Helsingin kaupunki

Esityslista

34/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/2

 

16.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat kaupunginvaltuuston sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätökset:

Kaupunginvaltuusto 26.11.2014 § 367

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

A

oikeuttaa kiinteistölautakunnan

muuttamaan Helsingin kaupungin ja SRV Yhtiöt Oyj:n välillä 16.8.2011allekirjoitettua Kalasataman keskuksen toteutussopimusta liitteen 1 mukaisesti;

tekemään toteutussopimuksen muutoksen mukaiset kiinteistökaupan esisopimuksen, kiinteistökaupan esisopimuksen muutoksen, maanalaisten alueiden maanvuokrasopimuksen sekä sosiaali- ja terveysaseman uuden huoneenvuokrasopimuksen; ja

tekemään näihin sopimuksiin tarvittaessa myöhemmin muutoksia, lisäyksiä ja täsmennyksiä edellyttäen, ettei sopimuskokonaisuus muutu olennaisesti toisenlaiseksi.

Toteutussopimuksen muutoksen saa allekirjoittaa vain siinä tarkoitettujen kiinteistökaupan esisopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen muutoksen allekirjoittamisen yhteydessä.

B

kohdassa A tarkoitetun toteutussopimuksen muutoksen perusteella vahvistaa erillistä Kalasataman sosiaali- ja terveysasemaa varten kaavoitettavien tonttien 10627/1 ja 2 myyntihinnaksi 400 euroa kerrosneliömetriltä lukuun ottamatta katutasoon tulevassa asemakaavassa osoitettavia liiketiloja, joiden osalta myyntihinta on 500 euroa kerrosneliömetriltä.

Myyntihintoihin lisätään kahden (2) prosentin vuosittainen korko Kalasataman keskuksen toteutuskilpailun tarjouksen viimeisen jättämispäivän (3.3.2011) ja kaupantekopäivän väliseltä ajalta.

C

kohdassa A tarkoitetun toteutussopimuksen muutoksen mukaisesti muuttaa 26.8.2009 (172 §) vahvistamiaan Kalasataman keskuksen pysäköintilaitoksen maanalaisten alueiden vuokrausperusteita niin, että vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa neljän (4) euron suuruista lattianeliömetrihintaa ja viiden prosentin tuottovaatimusta pysäköintiin käytettävien tilojen osalta, sekä yhden (1) euron suuruista lattianeliömetrihintaa ja viiden prosentin tuottovaatimusta ajotunneleiden ja maanpinnalle ulottuvien jatkoyhteyksien osalta siltä osin kuin edellä mainitut ovat liitteen 2 vihreällä piirretyn alueen ulkopuolella.

Tätä vuosivuokraa ei peritä Kalasataman keskusta palvelevien teknisten tilojen eikä poistumistiekäytävien, portaikkojen eikä muiden kuilurakenteiden alasta. (HEL 2014-012503)

Kaupunginvaltuusto 26.11.2014 § 371

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20058 ja osien kortteleista 20056, 20057 ja 20064 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden sekä venesataman asemakaavaehdotuksen ja katu-, satama- ja vesialueiden asemakaavan muutosehdotuksen 9.12.2010 päivätyn sekä 16.9. ja 2.10.2014 muutetun piirustuksen nro 12270 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta muodostuvat uudet korttelit 20055 - 20061, 20063 - 20070 ja 20072 - 20076.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että kanavan toteuttamisen taloudelliset mahdollisuudet selvitetään ennen tonttien luovutusta, jotta kanavan tuottama tonttimaan arvon nousu koituu kaupungin eikä rakennuttajien eduksi. (Tuomas Rantanen)
(HEL 2013-009388)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 3.12.2014 § 70

Kaupunginvaltuusto on 29.1.2014 hyväksynyt 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi) korttelin nro 30093 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen nro 12205 (Munkkiniemen puistotie 25). Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että Helsingin hallinto-oikeus on 22.8.2014 hylännyt Juha Seppälän tekemän valituksen kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti merkitä päätökset tiedoksi ja todeta, että kaupunginvaltuuston päätöksestä (29.1.2014) on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 21.11.2014, jolloin kaava on tullut voimaan.
(HEL 2011-002770)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 3.12.2014 § 71

Kaupunginvaltuusto on 8.10.2014 hyväksynyt 25. kaupunginosan (Käpylä) korttelien nro 871, 952, 25004, korttelin nro 950 tontin nro 1, korttelin nro 951 tontin nro 2, korttelin nro 25003 tontin nro 1 sekä katuja puistoalueiden asemakaavan muutoksen piirustus nro 12192 (Kisakylä).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 21.11.2014, jolloin kaava on tullut voimaan.
(HEL 2011-004766)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 3.12.2014 § 72

Kaupunginvaltuusto on 8.10.2014 hyväksynyt 33. kaupunginosan (Kaarela, Hakuninmaa) korttelin nro 33101 tontin nro 7 ja puistoalueen asemakaavan muutoksen (piirustus nro 12269, Runonlaulajantie 48).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 21.11.2014, jolloin kaava on tullut voimaan.
(HEL 213-014144)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 3.12.2014 § 73

Kaupunginvaltuusto on 8.10.2014 hyväksynyt 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin nro 47013 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen piirustus nro 12247 (Tanhuantie 1).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 21.11.2014, jolloin kaava on tullut voimaan.
(HEL 2012-002467)

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Kirsi Juntunen, hallintosihteeri, puhelin: 310 37328

kirsi.juntunen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oheismateriaali 1 Sopimusmuutos

2

Oheismateriaali 2 Maanalaisen maanvuokra-alueen ja maanvuokran määräytymisperusteet

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro