HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

26 - 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

6.8.2007 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Jäsenen vaihdos Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa

3

 

4

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle

4

 

5

Lainan myöntäminen Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle

7

 

6

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen

10

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Aleksis Kivensivun poikkeamishakemuksesta

11

 

2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Senaatti Kiinteistöt sekä YIT Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

15

 

3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Aro-Yhtymä Oy:n sekä LIDL Suomi Ky:n välisessä kiinteistökaupassa

17

 

4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Asunto Oy Helsingin Korppaanmäen sekä Kiinteistö Oy Helsingin Puutarhurinkuja 2:n tekemässä kiinteistökaupassa

19

 

5

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä Meconet Oy:n sekä Kaskimatti Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

21

 

6

Vs. Kaj:n tekemän etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä koskevan päätöksen vahvistaminen

23

 

7

Kolmen rakennuksen myyminen osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 23

24

 

8

Vesialueen varauksen jatkaminen Eläintarhanlahdelta Helsingin Työväenyhdistys ry:lle ravintolapaviljongin suunnittelua varten

30

 

9

Tontin varaaminen Töölönlahdelta UPM-Kymmene Oyj:lle toimisto- ja liikerakennuksen suunnittelua varten (tontti 2016/1)

33

 

10

Myymälätontin varaaminen HOK-Elanto liiketoiminta Oy:lle Tapaninkylästä (Suunniteltu tontti 39147/1)

38

 

11

Helsingin hallinto-oikeuden päätös Hietaniemenkatu 5 b asuntolarakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelmaa koskevassa asiassa

40

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Lausunto Raha-automaattiyhdistykselle hankeavustushakemuksista

41

 

2

18.6.2007 ja 25.6.2007 pöydälle pantu asia
Uuden jäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon

46

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Hakola) ja Malisen
(Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

JÄSENEN VAIHDOS HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN YLIOPISTON YHTEISTYÖNEUVOTTELUKUNNASSA

 

Khs 2003-1635

 

Kj toteaa Khn asettaneen 11.5.1987 Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida kaupungin ja yliopiston välistä yhteistoimintaa sekä myötävaikuttaa korkeimman opetuksen ja tutkimuksen kehitykseen Helsingissä. Neuvottelukuntaan kuuluu seitsemän Khn valitsemaa jäsentä ja seitsemän yliopiston nimeämää jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Kun apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklundin kausi virassaan on nyt päättynyt, on hän pyytänyt eroa yhteistyöneuvottelukunnan jäsenyydestä. Hänen sijalleen yhteistyöneuvottelukuntaan tulisi nimetä sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää valtiotieteen lisensiaatti Ilkka-Christian Björklundille eron Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnasta ja nimetä hänen tilalleen yhteistyöneuvottelukunnan jäseneksi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen.

 

Pöytäkirjanote Ilkka-Christian Björklundille, Tuula Haataiselle, Helsingin yliopistolle, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144

 

 

LIITE

Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan nykyiset jäsenet

 

 

 

 


4

LAINAN MYÖNTÄMINEN LAUTTASAAREN YKSITYISKOULUJEN KANNATUSYHDISTYS RY:LLE

 

Khs 2006-2846

 

Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry anoo (14.11.2006) 1 283 440 euron suuruista lainaa koulukiinteistössä olevan uimahallin perusparannustyötä varten.

 

Opetuslautakunta toteaa (29.5.2007), että se käsitteli asiaa aiemmin 12.12.2006. Tuolloin lautakunta totesi mm., että Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön ja Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n koulukiinteistöissä on uimahallit, joiden käyttökustannuksia liikuntavirasto tukee. Kaupungin edustajat ovat tehneet kuntotarkastuksen uimahalleihin ja todenneet ne huonokuntoisiksi. Lautakunta totesi lisäksi, että Lauttasaaren yhteiskoulun ja Suomalaisen Yhteiskoulun uimahallien perusparannus olisi mahdollista rahoittaa sovelletuin koululainatyyppisin järjestelyin, koska uimahallit ovat kiinteitä osia koulurakennuksista ja oppilaat käyttävät uimahallia koulun toiminnassa.

 

Lauttasaaren yhteiskoulun uimahallin allasosaston pesu-, sauna-, pukuhuone- ja tekniset tilat vaativat kiireellistä perusparannusta lähiaikoina. Rakennushankkeen kustannusarvio on 1 283 440 euroa (sis. alv).

 

Kaupungin kanssa 12.11.1998 tehdyn sopimuksen perusteella koulun ylläpitäjä on velvollinen hakemaan lainaa perusparannukseen ensisijaisesti Helsingin kaupungilta (sopimuksen 4 luku 5 §). Lainan vakuutena tulee olemaan koulukiinteistö.

 

Lautakunta toteaa, että kaupungin vuoden 2007 talousarvion rahoitusosassa 90102, Muu antolainaus Khn käytettäväksi, on varattu yksityisten koulujen perusparannuksiin 4 204 000 euroa. Lisäksi vuodelta 2006 siirtyviä määrärahoja on varattu perusparannuksiin 1 484 000 euroa (Kvsto 31.1.2007).

 

Lautakunta puoltaa enintään 605 000 euron lainan myöntämistä uimahallin perusparannuksen käynnistämiseksi Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle.

 

Lautakunta toteaa lisäksi uimahallien perusparannuksista, että ne ovat laajuudeltaan suuria ja aikataulullisesti niiden on arvioitu kestävän vuoden 2008 loppupuolelle ja tässä vaiheessa jää rahoittamatta Lauttasaaren yhteiskoulun osalta 678 440 euroa, johon joudutaan varautumaan vuoden 2008 talousarvioehdotuksessa.

 

Hankkeesta on toimitettava opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Kj pitää opetuslautakunnan lausuntoon viitaten koululainan myöntämistä Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle perusteltuna. Koululainoihin varattua määrärahaa on käytettävissä 1 829 714 euroa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2007 talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle 605 000 euron suuruisen korottoman lainan koulun uimahallin perusparannustöiden rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 100 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 


Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

 

 

 


5

LAINAN MYÖNTÄMINEN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2006-2846

 

Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö anoo (8.12.2006) 1 679 000 euron suuruista lainaa koulun ja sen uimahallin perusparannustyötä varten.

 

Opetuslautakunta toteaa (29.5.2007), että se käsitteli asiaa aiemmin 12.12.2006. Tuolloin lautakunta totesi mm., että Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön ja Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n koulukiinteistöissä on uimahallit, joiden käyttökustannuksia liikuntavirasto tukee. Kaupungin edustajat ovat tehneet kuntotarkastuksen uimahalleihin ja todenneet ne huonokuntoisiksi. Lautakunta totesi lisäksi, että Lauttasaaren yhteiskoulun ja Suomalaisen Yhteiskoulun uimahallien perusparannus olisi mahdollista rahoittaa sovelletuin koululainatyyppisin järjestelyin, koska uimahallit ovat kiinteitä osia koulurakennuksista ja oppilaat käyttävät uimahallia koulun toiminnassa. Suomalaisen Yhteiskoulun uimahallin osuus perusparannuksen kustannusarviosta on 1 159 000 euroa (sis. alv).

 

Kaupungin kanssa 12.11.1998 tehdyn sopimuksen perusteella koulun ylläpitäjä on velvollinen hakemaan lainaa perusparannukseen ensisijaisesti Helsingin kaupungilta (sopimuksen 4 luku 5 §). Lainan vakuutena tulee olemaan koulukiinteistö.

 

Lautakunta toteaa, että hyväksytyssä kaupungin vuoden 2007 talousarvion rahoitusosassa 90102, Muu antolainaus Khn käytettäväksi, on  varattu yksityisten koulujen perusparannuksiin 4 204 000 euroa. Tähän summaan sisältyy Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle varattu 520 000 euroa perusparannuksiin, mm. ikkunoiden ja sisäovien uusimiseen, ilmanvaihdon parannukseen sekä luokkahuoneiden perusparannuksiin. Lisäksi vuodelta 2006 siirtyviä määrärahoja on varattu perusparannuksiin 1 484 000 euroa (Kvsto 31.1.2007).

 

Lautakunta puoltaa enintään 1 120 000 euron lainan myöntämistä Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle vuoden 2007 talousarvion rahoitusosaan varatuista lainamäärärahoista. Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön lainasta on suunniteltu kohdistuvan uimahalliin 600 000 euroa.

 

Lautakunta toteaa lisäksi uimahallien perusparannuksista, että ne ovat laajuudeltaan suuria ja aikataulullisesti niiden on arvioitu kestävän vuoden 2008 loppupuolelle ja tässä vaiheessa jää rahoittamatta Suomalaisen Yhteiskoulun osalta 559 000 euroa, johon joudutaan varautumaan vuoden 2008 talousarvioehdotuksessa.

 

Hankkeesta on toimitettava opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Kj pitää opetuslautakunnan lausuntoon viitaten koululainan myöntämistä Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle perusteltuna. Koululainoihin varattua määrärahaa on käytettävissä 1 829 714 euroa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2007 talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle 1 120 000 euron suuruisen korottoman lainan koulun ja sen uimahallin perusparannustöiden rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 100 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 


Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

 

 

 


6

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOINTA JOHTAVAN APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN VIRKAAN OTTAMISEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2007-1202

 

Kvsto päätti 20.6.2007 (asia 4) ottaa kansanedustaja Tuula Haataisen sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan 7 vuoden määräajaksi. Samalla Kvsto päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes Khs on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen.

 

Kj toteaa, että kaupungin työterveyshuolto on 26.6.2007 todennut Tuula Haataisen olevan terveydentilansa puolesta sopiva kyseiseen virkaan.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee kaupungin työterveyshuollon lausuntoon viitaten vahvistaa kaupunginvaltuuston 20.6.2007 tekemän päätöksen Tuula Haataisen ottamisesta sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan.

 

Pöytäkirjanote Tuula Haataiselle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


1

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY ALEKSIS KIVENSIVUN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1278

 

Asunto Oy Aleksis Kivensivu pyytää (6.8.2004 ja 19.1.2005) poikkeamislupaa 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin nro 376 tontille nro 56 (Aleksis Kiven katu 56). Yhtiö pyytää lupaa poiketa autohallin (noin 700 k-m2) käyttötarkoituksesta siten, että se muutettaisiin pysyvästi liikekäyttöön (vuokrattavia autopaikkoja, autopesula ja harrastetoimintatilaa). Toimenpide poikkeaa vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Lisäksi asemakaavasta poiketaan siten, että olemassa olevia autonsäilytyspaikkoja ei varata tontin autopaikoiksi.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että autohalli on ollut nykymuotoisessa käytössä n. 20 vuotta. Korjaamotoimintaa ei enää ole. Autohallin sopivuus (käytettävyys) vain autojen säilytykseen on huono. Tila on sokkeloinen ja epätasainen. Käyttötarkoituksen muutoksella tilaa voidaan käyttää monipuolisemmin.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (7.5.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 30.10.1985 vahvistettu asemakaava nro 8713. Asemakaavan mukaan tontti 12/376/56 kuuluu asuntokerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin rakennusoikeus on 2 220 k-m2, mikä vastaa tonttitehokkuutta e = 1.6. Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on kuusi. Ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen saa sijoittaa liike-, toimisto-, julkisia palvelu- ja niihin verrattavia tiloja, mikäli sisäänkäynti kuhunkin tällaiseen huoneistoon järjestetään suoraan kadulta. Aleksis Kiven kadun puolelta rakennuksen ulkoseinän ja ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dB(A).

 

Piha-alue on istutettava ja varattava leikki- ja oleskelualueeksi. Osalla piha-aluetta on alapuolella maanalainen autonsäilytystila. Yhtään autopaikkaa ei saa sijoittaa pihamaalle. Tontille on sijoitettava autopaikkoja kiinteistön omaan käyttöön seuraavasti: 1 autopaikka / 175 m2 asuntokerrosalaa, 1 autopaikka / 150 m2 asiakaspalvelukerrosalaa ja 1 autopaikka / 350 m2 toimistokerrosalaa.

 

Annettaessa lupa olemassa olevan rakennuksen korjaamiseen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla tulee rakennuslautakunnan asettaa luvan ehdoksi, että olemassa olevat autonsäilytyspaikat ja maanalaisiksi autonsäilytyspaikoiksi soveltuvat tilat varataan tontin autopaikoiksi kuitenkaan ylittämättä tontin autopaikkojen enimmäismäärää.

 

Tontilla sijaitsee kaksi arkkitehti J.A. Viljasen vuonna 1928 suunnittelemaa asuinrakennusta. Kadunvarsirakennus on kuusikerroksinen ja piharakennus nelikerroksinen. Koko tontin suuruisessa kellarikerroksessa on kellarikomeroita, kolme porrashuonetta, varastotilaa ja autohallitilaa. Autohalli on sokkeloinen ja mitoitukseltaan ahdas aiheuttaen paikoitettaessa peltivauriovaaran. Tontin rakennettu kerrosala on 5 083 k-m2, joka vastaa tonttitehokkuutta e = 3.7. Rakennetun kerrosalan mukainen autopaikkavelvoite on 29 autopaikkaa.

 

Hakijan tarkoituksena on laillistaa autohallin käyttö liiketilana, jossa toimisi autopesula, taksien autopaikoitus (5 autoa, n. 200 m2) sekä vuokrata edelleen auto- ja moottoriharrastetiloja. Autopesulan toiminnalla on kysyntää alueella ja se työllistää yhden henkilön. Liiketoiminta autohallissa on alkanut n. 20 vuotta sitten, osittain jo aikaisemmin. Tänä aikana siellä on toiminut autoliikkeitä, autokorjaamoja, autotarvikevarastoja sekä muuta varastointia. Taloyhtiön asukkaille on tarjottu ja tarjotaan edelleen mahdollisuutta vuokrata autopaikkoja autohallista, mutta kysyntää ei ole juuri ollut.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta rakennusoikeuden ja autopaikkojen sijoittamisen osalta.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (9.2.2007). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että autohallin muuttaminen liiketilaksi on asemakaavan vastaista. Vaikka autohalli on hankalan muotoinen ja ahdas mitoitukseltaan, sinne voidaan sijoittaa autopaikkoja kiinteistön omaan käyttöön (arvio noin 11 ap). Asemakaavassa edellytetään, että tontilla olemassa olevat autonsäilytyspaikat varataan kiinteistön autopaikoiksi. Jos autohalli muutettaisiin kokonaan liiketilaksi, tontin rakennettu kerrosala nousisi 5 783 k-m2:iin, mikä vastaisi tonttitehokkuutta e = 4.2. Alue on kaavoitettu tehokkuudella e = 1.6 eikä tehokkuuden nostoon ole perusteita.

 

Näin ollen kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että esitettyä poikkeamista autohallin käyttämistä liiketilana ei voida myöntää. Haettu toimenpide aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle. Poikkeamisen myöntämiselle ei ole maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää erityistä syytä. Kaupunkisuunnitteluvirasto ei puolla hakemusta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 3.5.2007 merkinnyt tiedoksi edellä olevan lausunnon.

 

Käsittelyn yhteydessä jäsen Helistö teki jäsen Alkun kannattamana ehdotuksen, että lautakunta käsityksenään kaupunginhallitukselle ilmoittaisi, että poikkeamishakemus olisi tullut esittää hyväksyttäväksi.

 

Ehdotus hylättiin äänin 5 (Palmroth-Leino, Puoskari, Välimäki, Peltomaa, Anttila) – 3 (Buttler, Helistö, Alku).

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että hakijalle on varattu hallintolain 34 §:n nojalla tilaisuus antaa vastineensa tästä lausunnosta kaupunginhallitukselle 31.5.2007mennessä. Määräaikaa vastineen antamiseen jatkettiin 25.6.2007 asti.

 

Kaj toteaa, että hakijan asiamies SEL-Group Oy on 25.6.2007 toimittanut Helsingin kaupunginhallitukselle vastineen kaupunkisuunnitteluviraston 7.5.2007 antamaan lausuntoon. Yhtiö katsoo, toisin kuin kaupunkisuunnitteluvirasto, että autohallin käyttötarkoituksen muuttamiselle on erityisiä syitä. Erityinen syy on osoitettu hakemusasiakirjoissa sekä piirustuksissa. Poikkeamisluvan myöntämiselle ei ole esteitä. Esteen muodostavat tulkintaerot. Vanhat määräykset ja lait antavat mahdollisuuden poikkeamiseen.

 

Vastineen antaja esittää erityisiksi syiksi mm. autohallin sopimattomuuden pelkästään autojen pysäköintiin. Tila on sokkeloinen ja osin matala. Asunto Oy Aleksis Kivensivu on muodostanut kellarikerroksesta oman osakkeen n. vuonna 1955 ja myynyt sen ulkopuoliselle. Tästä vuodesta lähtien tila on ollut vaihtelevassa käytössä.

 

Kaupunkisuunnittelusuunnitteluviraston päätöksessä äänestyksen tulos antaa viitteitä siitä, että autohallin nykyiselle käytölle on tukea. Se elävöittää osaltaan ympäristöään ja tarjoaa harrastajille tiloja.

 

Erityiseksi syyksi SEL-Group Oy katsoo myös sen, että vastaavanlaisia tiloja on voitu muuttaa käyttötarkoituksen osalta pääosin samoin perustein.

 

SEL-Group Oy toivoo, että käyttötarkoitusta voidaan muuttaa ainakin osittain.

 

./.                   SEL-Group Oy:n vastine 22.6.2007 on esityslistan tämän asian liitteenä nro 3.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se puolla Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Aleksis Kivensivulle autohallin pysyvään käyttötarkoituksen muuttamiseen liikekäyttöön 12. kaupunginosan korttelin nro 376 tontilla nro 56.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta

 

Liite 2

Asemapiirustus

 

Liite 3

Vastine 22.6.2007

 

 

 

 


2

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SENAATTI KIINTEISTÖT SEKÄ YIT RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1577

 

Viikki, Latokartano, Von Daehninkatu 23, 32,
Erik Lönnrothin kuja 2, 6

 

Kiinteistölautakunta toteaa (12.6.2007) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja

kauppahinta

 

36. kaupunginosa

kortteli 36248

tontti 3

 

36. kaupunginosa

kortteli 36253

tontti 1

 

36. kaupunginosa

kortteli 36254

tontit 1 ja 2

Suomen valtio (Senaatti-kiinteistöt) / YIT Rakennus Oy perustettavien yhtiöiden lukuun

18.5.2007

7 003 000 euroa

 

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena ovat 36. kaupunginosan (Viikki, Latokartano) korttelin nro 36248 tontti nro 3, korttelin nro 36253 tontti nro 1 sekä korttelin nro 36254 tontit nro 1 ja 2. Tontit ovat rakentamattomia. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontit kuuluvat asuinpientalojen korttelialueisiin (AP ja AP-1). Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 20 679 m2 ja rakennusoikeus 10 200 k-m2.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 7 003 000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 338,65 euroa/m2 ja noin 686,57 euroa/k-m2.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kaupassa ei ole sovittu muista kuin luovutuskirjassa mainituista ehdoista.

 

Kauppaehdoissa myyjä ilmoittaa, ettei myytävällä tontilla ole harjoitettu toimintaa, joka olisi aiheuttanut tai saattaisi aiheuttaa maaperän pilaantumista. Myyjä vastaa ennen kaupantekohetkeä tapahtuneesta maa-perän mahdollisesta pilaantumisesta aiheutuvista viranomaisten edellyttämien puhdistustoimenpiteiden kustannuksista.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska kokonaiskauppahinta on suuri.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeut­taan 18.5.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtio (Senaatti-kiinteistöt) on myynyt Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki, Latokartano) korttelin nro 36248 tontin nro 3, korttelin nro 36253 tontin nro 1 sekä korttelin nro 36254 tontit nro 1 ja 2 YIT Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun 7 003 000 euron kauppahinnasta.

 

Pöytäkirjanote Senaatti-kiinteistöille, YIT Rakennus Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteesta

 

Liite 3

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 4

Kauppakirja

 

 

 

 


3

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ARO-YHTYMÄ OY:N SEKÄ LIDL SUOMI KY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1682

 

Konala, Ristipellontie

 

Kiinteistölautakunta toteaa (26.6.2007), että kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja

kauppahinta

 

32. kaupunginosa

kortteli 32035

määräala tontista 2

Aro-Yhtymä Oy / Lidl Suomi Ky

29.5.2007

1 900 000 euroa

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on rakentamaton määräala Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32035 tontista nro 2. Voimassa olevan asemakaavan mukaan määräala muodostaa ohjeellisen kaavatontin 32035/3. Tontti kuuluu liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeseen (KTY). Tontin pinta-ala on 6 385 m2 ja rakennusoikeus 6 385 k-m2.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 1 900 000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 297,57 euroa/m2 ja noin 297,57 euroa/k-m2.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kaupassa ei ole sovittu muista kuin luovutuskirjassa mainituista ehdoista.

 

Kauppaehtojen mukaan myyjä on teettänyt maaperäselvitykset ja puhdistanut pilaantuneen maaperän ympäristöviranomaisten myöntämässä ympäristöluvassa tai ilmoituksen perusteella annetussa päätöksessä määrätyllä tavalla.

 


Helsingin kaupungin ja myyjän välinen maankäyttösopimus

 

Kaupan kohde on osa Helsingin kaupungin ja Aro-Yhtymä Oy:n välillä 20.2.2007 allekirjoitettua esisopimusta ja sopimusta, jossa on sovittu asemakaavan muutosehdotuksen nro 11558 toteuttamisesta. Sopimuksen mukaan Helsingin kaupunki luovuttaa yhtiölle yleisestä alueesta 32 P 9 noin 998 m2:n suuruisen alueen tonttiin nro 32035/4. Yhtiö puolestaan luovuttaa kaupungille sopimuksen mukaan yhteensä noin 998 m2:n suuruiset alueet Ristipellontien ja Victor Hartwallin polun katualueisiin. Lisäksi yhtiö maksaa kaupungille välirahana 122 400 euroa. Sopimuksen mukaiset luovutukset ovat toteutuneet 11.5.2007.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan po. kiinteistökaupassa, koska kauppa liittyy kaupungin kanssa aiemmin tehtyyn maankäyttösopimukseen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 29.5.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Aro-Yhtymä Oy on myynyt rakentamattoman määräalan Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32035 tontista nro 2 Lidl Suomi Ky:lle 1 900 000 euron kauppahinnasta.

 

Pöytäkirjanote Aro-Yhtymä Oy:lle, Lidl Suomi Ky:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteesta

 

Liite 3

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 4

Kauppakirja

 

 

 

 


4

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ASUNTO OY HELSINGIN KORPPAANMÄEN SEKÄ KIINTEISTÖ OY HELSINGIN PUUTARHURINKUJA 2:N TEKEMÄSSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1576

 

Haaga, Etelä-Haaga, Puutarhurinkuja 2

 

Kiinteistölautakunta toteaa (12.6.2007), että kiinteistövirastolle on toimitettu kauppakirjajäljennös seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etu-osto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja

kauppahinta

 

29. kaupunginosa

kortteli 29255

tontti 3

Asunto Oy Helsingin Korppaanmäki / Kiinteistö Oy Helsingin Puutarhurinkuja 2

31.5.2007

11 500 000 euroa

 

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin nro 29255 tontti nro 3 rakennuksineen. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti kuuluu toimistorakennusten korttelialueeseen (KT). Tontin pinta-ala on 3 550 m2 ja rakennusoikeus 6 390 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla sijaitsee vuonna 1992 valmistunut 6 385 k-m2:n suuruinen toimistorakennus. Kauppakirjan mukaan rakennuksen tilat on pääosin vuokrakäytössä.

 

Kaupan osapuolet ja sopimusjärjestelyt

 

Myyjän Asunto Oy Helsingin Korppaanmäen osakekanta on Sato Oyj:n omistuksessa ja Kiinteistö Oy Helsingin Puutarhurinkuja 2:n osakekanta Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan omistuksessa.

 

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola on aiemmin omistanut 32,4 % Asunto Oy Korppaanmäen osakekannasta, jolla se hallitsi liikehuoneistoja Puutarhurinkuja 2:ssa. Po. kiinteistökaupan toteuttamiseksi näiden osakkeiden omistus siirrettiin myyjälle ennen kaupan tekoa osakkeiden lunastuksella.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 11 500 000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 3 239,44 euroa/m2 ja noin 1 799,69 euroa/k-m2 rakennuksineen.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan ei liity muita ehtoja kuin kauppakirjassa ilmoitetut.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan po. kiinteistökaupassa, koska kaupan kohde on rakennettu ja ostaja on myös aiemmin hallinnut kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksien tiloja.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 31.5.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Asunto Oy Helsingin Korppaanmäki on myynyt Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin nro 29255 tontin nro 3 rakennuksineen Kiinteistö Oy Helsingin Puutarhurinkuja 2:lle 11 500 000 euron kauppahinnasta.

 

Pöytäkirjanote Asunto Oy Helsingin Korppaanmäelle, Kiinteistö Oy Helsingin Puutarhurinkuja 2:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteesta

 

Liite 3

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 4

Kauppakirja

 

 

 

 


5

ENNAKKOLAUSUNTO ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ MECONET OY:N SEKÄ KASKIMATTI OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1683

 

Itä-Pakila, Koulumestarintie 22

 

Kiinteistölautakunta toteaa (26.6.2007), että Meconet Oy pyytää 18.6.2007 päivätyllä kirjeellä Helsingin kaupungilta ennakkolausuntoa kaupungin mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa, jossa yhtiö myy teollisuus- ja varastorakennusten tontin Itä-Pakilasta.

 

Kaupan kohde ja kaavatiedot

 

Kaupan kohteena on Helsingin kaupungin 34. kaupunginosan (Pakila, Itä-Pakila) korttelissa 34060 oleva tontti nro 10 rakennuksineen. Voi-massa olevan asemakaavan nro 4632 (vahvistettu 13.7.1960) mukaan tontti kuuluu varastotonttien korttelialueeseen (VT). Tontin pinta-ala on 3 281 m2 ja rakennusoikeus 3 281 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla sijaitsee vuonna 1937 valmistunut teollisuus- ja varastorakennus, jota on sen jälkeen useaan otteeseen laajennettu (vuosina 1960, 1969, 1978 ja 1981). Kauppakirjaluonnoksen mukaan rakennuksen likimääräinen kerrosala on 1 980 k-m2. Käyttämätöntä rakennusoikeutta olisi noin 1 301 k-m2.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kaupan kokonaiskauppahinta on 1 000 000 euroa, mikä vastaa yksikköhintoja noin 304,78 euroa/m2 ja noin 304,78 euroa/k-m2 rakennuksineen.

 

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä

 

Etuostolain 8 §:n mukaan kunta voi pyynnöstä etukäteen antaa ilmoituksen, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistön-luovutus tapahtuu kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä ja luovutuksen ehdot ovat samat kuin kunnalle ilmoitetut. Kiinteistön omistajan on pyydettävä ilmoitusta kirjallisesti. Pyynnössä on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite.

 

Koska tontti on rakennettu, kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin tulisi antaa ennakkolausunto, jonka mukaan kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Meconet Oy:lle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Meconet Oy ja Kaskimatti Oy tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistökaupan.

 

Pöytäkirjanote Meconet Oy:lle, Kaskimatti Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ennakkolausuntopyyntö 18.6.2007/kauppakirjaluonnos

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

Liite 3

Kartta myytävästä tontista

 

 

 

 


6

VS. KAJ:N TEKEMÄN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2007-1578

 

Kaj ilmoittaa vs. Kaj:n päättäneen 11.7.2007 päätösluettelon 82 §:n kohdalla, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtio (Senaattikiinteistöt) on myynyt Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki, Latokartano) korttelin nro 36247 tontin nro 2 Apteekkien Eläkekassalle 2 080 000 euron kauppahinnasta.

 

Samalla vs. Kaj päätti alistaa päätöksen Khn vahvistettavaksi.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa viransijaisena johtavan apulaiskaupunginjohtajan 11.7.2007 päätösluettelon 82 §:n kohdalla tekemän päätöksen, joka koski etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä Suomen valtion (Senaatti-kiinteistöt) sekä Apteekkien Eläkekassan välisessä kiinteistökaupassa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


7

KOLMEN RAKENNUKSEN MYYMINEN OSOITTEESSA POHJOINEN HESPERIANKATU 23

 

Khs 2007-1586

 

Kiinteistölautakunta toteaa (12.6.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kaupunginvaltuusto päätti 25.4.2007 hyväksyä asemakaavanmuutoksen nro 11552, joka koskee Taka-Töölön tonttia 14481/3.

 

Kiinteistölautakunta päätti 8.2.2005 (70 §) varata suunnitellun tontin 14481/34 sekä sillä sijaitsevan rakennuksen (Pohjoinen Hesperiankatu 23 A) Helsingin kauppakorkeakoululle. Samalla lautakunta päätti tarjouskilpailun jälkeen varata suunnitellun tontin 14481/35 ja sillä olevat kaksi rakennusta (Pohjoinen Hesperiankatu 23 B ja C) Skanska Talonrakennus Oy:lle 31.12.2006 saakka. Kaupunginhallitus on sittemmin, 8.1.2007, jatkanut varausta 31.12.2007 saakka.

 

Mainitut rakennukset myydään ja tontit vuokrataan.

 

Koska tonteilla olevien kolmen rakennuksen myyminen on tarkoituksenmukaisinta suorittaa yhtä aikaa tonttien pitkäaikaisten vuokrausten kanssa, esitetään, että kaupunginhallitus pidentäisi rakennusten myynnille kaupunginhallituksen varauspäätöksessä asetettua määräaikaa.

 

Taustaa                             Rakennukset Pohjoinen Hesperiankatu 23 A, B ja C ovat valmistuneet vuonna 1955 Hesperian sairaalan henkilöstön asuntoloiksi. Rakennuksia ei ole peruskorjattu, mutta niissä on tehty muutostöitä, joilla osa tiloista on muutettu toimistoiksi ja osa sairaala-osastoiksi. Rakennusten yhteinen bruttoala on noin 12 500 br-m2, kerrosala noin 11 000 k-m2 ja tilavuus noin 41 000 m3. Rakennusten tekninen kunto ja varsinkin niiden käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää täydellistä peruskorjausta.

 

Rakennukset ovat jääneet kaupungille tarpeettomiksi, kun Helsingin terveyskeskus irtisanoi rakennusten vuokrasopimuksen päättymään 31.12.2005. Myöskään HUS-kuntayhtymä ei tarvitse rakennuksia omaan toimintaansa.

 

Kiinteistölautakunta päätti 25.5.2004 (284 §) varata suunnitellulla tontilla 14481/34 olevan rakennuksen A elinkeino- ja koulutuspoliittisin perustein Helsingin kauppakorkeakoulun Business Campus-hankkeen suunnittelua varten 31.12.2004 saakka. Samalla lautakunta päätti kehottaa kiinteistövirastoa ilmoittamaan suunnitellulla tontilla 14481/35 olevat rakennukset Pohjoinen Hesperiankatu 23 B ja C myyntiin.

 

Kiinteistövirasto tarjosi mainitut rakennukset B ja C elokuussa 2004 lehti-ilmoituksella ostettavaksi. Rakennuksista saatiin neljä ostotarjousta. Parhaan tarjouksen teki Skanska Talonrakennus Oy, jonka tarkoituksena on peruskorjata rakennukset asunnoiksi.

 

Varauspäätös                   Kiinteistölautakunta päätti 8.2.2005 (70 §) varata Helsingin kaupungin 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin nro 14481 tontista nro 14 laadittavassa asemakaavan muutoksessa myöhemmin erikseen määriteltävän määräalan ja sillä olevan rakennuksen (Pohjoinen Hesperiankatu 23 A) Helsingin kauppakorkeakoululle elinkeino- ja koulutuspoliittisin perustein 31.12.2006 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaus on voimassa ehdolla, että tarjouksen mukaisen peruskorjaushankkeen mahdollistava asemakaavan muutos tulee voimaan.

 

2                    Rakennus peruskorjataan varauksen saajan toimesta pääosin kauppakorkeakoulun Business Campus-hankkeeseen liittyväksi ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden ja tutkijoiden asuinrakennukseksi sekä 1. - 2. kerrosten osalta yrityshautomoksi asemakaavan muutoksenmukaisesti.

 

3                    Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja kaupunginmuseon sekä rakennusten B ja C varauksensaajan kanssa.

 

4                    Varauksensaaja hankkii kustannuksellaan peruskorjaushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomais- ja muut luvat.

 

5                    Kaupunki pidättää varausaikana itselleen oikeuden hyödyntää rakennuksen huonetiloja muun muassa vuokraamalla niitä rakennusten kulloinkin voimassa olevan käyttötarkoituksen mukaisesti.

 

6                    Varauksensaajan on varausaikana selvitettävä rakennuksen tekninen kunto ja soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaupunki luovuttaa tätä varten varauksensaajan käyttöön hallussaan olevat kiinteistöä ja rakennusta koskevat suunnitelmat ja asiakirjat.

 

Varauksensaajan on sovittava kiinteistöviraston kanssa varausaikana tehtävistä rakenteiden avauksista ja muista niihin verrattavista tutkimuksista ennen sanottuihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

7                    Kaupunki myy rakennuksen varauksensaajalle 497 euron/k-m2 suuruisella kauppahinnalla sekä ehdolla, että tontinvuokra lasketaan pitäen perusteena 375 euroa/k-m2 suuruista rakennusoikeuden pääoma-arvoa.

 

8                    Rakennuksen luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta maksettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun alueelle laadittava asemakaavan muutos on tullut voimaan. Samalla sovitaan luovutuksen muut ehdot.

 

9                    Varauksensaaja vastaa kaikista peruskorjaushankkeen toteuttamisesta ja suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista.

 

10                 Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että rakennuksen luovutusta koskevaa sopimusta tai tontin pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei voida solmia.

 

11                 Lisäksi varauksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa 9.6.2004 ja 28.9.2004 on sanottu.

 

Samalla kiinteistölautakunta päätti varata 27.8.2004 päättyneen tarjouskilpailun nojalla Helsingin kaupungin 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin nro 14481 tontista nro 14 laadittavassa asemakaavan muutoksessa myöhemmin erikseen määriteltävän määräalan ja sillä olevat kaksi rakennusta (Pohjoinen Hesperiankatu 23 B ja 23 C) korkeimman tarjouksen tehneelle Skanska Talonrakennus Oy:lle 31.12.2006 saakka sekä muuten seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Varaus on voimassa ehdolla, että tarjouksen mukaisen peruskorjaushankkeen mahdollistava asemakaavan muutos tulee voimaan.

 

2                    Rakennukset peruskorjataan varauksensaajan toimesta vapaarahoitteisiksi omistus- tai vuokra-asunnoiksi laadittavan asemakaavan muutoksen ja varauksensaajan tekemän ostotarjouksen mukaisesti.

 

3                    Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja kaupunginmuseon sekä rakennuksen A varauksensaajan kanssa.

 

4                    Varauksensaaja hankkii kustannuksellaan peruskorjaushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomais- ja muut luvat.

 

5                    Kaupunki pidättää varausaikana itselleen oikeuden hyödyntää rakennuksen huonetiloja muun muassa vuokraamalla niitä rakennusten kulloinkin voimassa olevan käyttötarkoituksen mukaisesti.

 

6                    Varauksensaajan on varausaikana selvitettävä rakennusten tekninen kunto ja soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaupunki luovuttaa tätä varten varauksensaajan käyttöön hallussaan olevat kiinteistöä ja rakennuksia koskevat suunnitelmat ja asiakirjat.

 

Varauksensaajan on sovittava kiinteistöviraston kanssa varausaikana tehtävistä rakenteiden avauksista ja muista niihin verrattavista tutkimuksista ennen sanottuihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

7                    Kaupunki myy rakennukset varauksensaajalle tämän 29.10.2004 tekemän tarjouksen ja siihen liittyvän 3.1.2005 päivätyn kirjeen mukaisella 3 200 000 euron suuruisella kauppahinnalla sekä ehdolla, että tontinvuokra lasketaan pitäen perusteena 500 euroa/k-m² suuruista rakennusoikeuden pääoma-arvoa.

 

8                    Rakennusten luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta maksettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun alueelle laadittava asemakaavan muutos on tullut voimaan. Samalla sovitaan luovutuksen muut ehdot.

 

9                    Varauksensaaja vastaa kaikista peruskorjaushankkeen toteuttamisesta ja suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista.

 

10                 Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että rakennusten luovutusta koskevaa sopimusta tai tontin pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei voida solmia.

 

11                 Lisäksi varauksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa 9.6.2004 ja 28.9.2004 on sanottu.

 

Lautakunta päätti edelleen samalla esittää kaupunkisuunnittelulautakunnalle, että Taka-Töölön korttelin nro 14481 tontin nro 14 asemakaavaa muutettaisiin siten, että rakennukset Pohjoinen Hesperiankatu 23 A, B ja C on mahdollista muuttaa asunnoiksi ja erityisasunnoiksi em. varausehtojen mukaisesti.

 

Varausten jatkaminen    Kiinteistölautakunta päätti 21.11.2006 (703 §) esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus jatkaisi edellä mainittuja varauksia entisin ehdoin kuitenkin siten muutettuna, että suunnitellun tontin 14481/34 vuokra lasketaan pitäen perusteena 400 euroa/k-m2 suuruista rakennusoikeuden pääoma-arvoa aikaisemman 375 euroa/k-m² sijaan. Samalla käyttötarkoitusta täsmennettiin niin, että yrityshautomon osuus kauppakorkeakoulun varauksesta poistettiin ja sen sijaan tuli varaus myös Helsingin Yliopiston ja Sibelius-Akatemian toimintaan.

 

Kaupunginhallitus päätti 8.1.2007 (33 §) lautakunnan esityksen mukaisesti jatkaa varauksia 31.12.2007 saakka lautakunnan esittämin ehdoin lisäten varausten voimassaolon ehdoksi kuitenkin sen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tonttien vuokrausperusteet.

 

Asemakaavatiedot           Kaupunginvaltuusto päätti 25.4.2007 (108 §) hyväksyä asemakaavan muutoksen nro 11552, jolla tontista 14481/14 on tarkoitus muodostaa tontit 14481/34 ja 35. Kaavamuutos tulee lainvoimaiseksi kesäkuussa 2007 edellyttäen, että siitä ei valiteta. Asemakaavan muutoksen mukainen rakennusoikeus on tontilla 34, 4 600 k-m2 ja tontilla 35, 6 500
k-m2.

 

Varausehtojen kohdan 8 mukaan rakennusten luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta maksettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun alueelle laadittava asemakaavan muutos on tullut voimaan.

 

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä on rekisteröidyt tontit ja kaupunginvaltuuston hyväksymät vuokrausperusteet.

 

Asemakaavan muutos tulee todennäköisesti voimaan kesäkuun puolivälissä 2007 eli rakennuksia koskevat kaupat tulisi tehdä syyskuun puolivälissä. Tuolloin ei kuitenkaan välttämättä vielä ole vuokrausperusteita koskevaa lainvoimasta kaupunginvaltuuston päätöstä. Varausehtoa tulisikin tarkistaa.

 

Helsingin kauppakorkeakoulu on lähettänyt 22.5.2007 päivätyn kirjeen, jossa se esittää sille varatun rakennuksen kauppahinnan ja tontin pääoma-arvon alentamisesta.

 

Kiinteistölautakunta toteaa, että kirje ei anna aihetta esittää hyväksytyistä varausehdoista poikkeavaa rakennuksen myyntihintaa. Hinta on kiinteistölautakunnan mielestä hyvin kohtuullinen erityisesti, kun otetaan huomioon edullinen maanvuokra.

 

Kaj ilmoittaa, että tonttien asemakaavanmuutos on tullut lainvoimaiseksi kesäkuussa 2007.

 

Kaj toteaa lisäksi, että kiinteistöviraston ilmoituksen mukaan kauppakorkeakoululle myytävän rakennuksen A kauppahinnaksi muodostuu asemakaavan kerrosalan ja kauppaehtojen 7-kohdan mukaan 2 286 200 euroa (4 600 kem2 x 497 euroa).

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tonttien 14481/34 ja 35 vuokrausperusteet, oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään rakennukset Pohjoinen Hesperiankatu 23 A, B ja C kaupunginhallituksen varauspäätöksen 8.1.2007 (33 §) mukaisin ehdoin kohteiden varaajille perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun, kuitenkin siten tarkistettuna, että kohta 8 kuuluu:

 

Rakennusten luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta maksettava, kun tonttia koskeva pitkäaikainen maanvuokrasopimus on allekirjoitettavissa, kuitenkin viimeistään viiden kuukauden kuluessa siitä, kun alueelle laadittava asemakaavan muutos on tullut voimaan. Samalla sovitaan luovutuksen muut ehdot.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


8

VESIALUEEN VARAUKSEN JATKAMINEN ELÄINTARHANLAHDELTA HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS RY:LLE RAVINTOLAPAVILJONGIN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-1684

 

Kiinteistölautakunta toteaa (26.6.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Helsingin Työväenyhdistys ry:lle on ollut 31.12.2006 saakka varattuna vesialue Eläintarhanlahden rannalta vedenpäällisen ravintolapaviljongin rakentamista varten. Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaava-muutosta. Asemakaavamuutos hyväksyttiin 14.2.2007 äänestyksen jälkeen Helsingin kaupunginvaltuustossa, mutta päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen ja lainvoimaisen päätöksen saamiseen voi vielä kulua aikaa.

 

Lautakunta esittää, että HTY:lle varatun vesialueen varausaikaa jatkettaisiin tässä vaiheessa vuoden 2008 loppuun.

 

Hakemus                          Helsingin Työväenyhdistys ry. pyytää, että sille rantapaviljongin suunnittelua varten Eläintarhanlahdelta varatun alueen varausta jatkettaisiin. Yhdistys viittaa siihen, että Helsingin kaupunginvaltuusto on 14.2.2007 hyväksynyt asemakaavamuutoksen, joka mahdollistaa suunnitellun paviljongin rakentamisen. Koska päätöksestä kuitenkin on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, päätös ei ole lainvoimainen eikä siten vielä mahdollista rakentamisen aloittamista. HTY ennakoi valitusprosessin etenevän hallinto-oikeuden jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja pyytää siksi prosessin kestoa ennakoiden, että varausta jatkettaisiin vuoden 2009 loppuun.

 

Varauspäätös                   Lautakunta päätti 3.5.2005 (285 §) varata Eläintarhanlahdelta alueen Helsingin Työväenyhdistys ry:lle vedenpäällisen ravintolapaviljongin suunnittelua varten 31.12.2006 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Hanke tulee suunnitella yhteistyössä kaupunkisuunnittelu-viraston asemakaavaosaston ja kiinteistöviraston tontti-osaston kanssa.

 

2                    Alue luovutetaan hakijalle vuokraamalla sitten, kun hankkeen edellyttämä asemakaavamuutos on vahvistettu tai rakennusluvan hakeminen on hankkeen toteuttamiseksi ajankohtaista.

 

3                    Mikäli hankkeen edellyttämää asemakaavaa ei saada vahvistettua, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle hankkeesta tämän vuoksi aiheutuneista kustannuksista.

 

4                    Hankkeen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kaupunkikuvaan ja pyytää suunnitelmista myös kaupunginmuseon lausunto.

 

Asemakaavamuutos       Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.2.2007 (asia 6) Kallion vesialueen asemakaavamuutoksen, joka mahdollistaa hakijan suunnitteleman hankkeen toteuttamisen.

 

Valitus                               Valtuuston asemakaavan muuttamista tarkoittavasta päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, eikä se siten ole saanut lainvoi-maa. On myös mahdollista, että hallinto-oikeuden päätöksestä aikanaan valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten asemakaavaprosessi saattaa kestää vielä pitkään, ennen kuin asemakaavan voimaantulo varmistuu ja nähdään, onko suunnitellulle rakennushankkeelle asemakaavallisia edellytyksiä.

 

Varauksen jatko               Kiinteistölautakunnan mielestä varaushakemusta on perusteltua jatkaa asemakaavatilanne huomioon ottaen.

 

Koska hankkeen toteuttaminen edellyttää lainvoimaista asemakaava-muutosta ja kaavamuutos on tällä hetkellä valitusprosessissa, varaus-aikaa on tarkoituksenmukaista jatkaa riittävän pitkään, tässä vaiheessa vuoden 2008 loppuun. Varauksessa voidaan soveltaa entisiä ehtoja. Siltä varalta, että hanke edellyttää esimerkiksi ympäristölupaviraston lupaa, on kuitenkin syytä lisätä varausehtoihin määräys, jonka mukaan varauksensaaja vastaa kustannuksellaan hanketta varten mahdollisesti tarvittavien lupien hakemisesta ja niissä asetettujen velvoitteiden täyttämisestä.

 

Siltä varalta, että valitusprosessi jatkuisi vielä jatketun varausajan jälkeenkin, esitetään, että lautakunta oikeutettaisiin siinä tapauksessa jatkamaan varausaikaa vuoden 2008 lopun jälkeen.

 

Kaj katsoo, että lautakunta tulisi oikeuttaa jatkamaan varausaikaa, mikäli kaava ei ole saanut lainvoimaa vuoden 2008 loppuun mennessä. Lautakunnalle on perusteltua myöntää oikeus päättää enimmillään yhden vuoden jatkoajasta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että Eläintarhanlahdelta Helsingin Työväenyhdistys ry:lle 31.12.2006 saakka vedenpäällisen ravintolapaviljongin suunnittelua varten varatun, asemakaavamuutoksen (piirustus nro 11562) osoittaman alueen varausaikaa jatketaan 31.12.2008 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Hanke tulee suunnitella yhteistyössä kaupunkisuunnittelu-viraston asemakaavaosaston ja kiinteistöviraston tontti-osaston kanssa.

 

2                    Alue luovutetaan hakijalle vuokraamalla sitten, kun hankkeen edellyttämä asemakaavamuutos on vahvistettu tai rakennusluvan hakeminen on hankkeen toteuttamiseksi ajankohtaista.

 

3                    Hankkeen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kaupunkikuvaan ja pyytää suunnitelmista myös kaupunginmuseon lausunto.

 

4                    Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan hanketta varten mahdollisesti tarvittavien lupien hakemisesta ja niissä asetettujen velvoitteiden täyttämisestä.

 

5                    Mikäli hankkeen edellyttämää asemakaavaa ei saada vahvistettua, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle hankkeesta tämän vuoksi aiheutuneista kustannuksista.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan jatkamaan varausta 31.12.2008 jälkeen siinä tapauksessa, ettei asemakaavamuutos varatulle alueelle ole vielä tullut lainvoimaiseksi kuitenkin korkeintaan yhdellä vuodella.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Työväenyhdistys ry:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Asemakaavakartta

 

 

 

 


9

TONTIN VARAAMINEN TÖÖLÖNLAHDELTA UPM-KYMMENE OYJ:LLE TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN (TONTTI 2016/1)

 

Khs 2007-504

 

Kiinteistölautakunta toteaa (12.6.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Töölönlahden alueella oleva toimisto- ja liiketontti 2016/1 esitetään varattavaksi UPM-Kymmene Oyj:lle konsernin pääkonttoria varten. Tontin rakennusoikeus on yhteensä 13 800 k-m2, josta maanalaista pääkäyttötarkoituksen mukaista rakennusoikeutta on 2 000 k-m2.

 

Hankkeen suunnittelusta järjestetään arkkitehtuurikutsukilpailu yhteis-työssä kaupungin kanssa. Rakentaminen voidaan käynnistää aikaisintaan vuonna 2009 sen jälkeen, kun satamarata on poistettu alueelta. Yhtiön tavoitteena on saada rakennus käyttöön viimeistään kesällä 2013.

 

Suunniteltu pääkonttorihanke tukee osaltaan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista ja on samalla merkittävä avaus Töölön-lahden alueen laadukkaalle jatkorakentamiselle.

 

Hakemus                          UPM-Kymmene Oyj on osoittanut 1.3.2007 kaupunginhallitukselle hakemuksen, jossa yhtiö pyytää, että sille varataan Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin nro 2016 tontti nro 1 yhtiön pää-konttorihankkeen edellyttämää selvitystyötä varten vuoden 2008 loppuun saakka.

 

Samalla yhtiö ilmoittaa, että sen kaavaileman aikataulun mukaan uusi pääkonttorirakennus on valmis viimeistään kesällä vuonna 2013.

 

Hakija                                UPM-Kymmene Oyj on maailman johtavia painopaperin valmistajia. Yhtiön liikevaihto on noin kymmenen miljardia euroa ja sen palveluksessa on yli 28 000 työntekijää. Suomen toimipisteissä näistä työskentelee noin 15 000. Yhtiön osakkeet noteerataan sekä Helsingin että New Yorkin pörssissä.

 

Yhtiön tuotantokapasiteetti on noin 12 milj. tonnia vuodessa. Tärkeimmät markkina-alueet ovat EU-maat ja Pohjois-Amerikka, joiden osuus yhtiön liikevaihdosta on 85 prosenttia.

 

UPM-Kymmene on tunnettu monikulttuurisesta taustastaan ja siihen liittyvästä osin kansainvälisestikin merkittävästä kulttuuriperinnöstä, johon kuuluu tehdasmuseoita, laaja taidekokoelma ja useita arkkitehtonisesti merkittäviä arvorakennuksia.

 

Asemakaavatilanne ja tonttitiedot

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.2.2002 Töölönlahden alueen asema-kaavan muutoksen nro 10920 ja se tuli lainvoimaiseksi 2.4.2004. Rakennusoikeutta kaava-alueella on yhteensä 124 690 k-m2, josta yleisten rakennusten kerrosalan osuus on 49 690 k-m2 ja toimisto- ja liike-kerrosalan osuus 75 000 k-m2.

 

Edellä mainittuun yleisten rakennusten kerrosalaan sisältyy myös korttelin nro 2013 tontti nro 1, jonka rakennusoikeus on 28 000 k-m2. Kaupunki luovutti mainitun tontin 21.4.2006 valtiolle ja sille rakennetaan parhaillaan Helsingin musiikkitaloa.

 

Tontti 2016/1 on merkitty kuulumaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen. Tontin pinta-ala on noin 3 841 m2 ja rakennusoikeus maanpäälisissä kerroksissa 11 800 k-m2 ja maanalaisissa kerroksissa 2 000 k-m2.

 

Asemakaavaan merkitty rakennusten korkeus on viisi maanpäällistä kerrosta. Tontilla 2016/1 rakennusten puistonpuoleisten sekä aukion-puoleisten rakennusosien ensimmäinen kerros on varattava myymälä-, kahvila-, ravintola- ja muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Osalla tonttia on mahdollista sijoittaa myös asuntoja rakennuksen kahteen ylimpään kerrokseen.

 

Tontille on kaavassa merkitty Alvar Aallon katu, joka läpäisee tontin pohjois-etelä suunnassa. Kadun molemmin puolin olevat rakennus-massat on yhdistettävä toisiinsa ylimmän kerroksen tasolla kadun yli rakennettavalla osittain läpinäkyvällä ulokkeella.

 

Asemakaavan mukaan Töölönlahden kortteleissa 2016 - 2018 viereiselle kaavassa ma–merkitylle katualueella saa sijoittaa maanalaisia pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja, jotka saadaan liittää viereisiin
rakennuksiin. Tontin 2016/1 pohjoispuolella on katuaukio, jolle on merkitty maanalaista rakennusoikeutta 700 k-m2.

 

Tontin autopaikat on pääosin sijoitettava Töölönlahden alueelle rakennettavaan yleiseen pysäköintilaitokseen, joka toimii myös väestön-suojana. Tontille saadaan autopaikoista sijoittaa enintään yksi kolmasosa. Kaikki autopaikat on sijoitettava maanalaisiin tiloihin. Autopaikkanormi on toimisto- ja ravitsemistiloissa 1ap/500 k-m2, myymälätiloissa 1 ap/200 k-m2 ja asuintiloissa 1 ap/140 k-m2.

 

Maanomistus                   Tontin 2016/1 omistaa kaupunki, joka sai sen valtiolta Kamppi - Töölönlahti -alueen maapoliittisen periaatesopimuksen nojalla 25.4.2007 allekirjoitetussa aluejärjestelyssä.

 

Maaperätiedot                  Töölönlahden alueella on tehty useita pilaantuneisuustutkimuksia, jotka ovat ulottuneet myös tontin 2016/1 alueelle. Tontilla 2016/1 havaitut pitoisuudet ovat olleet alle valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen alempien ohjearvojen, joten kohteessa ei siten katsota olevan maaperän pilaantuneisuudesta aiheutuvaa kunnostustarvetta.

 

Mikäli tällaista myöhemmin rakennustöiden yhteydessä ilmenisi, kunnostuskustannuksista vastaa kaupunki.

 

Ympäristön hankkeet

 

Musiikkitalo

 

Töölönlahden talonrakennushankkeista käynnissä on musiikkitalon työmaa, jossa rakennetaan rakennuksen maanalaista huoltoyhteyttä ja huoltotilaa. Musiikkitalon maanrakennus ja perustustyöt käynnistynevät syksyllä ja musiikkitalo on valmis vuonna 2010.

 

Yleiset alueet ja puistot

 

Töölönlahden yleisten alueiden yleissuunnitelma valmistui kuluvan vuoden keväällä ja on parhaillaan kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttävänä. Puistoja alueelle on kaavoitettu kaikkiaan noin 10,6 hehtaaria ja muita yleisiä alueita noin viisi hehtaaria. Alueen eteläosan puistot valmistuvat alustavan aikataulun mukaan vuonna 2010 ja pohjoisosan puistot vuosina 2013 - 2015.

 

Pysäköintilaitos

 

Pääosa Töölönlahden alueen pysäköintipaikoista on asemakaavassa osoitettu Finlandiatalon korttelin ja Hakasalmen puiston alapuolelle kaavoitettuun yleiseen pysäköintilaitokseen, johon sijoitetaan myös alueen rakennuksia palveleva väestönsuoja. Pysäköintipaikkoja laitokseen tulee kaikkiaan noin 700 kappaletta. Näistä tontin 2016/1 tarpeisiin laitoksesta osoitetaan arviolta noin 30 pysäköintipaikkaa.

 

Tontin 2016/1 väestönsuojapaikkatarve on noin 368 väestönsuojapaikkaa.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi pysäköintilaitoksen hankesuunnitelman 11.4.2007. Hankkeen rakennuslupahakemus on vireillä ja laitoksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2010.

 

Sekä pysäköinnin että väestönsuojan toteuttaminen edellyttää alueen yhteisjärjestelyjä, joihin osallistuvat alueen kaikki kiinteistöt. Yhteisjärjestelyjen toteutus- ja sopimusperiaatteet sekä kustannusten jakoperi-aatteet on tarkoitus esitellä kaupunginhallituksen päätettäväksi erikseen sen jälkeen, kun järjestelyjen lopullinen toteutustapa ja toteutuskustannukset ovat riittävästi täsmentyneet.

 

Hankkeen toteuttaminen

 

Arkkitehtuurikutsukilpailu

 

Uudisrakennus on tarkoitus toteuttaa näkyvälle paikalle Helsingin keskustaan ja lisäksi ympäristöön, jonka suunnitteluun ja rakentamiseen kaupunki on panostamassa poikkeuksellisen paljon. Sen vuoksi hankkeesta on syytä järjestää arkkitehtuurikutsukilpailu yhteistyössä kaupungin kanssa. Järjestettävään kilpailuun on perusteltua kutsua kotimaisten osanottajien lisäksi myös muutamia nimekkäitä kansainvälisiä arkkitehteja.

 

Rakentaminen

 

Tontin 2016 rakentaminen on mahdollista sen jälkeen, kun Jätkäsaaren satamatoiminnot ovat siirtyneet Vuosaareen ja tontilla nykyisin oleva satamarata on purettu aikaisintaan vuonna 2009.

