Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 16.12.2014 klo 15.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Helsingin yleiskaava - Kaupunkikaava, luonnos (a-asia) pdf html

 

Päätös
Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen


Esittelijän tekemä muutos esitykseen:
Muutan päätösehdotusta seuraavasti:

Vanha päätösehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää
-  hyväksyä 25.11.2014 päivätyn Helsingin yleiskaavaluonnoksen yleiskaavaehdotuksen laatimisen pohjaksi.
-  asettaa yleiskaavaluonnoksen nähtäville.
Samalla lautakunta päättää
- antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.


Korvataan uudella päätösehdotuksella:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää
-  hyväksyä asettaa nähtäville 25.11.2014 päivätyn Helsingin yleiskaavaluonnoksen.
Samalla lautakunta päättää
-  antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti seuraavat vastaehdotukset:

Niiranen Matti + Rautava Risto
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, että yleiskaavan jatkovalmistelussa tarkastellaan sitä, kuinka voidaan säilyttää Talin alueen nykyiset liikuntapaikat, minkä lisäksi tarkastellaan Talin 18-reikäisen golfkentän toimintaedellytyksiä. Samassa yhteydessä tarkastellaan sitä, miten eri ratkaisut vaikuttavat asuntorakentamiseen ympäröivällä alueella (Pajamäki, Pitäjänmäki ja Munkkivuori ym.).

Niiranen Matti + Rautava Risto
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, että yleiskaavan toteutusohjelman valmistelun yhteydessä selvitetään kaupunkibulevardien teknistaloudellinen toteuttamisaikataulu ja kustannukset.

Niiranen Matti + Rautava Risto
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, että yleiskaavan toteutusohjelman valmistelun yhteydessä selvitetään se, miten kaupunkibulevardit vaikuttavat katuverkon välityskykyyn ja toimivuuteen.

Lovén Jape + Buttler Pekka
Pienennetään Pohjois-Vuosaaren asuntovaltaista aluetta pohjoisesta siten, että Mustavuoren kokonaisuus säilyy rakentamattomana.

Lovén Jape + Buttler Pekka
Poistetaan Meri-Rastilan metsäalueelta merkintä asuntovaltainen alue ja pienennetään asuntovaltaista aluetta Meri-Rastilan länsireunalla.

Buttler Pekka + Rautava Risto
Selvitetään kuinka voidaan turvata virkistys-, luonto- ja suojeluarvot sekä mahdollismman esteetön pääsy rannoille Ramsinniemen alueella.

Moisio Elina + Buttler Pekka
Yleiskaavaa valmisteltaessa selvitetään, kuinka voidaan turvata virkistys-, luonto- ja  suojeluarvot Pornaistenniemen alueella.

Soininvaara Osmo + Moisio Elina
Liike- ja palvelukeskusaluetta Pitäjänmäellä laajennetaan Pitäjänmäentien itäpuolelle.

Soininvaara Osmo + Moisio Elina
Toimitila-alue: Aluetta kehitetään ensisijaisesti toimitilojen...

Soininvaara Osmo + Moisio Elina
Liike- ja palvelukeskusaluetta Pitäjänmäellä laajennetaan Pitäjänmäellä Pitäjänmäentien itäpuolelle.

Soininvaara Osmo + Moisio Elina
Yleiskaavan seuraavassa käsittelyvaiheessa näytteillä olon jälkeen lisätään kaavamääräys tai -merkintä, jolla varmistetaan luonnonsuojeluun varatun alueen huomioiminen yksityiskohtaisdemmassa suunnittelussa. Kaavamääräys tai merkintä valmistellaan yhteistyössä luonnonsuojeluohjhelmaa laativien hallintokuntien kanssa.

Rautava Risto + Niiranen Matti
Kaavakartalla Herttoniemessä laajennetaan ”Liike-ja palvelukeskusta” - aluetta seuraavasti: Liike- ja palvelukeskusta - alueen raja siirtyy Itäväylän kaakkoispuolella alueelle Konemestarinkatu, Laivalahdenkatua pitkin Puusepänkadulle ja Sahaajankadulle.


Seuraavat vastaehdotukset hyväksyttiin äänestyksen jälkeen

Rautava Risto + Niiranen Matti
Viikinrannassa merkitään ”Toimitila-alueeksi” alue, jota rajoittavat Viikintie – Säynäslahden raja (Säynäslahdentien kaakkoispuolella) ja Jokisuunpolku.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus/ Rautava Risto
JAA: 2, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Moisio Elina, Soininvaara Osmo
EI: Andersson Hennariikka, Buttler Pekka, Lovén Jape, Niiranen Matti, Packalén Tom, Rautava Risto, Välimäki Heta
Rautava Risto + Niiranen Matti

Kaavakartan merkintöihin. Merkintää Asuntovaltainen alue A2 muutetaan seuraavasti: ”… Korttelitehokkuus on pääasiassa yli 1,0. Alueen keskeisten...”

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus/ Rautava Risto
JAA: 2, EI: 6, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Lovén Jape, Välimäki Heta
EI: Andersson Hennariikka, Moisio Elina, Niiranen Matti, Packalén Tom, Rautava Risto, Soininvaara Osmo
Tyhjiä: Buttler Pekka

Rautava Risto + Niiranen Matti
Kaavakartan merkintöihin. Merkintää Asuntovaltainen alue A3 muutetaan seuraavasti:”… Korttelitehokkuus on pääasiassa yli 0,4. Alueen pinta-alasta ...”

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus/ Rautava Risto
JAA: 2, EI: 6, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Lovén Jape, Välimäki Heta
EI: Andersson Hennariikka, Moisio Elina, Niiranen Matti, Packalén Tom, Rautava Risto, Soininvaara Osmo
Tyhjiä: Buttler Pekka

Rautava Risto + Niiranen Matti
Lisätään Lahdenväylään rajautuvalla alueelle Viikin keskustan ja Pihlajiston kohdalla liike- ja palvelukeskustaa kuvaavaa merkintää myös Lahdenväylän pohjoispuolelle.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Rautava Risto
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Buttler Pekka, Lovén Jape, Moisio Elina, Välimäki Heta
EI: Andersson Hennariikka, Niiranen Matti, Packalén Tom, Rautava Risto, Soininvaara Osmo

Packalén Tom + Andersson Hennariikka
Yleiskaavan toteutusohjelman valmistelun yhteydessä selvitetään väylien kansirakenteiden kehittämistä kaupunkibulevardien rakenneteknisenä ratkaisuna.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus/ Packalén Tom
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Buttler Pekka, Lovén Jape, Moisio Elina, Välimäki Heta
EI: Andersson Hennariikka, Niiranen Matti, Packalén Tom, Rautava Risto, Soininvaara Osmo


Lisäksi tehtiin seuraava vastaehdotus, joka raukesi, koska sitä ei kannatettu:

Packalén Tom
Yleiskaavan jatkovalmistelussa selvitetään, kuinka Malmin lentokentän kansallisesti merkittävä lentotoiminta voidaan turvata asuntorakentamisen ohella.

Tältä osin Tom Packalén jätti vastaehdotuksensa sisältöisen eriävän mielipiteen.

Liitteet

1

Yleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 25.11.2014

2

Yleiskaavaluonnoksen selostus: Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava, päivätty 25.11.2014

3

Teemakartta: Virkistys- ja viherverkosto 2050

4

Teemakartta: Kaupunkiluonto

5

Teemakartta: Joukkoliikenteen runkoverkko 2050

6

Teemakartta: Tie-, katu- ja baanaverkko 2050

7

Teemakartta: Merellinen Helsinki

8

Teemakartta: Yhdyskuntatekninen huolto

9

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet

10

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

11

Mahdollisuuksien Malmi -  Keskusta, lentokenttä, Pukinmäki ja Jakomäki

12

Käpylä 2050 - Ideasuunnitelma asemanseudun tiivistämisestä

13

Laajasalon alueellinen kehittämissuunnitelma ja kaupunkibulevardi

14

Vuosaaren maankäytön kehittämisperiaatteet

15

Itäkeskus 2050 ideasuunnitelma (Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy)

16

Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt

17

Helsingin kestävä viherrakenne, kaupunkiekologinen tutkimusraportti (Helsingin yliopisto)

18

Meri-Helsinki yleiskaavassa - rannikko, saaristo, meri ja satamatoiminnot

19

Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke (Arkeologiset kenttäpalvelut, Museovirasto)

20

Asuinkorttelit kaupunkibulevardien varrella - Rakentamisen konsepteja (Serum Arkkitehdit Oy)

21

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja - Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

22

Kaupunkibulevardien ilmanlaatuselvitys (Ilmatieteen laitos)

23

Korkea rakentaminen Helsingin esikaupunkialueilla

24

Helsinkiin tulevan helikopterikentän sijaintipaikkaselvitys (Ramboll Finland Oy)

25

Yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi

26

Luontovaikutusten arviointi (Ramboll Finland Oy)

27

Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014 (Ramboll Finland Oy)

28

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi (WSP Finland Oy)

29

Kaupallisten vaikutusten arviointi (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Linea Konsultit Oy)

30

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

31

Yleiskaavaluonnoksen KARVI-arviointi

32

Yleiskaavan mukaisen raideliikenneverkon vaikutukset alueiden saavutettavuuteen

33

Karttakysely ja hetket suunnittelijana - Yhteenveto vision ja kaavaluonnoksen välissä käydystä kaupunkilaiskeskustelusta lokakuu 2013 - lokakuu 2014

34

"Hetki suunnittelijana" - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä (Timo Kopomaa)

35

Vuorovaikutusraportti II, 25.11.2014

36

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

37

Mielipidekirjeet

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Herttoniemen yritysalueen Puusepänkadun kortteleiden asemakaavan muutokseksi (nro 12319) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12319 kartta, päivätty 9.12.2014 (korjattu Kslk:n 16.12.2014 esityksen mukaiseksi)

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12319 selostus, päivätty 9.12.2014 (korjattu Kslk:n 16.12.2014 esityksen  mukaiseksi)

5

Havainnekuva, 9.12.2014

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 9.12.2014

9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

10

Mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Mellunmäen Saariseläntien ja Pyhätunturintien alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12329) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 kartta, päivätty 9.12.2014

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 selostus, päivätty 9.12.2014 (korjattu Kslk:n 16.12.2014 esityksen mukaiseksi)

5

Havainnekuva 9.12.2014

6

Tilastotiedot

7

Vuorovaikutusraportti 9.12.2014 liitteineen, täydennetty 16.12.2014

8

Mielipiteen lähettäneet -luettelo

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Atlantinkaaren asemakaavan muutokseksi (nro 12331) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12331 kartta, päivätty 16.12.2014

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12331 selostus, päivätty 16.12.2014

5

Havainnekuva, 16.12.2014

6

Tilastotiedot

7

Vuorovaikutusraportti 16.12.2014 liitteineen

8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Atlantinkaaren alueen alustava liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6381-2

 

Asemakaavaosasto

4

Vastine Pasilan keskustakorttelin asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12261) tehtyyn muistutukseen (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Muistutus

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Virastopäällikkö/Ksv

3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 16.12.2014

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi