HKM logo KuvapolutBildstigar
Picture Paths


Katajanokka - Töölö
Kallio - Länsi-Pasila
Malmi - Herttoniemi
Puistola


Kallio
Brahen kentän ja Hämeentien välinen Helsinginkatu on muista Kallion kaduista poiketen tasainen ja väljä puistokatu eli bulevardi. Katukuva on vilkas, paljon liikennettä, kävelijöitä, ravintoloita ja pieniä myymälöitä.

Ennen Helsinginkadun rakentamista alueella oli kosteaa viljelysmaata. Teollistumisen kasvattaessa Helsingin väkilukua ennennäkemättömällä tavalla, katsottiin välttämättömäksi parantaa Pitkänsillan pohjoispuolisten alueiden liikenne- ja asuinoloja. Helsinginkadulle suunniteltiin puistokatua jo vuonna 1887, mutta asemakaava alueelle hyväksyttiin vasta vuonna 1902.

Helsinginkadun tontit rakennettiin suurelta osin 1920-luvulla nopeaan tahtiin. Talot olivat korkeita ja uudenaikaisia ja asunnot pieniä. Katutaso täyttyi liikehuoneistoista. Viimeisen silauksen Helsinginkatu sai vasta 1970-luvulla kun kadun varrelle tehtiin puuistutukset.

Kallion kuvapolulla tutustutaan muuttuvaan Helsinginkatuun vuodesta 1912 lähtien.

Helsinginkatu 26 / Helsingegatan 26 Kaarlenkatu 17 / Karlsgatan 17 Harjukatu 2 / Åsgatan 2
Helsinginkatu 15 / Helsingegatan 15 Helsinginkatu 12 / Helsingegatan 12 Helsinginkatu 4B / Helsingegatan 4B Pengerkatu 29 / Terrassgatan 29
Kallio / Berhall

Berghäll Helsingegatan som är belägen mellan Brahe sportplan och Tavastvägen är till skillnad från andra gator i Berghäll en jämn och vid parkgata, alltså en bulevard. Gatubilden är livlig med mycket trafik, många fotgängare, restauranger och små butiker.

Innan Helsingegatan byggdes bestod området av fuktig odlingsmark. I takt med industrialismen ökade Helsingfors befolkningsantal i en oerhörd takt och därför ansågs det nödvändigt att förbättra trafik- och boendeförhållandena på områdena norr om Långa bron. Man planerade en parkgata på Helsingegatan redan år 1887, men en detaljplan för området godkändes först år 1902.

De flesta tomterna vid Helsingegatan byggdes på 1920-talet i snabb takt. Husen var höga och moderna och bostäderna små. Gatuplanet fylldes med affärslokaler. Den sista knorren fick Helsingegatan först på 1970-talet när man planterade träd längs den.

På Berghälls bildstig kan du bekanta dig med Helsingegatan från och med år 1912.


Kallio
Unlike the other streets in Kallio, Helsinginkatu, running between the Brahe field and Hämeenkatu, is a level and spacious boulevard. The streetscape is lively, with lots of traffic, pedestrians, restaurants and small shops.

Before the construction of Helsinginkatu, the area was moist cultivated land. With industrialisation increasing the population of Helsinki in an unprecedented manner, improvement of the traffic and living conditions on the northern side of the Pitkäsilta bridge was considered essential. The first plans for the Helsinginkatu boulevard were made in 1887, but the town plan for the area was not approved until 1902.

The majority of the plots along Helsinginkatu were rapidly constructed in the 1920s. The buildings were high and modern and the flats were small. The street level was occupied by commercial premises. The finishing touches were put to Helsinginkatu in the 1970s, with the planting of trees along the street.

The Kallio Picture Path familiarises the viewer with the ever-changing Helsinginkatu, starting from 1912.

Helsingifors stadsmuseumHelsinki City Museumwww.helsinginkaupunginmuseo.fiHelen logo