etusivualkuperäinen aineisto
 
   
   
HELSINGIN VÄRIKAAVA –
HELSINGIN JULKISIVUVÄRITYKSEN HISTORIAA
Rakennuskonservaattori Thorvald Lindquist on rakennusvalvontaviraston toimeksiannosta laatinut vuosina 1981–1983 selvityksen niistä periaatteista, jotka ovat leimallisia julkisivuväritykselle Helsingissä eri aikakausina. Tämä selvitys on tuottanut aineiston, joka yhdessä Hannu Tommisen kirjoittaman "Helsingin julkisivuvärityksen historiaa" -julkaisun kanssa muodostaa Helsingin värikaavan.

Helsingin värikaavan perusaineisto sisältää 378 väriyhdistelmää (tyyppivärityssuunnitelmaa) eri aikakausilta, kohdeluettelon Lindquistin tekemistä värityssuunnitelmista, värikartan sekä alueelliset värityssuunnitelmat Puu-Käpylästä, Puu-Vallilasta, Olympiakylästä, Torkkelinmäeltä, Liisankadulta ja Tammisalon eräistä kortteleista. Tyyppivärityssuunnitelmat on jaoteltu eri aikakausiin.

Thorvald Lindquist on kehittänyt Lin ja Praktika -värikartat alkuperäiseen aineistoon liittyvien värimallien pohjalta, yhteistyössä Tikkurila Oyj:n kanssa. Helsingin julkisivuväritysten hakupalvelua varten värimallit on koodattu uudestaan alkuperäisten sävyjen mukaisina uuteen Helsinki-värit -värikartastoon. Värit saadaan sävytettyä kivi- ja puujulkisivuille sopiviin maalityyppeihin.
   
JULKISIVUVÄRITYKSET JA -VÄRIMUUTOKSET Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalvelussa on laadittu Julkisivuväritykset ja -värimuutokset, menettelytapaohje kiinteistöjen avuksi julkisivuväritysten suunnitteluun. Ohjeessa kerrotaan väritysten luvanvaraisuudesta sekä annetaan tietoa suunnittelun eri vaiheisiin.

Julkisivuissa käytetyt värit ja materiaalit ovat eri aikakausina vaihdelleet. Julkisivuvärien tulee olla sopusoinnussa rakennuksen rakentamisaikakauden kanssa. Rakennuksen värityksen lähtökohtana on useimmiten suositeltavaa pitäytyä alkuperäisessä tai sitä vastaavassa aikakauden värissä. Värejä ei tule vaihtaa summittaisesti.

Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen julkisivuvärityssuunnitelman laatiminen on aina julkisivuväritykseen perehtyneen konservaattorin ja arkkitehdin tehtävä.
   

© Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012