu pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien elokuussa 2003 tekemään päätökseen, jolla YTV:lle annettiin tehtäväksi valmistella kaupunkien yhteinen ilmastostrategia. Työtä on ohjannut Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien edustajista koostuva johtoryhmä. Strategian visioita ja toimintalinjoja on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien ja kaupunkien asiantuntijoiden kanssa.

 

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tavoitteina ja päämäärinä on vähentää YTV-kaupunkien kasvihuonekaasupäästöt nykyisestä kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä, tuottaa kaupunkien yhteinen näkemys toimintalinjoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, löytää käytännön keinoja, joilla päästöjen vähentämisvelvoitteet voidaan saavuttaa, sekä valmistella aiesopimus YTV-kaupunkien ja muiden mahdollisten osapuolten yhteisistä toimista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

 

Ilmastostrategia raportoidaan neliosaisena asiakirjana:

A-osassa kuvataan pääkaupunkiseudun päästölähteet ja –laskelmat sekä kuntien vaikutusmahdollisuudet yleisellä tasolla.

B-osaan on koottu strategian tavoitteet, visiot ja näitä toteuttavat toimintalinjat.


C-osassa ehdotetaan mahdollisia keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sektoreittain. Ne ovat kaupunkien asiantuntijaryhmien yhdessä ideoimia ehdotuksia käytännön toimiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi on ideoitu mahdollisia mittareita.

D-osassa tarkastellaan lopuksi yleisesti ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä ja sopimuksia.

 

Lausunnossaan kaupunkia pyydetään ottamaan kantaa ilmastostrategian päästötavoitteeseen sekä strategian visioon ja sitä toteuttaviin toimintalinjoihin (raportin osa B) sekä ehdotuksiin keinoiksi ja mittareiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi (raportin osa C). Ilmastostrategian tavoitteet ja sen toteuttaminen koskevat kaupunkien kaikkia toimialoja. Lausuntoon pyydetään sisällyttämään keskeisten toimialojen kannanotot keinoihin ja mahdollisuuksiin päästöjen vähentämiseksi.

 

Asiassa lausunnon ovat antaneet tekninen lautakunta (13.2.2007), joukkoliikennelautakunta (15.2.2007), rakennuslautakunta (20.2.2007), yleisten töiden lautakunta (22.2.2007), sosiaalilautakunta (27.2.2007), kaupunkisuunnittelulautakunta (1.3.2007), opetusvirasto (2.3.2007), ympäristölautakunta (6.3.2007), kiinteistölautakunta (6.3.2007), asuntotuotantotoimikunta (7.3.2007) ja liikepalvelulautakunta (13.3.2007).

 

Seuraavaan esitykseen on kustakin lausunnosta kerätty sektorikohtaisten otsikoiden alle kyseiseen aihealueeseen liittyvät kannanotot. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan liitteenä 3.

 

 

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian visiot ja toimintalinjat, keinot ja tavoitteet

 

Pääkaupunkiseudulla on tavoitteena alentaa asukaskohtaista energiankulutusta kaudella 1990-2030 niin, että kasvihuonekaasupäästöt voidaan minimoida. Tavoitteena on pudottaa asukasta kohden syntyvät päästöt vuoden 2004 tasosta 6,3 tonnia CO2 ekv. tasolle 4,3 tonnia CO2 ekv. vuonna 2030. Tarkastelujaksolla 1990-2030 tämä tarkoittaa 39 prosentin päästövähennystä.

 

Yleiset toimintalinjat        Energiatehokkuuden ja luonnonvarojen säästävän käytön paraneminen johtaa seudun kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen sekä kilpailukyvyn vahvistumiseen.

 

Vision toteuttamiseksi esitetään toimintalinjoiksi valtakunnan ja kansainvälisen tason päätöksentekoon vaikuttaminen, eri hallinnonalojen yhteistyökäytäntöjen luominen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi, seudun kaupunkien yhteistyön kehittäminen, kaupunkien toiminen edelläkävijöinä ja esimerkkeinä sekä ilmastomuutoksen ja sen torjunnan sisällyttäminen kaikkien koulutustasojen opetukseen.

 

Yleisten töiden lautakunta katsoo, että ilmastostrategian sisällyttäminen hallintokuntien omiin ohjelmiin ja johtamisjärjestelmiin on varsin tärkeä keino strategian tuloksellisuuden kannalta. Strategiassa tuleekin mainita yhtenä toimenpiteenä hallintokuntien rohkaiseminen arvioimaan omat kasvihuonekaasupäästönsä esimerkiksi ilmastolaskurin avulla.

 

Rakennusviraston toimialaan kuuluu mm. Helsingin kaupungin ja kauppa- ja teollisuusministeriön välisen energia- ja ilmastosopimuksen koordinointi sekä siinä määriteltyjen tehtävien toimeenpano ja seuranta. Nämä tehtävät liittyvät pääasiassa kaupungin omistaman rakennuskannan energiankulutukseen ja sen seurantaan.

 

Sosiaalilautakunta toteaa, että vuoden 2007 aikana kaikki Helsingin kunnalliset päiväkodit laativat omaa toimintaa ohjaavan varhaiskasvatussuunnitelman, joka kattaa myös esiopetuksen. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisältöalueilla lapsia ohjataan ekologisen vastuunkantamisen omaksumiseen.

 

Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksessa lähestymistapoja ovat esimerkiksi Vihreä Lippu –toiminta ja Metsämörri-koulu. Päiväkodit ovat myös mukana YTV:n jätteiden synnyn ehkäisemisen hankkeessa. Kolme pilottipäiväkotia on työstänyt aiheeseen sopivaa esiopetusmateriaalia.

 

Sosiaaliviraston ekologisen kestävyyden ohjelma sisältää mm. seuraavia ilmastonmuutokseen vaikuttavia toimenpiteitä: pysäytetään ja käännetään laskuun sähkön ominaiskulutuksen kasvu, tehostetaan rakennusmateriaalien ja -osien uudelleenkäyttöä ja kehittämistyötä ja tehdään työpaikoille liikkumissuunnitelmia.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että strategialuonnoksessa esitetty päästöjen vähennystavoite edellyttää onnistumista kaikkien sektoreiden päästöjen vähentämisessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää tärkeänä, että päästötavoitetta määrävälein tarkistetaan, kun päästökehityksestä saadaan tarkempaa tietoa ja kokemusta. Strategian ulottuessa vuoteen 2030 asti ajanjaksona tapahtuva tekniikan kehitys todennäköisesti tuo uusia ratkaisuja, jotka saattavat vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen eri tavoin ja suurestikin.

 


Opetusvirasto toteaa, että Helsingin kaupungin opetustoimella, kouluilla ja oppilaitoksilla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa osaltaan hyväksyttyjen tulevaisuuden ilmastostrategiatoimintalinjausten toteutumiseen pääkaupunkiseudulla. Perusopetuksen opetussuunnitelma tukee pääkaupunkiseudun ilmastostrategialuonnoksessa asetettuja tavoitteita. Aihekokonaisuus ”vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” edellyttää kouluja kasvattamaan oppilaiden tietoja ja taitoja ympäristöasioissa sekä opettamaan oppilaita toimimaan ympäristön puolesta. Tätä kautta muokataan myönteisiä asenteita ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Myös koulukohtaiset ympäristökartoitukset ja toimintasuunnitelman osana olevat ympäristöohjelmat tukevat toimintalinjausten toteutumista.

 

Keskeiset toimenpiteet opetustoimessa ovat koulujen ja oppilaitosten energiankulutuksen seuranta, opetustoimen energian säästösuunnitelman päivitys ja seurannan kehittäminen, ympäristökasvatus kouluissa ja oppilaitoksissa, sekä toimenpiteiden integrointi koulujen ja oppilaitosten virasto- ja kaupunkitason ympäristöohjelmiin.

 

Lausunnolla olevan ilmastostrategian toimenpiteiden koordinointi edellyttää selkeitä tavoitteita ja linjauksia.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että strategialuonnoksen vaikutusten arvioinnissa esitettyjä päästöjen vähennyskeinoja tulisi edelleen kehittää mitattaviksi hankkeiksi. Eteneminen case-hankkeiden kautta on kannatettavaa. Vaikutusten arviointi olisi syytä tehdä uudelleen strategiaehdotuksen valmistuttua.

 

Strategian vähennystoimet tulee integroida kaikkeen suunnitteluun ja kaikille hallinnonaloille siten, että ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen varautuminen sisältyy kaupunkien ja niiden hallintokuntien johtamis-, suunnittelu ja seurantajärjestelmiin.

 

Helsingin kaupunginvaltuuston vuonna 2002 hyväksymän Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman yksi päätavoite on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, ja sen teemat ovat yhteneviä ilmastostrategian kanssa.

 

Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmaan (2005–2008) sisältyvän ympäristöpolitiikan mukaan kaupunki sitoutuu toiminnassaan ja päätöksenteossaan torjumaan ilmastonmuutosta erityisesti vähentämällä energian kulutusta sekä energiatuotannon, jätehuollon ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Ohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat yhteneviä ilmastostrategian kanssa.

 

Kaupungilla on valmisteilla mm. Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma (liikenne) ja ekorakentamisen ohjelma (rakennukset). Pääkaupunkiseudun työssäkäynti- ja asuinalueen maankäyttöä, asumista ja liikennettä kehitetään 14 kunnan yhteistyönä (MAL). Lisäksi on odotettavissa, että Helsingin on esitettävä suunnitelma (sähkö, rakennukset, uusiutuva energia) kaupungin ja KTM:n välisen energiansäästösopimuksen toimeenpanosta vuosille 2008–2016.

 

Ilmastostrategialuonnoksessa esitettyjen toimintalinjojen toteuttamista valmistellaan ja edistetään Helsingissä jo nykyisin monin tavoin. Ympäristölautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että pääkaupunkiseudun yhteisen strategian ja mahdollisen aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen Helsinki arvioisi omien toimenpiteidensä riittävyyden sekä seuraisi kaupungin ympäristöraportissa strategian toteuttamista eri hallintokunnissa.

 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että strategian päästötavoitteita ei ole jaettu sitoviksi tavoitteiksi eri sektoreille. Luonnoksessa esitetään kuitenkin arvio, jonka mukaan energiansäästöllä voitaisiin vaikuttaa noin kolmasosaan päästöjen vähenemästä ja loput kaksi kolmasosaa todetaan riippuvaiseksi energiantuotannon ratkaisuista. Tarkemmassa tarkastelussa nousee esiin tulkintavaikeuksia käytetystä lähtötasosta. Päästötavoitteet olisi ollut hyvä ilmaista siten, että asiayhteydestä kävisi yksiselitteisesti ilmi myös valittu vertailutaso.

 

Liikepalvelulautakunta toteaa, että pienellä toimintayksiköllä ei useinkaan ole riittävästi osaamista tai resursseja erityisasiantuntemusta vaativissa ympäristö- tai energiakysymyksissä. Kaupungin eri yksiköissä olevaa ympäristö- ja energiakysymysten erityisosaamista tulisi voida hyödyntää nykyistä laajemmin. Ympäristö- ja laatujärjestelmien laadintaan tulisi saada keskitettyä taloudellista tukea.

 

Tärkeää olisi sitoa tavoitteet alueellisesti asukasluvun ja elinkeinoelämässä tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi tavoitteissa tulisi huomioida se, että harvaan asutussa, pimeässä ja pohjoisessa maassa monien energian käytön muotojen rajoittaminen ei ole aina mahdollista ja kokonaistaloudellisesti järkevää.

 


Liikenne                            Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet ainakin 20 %. Joukkoliikenne, pyöräily ja kävely ovat ensisijaisina liikkumismuotoina houkuttelevimpia.

 

Liikennevision toimintalinjoiksi esitetään vaikuttamista liikkumisen kysyntään ja kulkutapoihin parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn asemaa ja palvelutasoa, kaupungin oman ajoneuvoliikenteen ja joukkoliikenteen päästöjen vähentämistä sekä vähäpäästöisten ajoneuvojen käytön edistämistä.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa, että yksi tehokkaimmista kaupungin käytettävissä olevista keinoista on liikenteen päästöihin vaikuttaminen joukkoliikennettä edistämällä. Vähäpäästöisyys on otettu julkisen liikenteen kilpailuttamisen pisteytysjärjestelmään. Raskaalle kalustolle ei kuitenkaan ole hyväksymismenettelyä, jossa polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt määriteltäisiin; raskaan kaluston mittaustapaa ei ole standardisoitu.

 

Ajoneuvokaluston vähäpäästöisyys tulisi voida määritellä strategialuonnoksessa esitetyllä tavalla. Määrittelyssä tulisi ottaa huomioon tasapuolisesti kasvihuonekaasut, Euro-päästönormien mukaiset säännellyt päästöt ja muut ihmisille ja ympäristölle vaaralliset päästökomponentit.

 

Helsingin julkisessa liikenteessä on monin tavoin pyritty edistämään strategialuonnoksen mukaista kehitystä siinä mainituin keinoin parantamalla mm. viihtyisyyttä, turvallisuutta, reaaliaikaista liikenneinformaatiota, aikataulujen täsmällisyyttä, vaihtojen sujuvuutta ja keräämällä tietoa potentiaalisten matkustajien toiveista. Lisäksi HKL:lle asetetut kehittämistavoitteet vuodelle 2012 ovat täysin linjassa strategialuonnoksen kanssa. Tavoitteina on mm. joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuksien kasvu, raideliikenteen kehittäminen ja kaasukäyttöisen bussiliikenteen lisääminen.

 

Ajankohtaisena ympäristöhankkeena HKL on yhdessä mm. YTV:n ja Neste Oilin kanssa mukana kolmivuotisessa, vuoden 2007 syksyllä alkavassa laajassa NExBTL-biodieselkokeilussa. Lisäksi HKL on rahoittajana mukana VTT:n toteuttamassa RASTU-hankkeessa, jossa alustadynamometrimittauksin selvitetään erilaisen, eri-ikäisen sekä erilaisilla puhdistuslaitteilla varustetun bussikaluston päästöjä.

 

Raportin kohdan ”Ehdotuksia tavoitteiksi ja mittareiksi, luku 2.2” (s. 58) sisältöä tulisi tarkentaa ja yhtenäistää. Esimerkiksi uusiutuvan energian osuus ei yksin kerro sen ympäristöystävällisyyttä. Siihen tulisi sisällyttää tarkempi vaikuttavuusmittari, joka ottaisi huomioon myös polttoaineen valmistuksen ympäristövaikutukset.

 

Rakennuslautakunta toteaa, että joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen ratkaisut tehdään kaavoituksen ja liikennesuunnittelun yhteydessä.

 

Helsingin voimassaoleva rakennusjärjestys edellyttää, että tontilta varataan riittävästi tilaa polkupyörien asianmukaista säilyttämistä varten. Rakennusvalvonta on viime vuosina edellyttänyt polkupyörien säilytystiloja myös asuinkerrostalojen sisältä. Maanalaisia paikoitustiloja rakennettaessa on kiinnitetty huomiota polkupyöräpaikkojen tarpeeseen. Myös päivittäistavarakaupan ja vastaavantyyppisen liikerakentamisen sekä julkisen palvelurakentamisen kohdalla ovat kevyen liikenteen toimimismahdollisuudet olleet esillä. Metroverkon laajetessa ja sen käytön lisääntyessä on tärkeätä järjestää metroasemille riittävästi liityntäpysäköintitilaa henkilöautoille ja polkupyörille.

 

Kantakaupungin osalta tulee hyväksyä periaate, jossa autopaikkojen mitoitus on selvästi kauempana keskustasta olevia alueita pienempi. Jos esimerkiksi ullakkorakentamista ja vastaavantyyppistä täydennysrakentamista halutaan edistää, on hyväksyttävä se tosiasia, että osa uusista asunnoista voi jäädä ilman nimikkoautopaikkaa.

 

Talviaikaan rakennusvalvonta tehostaa kevyen liikenteen väylien kunnossapidon valvontaa. Erityisen huomion kohteena ovat olleet vilkkaassa käytössä olevat bussien ja raitiovaunuliikenteen pysäkkialueet sekä erilaisten hoitolaitosten lähiympäristöt.

 

Kaupunkien hoitovastuuta kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta tulisi laajentaa siten kuin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annettu laki sen mahdollistaa. Katualueiden liukkauden torjuntaan tulisi osoittaa riittävä rahoitus.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että HKR-Tekniikka vastaa yhteishankintoina toteutettavista kaupungin henkilö-, paketti- ja kevyiden kuorma-autojen sekä kuljetuspalvelujen hankinnoista. Sopimuksen tekemisen perusteissa moottorien pakokaasupäästöt ovat olleet yhtenä vertailuperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitaessa. Kuljetuspalvelujen sopimuksen tekemisen perusteena ympäristötekijät on otettu huomioon tarjotun ajoneuvokaluston Euro -pakokaasupäästöjen pisteytyksenä. HKR-Tekniikka on mm. osallistunut Vähäpäästöiset ajoneuvot -hankkeeseen, jonka tuloksena selvitetään mm. maakaasuajoneuvojen hankintaa kaupungille.

 


Helsingissä joukkoliikenneverkoston kattavuus ja liikennöintitiheys on hyvä, mutta kulkuneuvojen, pysäkkien ja terminaalien viihtyisyyttä, laatutasoa ja esteettömyyttä, mm. talvikunnossapitoa sekä asioinnin helppoutta tulisi edelleen parantaa. Koko pääkaupunkiseudulla tulee panostaa erityisesti raideliikenteen asemiin ja liityntäliikenteen pysäköintiin.

 

Kevyen liikenteen edellytysten kehittäminen vaihtoehtoisena ja täydentävänä liikennemuotona on kannatettavaa. Esimerkiksi pyörätieverkostoa ja polkupyörien säilytystarpeita asemien ja pysäkkien yhteydessä tulee kehittää ja täydentää pääkaupunkiseudulla, ja erityisesti talvikunnossapito tulee huomioida.

 

Strategiassa mainitaan tavoitteena joukkoliikenteen aseman parantaminen, keinona mm. liikkumisen hinnoittelu. Tätä pitää täsmentää selvittämällä mm. ruuhkamaksujen käyttöönottoa.

 

Sosiaalilautakunta toteaa, että sosiaaliviraston kuljetuspalvelujen kilpailutuksissa on liikenteen osalta käytössä yhtenä palvelujen vähimmäisvaatimuksena vuosien 1998 -2001 tai sitä uudempi auton vuosimalli. Kriteeri vaikuttaa osaltaan energiatehokkuuteen ja päästöjen määrään. Energiatehokkuutta tai päästöjen alhaista tasoa erillisinä kilpailutuskriteereinä ei pidetty välttämättömänä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Pääkaupungin liikennejärjestelmä (PLJ) 2007–luonnoksessa esitettyjen toimenpiteiden seurauksena pääkaupunkiseudun liikenteen kasvihuonepäästöjen kokonaismäärä kasvaisi hieman yli 20 % vuoteen 2030 mennessä, vaikka ajoneuvojen polttoaineen ominaiskulutus laskisikin 15 %. Kokonaispäästöjen kasvu johtuu liikkujien määrän kasvusta. Asukasta kohti laskettuna hiilidioksidipäästöjen määrä pysyisi liikennejärjestelmäluonnoksen mukaisin toimenpitein ennallaan.

 

Liikenteen kokonaispäästöjen yli 20 %:n kasvun kääntäminen 20 %:n vähenemiseksi edellyttää poikkeuksellisen voimakkaita toimia niin liikennejärjestelmän tehostamisessa ja palvelutason parantamisessa kuin uuden maankäytön sijoittamisessakin. Joukkoliikennejärjestelmän, erityisesti raideliikennejärjestelmän, tehostaminen ja palvelutason nostaminen edellyttää PLJ 2007:ssa suunniteltuja suurempia investointeja ja kehittämistoimenpiteitä lähivuosikymmeninä.

 


Oletettavaa on, että investointien voimakaskaan lisääminen parempiin joukkoliikennepalveluihin ei tule riittämään joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden tarvittavaan nostamiseen. Myös joukkoliikenteen käyttöä lisäävien uusien taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön otto tulee tarpeelliseksi erityisesti poikittaisliikenteessä.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisusarjassa on ilmestynyt selvitys Vähäpäästöiset ajoneuvot Helsingissä, jonka mukaan ajoneuvohankinnoissa ja liikennepalvelujen kilpailutuksessa olisi nykyistä enemmän korostettava vähäpäästöisyyttä. Vuoden 2007 aikana on tarkoitus selvittää mahdollisen ympäristövyöhykkeen perustamista Helsinkiin ja kansainvälisiä kokemuksia vyöhykkeistä.

 

Useimmat liikennettä koskevat toimintalinjat ja keinot on tuotu esiin aiemmin monissa ohjelmissa ja suunnitelmissa. Päätöksenteko ja käytännöt eivät ole olleet kuitenkaan tukeneet riittävästi tavoitteiden toteutumista, joten niiden merkitystä on tarpeen edelleen painottaa.

 

Liikennettä koskevaan kohtaan voisi lisätä uusiksi keinoiksi tavara- ja jakeluliikenteen logistiikan kehittämisen ja tehostamisen sekä työpaikkojen liikkumissuunnitelmien laatimisen esimerkiksi Luovasti töihin –sivuston mallin mukaan http://ymks000006:83/luovastitoihin/index.htm.

 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että pyöräilyn suosiota voisivat lisätä entistä turvallisemmat, väljemmät ja helppokäyttöisemmät polkupyörävarastot asuinrakennuksissa.

 

Liikepalvelulautakunta toteaa, että kohdan 2.2 b) (Osa B) mukaisissa kilpailukriteereissä ei mainita jakelureittien ja ajojärjestyksen optimointi- ja suunnittelujärjestelmiä. Materiaalivirtojen ja kuljetusten logistisessa optimoinnissa tulisi varautua myös nopeasti laajenevan RFID-teknologian (radiotaajuinen etätunnistus) käyttöön. RFID- tunnisteiden avulla mahdollistuu mm. nykyistä laajempi tekstiilien kierron optimointi ja hävikin pienentäminen, mikä vähentää hankintoja ja kuljetuksia. Koska ko. teknologia soveltuu hyvin monenlaatuisten materiaalivirtojen ohjaukseen, tulisi siihen varautua myös keskitetysti.

 

Maankäyttö                       Kestävän yhdyskuntarakenteen kehittäminen perustuu sen täydentämiseen ja eheyttämiseen raideliikenteeseen tukeutuen.

 

Toimintalinjoina esitetään yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä edellytysten luominen uusiutuvien energian tuotannon lisäämiselle.

 

Rakennuslautakunta toteaa, että Helsingissä rakentaminen tapahtuu valtaosin kaupungin omistamalle maalle, jolloin kaupunki voi halutessaan tontinluovutusehdoilla ohjata käyttämään esimerkiksi aurinkoenergiaa ja muita uusiutuvan energian muotoja. Myös muita ekologiseen rakentamiseen tähtääviä velvoitteita voidaan haluttaessa kytkeä maan luovutukseen. Tulevia uusia suuria aluekohteita (Jätkäsaari, Sörnäistenranta - Hermanninranta, Kruunuvuori) toteutettaessa on kaupungilla mahdollisuus tontinluovutusehdoilla edellyttää vähäpäästöisen rakennuskannan syntymistä.

 

Helsinki näyttää hyvää esimerkkiä naapurikunnille jo nyt, koska maankäytön suunnittelu ja lähivuosikymmenten rakentaminen tapahtuu Helsingissä osana jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.

 

Yleisten töiden lautakunta katsoo, että maamassat sekä niiden uudelleen käyttäminen, varastointitarve ja kuljettaminen eivät näy riittävästi pääkaupunkiseudun ilmastostrategiassa. Maamassojen siirron optimointi on tarpeellista erityisesti tilavuudeltaan suurien maanrakennuksen kuljetusten osalta. Asia liittyy sekä pääkaupunkiseudun maankäytön suunnitteluun että liikenteen logistiikkaan ja materiaalitalouteen.

 

Kaupunkien teknisen huollon tarvitsemat toiminnot kuten lumenkaatopaikat, hiekkasiilot ja teknisen huollon tukikohdat vaikuttavat myös maankäyttöasiana pääkaupunkiseudun sisäisen liikenteen määrään.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteen kompaktia ja tasapainoista kehitystä, hajaantuvan kehityksen vastustamista sekä rakenteen sisäisen kasvun mahdollisuuksien hyödyntämistä on pidettävä ilmastostrategian tavoitteiden kannalta keskeisinä. Kaavoituksen keinot vaikuttavat tehokkaasti, kertautuvasti ja pitkälle tulevaisuuteen. Vaikutukset kaavoituksen kautta syntyvät uudis- ja täydennysrakentamisen kautta, ja siten viiveellä, ja kohdistuvat vain osaan kokonaisuutta.

 

Helsingin yleiskaavoituksessa raideliikenteeseen tukeutuvan kaupunkirakenteen kehittämistä on toteutettu jo menneistä vuosikymmenistä alkaen. Helsingin seudulla liikennöintitarpeen vähentäminen on kaupunkisuunnittelun keskeinen tavoite.

 

Esitetyt maankäytön ja liikenteen visiot sekä toimintalinjat ovat samansuuntaisia Helsingin Yleiskaavan 2002, Helsingin liikenne- ja ympäristöpolitiikan sekä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän (PLJ) kanssa. Maankäytön ja liikennejärjestelmän visio ja toimintalinjat tulee jatkossa laajentaa koko seudun työssäkäyntialueelle.

 

Strategialuonnoksessa esitetyt keinot ovat hyvin erilaisia painoarvoltaan. Keinojen ja mittareiden toimivuutta, vaikuttavuutta ja kustannuksia ei strategialuonnoksen perusteella voi tarkasti arvioida. Esitettyjen keinojen ja mittareiden tulisikin strategiassa selkeästi olla luonteeltaan ehdotuksia, joita voidaan ja tulee arvioida ja tarkentaa päästöjen vähentämiskeinoista päätettäessä.

 

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisen yleiskaavan laatiminen on ollut esillä muutenkin kuin päästövähennyskeinona. Yhteisen yleiskaavan laatiminen ei sinällään edistä ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista. Ratkaisevaa on yleiskaavoituksen sisältö ja sille kokonaisuutena asetetut tavoitteet. Pääkaupunkiseudun kunnat olisivat todennäköisesti samoilla linjoilla yhteisten ilmastostrategian tavoitteiden määrittelemisestä yleiskaavatasolla. Nykyisellään hyvää maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvää yhteistyötä kaupunkien kesken on kuitenkin tärkeätä jatkaa ja kehittää.

 

Päästölaskelmia ehdotetaan luonnoksessa osaksi yleis- ja asemakaavojen vaikutusarviointia. Yleiskaavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi toimintojen keskinäiseen sijoittumiseen, ja siten kasvihuonekaasupäästöjen arvioiminen yleiskaavan laatimisen yhteydessä on perusteltua. Maakuntakaavan vaikutusten arviointi ilmastomuutoksen kannalta toisi tätäkin merkittävämmän hyödyn. Kasvihuonekaasujen päästötarkasteluja asemakaavatasolla ei kaupunkisuunnittelulautakunta pidä kovin tarpeellisena.

 

Esitys seudun maankäytön ja liikenteen (PLJ) yhteisestä aiesopimuksesta on erityisen kannatettava. Myös maankäytön ja liikenteen yhteinen toteuttamisohjelma edistäisi kokonaisuuksien hallintaa sekä toteutuksen ajoitusta, ja siten se olisi merkittävä keino ilmastomuutoksen torjunnassa.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja joukkoliikenteen käytön lisääminen ovat avainasemassa liikenteen päästöjen vähentämisessä. Helsingin seudun hajautuminen sekä työ- ja vapaa-ajan matkojen lisääntyminen ja pidentyminen edellyttävät voimakkaita toimia koko seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ja julkisen liikenteen tehostamisessa. Helsingin työsuhdelippuetuus on hyvä esimerkki kaupunkien omista vaikuttamismahdollisuuksista. Mm. Marja-radan ja Länsimetron rakentaminen ovat seudullisesti tärkeitä ja kiireellisiä hankkeita. Myös muualta raideliikenteen varrelta on etsittävä aktiivisesti maankäytön tehostamismahdollisuuksia. Kaupan ja muiden palveluiden sijoittaminen asutuksen välittömään läheisyyteen on myös hyvä keino liikenteen päästöjen vähentämiseen.

 

Maankäytön ja liikenteen suunnitteluun on kehitettävä ja otettava käyttöön malleja, joilla voidaan arvioida suunnitelmien toteuttamisen vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Vaatimus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä tulisi ottaa mukaan myös parhaillaan uusittaviin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.

 

Strategialuonnoksessa ehdotetut liikennettä ja maankäyttöä koskevat toimenpiteet tukevat raideliikenteen lisäämistä ja kehittämistä, mitä strategialuonnoksen vaikutusten arvioinnissakin korostettiin. Toimenpiteet ovat kuitenkin kovin yleisiä.

 

Kohtaan voisi lisätä uusiksi keinoksi seudun hiilinielujen eli hiiltä sitovien metsäekosyysteemien säilymisen turvaamisen sekä kevyen liikenteen edistämisen siten, että pyöräily- ja kävelyreitit toteutetaan samanaikaisesti asuinrakennusten kanssa.

 

Asuntotuotantotoimikunta voi toimia yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi huolehtimalla asemakaavojen sallimien lähipalvelutiloja toteuttamisesta asuinalueille, silloin kun ne sijoittuvat asuinrakennusten yhteyteen.

 

Sähkönkulutus                Sähkönkulutus asukasta kohden on kääntynyt laskuun.

 

Kaupunkien hankintamenettelyä esitetään kehitettäväksi energiatehokkuutta tukevaksi, energiakustannuksia kohdistettavaksi kuluttajaan ja energiatiedotuksen kehittämistä

 

Tekninen lautakunta toteaa, että kiinteistöjen ja kotitalouksien sähkön, lämmön ja jäähdytyksen kulutuksessa keskeistä on energiatehokkuus, jota Helsingin Energia edistää energiansäästösopimusten mukaisella neuvonnalla ja kulutustiedon välittämisellä. Lämmitys- ja jäähdytystapa tulee toteuttaa kuhunkin kohteeseen tarkoituksenmukaisella ja johdonmukaisella tavalla.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että strategian yhtenä tavoitteena on parantaa energiakustannusten kohdistamista kuluttajaan. Tavoitteen toteuttamiseksi on tärkeää, että kaupungin omien kiinteistöjen energiakustannukset eivät saa sisältyä kiinteistöjen vuokriin kiinteinä erinä, vaan todellisen energiankulutuksen mukaan. Lisäksi on syytä kehittää menetelmiä, jotka mahdollistavat sen, että vuokralaisten energiansäästöllä aikaansaamat taloudelliset hyödyt ovat niiden käytettävissä, jotka ovat aikaansaaneet säästön.

 

HKR-Rakennuttaja toteuttaa energiansäästöinvestointeja kaupungin kiinteistöissä. Eräs investointeja hidastava tekijä on se, että energiansäästöinvestointien seurauksena kyseisen yksikön maksama sisäinen vuokra usein nousee. Olisi huolehdittava siitä, että näin ei käy, kun energiansäästöinvestointeja tehdään. Niiden seurauksena kiinteistön hoidon kustannukset kuitenkin vähenevät tietyllä takaisinmaksuajalla.

 

Erityisesti julkisten rakennusten osalta tilojen tehokasta käyttöä tulee kehittää, koska tiloja on suuren osan ajasta tyhjillään lämmitettynä ja valaistuna.

 

Yleisten alueiden ulkovalaistus on merkittävä sähkön kuluttaja. Valaisimien uusimisen myötä uuden teknologian avulla yksittäisen valaisimen sähkönkulutus voidaan puolittaa. Koska valaisimen käyttöikä on noin 30 vuotta, on tätä kautta saatava sähkön kulutuksen alentaminen hidasta. Parhaillaan tutkitaan teknologian mahdollisuuksia koko verkoston valaistustehon säätämiseksi eri vuorokaudenaikojen tarpeita vastaavaksi. Tätä kautta on mahdollista saavuttaa merkittävää sähkönkulutuksen alenemista.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että sähkönkulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun vaatii käytännössä kaikkien pääkaupunkilaisten osallistumista. Ympäristökeskus kuten muutkin hallintokunnat voivat vaikuttaa kouluttamalla henkilökuntaansa, hankintojen kautta, toimistolaitteiden ja valaistuksen sähkönkäytön hallinnalla sekä osallistumalla valistuskampanjoihin. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat suuria työnantajia, ja energiansäästökoulutuksen tulisi kuulua kaikille kuntien työntekijöille, ei ainoastaan uusien työntekijöiden perehdytykseen. Tästä on hyvänä esimerkkinä Helsingissä aloitettu ekotukihenkilöiden koulutus. Yksittäisten kuluttajien ja mm. koulujen ja päiväkotien tulisi saada taloudellista hyötyä vastuullisesta energiansäästötoiminnastaan. Tämä edesauttaisi valistuksen perille menoa ja tavoitteiden toteutumista.

 

Strategian tähän kohtaan voisi lisätä sisävalaistuksen ja sen ohjauksen. Myös uusiutuvan energian käytön edistäminen olisi syytä laittaa erilliseksi keinoksi vaikka sen voidaan katsoa sisältyvän kohtaan 7.1 c) (Osa C). Keinoina voisi olla esimerkiksi tuuli- ja aurinkosähkön edistäminen sopivilla alueilla (kuten saaristossa) ja uusiutuvan sähkön hankinta kiinteistöissä.

 


Kiinteistölautakunta toteaa, että on oikein korostaa mm. huoltokirjojen käyttöön saamista ohjaamaan rakennusten hoitoa entistä säännönmukaisemmaksi. Lisäksi kulutuksen aktiivinen seuranta, kiinteistöjen energiakatselmukset ja näiden perusteella tehtävät kiinteistön tekniikan säädöt ja korjaukset sekä laajemmat energiainvestoinnit ovat perustellusti esillä, ja niihin on Helsingin kaupungin kiinteistöjen ylläpidossa jo pitkään panostettu.

 

Strategialuonnoksessa on perustellusti vahvasti esillä eri tahoihin suunnattu valistustoiminta. Vain sitä kautta todellisia vaikutuksia on mahdollista saavuttaa. Valistustoimintaa tukee kaupungin henkilökunnan koulutus, erityiskohteenaan tässä asiassa kiinteistön ylläpitotehtävissä joko isännöintitehtävissä tai palvelun toimittajana oleva kaupungin henkilökunta.

 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että kaupungin omassa kiinteistökannassa tehty periaatepäätös keittiöiden kylmäsäilytyslaitteiden hankinnan ja ylläpidon ottamisesta kiinteistöyhtiöiden vastuulle mahdollistaa energiatehokkaiden laitteiden systemaattisen suosimisen. Sähkönkulutuksessa tämä tullee näkymään huoneistosähkön kulutuksessa laskuna. Kiinteistösähkön kulutuksen sen sijaan voinee ennustaa kasvavan edelleen mm. lämmöntalteenottojärjestelmien ja muiden sähköisen taloteknisten järjestelmien sekä kylpyhuoneiden mukavuuslattialämmityksen yleistymisen myötä.

 

YM:n, KTM:n ja Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry:n asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksessa kiinteistösähkön ominaiskulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun on tavoitteena jo vuonna 2008. Tavoitteeseen pyritään pääsemään energiakatselmustoiminnan ja kulutusseurannan kehittämisen kautta.

 

Energiakatselmustoiminta on lähtenyt hitaasti käyntiin kaupungin asuinkiinteistökannassa. Vuoden 2006 seurantatietoja ei ole vielä saatavilla, mutta katselmustoiminnan arvellaan vauhdittuneen. Seurantaan kirjatuissa katselmuksissa ei ollut yhtään toimenpidettä, jonka arvioitaisiin tuovan sähkönkulutukseen säästöjä. Tätä taustaa vasten sähkönkulutuksen kasvun pysäyttäminen näyttää vähintäänkin vaikealta.

 

Aikaisempien tutkimustulosten valossa voidaan arvioida, että perusparantamisella aikaansaatavien säästötoimenpiteiden vaikutus voi parhaimmillaan olla 10-15 % lämpöenergiankulutuksesta. Kuitenkin kaupungin asuinkiinteistöjen energiakatselmuksissa merkittävimmät lämmitysenergiankulutuksen säästöpotentiaalit ovat löytyneet vedenkulutukseen vaikuttavista toimenpiteistä. Sen sijaan katselmustoiminnassa löydettyjen rakennuksen vaipan lisälämmöneristämistoimenpiteiden säästövaikutusten on arvioitu vaihtelevan 0-2 %. Keskimäärin korjaus- ja säästötoimenpiteillä aikaansaatava energiansäästö tullee kuitenkin optimistisimpienkin arvioiden mukaan jäämään 5-10 %:iin.

 

Ilmastostrategian tavoitteen toteutuminen edellyttääkin vanhan asuinkiinteistökannan heikkojen kulutuslukujen kompensoimista uudiskannalla.

 

Rakennukset                   Rakennusten suunnittelua, hankintaa ja käyttöä ohjaavat elinkaarikustannukset, energiatehokkuus, monikäyttöisyys ja käyttöaste. Rakennukset aiheuttavat elinkaarensa aikana mahdollisimman vähän haitallisia päästöjä. Kaupungit toimivat esimerkkinä.

 

Rakennusvision toimintalinjoiksi esitetään rakennusten energiatehokkuuden parantamista, lämmitys- ja jäähdytystapavalintojen ohjausta ja kiinteistöjen ylläpidon kehittämistä ja parantamista.

 

Rakennuslautakunta toteaa, että rakennusvalvonnan asiantuntijat voivat mahdollisuuksien rajoissa tuoda esiin ilmastonmuutokseen varautuvia ja ympäristön tilaan vaikuttavia näkökohtia. Mm. tuuliolosuhteet sekä ilmastomuutoksesta seuraava merenpinnan nousu otetaan huomioon rakentamisessa.

 

Rakennuslautakunta suhtautuu myönteisesti siihen, että kaupungit itse omassa rakennustuotannossaan näyttävät esimerkkiä esimerkiksi elinkaarikustannuksia selvittämällä ja ottamalla käyttöön matalaenergiarakentamista.

 

Uusi rakennuskanta on Suomessa toteutettu jo monen vuoden ajan eurooppalaisittain energiatehokkaasti. Suurin energiansäästöpotentiaali on vanhassa rakennuskannassa.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten osalta noudatettavaksi hienovaraisen korjaamisen periaatetta. Tämä tulee ottaa huomioon energiatehokkuutta parannettaessa korjausrakentamisen yhteydessä.

 

Rakennuslautakunta toteaa, että rakennuslupa on todennäköisesti liian myöhäinen vaihe tiedottaa luvan saaneen rakennuksen taloteknisistä ratkaisuvaihtoehdoista.

 


Osana Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmaa on laadittu ekorakentamisohjeistojen atk-sovellus, Ekolaskuri, jonka pohjana on käytetty rakennusvalvonnan ekorakentamisen esitettä. Sovellus on käytettävissä rakennusvalvonnan kotisivuilla (www.rakvv.hel.fi). Laskurin avulla voi verrata eri rakentamisvaihtoehtojen ekologisuutta.

 

Rakennusvalvontavirasto jakaa yleisölle erilaisia hyvää rakentamista edistäviä esitteitä. Esimerkiksi Motiva Oy on laatinut kauppa- ja teollisuusministeriön tukemana energiaa säästävän pientalon esitteen ”Hyvä ja taloudellinen talo”. Energiatehokasta rakentamista esitellään myös internetissä osoitteessa www.energiatehokaskoti.fi.

 

Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano vuoden 2007 aikana muuttaa valtakunnallisia rakentamismääräyksiä. Suomen rakentamismääräyskokoelmaan tulee joitakin vähäisiä muutoksia. Lainsäädännön tasolla annetaan laki rakennuksen energiatodistuksesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta. Myös maankäyttö- ja rakennuslakiin tulee muutoksia.

 

Osana Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmaa (HEKO) on rakennusvalvonnalle annettu tehtäväksi sisällyttää lämmöneristyskyvyn parantamista koskevia suosituksia korjausrakentamisen ohjeistukseen.

Virasto on ollut mukana vuonna 2003 käynnistyneessä Teknillisen korkeakoulun tutkimusprojektissa ”Korjaustoimenpiteiden vaikutukset betonijulkisivujen käyttöikään”. Projektin yhtenä tuloksena julkaistaan keväällä 2007 ohjekirja 1960- ja 70 –luvuilla rakennettujen julkisivujen kunnostamisesta. Ohjekirja antaa selkeitä arviointiohjeita eri korjausvaihtoehdoista myös energiankulutuksen kannalta.

 

Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat lämpötilan tavoitearvot muuttuvat 1.7.2007. Uutena ohjeena on vesilaitteiston suunnitteleminen siten, että vesimäärän asuntokohtainen mittaaminen tulee tilavarauksen puolesta mahdolliseksi. Asuinkerrostalon huoneistokohtaisen vedenmittauksen ja  –laskutuksen arvioidaan pienentävän vedenkulutusta noin 10 prosentilla.

 

Opetusvirasto toteaa, että rakennustoiminnassa on vuosina 2005–2008 ammatillisen toisen asteen koulutuksessa lisätty EkoRak -aiheista ammatillista täydennyskoulutusta kaupungin rakennuttamisen suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistönhoidon ammattilaisille, sekä käynnistetty rakennustoiminnan ekologisen kestävyyden parantamiseen ja elinkaarianalyysien soveltamiseen liittyviä käytännön läheisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja oppilaitosten kanssa.

 

Koulujen rakentamisessa ja perusparantamisessa erityisenä painopistealueena ovat turvallisuuteen, terveellisyyteen ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn vaikuttavat hankkeet, rakennusten laatutasoa kohottavat ja tilankäyttöä tehostavat hankkeet, ympäristöä, viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta parantavat hankkeet, sekä opetussuunnitelmien toteuttamista tukevat hankkeet.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että ympäristökeskus ei varsinaisesti ole vastuuhallintokuntana rakennusten energiansäästössä. Ympäristökeskus osallistuu muiden tahojen kanssa ohjeiden ja esitteiden laatimiseen sekä energiansäästökampanjoihin.

 

Kohtaan kannattaisi lisätä ilmastointia korvaavat ratkaisut esim. että suunnittelussa huomioidaan lämpökuorma niin, ettei ilmastointitarvetta synny tai käytetään kaukojäähdytystä. Myös uusiutuvan energian käytön edistäminen olisi syytä laittaa erilliseksi keinoksi, vaikka sen voidaan katsoa sisältyvän kohtaan 7.1 c) (Osa C). Keinona voisi olla esimerkiksi lämpöpumppujen käyttöönoton edistäminen.

 

Kiinteistölautakunta toteaa, että energiankulutuksen tavoiteasetannassa on huomioitava Helsingin omistaman kiinteistökannan ikärakenne. Eräs seuraus siitä on suuri peruskorjausten tarve, joka kohdistuu monessa tapauksessa rakennusten teknisten järjestelmien parantamiseen, jotta työskentelyolosuhteet rakennuksissa saadaan vastaamaan tämän päivän normeja. Vaikka ratkaisuissa tavoitellaan energiatehokkaita ratkaisuja, lisääntyvä laitekanta ja koneellistamisen kautta paraneva ilmanvaihto usein lisäävät rakennusten energiankulutusta.

 

Asuntotuotantotoimikunnan näkemyksen mukaan luonnoksessa esitettyjen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää asuntorakentamisen siirtyvän matalaenergiatalotuotantoon jo 2010-luvulla ja minimienergiatalotuotantoon 2030-luvulla. Päästötavoitteeseen pääseminen edellyttäisi nykyisen rakennuskannan ominaislämmönkulutuksen alentamisen 5 % vuoteen 2010 mennessä ja 20 % vuoteen 2030 mennessä.

 

Ilmastostrategian tavoitteen toteutuminen edellyttää vanhan asuinkiinteistökannan heikkojen kulutuslukujen kompensoimista uudiskannalla.

 

Helsingin kaupungin omistuksessa ja hoitohallinnassa oli vuonna 2005 vuokra-asuntokantaa noin 4 325 000 m². Jos tämän kannan keskimääräinen kulutustaso peruskorjaustoiminnan avulla saadaan laskemaan 7 % tasolle 149 kwh/m², tulee vuosien 2005-2030 välisenä aikana valmistuvan uudiskannan kokonaiskulutustason olla keskimäärin 81 kWh/m², jotta koko asuinkiinteistökannan keskimääräinen kulutustaso laskisi tasolle 130 kWh/m². Tässä laskelmassa oletetaan uudistuotannon vuokra-asuntojen osuudeksi 20 % keskimääräisestä tuotantotavoitteesta 4100 as/vuosi, josta kaupungin vuokra-asuntokantaan on tässä laskelmassa laskettu liittyväksi koko vuokra-asuntomäärä eli 820 as/vuosi. Mikäli uudistuotannon määrä on vähäisempi, tulisi toteutettavan uudistuotannon olla vastaavasti energiapihimpää, jotta sen vaikutus koko kantaan riittäisi päästöjen alentamistavoitteen saavuttamiseen.

 

Päästötavoite toteutuakseen edellyttää uudisasuntokannalle hankesuunnitteluvaiheessa määriteltävän tavoitetason tiukentumista sekä nykyisen kannan energiasäästötoimenpiteiden toteuttamisen vauhdittumista.

 

Vuonna 2003 voimaan tulleet Rakennusmääräyskokoelman ns. uudet energiamääräykset määrittelevät noudatettavan tavoitetason vain rakennuksen vaipalle, käyttöveden lämmitykseen tarvittava kulutus on laskettava määräystason päälle. Kulutustason alittaminen 20 %:lla vuoteen 2010 mennessä tarkoittaisi jo suunnittelussa olevien projektien tavoitetason korjaamista vastaamaan strategialuonnoksen tavoitetta, mikä on epärealistista.

 

Helsingin kaupungin asuinkiinteistöjen kaksi kulutusluvuiltaan alhaisinta kiinteistöä ovat Asuntotuotantotoimiston rakennuttamat kohteet, vuonna 2000 valmistunut Pihlajiston Kiinteistöt Oy Tilanhoitajankaari 20 ja vuonna 2003 valmistunut Jakomäen Kiinteistöt Oy Sointutie 2. Molemmat hankkeista ovat olleet koerakentamishankkeita. Tilanhoitajankaari 20 oli Eko-Viikin ekologisen rakentamisen koekohde, jossa tutkittiin mm. aurinkolämpöjärjestelmän toteuttamista asuinrakennuskohteeseen. Kohteen lämmönkokonaiskulutuksesta n. 10 % tuotettiin aurinkolämmöllä. Nykyisillä tariffeilla ja teknologialla aurinkolämmön hyväksikäyttö ei ole ollut investointi-, huolto- ja ylläpitokustannukset huomioon ottaen kokonaistaloudellista. Ennakoitavissa oleva, joidenkin arvioiden mukaan rajukin energian hinnan nousu tullee kuitenkin muuttamaan tilanteen. Päästönäkökulmasta aurinkolämmön hyödyntäminen käyttöveden lämmitykseen sen sijaan olisi kannatettavaa jo nyt. Sointutie 2 oli nk. Ekotehokas kaupunkitalo 2003 –pilottihanke, jossa testattiin vuonna 2003 voimaan astuneita ns. uusia energiamääräyksiä. Kohteen lämpöenergian kokonaiskulutus vuonna 2005 oli koko kaupungin omistaman asuinkiinteistökannan pienin.

 

Uudisrakennusten energiatehokkuuden parantaminen on suunnitteluprosessin kannalta tehokkainta hoitaa luomalla tavoitekokonaisuuksia rakennuksen vaipalle sekä rakennuksen taloteknisille järjestelmille. Energiamääräyksien tason alittaminen matala- tai minimienergiataloilla sekä tällaisen tavoitetason ottaminen tavanomaiseksi edellyttää selkeää tahtotilaa ja päätöksiä kaupungin konsernitasolta.

 

Olemassa olevan asuinkiinteistökannan energiatehokkuuden parantamiseen asuntotuotantotoimisto voi myötävaikuttaa niissä kaupungin vuokratalojen korjaushankkeissa, joiden rakennuttamisen hankesuunnittelun kiinteistöyhtiöt tilaavat Att:lta. Myös korjausasteeltaan yli 50 % hankkeiden hankesuunnitelmien tullessa asuntotuotantotoimikunnan hyväksyttäväksi, voi Att lausua käsityksensä korjaustoimenpiteiden energiatehokkuudesta.

 

Asuntotuotantotoimisto voi myötävaikuttaa kaupungin kiinteistökannan ylläpidon kehittämiseen parantamalla huoltokirjojen käyttöönottoa ja huolehtimalla ylläpitohenkilöstön kouluttamisesta uudisrakennushankkeiden luovutusvaiheessa. Asuntotuotantotoimisto asettaa hankkeille kulutustavoitteet sekä lämmölle että sähkölle. Vedenkulutustavoitteisiin on vaikeampi puuttua, koska käyttäjien toiminnan merkitys sille on niin suuri. Toiminnan kehittämiseksi olisi syytä luoda palautejärjestelmä, jota kautta Att saa rakennuttamiensa kohteitten käytönaikaiset, toteutuneet kulutustiedot toimintansa ja osaamisensa kehittämiseksi sekä tulevien kohteiden suunnittelussa huomioitavaksi ja strategialuonnoksessa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Olennaisessa asemassa on myös rakennuksen käyttö- ja ylläpitotoimet. Aurinkolämpöjärjestelmän koerakentaminen on osoittanut, että totutusta poikkeavat järjestelmät koetaan kiinteistöjen ylläpidossa hankaliksi. Käyttö- ja huoltokirjojen merkityksen korostaminen on entistä tärkeämpää sekä järjestelmien kehittymisen myötä tulevan outouden että tuttujenkin järjestelmien optimaalisen hyödyntämisen vuoksi.

 

Liikepalvelulautakunta toteaa, että sähköisten kiinteistön huoltokirjojen käyttöä on laajennettu voimakkaasti ja opastusta niiden käyttöön on annettu runsaasti. Kulutusseurannan kehittämiseksi on aloitettu hanke TAC Finland Oy:n, tilakeskuksen ja opetusviraston kanssa. Palvelukeskus on valmis hyödyntämään enenevässä määrin uutta valvonta- ja ohjausteknologiaa, minkä mahdollistavat esimerkiksi sähköinen huoltokirja ja suunnitteilla oleva mobiiliteknologiaa kehittävä hanke.

 

Kulutus ja jätteet              Kuluttaminen on kestävällä tasolla. Syntyvä jätemäärä suhteessa tuotantoon ja asukasmäärään on pienentynyt.

 

Kaupunkien hankintojen materiaalitehokkuutta esitetään parannettavaksi. Jätteen syntyä pyrittäisiin ehkäisemään kuntalaisia valistamalla, teollisuutta valvomalla ja jatkamalla palvelutoimintojen jätevertailua. Jätteiden hyötykäyttöä esitetään tehostettavaksi. Jätteenkäsittelyratkaisuja esitetään tarkasteltavaksi ottamalla huomioon kaikki elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasujen päästöt.

 

Rakennuslautakunta toteaa, että purkamislupahakemuksessa selvitetään edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä. Rakennusjätteen käsittelyssä ja sen hyväksi käyttämisessä on kuitenkin edelleen puutteita. Pääkaupunkiseudun kunnat voivat halutessaan edistää rakennusosien kierrätystä nykyisestä. Toiminnan saaminen liiketaloudellisesti kannattavaksi on kuitenkin haasteellista. Rakennusosien osalta ongelmana on jälkimarkkinoiden kehittymättömyys.

 

Kotitalouksien jätteiden osalta keräys- ja kierrätysvelvoite on johtanut osin hallitsemattomaan keräysastioiden sijoitteluun. Esimerkiksi yleisille alueille sijoitettavien keräysastioiden osalta on YTV viime vuosina tehnyt kehitystyötä, ja parannuksia tältä osin onkin luvassa.

 

Rakennuslautakunta esittää, että erityisesti uusia suurempia aluekokonaisuuksia suunniteltaessa niiden jätehuolto ratkaistaisiin imukeräysjärjestelmillä. Järjestelmistä on saatu esimerkiksi Ruotsissa hyviä kokemuksia. Jätekuljetusten tarve ja siitä aiheutuvat päästöt vähenevät merkittävästi samalla, kun yleinen viihtyvyys ja turvallisuus paranevat.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että jätteen synnyn ehkäisyyn strategialuonnos esittää useita hyviä keinoja. Lisäkeinona tässä valikoimassa tulee mainita jätepolitiikan taloudellinen ohjaus, johon YTV voi vaikuttaa jätemaksujen hinnoittelulla.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että strategiassa on jäänyt lähes huomiotta jätteen synnyn ehkäisyn ja materiaalitehokkuuden edistäminen PK-yritysten toiminnassa. Eri yhteyksissä on todettu, että nimenomaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä olisi merkittävästi potentiaalia jätteiden synnyn ehkäisylle ja materiaalitehokkuuden lisäämiselle.

 

YTV:n ja kuntien tulisi huolehtia kohtuullisten voimavarojen varaamisesta myös yritysten ympäristösuorituskyvyn vahvistamiseen. Yrityksille suunnattava jäteneuvonta kuuluu jätelain nojalla myös kunnan tehtäviin, ja sitä voidaan rahoittaa jätemaksuilla. Voimavaroja materiaalitehokkuuden lisäämisen paikallisesti tarvitaan sen lisäksi, että suunnitteilla on materiaalitehokkuuden valtakunnallisen palvelukeskuksen perustaminen.

 


Teollisuuden ympäristölupien käsittelyssä tarkastellaan jo nyt mahdollisuuksia jätteen synnyn ehkäisyyn. Mahdollisuutta ei ole käytetty täysimääräisesti hyväksi. Luvissa, joissa kunta on lupaviranomainen (esimerkiksi polttoaineiden jakeluasemat, pienimuotoinen jätteiden käsittely ja hyödyntäminen), jätteen synnyn ehkäisymahdollisuuksien tarkastelulla ei ole usein juurikaan merkitystä. Kuntien toimivaltaan kuuluvista ympäristölupalaitoksista kertyvät jätemäärät ovat hyvin pieni osa kaikessa yritystoiminnassa syntyvistä jätteistä. Jos tuotannollisesta toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä halutaan vähentää, pelkästään ympäristölupalaitoksiin kohdistuvat toimenpiteet ovat riittämättömiä.

 

Kohdassa tulisi myös huomioida yritysten ja kuntalaisten kulutustottumuksiin vaikuttaminen. Painopiste on tällä hetkellä pitkälti jätteissä ja kuntien omissa hankinnoissa. Asukkaiden ja yritysten kulutusvalintoja sivutaan vain jätteen synnyn ehkäisyn osalta. Elinkaaritarkastelujen perusteella suomalaisten kasvihuonekaasupäästöistä syntyy jopa 20 % elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden valmistuksessa ja kuljetuksessa, eli käytännössä teollisuudessa ja maataloudessa. Nämä sektorit ovat hyvin pieniä pääkaupunkiseudulla, joten merkittävä osa pääkaupunkiseutulaisten päästölähteistä jää nyt tarkastelun ulkopuolelle. Asukkaiden ja yritysten kulutusvalintoja tulisi ilmastostrategiassa tarkastella jollain tasolla. Ympäristökeskuksen osalta mahdollisena toimenpiteenä voisi olla esim. elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen elinkaariarvioselvitysten tekeminen yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen kanssa ja kulutusvalintojen merkityksestä tiedottaminen kunnan asukkaille ja yrityksille.

 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että Asuntotuotantotoimisto voi edistää rakentamisen materiaalitehokkuutta edellyttämällä työmailta rakennusjätteiden määräseurantaa. Asuinrakennuksien jätehuoltojärjestelmien, tilojen ja varustuksen parantamisella toimisto voi myötävaikuttaa kuluttajien toimintaan jätteiden kierrätyksen lisäämiseksi ja määrän vähentämiseksi.

 

Liikepalvelulautakunta toteaa, että strategialuonnoksessa kaupunkien hankintojen materiaali- ja energiatehokkuutta pyritään edistämään hankintaohjeilla, valintaprosesseilla ja ilmastovaikutukset huomioivan hankintamallin luomisella. Julkisissa hankinnoissa ympäristötoimenpiteiden kannalta merkittävin hankintaprosessin vaihe on tarjouspyyntö, jossa on asetettava selkeät ympäristökriteerit, joita voidaan käyttää tarjoajaa, tuotetta ja palvelua valittaessa. Tarjouspyynnössä voidaan myös asettaa esimerkiksi tuotteen energiatehokkuuteen liittyviä ehtoja.

 

Yhtenä mittarina voidaan pitää yhteishankintojen tarjouspyynnöissä asetettujen ympäristökriteerien osuutta kaikista yhteishankintojen tarjouspyynnöistä. Helsingin kaupunki seuraa tätä mittaria vuosittaisessa ympäristöraportoinnissaan, jossa sitä myös verrattaan muiden kaupunkien vastaaviin tietoihin.

 

Hankintojen materiaali- ja energiatehokkuuskriteerien asettaminen on toistaiseksi Suomessa melko uutta. Muista EU-maista löytyy hyviä esimerkkejä ja malleja ympäristökriteerien onnistuneesta käyttämisestä julkisissa hankinnoissa.

 

Liikepalvelulautakunta toteaa, että elinkaariajatteluun kuuluvasta kertakäyttötuotteiden korvaamisesta kestokäyttöisillä ei ole selvää mainintaa. Mm. kertakäyttöiset leikkausliinat, pöytäliinat ja käsipyyhkeet voitaisiin korvata kestokäyttöisillä. Koska myös muiden kuin tekstiilejä korvaavien kertakäyttötuotteiden määrä lisääntyy, tulisi ainakin volyymituotteiden osalta erikseen selvittää, mitkä niistä on elinkaariajattelun mukaisesti tarkoituksenmukaista korvata kestokäyttöisillä.

 

Energiantuotanto ja jakelu

 

Lämmön, sähkön ja jäähdytyksen tuotanto on kilpailukykyistä ja ominaispäästöiltään edullista sekä pääasiassa yhdistettyä.

 

Energiantuotannon ja jakelun visiota esitetään toteutettavaksi tiiviillä kaupunkirakenteella saavutettavalla tehokkaalla energiantuotannolla ja jakelulla, toiminnan tehostamisella EU:n direktiivien mukaisesti, keskitetyn energian tuotannon kuulumisella kokonaisuudessaan päästökaupan piiriin, edistämällä hajautetun energiantuotannon ekotehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä, laajentamalla kaukolämpöverkkoa ja lisäämällä energiasäästöneuvontaa ja –tutkimusta.

 

Tekninen lautakunta toteaa, että ilmastostrategialuonnoksessa ei suoranaisesti esitetä vesihuoltoa koskevia välittömiä toimenpiteitä. Helsingin Vesi on viime vuosikymmeninä tehnyt merkittäviä energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä, mm. keskittänyt useiden vanhojen jätevedenpuhdistamoiden toiminnan Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon sekä rakentanut siirtotunnelijärjestelmän. Alhaisempiin energiankulutuksiin on päästy uudistamalla vedenpuhdistukseen ja –jakeluun sekä viemäröintiin- ja jätevedenkäsittelyyn liittyviä koneita ja laitteita. Tulevien energiansäästömahdollisuuksien ja keinojen löytäminen ja hyödyntäminen on vuosi vuodelta vaikeampaa.

 


Helsingin Energia on keskeinen toimija kansallisen ilmastostrategian energiatuotantoa ja jakelua koskevissa linjauksissa. Helsingin Energian energiatuotannon tehokkuuden perustana on sähkön ja lämmön yhteistuotanto, jossa voimalaitosten käyttämästä polttoaineen energiasta saadaan hyödyksi jopa yli 90 %. Jos sähkö ja lämpö tuotettaisiin erikseen, tarvittaisiin polttoainetta 40 % nykyistä enemmän ja samalla kasvaisivat myös kasvihuonekaasupäästöt vastaavasti. Kaukolämmitys kattaa 94 % kiinteistöjen tarvitsemasta lämmitystarpeesta Helsingissä. Yhteistuotannon energiatehokkuutta täydentää kaukojäähdytys, joka säästää merkittävästi primäärienergiaa, kun se valitaan hajautetun kiinteistökohtaisen jäähdytyksen tilalle. Energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt olivat vuonna 2006 20 % pienemmät kuin vertailuvuonna 1990. Myös EU korostaa yhteistuotannon merkitystä energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa.

 

Pääkaupunkiseudun keskitetty energiantuotanto kuuluu kokonaisuudessaan päästökaupan jaksoittain tiukentuvan ohjauksen piiriin. EU on asettanut kunnianhimoisia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita jo vuodelle 2020. Päästökauppajärjestelmästä johtuen sen piirissä olevat toimijat pääsevät asetettuihin tavoitteisiin joko päästöoikeuksia ostamalla tai tekemällä vähennystoimet itse. Järjestelmä ohjaa päästöjen vähennystoimet sinne, missä se on kustannustehokkainta.

 

Haasteena tulevatkin olemaan päästökauppasektorin ulkopuoliset toimijat, kuten hajautettu lämmitys ja jäähdytys, liikenne ja yksityinen kulutus, ja tässä pääkaupunkiseudun ilmastostrategialla on keskeinen merkitys. Maankäytössä tiivis kaupunkirakenne on edellytys tehokkaalle kaukolämmitykselle ja kaukojäähdytykselle.

 

Ilmastostrategialuonnoksessa ehdotettujen toteutuskeinojen toimeenpanossa on tärkeä jatkaa yhteistyötä kaupungin ja YTV:n eri tahojen ja toimielimien kanssa. Olemassa olevan tuotantorakenteen elinkaari ja uusien vähäpäästöisten teknologioiden kustannustehokkuus osaltaan ratkaisevat toteutusaikataulun.

 

Ilmastonsuojelun toimissa tulee kiinnittää huomiota myös ilmansuojelun tason ylläpitämiseen, mikä ehkä ei ole riittävästi esillä ilmastostrategialuonnoksessa.

 

Kiinteistöjen ja kotitalouksien sähkön, lämmön ja jäähdytyksen kulutuksessa keskeistä on energiatehokkuus, jota Helsingin Energia edistää energiansäästösopimusten mukaisella neuvonnalla ja kulutustiedon välittämisellä. Lämmitys- ja jäähdytystapa tulee toteuttaa kuhunkin kohteeseen tarkoituksenmukaisella ja johdonmukaisella tavalla.

 

Ilmastostrategian lähtökohdaksi on valittu kulutuspäästä lähtevä tarkastelu, joka on perusteltua, koska siellä ei ole vielä otettu käyttöön riittävän tehokkaita ohjauskeinoja energiatehokkuuden parantamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ellei energiankäyttöä tehosteta voimakkaasti kulutuspäässä, voi käydä niin, etteivät mitkään muutokset energian tuotantopäässä riitä.

 

Rakennuslautakunta toteaa, että Helsingin Energia on toiminut innovaattorina ja edelläkävijänä kaukokylmää luotaessa. Rakennusvalvonta on kannustanut kaukokylmän hyödyntämiseen suosittelemalla sitä monissa keskustan viimeaikaisista hankkeista.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että strategia mainitsee yliseudullisen ja kuntakohtaisten potentiaalikartoitusten laatimisen alueen uusiutuvista energialähteistä. Näissä selvityksissä tulee hyödyntää aiheesta aiemmin tehtyä, Helsingin energiansäästöneuvottelukunnan teettämää Uusiutuvien energialähteiden potentiaalikartoitusta Helsingin alueella.

 

Myös kaukolämmön ja sähkön reaaliaikaisen kulutustiedon kehittäminen on tärkeä toimenpide. Helsingin kaupungilla on jo hyvin toimiva energiankulutuksen seurantajärjestelmä, joten tässä toimenpiteessä painopiste Helsingin osalta tulee olla yksityissektorilla.

 

Energiansäästöön liittyvän koulutuksen kohdalla pitää mainita vastuutahona energiayritysten ohella yhteistyö muiden tahojen kanssa, sillä tällä sektorilla yhteistyö on tuottanut hyviä tuloksia.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että pääosa pääkaupunkiseudun energiantuotannosta kuuluu päästökaupan piiriin, jonka katsotaan strategian mukaan ohjaavan riittävästi energiantuotannon päästöjen vähentämistä. Käytännössä se tarkoittaisi, että päästöoikeuksien hintojen kasvun myötä tulisi uusiutuvan energian tuottaminen taloudellisesti kannattavaksi pääkaupunkiseudulla. Tällöin kivihiiltä ja maakaasua voitaisiin korvata esim. jätteiden mädätyksen tuottamalla metaanilla, pelletin rinnakkaispoltolla kiivihiilikattilassa, metsähakkeen polttolaitoksilla ja tuuli- ja aurinkoenergialla.

 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että strategialuonnoksen vaikutusten arviointimuistiossa ja strategialuonnoksessa on käytetty sähkön tuotannon osalta toisistaan poikkeavia määrittelytapoja ominaispäästöjen laskemiseksi. Laskentatapojen ero on jopa 0,9 milj. tCO2 ekv., mikä on 14,5 % strategialuonnoksessa esitetystä pääkaupunkiseudun kokonaispäästötasosta. Koska strategialuonnoksessa esitetty laskentatapa jakaa pääkaupunkiseudun sähköntuotannon päästötaakkaa koko maan jaettavaksi, on mahdollista, että näin aikaansaatu ehkä hieman siedettävämmältä vaikuttava sähkön ominaispäästötaso ei jatkossa ole alan kehittämisen kannalta suotava. Sähköntuotannossa tehtävät kehityspanoksetkin valuvat tällöin koko maan hyödyksi. Tämä saattaa hillitä alan kehittämishaluja päästöjen vähentämiseksi.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että pääkaupunkiseudun ilmastostrategialuonnos on asiasisällöltään monipuolinen ja perusteellinen kokonaisuus. Valitut visiot ja toimintalinjat ovat hyvin perusteltuja ja kattavia. Strategiassa asetettu päästövähennystavoite on toimintamallien muutoksen hitautta ajatellen erittäin haasteellinen ja edellyttää ripeitä toimia laajalla rintamalla.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää YTV:lle Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 -luonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategialuonnos on laaja ja monipuolinen asiakirja. Strategian päävision toteutuminen on tavoiteltava, vaikkakin huomattavan haastava asia. Vähennystavoitteeseen pääseminen vaatii kaupungeilta tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa sekä yhteistä tahtoa ja yhteistyötä sekä kaupunkien että niiden eri sektoreiden välillä.

 

Kaupunginhallitus kannattaa toimintalinjoja ja keinoja, joilla YTV-kaupungit voivat vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja näyttää esimerkkiä alueensa muille toimijoille. Kaupunginhallitus kannattaa raportissa esitetyn aiesopimuksen valmistelua tärkeimpien toimien eteenpäin viemiseksi, sillä toimintalinjojen muokkaaminen strategiaehdotuksen valmistelussa konkreettisiksi, mitattaviksi tavoitteiksi ja vaikuttavaksi toimenpiteiksi on olennaista pääkaupunkiseudun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kaupunkien toimenpideohjelmiin on tärkeää sisällyttää myös toimet ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja varautumiseksi. Tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkentuessa on syytä tarkentaa myös mittarit, joiden avulla tavoitteiden toteutumista seurataan. Kaupunginhallitus toteaa, että Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 on keskeisiltä osiltaan Helsingin kaupungin ekologisen kestävyyden ohjelman suuntainen.

 

Yleiset toimintalinjat        Kaupunginhallitus puoltaa ilmastostrategiassa esitettyjä yleisiä toimintalinjoja ja keinoja.

 


Ilmastostrategialuonnoksessa esitettyjen toimintalinjojen toteuttamista valmistellaan ja edistetään Helsingissä jo nykyisin monin tavoin. Helsingin kaupunki osallistuu valtakunnantason keskusteluun ja toimii esimerkkinä mm. tehtyään ensimmäisenä kaupunkina energiasäästösopimuksen kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa jo vuonna 1993. Kuntien energia- ja ilmastosopimuksen Helsinki teki vuonna 2003.

 

Kaupunki on edistänyt eri hallinnonalojen yhteiskäytäntöjä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi hyväksymällä vuonna 2002 Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman, jonka teemat ovat yhteneviä ilmastostrategian kanssa. Lisäksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmassa (2005–2008) esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat yhteneviä ilmastostrategian kanssa. Ohjelmaan sisältyvän ympäristöpolitiikan mukaan kaupunki sitoutuu toiminnassaan ja päätöksenteossaan torjumaan ilmastonmuutosta erityisesti vähentämällä energian kulutusta sekä energiatuotannon, jätehuollon ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

 

Kaupungilla on valmisteilla mm. Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma (liikenne) ja ekorakentamisen ohjelma (rakennukset). Pääkaupunkiseudun työssäkäynti- ja asuinalueen maankäyttöä, asumista ja liikennettä kehitetään 14 kunnan yhteistyönä (MAL). Lisäksi on odotettavissa, että Helsingin on esitettävä suunnitelma (sähkö, rakennukset, uusiutuva energia) kaupungin ja KTM:n välisen energiansäästösopimuksen toimeenpanosta vuosille 2008–2016.

 

Ilmastonmuutos ja sen torjunta sisältyy opetukseen eri koulutustasoilla. Keskeiset toimenpiteet opetustoimessa ovat koulujen ja oppilaitosten energiankulutuksen seuranta, opetustoimen energian säästösuunnitelman päivitys ja seurannan kehittäminen, ympäristökasvatus kouluissa ja oppilaitoksissa, sekä toimenpiteiden integrointi koulujen ja oppilaitosten virasto- ja kaupunkitason ympäristöohjelmiin. Helsingin kunnallisissa päiväkodeissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisältöalueilla lapsia ohjataan ekologisen vastuunkantamisen omaksumiseen mm. Vihreä Lippu –toiminnan ja Metsämörri-koulun avulla. Päiväkodit osallistuvat myös YTV:n jätteiden synnyn ehkäisemisen hankkeeseen.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että vaikutusten arviointi olisi syytä tehdä uudelleen strategiaehdotuksen valmistuttua. Strategialuonnoksen vaikutusten arvioinnissa esitettyjä päästöjen vähennyskeinoja tulisi edelleen kehittää mitattaviksi hankkeiksi. Eteneminen case-hankkeiden kautta on kannatettavaa. Strategian ulottuessa vuoteen 2030 on päästötavoitetta tärkeä määrävälein tarkistaa tekniikan kehittyessä ja uusia ratkaisuja saavutettaessa.

 

Liikenne                            Helsingin joukkoliikenteessä on monin tavoin pyritty edistämään strategialuonnoksen mukaista kehitystä parantamalla mm. viihtyisyyttä, turvallisuutta, reaaliaikaista liikenneinformaatiota, aikataulujen täsmällisyyttä, vaihtojen sujuvuutta ja keräämällä tietoa potentiaalisten matkustajien toiveista. Joukkoliikenteelle asetettuina kehittämistavoitteina on lisäksi mm. joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuksien kasvu, raideliikenteen kehittäminen ja kaasukäyttöisen bussiliikenteen lisääminen.

 

Joukkoliikenteen käyttöä lisäävien uusien taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön otto tulee tarpeelliseksi erityisesti poikittaisliikenteessä, sillä todennäköisesti voimakaskaan investointien lisääminen ei riitä nostamaan joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta strategiassa esitetylle tasolle. Näitä ohjauskeinoja tulee jatkotyössä täsmentää.

 

Kulkuneuvojen, pysäkkien ja terminaalien viihtyisyyttä, laatutasoa ja esteettömyyttä sekä asioinnin helppoutta tulee edelleen parantaa. Erityisesti raideliikenteen asemiin ja liityntäliikenteen pysäköintiin koko pääkaupunkiseudulla tulee panostaa.

 

Kevyen liikenteen väylien kunnossapidon valvontaa tehostetaan talviaikaan. Vilkkaassa käytössä olevat bussien ja raitiovaunuliikenteen pysäkkialueet sekä erilaisten hoitolaitosten lähiympäristöt ovat olleet erityisen huomion kohteena. Kevyen liikenteen käyttöä voidaan lisätä katualueiden liukkautta torjumalla.

 

Pyöräilyn asemaa on Helsingissä pyritty parantamaan edellyttämällä kiinteistöiltä sekä asuinkerrostalojen sisältä varattavaksi riittävästi tilaa polkupyörien asianmukaista säilyttämistä varten. Maanalaisia paikoitustiloja rakennettaessa sekä julkisen liikenteen liityntäpysäköinnin, liikerakentamisen ja julkisen palvelurakentamisen kohdalla on kiinnitetty huomiota polkupyöräpaikkojen tarpeeseen.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisusarjassa on ilmestynyt selvitys Vähäpäästöiset ajoneuvot Helsingissä, jonka mukaan ajoneuvohankinnoissa ja liikennepalvelujen kilpailutuksessa olisi nykyistä enemmän korostettava vähäpäästöisyyttä. Vuoden 2007 aikana on tarkoitus selvittää mahdollisen ympäristövyöhykkeen perustamista Helsinkiin.

 

Yhteishankintoina toteutettavien kaupungin henkilö-, paketti- ja kevyiden kuorma-autojen sekä kuljetuspalvelujen hankintojen perusteissa moottorien pakokaasupäästöt ovat olleet yhtenä vertailuperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitaessa. Myös julkisen liikenteen kalustohankintojen kilpailuttamisessa vähäpäästöisyys on otettu osaksi pisteytysjärjestelmää. Ajoneuvokaluston vähäpäästöisyys tulee voida määritellä siten, että siinä otetaan huomioon tasapuolisesti kasvihuonekaasut, Euro-päästönormien mukaiset säännellyt päästöt ja muut ihmisille ja ympäristölle vaaralliset päästökomponentit.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että uusiutuvan energian osuus liikennepolttoaineissa ei yksin todenna sen ympäristöystävällisyyttä. Huomioon tulisi ottaa myös polttoaineen valmistuksen ympäristövaikutukset.

 

Kaupunki edistää vähäpäästöisten ajoneuvojen ja kasvihuonekaasuvaikutuksiltaan edullisten biopolttoaineiden käyttöä osallistumalla yhdessä mm. YTV:n ja Neste Oilin kanssa vuoden 2007 syksyllä alkavaan NExBTL-biodieselkokeiluun. Lisäksi kaupunki on osallistunut Vähäpäästöiset ajoneuvot -hankkeeseen, jonka tuloksena selvitetään mm. maakaasuajoneuvojen hankintaa kaupungille. Kaupunki on lisäksi mukana VTT:n toteuttamassa RASTU-hankkeessa, jossa alustadynamometrimittauksin selvitetään erilaisen, eri-ikäisen sekä erilaisilla puhdistuslaitteilla varustetun bussikaluston päästöjä.

 

Kaupunginhallitus esittää yhdeksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen keinoksi tavara- ja jakeluliikenteen logistiikan kehittämisen ja tehostamisen esimerkiksi  RFID-teknologian avulla sekä työpaikkojen liikkumissuunnitelmien laatimisen esimerkiksi Helsingin ympäristökeskuksen Luovasti töihin –sivuston mallin mukaan http://ymks000006:83/luovastitoihin/index.htm.

 

Maankäyttö                       Kaupunginhallitus katsoo, että yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja joukkoliikenteen käytön lisääminen ovat avainasemassa liikenteen päästöjen vähentämisessä. Helsingin työsuhdelippuetuus on hyvä esimerkki kaupunkien omista vaikuttamismahdollisuuksista joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi.

 

Helsingin seudulla liikennöintitarpeen vähentäminen on kaupunkisuunnittelun keskeinen tavoite. Helsingin kaupunkirakennetta on jo pitkään kehitetty niin, että voidaan hidastaa liikenteen kasvua sekä hyödyntää olemassa olevaa liikenneverkkoa. Kaupan ja muiden palveluiden sijoittaminen asutuksen välittömään läheisyyteen on eräs keino vähentää liikennemäärää. Helsingin yleiskaavoituksessa raideliikenteeseen tukeutuvan kaupunkirakenteen kehittämistä on toteutettu jo useita vuosikymmeniä.

 


Maankäytön ja liikenteen suunnitteluun on kehitettävä ja otettava käyttöön malleja, joilla voidaan arvioida suunnitelmien toteuttamisen vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Vaatimus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä tulisi ottaa mukaan myös parhaillaan uusittaviin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Yleiskaavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi toimintojen keskinäiseen sijoittumiseen. Maakuntakaavan vaikutusten arviointi ilmastomuutoksen kannalta toisi tätäkin merkittävämmän hyödyn. Kasvihuonekaasujen päästötarkasteluja asemakaavatasolla ei kaupunginhallitus pidä kovin tarpeellisena.

 

Yhdyskuntarakennetta eheytettäessä tulee ottaa huomioon maamassojen siirrosta sekä niiden uudelleen käyttämisestä, varastointitarpeesta ja kuljettamisesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Maamassojen siirron optimointi on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta tarpeellista erityisesti tilavuudeltaan suurien maanrakennuksen kuljetusten osalta. Myös kaupunkien teknisen huollon tarvitsemat toiminnot kuten lumenkaatopaikat, hiekkasiilot ja teknisen huollon tukikohdat tulee sisäisen liikenteen määrään vaikuttavina tekijöinä ottaa huomioon yhdyskuntarakennetta kehitettäessä.

 

Strategiassa esitetyt maankäytön ja liikenteen visiot sekä toimintalinjat ovat samansuuntaisia Helsingin Yleiskaavan 2002, Helsingin liikenne- ja ympäristöpolitiikan sekä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän (PLJ) kanssa. Maankäytön ja liikennejärjestelmän visio ja toimintalinjat tulee jatkossa ulottaa koko seudun työssäkäyntialueelle. Esitys seudun maankäytön ja liikenteen (PLJ) yhteisestä aiesopimuksesta on erityisen kannatettava. Myös maankäytön ja liikenteen yhteinen toteuttamisohjelma edistäisi kokonaisuuksien hallintaa sekä toteutuksen ajoitusta, ja siten se olisi merkittävä keino ilmastomuutoksen torjunnassa.

 

Helsingissä rakentaminen tapahtuu valtaosin kaupungin omistamalle maalle, jolloin kaupunki voi tontinluovutusehdoilla edellyttää vähäpäästöisen rakennuskannan syntymistä ja ohjata käyttämään esimerkiksi aurinkoenergiaa ja muita uusiutuvan energian muotoja. Myös muita ekologiseen rakentamiseen tähtääviä velvoitteita voidaan haluttaessa kytkeä maan luovutukseen.

 

Kaupunginhallitus esittää yhdyskuntarakenteen kehittämisen keinoksi seudun hiilinielujen eli hiiltä sitovien metsäekosyysteemien säilymisen turvaamisen sekä kevyen liikenteen edistämisen siten, että pyöräily- ja kävelyreitit toteutetaan samanaikaisesti asuinrakennusten kanssa.

 


Sähkönkulutus                Kaupunginhallitus toteaa, että sähkönkulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun vaatii käytännössä kaikkien pääkaupunkilaisten osallistumista. Kiinteistöjen ja kotitalouksien sähkön, lämmön ja jäähdytyksen kulutuksessa keskeistä on energiatehokkuus, jota Helsingin kaupunki edistää energiansäästösopimusten mukaisella neuvonnalla ja kulutustiedon välittämisellä.

 

Hallintokunnat voivat vaikuttaa kouluttamalla henkilökuntaansa, hankintojen kautta, toimistolaitteiden ja sisä- ja ulkovalaistuksen sähkönkäytön hallinnalla, julkisten rakennusten tehokkaalla käytöllä mm. huoltokirjoja apuna käyttäen sekä osallistumalla valistuskampanjoihin. Helsingin kaupunki tiedottaa ja antaa ohjeita henkilökunnalleen sekä kouluttaa ekotukihenkilöitä. Valistuksen omaksumista ja tavoitteiden toteutumista saattaisi edesauttaa se, että vastuullisesta energiansäästötoiminnasta saisi taloudellista hyötyä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin omassa asuntokiinteistökannassa suositaan energiatehokkaiden laitteiden, esimerkiksi keittiöiden kylmäsäilytyslaitteiden hankintaa. Kaupungin asuinkiinteistökannan kiinteistösähkön ominaiskulutusta seurataan energiakatselmustoiminnan ja kulutusseurannan avulla. Kaupungin asuinkiinteistöjen energiakatselmuksissa merkittävimmät lämmitysenergiankulutuksen säästömahdollisuudet ovat löytyneet vedenkulutukseen vaikuttavista toimenpiteistä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että tiedon tarjoaminen sisävalaistuksesta ja sen ohjauksesta sekä uusiutuvan energian käytöstä saattaisi edesauttaa sähkönkulutuksen kääntämistä laskuun. Esimerkiksi tuuli- ja aurinkosähkön edistäminen sopivilla alueilla ja uusiutuvan sähkön hankinta kiinteistöissä voisivat olla keinoina sähkönkulutuksen vähentämiseksi.

 

Rakennukset                   Kaupunginhallitus pitää kannatettavana, että kaupungit itse omassa rakennustuotannossaan näyttävät esimerkkiä esimerkiksi elinkaarikustannuksia selvittämällä ja ottamalla käyttöön matalaenergiarakentamista.

 

Kaupunki on toiminut esimerkkinä muille laatimalla osana Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmaa ekorakentamisohjeistojen atk-sovelluksen, Ekolaskurin, jonka avulla voi verrata eri rakentamisvaihtoehtojen ekologisuutta. Yleisölle jaetaan myös erilaisia hyvää rakentamista edistäviä esitteitä, esimerkiksi energiaa säästävän pientalon esitettä ”Hyvä ja taloudellinen talo”. Energiatehokasta rakentamista esitellään myös internetissä osoitteessa www.energiatehokaskoti.fi. Helsingin rakennusvalvontaviranomainen on ollut mukana Teknillisen korkeakoulun tutkimusprojektissa ”Korjaustoimenpiteiden vaikutukset betonijulkisivujen käyttöikään”, jonka yhtenä tuloksena julkaistaan keväällä 2007 ohjekirja 1960- ja 70 –luvuilla rakennettujen julkisivujen kunnostamisesta. Lisäksi korjausrakentamisen ohjeistukseen on tavoitteena sisällyttää lämmöneristyskyvyn parantamista koskevia suosituksia.

 

Kaupungin ammatillisen toisen asteen koulutuksessa on vuosina 2005–2008 lisätty EkoRak -aiheista ammatillista täydennyskoulutusta kaupungin rakennuttamisen suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistönhoidon ammattilaisille, sekä käynnistetty rakennustoiminnan ekologisen kestävyyden parantamiseen ja elinkaarianalyysien soveltamiseen liittyviä käytännön läheisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja oppilaitosten kanssa.

 

Helsingissä on 2000-luvulla valmistunut kaksi uuden teknologian koerakentamishanketta, joissa energiatehokkuus otettiin huomioon ja joiden kulutusluvut ovat alhaisia. Toisen kohteen lämmönkokonaiskulutuksesta n. 10 % tuotettiin aurinkolämmöllä, ja toisessa testattiin vuonna 2003 voimaan astuneita ns. uusia energiamääräyksiä. Jälkimmäisen kohteen lämpöenergian kokonaiskulutus vuonna 2005 oli koko kaupungin omistaman asuinkiinteistökannan pienin. Energiaselvityksissä todettiin, että aurinkolämmön hyödyntäminen käyttöveden lämmitykseen olisi jo nykyisin kannattavaa.

 

Kaupunki voi myötävaikuttaa kaupungin kiinteistökannan ylläpidon kehittämiseen parantamalla huoltokirjojen käyttöönottoa ja huolehtimalla ylläpitohenkilöstön kouluttamisesta uudisrakennushankkeiden luovutusvaiheessa. Sähköisten kiinteistön huoltokirjojen käyttöä Helsingissä on laajennettu voimakkaasti ja niiden käyttöön on annettu opastusta. Kulutusseurannan kehittämiseksi on aloitettu hanke TAC Finland Oy:n, tilakeskuksen ja opetusviraston kanssa.

 

Kaupunginhallitus esittää, että suunniteltaessa ilmastointia korvaavia ratkaisuja lämpökuorma huomioidaan niin, ettei ilmastointitarvetta synny tai käytetään kaukojäähdytystä. Myös uusiutuvan energian käytön, esimerkiksi lämpöpumppujen käyttöönoton edistäminen tulisi ottaa huomioon parannettaessa rakennusten energiatehokkuutta.

 

Kulutus ja jätteet              Kaupungin hankintojen materiaali- ja energiatehokkuutta voidaan edistää hankintaohjeilla, valintaprosesseilla (esim. kertakäyttötuotteiden korvaaminen kestokäyttöisillä tuotteilla) ja ilmastovaikutukset huomioivan hankintamallin luomisella. Tarjouspyyntöihin voidaan asettaa selkeät ympäristökriteerit sekä tuotteen energiatehokkuuteen liittyviä ehtoja. Helsingin kaupunki seuraa vuosittaisessa ympäristöraportoinnissaan yhteishankintojen tarjouspyynnöissä asetettujen ympäristökriteerien osuutta kaikista yhteishankintojen tarjouspyynnöistä, mitä tietoa verrataan myös muiden kaupunkien vastaaviin tietoihin.

 

Teollisuudesta, joille kunta voi myöntää ympäristöluvan, kertyvät jätemäärät ovat hyvin pieni osa kaikessa yritystoiminnassa syntyvistä jätteistä. Kaupunginhallitus katsoo, että velvoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä tulee laajentaa kaikkeen tuotannolliseen toimintaan.

 

Myös kuntalaisia ja erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä tulee valistaa jätteen synnyn ehkäisyssä ja niiden kulutustottumuksiin tulee pyrkiä vaikuttamaan. Kaupunki voi yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen kanssa tehdä elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen elinkaariarvioselvityksiä, sekä tiedottaa kulutusvalintojen merkityksestä kunnan asukkaille ja yrityksille.

 

Kaupunki voi pyrkiä tehostamaan materiaalikierrätystä esimerkiksi korvaamalla kertakäyttötuotteita kestokäyttöisillä tuotteilla. Materiaalikierrätystä pyritään tehostamaan mm. rakennusten purkamislupaprosessilla, jonka mukaan rakennusjätteen tuottajilta edellytetään selvitykset syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä. Pääkaupunkiseudun kunnat voivat halutessaan edistää rakennusosien kierrätystä mm. edellyttämällä työmailta rakennusjätteiden määräseurantaa.

 

Yhdyskuntajätteiden keräämistä voidaan kiinteistöissä tehostaa vaihtoehtoisilla jätehuoltojärjestelmillä, esim. imukeräysjärjestelmillä, jolloin jätekuljetusten tarve ja siitä aiheutuvat päästöt voisivat vähentyä merkittävästi. Myös jätemaksujen hinnoittelulla voidaan ohjata käyttäytymistä. Keräysastioiden hallitulla sijoittelulla voidaan pyrkiä ohjaamaan jätteiden keräämistä ympäristönäkökohdat huomioiden.

 

Energiantuotanto ja jakelu

 

Energiansäästö on yksi keskeisimmistä keinoista päästöjen vähentämisessä. Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää usein yhteistyötä toisen toimijan kanssa. Kaupunginhallitus katsookin, että strategialuonnoksessa ehdotettujen toteutuskeinojen toimeenpanossa on tärkeä jatkaa yhteistyötä kaupungin ja YTV:n eri tahojen ja toimielimien kanssa. Yhteistyössä voidaan hyödyntää mm. Helsingin energiansäästöneuvottelukunnan teettämää Uusiutuvien energialähteiden potentiaalikartoitusta Helsingin alueella.

 

Helsingin energiayrityksen energiatuotannon tehokkuuden perustana on sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Tiivistyvä kaupunkirakenne on edellytys tehokkaalle kaukolämmitykselle ja yhteistuotannon energiatehokkuutta täydentävälle kaukojäähdytykselle. Kaukojäähdytystä on suositeltu moniin viimeaikaisiin kaupungin keskusta-alueen rakennushankkeisiin.

 

Kaupungin vesilaitoksen tuotantojärjestelmää on viime vuosikymmeniä parannettu. Vesilaitos on tehnyt merkittäviä energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä uudistamalla vedenpuhdistukseen ja –jakeluun sekä viemäröintiin- ja jätevedenkäsittelyyn liittyviä koneita ja laitteita.

 

Pääkaupunkiseudun keskitetty energiantuotanto kuuluu kokonaisuudessaan päästökaupan jaksoittain tiukentuvan ohjauksen piiriin. Päästökauppajärjestelmän haasteena tulevat olemaan päästökauppasektorin ulkopuoliset toimijat, kuten hajautettu lämmitys ja jäähdytys, liikenne ja yksityinen kulutus. Päästöoikeuksien hintojen nousun myötä uusiutuvan energian tuottaminen pääkaupunkiseudulla käy taloudellisesti kilpailukykyisemmäksi. Kivihiiltä ja maakaasua voitaisiin tällöin alkaa korvata uusiutuvilla energianlähteillä.

 

Strategia mainitsee yliseudullisen ja kuntakohtaisten potentiaalikartoitusten laatimisen alueen uusiutuvista energialähteistä. Näissä selvityksissä tulee hyödyntää aiheesta aiemmin tehtyä, Helsingin energiansäästöneuvottelukunnan teettämää Uusiutuvien energialähteiden potentiaalikartoitusta Helsingin alueella.

 

Kiinteistöjen ja kotitalouksien sähkön, lämmön ja jäähdytyksen kulutuksessa keskeistä on energiatehokkuus, jota Helsinki edistää energiansäästösopimusten mukaisella neuvonnalla ja kulutustiedon välittämisellä. Energiayritysten lisäksi myös muut tahot voivat vastata energiansäästöön liittyvästä koulutuksesta. Energiansäästöneuvontaa ja –tutkimusta voidaan lisätä esimerkiksi keräämällä kaukolämmön ja sähkön reaaliaikaista kulutustietoa yksityissektorilla.

 


Kirje Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle (YTV) ja pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, liikepalvelulautakunnalle, opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ja asuntotuotantotoimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 -luonnos

 

Liite 2

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 -luonnos Vaikutusten arviointi

 

Liite 3

Hallintoelinten lausunnot

 


 

 

 


1

PALVELUASUNTOJA KOSKEVA VALTUUTETTU ILKKA TAIPALEEN KIRJE

 

Khs 2006-2870

 

Valtuutettu Ilkka Taipale toteaa Khlle osoittamassaan kirjeessä 20.12.2006 seuraavaa:

 

”Saamani tiedon mukaan Auroran sairaalan osastoilla on noin 30 potilasta, jotka ovat siellä yksinomaan odottamassa pääsyä ympärivuorokautisesti valvottuihin palveluasuntoihin.

 

Helsingissä Niemikotisäätiö, Niemikotiyhdistys ja nyt Lilinkotisäätiö ovat kiitettävästi ryhtyneet rakentamaan palveluasuntoja mielenterveyspotilaille, mutta niitä ei ole ilmeisesti riittävästi.

 

Pitkäaikais- eli veteraaniosastoilla henkilökuntamiehitys on noin kaksinkertainen korkealuokkaisiin palveluasuntoihinkin nähden, joten tilanne on taloudellisesti ja inhimillisesti huono. Samaan aikaan potilaita ilmeisesti jonottaa sairaalahoitoon.

 

Edeltävän perusteella edellytän, että kaupunginhallitus laatii selvityksen palveluasuntojen tarpeesta mielenterveyspotilaille ja mielellään muillekin alle 65-vuotiaiden eri tavoin vammaisten tai itsenäiseen asumiseen kykenemättömille ryhmille ja ryhtyy hankkimaan ja rakennuttamaan tarpeellisen määrän palveluasuntoja. Asiaomaisen 30 henkilön tulisi jo hoitotakuun puitteissa päästä kiireellisesti palveluasuntoihin.”

 

Terveyslautakunta toteaa (6.3.2007) mm., että osana Helsingin mielenterveysprojektia (MIPRO) laadittiin vuonna 2003 terveysviraston ja sosiaaliviraston yhteisessä työryhmässä kehittämisohjelma mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen perusratkaisuista.

 

Palveluasunnoissa asuvien määrän kasvu aiheutti vuonna 2006 palveluasumiseen varattujen määrärahojen loppumisen kesken vuotta ja pitkäaikaisten odottajapotilaiden kertymisen Auroran sairaalaan, minkä Taipale esityksessään mainitsee. Nämä odottajat on vuoden 2007 alussa voitu sijoittaa Lilinkotisäätiön uuteen Koskikodin palvelutaloon.

 

MIPRO:n kehittämissuositusten päivitystyö on aloitettu terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston yhteisessä työryhmässä, joka arvioi mm. eritasoisen tuetun asumisen tarvetta ja kotona asumisen tukitoimien nykytilaa sekä tekee tarvittavat kehittämisehdotukset. Jo päivitystyön alkaessa on tiedossa tarve kehittää ja tuottaa nuorille päihdeongelmaisille mielenterveyskuntoutujille soveltuvia palveluja, joissa yhteensovitetaan psykiatrista ja päihdekuntoutusta.

 

Lautakunta toteaa lopuksi, että koska Ilkka Taipaleen kirjeessä todettu ongelma on saatu ratkaistuksi vuoden 2007 alussa, ei erillisen selvityksen laatiminen ole sen mielestä tarpeellista.

 

./.                   Terveyslautakunnan lausunto on tämän asian liitteenä 1.

 

Sosiaalilautakunta toteaa (13.3.2007) mm., että Helsingissä mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen järjestämisestä on sovittu siten, että sosiaalivirasto vastaa tuki- ja palveluasumisen järjestämisestä ja terveyskeskus kuntouttavan asumisen ja perhehoidon järjestämisestä. Kaikkien näiden asumispalvelujen piirissä on yhteensä 1970 asiakasta.

 

Asumispaikkoja lisäämällä on kyetty vaikuttamaan hoitoketjun toimivuuteen. Tuki- ja palveluasumiseen on sijoittunut tarpeettomasti kuntoutuskodeissa asuvia asiakkaita sekä sairaalaosastoilla asumispaikkaa odottavia asiakkaita

 

Koska sosiaalivirasto ja terveyskeskus tekevät kevään 2007 aikana yhteistyössä selvityksen psykiatrisen avohoidon tilasta, ei sosiaalilautakunta näe Ilkka Taipaleen esittämän selvityksen tekemistä tässä vaiheessa tarpeellisena.

 

./.                   Sosiaalilautakunnan lausunto on tämän asian liitteenä 2.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää valtuutettu Ilkka Taipaleelle jäljennökset terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan lausunnoista vastauksena hänen esitykseensä palveluasuntojen tarvetta koskevan selvityksen tekemisestä sekä Auroran sairaalassa palveluasuntoihin jonottavien sijoittamisesta.


 

Kirje valtuutettu Ilkka Taipaleelle sekä pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITTEET

Liite 1

Terveyslautakunnan lausunto 6.3.2007

 

Liite 2

Sosiaalilautakunnan lausunto 13.3.2007

 

 

 

 


2

VT LAURA RÄDYN TOIVOMUSPONSI: AVOHUOLLON JA ENNALTAEHKÄISEVIEN TUKITOIMIEN TULOKSELLISUUS JA VAIKUTTAVUUS

 

Khs 2006-2559

 

Stj ilmoittaa, että käsitellessään 15.11.2006 talousarviota vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2007 – 2009 Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

16 (45)         "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaalivirasto arvioi avohuollon ja ennaltaehkäisevien tukitoimien tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että ensi vuoden aikana laaditaan suunnitelma lastensuojelun asiakkaiksi tulevien perheiden alkuvaiheen arvioinnin tehostamiseksi.” (Laura Räty, äänin 53-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Sosiaalilautakunta toteaa (12.4.2007) toivomusponnen johdosta seuraavaa:

 

Avohuollon ja ennaltaehkäisevien tukitoimien vaikuttavuus

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymä toivomusponsi on sosiaaliviraston strategisten tavoitteiden mukainen. Perheiden palveluissa tavoitteet ovat seuraavat:

 

Tavoite 1

Riskiolosuhteissa elävien lasten ja nuorten tilanteisiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaikuttavalla työllä.

 

Tavoite 2

Vaikuttavuusmittareiden kehittäminen.

Tavoitetasona vuodelle 2007 on mm. varhaisen tuen työmuotojen kuvaaminen ja kuvausten analysoinnin yhteydessä aloittaa niiden vaikuttavuuden arviointiin käytettävien mittareiden kehittäminen.

 

Sosiaaliviraston strategian mukaan toiminnan tuloksellisuutta tulee arvioida niiden vaikutusten kautta, joita toiminnalla on asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointiin. Jotta palvelujen vaikutuksista saataisiin riittävän luotettavaa tietoa, tulee tätä varten luoda ja ottaa käyttöön erityisiä vaikuttavuusmittareita.

 

Sosiaalivirastossa on kaikilla vastuualueilla tiedostettu ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen tuen merkitys. Riittävän varhaisessa avuntarpeen vaiheessa tarjottava tuki on sekä taloudellisesti järkevää että vaikuttavuudeltaan tehokasta, mikäli näin kyetään estämään avun tarpeen pitkittyminen tai suuremman avuntarpeen syntyminen.

 

Sosiaalivirasto tekee vuoden 2007 aikana täsmällisen suunnitelman vaikuttavuusmittareiden kehittämisestä varhaisen tuen työmuotoihin sekä lastensuojelun avohuoltoon. Tavoitteena on, että vaikuttavuusmittareita on käytössä vuonna 2009.

 

Vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistyö on aloitettu vuonna 2006. Tällä hetkellä meneillään ovat seuraavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on luoda edellytykset vaikuttavuusmittareiden määrittämiselle ja niiden käytölle:

 

Sosiaalivirastossa on kaikilla vastuualuilla yhdessä muiden hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa toteutettu erilaisia varhaisten interventioiden (varhainen puuttuminen, varhainen tuki) hankkeita. Lasten päivähoidossa ja perheiden palveluissa on toteutettu vuodesta 2001 lukien erityisiä varhaisen tuen hankkeita. Hankkeet olivat ensin positiivisen diskriminaation nimellä ja vuodesta 2005 lukien varhaisen tuen nimellä. Nykyisin varhainen tuki nähdään esimerkiksi perheiden palveluissa selkeäksi omaksi palvelukokonaisuudeksi, johon kuuluvat mm. perheiden kotipalvelu ja leikkipuistotoiminnassa tehty varhaisen tuen työ. Keskeiset varhaisen tuen työmuodot kuvataan vuonna 2007.

 

Perheiden kotipalvelussa ja leikkipuistotoiminnassa toteutetaan vaikuttavuuden arvioinnin hankkeet vuoden 2007 aikana. Helmikuun 2007 alusta kotipalvelun tiimit käyttävät arviointilomakkeita valittujen, uusien asiakasperheiden kanssa työskentelyssä. Vaikuttavuuden arvioinnin ensimmäiset tulokset kotipalvelun osalta valmistuvat vuoden 2007 loppuun mennessä.

 

Osana sosiaaliviraston arviointihanketta lastensuojelun arviointihankkeessa (2006–2007) kehitetään tilannearvion välineitä ja sisältöjä eri-ikäisille lapsille. Kehittämishankkeessa syvennetään työntekijöiden tutkivaa ja arvioivaa työotetta. Kehittämishankkeessa tehdyissä tilannearviointikokeiluissa on pyritty kehittämään asiakaskohtaista arviointia helpottavia toimintamalleja.

 

Baro –haastattelumenetelmällä systematisoidaan lastensuojelun avohuoltoon ilmoitettujen nuorten tapauskohtaisten alkuarviointien sisältöjä. Väliarviointi tehdään kolmen kuukauden, kuuden kuukauden ja vuoden päästä, jolloin kertyy tietoa vaikuttavuudesta. Tältä pohjata voidaan jatkossa kehittää vaikuttavuuden mittareita. Menetelmä levitetään lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden käyttöön.

 

Sijaishuollon seitsemässä yksikössä on käytössä hoidon suunnittelu ja vaikuttavuuden arviointi, joka sisältää kolme eri välinettä/mittaristoa. Asiakaskohtaisesti kerättyä tietoa analysoidaan, profiloidaan ja käytetään hoidon kehittämisessä.

 

Lastensuojeluprosessin kehittämisen tavoitteena on myös toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Prosessin kehittäminen on käynnistynyt 2006. Tarkemman kehittämisen kohteeksi lapsiperheiden palvelujen vastuualueella on otettu kolme prosessia, jotka ovat: arviointi- ja asiakasohjausprosessi, lapsen sijoituksen aikaisen sosiaalityön prosessi ja jälkihuoltoprosessi.

 

Suunnitelma alkuarvioiden tekemisen tehostamiseksi

 

Tavoitteena on, että vuonna 2007 2/3:lle uusista lastensuojeluasiakkaista on tehty lastensuojelun palvelutarpeen arvio lapsen näkökulmasta kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta tai ilmoituksesta.

 

Alkuarvion jälkeen tehdään kaikille tukitoimia tarvitseville huoltosuunnitelma yhdessä lapsen, nuoren ja hänen perheensä kanssa. Suunnitelman tavoitteisiin perustuvat tilannearviot tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa yhteistyökumppanien kanssa.

 

Alkuarviointien ja huoltosuunnitelmien tekemistä seurataan kuukausittain perhekeskustoiminnassa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tekee jokainen lastensuojelun työryhmä suunnitelman, jossa alkuarviot priorisoidaan siten, että tavoitteen saavuttamiseen on edellytykset. Asiakkaiden ja huostaanottojen määrät/työntekijä vaikuttavat työsuunnitelmiin.

 

Sosiaalivirastossa on puutetta pätevistä lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä. Tilanteeseen vaikuttaa mm. alhainen palkkataso ja työn vaativuus. Sosiaalityöntekijöiden saamiseksi ja työssä pysymiseksi etsitään uusia keinoja mm. työ- ja tehtävärakenteita sekä työhyvinvointia kehittämällä.

 

Vuoden 2008 alusta voimaan tuleva lastensuojelulaki edellyttää myös alkuarviointien tekemistä kaikille asiakkaille ja asettaa niiden tekemiselle saman kolmen kuukauden aikarajan. Lapsiperheiden palvelujen vastuualue tekee kevään 2007 aikana suunnitelman alkuvaiheen tilannearvioinnin tehostamisesta siten, että ne tehdään kaikille asiakkaille kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta tai ilmoituksesta.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Laura Räty) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Laura Räty) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Laura Rädylle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN EDUSTAJAN VALITSEMINEN UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN VUOSINA 2007-2008

 

Khs 2007-877

 

Stj toteaa, että Kvsto päätti 27.11.1996 (asia 12) hyväksyä otsikossa mainitun kuntayhtymän perussopimuksen.

 

Kuntalain 81 §:n mukaan yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus joko kokouskohtaisesti tai päättämäkseen toimikaudeksi, jollei muusta menettelystä ole päätetty.

 

Kaupungin edustajana kuntayhtymän yhtymäkokouksissa on vuosina 2005-2006 ollut sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö Seppo Saine ja hänen henkilökohtaisena varaedustajanaan kehittämiskonsultti Roger Nordman, molemmat sosiaalivirastosta. Sosiaalivirasto esittää, että yhtymäkokousedustajaksi nimettäisiin edelleen sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö Seppo Saine ja varaehdustajaksi kehittämiskonsultti Roger Nordman.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee valita kaupungin edustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2007-2008 sosiaalisen kuntoutuksen päällikön Seppo Saineen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen kehittämiskonsultti Roger Nordmanin.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle, os. Kylä-Katilantie 181  05950 Hyvinkää, valituille henkilöille, sosiaalivirastolle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


4

2.5.2007 pöydälle pantu asia

APULAISOIKEUSKANSLERIN PÄÄTÖS KOULUTERVEYDENHUOLTOA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2006-1635

 

Apulaisoikeuskansleri on ottanut omana aloitteenaan tutkittavaksi kouluterveydenhuollon toteutumisen ja lähettänyt 13.2.2007 antamansa asiaa koskevan päätöksensä tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle sekä jäljennöksen tiedoksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle.

 

./.                   Päätös kokonaisuudessaan oli esityslistan 2.5.2007 asian 1 liitteenä 1.

 

Apulaisoikeuskansleri viittaa tutustumis- ja tarkastuskäyntiinsä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen 30.5.2006, jolloin yhtenä teemana oli kouluterveydenhuolto. Käynnillä saamansa tiedon perusteella hän toteaa, että kouluterveydenhuollon mitoitukset näyttävät Helsingissä alittavan merkittävästi sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksen (STM:n oppaita 2004:8) mukaiset suositukset. Tarkastushavaintojen mukaan Helsingin kaupungilla oli kouluterveydenhoitajia 1 / 720 oppilasta ja lääkäreitä 1 / 6050 oppilasta.

 

Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt 2.8.2006 sosiaali- ja terveysministeriötä esittämään näkemyksensä siitä, miten kouluterveydenhuolto tällä hetkellä toteutuu, miten laatusuosituksia noudatetaan ja onko kouluterveydenhuollon laatusuosituksen noudattamisessa ja kouluterveydenhuollon järjestämisen ja toteutumisen valvonnassa mahdollisesti puutteita. Sosiaali- ja terveysministeriö on 29.11.2006 antanut lausuntonsa, johon on liitetty ministeriön lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastoilta pyytämät lausunnot. Lausunnossa tarkastellaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toteutumista koko maassa, ei erityisesti Helsingin tilannetta. Sosiaali- ja terveysministeriö on käyttänyt lausunnon valmistelussa myös Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksen 136/2006 (Kouluterveydenhuollon laatusuositus – suosituksen ohjausvaikutus kuntien toimintaan) tietoja.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lääninhallituksilta saatujen lausuntojen perusteella mm., että kouluterveydenhuollon laatusuositukset eivät toteudu kokonaisuudessaan minkään läänin alueella. Erot eivät ole suuria läänien välillä, vaan erot löytyvät kuntien väliltä. Lääninhallitusten mukaan oppilasmäärät ovat liian suuria sekä terveydenhoitajilla että lääkäreillä, jolloin kouluterveydenhuollon toteutuminen ohjeiden ja suositusten mukaan ei onnistu. Suurin puute on koululääkäreistä.

 

Apulaisoikeuskansleri toteaa päätöksessään mm. että sekä lääninhallitusten että sosiaali- ja terveysministeriön lausuntojen mukaan laatusuositusten ohjaava vaikutus kouluterveydenhuoltoon on puutteellista. Suosituksia ei koeta kaikilta osin perustelluiksi. Suosituksiin ja niihin liittyviin minimimitoituksiin suhtaudutaan kriittisesti. Koska suositukset eivät ole juridisesti sitovia, esimerkiksi kuntapäättäjien erilaiset näkemykset ja arviot siitä, minkälainen toiminnan taso on tarpeellinen tai realistinen, saattavat johtaa suosituksen noudattamatta jättämiseen tai soveltamiseen suosituksista poikkeavalla tavalla. Erot kuntien välillä johtavat siten oppilaiden epäyhdenvertaiseen asemaan palveluiden saannissa.

 

Apulaisoikeuskansleri pitää oikeansuuntaisena sosiaali- ja terveysministeriön johtopäätöstä valmistella vuoden 2007 aikana kouluterveydenhuollon palveluja koskeva asetus, koska kunnat eivät ole järjestäneet kouluterveydenhuollon palveluja kouluterveydenhuollosta annetun ohjeistuksen mukaisesti. ”Kouluterveydenhuollon toteutuminen asianmukaisesti ja yhdenvertaisuuden edellyttämällä tavalla näkyy vaativan nykyistä velvoittavampaa ohjauskeinoa. Kun ohjauksen velvoittavuutta lisätään, parannetaan samalla myös valvonnan mahdollisuuksia.”

 

Opetuslautakunta selvittää lausunnossaan 27.3.2007 mm. oppilashuollon perusteita, kouluterveydenhuollon laatusuosituksia, 1.1.2008 voimaan tulevan lastensuojelulain velvoitteita kunnan sosiaali- ja terveydenhuollolle sekä opetustoimelle, valtioneuvoston perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta antaman asetuksen velvoitetta oppilashuollon edistämiseen sekä oppilashuoltopalveluja.

 

Lautakunta toteaa, että kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmalinjausten mukaisesti jokaisessa koulussa on moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia ylläpitävään ja edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Oppilashuoltotyö edellyttää yhdessä laadittuja suunnitelmia. Koululla tulee olla toimintamallit kriisi-, kiusaamis-, väkivalta-, syrjintä- ja häirintätilanteiden sekä päihteiden kokeiluun ja käyttöön liittyvien ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä terveys-, sosiaali-, nuorisotoimen sekä muiden toimijoiden kanssa.

 

Helsingin opetustoimen vuosien 2007–2009 strategisten linjausten mukaan yhteistyötä lisätään kaupungin sisällä erityisesti oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Sosiaalista eheyttä tuetaan ja syrjäytymiskehitykseen puututaan varhain yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Opetustoimen vuoden 2007 valtuustotason tavoitteena on, että hallintokuntien välistä yhteistyötä, toimintojen rajapintoja ja yhteistyömuotoja selkiytetään oppilashuollossa. Tätä varten opetustoimen johtaja on asettanut mm. oppilas- ja opiskelijahuollon yhteistyöryhmän sekä työryhmän selkiyttämään kouluvalmiustutkimuksiin liittyvää työnjakoa. Opetusviraston oppilashuollon sekä terveyskeskuksen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon edustajat tapaavat säännöllisesti. Opetusvirasto järjestää moniammatillista täydennys- ja henkilöstökoulutusta mm. oppilashuoltoryhmille.

 

Oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon tarvetta sen osana arvioitaessa on lisäksi syytä ottaa huomioon sekä erityisopetusta saavien oppilaiden että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän lisääntyminen. Oppilashuollon tarvetta koulussa lisää myös lastensuojelun toimenpiteitä vaativat tilanteet, joissa moniongelmaiset perheet eivät saa tarvitsemaansa apua esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmiinsa. Myös psykiatriseen arvioon, hoitoon ja kuntoutukseen pitkään pääsyä odottavien lasten ja nuorten tilanteiden kriisiytyminen aiheuttaa kouluyhteisössä monenlaisia ongelmia.

 

Opetuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi opetus-, terveys-, sosiaali- ja nuorisotoimen tiivis ja konkreettinen yhteistyö on välttämätöntä. Tuloksellisen yhteistoiminnan perustaksi tarvitaan kunnassa yhdessä luotuja tavoitteita, toimintasuunnitelmia ja -malleja sekä ylisektorisia johtamisrakenteita. Asetusta kouluterveydenhuollon toteutumiseksi yhdenvertaisuuden edellyttämällä ja asianmukaisella tavalla voidaan pitää perusteltuna.

 

Opetuslautakunta katsoo, että apulaisoikeuskanslerin esiin nostama kouluterveydenhuollon laatusuositusten mukaisten palveluiden saatavuus on varmistettava. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. kouluterveydenhoitajien ja koululääkärien määrä pitää nostaa vastaamaan laatusuosituksen määrää ja että palveluita on tasa-arvoisesti saatavilla kouluissa eri puolilla Helsinkiä.

 

Lisäksi opetuslautakunta katsoo, että kouluterveydenhuollon toimintasuunnitelma on tuotava myös opetuslautakunnan käsittelyyn sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisesti.

 

./.                   Opetuslautakunnan lausunto oli kokonaisuudessaan esityslistan 2.5.2007 asian 1 liitteenä 2.

 

Terveyslautakunta toteaa 3.4.2007 mm., että Helsingin terveyskeskus tuottaa koulu- tai opiskeluterveydenhuollon palveluja runsaalle 100 000:lle Helsingissä opiskelevalle koululaiselle tai opiskelijalle. Näistä peruskoululaisia on 48 277, lukiolaisia 14 050, aikuislukiolaisia 3018, toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia 14 860 ja ammattikorkeakouluissa opiskelevia 20 990. Ulkokuntalaisten määrä on huomattava. Peruskoululaisista on ulkokuntalaisia 6 %, lukiolaisista 19 % ja opiskelijoista 40%. Lisäksi opiskelijoista on ulkomaalaisia 5 %.

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on ollut vuoden 2004 alusta alkaen oma hallinnollinen vastuualueensa Helsingin terveyskeskuksen terveysasemat -osastossa. Vuonna 2006 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimipisteisiin tehtiin 207 385 käyntiä ja 4950 ryhmäkäyntiä. Helsingin terveyskeskus on osoittanut koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon henkilöstövoimavaroja 117,5 terveydenhoitajaa (lisäksi 3 varahenkilöä), 17 lääkäriä, 2 psykiatrista sairaanhoitajaa ja 1 psykologin. Edellä mainittujen lisäksi 3 terveydenhoitajaa toimii nuorten syrjäytymisen ehkäisemistyössä kolmessa toimipisteessä, Luotsissa, Itäluotsissa ja Koillisväylässä. Luotsi on etsivän työn ryhmä, joka toimii nuorten omilla kokoontumispaikoilla. Itäluotsi ja Koillisväylä toimivat erityistukea tarvitsevien 12–15 -vuotiaiden nuorten parissa. Helsingin kouluterveydenhuollon henkilöstö on pysyvää ja vakanssien täyttöaste on 100 %.

 

Helsingin kouluissa ja opiskelijaterveydenhuollon yksiköissä toimii terveyskeskuksen palkkaaman henkilöstön lisäksi psykologeja ja kuraattoreja, jotka Helsingin kaupungin työnjaon mukaisesti ovat opetusviraston henkilökuntaa.

 

Helsingin kouluterveydenhuollon omana mitoitussuosituksena on ollut yksi terveydenhoitaja 800 peruskoululaista kohden.  Lääkäreiden mitoitussuosituksena on ollut yksi lääkäri 6000 peruskoululaista kohden. Sosiaali- ja terveysministeriön mitoitussuosituksessa oppilasmäärät ovat pienemmät kuin Helsingin omassa suosituksessa. Yhtä kokopäiväistä terveydenhoitajaa kohden tulisi STM:n suosituksen mukaan olla 600 peruskoululaista. Lisäksi suosituksessa todetaan, että paikalliset olosuhteet, yhteistyö, psykososiaalisen työn vaativuus, erityistukea vaativien koululaisten määrä, koulujen lukumäärä sekä koulupsykologin ja -kuraattorin saatavuus on huomioitava voimavarojen riittävyyttä arvioitaessa. Lääkärimitoituksen osalta ministeriön ohje suosittaa, että kouluterveydenhuollon lääkärillä on 500 oppilasta kohden yksi työpäivä viikossa tai kokopäiväisellä koululääkärillä on korkeintaan 2100 koululaista.

 

Helsingin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yksikkö on tavoitteellisesti suunnannut henkilöstövoimavaroja erityisesti nuorimpien ikäluokkien terveyden edistämiseen ja syrjäytymiskehityksen ehkäisyyn. Vuonna 2007 kohdennetaan 78 terveydenhoitajan työpanos peruskouluihin. Lääkäreistä valtaosa, eli 10 lääkärin työpanos on kohdennettu kouluterveydenhuoltoon eli peruskouluihin.

 

Tämänhetkinen Helsingin kouluterveydenhuollon mitoitus on 618 koululaista yhtä terveydenhoitajaa kohden peruskouluissa, mikä on lähes STM:n suosituksen mukainen ja huomattavasti parempi kuin apulaisoikeusasiamiehen mainitsema 720 oppilasta/ terveydenhoitaja. Lääkäriä kohden peruskoululaisten määrä on 4827, mikä ylittää selvästi STM:n suosituksen. Peruskouluihin tulisi STM:n mitoitussuosituksen perusteella lisätä 9 lääkärin työpanos.

 

Väestöennusteen mukaan vuoteen 2015 mennessä 7-15 -vuotiaiden määrä vähenee Helsingissä lähes 8000:lla ja 16 - 24 -vuotiaiden määrä lisääntyy noin 2000:lla.  Peruskouluikäisten eli 7-15 -vuotiaiden ikäryhmän pieneneminen tulee vapauttamaan terveydenhoitajatyöpanosta peruskouluilta opiskeluterveydenhuoltoon.

 

Terveyskeskus lisää vielä vuoden 2007 aikana talousarvionsa mukaisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon 1 lääkärin, 1,5 terveydenhoitajaa ja 3 psykiatrista sairaanhoitajaa.  Koululaiset ja opiskelijat käyttävät koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kohdennettujen palvelujen rinnalla sairauksien hoitoon terveysasemien lääkäri- ja terveydenhoitajapalveluja, jotka eivät sisälly kouluterveydenhuollon mitoituslaskelmiin.  Helsingissä on lisäksi perheitä varten ympärivuorokautisia päivystyspalveluja ja neuvontapuhelin (09 10023). Lasten ja nuorten terveyden edistämiseen osallistuvat myös opetusviraston koulukuraattori ja psykologit. Terveyskeskus on vahvistanut lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja palkkaamalla psykiatrisia sairaanhoitajia koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Tämä resurssi täydentää palveluja ja tulisi ottaa huomioon mitoituksia laskettaessa. 

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yksikkö on viime vuosina tavoitteellisesti suunnannut henkilöstövoimavaroja erityisesti nuorimpien ikäluokkien terveyden edistämiseen ja syrjäytymiskehityksen ehkäisyyn. Se näkyy peruskouluissa työskentelevien terveydenhoitajien vastuulla olevien oppilasmäärien laskuna. Koululaisilla on kouluterveydenhuoltoon kohdennettujen suorien voimavarojen lisäksi käytössään psykiatristen sairaanhoitajien sekä terveysasemien lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut. Peruskoululaisten hyvinvointia ja kasvua tukevat myös opetusviraston tarjoamat kuraattori- ja koulupsykologipalvelut.

 

./.                   Terveyslautakunnan lausunto oli kokonaisuudessaan esityslistan 2.5.2007 asian 1 liitteenä 3.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lausunnossaan 3.4.2007, että Helsingissä on viime vuosina panostettu koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä niiden sisältöä kehittämällä että resursseja lisäämällä. Vuoden 2007 talousarviossa on hyväksytty vähintään kahden lääkärin lisäys kouluterveydenhuoltoon ja vuoden 2008 talousarvion raami mahdollistaa resurssien lisäämisen edelleen. Terveyslautakunta tekee talousarvioesityksensä toukokuun loppuun mennessä ja voi suunnata resursseja haluamallaan tavalla. Khs on korostanut talousarvion laatimisohjeisiin sisältyvissä kannanotoissaan myös erityisesti ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen työtapojen tärkeyttä ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamista eri hallintokuntien toiminnassa.

 

./.                   Stj toteaa, että esityslistan 2.5.2007 asian 1 liitteenä 4 oli kaupungin tietokeskuksen ja STAKESin tilasto perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynneistä 1994-2005 myös kouluterveydenhuollon osalta. Kuten terveyslautakunnan lausunnosta ilmenee Helsingin kouluissa ja opiskelijaterveydenhuollon yksiköissä toimii terveyskeskuksen palkkaaman henkilöstön lisäksi psykologeja ja kuraattoreja, jotka kaupungin työnjaon mukaisesti ovat opetusviraston henkilökuntaa. Perusopetuslinjalla on 39 koulupsykologin ja 47 koulukuraattorin tointa ja ruotsinkielisellä koulutuslinjalla 5 koulupsykologin ja 5 koulukuraattorin tointa. Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla on 8 psykologin ja 10 kuraattorin tointa. Koululaiset ja opiskelijat käyttävät koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon kohdennettujen palvelujen rinnalla sairauksien hoitoon terveysasemien lääkäri- ja terveydenhoitajapalveluja, jotka eivät sisälly kouluterveydenhuollon mitoituslaskelmiin.

 

Kouluterveydenhoitajien ja koululääkäreiden määrän nostaminen on talousarviokysymys ja ratkaistaan talousarvion käsittelyn yhteydessä. Yhteistyötä kaupungin hallintokuntien välillä sen sijaan voidaan aina tiivistää.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi apulaisoikeuskanslerin 13.2.2007 antaman kouluterveydenhuollon toteutumista koskevan päätöksen sekä opetuslautakunnan, terveyslautakunnan ja talous- ja suunnittelukeskuksen päätöksestä antamat lausunnot.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa, terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa tiivistämään yhteistyötään koulu- ja oppilasterveydenhuoltoa koskevissa asioissa keskenään ja tarvittaessa muiden hallintokuntien kanssa.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen opetuslautakunnalle, terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITTEET

Liite 1

Apulaisoikeuskanslerin päätös 13.2.2007

 

Liite 2

Opetuslautakunnan lausunto 27.3.2007

 

Liite 3

Terveyslautakunnan lausunto 3.4.2007

 

Liite 4

Tietokeskuksen ja STAKESin tilasto perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynneistä 1994-2005

 

 

 

 


5

2.5.2007 pöydälle pantu asia

VT TERHI PELTOKORVEN TOIVOMUSPONSI: KOKONAISSELVITYKSEN JA SUUNNITELMAN TEKEMINEN PERUSKOULUJEN KOULUTERVEYDENHUOLLOSTA

 

Khs 2006-2550

 

Stj ilmoittaa, että käsitellessään 15.11.2006 talousarviota vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2007 – 2009 Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

7 (15)            "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että peruskoulujen kouluterveydenhuollosta tehdään kokonaisselvitys ja suunnitelma STM:n suositustenmukaisen henkilöstömitoituksen saavuttamisesta.” (Terhi Peltokorpi, äänin 60-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Terveyslautakunta toteaa (3.4.2007), että Helsingin terveyskeskus tuottaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja runsaalle 100 000:lle Helsingissä opiskelevalle koululaiselle ja opiskelijalle, joista peruskoululaisia on 48 277. Peruskoulujen oppilaista on noin 6 % ulkokuntalaisia. Terveyslautakunta keskittyy vastauksessaan peruskoulujen henkilöstömitoituksiin.

 

Tämän hetkinen terveydenhoitajien mitoitussuositus Helsingin peruskouluihin suuntautuvassa kouluterveydenhuollossa on yksi terveydenhoitaja 800 peruskoululaista kohden. Lääkäreiden mitoitussuosituksena on yksi lääkäri 6000 peruskoululaista kohden.

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yksikkö on tavoitteellisesti suunnannut henkilöstövoimavaroja erityisesti nuorimpien ikäluokkien terveyden edistämiseksi ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Yksikköön on lisätty vuosina 2004 - 2006 neljän lääkärin, yhdeksän terveydenhoitajan ja kahden psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssit. Terveydenhoitajien vakansseista kolme on sijoitettu varahenkilöstöön. Tänä vuonna yksikkö saa vielä yhden lääkärin, 1,5 terveydenhoitajan ja kolme psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssit.

 

Vuonna 2007 terveyskeskuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 117,5 terveydenhoitajan kokonaistyöpanoksesta on suunnattu 78 terveydenhoitajan työpanos peruskouluihin. Yksikössä on 10 omaa lääkärin vakanssia ja lisäksi terveysasemilta saadaan lisäksi seitsemän lääkärin työpanos. Lääkäreiden kokonaistyöpanoksesta valtaosa on kohdennettu kouluterveydenhuoltoon eli peruskouluissa on käytössä noin 10 lääkärin työpanos. Edellä mainittujen lisäksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on 1 psykologi, 2 psykiatrista sairaanhoitajaa ja 3 terveydenhoitajan varahenkilöä. Peruskoululaisten hyvinvointia ja kasvua tukevat myös opetusviraston tarjoamat kuraattori- ja koulupsykologipalvelut.

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on osoittanut resursseistaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi moniammatillisesti toteutettavaan alueelliseen toimintaan Luotsissa, Itäluotsissa ja Koillisväylässä kuhunkin yhden terveydenhoitajan. Luotsi on etsivän työn ryhmä, joka toimii nuorten omilla kokoontumispaikoilla. Itäluotsissa ja Koillisväylässä on erityistukea tarvitsevien 12 - 15 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen vahvistamisen tiimit, jotka toimivat yhteistyössä kodin, koulun ja vapaa-ajan toimintojen kanssa. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön mitoitussuosituksessa oppilasmäärät ovat matalammat. Yhtä kokopäiväistä terveydenhoitajaa kohden tulee olla 600 peruskoululaista. Lääkärimitoituksen osalta ministeriön ohje suosittaa, että kouluterveydenhuollon lääkärillä on 500 oppilasta kohden yksi työpäivä viikossa tai kokopäiväisellä koululääkärillä on korkeintaan 2100 koululaista.

 

Tämän hetken kouluterveydenhuollon mitoitus on siis 618 koululaista yhtä terveydenhoitajaa kohden peruskouluissa, mikä on lähes STM:n mitoituksen mukainen. Lääkäriä kohden peruskoululaisten määrä on 4827, mikä ylittää selvästi STM:n suosituksen. Peruskouluihin tulisi STM:n mitoitussuositusten mukaisesti lisätä 9 lääkärin työpanos.

 

Kouluterveydenhuollon henkilöstöllä on hyvä kliininen ammattitaito sekä perehtyneisyys terveyden edistämiseen. Henkilöstön osaamista on systemaattisesti kehitetty ja terveysneuvontaa on kohdistettu erityisesti päihteiden käytön vähentämiseen.  Henkilöstö on pysyvää ja vakanssien täyttöaste on 100 %.

 

Kansanterveyslakiin on tänä vuonna hyväksytty muutoksia opiskelijaterveydenhuoltoa koskeviin säädöksiin ja muutoksilla tulee olemaan vaikutuksia myös kouluterveydenhuoltoon.

 

Terveyslautakunta toteaa yhteenvetona, että terveyskeskuksen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yksikköä johdetaan yhtenä kokonaisuutena ja sillä on selkeä toimintasuunnitelma, joka sisältää henkilökunnan mitoituslaskelmat. Toiminnan sisältöjä on kehitetty ja toiminnan laatua seurataan laatumittauksilla. Yksikkö on viime vuosina tavoitteellisesti suunnannut henkilöstövoimavaroja erityisesti nuorimpien ikäluokkien terveyden edistämiseksi ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi, mikä johdosta peruskoulujen terveydenhoitajamitoitus on lähes STM:n mitoitussuositusten mukainen. Lääkärimitoituksen saavuttaminen edellyttää 9 lääkärin vakanssin lisäämistä. Koululaisilla on kouluterveydenhuoltoon kohdennettujen resurssien lisäksi käytössään terveysasemien lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut, jotka eivät sisälly kouluterveydenhuollon mitoituslaskelmiin. 

 

Terveyskeskuksessa selvitetään parhaillaan ensi vuoden resurssitarpeita. Mikäli vuonna 2008 halutaan saavuttaa STM:n mitoitussuositukset Helsingin kouluterveydenhuollossa peruskoulujen lääkäriresurssien osalta, edellyttää se noin 0,5 milj. euron lisämäärärahan osoittamista terveyskeskukselle. Terveyslautakunta edellyttää, että jo vuoden 2008 talousarvioesitykseen sisällytetään esitys kouluterveydenhuollon lääkäreiden lisäämisestä asteittain. Lautakunta toteaa lopuksi, että opiskeluterveydenhuollon puolella henkilöstöresurssien vakanssilisäystarpeet ovat suuremmat.

 

Terveyslautakunnan edellä oleva lausunto syntyi yksimielisesti äänin 9 - 0 puheenjohtaja Ikävalkon jäsen Haukan kannattamana tekemän muutosesityksen mukaisena.

 

Esittelijän kannatuksetta jääneen ehdotuksen mukaan:

 

-       lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen lopussa olisi tullut olla seuraava virke: ” Väestöennusteiden mukaan vuoteen 2015 mennessä 7-15 -vuotiaiden eli peruskouluikäisten määrä vähenee lähes 8000:lla, mikä vaikuttaa peruskoulujen kouluterveydenhuollon resurssitarpeita vähentävästi ” sekä

-       lausunnon viimeisen kappaleen toiseksi viimeisenä lauseena olisi tullut olla päätökseksi tulleen lauseen: ”Terveyslautakunta edellyttää, että jo vuoden 2008 talousarvioesitykseen sisällytetään esitys kouluterveydenhuollon lääkäreiden lisäämisestä asteittain” sijasta seuraava kannanotto: ” Ottaen huomioon kaupunginhallituksen asettamat kustannustavoitteet ja terveyskeskuksen talousarvioraamit, ei lisäysten esittäminen terveyskeskuksen omaan talousarvioon ole mahdollista ”.

 

Stj toteaa, että opetusviraston palveluksessa olevat koulupsykologit ja koulukuraattorit eivät sisälly kouluterveydenhuollon mitoituslaskelmiin. Perusopetuslinjalla on 39 koulupsykologin ja 47 koulukuraattorin tointa ja ruotsinkielisellä koulutuslinjalla 5 koulupsykologin ja 5 koulukuraattorin tointa. Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla on 8 psykologin ja 10 kuraattorin tointa. Kouluterveydenhuollon lääkäreiden lisääminen on talousarvioasia, joka ratkaistaan talousarvion käsittelyn yhteydessä.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Peltokorpi ) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Terhi Peltokorpi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Peltokorvelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184