HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

27 - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

7.8.2006 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Lausunnon antaminen Uudenmaan maakuntaohjelman 2007-2010 luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta

3

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen XXXX XXXX:n sekä XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

9

 

2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Helsingin Lämmittäjänkatu 2:n poikkeamishakemuksesta

11

 

3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:n poikkeamishakemuksesta

14

 

4

Vuosaaren erityisasumisen tontin varauksen jatkaminen

16

 

5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle A & M Kiinteistöhallinta Oy:n poikkeamishakemuksesta

22

 

6

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle XXXX ja XXXX XXXX:n poikkeamishakemuksesta

25

 

7

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Helsingin Kasarminkatu 6:n poikkeamishakemuksesta

30

 

8

26.6.2006 pöydälle pantu asia
Ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja koskeva raportti

33

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Liikuntaviraston liikunnanohjausosaston osastopäällikön viran määräaikaisen hoitajan määrääminen sekä viran julistaminen julkisesti haettavaksi

64

 

2

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien asiakasmaksujen täsmentäminen

66

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rantasen (varalla Wallden-Paulig) ja
Dahlbergin (varalla Reinikainen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN 2007-2010 LUONNOKSESTA JA YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA

 

Khs 2006-1250

 

Uudenmaan maakuntahallitus on 24.4.2006 hyväksynyt Uudenmaan maakuntaohjelman 2007–2010 ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen luonnoksen lähetettäväksi laajalle lausuntokierrokselle, mm. kaikkiin pääkaupunkiseudun kaupunkeihin. Lausunnot on pyydetty 11.8.2006 päättyvänä määräaikana. Maakuntaohjelma on tarkoitus valmistella 13.12.2006 kokoontuvan maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Alueiden kehittämisestä annetusta asetuksesta johdettu määräaika maakuntaohjelman valmistelulle päättyy 31.12.2006.

 

Kj toteaa, että maakuntaohjelman valmistelu käynnistyi viipymättä Uudenmaan maakuntasuunnitelman 2030 hyväksymisen jälkeen vuoden 2005 lopussa. Laadintavaiheessa tarkastelut kanavoitiin kuuteen painopistealueeseen/teemaan: elinkeinot, asuminen, koulutus, hyvinvointi, aluerakenne sekä ympäristö ja muu infrastruktuuri. Kunkin teeman valmisteluun nimettiin teemaryhmä kuntien ja muiden maakunnan kehittämisestä vastaavien tahojen edustajista. Helsingin ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien edustus on toteutunut laajasti kaikissa teemaryhmissä.

 

Maakuntaohjelman tavoitteena on koota ja sovittaa yhteen kaikki alueella toteutettavat kehittämisohjelmat. Taustalla ovat pitkän ajan kehitystä hahmottava maakuntasuunnitelma 2030, jonka luonnoksesta Helsingin kaupunginhallitus antoi lausunnon 26.9.2005 (1142 §) hallintokuntien erittäin laajan valmistelun pohjalta, sekä hallinnonaloittaiset ja seutukunnittaiset samoin kuin muiden alueviranomaisten laatimat suunnitelmat ja ohjelmat. Kun lisäksi otetaan huomioon käynnissä oleva vilkas keskustelu kunta- ja palvelurakenteesta ja kaupunki-/metro­polipolitiikasta ja näihin liittyvä sisäasiainministeriön johtama valmistelu, voidaan todeta maakuntaohjelman luonnoksen onnistuvan kokoamaan runsaasta aineistosta hyvin tasapainoisen paketin.

 

Uudenmaan liitto laatii maakuntaohjelman pohjalta vuosittain toteuttamissuunnitelman, joka sisältää esityksen maakunnan talousarvioksi valtion rahoituksen osalta. Ohjelmaluonnoksesta pyydetyssä lausunnossa toivotaan kiinnitettävän huomiota erityisesti aluekehittämisen hallinnonaloittaiseen rahoitustasoon.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan liitolle Uudenmaan maakuntaohjelman 2007–2010 ja ympäristöselostuksen luonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Helsingin kaupunki pitää laadittua ohjelma-asiakirjaa tyydyttävänä ottaen huomioon laatimista hankaloittavan voimakkaan muutos- ja kehitysvaiheen, mm. kunta- ja palvelurakennehankkeen sekä EU:n rakenneohjelmakauden vaihdoksen. Vallitsevassa tilanteessa on kyettävä reagoimaan nopeasti muuttuviin painotuksiin. Tärkeätä on, että maakunnan ajankohtainen toimintatila ja käynnissä olevat kehityshankkeet tunnetaan laajasti, samoin kuin keskeiset ongelmat ja kehittämistarpeet. Laajapohjaisessa valmistelussa on lähtökohtatietojen kokoamiseen selvästi pyritty huolella ja toimintalinjoja on myös arvioitu teemoittaisissa taulukoissa.

 

Maakuntaohjelman kokonaisuus on luonteeltaan kuitenkin enemmän toteava kuin ohjaava, ja jättää maakunnan elinten toimien varaan paljon. Helsingin mielestä tavoitteellisempi edunvalvontalinja kaupunkipolitiikan kehittämiseksi olisi tarpeen Suomen keskeisimmän metropolialueen maakunnassa.

 

EU:n rakenneohjelmarahoitus 2007–2013

 

Sisäasiainministeriön keväällä julkistetussa luonnoksessa Suomen alue- ja rakennepoliittiseksi strategiaksi vuosille 2007–2013  oli voimakas aluepoliittinen painotus. Kaupunkipoliittinen näkemys ja sen edellyttämät valtakunnalliset linjaukset puuttuivat siitä lähes täysin.

 

Maakuntaohjelmaluonnoksessa metropolipolitiikka kuitenkin nostetaan alueellisen kehitystyön keskeiseksi teemaksi (s. 23-24). Maakunnallisessa edunvalvonnassa tuleekin selvemmin korostaa EU:n rakennepolitiikan tavoitteiden toteuttamista kaupunki­seutuja tukevalla tavalla.

 

Helsingin ja yleensä suurten kaupunkien päähuoli rakennepolitiikassa on rahoituksen jako maan sisällä etenkin ’kilpailukyky ja työllisyys’ -tavoitteen alla. Tällä tavoitteella pyritään vastaamaan Lissabonin talouden kasvun ja työllisyyden strategiaan rakennerahastojen keinoin. SM:n luonnoksessa kaupunkeihin kohdistuva rahoitus oli kuitenkin minimaalista, keskimäärin 5 %:n luokkaa, eikä jatkovalmistelussa ole tiettävästi tapahtumassa korjausta.

 

Ohjelmakaudella 2000–2006 (Euroopan aluekehitysrahaston) EAKR-rahoitus Helsingin ja Vantaan Urban II -yhteisöaloiteohjelmassa oli lähes samaa tasoa kuin nyt on suunniteltu koko Etelä-Suomen alueella jaettavaksi uudella ohjelmakaudella. Tällä panostuksella Suomi ei tue Lissabonin strategian toteuttamista EU:n komission tarkoittamalla
tavalla.

 

Kasvun mahdollisuuksiin panostamisen lisäksi Helsingissä tarvitaan välttämättä (Euroopan sosiaalirahaston) ESR-rahoitusta syrjäytymisen torjumiseen ja vakavien sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn; mm. maan suurimmat maahanmuuttajamäärät aiheuttavat erityistarpeita ja ongelmia, joiden hoitaminen vaatii resursseja.

 

Maakuntaohjelman suhde Helsingin yhteisstrategioihin

 

Maakuntaohjelman 2007–2010 painopistealueet asuminen, elinkeinot, koulutus, hyvinvointi, aluerakenne ja liikenne sekä ympäristö ja muu infrastruktuuri sekä niitä toteuttavat toimintalinjat ja painopistealueet ovat pääsääntöisesti Helsingin kaupungin strategisten alueiden ja yhteisstrategioiden suuntaiset. Maakuntaohjelma toteuttaa osaltaan pääkaupunkiseudun yhteiseen visioon perustuvia Helsingin kaupungin strategisia alueita hyvinvointi ja palvelut, kilpailukyky sekä kaupunkirakenne ja asuminen.

 

Maakuntaohjelman konkreettisista toimenpide-ehdotuksista pääosa keskittyy kaupungin strategisista alueista kilpailukyvyn sekä kaupunkirakenteen ja asumisen osalle alueiden kehittämislain tavoitteiden mukaisesti.

 

Maakuntaohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen vaikuttaa keskeisesti pääkaupunkiseudun kaupunkien tiivistyvä yhteistyö. Näiden rinnakkaisten valmisteluprosessien haaste on tuotu esiin ohjelmaluonnoksessa. Ohjelman lopullisessa versiossa tulee pääkaupunkiseudun yhteistyötilanne esittää luonnosta selkeämmin tehtyihin päätöksiin perustuen. Pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustojen 22.5.2006 hyväksymä yhteistyösopimus tulee maakuntaohjelman toteuttamiskaudella vaikuttamaan keskeisesti hankkeiden ja toimenpiteiden priorisointiin pääkaupunkiseudulla. Samoin Helsingin seudun 14 kunnan yhteistyö puolestaan vaikuttaa laajemmin Uudenmaan alueella toteutettaviin hankkeisiin.

 

Elinkeinojen kehittämisen painopistealueella tulee klustereiden kehittämiseen liittyvät kohdat (toimintalinja 2) tarkentaa samansisältöisiksi Culminatum Ltd Oy:n osaamiskeskusohjelmaan 2007–2013 jättämän hakemuksen ja sen jatkovalmistelun mukaisesti. Toimintalinja 1:n kärkihankkeena mainittu pääkaupunkiseudun innovaatiostrategian toteutuksen jatkuminen on varmistettava. Kansainvälisen markkinoinnin
suhteen kaupunginhallitus toteaa, että Uudenmaan kansainvälisessä markkinoinnissa tulee pyrkiä perustetun elinkeinomarkkinointiyhtiön tulevien linjausten mukaisesti markkinoimaan aluetta yhteisesti Helsingin seutuna.

 

Asumisen kehittämisen toimenpidealueella tulee koko Uuttamaata koskevan maankäyttöä, asumista, liikennettä ja työpaikkojen sijoittumista koskevan suunnitelman laatiminen sovittaa kiinteästi yhteen pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen mukaiseen maankäyttöohjelmaan ja asunto-ohjelmaan. Samoin tämä maakunnallinen suunnitelma tulee valmistella kiinteässä yhteistyössä Helsingin seudun 14 kunnan maankäytön, liikenteen ja asumisen suunnittelun kanssa.

 

Asuntoalueiden uudistamiseen ja alueelliseen kehittämiseen varattujen valtion määrärahojen nostaminen sekä perusparannuksen tukeminen ovat Helsingin asuinalueiden kehittämisen kannalta tärkeitä hankkeita. Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla tulee jatkuvasti lukuisia asuinalueita perusparannuksen piiriin. Valtiovarainministeriön esityksessä valtion vuoden 2007 tulo- ja menoarvioksi on ympäristöministeriön hallinnonalalle esitetty luotavaksi vuosia 2006–2010 koskeva asuntoaluekohtainen avustusjärjestelmä Helsingin seudun kunnille. Suurkaupunkiseudun asuinalueiden perusparannuksesta huolehtiminen ehkäisee kansainvälisten esimerkkien mukaan sosiaalisen eriarvoisuuden syvenemistä.

 

Koulutuksen kehittämisen painopistealueella ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkojen riittävyys on keskeinen toimenpide.

 

Hyvinvoinnin kehittämisen painoalueella maakuntaohjelman linjaukset ovat kaupungin strategioiden suuntaiset ja siten asianmukaiset. Näihin liittyvät toimenpiteet ovat kuitenkin pääsääntöisesti kuntien vastuulla. Maakuntaohjelmassa esitetyt kärkihankkeet ja hankekokonaisuudet ovatkin tämän painopisteen osalta yleispiirteisempiä. Kaupunginhallitus toteaa, että maakuntaohjelman viimeistelyssä tulee keskittyä alueiden kehittämislain mukaisesti alueiden kilpailukyvyn takaavan taloudellisen kasvun, elinkeinotoiminnan kehityksen ja työllisyyden parantamisen toimenpiteisiin.

 

Aluerakenteen ja liikenteen kehittämisen painopistealueella tulee maakuntaohjelman kärkihankkeiden priorisoinnin noudattaa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ) ratkaisuja.

 
Ympäristöselostus (vaikutusten arviointi ja osallisuus)

 

Maakuntaohjelman ympäristövaikutuksia kuvaavassa ympäristöselostuksessa on ohjelman yleispiirteisyydestä huolimatta pystytty hyvin kuvaamaan Uudenmaan ympäristön nykytilaa, ongelmia ja suojelutavoitteita. Ympäristöselostusta laadittaessa valittu linja tehdä vaikutusten arviointia ympäristövaikutusten arvioinnin sijaan on johdonmukainen ja kannatettava, sillä ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset vaikutukset usein liittyvät toisiinsa. Selostuksen selkeyttämiseksi tulisi ympäristön tilan kuvaus ja suojelutavoitteet keinovalikoimineen esittää omina kokonaisuuksinaan. Lopullisessa ympäristöselostuksessa olisi suositeltavaa kertoa, millaista osallistuminen on ollut ja miten se on vaikuttanut selostukseen.

 

Selostuksessa tuodaan esiin monet kansainväliset ja kansalliset ympäristön tilan parantamiseen tähtäävät sopimukset ja tavoitteet, jotka eri hallintotasojen toimenpitein tulisi saavuttaa. Suojelutavoitteet, joiden mukaan luonnon monimuotoisuutta on varjeltava, kasvihuonekaasujen syntyä rajoitettava, hiljaisia alueita säilytettävä, vesistöjen laadusta pidettävä huolta ja jätteiden syntyä ehkäistävä ja hyödyntämistä parannettava ovat yhteneviä myös Helsingin omissa suunnitelmissa ja ohjelmissa esitettyjen tavoitteiden kanssa.

 

Ohjelman mukaan Uusimaa profiloituu sekä kansallisesti että kansainvälisesti aktiivisen ympäristöpolitiikan maakuntana. Tämän tulisi näkyä ohjelmassa vahvemmin siten, että metropolipolitiikan painopisteisiin lisättäisiin korkeatasoinen ympäristönsuojelu. Myös ympäristöongelmissa ennaltaehkäisy on kustannustehokkainta. Vaikka Uudellamaalla ja erityisesti Helsingissä pilaantuneet maat ovat aiheuttaneet kalliita kunnostustoimia, on samalla kehitetty alan osaamista käytettäväksi myös muualla. Seudun suurimman rakennusprojektin Vuosaaren sataman esimerkillisen ympäristövastuullisen valmistelun yhteydessä on luotu ympäristöinnovaatioita, jotka ovat herättäneet laajaa kiinnostusta.

 

Sidosryhmäyhteistyössä määriteltyjen maakuntaohjelman toimintalinjojen ympäristövaikutukset ovat myönteisiä, mikäli tavoiteltu kehitys toteutuu. Mm. ympäristön tilaan ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen merkittävästi vaikuttava tavoite yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä ja liikkumistarpeen minimoimisesta on hyvin monen muuttujan summa ja suuri haaste eri suunnittelutasoille.

 

Helsingin seudun asuin- ja työssäkäyntialueet ovat koko ajan laajenemassa. Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen ja seuranta on siten erittäin tärkeää myös maakuntaohjelmatyössä.

 

Kärkihankkeissa mukana olevien maankäyttöä, asumista, liikennettä ja työpaikkojen sijoittumista koskevan suunnitelman laatiminen Uudellemaalle sekä metropolialueen kestävää aluerakennetta ja kasvusuuntia koskevien selvitysten laatiminen kuuluvat toteuttamisohjelman kiireellisimpien hankkeiden joukkoon. Kilpailukykyisen joukkoliikenteen kärkihankkeisiin tulisi ottaa mukaan metroradan laajentaminen ja siinä tärkeimpänä länsisuunnan yhteyden aikaansaaminen ohjelmakaudella. Kohdan Tehokas ja turvallinen liikenneverkko kärkihankkeissa tulee painottaa tieliikenteen meluntorjunnan rahoitustarvetta maakunnan liikennemäärien kasvaessa. Pääkaupunkiseudun pääväylien meluntorjuntaohjelma on päivitetty vuonna 2005

 

Kaikkien tavoiteltujen toimintalinjojen toteutumiseen liittyy huomattavasti riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ohjelmassa todetaan myös, että seudun kehittämistyössä on varauduttava ennalta arvaamattomiin ja nopeisiinkin toimintaympäristön muutoksiin, mutta ei kerrota, onko varautumista suunniteltu.

 

Kehityspolut eivät ilman jatkuvaa seurantaa ja ohjausta johda toivottuun suuntaan. Ohjelmalla tulisi olla esitettyä aktiivisempi rooli myönteisten ympäristövaikutusten aikaansaamiseksi. Maakuntaohjelman toteutuksen ja sen vaikutusten seuranta tulee olemaan keskeinen ohjaustyökalu sekä maakuntaohjelmalle ja sen toteutumisen arvioinnille että vuosittain laadittavalle ja tarkistettavalle toteuttamissuunnitelmalle. Seuranta ja siinä käytettävät indikaattorit tuleekin valmistella ja valita huolella.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan liitolle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 169 2296

 

 

LIITTEET

Liite 1

Uudenmaan maakuntaohjelman 2007-2010 ja ympäristöselostuksen luonnos

 

Liite 2

Tiivistelmä Uudenmaan maakuntaohjelman 2007-2010 luonnosaineistosta, 10.5.2006

 

 

 

 


1

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXX XXXX:N SEKÄ XXXX XXXX:N JA XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1541

 

Kiinteistölautakunta toteaa (6.6.2006) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm.

ja kauppahinta

 

 

 

Laajasalon kylän tila RN:o 1:1101

XXXX XXXX /
XXXX XXXX ja
XXXX XXXX

8.5.2006

315 000 euroa

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä Villingin saaressa sijaitseva Villinge Vesterudd -niminen tila RN:o 1:1101 rakennuksineen. Kiinteistön lisäksi kauppaan sisältyy myös irtaimistoa.

 

Myydyn tilan pinta-ala on 18 250 m2. Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tilalla sijaitsee vuonna 1944 valmistunut 62 k-m2:n suuruinen vapaa-ajan rakennus. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kaupunginvaltuuston vuonna 2003 hyväksymässä yleiskaavassa 2002 tila on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi virkistysalueeksi, jolla on loma-asumista. Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavassa tila on merkitty loma-asuntoalueeksi (RA). Merkinnän mukaan rakentaminen on sallittu loma-asumisen tarpeisiin tehokkuusluvulla (e) 0,02 - 0,03.

 

Tila ei rajoitu kaupungin omistuksessa oleviin maihin.

 

Kauppahinnat ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 315 000 euroa jakaantuu kauppakirjan mukaan siten, että myydyn irtaimiston osuus on 9 000 euroa. Lisäksi kokonaiskauppahintaan sisältyy 1 000 euron arvoinen Oy Villas Ab:n osake, joka oikeuttaa mantereen puolella Jollaksessa auto- ja venepaikkaan sekä jätehuoltoon. Kun kauppahinnasta vähennetään irtaimiston ja osakkeen kauppahinta, jää kiinteistön kauppahinnaksi 305 000 euroa, mikä vastaa yksikköhintaa noin 16,71 euroa/m2 rakennuksineen.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan ei sisälly muita kuin luovutuskirjassa mainitut ehdot.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, koska tila ei rajoitu kaupungin omistuksessa oleviin maihin.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 8.5.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa XXXX XXXX on myynyt Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä sijaitsevan Villinge Vesterudd -nimisen tilan RN:o 1:1101 rakennuksineen XXXX XXXX:lle ja XXXX XXXX:lle.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 8.5.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa XXXX XXXX on myynyt Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä sijaitsevan Villinge Vesterudd -nimisen tilan RN:o 1:1101 rakennuksineen XXXX XXXX:lle ja XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 2

Kauppakirja

 

Liite 3

Sijaintikartta (Laajasalon kylän tila RN:o 1:1101)

 

Liite 4

Kartta kaupan kohteena olevasta tilasta (Laajasalon kylän tila RN:o 1:1101)

 

 

 

 


2

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HELSINGIN LÄMMITTÄJÄNKATU 2:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1255

 

Kiinteistö Oy Helsingin Lämmittäjänkatu 2 on (21.3.2006) hakenut poikkeamislupaa 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin nro 43055 tontille nro 1 (Konemestarinkatu 3) teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialueelle kaksitasoisen pysäköintikannen (1780 m2) rakentamiseksi poiketen rakentamisen määrää, rakennusten vähimmäisetäisyyttä naapuritontista, puiden ja pensaiden istuttamista sekä autopaikkojen vähimmäis- ja enimmäismääriä koskevista asemakaavamääräyksistä.

 

Hakija perustelee hanketta sillä, että alueella on liian vähän autopaikkoja.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (8.5.2006) mm., että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Tontilla on voimassa 11.2.1981 vahvistettu asemakaava nro 8238. Asemakaavan mukaan tontti on teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialuetta (TTV). Tontin tehokkuusluku on e=2,0 ja rakennusoikeus on 9 000 k-m2. Tontilla ei ole käyttämätöntä rakennusoikeutta. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa käyttää tontilla tapahtuvalle toiminnalle välttämättömiin toimisto- ja vastaaviin tiloihin sekä tehtaanmyymälätiloihin enintään 40 %. Autopaikkamääräys velvoittaa rakentamaan vähintään 1 ap/300 m2 tontin rakennettua kerrosalaa ja enintään 1 ap/300 m2 tontin sallittua kerrosalaa.

 

Alue sijaitsee Itäväylän vieressä. Tontilla sijaitsee viisikerroksinen vuonna 1985 rakennettu teollisuus- ja toimistorakennus. Pihalla on nyt 52 autopaikkaa. Itäväylän ja Lämmittäjänkadun tontin rajalla sekä naapuritontin rajalla on istutetut puurivit.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa naapuritontin rajaan kiinni kaksitasoinen pysäköintikansi. Alempi pysäköintitaso jää pääosin maan alle ja ylempää tasoa kiertää 1,2 m korkea, tiililaattapintainen betonimuuri. Ajo pysäköintikannelle on pihalta. Autokannen rakentaminen johtaa siihen, että naapurin tontinrajalla kasvava puurivi joudutaan kaatamaan. Puurivit Itäväylän ja Lämmittäjänkadun varressa säilyvät.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta seuraavasti:

 

-       tontin pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään puolet (2250 m2). Suunnitelmassa esitetään käytettäväksi yhteensä 2934 m2.

-       rakennusta ei saa sijoittaa lähemmäksi naapuritontin rajaa kuin puolet käytetystä rakennuskorkeudesta, ei kuitenkaan 6 m lähemmäksi. Pysäköintikansi esitetään rakennettavaksi tontinrajaan kiinni. Asemakaava edellyttää myös tonttien välisille rajoille istutettavaksi puita ja pensaita, mikä ei suunnitelmassa toteudu.

-       suunniteltu autopaikkamäärä (92 kpl) ylittää asemakaavassa määrätyn enimmäismäärän 1 ap/300 m2 tontin rakennettua kerrosalaa (kyseisellä tontilla tämä merkitsisi 30 autopaikkaa).

 

Osallisten kuuleminen   Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin.

 

Into Oy (Lämmittäjänkatu 4) hyväksyy pysäköintikannen rakentamisen tontinrajaan kiinni, mikäli julkisivu tontin rajalla päällystetään tiililaatalla. Rakentaminen ei saa häiritä Into Oy:n tontin autopaikkojen käyttöä.

 

Lausunto                          Asemakaavan pysäköintinormi 1980-luvulta on vanhentunut eikä enää vastaa Herttoniemen yritysalueen nykyisiä tarpeita. Tonttikohtaisissa asemakaavojen muutoksissa alueella on 1990-luvusta lähtien käytetty paikoitusnormia, jonka mukaan autopaikkojen vähimmäismäärät yleensä ovat 1 ap/100 m2 teollisuustilaa, 1 ap/60 m2 toimistotilaa ja 1 ap/250 m2 varastotilaa. On ilmeistä, etteivät kyseisen tontin nykyiset autopaikat riitä teollisuus- ja toimistorakennuksen paikoitustarpeisiin, vaan monet työntekijät pysäköivät vieraspysäköinnille tarkoitetuille kadunvarsipaikoille. Uusi pysäköintikansi helpottaa lähialueen pysäköintiongelmia ja on täten yritysalueen nykyisten kaavoitusperiaatteiden mukainen.

 

Itäväylän puolella oleva puurivi on istutettu vain nykyisen rakennuksen osuudella. Tontin yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi Itäväylän suuntaan puuriviä tulisi jatkaa koko tontinrajan pituudelta myös tulevan pysäköintikannen kohdalla. Istutettavien taimien korkeus tulisi olla vähintään 3 metriä.

 

Poikkeamisen erityinen syy on elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen sekä paikoitusjärjestelyjen parantaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan 27.3.2006 päivättyjä julkisivupiirustuksia ja 6.3.2006 päivättyä asemapiirrosta ja mikäli vähintään 3 metriä korkeat puutaimet istutetaan Itäväylän varteen nykyisen puurivin jatkeeksi. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta, mikäli rakentamisessa noudatetaan 27.3.2006 päivättyjä julkisivupiirustuksia ja 6.3.2006 päivättyä asemapiirrosta ja mikäli vähintään 3 metriä korkeat puutaimet istutetaan Itäväylän varteen nykyisen puurivin jatkeeksi.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeuksen myöntämistä 43. kaupunginosan korttelin nro 43055 tontille nro 1 kaksitasoisen pysäköintikannen rakentamiseksi Kiinteistö Oy Helsingin Lämmittäjänkatu 2:n esittä­män hakemuksen mukaisesti.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta (Herttoniemen tontti 43055/1)

 

Liite 2

Asemapiirros (Herttoniemen tontti 43055/1)

 

Liite 3

Ote asemakaavasta ja -kaavamääräykset (Herttoniemen tontti 43055/1)

 

 

 

 


3

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTOSÄÄTIÖN RAKENNUTTAJA OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-897

 

Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy pyytää (14.2.2006) poikkeuksen myöntämistä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäen) korttelin nro 46062 tontille nro 3 (Taimistontie 7) asuinkerrostalon ja autopaikkojen rakentamiseksi niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Lisäksi asemakaavasta poiketaan ylittämällä kerrosluku yhdellä. Myös pysäköimisalue on kaavassa osoitettua suurempi.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (4.4.2006), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Alueella on voimassa 28.1.2005 vahvistettu asemakaava nro 11239. Asemakaavan mukaan tontilla on rakennusoikeutta 1 400 k-m2. Tontille saa rakentaa nelikerroksisen asuinkerrostalon ja lisäksi ullakkokerroksen asukkaiden yhteistiloja varten. Pihalle on merkitty pysäköimisalue. Tontti on rakentamaton.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa asuinkerrostalo, jossa on kaavan salliman yhteistilaullakon sijaan vajaa asuinkerros. Kerroksen asunnot ovat avaria ja valoisia ja pohjaratkaisut poikkeavat tavallisista. Asunnoissa on isot ulkoterassit ja samalla porrastasanteella irtaimistovarastot. Yhteistilat ovat sisääntulokerroksessa. Pysäköintialue on kahden autopaikan verran suurempi kuin asemakaavassa.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta kerrosalan, kerrosluvun ja pysäköimisalueen rakentamisalan osalta.

 

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (22.2.2006). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei haettu toimenpide heikennä kaupunkikuvaa, koska rakennuksen korkeus pysyy samana kuin asemakaavassa. Autopaikkojen lisääntyminen ei oleellisesti huononna pihaa.

 

Poikkeamisen erityinen syy on rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö ja kaupunkikuvallisesti paremman ratkaisun syntyminen (asemakaavassa ullakkokerros, suunnitelmassa vajaa viides kerros). Kerhohuone on kaavassa vaadittua isompi. Rakennuttajan kanssa on sovittu, että pihalle istutetaan hedelmäpuita ja rakennetaan huvimaja asukkaiden ulko-oleskelutilaksi. Myös rakennusvalvontaviraston kanssa on neuvoteltu asiasta.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan 26.1.2006 päivättyä suunnitelmaa. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä olevilla ehdoilla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy haettuun toimenpiteeseen 46. kaupunginosan korttelin nro 46062 tontille nro 3 edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan 26.1.2006 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta (Pitäjänmäen tontti 46062/3)

 

Liite 2

Asemapiirustus (Pitäjänmäen tontti 46062/3)

 

 

 

 


4

VUOSAAREN ERITYISASUMISEN TONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2006-1565

 

54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54177 tontit nro 3 ja 4
(nykyinen tontti nro 7); Tyynylaavantie 15

 

Kiinteistölautakunta toteaa (6.6.2006) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Vuosaaren tontit 54177/3 ja 4 (nykyinen tontti 54177/7) on varattu Nuorisosäätiölle nuorille tarkoitettujen valtion lainoittamien tai valtion korko-tuen avulla rahoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten 31.12.2004 saakka muun muassa ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

Varausehdoissa edellytetty asemakaavan muutos nro 11336 on tullut lainvoimaiseksi 14.10.2005. Entiset liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten tontit (KTY) 54177/3 ja 4 sekä katualueen osa on yhdistetty erityisasumisen tontiksi (AKS) 54177/7.

 

Asemakaavan muutos on vienyt paljon aikaa. Hanketta on valmisteltu pitkälle. Tontille 54177/7 on suunniteltu rakennettavaksi valtion pitkäaikaisella korkotuella ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustuksella vuokra-asuntoja työssä käyville alle 30-vuotiaille nuorille yhteensä 61 kappaletta. Tontti vuokrataan lähiaikoina lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten. Tontin rakentaminen alkanee elokuussa 2006.

 

Lautakunta esittää tontin 54177/7 varauksen jatkamista 31.12.2006 saakka eräin tontin autopaikkojen sijoittamista ja toteuttamista koskevin ehdoin.

 

Lautakunta on 6.6.2006 tehnyt esityksen tonttia koskevista vuokrausperusteista.

 

Varauspäätös                   Kiinteistölautakunta päätti 4.6.2002 (414 §) varata 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54177 tontit nro 3 ja 4 (nykyinen tontti 54177/7) Nuorisosäätiölle nuorille tarkoitettujen valtion lainoittamien tai valtion korkotuen avulla rahoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten 31.12.2004 saakka. Varaus on voimassa ehdolla, että alueen asema-kaavan muutos saa lainvoiman.

 

Samalla lautakunta päätti, että kaikkien varaustensaajien on noudatettava seuraavia ehtoja:

 

1                    Kaikkiin tontille rakennettaviin vähintään kolmikerroksisiin asuinrakennuksiin tulee rakentaa hissi.

 

2                    Tonteille rakennettavien asuinrakennusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon huoneistojen muunneltavuus yhdistämällä ja jakamalla.

 

Lyhytaikainen vuokraus ja varauksen jatkaminen

 

Tontti vuokrataan lähiaikoina lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes kaupunginvaltuuston päätöksen nojalla tehtävä tonttia koskeva pitkäaikainen vuokrasopimus tulee voimaan.

 

Vuokrauspäätöksessä todetaan, ettei päätöksellä oteta kantaa päättyneeseen varausaikaan, vaan kaupunginhallitus päättää erikseen varauksen mahdollisesta jatkamisesta.

 

Lisäksi päätöksessä todetaan, ettei vuokranantaja vastaa vuokralaiselle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista, mikäli Helsingin kaupunki ei aikanaan päätä jatkaa tontin varausta tai luovuttaa tonttia pitkäaikaisesti vuokralaiselle.

 

Asemakaava- ja tonttitiedot

 

Kvston 14.10.2005 vahvistaman ja 14.10.2005 lainvoimaiseksi tulleen asemakaavan muutoksen nro 11336 mukaan tontti 54177/7 on enintään viisikerroksisen erityisasumisen korttelialuetta, joka on tarkoitettu etupäässä nuorten asuntoja varten (AKS V).

 

Tontin rakennusoikeudeksi on merkitty 3 200 k-m2.

 

Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 autopaikka/250 m2 erityisasumisen kerrosalaa ja 1 autopaikka/100 m2 liike- ja toimistotilojen kerrosalaa. Tontille saa sijoittaa yhden liikuntaesteisille tarkoitetun autopaikan. Muut autopaikat on sijoitettava LPA-tontille 54177/5. Liikkeiden ja toimistojen asiakas-pysäköintipaikat saa sijoittaa katualueelle.

 

Tontti on merkitty 24.3.2006 kiinteistörekisteriin. Tontin pinta-ala on 2 185 m2 ja osoite Tyynylaavantie 15.

 

Suunnitelmat ja autopaikat

 

Tontille (AKS) 54177/7 on suunniteltu rakennettavaksi valtion pitkäaikaisella korkotuella ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustuksella vuokra-asuntoja työssä käyville alle 30-vuotiaille nuorille yhteensä 61 kappaletta. Asunnoista 11 on erityistuettuja asuntoja ja muut normaaleja vuokra-asuntoja. Vuokralaiset valitaan sosiaalisin perustein henkilöistä, joiden tulot eivät ylitä korkotukilaissa tarkoitettuja tulorajoja.

 

Vuokralainen on velvollinen esittämään tonttia 54177/7 koskevassa rakennuslupahakemuksessa, että tontti oikeutettaisiin asemakaavan muutoksesta nro 11336 poiketen sijoittamaan väliaikaisesti kaavan edellyttämät autopaikat (12 kpl) tontille 54178/3 tai johonkin muuhun soveltuvaan paikkaan erikseen sovittavin ehdoin.

 

Tontti 54177/7 on velvollinen kustannuksellaan sijoittamaan mahdollisesta autopaikkojen väliaikaista sijoittamista koskevasta poikkeamis-päätöksestä huolimatta asemakaavan muutoksen nro 11336 edellyttämät autopaikat (12 kpl) tontille (LPA) 54177/5.

 

Helsingin kaupunki on vuokrannut tontin 54177/5 Edenin Pysäköinti Oy:lle autopaikoitusta varten 31.12.2096 saakka. Pysäköintiyhtiö on rakennuttanut tontille pysäköintitalon palvelemaan kortteleiden nro 54174, 54175 ja 54177 asemakaavan mukaisten autopaikkojen toteuttamista.

 

Kaavan edellyttämien autopaikkojen sijoitusvelvollisuus tontille 54177/5 täyttyy vasta sen jälkeen, kun tontilla sijaitsevan pysäköintilaitoksen lisäkerroksen toteuttamisen taloudelliset ja muut edellytykset (riittävä määrä autopaikkoja sijoittavia osapuolia) ovat varmistuneet ja kun lisä-kerros on valmistunut.

 

Edenin Pysäköinti Oy:ltä saatujen tietojen mukaan lisäkerrokseen voidaan sijoittaa 57 autopaikkaa. Lopuille autopaikoille ei ole olemassa tällä hetkellä maksajia. Tämän vuoksi lisäkerroksen toteuttaminen edellyttänee esimerkiksi lähialueen kaavamuutoksia, jolloin lisäkerrokseen voitaisiin sijoittaa Nuorisosäätiön 12 autopaikan ohella muidenkin tonttien autopaikkoja. Samalla saataisiin lisäkerroksen toteuttamiskustannukset jaettua useammalle maksajalle autopaikkojen mukaisessa suhteessa tai muun erikseen sovittavan perusteen mukaisesti.

 

Edellä mainitut tontin 54177/7 autopaikkojen sijoittamista ja toteuttamista koskevat velvoitteet tontille 54177/5 ovat voimassa, ellei Helsingin kaupungin kanssa toisin sovita.

 

Helsingin kaupunki on kiinteistölautakunnan päätöksen 15.1.2002 (46 §) perusteella suorittanut omistamiensa suunniteltujen tonttien 54177/3 ja 4 omistajana niiden asemakaavan mukaiseen pysäköintiin (mainitun laitoksen lisäkerroksen rakentamiseen) varautumisesta aiheutuneina kustannuksina Edenin Pysäköinti Oy:lle 258 740,30 euroa.

 

Tämän vuoksi Khlle esitetään, että pysäköintilaitoksen lisäkerroksen rakentamisen valmistuttua Helsingin kaupunki perisi suorittamansa kustannukset lisäkerrokseen autopaikkoja sijoittavilta osa-puolilta niiden autopaikkojen mukaisessa suhteessa tai muun erikseen

sovittavan perusteen mukaisesti.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee jatkaa Nuorisosäätiölle aikaisemmin varattujen 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54177 tonttien nro 3 ja 4 varauspäätöstä 31.12.2006 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaus kohdistuu tonttien 54177/3 ja 4 sijasta asemakaavan muutoksen nro 11336 mukaiseen tonttiin (AKS) 54177/7.

 

2                    Tontti 54177/7 on velvollinen kustannuksellaan sijoittamaan autopaikkojen väliaikaista sijoittamista koskevasta poikkeamispäätöksestä huolimatta asemakaavan muutoksen nro 11336 edellyttämät autopaikat (12 kpl) tontille (LPA) 54177/5.

 

Kaavan edellyttämien autopaikkojen sijoitusvelvollisuus tontille 54177/5 täyttyy vasta sen jälkeen, kun tontilla sijaitsevan pysäköintilaitoksen lisäkerroksen toteuttamisen taloudelliset ja muut edellytykset (riittävä määrä autopaikkoja sijoittavia osapuolia) ovat varmistuneet ja kun lisäkerros on valmistunut.

 

Samoin tontti 54177/7 on velvollinen poikkeamispäätöksestä huolimatta osallistumaan mainitun pysäköintilaitoksen lisäkerroksen suunnitteluun, rahoittamiseen ja toteuttamiseen Edenin Pysäköinti Oy:n ja muiden lisäkerrokseen autopaikkoja sijoittavien osapuolten kanssa. Mainitut kustannukset jaetaan osapuolten kesken autopaikkojen mukaisessa suhteessa tai muun erikseen sovittavan perusteen mukaisesti.

 

Varauksensaaja on myös velvollinen liittymään kaupungin määräämin ehdoin tontin 54177/7 asemakaavan ja rakennusluvan edellyttämien autopaikkojen osalta osakkaaksi alueelle perustettuun Edenin Pysäköinti Oy:hyn, merkitsemään ja ostamaan pysäköintiyhtiön osakkeita sekä tekemään mainitun yhtiön kanssa pysäköintisopimuksen auto-paikkojen toteuttamisesta ja käytöstä.

 

Edellä mainitut tontin 54177/7 autopaikkojen sijoittamisesta ja toteuttamista tontille 54177/5 koskevat velvoitteet ovat voimassa, ellei Helsingin kaupungin kanssa toisin sovita.

 

3                    Helsingin kaupunki on suorittanut omistamiensa tonttien 54177/3 ja 4 puolesta niiden asemakaavan mukaiseen pysäköintiin (mainitun laitoksen lisäkerroksen rakentamiseen) varautumisesta aiheutuneina kustannuksina Edenin Pysäköinti Oy:lle 258 740,30 euroa.

 

Pysäköintilaitoksen lisäkerroksen rakentamisen valmistuttua Helsingin kaupunki perii suorittamansa kustannukset lisäkerrokseen autopaikkoja sijoittavilta osapuolilta niiden autopaikkojen mukaisessa suhteessa tai muun erikseen sovittavan perusteen mukaisesti.

 

4                    Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan päätöksen 4.6.2002 (414 §) mukaisia varausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tontin varausehtojen tarkennuksista, mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja tontin varausajan mahdollisesta jatkamisesta enintään vuodeksi sekä autopaikkojen sijoittamisvelvollisuutta koskevasta mahdollisesta vapauttamisesta.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Nuorisosäätiölle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta (Vuosaaren tontit 54177/3 ja 4)

 

Liite 2

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 11336

 

 

 

 


5

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE A & M KIINTEISTÖHALLINTA OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1106

 

A & M Kiinteistöhallinta Oy pyytää (15.3.2006) poikkeamislupaa
43. kaupunginosan (Herttoniemi) Herttoniemen kylän tilasta Mäkelä RN:o 4:229 rajatulle määräalalle (Mekaanikonkatu) kahden autopesularakennuksen rakentamiseksi.

 

Hanke poikkeaa voimassa olevan asemakaavan merkinnästä, jonka mukaan alue on katualuetta ja sille saa sijoittaa pysäköintiä ja siistiä
ulkovarastointia, sekä asemakaavasta siten, että alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (25.4.2006), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 28.2.2003 lainvoiman saanut asemakaava nro 11012. Asemakaavan mukaan alue on katualuetta ja sille saa sijoittaa pysäköintiä ja siistiä ulkovarastointia (pv-merkintä).

 

Alue sijaitsee Itäväylän, Mekaanikonkadun ja Viilarintien eritasoristeyksen kohdalla, jolle on tehty katuverkoston muutoksia uusia ajoramppeja varten. Kyseistä aluetta on muutettu niin, että Mekaanikonkatu on katkaistu Itäväylän ajosiltojen kohdalla. Autopesula-alue sijoittuu siis entiselle Mekaanikonkadun katualueelle. Itäväylän eteläpuolella Mekaanikonkatu kääntyy Sahaajankadun ja Roihuvuorentien liittymään. Itäväylän pohjoispuolella Mekaanikonkadun lyhyt osuus johtaa Laippatieltä autopesulalle vuokratulle alueelle.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa kaupungilta vuokratulle alueelle kaksi uudisrakennusta. Palvelupesulan kerrosala on 314 k-m2 ja itsepalvelupesulan 83 k-m2. Alueen vuokra-aika on 1.3.2006–29.2.2016. Alueelle ajetaan ja poistutaan pohjoisesta Mekaanikonkadun ja Laippatien risteyksestä.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on 1.10.2002 antamassaan lausunnossa kiinteistövirastolle puoltanut alueen vuokraamista autopesulan käyttöön ehdolla, että lopullinen aluerajaus ja muu jatkosuunnittelu tehdään yhteistyössä asemakaavaosaston kanssa ja että autopesulatoimintaan käytettävän alueen vuokrasopimus päättyy viimeistään vuonna 2015.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

 

Alueen viereinen tontti 45198/2 on Suomen valtio/Senaattikiinteistöjen omistuksessa ja vuokrattu edelleen Säteilyturvakeskuksen (STUK) käyttöön. Tämän tontin pysäköintialueena on myös Mekaanikonkadun toisella puolella oleva LPA-tontti (45244/1). STUKin lisääntyneen pysäköintitarpeen ratkaisemiseksi, vieraspysäköinnin selkeyttämiseksi ja kulkuturvallisuuden varmistamiseksi on ryhdytty tarkastelemaan nykyisen pysäköintialueen laajentamismahdollisuuksia Mekaanikonkadun katualueelle, jolloin STUKin käyttöön muodostuisi yhtenäinen pysäköintialue. Järjestely vaatii asemakaavan muutoksen, joka on tarkoitus laatia vuosina 2006–2007 ja joka tulee käsittelemään myös tonttien 45511/1, 2 ja 3 muuttamista liikerakennusten korttelialueeksi.

 

Osallisten kuuleminen   Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin.

 

Senaattikiinteistöt, STUK ja hakija ovat yhteisesti neuvotelleet autopesulan vaatimien liikennejärjestelyjen ja STUKin pysäköintialueen laajentamisen toteuttamisesta. Senaattikiinteistöillä ei ole huomauttamista poikkeamishakemukseen, mikäli autopesulahanke toteutetaan naapurin lausunnon liitteenä olevan, 7.4.2006 päivätyn asemapiirrosluonnoksen pohjalta.

 

Lausunto                          Herttoniemen yritysalueella on merkittävä ja kehittyvä autokaupan keskittymä, jonka konseptiin uusi autopesula sopii varsin hyvin.

 

Roihupelto–Siilitien alueella on runsaasti vajaakäyttöistä maata, ja asemakaavaosastolla tutkitaan alueen tiivistämismahdollisuuksia ja uutta metroasemaa Roihupeltoon. Alueen uudelleenmuokkaus vaatii kuitenkin niin suuria toimenpiteitä Itäväylän risteysalueella, että suunnitelmien on tältä osalta arvioitu toteutuvan erittäin pitkän ajan kuluttua. Tämän vuoksi kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että autopesulatoiminta alueella ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, mikäli alue on autopesulan käytössä viimeistään vuoden 2015 loppuun saakka.

 

7.4.2006 päivättyä asemapiirrosluonnosta on tarkoitus käyttää viitesuunnitelmana, kun uutta asemakaavaa lähiaikoina laaditaan autopesula-alueen pohjoispuolella oleviin kortteleihin ja katualueelle. Autopesula voi käyttää Mekaanikonkadun nykyistä ajoyhteyttä alueelle, kunnes uusi asemakaava on saanut lainvoiman ja muutettujen katualueiden sekä pysäköintialueen rakentamiseen voidaan ryhtyä.

 

Poikkeamisen erityinen syy on alueen tarkoituksenmukainen käyttö määräaikaisesti, kunnes asemakaava toteutuu sekä alueelle tarpeellisen palvelutason parantaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista mikäli rakentamisessa noudatetaan 24.2.2006 päivättyä suunnitelmaa ja mikäli poikkeaminen myönnetään määräaikaisena 30.12.2015 asti. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta, mikäli rakentamisessa noudatetaan 24.2.2006 päivättyä suunnitelmaa ja mikäli poikkeaminen myönnetään määräaikaisena 30.12.2015 asti.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeuksen myöntämistä A & M Kiinteistöhallinta Oy:lle kahden autopesularakennuksen rakentamiseksi 43. kaupunginosan Herttoniemen kylän tilasta Mäkelä RN:o 4:229 rajatulle määräalalle edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan 24.2.2006 päivättyä suunnitelmaa ja, että poikkeaminen myönnetään määräaikaisena 30.12.2015 asti.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta (määräala Herttoniemen kylän tilasta Mäkelä RN:o 4:229)

 

Liite 2

Asemapiirros (määräala Herttoniemen kylän tilasta Mäkelä RN:o 4:229)

 

 

 

 


6

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXX JA XXXX XXXX:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1259

 

XXXX ja XXXX XXXX pyytävät (18.2.2005) poikkeamislupaa 50. kaupunginosan (Villinki) 412 kylässä (Laajasalo) olevalle tilalle RN:o 1:1098 (osoite: Villinki) lomarakennuksen ja saunan rakentamiseksi ranta-alueelle, jolla ei ole asemakaavaa.

 

Hakijan mukaan rakennussuunnitelmassa noudatetaan Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavan henkeä sekä rakennusjärjestyksen 26 §:n määräyksiä. Tarkoituksena on käyttää tilaa tarkoituksenmukaisesti kahden sukupolven kesäasumiseen.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (10.5.2006) mm., että hakemus koskee ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Haettu toimenpide on siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 (ja 2) momenttia.

 

Selostus                            Alue on ranta- ja muuta aluetta, jolla ei ole asemakaavaa.

 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (hyväksytty 26.11.2003) Villinki on merkitty loma-asutusalueeksi (RA). Villingin rantavyöhyke on lisäksi kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota on kehitettävä siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

 

Villingissä on runsaasti hyvin suunniteltuja ja suojelun arvoisiksi arvioituja huviloita, jotka edustavat eri aikakausien tyylisuuntauksia. Myös Villinkiin rakennettavilta uusilta rakennuksilta tulee edellyttää, että ne ovat ammattitaitoisten suunnittelijoiden suunnittelemia ja kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti paikkaansa sopivia. Tällä tavalla saadaan parhaiten toteutettua yleiskaava 2002:n Villinkiä koskevat kehittämistavoitteet. XXXX:n hanke täyttää em. vaatimukset.

 

Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavassa (hyväksytty 23.4.1997) saariston käyttöä on Villingin osalta suunniteltu huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin koko kaupungin yleiskaavassa. Vaikka oikeusvaikutteinen Helsingin yleiskaava 2002 meneekin osayleiskaavan edelle, tarjoaa osayleiskaava esim. Villingissä hyvän pohjan poikkeamishakemusten arvioinnille, koska osayleiskaavan pääperiaatteet eivät ole Villingin osalta ristiriidassa yleiskaavan kanssa.

 

Osayleiskaavassa tilan RN:o 1:1098 alue on suurimmaksi osaksi loma-asuntoaluetta (RA), joka on tarkoitettu pääasiassa omarantaiseen loma-asumiseen. Tilan halki rantaan kulkeva, osayleiskaavassa tieksi merkitty rasitetie jakaa osayleiskaavassa tilan kahteen osaan. Uusi loma-asunto ja sauna sijoittuisivat rasitetien länsipuolelle. Nykyinen huvila on tilan itäosassa. RA-alueen tehokkuusluku osayleiskaavassa on e=0.02–0.03. Osayleiskaavan mukaan rakennusoikeuteen lasketaan kaikki rakennukset kuten loma-asunnot ja saunat. Tämän lisäksi saa kullekin tilalle ja vastaavalle rakentaa vajoja ja kevytrakenteisia rakennelmia enintään 1/8 varsinaisen rakennusoikeuden määrästä. Asuinrakennuksen tilavuus saa olla enintään 400 m3. Osayleiskaavan mukaan rakennukset on sijoitettava maaston ja kasvillisuuden näkösuojaa hyväksikäyttäen riittävälle etäisyydelle rantaviivasta ja rakennukset tulee ensisijaisesti sijoittaa rakennetun ympäristön osiksi ja rakennusryhmiksi. Rakennuksen etäisyyden naapurin hallitsemasta maasta on oltava vähintään yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus kuitenkin vähintään 6 metriä elleivät naapurit toisin sovi. Lisäksi osayleiskaavassa määrätään, että jätevedet ja jätteet tulee käsitellä siten, ettei niistä aiheudu terveydellistä tai ympäristöllistä haittaa.

 

Tilan RN:o 1:1098 itäosassa sijaitsevan kallion rinteellä on vanha, noin 50 k-m2:n suuruinen 1 ½-kerroksinen huvilarakennus, sen vieressä pieni talousrakennus ja lähempänä rantaa toinen, pienempi alle 30 m2:n suuruinen rakennus, ilmeisesti sauna. Tilan kapeahkossa länsiosassa on ennestään kaksi pientä rakennusta, josta toinen, mahdollisesti entinen tai nykyinen sauna, sijaitsee rannassa. Kaikki rakennukset ovat puisia ja niiden julkisivut ovat maalattuja ja hyväkuntoisia.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa tilan länsiosaan noin 90 k-m2:n suuruinen, 1-kerroksinen loma-asunto ja 20 metrin päähän rantaviivasta sijoittuva noin 40 k-m2:n suuruinen sauna. Maantaso rakennusten kohdalla on yli +3 m. Saariston osayleiskaavan mukaan tilan huviloiden ja saunojen yhteenlaskettu rakennusoikeus olisi e=0.02–0.03 (280–420 k-m2). Kun tilan itäosassa olevien huvila- ja saunarakennuksen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 80 k-m2, alittaisi tilan kokonaiskerrosala uusien rakennusten toteuduttua vielä tehokkuuden e=0.02.

 

Hanke on siten Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavan suunnittelutavoitteiden mukainen vaikkakin lomarakennus ulottuisi vain noin 5 metrin etäisyydelle sekä pohjoispuolisen että eteläpuolisen naapuritilan rajasta. Koska maankäyttö- ja rakennusasetus kuitenkin edellyttää vain 5 metrin etäisyyttä naapurin rajasta, on etäisyys katsottava riittäväksi. Saunan rakentamisen jälkeen rantaan sijoittuva pieni rakennus voidaan säilyttää esim. huvimajana.

 

Hakija mainitsee hakemuksessaan jätevesien käsittelyn osalta, että huvilarakennuksessa on kuivakäymälä ja harmaat jätevedet johdetaan määräysten mukaisesti imeytyskenttään. Asemapiirroksessa on osoitettu likimääräinen imeytyskentän paikka. Mikäli haettu poikkeaminen myönnetään, tulee jatkosuunnittelun yhteydessä varmistaa, että jätevesien imeytysalue sijoitetaan siten, ettei se likaa talousvetenä käytettäviä kaivovesiä. Suunnitellun kentän lähialueella on kaksi kaivoa, joista toinen sijaitsee tilan RN:o 1:1101 alueella ja toinen hakijan tilalla suunnitellun huvilan ja imeytyskentän läheisyydessä.

 

Haettu toimenpide 90 k-m2:n suuruisen loma-asunnon ja 40 k-m2:n suuruisen saunan rakentamiseksi on aluetta koskevien suunnittelutavoitteiden mukainen edellyttäen, että jätevesien käsittely tutkitaan hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä siten, ettei lähistön talousvesien hankintaan käytettäville kaivovesille aiheudu haittaa.

 

Osallisten kuuleminen   Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset ja mielipiteet on liitetty hakemusasiakirjoihin. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle alueelle ja koska huvilarakennus sijoittuu noin 90 metrin etäisyydelle ja sauna 20 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

 

Kahdella naapurilla on ollut huomautettavaa hakemuksen johdosta.

 

Hakijan tilan itäpuolisen tilan RN:o 1:145 omistaja Achilles Allamanis esittää huomautuksessaan, ettei Helsingin kaupungin tulisi sallia uudisrakentamista Villinkiin ilman ranta-asemakaavaa. Huomautuksen esittäjän mielestä uusien rakennuspaikkojen muodostaminen ja ilman asianmukaista kaavasuunnittelua tapahtuva rakentaminen aiheuttavat riskejä ympäristölle ja maisemalle sekä voivat johtaa maanomistajien epätasapuoliseen kohteluun.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Helsingin yleiskaava 2002:ssa Villinki on loma-asutusaluetta ja sen ranta-alueet on määritelty kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavaa laadittaessa on suurimmat saaret, mm. Villinki, tutkittu ja suunniteltu jo varsin yksityiskohtaisesti.

 

Osayleiskaavassa Villingin maankäyttö on esitetty 1:4000 mittakaavassa käyttötarkoituksineen ja ohjeellisine, likimääräisine rakennusoikeuksineen. Rakentamista ohjaamaan on kaavassa annettu myös muita melko yksityiskohtaisia määräyksiä. Osayleiskaava antaa hyvän pohjan poikkeuslupahakemusten arviointiin ja rakentamisen ohjaamiseen jo ennen eri saarten asemakaavojen valmistumista.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että myönteinen poikkeamispäätös ei tässä tapauksessa vaaranna ympäristön arvoja eikä johda maanomistajien eriarvoiseen kohteluun. Suunnitelma on aluetta koskevien suunnittelutavoitteiden mukainen.

 

Tilan RN:o 1: 1100 omistaja XXXX XXXX on huomauttanut, että rakennusten tulisi olla vähintään 6 metrin etäisyydellä naapuritilan rajasta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että koska etäisyys täyttää maankäyttö- ja rakennusasetuksen vaatimat 5 metriä eikä rakennuksen läheisyydessä naapurin puolella ole rakennuksia, on esitetty etäisyys naapuritilan rajaan katsottava riittäväksi.

 

Muilla naapureilla ei ole ollut huomauttamista suunnitelmasta.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että haetut toimenpiteet, 90 k-m2:n suuruinen huvila ja 40 k-m2:n suuruinen sauna voidaan toteuttaa, koska ne ovat aluetta koskevien Helsingin yleiskaava 2002:n ja Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavan suunnittelutavoitteiden mukaiset.

 

Poikkeamisen erityinen syy on se, että hanke on Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavan mukainen ja edistää siten aluetta koskevan kokonaissuunnitelman tavoitteiden toteuttamista.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista mikäli rakentamisessa noudatetaan Helsingin yleiskaava 2002:n ja Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavan määräyksiä. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, edellyttäen että jätevesien käsittely järjestetään asianmukaisesti.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellyttäen että jätevesien käsittely tutkitaan hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä siten, ettei lähistön talousvesien hankintaan käytettäville kaivovesille aiheudu haittaa.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeuksen myöntämistä 50. kaupunginosan 412 kylässä olevalle tilalle RN:o 1:1098 lomarakennuksen ja saunan rakentamiseksi, mikäli rakentamisessa noudatetaan Helsingin yleiskaava 2002:n ja Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavan määräyksiä.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä päätösluettelonote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistökartta (Laajasalon kylän tila RN:o 1:1098)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Laajasalon kylän tila RN:o 1:1098)

 

Liite 3

Asemapiirros (Laajasalon kylän tila RN:o 1:1098)

 

Liite 4

Ote Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavasta (Villinki)

 

 

 

 


7

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY HELSINGIN KASARMINKATU 6:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1099

 

Asunto Oy Helsingin Kasarminkatu 6 pyytää (26.5.2005) poikkeamislupaa 7. kaupunginosan (Ullanlinna) korttelin nro 105 tontille nro 20 (osoite Kasarmikatu 6) siten, että kysymys on vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta.

 

Lupaa poikkeamiseen haetaan asuin- ja liiketilojen korttelialueella olevan rakennuksen 1. kerroksessa ja pihanalaisessa kellarikerroksessa sijaitsevien varastotilojen (369 k-m2) käyttötarkoituksen muuttamiseksi pysyvästi liiketilaksi. Rakennusoikeuden ylitys kokonaisuudessaan tontilla on vähäistä suurempi (806 k-m2 eli 34 %).

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että muutoksesta ei ole haittaa ympäristölle ja muutos voidaan toteuttaa ympäristöä kunnioittaen.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (21.4.2006), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 22.12.1961 vahvistettu asemakaava nro 5049. Asemakaavan mukaan tontti on yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialuetta (ALK). Tontin rakennusoikeus on 2 371 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku viisi. Murtoluku 7/10 osoittaa ullakkokerroksessa sallitun, rakennusoikeuteen laskettavan kerrosalan. Tontin perälle on määrätty istutettava tontinosa.

 

Tontti on välitontti, jolla on vuonna 1962 valmistunut kuusikerroksinen porrastettu asuin- ja liiketalo (arkkit. Pauli Salomaa). Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on ollut myymälä ja varastoja. Tontin rakennettu kerrosala on 2 808 k-m2.

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa 1. kerroksen ja kellarikerroksen entisiä varastotiloja pysyvästi liiketiloiksi. Tilat ovat pitkään olleet määräaikaisilla luvilla toimisto- ja liikekäytössä.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lausunut kyseisiä tiloja koskevasta aiemmasta lupahakemuksesta 26.3.2004 (muutos kuntosalitiloiksi). Lausunnossa todettiin tällöin, että haettua käyttötarkoituksen muutosta ja kerrosalan lisäystä voidaan pitää hyväksyttävänä, koska poikkeaminen tapahtuu olemassa olevan rakennuksen sisällä ja toimenpide on rakennuksen käyttöön liittyvä toiminnallinen parannus. Kompensaationa kerrosalan lisäykselle oli tehty asumisviihtyvyyttä lisäävä pihasuunnitelma, jossa oli esitetty parannuksia molempien pihatasojen osalle: jäteastioiden sijoittaminen kannen alaisiin tiloihin, betonilaattakäytävä uudelle jätekatokselle sekä yläpihalle johtaville portaille. Kaupunkisuunnitteluvirasto edellytti lausunnossaan alapihalle esitettyjen kahden autopaikan poistamista ja alapihan kiveämistä korkealaatuisella yhtenäisellä kiveyksellä, ja että asemakaavan mukainen istutusmääräys toteutetaan lisäämällä esimerkiksi villiviini kasvamaan muurin osalle.

 

Nyt haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että hanke ylittää rakennusoikeuden. Rakennettu kerrosala kasvaa haetun toimenpiteen johdosta 369 k-m2, jolloin rakennusoikeuden ylitys kokonaisuudessaan tontilla tulee olemaan vähäistä suurempi (806 k-m2 eli 34 %).

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (7.3.2006). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kyseessä olevat tilat ovat pitkään olleet määräaikaisilla luvilla toimisto- ja liikekäytössä, joten taloyhtiöllä ei liene tarvetta tiloille varastoina. Mikäli tilat muutetaan pysyvästi liiketiloiksi, on kuitenkin samalla parannettava asukkaiden asumisviihtyisyyttä. Piha-alue on kunnostettava. Jäteastiat eivät voi sijaita pihalla vaan ne on sijoitettava olemassa olevan rakennusrungon sisään, esimerkiksi kannen alaisiin tiloihin. Alapihan autopaikat on poistettava. Alapiha tulee kivetä korkealaatuisella yhtenäisellä kiveyksellä. Asemakaavan mukainen istutusmääräys on toteutettava.

 

Mikäli edellä mainitut asumisviihtyisyyden parantamiseen tähtäävät pihan kunnostamistoimet toteutetaan hankkeen yhteydessä, voidaan käyttötarkoituksen muutosta ja kerrosalan lisäystä olevan rakennuksen sisällä pitää hyväksyttävänä.

 

Poikkeamisen erityinen syy on olemassa olevien tilojen tarkoituksenmukainen käyttäminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellyttäen, että jäteastiat sijoitetaan olemassa olevan rakennusrungon sisään, alapihan autopaikat poistetaan, alapiha kivetään korkealaatuisella yhtenäisellä kiveyksellä ja asemakaavan mukainen istutusmääräys toteutetaan. Lisäksi hakijan tulee esittää selvitys taloyhtiön varasto- ja yhteistiloista sekä hyväksyttää pihasuunnitelma kaupunkikuvaneuvottelukunnassa ennen rakennusluvan myöntämistä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeuksen myöntämistä 7. kaupunginosan korttelin nro 105 tontille nro 20 varastotilojen käyttötarkoituksen pysyväksi muuttamiseksi Asunto Oy Helsingin Kasarminkatu 6:n hakemuksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että poikkeusta myönnettäessä tulisi ottaa huomioon kaupunkisuunnitteluviraston suositus jäteastioiden sijoittamisesta olemassa olevan rakennusrungon sisään, alapihan autopaikkojen poistamisesta, alapihan kiveämisestä korkealaatuisella yhtenäisellä kiveyksellä, asemakaavan mukaisen istutusmääräyksen toteuttamisesta, selvityksen esittämisestä taloyhtiön varasto- ja yhteistiloista sekä pihasuunnitelman hyväksyttämisestä rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunnassa ennen rakennusluvan myöntämistä.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä päätösluettelonote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta (Ullanlinnan tontti 105/20)

 

Liite 2

Asemapiirustus (Ullanlinnan tontti 105/20)

 

 

 

 


8

26.6.2006 pöydälle pantu asia

ULKOMAINOSLAITTEIDEN NYKYTILAA JA TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVOJA KOSKEVA RAPORTTI

 

Khs 2002-692

 

Kaj toteaa, että kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 5.6.2002 § 49 perustaa ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja selvittävän työryhmän (Ulkomainosryhmä). Työtä käynnistettäessä ongelmaksi oli muodostunut mm. se, että ulkomainoslaitteiden sijoittamisesta kaupungissa ei ollut selvää toimintamallia, osa ulkomai­noslaitteista oli kaupunkikuvaan sopimattomia ja malliltaan vanhentuneita, ulkomainoslaitehakemusten määrä oli jatkuvasti kasvanut ja, että ulkomainoslaitteiden lupa-asioita käsiteltiin päällekkäisesti eri hallinto­kunnissa.

 

Työryhmän tavoitteena oli menettelytapojen ja prosessien selkiyttäminen, ohjeiden laatiminen, luvattomien laitteiden poistaminen, sekavan ulkomainontatilanteen selkiyttäminen, kaupungin tulojen turvaaminen, ja valmistautuminen kilpailuun. Työryhmä luovutti 17.5.2005 Helsingin kaupunginjohtajalle 10.5.2005 päivätyn loppuraporttinsa.

 

Raportissa on käsitelty sellaisia ulkomainoslaitteita, jotka edellyttävät maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisia lupia. Mainonnan sisältöön ei raportissa oteta kantaa. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty rakennusten julkisivuille, katoille tai sisätiloihin sijoitettava mainonta ja muiden kuin ulkomainosyrittäjien harjoittama mainonta. Liikennevälineisiin sijoitettua mainontaa ei käsitellä. Työryhmä on lisäksi rajannut siirrettävien mainostelineiden eli ns. A-standien käsittelyn toimeksiantonsa ulkopuolelle.

 

./.                   Ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja koskeva loppuraportti on liitteenä 1.

 

Ulkomainosryhmä on esittänyt, että kaupunginhallitus kehottaisi ulkomainosryhmää ryhtymään ulkomainonnasta vuonna 2006 käytävän kilpailuttamisen edellyttämiin valmisteltaviin toimenpiteisiin ryhmän raportissa esittämien suuntaviivojen mukaisesti. Jatkotoimenpiteiksi työryhmä suosittaa, että Helsingin ulkomainontaa kehitetään mm. ulkomai­noslaiteverkostoa modernisoimalla ja painottamalla laitteiden laadukkuutta ja ympäristöön sopivuutta. Laitteiden sijoituksessa tulisi huomioida kaupungin tiedotus- ym. tarpeet. Rakennusvalvontaviraston ulkomainoslaitteita koskevia ohjeita, kaupunkisuunnitteluviraston laatimaa vyöhykekarttaa sekä liikennesuunnitteluosaston laatimia liikenneturvallisuusohjeita tulisi noudattaa kilpailumenettelyssä. Yhteistyötä eri virastojen välillä tulisi parantaa prosesseja ja menettelytapoja yksinkertaistamalla ja kehittämällä.

 

Hallintokeskus (ent. kaupunginkanslia) pyysi raportista lausunnon oikeuspalvelut-osastolta, Kaupunginmuseon johtokunnalta, sosiaalilautakunnalta, pelastuslautakunnalta, yleisten töiden lautakunnalta, joukkoliikennelautakunnalta, rakennuslautakunnalta, kiinteistölautakunnalta, kaupunkisuunnittelulautakunnalta, Helsingin Energialta, Helsingin Satamalta, Ratahallintokeskukselta, Viacom Outdoor Oy:ltä, Outdoor Finland – Suomen Ulkomainosliitolta, JCDecauxilta, Clear Channel Suomi Oy:ltä sekä Infobase Towers Oy:ltä.

 

Oikeuspalvelut on (19.8.2005) lausunut mm. seuraavaa:

 

Oikeuspalvelut toteaa, että loppuraportin selvitys oikeusohjeista sekä nykytilanteesta ongelmineen ja taloudellisine vaikutuksineen on riittävässä määrin tuotu esiin uudistusten toteuttamiseksi. Kun vuokrasopimusten voimassaolo päättyy 31.7.2008, oikeuspalvelujen näkemyksen mukaan laitteiden kilpailuttaminen voidaan toteuttaa hyvissä ajoin. Kaikki suositukset jatkotoimenpiteistä ovat huomionarvoisia. Myös selvien ongelmien poistaminen jatkotoimenpiteinä tulisi ottaa huomioon. Lisäksi tulisi kehittää raportissa mainittua koko kaupunkia koskeva ATK-pohjainen ulkomainoslaitteiden paikkatietojärjestelmä, jota ylläpitää ja päivittää yksi viranomainen.

 

Edelleen oikeuspalvelut toteaa, että 1.8.2008 toteutettavassa prosessikaavio 4:ssä kaikille vuokrausta harjoittaville on samanlainen käsittely ja lausuntokierros ennen vuokrapäätöstä. Osapuolet olisivat yhdenvertaisessa asemassa ja eri tahojen vaatimukset tulisi yhdellä kertaa kartoitetuiksi kaupunkimiljöön, liikenteen vaatimusten ja kulttuurihistoriallisten tarpeiden näkökohdat huomioon ottaen. Lausuntokierros saattaisi yhtenäistää ulkomainoslaitteiden laatua, sijoitusta ja turvallisuutta olivatpa laitteet pysyviä tai tilapäisiä. On myös todennäköistä, että mallihyväksynnän ja laadun myötä vanhentuneet ja kaupunkikuvaa rumentavat ulkomainoslaitteet poistuvat ja kaupungin taloudellinen tilanne parantuisi. Rakennusvalvontaviraston lupapäätös voisi myös nopeutua.

 

Prosessikaavio 4:ään sisältyvä jatkolupamenettely mahdollisen luvan menetyksestä kaavoituksellisista syistä saattanee muodostua ongelmalliseksi niissä vuokrasopimustapauksissa, joissa lupapäätös laitteen sijoittamisessa on lyhyempi kuin itse vuokrasopimus. Tällaisen tilanteen estämiseksi tulisi hakijalle tiedottaa hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuspäätöstä mahdolliset kaavoitukselliset toteutukset, jotta vältytään ristiriidoilta. Toinen keino on pyrkiä siihen, että vuokrasopimuksen ja lupapäätöksen kesto ovat yhtenevät. Kun kysymykseen tulee jatkolupa, tulisi myös vuokrasopimusaikaa tarkistaa. Kolmas vaihtoehto olisi ottaa vuokrasopimukseen vastaavaa ehto niissä tapauksissa, kun kaupunki on vuokranantajana. Tällaisissa tapauksissa irtisanomisajan tulisi olla riittävän pitkä. Vaihtoehto ei voine sopia tilanteisiin, kun valtio ja yksityinen omistavat maapohjan.

 

Voimassa olevista sopimuksista 1.8.2008 jälkeen oikeuspalveluilla ei ole muuta huomautettavaa kuin, että metroasemien mainoslaitteisiin voitaneen jatkotoimenpiteinä myös kiinnittää huomiota.

 

Helsingin kaupunginmuseon johtokunta on (23.8.2005) todennut, että kaupunginmuseo pitää ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja koskevan työryhmän työtä arvokkaana ja tarpeellisena, jotta ulkomainonnan ohjeistusta ja eri viranomaisten käytännön työtä saataisiin selkeytettyä. Ulkomainontaan liittyvien rakenteiden ulkoasun ja sijoittamisperiaatteiden ohjeistaminen on kaupunkikuvan kannalta erittäin tärkeä asia. Muutoin nykyisessä kaupallisuuden leimaamassa tilanteessa aukiot ja katutilat sekä –näkymät muuttuisivat nopeasti levottomiksi markkinakentiksi.

 

Työn ulkopuolelle on rajattu siirrettävät mainostelineet eli ns. A-standit, joista kuitenkin on olemassa rakennuslautakunnan rakentamistapaohjeistus vuodelta 2001. Jatkossa katukuvan ja jalankulkualueiden ilmeeseen ja levottomuuteen vaikuttavien mainostelineiden sijoituskäytännöt ja mahdollisesti kokonaan rauhoitettavat alueet tulee selvittää.

 

Raportin ulkopuolelle on lisäksi rajattu rakennusten julkisivuille, katoille tai sisätiloihin sijoitettava mainonta. Rakennuksiin sijoitettavaa mainontaa säädellään rakennuslautakunnan v. 1997 hyväksymässä rakentamistapaohjeessa. Erityisen hyvänä kaupunginmuseon johtokunta pitää periaatetta, että ulkomainoslaitteita ei pääsääntöisesti sallita kiinnitettävän rakennusten seiniin. Samoin yleispiirteiset sijoitusvyöhykkeet ohjeistuksineen ovat välttämättömät. Tällä periaatteella turvataan kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti kaikkein arvokkaimpien ja herkimpien alueiden arvojen säilyminen. Työryhmä esittääkin vyöhykekartan kehittämistä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon kanssa edelleen niin, että eri vyöhykkeiden sisältä löydetään ne alueet, jotka jäävät kokonaan ulkomainonnan ulkopuolelle. Kaupunginmuseon johtokunta pitää ehdotusta kannatettavana.

 

Raportissa esiteltyjen, nykyisin käytössä olevien mainoslaitteiden muodostama tuoteperhe tuo kaupunkikuvaan tiettyä rauhallisuutta. Tällaista ulkomainoslaitteiden yhdenmukaisuutta voidaan pitää hyvänä lähtökohtana ja kannatettavana periaatteena jatkossakin. Mainostaulujen yhdistämisellä pysäkkikatoksiin saadaan vähennettyä erillisten mainostaulujen määrää ja tarvetta.

 

Kaupunginmuseon johtokunta pitää tärkeänä sitä, ettei mainoslaitteiden kokoa tulevaisuudessa kasvateta. Myös rakenteiden keveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jottei mainoslaitteista kasva nykyisiä mainoslaitteita massiivisempia. Joissakin kulttuurihistoriallisesti merkittävissä paikoissa yksilöllisesti juuri siihen paikkaan suunniteltu, viereisten rakennusten arkkitehtuuriin ja muihin rakennelmiin sovitettu mainoslaite toisi epäilemättä paremman lopputuloksen. Tämä onkin periaatteessa mahdollista, mutta mallihyväksynnän vaatimus saattaa suosia valmiiksi mallihyväksyttyjä mainoslaitteita.

 

Lopuksi kaupunginmuseon johtokunta toteaa, että työryhmän raportin loppupäätelmänä esitetyt suositukset jatkotoimenpiteiksi ovat kaikki erittäin kannatettavia ja tarpeellisia ja pitää keskeisenä tavoitetta kehittää ulkomainontaa kaupungin arvon mukaiseksi, mikä edellyttää laitteiden laadun vaatimusta ja ympäristön ja kaupunkikuvan nykyistä parempaa huomioon ottamista. Ulkomainostilan suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös kaupungin ja kansalaisjärjestöjen ilmoittamisen ja tiedotuksen tarpeet sellaisissa paikoissa, joissa kansalaiset liikkuvat, kuten esimerkiksi ostoskeskuksissa.

 

Sosiaalilautakunta on (6.9.2005) pitänyt tärkeänä, että ulkomainoslaitteita sijoitettaessa huolehditaan ympäristön esteettömyydestä, kuten raportissa todetaankin. Sosiaalilautakunta katsoo, että myös ns. A‑standien sijoittelua tulee valvoa siten, etteivät ne muodosta kulkuesteitä jalankulku- tai kevyen liikenteen väylille, vaikka niitä ei olekaan varsinaisesti käsitelty tässä raportissa. Vaihtoehtona olisi tutkittava A‑standien kieltämistä erikseen määritellyillä alueilla. Asiaa on sivuttu raportissa ja Ulkomainos -työryhmän jäsen Tapio Sademies on jättänyt niistä eriävän mielipiteen, jonka mukaan nämä A-standit olisi pitänyt sisällyttää tähän raporttiin. Huolimattomasti sijoiteltuna A-standit aiheuttavat sekavuutta kaupunkiympäristöön ja haittaavat esteetöntä liikkumista. A-standeja koskee erillinen Siirrettävät mainostelineet eli standit – sijoittamisperiaatteet -raportti, joka on hyväksytty rakennuslautakunnassa 24.4.2001.

 

Päiväkotien ja leikkipuistojen läheisyyteen mainostauluja sijoitettaessa tulee noudattaa erityistä harkintaa. Mainostajilta tulee vaatia kuluttaja-asiamiehen ohjeiden noudattamista. Kuluttaja-asiamiehen Alaikäiset, markkinointi ja ostokset –ohjeessa katsotaan, että koska ulkomainonnassa käytetään julkista tilaa eikä mainosta voi välttyä kohtaamasta, ulkomainonta kohtaa myös lapset ja nuoret. Näin ollen tätä markkinointia voidaan arvioida kuten lapsille suunnattua markkinointia. Häiritsevä mainonta loukkaa kuluttajan oikeutta rauhalliseen asuinympäristöön ja vahvistaa usein vallitsevia sukupuolistereotypioita.

 

Erityisesti lasten ja nuorten ympäristö tulisi rauhoittaa liialliselta markkinoinnilta. Vaikka vastuun mainonnan sisällöstä kantavat mainostajat, on kaupungilla ulkomainonnasta hyötyvänä osapuolena myös vastuu huolehtia siitä, että mainonnan sisältö on asiallista ja ohjeisiin perustuvaa.

 

Ulkomainoslaitteita sijoitettaessa on kiinnitettävä huomio myös erityisryhmien tarpeisiin. Sijoittelulla ei saa vaikeuttaa liikkumista esim. pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa. Sijoittelu ei saa haitata kaupunkiympäristön hahmottamista. Näkövammaisten osalta on otettava huomioon, että mainoslaitteiden tulee olla hahmotettavissa kepin kanssa alhaalta asti. Sivulle ylhäältä levenevät laitteet voivat aiheuttaa ongelmia. Pysäkkikatoksissa on huolehdittava, että tilaa jää pyörätuolilla kääntymiseen. Tämä helpottaa myös lastenvaunujen kanssa liikkuvia.

 

Tulevaisuudessa ulkomainoksiin liitetään myös ääniä. Joissakin paikoissa näitä äänimainostauluja on jo käytössä. Tästä ei ollut mainintaa loppuraportissa, mutta asia on tarpeen ottaa huomioon. Äänien osalta tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät ne häiritse esimerkiksi liikennevalojen ääniopastuksen havainnointia eivätkä aiheuta lisähälyä jo ennestään meluisaan kaupunkiympäristöön.

 

Sosiaalilautakunta pitää työryhmän esittämiä suosituksia jatkotoimenpiteiksi hyvinä ja tärkeinä ottaen kuitenkin huomioon esteettömyysasiat sekä markkinoinnin yleiset eettiset periaatteet.

 

Pelastuslautakunta on (13.9.2005) todennut mm., että kiinteiden mainoslaitteiden sijoituksessa on otettava huomioon visuaalisten ja liikenneturvallisuusnäkökohtien lisäksi pelastusturvallisuuteen kuuluvat asiat. Raportissa on kiinteiden mainoslaitteiden sijoittelussa jätetty tyystin huomioimatta pelastustiet. Reitti nostolavayksikölle sijaitsee paikoin kevyenliikenteen väylällä, viheralueella, julkisella torialueella jne. eli reiteillä, jotka eivät ole perinteisiä tontille ajoreittejä. Varsinkin nostolavalle varatun reitin geometria on tilaa vievä, kääntösäteen ollessa 12 m, tulee normaali tiestönkin reittitarkastelut tehdä huolella.

 

Pelastusviranomainen olisi toivonut selkeitä pelisääntöjä A-standien käytölle, semminkin kun pelastuslain mukaan muidenkin onnettomuuksien kuin tulipalojen ennaltaehkäisyyn tulee laitoksen kiinnittää huomiota.

 

Raporttiin on lisättävä pelastustoimen osio, missä viitataan pelastuslakiin, pykäliin 21 ja 33. Suunnittelun yhteydessä on aina selvitettävä olemassa olevat pelastustiet. Niille ei saa sijoittaa kiinteitä mainoslaitteita.

 

Määritettäessä jatkosuunnittelussa sijoitusohjeet kiinteille mainoslaitteille on myös määriteltävä käyttöohjeet nk. A-standeille.

 

Esteettömyystarkastelujen tulisi olla mukana kaikessa Helsingin kaupungin suunnittelussa (vrt. Esteetön Helsinki-projekti). Nyt on rajattu raportin ulkopuolelle nk. A-standit, joilla on suuri merkitys kaupunkitilan toimivuuteen. Vanhusten, näkö- ja liikuntavammaisten liikkumisen sujuvuus heikentyy samoin lastenrattaiden kera kulkevien. A-standit jopa aiheuttavat vaaratilanteita: kohtaamisonnettomuuksia, kompurointeja jne.

 

Yleisten töiden lautakunta on (15.9.2005) esittänyt seuraavaa:

 

Lupaprosessi                   Rakennusviraston rooli ulkomainoslaitteiden sijoittamisessa rajoittuu nykyisin lähinnä ulkomainosyrittäjälle annettavan kaivuluvan myöntämiseen ja valvontaan sen jälkeen, kun kiinteistövirasto on tehnyt ulkomainospaikasta vuokrasopimuksen kaupunkisuunnitteluvirastoa kuultuaan ja rakennusvalvontavirasto puolestaan antanut toimenpideluvan mainoslaitteen sijoittamiseen.

 

Kaivulupa myönnetään prosessin loppuvaiheessa juuri ennen mainoslaitteen asentamista. Jos tässä yhteydessä paljastuu esim. maanalaisista johdoista johtuvia esteitä mainoslaitteen sijoittamiselle suunniteltuun paikkaan, on sille etsittävä uusi paikka ja pahimmassa tapauksessa koko prosessi voidaan joutua käymään läpi uudestaan.

 

Raportissa prosessia ehdotetaan muutettavaksi 1.8.2008 lähtien siten, että jo ennen mainospaikkaa koskevan vuokrasopimuksen tekemistä rakennusvirasto antaisi lausunnon mainospaikan soveltuvuudesta mm. johtojen ja katuympäristön kannalta. Tällä muutoksella voidaan varmistaa, että lupaprosessia ei jatketa turhaan paikoissa, joissa mainoslaitteen sijoittamiselle ei ole teknisiä edellytyksiä. Katu- ja puisto-osasto pitää tätä muutosta perusteltuna.

 

Ulkomainoslaitteisiin liittyvä lupaprosessi on hakijan ja kaupungin hallinnonkin kannalta moniportainen, joten raportissa esitetään sen yksinkertaistamista siten, että jo mainospaikan vuokrauspäätös sisältäisi kaikki tarvittavat luvat, mm. kaivuluvan. Yleisten alueiden vuokrauksia tekevät nykyisin sekä kiinteistöviraston tilakeskus, joka vastaa vuokrauksista kaupallisiin tarkoituksiin, sekä rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, jolle kuuluvat muut luvat. Vaikka nykyinen järjestelmä toimii kohtalaisen hyvin, olisi pidemmällä aikavälillä rationaalisempaa keskittää kaikki yleisten alueiden vuokrausasiat yhteen yksikköön. Yleisten alueiden käytön vastuullisena tahona luontevin sijoituspaikka tälle yksikölle olisi katu- ja puisto-osasto.

 

Esteettömyys                    Mainoslaitteiden sijoittamisessa on otettava huomioon esteettömyysnäkökulma, eli laitteita ei esimerkiksi tulisi sijoittaa paikkoihin, joita näkövammaiset eivät voi havaita valkoisen kepin avulla kaduilla liikkuessaan. Mainoslaitteilla ei tule myöskään rajoittaa kohtuuttomasti kulkuväylien leveyttä, jotta niillä voidaan liikkua esteettömästi esim. pyörätuolilla. Mahdollisuuksien mukaan mainoslaitteet on sijoitettava kaduilla kohtiin, joissa ei ole jalankulkua, esim. välikaistoille ym.

 

Esteettömyysnäkökohtien arvioimisessa on syytä käyttää valtakunnallisessa esteettömyysprojektissa kehitettyjä mitoitusohjeita.

 

Mainoslaitteiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat laitteita huollettaessa ja mainoksia vaihdettaessa sekä laitteita ympäröivien alueiden ylläpidettävyys, mm. aurausmahdollisuus.

 

Yhteiskunnallinen tiedottaminen mainoslaitteissa

 

Kaupungilla on nykyisin kiinteistöviraston hallinnoimina käytössään 159 kaupungin omaan tiedottamiseen liittyviä mainostiloja, ns. Abribus-valomainostauluja, joita on toistaiseksi käytetty lähinnä kulttuuripalvelujen mainostamiseen. Kahden viikon kampanjan mainostilavuokra on kaupungin eri hallintokunnille 1 590 euroa.

 

Rakennusvirastolla on jatkuvaa tarvetta erilaisiin asenne- ym. kampanjointiin (mm. Helli Helsinkiä, roskaamiskampanjat). Jos ulkomainoslaitteiden kilpailuttamisessa varattaisiin tietty määrä tällaista "ilmaista" mainostilaa, voitaisiin kaupungin kannalta tärkeitä siisteys- ym. teemoja edistää vähäisin kustannuksin, mutta laajalla näkyvyydellä. Ulkomai­noslaitteita kilpailutettaessa tulisi ottaa tämä näkökulma huomioon.

 

Myös asukasjärjestöjen ja kaupungin omaa tiedottamistarvetta palvelevien ilmoitustaulujen mahdollisuutta tulisi selvittää. Näiden ylläpito voitaisiin tehdä esimerkiksi yhteistyössä asukasjärjestöjen kanssa.

 

Jatkotoimenpiteet            Raportissa ehdotetaan useita jatkotoimenpiteitä, joista seuraavat koskevat rakennusvirastoa:

 

Yhteistyötä eri virastojen välillä tulee parantaa prosesseja ja menettelytapoja yksinkertaistamalla ja kehittämällä. Tämä tarkoittaa

 

-                                       eri virastojen roolien selkiyttämistä ja rajapinnoista sopimista ja jatkossa ulkomainonnan parissa olevien toimijoiden vähentämistä kaupungin kentässä

-                                       paikkatietojärjestelmän pikaista kehittämistä ja käyttöönottoa. Järjestelmän tulee palvella kaikkia kaupungin toimijoita (vastuullisena kiinteistövirasto)

-                                       ulkomainoslaitteiden paikkojen huomioimista laadittavissa suunnitelmissa, mm. katu- ja ympäristösuunnitelmissa sekä katutilaa koskevien suunnitteluohjeiden laatimista, joissa huomioidaan myös ulkomainoslaitteiden mitoitus ja sijoittamisedellytykset (kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto).

 

Ulkomainoslaitteiden paikat kilpailua varten teetetään konsulttityönä (kaupunkisuunnitteluvirasto yhteistyössä muiden virastojen kanssa) ja soveltuvin osin virastojen omana työnä.

 

Kaupungin tulee katutilan omistajana ja haltijana ottaa kantaa siirrettäviin mainostelineisiin eli standeihin, joista yleisimpiä ovat ns. A-standit.

 

Katu- ja puisto-osaston mielestä tavoite vähentää ulkomainoslaitteiden kanssa toimivia hallintokuntia nykyisestä neljästä on perusteltu ja se ehdottaakin tutkittavaksi, voitaisiinko yleisille alueilla sijoitettavien ulkomainoslaitteiden vuokraustoiminta siirtää kiinteistövirastosta rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle, joka vastaa katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muutoinkin toimii katu- ja puistoalueiden isäntänä. Katu- ja puisto-osastolla ollaan yhdistämässä katu- ja puistoalueiden paikkatietorekisterit yhdeksi yleisten alueiden rekisteriksi, johon voitaisiin luontevasti liittää myös ulkomainoslaitteita koskevat tiedot.

 

Katusuunnittelun yhteydessä on toistaiseksi otettu kantaa ulkomainoslaitteiden sijoittamiseen vain satunnaisesti. Katu- ja puisto-osasto pitää työryhmän ehdotusta ulkomainoslaitteiden huomioimiseksi katusuunnitteluvaiheessa perusteltuna eikä näe esteitä sille, että jatkossa katusuunnitelmissa ja niihin liittyvissä suunnitelmaselostuksissa tarkistetaan ulkomainoslaitteiden sijoittamismahdollisuudet sekä tehdään niihin tarvittavat tilavaraukset.

 

Siirrettävien mainoslaitteiden osalta katu- ja puisto-osasto toteaa, että etenkin eräillä keskustan alueilla ns. A-standeista on haittaa kadun käyttäjille ja kunnossapidolle. Näiden laitteiden käytöstä tehdyt ohjeet on hyväksytty rakennuslautakunnassa 24.4.2001. Järjestyslain voimaan tulon johdosta kaupungin järjestyssääntö, jonka perusteella näitä mainoksia olisi pystytty tehokkaasti valvomaan, on kumottu. Laitteiden valvontavastuu on nykyisin rakennusvalvontavirastolla ja poliisilla, mutta resurssit tähän ovat riittämättömät. Esteettömyyden lisäämiseksi niiden käyttöä tulisikin pystyä rajoittamaan ja valvomaan nykyistä paremmin.

 

Joukkoliikennelautakunta on (22.9.2005) esittänyt mm. seuraavaa:

 

Ulkomainoslaitteista liikennelaitoksen vastuulle kuuluvat raitiovaunu- ja bussipysäkkien sadekatokset. Niiden pystytyksestä ja kunnossapidosta liikennelaitoksella on vuoden 2015 loppuun kestävä sopimus, joka jatkuu viisi vuotta kerrallaan irtisanomisajan ollessa 24 kuukautta. Sopimukseen kuuluu tällä hetkellä 1210 katosta (vuoden 2005 lopussa 1255 modulia) ja niitä rakennetaan vielä 140 lisää vuoden 2009 loppuun mennessä.

 

Pysäkkikatoksia on kahta tyyppiä, leveä- ja kapeapäätyisiä, leveäpäätyinen suojaa paremmin sateelta ja tuulelta, joten se on matkustajapalvelun kannalta huomattavasti parempi. Pysäkkikatoslupia käsiteltäessä ei matkustajapalvelua kuitenkaan aina riittävästi huomioida vaan kapeapäätyisiä katoksia joudutaan asentamaan kohteisiin, joissa pysäkkitila riittäisi leveämmällekin mallille.

 

Joukkoliikenteen osalta kaupungin tarpeet karttainformaatiolle ja tiedottamiselle on jo nyt huomioitu, mutta kaupungin kulttuurin ja muun tiedottamisen tarpeeseen ei ole varauduttu.

 

Näköpiirissä ei ole pysäkkikatoksiin liittyviä muutostarpeita, mutta viimeistään vuonna 2013, ennen nykyisen sopimuskauden irtisanomisajan umpeutumista ne luonnollisesti tarkistetaan.

 

Rakennuslautakunta on (27.9.2005) todennut mm. seuraavaa.

 

Rakennusvalvontaviraston rooli on toimia lupaviranomaisena, joka myöntää ulkomainoslaitteille luvat maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Yleensä ulkomainoslaitteet edellyttävät toimenpidelupaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n mukaisesti. Asetuksen toimenpidelupaa ei kuitenkaan tarvita, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan tai katusuunnitelmaan taikka yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

 

Helsingissä on lisäksi omaksuttu ns. mallihyväksyntämenettely. Aluksi itse laitteelle haetaan mallihyväksyntä, jonka jälkeen yksittäisten laitteiden luvat haetaan pelkästään esittämällä laitteen asemapiirros ja ympäristösuunnitelma.

 

Vanhojen ennen vuotta 1990 käyttöön otettujen laitteiden luvat oli myönnetty yleensä määräaikaisina (esim. pylvästauluille ja suurtauluille normaalisti viideksi vuodeksi).

 

Myös laitteiden lupien valvonta kuuluu rakennusvalvontavirastolle. Lisäksi Helsingin kaupunginvaltuusto on määrännyt rakennuslautakunnan toimimaan viranomaisena, joka valvoo, että liikenneväylät, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset.

 

Rakentamisen ohjaamiseksi rakennuslautakunta voi antaa alueellisia tai koko kaupunkia koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden on edistettävä alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista (Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 2 §). Kun toimenpide toteutetaan rakentamistapaohjeen mukaisesti, lupaa toimenpiteeseen ei tarvitse hakea. Rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin edellyttää luvan hakemista erityisestä syystä.

 

Työryhmän suosituksista

 

Työryhmä suosittaa, että kantakaupungin keskeisissä osissa, raportin liitekartan vyöhykkeellä I, luovutaan vanhoista ennen vuotta 1990 käytössä olleista laitteista vuoden 2008 jälkeen. Käytetty karttaliite on otettu ilmeisesti sellaisenaan kaupunkisuunnitteluviraston jo aikaisemmin laatimasta kartasta, jota on käytetty annettaessa lausuntoja mainostauluhankkeista.

 

Esitetyllä vyöhykeajattelulla tavoitellaan menettelyjen yksinkertaistamista. Sen avulla on mahdollista selkiyttää ulkomainoslaitteiden sijoittamiskäytäntöjä ja esim. kehittää kullekin alueelle sen tarpeisiin sopivat luvanvaraisuussäännöt.

 

Kartan mukainen vyöhyke I on kuitenkin kovin laaja ja sisältää eri lailla arvotettavia alueita. Asiaa voitaisiin tarkastella eritellymmin niin, että ulkomainoslaitteet empirekeskustassa ja muutamalla muulla ydinkeskustan kaikkein arvokkaimmalla alueella kiellettäisiin kokonaan ja linja olisi vapaampi näiden alueiden ulkopuolella.

 

Myös esitys siltä osin, millainen laitekanta eri vyöhykkeillä ylipäätänsä olisi mahdollista, on tiukahko. Sähköisiä mainos- ja informaatiotauluja sallittaisiin vyöhykkeellä I vain korttelien sisäpihojen kaltaisissa paikoissa. Pylvästaulut olisi kielletty kokonaan. Vyöhyke I kattaa koko niemen.

 

Rakennuslautakunnan mielestä vyöhykeajattelu on liian summittainen keino ratkaista kysymys arvokkaiden alueiden rauhoittamiseksi häiritsevältä ulkomainonnalta ja ulkomainoslaitteilta. Juuri niemen alueella liikkuu eniten kaupunkilaisia ja matkailijoita. Esimerkiksi matkailijat tarvitsevat informaatiota, jota kaksipuolisilla sähköisillä laitteilla on voitu välittää.

 

Rakennuslautakunta esittää, että vyöhykeajattelu korvataan yksityiskohtaisemmalla tarkastelulla, jossa erityisen arvokkaat ympäristöt nostetaan esiin ja arvotetaan ulkomainonnan kannalta. Erään lähtökohdan tähän tarjoaa valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä koskeva Museoviraston uusi tarkistettu luettelo. Olemassa oleva valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriperintökohteita koskeva inventointi ja julkaisu on vuodelta 1993.

 

Työryhmän kanta, että mainoslaitteiden laadukkuutta tulee kilpailutettaessa painottaa, on oikea. Mainoslaitteiden nykyinen kaupunkikuvallinen ilme on vain keskinkertainen. Juuri kilpailuttaminen on se vaihe, jossa kaupungilla on mahdollisuus vaikuttaa käytettyjen laitetyyppien valintaan ja siihen, että laitteita jatkuvasti kehitetään. Ulkomainoslaitteita koskevat sopimukset päättyvät pääosin kesällä 2008 ja laitteistot ja laitepaikat on tarkoitus kilpailuttaa sitä ennen. Työryhmän esitykset tähtäävätkin kilpailun valmisteluun ja kilpailun jälkeiseen tilanteeseen.

 

Suositusten mukaan yhteistyön parantaminen virastojen välillä tarkoittaa mm. selkeiden periaatteiden laatimista ulkomainonnalle rakentamistapaohjeiden muodossa. Tällainen jo olemassa oleva rakentamistapaohje on Mainosroskakorit, sijoittamisperiaatteet, vuodelta 2004. Aiheeseen liittyy myös rakentamistapaohje Mainoslaitteet rakennuksissa, jonka aihepiirin työryhmä on rajannut raporttinsa ulkopuolelle.

 

Lisäksi rakennusvalvonnassa on tehty työtä ulkomainoslaitteita, ulkomainonnan suurtauluja sekä pylvästauluja koskevien ohjeiden laatimiseksi.

 

Toinen vastaava kehityskohde raportissa on valvonnan tehostaminen. Rakennusvalvontavirastossa on kaksi katujen valvontaan erityisesti tarkoitettua rakennusmestarin virkaa. Katuvalvonnan painopiste on talviaikaisessa liukkaudentorjunnassa, mutta virasto on myös pannut toimeen esimerkiksi ns. A-standeihin keskittyviä valvontaiskuja yhteistyössä poliisin kanssa.

 

Työryhmän raporttiin liittyy jäsen Sademiehen eriävä mielipide, joka koskee etupäässä juuri A-standejä. Mielipiteen mukaan standit tulisi kieltää työryhmän esittämän I vyöhykkeen alueelta. Työryhmä tyytyy katsomaan, että kaupungin tulee katutilan omistajana ja haltijana ottaa tämäntapaisiin telineisiin kantaa. Rakennuslautakunta on omalta osaltaan vuonna 2001 hyväksynyt rakentamistapaohjeen Siirrettävät mainostelineet eli standit, sijoittamisperiaatteet ja lähettänyt sen kaupunginhallitukselle tiedoksi ja kiinteistölautakunnalle toimenpiteitä varten.

 

Paikkatietojärjestelmä     Lupaviranomaisen kannalta tarkasteltuna kehitys 1980-luvulta on mainoslaitteiden osalta ollut ongelmallinen. Vanhojen ennen vuotta 1990 käyttöön otettujen laitteiden luvat oli myönnetty yleensä määräaikaisina (esim. pylvästauluille ja suurtauluille 5 vuodeksi). Tämä on osittain johtanut siihen, että määräaikojen jatkoille ei ole lupia haettu, tai näitä jatkolupia ei ole kyetty voimavarojen niukkuudesta johtuen asianmukaisesti käsittelemään. Kun ulkomainoslaitteiden määrä on suuri, on tuhansien laitteiden seuranta osoittautunut vaikeaksi. Työryhmä esittääkin kehitettäväksi ja käyttöön otettavaksi ulkomainoslaitteita koskevan paikkatietojärjestelmän. Järjestelmän avulla laitteiden paikkojen vuokraus, lupakäsittely, valvonta ja seuranta helpottuisivat. Vastuuvirastona on kiinteistövirasto.

 

Rakennuslautakunta kannattaa paikkatietojärjestelmän pikaista käyttöön saamista.

 

Rakennusvirasto katuhallintokuntana

 

Eri virastojen työnjaon mukaisesti olisi tarkoituksenmukaista, että rakennusvirasto katuhallintokuntana suunnittelisi katutilan käyttöä raportissa esitetyllä tavalla. Virasto suunnittelee tai suunnitteluttaa kadunkalusteiden paikat ja myöntää luvat teknisille laitteille. Olisi järkevää, että rakennusvirasto myös määrittelisi normaalien katuympäristöön sijoitettavien ulkomainoslaitteiden paikat katusuunnitelmissa ja katusuunnitelmaa täydentävissä ympäristösuunnitelmissa. Tällöin erillistä rakennusvalvonnan lupakäsittelyä ei enää lainkaan tarvittaisi.

 

Vyöhykekartta, liikenneturvallisuusohjeet ja rakennusvalvontaviraston ohjeet loisivat puitteet laitteiden sijoittamiselle virastojen sopiman työnjaon mukaisesti.

 

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto

 

Kaupunkikuvaneuvottelukunta on antanut Ulkomainostyöryhmän loppuraportista oman lausuntonsa 17.8.2005.

 

Neuvottelukunta suosittelee pylväsmainonnan kehittämistä kohti kulttuurimainontaa. Banderollimainontaa pitäisi kehittää innovatiiviseksi kertomaan kaupungin eri aktiviteeteista. Tällaisesta on löydettävissä hyviä esimerkkejä eri puolilta Eurooppaa.

 

Kun ulkomainonta kaupungin toimesta kilpailutetaan, tulee ulkomainostyöryhmän jäseniä olla edustettuna laadittaessa kilpailutuksen kehykset.

 

Lopuksi                             Rakennuslautakunta pitää ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja koskevaa loppuraporttia hyvänä lähtökohtana valmisteltaessa ulkomainoslaitteista käytävää kilpailua. Raportissa esitetyt jatkotoimenpidesuositukset ovat rakennusvalvonnan näkökulmasta pääosin tarkoituksenmukaisia ja ovat omiaan selkiyttämään ja yksinkertaistamaan nykyisiä käytäntöjä.

 

Esitetystä vyöhykeajattelusta tulee kuitenkin luopua. Kolmiportainen aluejako voidaan korvata eri tilanteet paremmin huomioon ottavalla yksityiskohtaisemmalla tarkastelulla, jossa alueiden sopivuus tai sopimattomuus erityyppiseen ulkomainontaan harkitaan.

 

Samalla kun kaupalliseen tarkoitukseen tulevaa laitekantaa kehitetään, tulisi kaupungin entisestään voimistaa keinoja osoittaa vapaaehtoisen kansalaistoiminnan, kuten kaupunginosayhdistysten käyttöön sovel­tuvia ilmoitustauluja. Tällaisesta käytännöstä on jo muutamia hyviä esimerkkejä eri puolilla kaupunkia. Tarvetta kansalaistiedottamiseen on enenevässä määrin.

 

Helsingin Satama on (28.9.2005) pitänyt hyvänä raportissa esitettyjä pääperiaatteita koko kaupungin ulkomainonnan keskitetystä koordi­noinnista. Helsingin Satama pitää hyvänä myös sitä, että käytettävät laitteet tyyppihyväksyttäisiin.

 

Helsingin Sataman mielestä mainoslaitteita sijoitettaessa Sataman hallinnoimilla alueilla on otettava huomioon alueen liikenteelliset ja paikalliset olosuhteet, joten mainoslaitteiden sijoittelusta Sataman pitää saada päättää itse.

 

Lisäksi Helsingin Satama korostaa sitä, että sen lisäksi mitä vaatimuksia mainoksille muutoin asetetaan, ne eivät saa olla Sataman liiketoiminnan vastaisia.

 

Helsingin Satama haluaakin olla sen alueille sijoitettavien mainoslaitteiden lupahakemusten valmistelussa mukana ja vaikuttaa niitä koskevien sopimusten sisältöön. Parhaiten tämä toteutuu oman sopimuksen kautta ja mieluiten niin, että sama sopimus kattaa sekä ulkoalueiden mainokset että terminaalien sisällä olevat mainokset.

 

Helsingin Energia on (26.10.2005) todennut mm., että mainoslaitteet liittyvät Helsingin Energian liiketoimintaan mm. seuraavissa yhteyksissä: pylvästaulut (n. 2 000 kpl) on sijoitettu pääsääntöisesti ulkovalaistuksen pylväisiin ja mainosroskakoreista (n. 1 000 kpl) huomattava osa on kiinnitetty myös valaisinpylväisiin. Valaistujen ulkomainosten liittymisjohdoista lähes kaikki on liitetty ulkovalaistusverkkoon. Pienehkö osa mainoslaitteista tarvitsee jatkuvaa sähköä, jolloin niillä on liittymisjohto jakeluverkkoon.

 

Helsingin Energia toteaa, että pylvästaulujen sijoituksessa ja kiinnityksessä tulisi ottaa myös pylvään omistajan näkökanta entistä paremmin huomioon. Esim. tuulisille paikoille ei tulisi lainkaan asentaa pylvästauluja, koska pylväitä ei ole mitoitettu taulujen aiheuttamalle tuulikuormalle. Samasta syystä esim. banderollien kiinnittäminen pylväisiin on kaikkialla kiellettyä.

 

Pylvästaulujen ja mainosroskakorien kiinnityslaitteet ja –tavat tulisi toteuttaa pylvään pintakäsittelyä suojaavalla tavalla ja kiinnitys ei saa estää pylvään sähkölaitteiden kytkentätilan avaamista. Liittymisjohtojen tilaukset suositellaan tehtäviksi hyvissä ajoin etukäteen, jolloin tarvittaessa ehditään tutkimaan edullisempaa vaihtoehtoista paikkaa ja liittymisjohtoreittiä. Valaistujen mainostaulujen luminanssin (pintakirkkauden) tulee olla oikeassa suhteessa ympäröivään julkisen ulkotilan valaistukseen.

 


Kiinteistölautakunta on (1.11.2005) todennut mm. seuraavaa.

 

Kiinteistöhallinnon rooli Paikkojen vuokraaminen ulkomainoslaitteita varten, pysäkkikatoksia lukuun ottamatta, on ollut kiinteistöhallinnon tehtävä noin 60 vuoden ajan eli siitä alkaen, kun järjestettyä sekä säädeltyä ulkomainontaa on kaupungissamme ollut. Kiinteistöhallinnolla on edelleen parhaat edellytykset kaupungille menestyksellisen ulkomainosvuokrauksen hoitamiseen.

 

Toisaalta saattaa olla jatkossa paikallaan miettiä pysäkkikatoksien hallinnointia. Pysäkkikatosten lupamenettely poikkeaa suuresti mainoslaitepaikkojen menettelystä. Pysäkkikatoksia käytetään ulkomainonnan lisäksi tuotekohtaiseen mainontaan. Pysäkkikatoksien maapohjalle ei ole määritelty vuokraa. Jatkossa saattaisi tulla ongelmia kilpailuttamisen myötä siitä, että pysäkkikatosten ylläpito kuuluu liikennelaitokselle, jolla ei ole katoksille omaa käyttöä, kun liikennöinnin on voittanut jokin muu yhtiö. Tällöin pahimmillaan saattaisi olla seurauksena, että jonkin linjan voittaneella yhtiöllä on erillissopimus pysäkkikatosmainonnasta jonkin toisen ulkomainosyhtiön kanssa ja alueelle tulee toiset pysäkit ja toiset jäävät paikalleen vain mainospaikoiksi. Näin on tapahtunut ainakin Ruotsissa.

 

Merkittävä osa ulkomainonnasta raportin ulkopuolella

 

Työryhmä ei käsitellyt esimerkiksi pysäkkikatoksia, valomainontaa, rakennusten seiniin kiinnitettyjä mainoslakanoita, mainosliputusta eikä nk. a-standimainontaa, vaikka nämä muodostavat erittäin merkittävän ja yhä kasvavan mainosvolyymin Helsingissä. Myöskään ulkomailla olevia uusia mainoslaiteratkaisuja ei ole käytännössä lainkaan tarkasteltu, vaikka muun muassa Pariisista löytyy useita tyylikkäitä, myös Helsinkiin sopivia laitteita. Työryhmä keskittyi lähes yksinomaan kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokraamiin mainoslaitteisiin.

 

Yrittäjien asema               Työryhmä on kuullut yrittäjiä. Yrittäjien kannanotoilla ei ole juuri ollut merkitystä raportin sisältöön. Ulkomainosyrittäjien mielipiteiden tulisi selkeämmin näkyä loppupäätelmissä. Asialla on myös valtakunnallista merkitystä, koska jonkin laitteen osittainen tai totaalinen kieltäminen Helsingissä vaikuttaa koko maan kehitykseen.

 

Työryhmän suosituksista

 

Työryhmä suosittaa, että kaupunki jaetaan kolmeen eri vyöhykkeeseen. Lautakunnan mielestä vyöhykeajattelusta tulisi luopua. Kunkin mainospaikan ja ‑laitteen soveltuvuus tulee ratkaista paikkakohtaisesti, kuten on tehty tähänkin saakka.

 

Virastojen työnjako          Raportti keskittyy suurelta osin virastojen väliseen työnjakoon, jota on pyritty selkeyttämään. Tilakeskuksen kannalta ei ole suurta merkitystä sillä, missä vaiheessa se pyytää yrittäjien hakemuksesta kultakin virastolta lausunnon. Tavallisesti hakemuksista pyydetään lausunto ennen vuokrauspäätöksen tekemistä kaupunkisuunnitteluvirastolta, minkä jälkeen on tehty päätös. Tämän jälkeen yrittäjä toimittaa hakemuksensa ja vuokrauspäätöksensä rakennusvalvontavirastolle. Se, että rakennusvirasto haluaa, että ns. kaivulupaa varten pyydetään ensiksi lausunto siltä, on toki mahdollista, mutta asian kokonaisprosessissa kaivuluvalla ei ole suurtakaan merkitystä. Ulkomainosyrittäjät selvittävät etukäteen mainospaikan pystyttämisen mahdolliset viemäri-, johto- yms. esteet, koska he ovat hankkineet tarvittavat tiedot ennen lupahakemuksien jättämistä.

 

Liikenneturvallisuusnäkökohdat laitteita sijoitettaessa

 

Raporttiin on liitetty ohje mainoslaitteiden sijoittelusta liikenneturvallisuuden kannalta. Tämä ohje perustuu yksinomaan kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluviranomaisen näkökantoihin ja tulkintoihin. Tutkimuksia mainoslaitteiden vaikutuksista liikenneturvallisuuteen ei ole tehty, vaikka saadun tiedon mukaan mm. JCDecaux Oy Finland on esittänyt tällaisen tutkimuksen tekemistä yhteistyössä siten, että yhtiö osallistuisi tutkimuksen rahoitukseen.

 

Kullakin mainoslaitteella on lupa nykyiseen sijoituspaikkaansa. Paikkahakemuksen yhteydessä kiinnitetään luonnollisesti huomiota myös liikenneturvallisuuteen. Tiedossa ei ole yhtään tapausta, jossa mainoslaitteesta olisi aiheutunut liikenneonnettomuus. Laitteet on sijoitettu vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti ja sijoituspaikat ovat olleet samoja useita vuosia. Viime ja tämän vuoden aikana, kun yrittäjät ovat hakeneet uusia mainoslaitepaikkoja, on jo eräissä kannanotoissa sovellettu työryhmän raportin ohjeita, vaikka ohjeet eivät ole vielä voimassa. Uusia ohjeita ja määräyksiä voidaan soveltaa vasta siitä alkaen, kun ne on hyväksytty.

 

Laadittu liikenneturvallisuusohje on liian tiukka, perustuu olettamuksiin eikä ota huomioon sitä, että kaupungissa on kivitaloja, erilaisia pylväitä, bussipysäkkejä, liikenteen ohjauslaitteita, huoltoasemien liikemerkkejä yms. näköesteitä. Lautakunnan mielestä ohjeita ei voida ottaa käyttöön ennen kuin asia ensin tutkitaan perusteellisesti.

 

A-standit                            Työryhmä ei käsitellyt raportissaan ns. a-standeja, joita on ripoteltu useita satoja kappaleita ympäri kaupunkia. Raportissa on kiinteistöviraston jäsenen eriävä mielipide, jonka mukaan ns. a-standit tulisi kieltää kantakaupungin alueelta. Tämä alue on sama, jonka sisältä kiinteistölautakunta kielsi muovikalusteet ulkotarjoilualueilta. Huolimatta rakennusvalvontaviraston a-standeistä antamista ohjeista ohjeiden valvonta on olematonta sekä tehotonta.

 

Useissa Euroopan kaupungeissa nämä laitteet on kokonaan kielletty. Mikäli a-standien pitäminen kiellettäisiin kantakaupungin alueella, kaupunkikuva selkenisi sekä parantuisi huomattavasti. A-standien rivistöt mm. kävelykaduilla muodostavat esteitä liikunta- ja näkörajoitteisille. A‑standeista tulee kaupungille viikoittain kielteistä palautetta.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä a-standit tulisi kieltää kantakaupungin alueelta.

 

Mallihyväksyntä               Työryhmä ehdottaa, että ulkomainoslaitteille myönnettäisiin mallihyväksynnät määräaikaisena esim. 10 - 15 vuodeksi. Lautakunnan mielestä mallihyväksyntäjärjestelmää tulee kehittää. Niistä tulisi etukäteen pyytää ainakin kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston lausunnot. Myös yrittäjille lausunnot ovat välttämättömiä, varsinkin kun on kyse vanhojen laitteiden jatkoajoista. Määräaikaa tulee tarkastella laitekohtaisesti ja pyrkiä siihen, että käytössä olisi laitteita, joita voidaan käyttää pidempiä aikoja. Kaikilla mainoslaitteilla, jotka liittyvät tilakeskuksen vuokraamiin mainoslaitepaikkoihin, on voimassa oleva tyyppihyväksyntä.

 

Paikkatietojärjestelmä     Eri hallintokunnilla on ollut selkeä tarve saada aikaan mainospaikkojen paikkatietojärjestelmä. Tilakeskuksella on ollut käytössään manuaalinen karttajärjestelmä, josta tilakeskus luo atk-järjestelmää. Järjestelmää ylläpitää tilakeskus ja eri virastoille tulee sen selailumahdollisuus. Jatkossa paikkatietojärjestelmää tulee kehittää keskitetysti sellaiseksi, että se on kaikkien asiaan liittyvien virastojen käytössä ja ne voivat täydentää siihen omat tietonsa.

 

Taloudellinen merkitys   Ulkomainonnan taloudellinen merkitys on huomattava. Helsingin markkinat muodostavat merkittävän osan valtakunnallisten ulkomainosyhtiöiden tuloista. Myöskään sen työllistävä vaikutus ei ole merkityksetön. Mikäli raportin suositukset otettaisiin liikennesuunnitteluosaston kannan mukaisena sellaisenaan heti käytäntöön, aiheutuisi siitä tilakeskuksen tiedon mukaan yrittäjille 1,4 miljoonan euron siirtokustannukset edellyttäen, että korvaavia paikkoja löytyisi vastaava määrä. Varovaisen arvion mukaan liiketaloudelliset menetykset ulkomainosyhtiöille, niiden ilmoituksen mukaan, olisivat noin 4 miljoonaa euroa. Jos ohjeet sellaisenaan tulisivat voimaan, ne saattaisivat vaikuttaa myös muiden kaupunkien vastaaviin ohjeisiin ja tätä myötä uusiin tulonmenetyksiin. Sillä olisi merkitystä myös kaupungin vuokra- ja verotuloihin sekä eittämättä myös alan yritysten työllistämismahdollisuuksiin.

 

Kaupungin oma ilmoittelutarve

 

Kvston vuoden 1991 päätöksellä saatiin kaupungin käyttöön kaikkiaan 50 tiedotustaulupaikkaa karttoja sekä ilmoittelua varten. Sopimuskauden aikana tilakeskus on pystynyt lisäämään paikkoja niin, että kaupungin virastoilla ja laitoksilla on käytössään karttapaikkojen lisäksi 159 mainospaikkaa omaan ilmoitteluun. Näitä paikkoja tilakeskus vuokraa hallintokunnille pääsääntöisesti kahden viikon jaksoissa 1 590 euron korvauksesta. Oikea korvaushinta, mikäli paikat vuokrattaisiin vapailta markkinoilta, olisi 29 400 euroa. Tilakeskuksen tarkoituksena on jatkaa vuokraustoimintaa edelleen.

 

Kulttuuribanderollimainonta

 

Erilaisten tapahtumien yhteydessä on tarvetta luoda uudenlaista kulttuuri- ja tapahtumabanderollimainontaa. Tällainen mainonta on yleensä lyhytkestoista, eikä po. tahoilla ole mahdollisuutta maksaa markkinahintaisia vuokria. Tämän johdosta tällaisesta uudesta banderollimainonnasta saatava vuokratulo ei tule korvaamaan raportin mukaan poistettavien, perinteisten mainoslaitepaikkojen vuokratuloja.

 

Kilpailuttaminen              Nykyiset ulkomainontalaitteita koskevat vuokrasopimukset päättyvät 31.7.2008. Tilakeskuksella on tarkoitus kilpailuttaa kaikki ulkomainontapaikkoja koskevat sopimukset. Raportin toteutumisesta mahdollisesti johtuvat tulkintaerimielisyydet vaikeuttavat kilpailuttamista. Kilpailuttaminen tulee eittämättä nostamaan laitepaikoista saatavaa tuloa kaupungille. Tarjouspyynnön asiakirjat tuodaan hyvissä ajoin kiinteistölautakunnan päätettäväksi.

 

Laitteiden lukumäärä      Perinteisten mainoslaitteiden lukumäärää voidaan kasvattaa monimuotoisuutta ja suunnittelua lisäämällä. Laitteiden lukumäärä Helsingissä on esim. Tukholmaan verrattuna vielä vaatimatonta luokkaa.

 


Kaupunkisuunnittelulautakunta on (10.11.2005) lausunut mm. seuraavaa.

 

Taustaa

 

Ulkomainonnan toimintaperiaate

 

Ulkomainontaa harjoittavat siihen erikoistuneet ulkomainosyhtiöt, jotka suunnittelevat tai suunnitteluttavat käytettävät ulkomainosvälineet. Niille hankitaan rakennusvalvontaviraston mallihyväksyntä. Ulkomainosyhtiöt vuokraavat ulkomainoslaitteille paikat kaupungilta, valtiolta tai yksityisiltä kiinteistönomistajilta. Yhtiöt tai kiinteistönomistajat hakevat laitteille rakennuslainsäädännön edellyttämät luvat. Ulkomainosyhtiöt vuokraavat mainostajille laitteista mainostilat, painavat julisteet, hoitavat julisteiden levityksen ja vastaavat ulkomainoslaitteiden kunnosta.

 

Vuokraus- ja lupakäytäntö

 

Helsingin kaupungin katu- ja muille julkisille alueille pystytettävien kiinteiden mainoslaitteiden paikkojen vuokraamisesta vastaa kiinteistövirasto. Kiinteistövirasto pyytää laitteiden ehdotetuista sijoituspaikoista lausunnon kaupunkisuunnitteluvirastolta, jossa esitetyn paikan sopivuus arvioidaan liikenneturvallisuuden, toiminnallisuuden ja kaupunkikuvan kannalta. Jos kyseessä on olemassa olevaa laitetta koskeva jatkohakemus, annetaan lausunto rakennusvalvontavirastolle. Rakennusviraston katuosasto antaa laitteelle kaivuluvan. Laitteiden rakennusluvat käsittelee rakennusvalvontavirasto. Vuokrauspäätökset hyväksyy kiinteistölautakunta.

 

Luvanvaraisuus

 

Ulkomainoslaitteet ovat maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön perusteella luvanvaraisia. Myös järjestyslaki ja Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 9 ja 37 § sisältävät mainoslaitteita koskevia määräyksiä.

 

Ohjeisto       Rakennuslautakunta voi antaa rakentamistapaohjeita, joilla ohjataan rakentamista ja rakennetun ympäristön laatua. Rakennusvalvonta voi myös luopua luvanvaraisuudesta, mikäli toimenpide täyttää ohjeessa esitetyt vaatimukset.

 

Pylvästaulujen sijoittamisessa on rakennusvalvontavirastossa sovellettu 1960-luvulla laadittuja ohjeita. Julkisivutoimikunta on vuonna 1983 antanut lausunnon suurtaulujen ja kolmiopilareiden sijoittamisperiaatteista. Suurtauluista on rakennusvalvontaviraston ohje vuodelta 1988, lisäksi on ohje mainosroskakorien sijoittamisesta.

 

Rakennusvalvontavirastossa valmisteltiin ulkomainostyöryhmän työskentelyn aikana yleisohjetta "Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet".

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on vuodesta 1989 noudatettu kiinteistövirastolle 11.9.1989 annetussa lausunnossa esitettyjä periaatteita kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaista kaupunkiympäristöistä ja muista paikoista, joihin mainoslaitteita ei tulisi lainkaan sijoittaa, kuten esimerkiksi Senaatintori, Esplanadin puisto, Vanha kirkkopuisto, Kauppatori, kirkkojen ja muiden monumentaalirakennusten läheisyys ja puistot. Nämä samat periaatteet kaupunkisuunnitteluvirasto on toistanut 19.4.2001 kiinteistövirastolle pylvästauluja koskevasta hakemuksesta antamassaan lausunnossa.

 

Ulkomainoslaitteisto

 

Helsingin käytössä oleva ulkomainoslaitteisto perustuu pääosin vuonna 1991 laadittuun sopimukseen. Näitä laitteita ovat mm. pysäkkikatokset, pyöreät mainospilarit ja katumainostaulut, joilla on mallihyväksyntä. Muut vielä käytössä olevat laitteet ovat pääosin vanhempia, osa jopa 1940-luvulta. Näitä ovat vanhanmalliset suurtaulut, kolmiopilarit, pylvästaulut ja mainosroskakorit. Laadultaan em. laitteet ovat lähinnä tilapäisluonteisia.

 

Erilaisia ulkomainoslaitteita on Helsingissä pysäkkikatokset mukaan lukien n. 2 000 kpl, jonka lisäksi n. 2 000 pylvästaulua ja n. 1 000 mainosroskakoria.

 

Sopimustilanne

 

Ulkomainonta Helsingissä on 1990-luvun alkupuolelta lähtien ollut erittäin keskittynyttä. Lähes 100 % ulkomainonnasta on tällä hetkellä yhden yrittäjän hallussa. Tämä on osaltaan estänyt kilpailua alalla. Kaikkien kiinteistöviraston solmimien ulkomainoslaitteiden vuokrasopimukset päättyvät 31.7.2008, pysäkkikatosten osalta 31.12.2015. Ennen sopimuskauden päättymistä kaupunki kilpailuttaa uuden tilanteen eri ulkomainoslaiteyrittäjien kesken.

 

Ulkomainoslaitteiden nykyinen tilanne Helsingissä

 

Ulkomainospintojen määrät ovat olleet voimakkaassa kasvussa jo pitkään ja niiden määrä on noussut nopeasti. Kilpailun puute on toisaalta johtanut siihen, että laitteistossa ei ole tapahtunut merkittävää kehitystä 1990-luvun alun jälkeen, eikä Helsingin kaupungilla ole ollut riittävää tahtoa tai näkemystä laitteiston kehittämiseksi tai niiden sijoittamisen ohjaukseen. Tilanne on muodostunut paikoitellen jopa kaupunkikuvallisesti kaoottiseksi ja vaatisi johdonmukaista kehitystyötä. Osaltaan tilanne johtuu monista toimijoista kaupungin sisällä. Kokonaisuutta on ollut vaikea valvoa, koska ulkomainoslaitteiden määrä on suuri eikä niille ole toistaiseksi kehitetty kattavaa ohjeistusta eikä tehokasta karttapohjaista seurantajärjestelmää.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto lausuntojen antajana

 

Ulkomainoslaitteita koskevien hakemusten käsittely työllistää useita virastoja merkittävästi. Toisaalta kaupunki saa laitepaikoista vuokratuloja, toisaalta laitehakemusten käsittelyyn kuluva työpanos kaupunkisuunnittelu-, rakennusvalvonta- ja rakennusvirastossa on kasvanut erittäin suureksi. Voimassa olevan ulkomainoslaitesopimuksen päättymisen lähestyminen on lisäksi saanut mainoslaiteyritykset aktiivisesti pyrkimään laitemääriensä lisäämiseen, jolloin sijoituspaikkoja on voitu hakea sadoille laitteille yhtä aikaa.

 

Ongelmaksi on koettu, ettei kaupungin hallintokunnilla ole ollut selviä toimintamalleja ulkomainoslaitteiden sijoittamiselle kaupungissa. Yhtenäisen ohjeistuksen ja mainoslaitteita koskevan karttapohjaisen seurantajärjestelmän puuttuminen lisäävät laitehakemusten käsittelyyn tarvittavaa työtä ja kuluvaa aikaa mm. kaupunkisuunnitteluvirastossa. Tilanne ei ole ollut tyydyttävä myöskään mainoslaiteyrittäjien kannalta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 1.8.2004–30.9.2005 antanut kirjalliset lausunnot yhteensä 327 laitepaikkaa koskevista, eri yrittäjien mainoslaitehakemuksesta. Lausuntoja on annettu sekä kiinteistöviraston talo-osastolle että rakennusvalvontavirastolle.

 

Ulkomainoslaitteiden yleispiirteiset sijoitusvyöhykkeet -kartta

 

Ulkomainostyöryhmän työhön liittyen on kaupunkisuunnitteluvirastossa valmisteltu "Ulkomainoslaitteiden yleispiirteiset sijoitusvyöhykkeet" ‑kartta. Se on tarkoitettu apuvälineeksi kaupunkisuunnitteluviraston työntekijöille, jotka valmistelevat lausuntoja yritysten esittämistä mainoslaitepaikoista. Koska valmistelutyö jakautuu monen aluesuunnittelijan osalle, on toimintaperiaatteiden ohjeistukselle olemassa selkeä tarve. Yhtenä työvälineenä olisi yleispiirteinen vyöhykekartta, jota mm. rakennusvalvontaviraston kirjalliset ohjeet täydentävät.

 

Kartassa kaupungin alue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen, joilla käytettäviksi sopivat laitetyypit on lueteltu karttaan liittyvässä taulukossa. Kartan vyöhykejako vastaa kaupunkisuunnitteluvirastossa viime vuosina ulkomainoslaitehakemuksia käsiteltäessä noudatettua linjaa. Karttaa esitetään ohjeellisena noudatettavaksi uusia ulkomainoslaitehakemuksia käsiteltäessä sekä kaikkiin ulkomainoslaitteisiin 1.8.2008 alkaen.

 

Jatkossa vyöhykekarttaa on tarkoitus täydentää ja tarkentaa käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

 

Yrittäjien kuuleminen

 

Ulkomainosryhmä on työnsä kuluessa ollut yhteydessä ulkomainoslaiteyrittäjiin ja esitellyt valmisteltavaa aineistoa. Yrittäjille on tiedotettu ja heitä on kuultu työn suuntaviivoista, laadittavista ohjeista, vyöhykekartasta, liikenneturvallisuusohjeista ja menettelytavoista. Yrittäjille on lisäksi järjestetty kolme kuulemistilaisuutta.

 

Ulkomainoslaitteiden yleispiirteiset sijoitusvyöhykkeet -karttaa koskien kaupunkisuunnitteluvirastoon on toimitettu 4 kirjallista kannanottoa (Outdoor Finland - Suomen Ulkomainosliitto, Clear Channel Suomi Oy, JCDecaux Finland Oy ja Viacom Outdoor).

 

Lausunto ulkomainostyöryhmän raportista

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää ulkomainostyöryhmän raporttia tervetulleena selvityksenä aiheesta, jota ei Helsingissä aikaisemmin ole tällä perusteellisuudella tutkittu. Mainoslaitteisiin liittyviä liikenneturvallisuuskysymyksiä on raportissa käsitelty ensimmäisen kerran kokonaisvaltaisesti. Raportti on hyvä lähtökohta valmisteltaessa ulkomainoslaitteista ennen nykyisten sopimusten loppumista käytävää kilpailua.

 

Työryhmän suositukset jatkotoimenpiteiksi

 

Raportin loppuun kootuissa suosituksissa työryhmä korostaa mm. erityisen huomion kiinnittämistä mainoslaitteiden laadukkuuteen tulevan kilpailuttamisen yhteydessä. Edelleen työryhmä haluaa varmistettavaksi kaupungin omien informaatiotarpeiden huomioon ottamisen. Rakennusvalvontaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston laatimia ohjeita esitetään noudatettavaksi kilpailuttamisen yhteydessä. Työryhmä esittää myös useita keinoja eri virastojen välisen yhteistyön parantamiseksi sekä vuokraus- ja lupaprosessien kehittämiseksi.

 

Työryhmän esittämät suositukset ovat ulkomainoslaitteiden korkean laadun, hyvän kaupunkiympäristön ja kaupungin viranomaisten yhteistyön kehittämisen kannalta perusteltuja. Kaupunkisuunnittelulautakunta kannattaa raportissa esitettyjen suuntaviivojen ottamista tulevan kilpailuttamisen valmistelun lähtökohdiksi.

 

Lupaprosessin kehittäminen

 

Raportissa esitetään tulevaisuuden kehityskuvana moniportaisen lupaprosessin yksinkertaistamista siten, että lupien myöntäminen ja laitepaikkojen vuokraaminen keskitettäisiin yhdelle toimijalle. Tämän edellytyksenä on kuitenkin, että mainoslaitteita koskien on olemassa rakentamistapaohjeet, jolloin varsinaista rakennuslupaa ei ohjeiden mukaisille laitteille tarvitsisi hakea.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston rooli lupaprosessissa

 

Ulkomainostyöryhmän raporttiin liittyvien prosessikaavioiden osalta kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että niissä on kaupunkisuunnitteluviraston tehtäväksi lausunnonantajana sekä nykyisin että tulevaisuuden kehityskuvissa esitetty liikenteellisten ja toiminnallisten seikkojen arvioiminen. Kaupunkisuunnitteluvirastossa mainoslaitepaikkoja tarkastellaan kuitenkin liikenneturvallisuuden ja ympäristön toiminnallisuuden lisäksi aina myös kaupunkikuvallisena kysymyksenä, mikä tulee virastojen toimintatapoja kehitettäessä ottaa huomioon.

 

Paikkatietojärjestelmä

 

Mainoslaitteiden sijoittamista koskevien hakemusten käsittelyn yhteydessä on kaupunkisuunnitteluvirastossa koettu erittäin suureksi ongelmaksi se, ettei mainoslaitteiden vuokraus- ja lupatilanteesta ole ollut käytettävissä ajan tasalla olevaa seuranta- ja paikkatietojärjestelmää. Suuren laitekannan ollessa kyseessä on kokonaisuuden hallinta käynyt lähes mahdottomaksi. Yksittäisten laitehakemusten kohdalla tämä on merkinnyt suurta lisätyömäärää lausuntojen valmistelijoille. Työryhmä esittää raportissaan paikkatietojärjestelmän kehittämistä ja käyttöön ottamista, vastuuvirastona kiinteistövirasto. Kaupunkisuunnittelulautakunta kannattaa paikkatietojärjestelmän mahdollisimman nopeaa käyttöön saamista.

 

Rakennustapaohjeiden laatiminen

 

On erittäin tärkeää, että ulkomainoslaitteita varten on olemassa selkeät periaatteet, joiden mukaan ulkomainontaa koskevia asioita voidaan eri virastoissa käsitellä. Kaupunkisuunnittelulautakunta kannattaa ulkomainontaa koskevien rakentamistapaohjeiden pikaista laatimista, niin kuin työryhmän raportissa on esitetty.

 

Ulkomainoslaitteita koskevan vyöhykekartan kehittäminen

 

Yhtenä osana jatkokehitykselle työryhmä esittää kaupunkisuunnitteluviraston laatiman ulkomainoslaitteita koskevan yleispiirteisen vyöhykekartan tarkentamista siten, että vyöhykkeiden sisällä esitetään erityyppiseen ulkomainontaan soveltuvat alueet ja ne alueet, jotka jäävät kokonaan ulkomainonnan ulkopuolelle.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että ko. kartta on toistaiseksi tarkoitettu vain ulkomainoslaitteiden sijoittelun yleispiirteiseen ohjaukseen, ja sitä tullaan jatkossa tarkentamaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kannanotoissa mainoslaitehakemuksiin kaupunkisuunnitteluvirastossa on tähänkin asti seurattu 11.9.1989 kiinteistövirastolle annetussa lausunnossa esitettyjä periaatteita kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaista kaupunkiympäristöistä ja muista paikoista, joihin mainoslaitteita ei tulisi lainkaan sijoittaa, kuten esimerkiksi Senaatintori, Esplanadin puisto, Vanha kirkkopuisto, Kauppatori, kirkkojen ja muiden monumentaalirakennusten läheisyys ja puistot.

 

Raportin A-standeja koskeva eriävä mielipide

 

Tehtävänsä alussa työryhmä rajasi tehtäväkenttänsä ulkopuolelle mm. irralliset, kadulle sijoitettavat ns. A-standit. Työn aikana ovat näihin laitteisiin liittyneet ongelmat kuitenkin nousseet toistuvasti esille, ja myös loppuraportissa niihin viitataan. Raporttiin liittyy kiinteistöviraston edustajan eriävä mielipide, jossa esitetään A-standien kieltämistä kantakaupungin keskeisillä alueilla.

 

Kaupungin järjestyssäännön uusimisen yhteydessä kaupunginhallitus antoi v. 1999 rakennusvalvontavirastolle tehtäväksi valmistella ohje siirrettävien mainostelineiden sijoittamisesta katu- ym. alueille. Kaupunkisuunnitteluvirasto antoi ohjeluonnoksesta 15.12.2000 lausunnon, jossa virasto esitti ns. A-standien kieltämistä jalankulkua haittaavina ja kaupunkikuvaa rumentavina. Rakennuslautakunta kuitenkin hyväksyi 24.4.2001 siirrettävien mainostelineitten sijoittamisperiaatteet -ohjeen. Siitä kaupunkisuunnitteluvirasto antoi 26.3.2002 lausuntonsa, jossa toistettiin viraston kielteinen kanta näiden laitteiden sallimiseen ja edellytettiin tehokasta valvontaa, mikäli laitteet sallitaan.

 

Uuden järjestyslain tultua voimaan ja syrjäytettyä paikalliset järjestyssäännöt 1.10.2003, on siirrettäviä mainostelineitä koskeva ohjeistus ollut pelkästään em. rakennuslautakunnan ohjeen varassa. Ohjeen valvonta kuuluu rakennusvalvontavirastolle.

 

Kuluneiden viiden vuoden aikana on kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä käynyt selväksi, että v. 2001 laaditulla ohjeella ei tilannetta Helsingin keskustan jalankulkualueilla ole saatu lainkaan hallintaan. Liikkeenharjoittajat eivät ohjetta tunne tai eivät siitä piittaa. Rakennusvalvontavirastolla ja poliisilla puolestaan ei ole voimavaroja riittävään valvontaan, ja satunnaisten valvontaiskujen vaikutus on jäänyt hetkelliseksi.

 

Paikoitellen Helsingin keskustan jalankulkualueet muistuttavat enemmän esteratoja kuin jalkakäytäviä, koska kuka tahansa voi vuokraa maksamatta, lupia hakematta ja seurauksista piittaamatta pystyttää jalkakäytäville mainostelineitä ja muutakin irtainta. Telineitä sijoitetaan kymmenien metrien päähän liikkeiden ovilta katujen risteyksiin, jalankulkijoiden esteettömästä liikkumismahdollisuudesta ei välitetä, ja usein telineistä aiheutuu suoranaista vaaraa. A-standiin voi törmätä yhtä hyvin invaluiskan kuin suojatien päässä, jopa raitiovaunukorokkeella.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto joutuvat työssään entistä tarkemmin ottamaan huomioon julkiselle kaupunkiympäristölle asetetut esteettömyysvaatimukset. Ilo Helsingin kaupungin korkeatasoisesti toteuttamista jalankulkualueista jää kuitenkin lyhytaikaiseksi, kun ne heti valmistumisensa jälkeen tukitaan esteettisesti yleensä ala-arvoisilla mainostelineillä. Lopputuloksena Helsingin ydinkeskusta on hankalakulkuista kaupunkiympäristöä, jota leimaa yleinen rähjäisyys.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää ns. A-standien kieltämistä ainakin Helsingin ydinkeskustassa ja kantakaupungin vilkkaimmilla jalankulkualueilla. Esteettömän liikkumisen turvaamiseksi jalkakäytävillä ja muilla jalankulkualueilla tulisi rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyönä laatia ohjeisto, jossa määritellään erilaisten kadunkalusteiden sijoittamisehdot ja vapaana pidettävän jalankulkutilan vähimmäismitat erityyppisillä kaduilla.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kartan "Ulkomainoslaitteiden yleispiirteiset sijoitusvyöhykkeet" käytettäväksi ohjeellisena asemakaavaosastolla ulkomainoslaitteiden sijoittamista koskevia lausuntoja valmisteltaessa.

 

Outdoor Finland – Suomen ulkomainosliitto sekä Viacom Outdoor lausuvat (12.9.2005) näkemyksenään mm. , että työryhmä on onnistunut tehtävässään huonosti ja että raportti on tarkoituksenhakuinen. Ulkomainostyöryhmä on rajannut työnsä koskemaan ainoastaan järjestäytynyttä ulkomainontaa harjoittavien yrittäjien liiketoimintaa. Merkittävää osaa ulkomainosvälineitä ei ole tarkasteltu lainkaan.

 

Raportin näkemys, jonka mukaan kaupungin tulot voidaan turvata ulkomainoslaitteiden määrää vähentämällä ja laitekohtaisia vuokria korottamalla, on epärealistinen. Raportissa ei ole otettu huomioon ulkomai­nonnan myötä kaupungille tulevia muita taloudellisia hyötyjä (kuten erilaiset kadunkalusteet, esim. pysäkit).

 

Ulkomainosyrittäjiä on kuultu useaan otteeseen ja ulkomainosyrittäjiltä on pyydetty lausuntoja työryhmän työn eri osiin. Näillä kuulemisilla ja lausunnoilla ei kuitenkaan ulkomainosyrittäjien mielestä ole ollut mitään vaikutusta työryhmän työn lopputulokseen.

 

Raportin osana olevat liikenneturvallisuusohjeet sekä erillinen vyöhykekartta eivät sovellu sellaisenaan rakennettuun kaupunkiympäristöön. Ne eivät ota huomioon kaupunkikuvan jatkuvaa, nopeaa muuttumista. Outdoor Finland - Suomen ulkomainosliiton jäsenistö on lausunnoissaan ehdottanut erillisen Helsingissä toteutettavan liikenneturvallisuuden ja ulkomainonnan syy-yhteyksiä tutkivan tutkimuksen teettämistä. Näin ei kuitenkaan ole jostain syystä haluttu toimia.

 

Ulkomainontaa on harjoitettu ammattimaisesti Helsingissä jo vuodesta 1946 hyvässä yhteistyössä kaupungin ja yrittäjien välillä. Yhteistyö on nykyisellä tavalla toimivaa, palvellen sekä kaupungin että yrittäjien yhteisiä tavoitteita. Outdoor Finland - Suomen ulkomainosliitto ei näe riittävää tarvetta lähteä muuttamaan toimivaa yhteistyötä niinkin merkittäviltä osin kuin lausuttavana oleva raportti esittää.

 

Outdoor Finland - Suomen ulkomainosliitto esittääkin, että raporttia ja sen suosituksia ei oteta käytäntöön nykyisessä muodossa ja että sen sisältämät liikenneturvallisuusohjeet hylätään kokonaan, kunnes asiasta on tutkimuksella todennettua ja luotettavaa tietoa ulkomainonnan liikenteelle aiheuttamista riskeistä.

 

Ratahallintokeskus lausuu (29.9.2005) mm. seuraavaa:

 

Ratahallintokeskus on 18.3.2005 antanut lausuntonsa rakennusvalvontaviranomaisen ulkomainoslaitteista koskevien ohjeiden ja rakentamisohjeiden luonnoksesta.

 

Rakentamistapaohjeiden yleinen velvoittavuus/merkitys jää epäselväksi. Onko rakentamistapaohjeita ja työryhmän ohjeita tarkoitettu noudatettavaksi suosituksina vai ohjeina, ja mikä merkitys näillä on ajateltu olevan toimenpideluvanmyöntämisprosessissa.

 

MRL:n ja MRA:n mukaan toimenpideluvan myöntäminen tulee ratkaista muiden kuin hankkeen taloudellisten vaikutusten pohjalta. Työryhmän raportissa on selkeästi tuotu esille se, että mainoslaitteita valittaessa on merkittävänä seikkana otettava huomioon se, miten paljon vuokratuottoa kaupungille siitä saadaan (esim. raportin kohdat 8.; 9. ja 13.). Paitsi että on siis todettu nykytilan huono taloudellinen tuotto, on tämä tilanne otettu huomioon myös työryhmän esittämissä ohjeissa tulevaisuuden mainonnan suhteen (esim. kohta 16 / s. 19). Tässä ei enää ole kyse niiden toimenpidelupaedellytysten arvioimisesta, joista laki säätää.

 

Yleisellä tasolla Ratahallintokeskuksella ei ole huomauttamista työryhmän yhteenvedosta tai suosituksia siltä osin, kuin kyse on toimenpidesuosituksista kaupungin omalle mainonnalle ja sen kilpailuttamiselle / muulle järjestämiselle (esim. ohjeet sivulla 19). Työryhmän suositukset ovat kuitenkin sekavat ja kyseenalaiset juuri siitä syystä, että niissä on yhdistetty kaupungin oman mainonnan järjestämisprosessi sekä yleinen ulkomainonta Helsingissä. Suositusosa lienee vain kaupungille osoitettu, mutta raportin liitteissä tehdyt ehdotuksiksi tulkittavat ohjeet esitetään koskemaan muitakin kuin Helsingin kaupunkia.

 

Helsingin kaupungin omat mainossopimukset päättyvät vuonna 2008. Tämän mukaisesti työryhmä esittää, että uudet ohjeet otetaan käyttöön vuoden 2009 alusta. Ratahallintokeskuksen käsityksen mukaan laista johtuvat siirtymäsäännökset eivät mahdollista sitä, että ohje koskisi esimerkiksi niitä Ratahallintokeskuksen mainostajien kanssa tekemiä sopimuksia, jotka ovat voimassa vielä 1.1.2009 ja sen jälkeen.

 

Mitä tulee esitettyyn ulkomainonnan prosessiin, Ratahallintokeskus ei näe, että tällä yksinkertaistettaisiin menettelyä.

 

Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä on jo määrätty ulkomainoslaitteiden asettamisesta varsin kattavasti ottaen huomioon maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet. Täsmällisempi säätäminen rikkoo helposti sitä laissa säädettyä ehdotonta velvoitetta, jonka mukaan rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

 

Rautateiden asemalaiturialueet ovat oma muusta kaupunkikuvasta erillinen alue. Ratahallintokeskus pitää hyvänä sitä ratkaisua, että Ratahallintokeskus alueen haltijana päättää näillä alueilla tapahtuvasta mainostamisesta ottaen huomioon kaupungin rakennusjärjestyksen ja järjestyslain asettamat vaatimukset. Yksityiskohtaisempia määräyksiä ei tarvita.

 

JCDecaux Finland Oy toteaa 28.10.2005 saapuneessa kirjeessään mm. seuraavaa:

 

Tulkitsemme työryhmän loppuraportin sisältämien ehdotettujen toimintatapojen ja sääntöjen, voimaan astuessaan, rajoittavan merkittävästi ulkomainontaa sen eri muodoissa koko Helsingin alueella. Tämä toteutuisi erityisesti keskusta-alueilla, jotka ovat kaupungin ulkomainosliiketoiminnan kannalta oleellisimpia alueita.

 

Työryhmä on jättänyt käsittelemättä mm. liikennevälinemainonnan (raitiovaunut, bussit, pysäkkikatokset), julkisivu- ja kattovalomainokset ja a-standit. Mikäli työryhmän laatimien suuntaviivojen mukaisesti ulkomainoskontaktien määrää halutaan merkittävästi rajata, vaikeutetaan sillä mainosmyyntiämme ja kilpailukykyämme verrattuna muihin medioihin, joilla tällaisia rajoitteita ei ole. Työryhmän käsittely on näin ollen ollut mielestämme syrjivää.

 

Työryhmän loppuraportti on tarkoitushakuinen. Valmisteluvaiheessa työryhmä on järjestänyt kuulemistilaisuuksia yrittäjille. Olemme antaneet viralliset lausunnot laadittavista oheista. Työryhmän loppuraportti ei huomioi lainkaan näitä lausuntoja, eikä kaupunginjohtajalle luovutettuun raporttiin ole sisällytetty kaikkia ohjeita, joihin siinä viitataan. Raportin keskeinen suositus on kuitenkin, että tulevaisuudessa näitä ohjeita noudatettaisiin. Työryhmä on mielestämme näin ollen onnistunut tehtävässään heikosti.

 

Nykyisten mainoslaitteiden sijoittelu on ollut luvanvaraista jo pitkään, eikä niiden tarkoituksenmukaisen sijoittamisen esteenä ole aiemmin ollut suuria ongelmia. Yhteistyö kaupungin virkamiehien ja yhtiömme välillä on ollut erittäin toimivaa.

 

Mielestämme raportissa esitettyjä ohjeistuksia, sekä siinä viitattuja erillisiä ohjeita ulkomainonnasta ei tule soveltaa esitetyllä tavalla. Ohjeistuksia tulee tarkistaa niin, että ne luovat edellytykset myös liiketaloudelliselle toiminnalle. Lisäksi esitämme, että tarkistettuja uusia periaatteita sovelletaan ainoastaan uusiin lupahakemuksiin, sallien pitkään paikallaan olleiden mainoslaitteiden, joilla on voimassaolevat rakennus-/toi­menpideluvat, pitämisen nykyisillä paikoillaan. Tämän tulisi koskea myös ns. vuoden 2008 jälkeistä tilannetta (kun nykyiset sopimukset kaupungin ja yrittäjien välillä päättyvät), edellyttäen tietysti, että mahdolliset kaupunkitilassa tapahtuvat merkittävät muutokset otetaan huomioon. Ohjeiden takautuva soveltaminen nyt tai tulevaisuudessa ei ole perusteltua, eikä noudata hyvää hallintotapaa.

 

Uusien korvaavien paikkojen löytäminen nyt esitettyjen periaatteiden pohjalta tuntuu mahdottomalta. Ulkomainospaikkojen merkittävä väheneminen vaikuttanee myös ulkomainosyhtiöiden kykyyn tarjota jatkossa niitä kaupungin saamia palveluita ja etuja, joita yhtiömme tänä päivänä kaupungille tuottaa. Näitä ovat mm. kaupungin saamat vuokratulot, pysäkkikatokset, kaupungin oma tiedotustoiminta yhtiömme tiedotustauluissa (kulttuuri- yms. tapahtumat), kaupungin hallintokunnat), roskakorit sekä niiden tyhjentäminen.

 

Mikäli nykyiselle raportissa poistettavaksi ehdotetuille, ulkomainospaikoille löytyisi korvaavat ja kuluttajakontaktien osalta vastaavan arvoiset siirtopaikat, aiheuttaisi laitteiden siirtäminen kustannuksia yli 1,4 milj. euron arvosta.

 

Esitämme, että työryhmän loppuraporttia ei hyväksytä esitetyllä tavalla otettavaksi käyttöön.

 

Kaj katsoo, että ulkomainosryhmän suositukset jatkotoimenpiteiksi ovat yleisesti arvioiden kannatettavia. Virastojen roolien selkiyttäminen ja yhteistyön parantaminen virastojen välillä on ensiarvoisen tärkeää. Myös ulkomainoslaitteita koskevan atk-pohjaisen paikkatietojärjestelmän kehittäminen on tärkeää. Järjestelmän avulla voitaneen vähentää eri virastoissa tehtävää päällekkäistä työtä, lupaprosessia sujuvoittaa sekä ulkomainoslaitteiden laadun tarkkailua, sijoituspaikkojen vuokrahallintoa ja valvontaa tehostaa.

 

Työryhmän työn ulkopuolelle on jätetty nk. A-standien sääteleminen kaupunkikuvassa. Ne on kuitenkin mm. lausunnonantajien keskuudessa koettu ongelmallisiksi mm. jalankulun ja pyöräilyn esteettömyyden ja kaupunkikuvan kannalta. A-standien sijoittelu ja valvonta nykyisellään ei ole tyydyttävällä tasolla. Vuonna 2001 laaditun ohjeen jälkeen tapahtunut järjestyslain voimaantulo ja kaupungin järjestyssäännön kumoutuminen sen johdosta on entisestään hankaloittanut valvontavastuita. Tämän vuoksi Kaj katsoo, että rakennuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan tulisi tarkistaa ohjeet A-standien sijoittamisesta ja valvonnasta. Koska laitteiden suuresta määrästä johtuu, että niiden oikeaa sijoittamista on erittäin vaikea valvoa, lienee tarkoituksenmukaista, että niiden kieltämistä kokonaan, esimerkiksi kantakaupungin ja ostoskeskusten vilkkailla jalankulkualueilla tullaan jatkossa harkitsemaan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä ulkomainosryhmän raportin tiedoksi ja kehottaa ulkomainosryhmää ryhtymään ulkomainonnasta tehtyjen vuokrasopimusten päättymiseen ja 31.7.2008 mennessä käytävän kilpailuttamisen edellyttämiin valmisteleviin toimenpiteisiin raportissa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa työryhmää seuraamaan vyöhykejaottelun toimivuutta lupaharkinnassa ja kolmen vuoden seurantajakson jälkeen harkitsemaan, tulisiko vyöhykeajattelusta luopua ja korvata se yksityiskohtaisemmilla ohjeilla.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee kehottaa työryhmää 31.12.2007 mennessä valmistelemaan esityksen, joka keskittäisi mainoslaitteisiin liittyvän lupaprosessin yhdelle virastolle.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennuslautakuntaa ja kiinteistölautakuntaa yhteistyössä tarkistamaan ja saattamaan voimaan 31.12.2007 mennessä ohjeistuksen nk. A-standi -tyyppisten mainosten sijoittamisesta ja valvonnasta Helsingin keskustassa ja muilla vilkkaan jalankulun alueilla, kuten ostos- ja kauppakeskuksissa. Tässä yhteydessä tulee harkita myös niiden kieltämistä kokonaan erikseen määritellyillä alueilla.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalvelut-osastolle, Kaupunginmuseon johtokunnalle, sosiaalilautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, Helsingin Energialle, Helsingin Satamalle, Ratahallintokeskukselle, Viacom Outdoor Oy:lle, Outdoor Finland – Suomen Ulkomainosliitolle, JCDecauxille, Clear Channel Suomi Oy:lle sekä Infobase Towers Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Uusitalo Marjatta, kaupunkikuva-arkkitehti, puhelin 310 26350

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja koskeva loppuraportti

 

Liite 2

Oikeuspalveluiden lausunto 19.8.2005

 

Liite 3

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 23.8.2005

 

Liite 4

Sosiaalilautakunnan lausunto 6.9.2005

 

Liite 5

Pelastuslautakunnan lausunto 13.9.2005

 

Liite 6

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 15.9.2005

 

Liite 7

Joukkoliikennelautakunnan lausunto 22.9.2005

 

Liite 8

Rakennuslautakunnan lausunto 27.9.2005

 

Liite 9

Helsingin Sataman lausunto 28.9.2005

 

Liite 10

Helsingin Energian lausunto 26.10.2005

 

Liite 11

Kiinteistölautakunnan lausunto 1.11.2005

 

Liite 12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 10.11.2005

 

Liite 13

Viacom Outdoorin kirje 26.8.2005

 

Liite 14

Outdoor Finlandin lausunto 12.9.2005

 

Liite 15

Ratahallintokeskuksen lausunto 29.9.2005

 

Liite 16

JCDeauxin lausunto 16.9.2005

 

 

 

 


1

LIIKUNTAVIRASTON LIIKUNNANOHJAUSOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRAN MÄÄRÄAIKAISEN HOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ VIRAN JULISTAMINEN JULKISESTI HAETTAVAKSI

 

Khs 2006-1593

 

Liikuntavirasto toteaa (7.6.2006), että Khs on 20.2.2006 myöntänyt Anna-Maija Kivimäelle eron liikuntaviraston liikunnanohjausosaston osastopäällikön virasta 28.2.2006 lukien. Samalla Khs määräsi liikunnanohjaussuunnittelija Maria Nyströmin hoitamaan liikunnanohjaus­osaston osastopäällikön virkaa 28.2.2006 lukien toistaiseksi 31.8.2006 saakka tai jos osastopäällikön virkaan valittu ottaa viran vastaan tätä ennen, kauintaan siihen saakka. Lisäksi Khs päätti, että Nyströmille maksetaan viran määräaikaisesta hoitamisesta kokonaispalkkana 4 050,56 euroa kuukaudessa.

 

Virasto esittää, että Khs määräisi liikunnansuunnittelija Maria Nyströmin jatkamaan liikunnanohjausosaston osastopäällikön virassa 1.9.2006 lukien toistaiseksi 31.12.2006 saakka tai, jos osastopäällikön virkaan valittu ottaa viran vastaan tätä ennen, kauintaan siihen saakka. Samalla virasto esittää, että Khs päättäisi, että Nyströmille maksetaan viran määräaikaisesta hoitamisesta 4 122,12 euroa kuukaudessa viran kokonaispalkan mukaisesti.

 

Edelleen virasto esittää, että Khs oikeuttaisi liikuntaviraston julistamaan liikunnanohjausosaston osastopäällikön viran (vakanssinro 048040) julkisesti haettavaksi siten, että osastopäällikölle maksetaan tehtäväkohtaisena kokonaispalkkana 4 122,12 euroa kuukaudessa.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee määrätä liikunnansuunnittelija Maria Nyströmin jatkamaan liikunnanohjausosaston osastopäällikön virassa 1.9.2006 lukien toistaiseksi 31.12.2006 saakka tai, jos osastopäällikön virkaan valittu ottaa viran vastaan tätä ennen, kauintaan siihen saakka, kokonaispalkan 4 122,12 euroa/kk mukaisesti määräytyvin palkkaeduin.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa liikuntaviraston julistamaan liikunnanohjausosaston osastopäällikön viran (vakanssinro 048040) julkisesti haettavaksi siten, että osastopäällikölle maksetaan tehtäväkohtaisena kokonaispalkkana 4 122,12 euroa kuukaudessa.

 


Pöytäkirjanote liikuntavirastolle, Maria Nyströmille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (palkanlaskenta).

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


2

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA PERITTÄVIEN ASIAKASMAKSUJEN TÄSMENTÄMINEN

 

Khs 2005-2701

 

Opetuslautakunta toteaa (20.6.2006), että perusopetuslain 48f §:n mukaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kunta päättää perittävien kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla enintään 60 euroa. Se voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksusta peritään puolet. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.

 

Lautakunta hyväksyi 31.1.2006 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman ajalle 1.8.2006 – 31.7.2007. Kyseisessä suunnitelmassa käsitellään myös asiakasmaksujen perimistä elokuussa ja kesäkuussa järjestettävän toiminnan osalta. Suunnitelma päivitetään vuosittain. Muutokset viedään opetuslautakunnan ja sosiaalilautakunnan hyväksyttäviksi.

 

Khs päätti 6.2.2006 aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteista ja asiakasmaksuista. Päätöksen mukaan syksystä 2006 lukien kaupungin järjestämän perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan kuukausittainen asiakasmaksu on sekä kaupungin ylläpitämässä että kaupungin avustamassa toiminnassa 60 euroa kolmen tunnin ja 100 euroa neljän - viiden tunnin palvelusta. Asiakasmaksu voidaan ottaa toimeentulotukilaskelmassa huomioon tai maksusta voidaan myöntää vapautus harkinnanvaraisesti muiden erityisen painavien syiden perusteella.

 

Lautakunta toteaa, että Helsingissä yleissivistävien koulujen koulutyö alkaa 15.8.2006 ja päättyy 2.6.2007. Tämä merkitsee sitä, että iltapäivätoimintaa järjestetään elokuussa 13 päivänä ja kesäkuussa kahtena päivänä. Perusopetuslain 48f §:n mukaan tässä tapauksessa elokuulta voidaan periä koko kuukauden asiakasmaksu ja kesäkuulta puolet maksusta.

 

Vuosittain vaihtelevan toimintapäivien lukumäärän vuoksi elokuun ja kesäkuun osalta asiakasmaksujen suuruutta tulisi täsmentää. 

 

Asia on valmisteltu yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa.

 

Lautakunta esittää Khlle, että perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksu sekä kaupungin järjestämässä että kaupungin avustamassa toiminnassa on elokuussa puolet kuukausittaisesta asiakasmaksusta. Elokuussa asiakasmaksuna laskutettaisiin siis 30 tai 50 euroa. Asiakasmaksu voidaan ottaa toimeentulolaskelmassa huomioon tai maksusta voidaan myöntää vapautus harkinnanvaraisesti muiden erityisen painavien syiden perusteella. Lisäksi lautakunta esittää, että kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivästä ei peritä asiakasmaksua.

 

Sosiaalilautakunta on (20.6.2006) tehnyt vastaavan esityksen omalta osaltaan. Lautakunta hyväksyi 7.2.2006 opetuslautakunnan mainitseman toimintasuunnitelman. Siinä käsitellään maksuja yleisluonteisesti. Niistä olisi päätettävä täsmällisesti. Lautakunta esittää, että yleissivistävien koulujen lukukausien mukaan ajoittuvasta aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään elokuulta puolet kuukausimaksusta. Kesäkuulta maksua ei tulisi periä.

 

Sj toteaa, että Khn päätöksessä 6.2.2006 ei otettu huomioon edellä esitettyjä vajaita toimintakuukausia asiakasmaksuja määriteltäessä. Maksut päätettiin lautakuntien esitysten mukaisesti kuukausittaisina siten, että ne ovat sekä kaupungin ylläpitämässä että kaupungin avustamassa toiminnassa 60 euroa 3 tunnin ja 100 euroa 4 – 5 tunnin palvelusta. Päätös tulee voimaan syksystä 2006 lukien.

 

Päätöksen mukaan asiakasmaksu voidaan ottaa toimeentulotukilaskelmassa huomioon tai maksusta voidaan myöntää vapautus harkinnanvaraisesti muiden erityisen painavien syiden perusteella.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee muuttaen 6.2.2006 pöytäkirjan 186 §:n kohdalla koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausittaisista asiakasmaksuista tekemäänsä päätöstä, että elokuulta maksuna peritään puolet normaalista 3 tunnin tai 4 – 5 tunnin palvelun maksusta ja että kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä asiakasmaksua.

 


Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242