HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

5 - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

6.2.2006 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s möten år 2006
Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n kokouksiin vuonna 2006

3

 

4

Asuntotuotantotoimikunnan eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

6

 

5

Santahaminan vesihuoltoverkoston kunnossapito- ja omistusjärjestelyt

8

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Tapaninkylän tontin 39111/20 asemakaavan muuttaminen (nro 11502)

13

 

2

Suutarilan tontin 40050/12 asemakaavan muuttaminen (nro 11503)

16

 

3

Suutarilan tontin 40060/20 asemakaavan muuttaminen (nro 11495)

19

 

4

Vartiokylän tontin 45280/8 asemakaavan muuttaminen (nro 11498)

22

 

5

Vartiokylän tontin 45463/27 asemakaavan muuttaminen (nro 11497)

25

 

6

Tonttien varausajan jatkaminen Lidl Suomi Ky:lle ja Oy Shell Ab:lle myymälärakennuksen ja huoltoaseman suunnittelua varten Vuosaaresta

28

 

7

Toimitilatonttien varauksen jatkaminen Rakennusosakeyhtiö Hartelan lukuun Pitäjänmäestä

31

 

8

Kannanotto Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx ja Xxx Xxxxxxxxx sekä Xxxxx Xxxxxxx muistutuksiin ns. Myllypuron puisen kaupunkikylän asemakaava-asiassa (nro 11425)

36

 

9

Katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja asuntotonttien varaaminen

48

 

10

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen VR-Yhtymä Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

99

 

11

Teollisuustonttien varausajan jatkaminen Mobi-Trade Oy:lle ja Pestimo Oy:lle Suutarilasta

102

 

12

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Oy Hartwall Ab:n ja Rakennusosakeyhtiö Hartelan välisessä kiinteistökaupassa

104

 

13

Kiinteistön varauksen jatkaminen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle Lauttasaaresta

107

 

14

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle ratalakityöryhmän mietinnöstä ratalaiksi

110

 

15

23.1.2006 pöydälle pantu asia
Lausunto Museovirastolle valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan luettelon tarkistamisesta

121

 

16

23.1.2006 pöydälle pantu asia
Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma vuosille 2005-2010

140

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Musiikin esittämistä koskevan yleissopimuksen jatkaminen

158

 

2

Eron myöntäminen Aila-Marja Leisténille ja Tuomas Huttuselle tasa-arvotoimikunnasta ja uusien jäsenten nimeäminen

160

 

3

Perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtoja koskeva paikallinen sopimus 1.8.2005 - 30.9.2007

162

 

4

23.1.2006 pöydälle pantu asia
Lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteiden tarkistaminen

164

 

5

23.1.2006 pöydälle pantu asia
Ammattikorkeakoulun tavoitesopimusesitys

171

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta

176

 

2

Lausunto työryhmän mietinnöstä 'Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen julkisen rahoituksen uudistaminen'

179

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Uusien virkojen perustaminen terveyskeskukseen

185

 

2

Lausunto sääntömuutosesityksestä Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiölle

187

 

3

Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia sosiaalivirastossa

189

 

4

Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2006

192

 

5

Määrärahan osoittaminen projektiin vanhusten palveluketjun tehostamiseksi

193

 

6

23.1.2006 pöydälle pantu asia
Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon maksutoimikunnan mietinnöstä

197

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Rantanen) ja Ojalan (varalla Dahlberg) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

VAL AV REPRESENTANTER VID SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S MÖTEN ÅR 2006

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:N KOKOUKSIIN VUONNA 2006

 

Stn/Khs 2006-65

 

Sydkustens landskapsförbund rf meddelar (5.1.2006), att dess ordinarie förbundsmöte hålls torsdag 30.3.2006 kl.10.00-16.30 i Helsingfors. I samband med förbundsmötet arrangerar landskapsförbundet ett seminarium om kommun- och servicestrukturreformen Medlemskommunerna ombeds at utse sina representanter till mötet senast 24.2.2006. Landskapsförbundets skrivelse utgör bilaga till detta ärende.

 

Enligt föreningens stadgar utser medlemskommunerna en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, samt lika många suppleanter. Antalet röster och representanter är detsamma.

 

Vs. Kj konstaterar, att det är ändamålsenligt att utse representanter för staden inte bara vid det stadgeenliga årsmötet utan samtidigt också vid eventuella extra förbundsmöten. 

 

Sydkustens landskapsförbund rf  ( Etelärannikon maakuntaliitto ry) ilmoittaa (5.1.2006), että sen varsinainen liittokokous pidetään torstaina 30.3.2006 klo 10.00-16.30 Helsingissä. Maakuntaliitto järjestää vuosikokouksen yhteydessä seminaarin kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa kokoukseen 24.2.2006 mennessä. Maakuntaliiton kirje on tämän asian liitteenä.

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama.

 

Vs. Kj toteaa, että sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi on tarkoituksenmukaista nimetä samalla kaupungin edustajat kuluvan vuoden ajaksi mahdollisten ylimääräisten liittokokousten varalta.

 

VS. KJ                               Stadsstyrelsen torde besluta utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens Landskapsförbund rf:s årsmöte och eventuella extra förbundsmöten år 2006:

 

Parti/grupp

Stadens representanter

Personliga suppleanter

 

 

 

Saml.

_____________________

____________________

 

 

 

Saml.

_____________________

____________________

 

 

 

Gröna

_____________________

____________________

 

 

 

Gröna

_____________________

____________________

 

 

 

SDP

_____________________

____________________

 

 

 

SDP

_____________________

____________________

 

 

 

Vänst.

_____________________

____________________

 

 

 

SFP

_____________________

____________________

 

 

 

SFP

_____________________

____________________

 

 

 

SFP

_____________________

____________________

 

 

 

 

 

Stadsstyrelsen torde samtidigt besluta berättiga de ovannämnda personerna att göra behövliga tjänsteresor för deltagande i föreningens förbundsmöten som representanter för Helsingfors stad.

 

Protokollsutdrag till Sydkustens landskapsförbund rf, till dem som utsetts till företrädare för staden och till suppleanter, med kopia av förbundets inbjudan, och till stadskansliet (Seija Kauppinen)

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen ja mahdollisiin ylimääräisiin liittokokouksiin vuodeksi 2006 seuraavat henkilöt:

 

Puolue/ryhmä

Kaupungin edustajat

Henkilökohtaiset

varaedustajat

 

 

 

Kok

_____________________

____________________

 

 

 

Kok

_____________________

____________________

 

 

 

Vihr

_____________________

____________________

 

 

 

Vihr

_____________________

____________________

 

 

 

SDP

_____________________

____________________

 

 

 

SDP

_____________________

____________________

 

 

 

Vas

_____________________

____________________

 

 

 

Rkp

_____________________

____________________

 

 

 

Rkp

_____________________

____________________

 

 

 

Rkp

_____________________

____________________

 

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa edellä mainitut henkilöt tekemään tarvittavat virkamatkat yhdistyksen liittokokouksiin osallistumista varten Helsingin kaupungin edustajina.

 

Pöytäkirjanote Sydkustens landskapsförbund rf:lle, kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi nimetyille jäljennöksin liiton kutsukirjeestä sekä kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 169 2272

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

LIITE

Landskapsförbundets skrivelse 5.1.2006 - Maakuntaliiton kirje 5.1.2006

 

 

 

 


4

ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN ERÄIDEN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2006-43

 

Asuntotuotantotoimikunta esittää (21.12.2005), että asuntotuotantorahaston varoista myönnettäisiin primääri- ja tertiäärilainoja päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/Tasankotie 12 on Malmille 1.10.2004 valmistunut 36 asunnon asumisoikeuskohde, jonka lopullinen hankinta-arvo on 4 392 264 euroa. Kuntarahoitus Oy:ltä otetulla korkotukilainalla on rahoitettu 3 709 200 euroa ja asumisoikeusmaksuilla 654 570 euroa. Rakennuskustannusten nousun vuoksi tarvitaan kaupungin primäärilainaa 28 494 euroa.

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/Ramsinranta on Vuosaareen 30.6.2004 valmistunut 29 asunnon asumisoikeuskohde, jonka lopullinen hankinta-arvo on 5 917 346 euroa. Valtion aravalainalla on rahoitettu 4 997 100 euroa ja asumisoikeusmaksuilla 881 900 euroa. Rakennuskustannusten nousun vuoksi tarvitaan kaupungin primäärilainaa 38 346 euroa.

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/Rastilanraitti 5 on Vuosaareen 30.8.2002 valmistunut 68 asunnon asumisoikeuskohde, jonka lopullinen hankinta-arvo on 8 060 843 euroa. Valtion aravalainalla on rahoitettu 6 851 700 euroa ja asumisoikeusmaksuilla 1 191 780 euroa. Rakennuskustannusten nousun vuoksi tarvitaan kaupungin primäärilainaa 17 363 euroa.

 

Pihlajiston Kiinteistöt Oy/Metsänhoitajankatu 2-3 on Viikkiin rakennettava 78 asunnon korkotukikohde, jonka hankinta-arvo on 12 080 700 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 11 476 000 euroa ja kaupungin tertiäärilainalla 604 700 euroa.

 

Kaupungin primäärilaina on kaupungin myöntämää lainaa, jonka korko on 1.1.2006 lukien peruskoron suuruinen lisättynä 0,35 % -yksikön marginaalilla, kuitenkin vähintään 2 %. Korko on tällä hetkellä 2,85 %. Lainaa lyhennetään 36 vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti.

 

Kaupungin tertiäärilaina on kaupungin myöntämää kolmoissijaislainaa, jonka asuntorahasto rinnastaa yhtiön omin varoihin. Tertiäärilainan korko on 1.1.2006 lukien 4,5 % ja se lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen, kun aravalaina tai siihen rinnastettava yhtiön laina on kokonaan maksettu.

 

Korkotukilainan laina-aika on 40 vuotta ja lainansaajan perusomavastuukorko 3,4 %. Korkotukilainan määrä on enintään 95 % rakennus- ja tonttikustannuksista.

 

Vs. Kj toteaa, että Kvston 11.12.1996 perustamassa asuntotuotantorahastossa on lainojen myöntämiseen tarkoitettuja varoja noin 43,1 milj. euroa.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee myöntää asuntotuotantorahaston varoista asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittamiseen primääri- ja tertiäärilainoja seuraavasti:

 

 

Primäärilaina

euroa

 

Tertiäärilaina euroa

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/

Tasankotie 12

 

28 494 

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/

Ramsinranta

 

38 346

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/

Rastilanraitti 5

 

17 363 

 

Pihlajiston Kiinteistöt Oy/

Metsänhoitajankatu 2-3

 

 

604 700

Yhteensä

84 203

604 700

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja –toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

 

 

 

 


5

SANTAHAMINAN VESIHUOLTOVERKOSTON KUNNOSSAPITO- JA OMISTUSJÄRJESTELYT

 

Khs 2006-131

 

Tekninen lautakunta esittää (17.1.2006) mm. seuraavaa:

 

                      Santahaminan maa-alueet ja vesihuoltojärjestelmän omistaa tällä hetkellä Suomen valtio/ Senaatti-kiinteistöt. Puolustushallinnon rakennuslaitos huolehtii Santahaminan vesihuollosta.

 

Helsingin Vesi, Senaatti-kiinteistöt ja Puolustushallinnon rakennuslaitos ovat neuvotelleet vuoden 2005 alusta lähtien mahdollisista muutoksista liittyen Santahaminan vesihuoltoverkoston kunnossapitoon ja omistukseen. Neuvottelujen tuloksena on laadittu luonnokset sopimukseksi vesihuoltoverkoston kunnossapidon siirtämisestä Helsingin Vedelle ja

aiesopimus vesihuoltoverkoston siirtämisestä Helsingin Veden omistukseen.

                     

                      Kunnossapitosopimus olisi kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa aikavälillä 1.3.2006 - 31.12.2007 Helsingin Vesi tutustuu Santahaminan vesihuoltoverkostoon ja kunnossapidon vaatimiin työtehtäviin. Samalla Santahaminan vesihuoltoverkoston todellisesta kunnosta muodostuu Helsingin Vedelle riittävän tarkka käsitys. Mikäli kunnossapitosopimuksen ensimmäisen vaiheen kokemukset ovat kaikille osapuolille myönteisiä, sopimusta jatketaan periaatteiltaan samansisältöisenä kahdella vuodella 31.12.2009 asti.

 

                      Osapuolten lopullisena tavoitteena on Santahaminan vesihuoltoverkoston siirtäminen Helsingin kaupungin/Helsingin Veden omistukseen 1.1.2010 alkaen. Helsingin Vedestä tulisi siten 1.1.2010 alkaen Santahaminan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos sopimuksessa rajatulla verkostoalueella. Senaatti-kiinteistöt on valmis siirtämään Santahaminan vesihuoltoverkoston vastikkeetta Helsingin Vedelle. Verkosto-omaisuuden siirrosta tehtäisiin ensin aiesopimus ja myöhemmin 30.9.2007 mennessä varsinainen siirtosopimus aiesopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti. Aiesopimuksella on tarkoitus kirjata sopijaosapuolten yhteinen tämänhetkinen tahtotila asiassa.

 

                                           Tällä hetkellä Santahaminassa on oma pohjavesilaitos, jonka tuotto vastaa noin puolta Santahaminan koko vedenkulutuksesta. Kunnossapitosopimuksen ja aiesopimuksen verkosto-omaisuuden siirrosta toteutuessa Helsingin Vesi voisi lisätä vedenmyyntiään Santahaminaan noin 50 000 m3:llä vuodessa, koska sopimusehtoihin kuuluu, että kaikki Santahaminan vesihuollon piiriin kuuluvat kiinteistöt siirtyisivät käyttämään Helsingin Veden toimittamaa vettä 1.3.2006 alkaen. Helsingin Veden saama lisätuotto veden käyttömaksuista olisi noin 50 000 euroa vuodessa vuosina 2006 - 2009. Vuodesta 2010 lähtien lisätuotto olisi noin 90 000 euroa vuodessa, koska perusmaksutulot nousisivat noin 40 000 euroa vuodessa Santahaminan kiinteistöjen siirtyessä suoraan Helsingin Veden vesi- ja jätevesiasiakkaiksi.

 

                                           Puolustushallinnon rakennuslaitos maksaisi kunnossapitosopimuksen mukaan vuosina 2006 - 2009 Helsingin Vedelle maarakennuskustannusindeksin kokonaisindeksiin sidottua kiinteää vuotuista 10 000 euron kunnossapitokorvausta Santahaminan vesihuoltoverkoston sopimuksessa määritellyistä ennakoiduista kunnossapitotehtävistä. Lisäksi Helsingin Vesi saisi lisäkorvausta erikseen tilattavista ennakoimattomista kunnossapitotehtävistä, jotka eivät kuulu kiinteän kunnossapitokorvauksen piiriin.

 

                                           Helsingin Vedelle Santahaminan vesihuoltoverkoston kunnossapitosopimuksesta mahdollisesti koituvat riskit on otettu huomioon ja pyritty minimoimaan monella tavalla. Kunnossapitosopimus on kaksivaiheinen, mikä mahdollistaa sopimuksesta irtautumisen vuoden 2007 lopussa, jos kunnossapitotoiminta osoittautuu kannattamattomaksi. Lisäksi kunnossapitosopimuksessa on kahden kuukauden irtisanomisaika ilman sanktiota, mikä mahdollistaa sopimuksesta irtautumisen tarvittaessa aikaisemminkin.

 

                                           Aiesopimuksessa verkosto-omaisuuden siirrosta edellytetään, että siirron kohteena olevasta verkostosta teetetään puolueettomalla asiantuntijalla kuntoselvitys. Näin Helsingin Vesi voi paremmin varmistaa, että omistuksen siirron kohteena olevan vesihuoltoverkoston todellinen kunto luovutushetkellä on tiedossa. Kuntoselvityksen perusteella voidaan sopijaosapuolten kesken myös määritellä tarkemmin ne verkoston korjaustyöt ja verkostotäydennykset, jotka Senaatti-kiinteistöjen on kustannuksellaan teetettävä ennen verkosto-omaisuuden siirtoa Helsingin Vedelle.

 

Senaatti-kiinteistöt sitoutuu lisäksi rakentamaan kustannuksellaan aikavälillä 2008 - 2009 Santahaminan vedensaannin varmistusyhteydeksi uuden merenalitusjohdon, mikäli kunnossapitosopimusta jatketaan vuosiksi 2008 - 2009, ja verkosto-omaisuuden siirrosta Helsingin kaupungin/Helsingin Veden omistukseen 1.1.2010 alkaen sovitaan.

 

Aiesopimuksessa verkosto-omaisuuden siirrosta on liitteinä kartat, joissa esitetystä verkostoalueesta tulee Helsingin Veden toiminta-aluetta, jos omaisuuden siirto toteutuu. Muut alueet Santahaminassa rajataan edelleen Helsingin Veden toiminta-alueen ulkopuolelle, mikä pienentää olennaisesti Helsingin Veden riskejä mahdollisten uusien verkostoinvestointien osalta.

 

Aiesopimus verkosto-omaisuuden siirrosta ei sido kumpaakaan sopijaosapuolta tekemään myöhemmin varsinaista omaisuuden siirtosopimusta, eikä hankkeesta vetäytyminen vaadi kummaltakaan osapuolelta varsinaista erityistä syytä. Varsinainen verkosto-omaisuuden siirtosopimus on tarkoitus tuoda syksyllä 2007 kaupunginhallituksen käsittelyyn.

 

                      Helsingin Vesi, Senaatti-kiinteistöt ja Puolustushallinnon rakennuslaitos ovat käyneet neuvotteluja Santahaminan vesihuoltoverkoston kunnossapito- ja omistusjärjestelyistä alkuvuodesta 2005 lähtien. Osapuolten tavoitteena ja tahtotilana on ollut saada aikaan sisällöltään sellaiset sopimukset, joista kaikki sopijaosapuolet hyötyvät. Vesihuoltoverkostojen ylläpito ja toimiminen vesihuoltolaitoksena eivät ole Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen ydinliiketoimintaa, minkä vuoksi Santahaminan vesihuolto haluttaisiin luovuttaa ulkopuolisen toimijan vastattavaksi.

 

Tässä tilanteessa Helsingin Vesi on luonteva sopimuskumppani. Santahamina sijaitsee Helsingin kaupungin alueella, ja Helsingin Vesi on vesihuoltolaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluu valtaosa Helsingin kaupungin alueesta. Santahaminan vesihuoltoverkoston liittäminen sopimuksissa esitetyssä laajuudessa Helsingin Veden toiminta-alueeseen olisi Helsingin Veden ydinliiketoiminnan luontaista laajentumista nykyisen toiminta-alueen rajalla.

 

                                            Lautakunta päätti esittää, että kaupunginhallitus hyväksyisi

 

                    sopimusluonnoksen Santahaminan vesihuoltoverkoston kunnossapidosta 1.3.2006 alkaen Helsingin Veden, Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen välillä liitteen 1 mukaisesti,

 

                    aiesopimusluonnoksen Santahaminan vesihuoltoverkosto-omaisuuden siirrosta Senaatti-kiinteistöilta Helsingin kaupungille/Helsingin Vedelle 1.1.2010 alkaen liitteen 2 mukaisesti, sekä

 

                    oikeuttaisi Helsingin Veden kaupungin puolesta allekirjoittamaan kunnossapitoon ja verkosto-omaisuuden siirtoon liittyvät sopimus- ja muut asiakirjat sekä sopimaan niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut ilmoittaa (20.1.2006) lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista asian johdosta.

 

Vs. Kj pitää teknisen lautakunnan esitykseen viitaten Santahaminan vesihuoltoverkostosta neuvoteltua järjestelyä kaupungin edun mukaisena ja tarkoituksenmukaisena.

 

                      ./.                   Sopimusluonnos Santahaminan vesihuoltoverkoston kunnossapidosta on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1 ja aiesopimusluonnos Santahaminan verkosto-omaisuuden siirrosta liitteenä 2.

