Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 3.12.2013 klo 15.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Helsingin yleiskaava - Kaupunkikaava, visio 2050 (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä 22.10.2013 päivätyn Vision 2050 liitteineen Helsingin yleiskaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus
Lovén Jape + Rautava Risto
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä 22.10.2013 päivätyn Vision 2050 liitteineen Helsingin yleiskaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi kuitenkin huomioiden seuraavaa:
Säännöllisen aikataulutetun linjalaivaliikenteen osalta mahdollistetaan liikenteen siirtäminen Vuosaaren satamaan.

Vastaehdotus
Niiranen Matti + Andersson Hennariikka
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä 22.10.2013 päivätyn Vision 2050 liitteineen Helsingin yleiskaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi seuraavin lisäyksin:
- jatkovalmistelussa selvitetään mahdollisuudet laajentaa Helsingin viher- ja virkistysalueita saaristossa ja turvata kaavamerkinnöin näiden alueiden riittävyys tulevaisuudessa. Huomio kiinnitetään myös mahdollisuuksiin kehittää saaria matkailu- ja muiden elinkeinojen näkökulmasta.

Vastaehdotus
Niiranen Matti + Andersson Hennariikka
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä 22.10.2013 päivätyn Vision 2050 liitteineen Helsingin yleiskaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi seuraavin lisäyksin:
- jatkovalmistelussa selvitetään eri vaihtoehdot metro- ja muun raideliikenneverkoston laajentamiseksi.

Vastaehdotus
Rautava Risto + Andersson Hennariikka
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä 22.10.2013 päivätyn Vision 2050 liitteineen  Helsingin yleiskaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi seuraavin lisäyksin:
- jatkovalmistelussa selvitetään mahdollisuudet maanalaisten ratkaisujen hyödyntämiseen monipuolisesti muun muassa liikuntatilojen, kulttuuritilojen ja kaupallisten palveluiden mahdollistajana sekä eri liikkumismuotojen sujuvoittamisessa.

Liitteet

1

Vision pääraportti: Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava, visio 2050

2

Helsingin kantakaupungin laajentaminen - Moottoritiemäisten ympäristöjen maankäytön tehostaminen ja muuttaminen urbaaniksi kaupunkitilaksi

3

Kohti urbaanimpaa Helsinkiä

4

Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille

5

Keskustan rooli yleiskaavan visiossa

6

Jokeri 2 - Maankäytön kehittämisperiaatteet

7

Tiederatikan vaikutusalueen maankäytön kehittämisperiaatteet

8

Esikaupunkien asemanseutujen kehittämisen edellytykset

9

Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus

10

Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050

11

Helsingin ilmastopäästöjen vähentämisen mahdollisuudet yleiskaavassa

12

Arjen saavutettavuus - liikumme jotta saavutamme

13

Saavutettavuuden vaikutus alueiden vetovoimaan

14

Suurkaupungistumisen kaupunkitalouden vaikutus yleiskaavan visioon 2050

15

Helsingin viher- ja virkistysalueet ja kaupunkiluonto

16

Kansainvälinen Helsinki

17

Vuuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa

18

Meri-Helsinki yleiskaavassa

19

Skenaarioista visioihin - Pitkän aikavälin vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja alustavia vision elementtejä

20

Vuorovaikutusraportti 22.10.2013

21

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

22

Mielipidekirjeet

23

Yleiskaavan alkumetrit kaupunkilaisten kanssa - yhteenveto visiovaiheen keskustelusta - marraskuu 2012 - syyskuu 2013

24

Viranomaisneuvottelumuistio 28.11.2012

25

Osa päätöshistoriaa

26

Esikaupunkien asemanseutujen kehittämisen edellytykset, korjattu teknisesti 28.10.2013

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

1

Keski-Pasila, Veturitien eteläosan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12230) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12230 kartta, päivätty 26.11.2013

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12230 selostus, päivätty 26.11.2013

5

Veturitien liikennesuunnitelman eteläosa, Kslk 23.4.2013

6

Tilastotiedot

7

Vuorovaikutusraportti 5.6.2012 sekä keskustelutilaisuuksien 29.9.2010 ja 16.4.2012 muistiot

8

Mielipidekirjeiden lähettäjät -luettelo

9

Kslk:n päätös 12.6.2012, Keski-Pasilan tornialueen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Telakkarannan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot (nro 12100) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Pöydällepanoehdotus: Rautava Risto

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12100 kartta, päivätty 14.8.2012, muutettu 26.11.2013

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12100 selostus, päivätty 14.8.2012, muutettu 26.11.2013

4

Havainnekuva, 26.11.2013

5

Tehdyt muutokset

6

Vuorovaikutusraportti 10.6.2010, täydennetty 29.11.2011, 14.8.2012 ja 26.11.2013 sekä keskustelutilaisuuksien 19.1.2010, 21.9.2011 ja 18.4.2012 muistiot

7

Mielipidekirjeen, muistutuksen ja kirjeen lähettäneet -luettelo

8

Muistutukset ja kirjeet

9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Suutarilan rantapuistoalueen asemakaavan muutosehdotus (nro 12217) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 kartta, päivätty 26.11.2013

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 selostus, päivätty 26.11.2013

5

Havainnekuva, 26.11.2013

6

Muutokset alueen maankäytössä, 26.11.2013

7

Liittyminen viheralueverkostoon

8

Tilastotiedot

9

Vuorovaikutusraportti 26.11.2013, keskustelutilaisuuden 6.9.2012 muistito sekä kokousmuistiot 16.1.2013 ja 19.3.2013

10

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

11

Mielipidekirjeet

12

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman asukaspalautteet kartalla

13

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Keskuspuiston keskiosan (Pirkkolan liikuntapuisto ja Maunulanpuisto) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta tehty muistutus, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot (nro 12185) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Käsittely

Esittelijän tekemä muutosehdotus:
Muutan esitystä siten, että sr-1 määräyksestä poistetaan kappale:
Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla alkuperäisten kantavien rakenteiden, betoniporrassyöksyjen, kaiteiden, alaslaskettujen puukattojen, lattia- ja seinäpintojen, ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien, sekä kiinteiden kalusteiden säilyttäminen.

Palautusehdotus
Rautava Risto + Niiranen Matti
Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Pirkkolan uimahallin suojelua lievennetään siten, että määräys mahdollistaa tilojen muutokset niin, että ne vastaavat nykyajan toiminnallisia vaatimuksia.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutettu esitys
EI-ehdotus: Palautusehdotus / Rautava Risto
JAA: 6, EI: 3, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Jaakkola Henrik, Lovén Jape, Moisio Elina, Nikunlassi Maija, Soininvaara Osmo, Välimäki Heta
EI: Andersson Hennariikka, Niiranen Matti, Rautava Risto

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 kartta, päivätty 26.3.2013, muutettu 26.11.2013

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 selostus, päivätty 26.3.2013, muutettu 26.11.2013

4

Havainnekuva, 26.11.2013

5

Tehdyt muutokset

6

Vuorovaikutusraportti 26.3.2013, täydennetty 26.11.2013 ja keskustelutilaisuuden 5.9.2012 muistio

7

Mielipiteiden, muistutuksen ja kirjeiden lähettäneet -luettelo

8

Muistutus ja kirjeet

9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Sompasaaren alueen asemakaavan muutosehdotus (nro 12200) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12200 kartta, päivätty 3.12.2013

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12200 selostus, päivätty 3.12.2013

5

Havainnekuva 3.12.2013

6

Sompasaaren korttelit 10630-10637 pysäköintivaihtoehtojen rakennetekninen yleissuunnitelma, 30.09.2013, Fundatec Oy, Innovarch Oy, Instakon Oy, Trafik Oy

7

Sompasaaren rantarakenteet rakennetekninen yleissuunnitelma 31.10.2013, SITO Oy/FUNDATEC

8

Tilastotiedot

9

Vuorovaikutusraportti 3.12.2013 ja keskustelutilaisuuden 21.8.2013 muistio

10

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

11

Mielipidekirjeet

12

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan muutosehdotus (nro 12243) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 kartta, päivätty 3.12.2013

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 selostus, päivätty 3.12.2013

5

Havainnekuva, 3.12.2013

6

Liikennesuunnitelma

7

Tilastotiedot

8

Vuorovaikutusraportti 3.12.2013 sekä keskustelutilaisuuksien 13.6.2012 ja 22.8.2012 muistiot

9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

10

Mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Tapulikaupungin Maatullinpuiston eteläosan asemakaavan muutosehdotuksesta tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot (nro 12191) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12191 kartta, päivätty 21.5.2013, muutettu 3.12.2013

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12191 selostus, päivätty 21.5.2013, muutettu 28.5.2013 ja 3.12.2013

4

Tehdyt muutokset

5

Vuorovaikutusraportti 21.5.2013, täydennetty 3.12.2013 sekä keskustelutilaisuuksien 8.12.2011 ja 5.11.2012 muistiot

6

Mielipidekirjeen, muistutuksen ja kirjeen lähettäneet -luettelo

7

Muistutukset ja kirjeet

8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Veturitien liikennesuunnitelmasta annetut lausunnot (a-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Pöydällepanoehdotus: Rautava Risto

Liitteet

1

Piirustus 6179-7

2

Piirustus 6180-7

3

Vuorovaikutusraportti liitteineen

4

Lausunnot

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Virastopäällikkö/Ksv

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousajat vuonna 2014 sekä viranhaltijapäätösten otto-oikeusharkinnasta päättäminen (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Puheenjohtaja

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 03.12.2013

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi