Helsingin kaupunki

Esityslista

34/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/1

 

16.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Atlantinkaaren alueen alustava liikennesuunnitelma (a-asia)

HEL 2014-014704 T 08 00 00

Hankenro 2361_2

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6381-2 mukaisen Atlantinkaaren alueen alustavan liikennesuunnitelman.

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu asemakaavaehdotuksen nro 12331 yhteydessä Atlantinkaaren alueen alustava liikennesuunnitelma (piirustus 6381-2). Suunnitelmassa on esitetty asemakaavan mahdollistamat liikennejärjestelyt. Alustavan liikennesuunnitelman perusteella laaditaan asemakaavan muistutusten ja lausuntojen jälkeen tarkennettu liikennesuunnitelma, joka käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Atlantinkaaren alueen länsipuoli liittyy Saukonlaiturin länsiosan liikennesuunnitelmaan (piirustus 6278-2), joka on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 16.9.2014. Pohjoisessa ja idässä Atlantinkaaren alue rajautuu Länsisatamankatuun. Länsisatamankatu välillä Atlantinkatu - Hyväntoivonkatu kuuluu Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaava-alueeseen ja katu on näiltä osin rakenteilla. Länsisatamankatu Hyväntoivonkadusta etelään tullaan kaavoittamaan osana Liikuntapuiston asemakaava-aluetta. Liikuntapuiston asemakaavaehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle alkuvuodesta 2015.

Liikennesuunnitelma

Katuverkko

Atlantinkaaren asemakaava-alue liittyy Jätkäsaaren katuverkkoon Atlantinkadun ja Länsisatamankadun kautta. Asemakaava-alueen länsireunalla kulkeva Atlantinkatu on Jätkäsaaren länsiosaa kiertävä alueellinen kokoojakatu, johon tulee raitiotie. Atlantinkadun katualueen leveys on noin 35 metriä. Atlantinkatuun liittyvät Kanariankuja ja Azorienkuja, jotka ovat tonttikatuja. Länsisatamankatu kaava-alueen itäreunalla on Jätkäsaaren paikallinen kokoojakatu.

Kun koko Jätkäsaari on valmis, Atlantinkadulla liikennettä on noin 7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Länsisatamankadulla noin 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Asemakaava-alueen tonttikatujen ajoneuvoliikenne on vähäistä.

Jalankulku ja pyöräily

Atlantinkatu on osa pyöräliikenteen pääreittiverkkoa ja kadulle on suunniteltu yksisuuntaiset pyörätiet tai -kaistat. Jalankulku ja pyöräily erotetaan tasoerolla toisistaan pyöräteillä. Liittymissä pyörätie tuodaan ajoradan tasoon pyöräkaistaksi. Tonttikaduilla pyöräily on ajoradalla.

Hyväntoivonpuistossa kulkee pohjois-eteläsuuntainen pyöräilyn baanareitti, joka liittyy aiemmin kaavoitetun puiston pohjoisosaan Länsisatamankadun ylittävän sillan kautta. Hyväntoivonpuiston eteläosassa reitiltä on yhteys Azorienkujaa pitkin Atlantinkadun yli Melkinlaiturin kaava-alueelle sekä lisäksi Hyväntoivonpuiston eteläpäätä rajaavalle Melkinlaiturille. Hyväntoivonpuiston poikki järjestetään jalankulun ja pyöräilyn yhteys Saukonlaiturin Bermudankujan suunnasta Hyväntoivonkujan kautta Länsisatamankadulle. Myös Melkinlaituri toimii jalankulun ja pyöräilyn yhteytenä Atlantinkadulta Länsisatamankadulle ja siitä Liikuntapuistoon.

Pysäköinti

Länsipuolen AK-kortteleiden (20828 ja 20829) pysäköintipaikat sijoitetaan kannen alle, mihin järjestetään ajoyhteydet Kanariankujan ja Azorienkujan kautta. Itäpuolen AK-korttelin (20830) pysäköinti on korttelin pohjoispuolella sijaitsevassa pysäköintitalossa, johon järjestetään ajoyhteys Länsisatamankadulta. Pysäköintitaloon tulee yhteensä noin 340 pysäköintipaikkaa. AKS-korttelin pysäköinti järjestetään kortteliin ja pysäköinnin ajoyhteys on Länsisatamankadulta.

Maksullisia vieras- ja asiointipysäköintipaikkoja rakennetaan alueen katujen varsille.

Joukkoliikenne

Atlantinkadulle tulee raitiotie kadun keskelle ajoneuvoliikenteestä erotettuna. Pysäkki sijoittuu Kanariankujan ja Azorienkujan välille ja mitoitetaan kahdelle vaunulle. Atlantinkadulta järjestetään kääntyminen Melkinlaiturin kaava-alueelle sijoittuvalle kääntöraiteelle.

Huolto- ja pelastusreitit

Alue liitetään Jätkäsaaren jätteen putkikeräysjärjestelmään, joten jätehuoltoliikennettä on normaalia vähemmän. Kortteleiden sisälle ja pihoille järjestetään huoltoreitit. Pienten liike- ja myymälätilojen huolto tapahtuu pääosin katualueilta. Näiden tilojen huoltotarpeen täsmentyessä voidaan katualueelta varata harkitusti lastaustilaa.

Pelastusteiden ajoreitit ja likimääräiset nostopaikat sekä katualueet, joille nostopaikka on mahdollista esittää, on esitetty asemakaavaselostuksen liitteenä olevassa viitteellisessä pelastusreittisuunnitelmassa.

Liikenteelliset vaikutukset

Asemakaava-alue tuottaa liikennettä noin 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne jakautuu Atlantinkadulle ja Länsisatamankadulle.

Joukkoliikenneyhteydet paranevat suunnitteilla olevien raitioteiden myötä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet paranevat Atlantinkadun ja Hyväntoivonpuiston reittien toteutuessa.

Kustannukset

Liikennejärjestelyiden kustannukset sisältyvät uuden alueen asemakaavan toteuttamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin.

Jatkotoimenpiteet

Alustavan liikennesuunnitelman perusteella laaditaan asemakaavan muistutusten ja lausuntojen jälkeen tarkennettu liikennesuunnitelma.

Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelmat. Kadut rakennetaan alueen maankäytön rakentamisen tahdissa.

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida pelastusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt.

Esittelijä

va. liikennesuunnittelupäällikkö

Katariina Baarman

Lisätiedot

Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6381-2

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsngin seudun liikenne

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 2

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

HKL-liikelaitoksen johtokunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566