 

Tontin varaaminen

 

Kiinteistölautakunta pitää UPM-Kymmene Oyj:n pääkonttoritoimintojen sijoittumista Töölönlahden alueelle sekä alueen tulevan imagon että alueen käynnistymisen kannalta merkittävänä avauksena, joka osaltaan samalla toteuttaa kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita. Töölönlahden toteutustilanne ja hankkeen vaativa suunnitteluvaihe huomioon ottaen varauksensaajan esittämä varausaika vuoden 2008 loppuun on perusteltu.

 

UPM-Kymmene Oyj on ilmoittanut, että yhtiö on halukas ostamaan nyt varattavan pääkonttoritontin. Varsinaiset kaupalliset neuvottelut on tarkoitus käydä varausaikana ja mahdollinen kauppaa koskeva esitys tuodaan aikanaan erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee varata UPM-Kymmene Oyj:lle Helsingin kaupungin 2. kaupungin-osan (Kluuvi, Töölönlahti) korttelin nro 2016 suunnitellun tontin nro 1 yhtiön pääkonttorin suunnittelua ja hanketta koskevan arkkitehtuurikilpailun järjestämistä varten 31.12.2008 saakka seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Varauksensaaja järjestää tontille tulevan rakennuksen suunnittelusta arkkitehtuurikutsukilpailun yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailuehtoihin on liitettävä kaupunkikuvalliset ja imagotavoitteet uudelle rakennukselle.

 

Kilpailuun on kutsuttava neljästä viiteen osanottajaa, joista osa on nimekkäitä ulkomaisia suunnittelijoita.

 

Kilpailun kustannuksista vastaa varauksensaaja.

 

2                    Varauksensaajan on liityttävä Töölönlahden alueella toteutettavaan alueelliseen pysäköinti- ja väestönsuojajärjestelyyn kaupungin erikseen päättämien periaatteiden mukaisesti, allekirjoitettava järjestelyn edellyttämät sopimukset sekä suoritettava niissä erikseen määritellyt liittymis- ja mahdolliset muut maksut.

 

3                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei tonttia koskevaa luovutussopimusta aikanaan voida solmia.

 

Pöytäkirjanote UPM-Kymmene Oyj:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kuvaus hakijan toiminnasta

 

Liite 2

Tontin sijainti- ja asemakaavakartat

 

 

 

 


10

MYYMÄLÄTONTIN VARAAMINEN HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:LLE TAPANINKYLÄSTÄ (SUUNNITELTU TONTTI 39147/1)

 

Khs 2007-1579

 

Tapaninkylä, Kotinummentie, Tapaninkyläntie

 

Kiinteistölautakunta toteaa (12.6.2007) seuraavaa:

 

Hakemus                          HOK-Elanto Liiketoiminta Oy on lähettänyt kiinteistölautakunnalle osoitetun seuraavan tonttihakemuksen:

 

”Anomme, että Helsingin kaupunki varaa suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:lle oheisessa liitteessä osoitetun liikerakennustontin 39. kaupunginosan korttelissa 39147.

 

Tavoitteenamme on suunnitella ja rakentaa tontille liikerakennus, johon sijoittuisi Alepa-myymälämme ja mahdollisesti erikoismyymälöille tai palvelutoiminnoille tarkoitettua pienliiketilaa. Rakentamisen laajuus tapahtuisi tontille asemakaavaluonnoksessa suunnitellun 700 k-m2:n rakennusoikeuden puitteissa.

 

Selvityksiemme mukaan kohteen kaupallisella vaikutusalueella on kysyntää uusille hyvätasoisille kaupallisille lähipalveluille. Olemme saaneet myös alueella asuvilta asiakasomistajiltamme tätä selvitystämme tukevaa palautetta.”

 

Asemakaava- ja tonttitiedot

 

Kotinummentien pohjoispään alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus (nro 11687), joka on hyväksytty kaupunkisuunnittelulauta-kunnassa 31.5.2007. Suunniteltu tontti 39147/1 on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Tontin pinta-ala on 2 166 m2 ja rakennus-oikeutta tontille on osoitettu 700 k-m2.

 

Tontti 39147/1 sijaitsee Kotinummentien ja Tapaninkyläntien risteyksen vieressä. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa anne-tuissa mielipiteissä uutta päivittäistavarakauppaa on pidetty Tapaninkylän asukkaiden kannalta erittäin tervetulleena. Myymälä on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa.

 


Hankkeen perustelut

 

Kiinteistölautakunta pitää lähimyymälän toteuttamista kannatettavana ja se parantaa alueen asukkaiden palveluja merkittävästi. Tässä suhteessa hanke on myös kestävän kehityksen periaatteiden mukainen. Tonttiin ei kohdistu muita hakemuksia ja kiinteistölautakunta pitää tontin varaamista hakijalle perusteltuna.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee varata HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:lle Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapanila) suunnitellun korttelin nro 39147 tontin nro 1 myymälärakennuksen suunnittelua varten 30.6.2008 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa.

 

2                    Tontti voidaan vuokrata hakijalle suunniteltuun tarkoitukseen varausajan loppuun mennessä edellyttäen, että kohteen asemakaava on vahvistettu.

 

3                    Tontin pitkäaikainen maanvuokrasopimus tehdään 30 vuodeksi.

 

4                    Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä hakijalle saattaa aiheutua, mikäli hanke ei kaupungista riippumattomista syistä toteudu.

 

Pöytäkirjanote HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Sijaintikartta

 

 

 

 


11

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS HIETANIEMENKATU 5 B ASUNTOLARAKENNUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2006-401

 

Kaj toteaa, että Kvsto päätti 31.5.2006 §:n 161 kohdalla hyväksyä Asunnottomien palvelukeskus Hietaniemenkatu 5 b asuntolarakennuksen peruskorjauksen 13.4.2006 päivätyn hankesuunnitelman, johon sisältyy 8.5.2005 päivätty ympäristöselvitys siten, että hankkeen laajuus on enintään 3 500 br-m2 ja hankkeen arvonlisäverollinen enimmäishinta enintään 6 100 000 euroa (veroton hinta 5 000 000 euroa) hintatasossa 2/2006. Lisäksi valtuusto on hyväksynyt päätöksestä ilmenevät toivomusponnet.

 

As Oy Hietaniemenkatu 12 ym. valittivat Kvston mainitusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen vaatien päätöksen kumoamista ja sen täytäntöönpanon keskeyttämistä kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

 

Helsingin hallinto-oikeus on 5.7.2007 antamallaan päätöksellä nro 07/0950/2 hylännyt valituksen.

 

./.                   Hallinto-oikeuden päätös on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 5.7.2007 antaman päätöksen nro 07/0950/2, jolla se on hylännyt As Oy Hietaniemenkatu 12 ym. tekemän valituksen kaupunginvaltuuston 31.5.2006 §:n 161 kohdalla tekemästä päätöksestä Hietaniemenkatu 5 b asuntolarakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelmasta.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin päätöksestä oikeuspalveluille sekä kiinteistövirastolle ja sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 5.7.2007 nro 07/0950/2

 

 

 

 


1

LAUSUNTO RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSELLE HANKEAVUSTUSHAKEMUKSISTA

 

Khs 2007-1305

 

Asia tulisi käsitellä 6.8.2007

 

Raha-automaattiyhdistys pyytää (22.5.2007) Helsingin kaupungin lausuntoa investointihankkeista, joille on haettu avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Lausunto pyydetään toimittamaan 10.8.2007 mennessä.

 

./.                   Raha-automaattiyhdistyksen lausuntopyyntö on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

 

./.                   Sosiaalilautakunnan lausunto (21.6.2007) on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

 

Vs. Stj toteaa, että valtioneuvosto päättää Raha-automaattiavustuksista lopullisesti vasta talvella. Hankkeita, joista Raha-automaattiyhdistys pyytää kaupungilta lausuntoa, on huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Muutos johtuu lähinnä palveluasuntojen siirrosta Ara-rahoituksen piiriin.

 

Päätösehdotus perustuu sosiaalilautakunnan lausuntoon.

 

VS. STJ                            Kaupunginhallitus päättänee antaa Raha-automaattiyhdistykselle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä on erinomaista työtä tekeviä yksityisiä yhteisöjä, joiden toiminnan rahoituksessa Raha-automaattiyhdistyksen avustukset ovat ratkaisevia. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä avustuskäytännön jatkumista myös Helsingin alueella.

 

Kaupunki ei voi tässä vaiheessa vielä sitoutua hankkeiden rahoitukseen mahdollisesti suunnitelluin lainoin tai ostopalvelusopimuksin. On tärkeää, että hankkeiden kokonaiskustannukset pysyvät hallittuina ja asiakkailta perittävät vuokrat kohtuullisina.

 

Tässä lausunnossa hankkeet on esitetty puoltojärjestyksessä.

 


 

1. HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ

Tukiasuntojen perustamismenoihin (Auroratalo)

 

Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö hakee 4 500 000 euron avustusta Diakonissalaitoksen korttelissa, osoitteessa Appikatu 2 sijaitsevan Aurora-talon peruskorjauskustannuksiin.

 

Hankesuunnitelman mukaan Aurora-talossa on peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen 78 esteetöntä asuntoa, joiden keskimääräinen koko on noin 26 m2. Asiakkaiden kanssa tehdään huoneenvuokralain mukaiset vuokrasopimukset. Tukipalvelut järjestetään sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen järjestäminä normaaleina avopalveluina.

 

Erityisasumista ja palvelua tarvitaan mm. opiskelijoille, nuorille, ikääntyville, eri tavoin vammaisille tai kuntoutujille sekä osalle asunnottomia. Erityisryhmien asemaa pyritään helpottamaan useilla toimenpiteillä Helsingissä. Sosiaalitoimessa ratkaisut liittyvät asumisen tukeen ja siihen käytettäviin voimavaroihin. Lähivuosina on tarpeen kehittää ja ottaa käyttöön erilaisia, useamman hallintokunnan ja kolmannen sektorin yhteisiä toimintamalleja, esimerkiksi ilta- ja yöpartiot sekä asumisneuvoja- ja tukihenkilötoiminta. Entistä tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan sosiaali-, terveys- ja asuntotoimen kesken koko pääkaupunkiseudun alueella. Vaikeimmin asutettaville tulee löytää uusia, pysyviä ratkaisuja myös palvelujen rahoitukseen.

 

Helsinki pyrkii puuttumaan entistä aktiivisemmin syrjäytymiseen vähentämällä määrätietoisesti pitkäaikaista asunnottomuutta ja kehittämällä luovia asiakaskohtaisia tukitoimia.

 

Pysyviä tukiasuntoja ja hoitokoteja tai tuetun asumisen yhteisöjä sekä asumisen tukipalveluja tarvitaan edelleen lisää pääkaupunkiseudun asunnottomuuden vähentämiseksi. Vuoden 2006 marraskuussa pääkaupunkiseudulla oli noin 4 000 asunnotonta yksinäisruokakuntaa, joista Helsingissä 3 065. Asutettavuustarkastelun mukaan noin 70 % pääkaupunkiseudun asunnottomista tarvitsee asumisen onnistumiseksi erityistoimenpiteitä.

 

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön hanke on erittäin tarpeellinen ja tukee erinomaisen hyvin kaupungin omia toimenpiteitä.

 

Kaupunginhallitus puoltaa edellä mainituin perustein Helsingin Diakonissalaitoksen hakemusta.

 

2. VENÄLÄINEN HYVÄNTEKEVÄISYYSYHDISTYS SUOMESSA RY

Ikäihmisten asuintalon perustamismenoihin (Rialtonkuja 6, Helsinki)

 

Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry hakee 636 000 euron avustusta ikäihmisten asuintalon (senioritalon) perustamismenoihin.

 

Kaupunginhallitus päätti 13.3.2006 varata Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:lle 31.12.2007 saakka korttelin nro 21009 tontista nro 1 rakennusoikeudeltaan noin 1 300 k-m2:n suuruisen osan ikääntyville henkilöille ja yhdistyksen henkilökunnalle tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että kohteen rakennuttamisesta päästään sopimukseen kaupungin asuntotuotantotoimiston (Att) kanssa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti mm., että hankkeesta ja sen suunnitelmasta tulee saada sosiaaliviraston puoltava lausunto ennen kuin tontti vuokrataan tai myydään varauksensaajalle. Sosiaalivirastolle ei ole vielä esitetty hankkeesta tarkempia suunnitelmia.

 

Yhdistys ja Att ovat solmineet sopimuksen hankkeen rakennuttamisesta. 9.1.2007 kiinteistölautakunta päätti yhdistyksen ja Att:n esityksestä vaihtaa Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:n Etelä-Hermannin varauksen korttelin nro 21009 tontilta nro 1 korttelin nro 21008 tontille nro 4 entisin ehdoin.

 

Väestöennusteen mukaan Helsingin väestörakenne tulee muuttumaan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä, kun yli 60-vuotiaiden lukumäärä kasvaa Helsingissä 50 000:lla.

 

Tavoitteena on, että yhä useampi vanhus voi asua kotona, mitä esteetön ja turvallinen ympäristö edistää. Järjestöjen ja yksityisten osuus palvelujen järjestäjänä ja uusien palvelumallien kehittäjinä on merkittävä ja tarjoaa lisää vaihtoehtoja itsemaksaville asiakkaille.

 

Helsingin vanhuspalveluohjelman 2006 - 2009 mukaan vanhuspalvelujen kokonaisuuden suunnittelussa otetaan entistä kiinteämmin huomioon myös yksityisten senioriasuntojen tuotanto. Tavoitteena on varmistaa, että yksityisen senioriasumisen valinneet ikäihmiset voivat mahdollisimman pitkään asua valitsemassaan asumismuodossa. Rakennuttajilta edellytetään, että senioriasunnot ovat rakenteiltaan ja järjestelyiltään sellaisia, että niistä on mahdollisimman vähän tarvetta siirtyä kaupungin järjestämään ympärivuorokautiseen hoitoon. Asuntojen tulee olla turvallisia, toimivia, esteettömiä ja muunneltavia sekä sijoittua yhdyskuntarakenteessa keskeisille paikoille palvelujen äärelle.

 

Senioriasuntojen sijainti on luonteeltaan Helsingin alueelliseen väestörakenteeseen liittyvä kysymys. Senioriasuntojen tarjonnan tulisi suuntautua Helsingissä niille alueille, joilla vanhusväestön määrä kasvaa voimakkaimmin tai joilla alueen olemassa oleva rakennuskanta ei tue vanhusväestön kotona asumista.

 

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti ikäihmisille tarjotaan palvelut heidän omalla äidinkielellään. Eri vieraskielisistä ryhmistä venäjänkieliset ovat suurin ryhmä Helsingissä.

 

Kaupunginhallitus puoltaa Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:n hakemusta.

 

3. LÄNSI - HELSINGIN LÄHIMMÄISPALVELU LEEVI RY

 

Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu Leevi ry hakee 645 000 euron avustusta ikäihmisten asuntojen perustamismenoihin (Puistolemmikki, Helsinki).

 

Haagan Puistolemmikin tavoitteena on tarjota helsinkiläisille ikäihmisille

vuokra-asuntoja (senioriasuntoja).

 

Hankesuunnitelman mukaan As Oy Puistolemmikkiin valmistuu 21 esteetöntä asuntoa, joiden keskimääräinen huoneistoala on 37 m2 – 44 m2. Asiakkaiden kanssa tehdään huoneenvuokralain mukaiset vuokrasopimukset. Asukasvalinnat tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa. Tarvittavat tukipalvelut järjestetään sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen järjestäminä normaaleina avopalveluina. Asukkaiden on halutessaan helppo tukeutua myös Leevin palvelutalon palveluihin.

 

Senioriasumisen tarpeen osalta kaupunginhallitus viittaa edellä Venäläisen hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:n hankkeesta antamaansa lausuntoon.

 

Edellä mainituin perustein kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

4. PYHÄN NIKOLAUKSEN VELJESKUNTA RY

 

Pyhän Nikolauksen Veljeskunta hakee 2 879 000 euron avustusta asunto- ja toimitilarakennuksen perustamiskustannuksiin.

 

Kaupungille ei ole esitetty hankkeesta suunnitelmaa eikä hanke ole muutenkaan kaupungin tiedossa, joten tämä lausunto perustuu yhdistyksen Raha-automaattiyhdistykselle jättämään avustushakemukseen. Hakemuksen mukaan rakennushankkeen tarkoituksena on asunto- ja toimitilarakennuksen rakentaminen Itä-Helsingin alueelle vähävaraisten ja syrjäytyneiden lasten, vanhusten sekä perheiden uudeksi ja nykyaikaiseksi avustusyksiköksi.

 

Kiinteistövirasto on tehnyt yhdistyksen kanssa lyhytaikaisen tontinvuokrasopimuksen 15.6.2007 asti. Lyhytaikaista tontinvuokrasopimusta on jatkettu rakennusluvan hakemista varten 15.12 2007 asti sillä perusteella, että seurakuntatilojen suunnittelu on vielä kesken.

 

Tontinvuokrasopimuksen mukaan vuokra-alueelle Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkeskus) korttelin nro 45071 tontille nro 1 (osoite Olavinlinnantie 3, pinta-ala 5 026 m2, rakennusoikeus 2010 k-m2) on rakennettava ortodoksikirkkorakennus ja sen sosiaaliset tilat asuntoineen.

 

Käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella yhdistyksen hanke liittyy ensisijaisesti kirkon rakentamiseen, johon sisältyy mahdollisuus laajentaa diakoniatyötä Itä-Helsingin asukkaille ja paluumuuttajille.

 

Kaupunginhallitus pitää Pyhän Nikolauksen Veljeskunta ry:n suunnitelmia diakoniatyön laajentamisesta kannatettavina.

 

Kirje Raha-automaattiyhdistykselle ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITTEET

Liite 1

Raha-automaattiyhdistyksen lausuntopyyntö 22.5.2007

 

Liite 2

Sosiaalilautakunnan lausunto 21.6.2007

 

 

 

 


2

18.6.2007 ja 25.6.2007 pöydälle pantu asia

UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN VAMMAISNEUVOSTOON

 

Khs 2006-2818

 

Asser Raassina pyytää (6.6.2007) vapautusta vammaisneuvoston jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton takia.

 

Vs. Stj toteaa, että kaupunginhallitus asetti 12.2.2007 vammaisneuvoston toimikaudeksi 2007 – 2008 valiten siihen yhdeksi kaupungin neljästä luottamushenkilöjäsenestä Asser Raassinan.

 

VS. STJ                            Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          myöntää Asser Raassinalle vapautuksen vammaisneuvoston jäsenyydestä sekä

2                          valita ____________________ uudeksi jäseneksi vammaisneuvoston vuoden 2008 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, vammaisneuvostolle, rakennusvirastolle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, hallintokeskukselle sekä talous- ja sunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048