HKM logo KuvapolutBildstigar
Picture Paths


Katajanokka - Töölö
Kallio - Länsi-Pasila
Malmi - Herttoniemi
Puistola


Malmi on varmasti kaikille Helsinkiläisille tuttu kaupunginosa. Lentokenttä, hautausmaa ja sairaala tulevat ehkä ensimmäisenä mieleen. Lisäksi Malmi on pidetty ja omanlaisensa asuinalue, joka on vuosien saatossa kokenut monenlaisia muutoksia.

Hyvillä liikenneyhteyksillä, Vantaanjoella, rautatiellä ja maanteillä oli merkittävä rooli Malmin kehityksessä. Viime vuosisadan alkuun mennessä Malmista olikin kehittynyt Helsingin pitäjän suurin kylä. Asutus oli maaseutumaista aina 1900-luvun alkuun asti, jolloin väestömäärä alueella kasvoi nopeasti ja aseman ja radan ympäristöön muodostui tiivistä pientaloasutusta. Malmi oli myös Helsingin maalaiskunnan hallintokeskus aina vuoden 1946 alueliitokseen asti, jolloin alue liitettiin Helsinkiin.

Ensimmäiset kerrostalot malmille rakennettiin 1960-luvulla, mutta suurimmat muutokset tapahtuivat 1980-luvulla, jolloin rakennettiin Malmin aseman ympäristö ja aluekeskuksen rakentaminen alkoi.

Malmin Kuvapolulla tutustutaan Ylä-Malmin alueeseen.

Kirkonkyläntie 2 / Kyrkobyvägen 2 Markkinatie 3 / Marknädsvägen 3 Malmin raitti 4 / Malms bygata 4
Askartie 5 / Askarlättsvägen 5 Kaviopolku 3 / Hästhovsstigen 3 Kirkonkyläntie 10 / Kyrkobyvägen 10 Anianpellontie / Anianpeltovägen 6
Malmi / Malm

Malm är säkert en välkänd stadsdel för alla Helsingforsbor. Allra först tänker man kanske på flygplatsen, begravningsplatsen och sjukhuset. Därtill är Malm ett omtyckt och personligt bostadsområde som under årens lopp har genomgått mångahanda förändringar.

Bra trafikförbindelser, Vanda å, järnvägen och landsvägarna hade en betydande roll i utvecklingen av Malm. Vid ingången till förra århundradet hade Malm utvecklats till den största byn i Helsingfors socken. Bosättningen var landsortsliknande till början av 1900-talet då befolkningsantalet på området snabbt steg och det bildades tät småhusbebyggelse på områden runt stationen och järnvägen. Malm var också ett förvaltningscentrum i Helsingfors landskommun till dess området år 1946 inkorporerades med Helsingfors.

De första höghusen på Malm byggdes på 1960-talet men de största förändringarna skedde på 1980-talet då stationens omgivning bebyggdes och byggandet av regioncentret inleddes.

På Malms bildstig kan du bekanta dig med Övre Malms område.


Malmi
is a city district that is certainly familiar to all Helsinki residents. The airport, cemetery and hospital may be the first things to spring to mind. In addition, Malmi is a well-liked, original residential area that has undergone many changes with the passing of time.

Good traffic connections, the Vantaanjoki River, the railway and the roads all played a significant part in Malmi’s development. By the early 20th century, Malmi had become the largest village in the parish of Helsinki. The settlement was rural until that time, but then the population started increasing quickly and small houses started rising side-by-side near the station and railway. Malmi was also the administrative centre of the rural municipality of Helsinki until 1946, when it was annexed to Helsinki.

Although Malmi’s first blocks of flats were built in the 1960s, the most significant changes took place in the 1980s, when the Malmi station area was built and construction of the regional centre began.

The Malmi Picture Path presents the Ylä-Malmi area.

Helsingifors stadsmuseumHelsinki City Museumwww.helsinginkaupunginmuseo.fiHelen logo