 

                                           Sopimusten liitteet ovat nähtävänä ennen Khn kokousta talous- ja suunnittelukeskuksessa tämän asian valmistelijalla. Sopimusten liitteinä olevat kartat ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 10-k).

 

VS. KJ         Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä

 

                    sopimusluonnoksen Santahaminan vesihuoltoverkoston kunnossapidosta 1.3.2006 alkaen Helsingin Veden, Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Senaatti-kiinteis­töjen välillä liitteen 1 mukaisesti, 

 

                    aiesopimusluonnoksen Santahaminan vesihuoltoverkosto-omaisuuden siirrosta Senaatti-kiinteis­töil­tä Helsingin kaupungille/Helsingin Vedelle 1.1.2010 alkaen liitteen 2 mukaisesti, sekä

 

                    oikeuttaa Helsingin Veden kaupungin puolesta allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset sekä sopimaan niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 


Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Vedelle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sopimusluonnos Santahaminan vesihuoltoverkoston kunnossapidosta

 

Liite 2

Aiesopimusluonnos Santahaminan vesihuoltoverkoston omaisuuden siirrosta

 

 

 

 


1

TAPANINKYLÄN TONTIN 39111/20 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11502)

 

Khs 2005-2673

 

39. kaupunginosan (Tapaninkylän) korttelin nro 39111 tontin nro 20 asemakaavan muutosehdotus.

 

Kotikaivontie 18

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (1.12.2005) mm., että tontin omistajat ovat pyytäneet 4.5.2004 otsikossa mainitun tontin asema­kaavan muuttamista siten, että tontin tehokkuusluku nostetaan e = 0.25:een.

 

Lähtökohdat

 

Asemakaavat

 

Tontilla on voimassa asemakaava nro 5020 (vahvistettu 20.10.1961). Kaavassa tontti on enintään kaksikerroksisten asuntorakennusten korttelialuetta (AO2). Tontilla saa olla enintään kaksiasuntoinen rakennus, jonka etäisyys rajasta on vähintään 6 m. Maistraatti voi sallia, että tontille rakennetaan enintään 4 m korkea ja enintään 70 m2:n laajuinen talousrakennus. Rakentamiseen saa käyttää enintään 1/8 tontin pinta-alasta. Tontin kerrosala saa olla enintään 1/5 tontin pinta-alasta joka vastaa tonttitehokkuuslukua 0.2.

 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

 

Tontti sijaitsee pientaloalueella, jolla rakennusten rakentamistapa ja ‑aika on vaihtelevaa. Tontilla on omakotitalo.

 

Tavoitteet                          Asemakaavan muutoksen tavoitteena on maankäytön tehostaminen.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Tontti on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO) tonttitehokkuudella 0.25. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Asemakaavakartassa sallitusta kerrosalasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen tasoon. Asuntojen lukumäärää rajoitetaan siten, että kutakin tontin pinta-alan täyttä 400 m2 kohti saa rakentaa yhden asunnon, joten ko. tontille on mahdollista rakentaa kolme asuntoa. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa. Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa asuntojen ulkopuolisia talous- ja autosuojatiloja yhteensä enintään 25 k-m2/asunto sekä kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintään 10 % asemakaavassa sallitusta kerrosalasta.

 

Tontin kadunpuoleiselle osalle on istutettava pensasaita. Muutoin asemakaavamääräyksiä on muutettu nykyisin käytössä olevien mukaisiksi. Alueen ympäristössä on laadittu asemakaavan muutoksia, joissa tonttitehokkuutta on nostettu 0.20:sta 0.25:een.

 

Tontin pinta-ala on 1 300 m2 ja tehokkuuden e = 0.25 mukainen rakennusoikeus 325 k-m2 (lisäystä 65 k-m2).

 

Vuorovaikutus asemakaavan muutosehdotusta valmisteltaessa

 

Osallisille on lähetetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistu­mis- ja arviointisuunnitelma ja heille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta.

 

Esitetyt mielipiteet

 

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry on ilmoittanut, ettei se vas­tusta tonttitehokkuuden nostoa 0.25:een, mutta asuntojen lukumäärä tulisi rajoittaa siten, että tontin täyttä 500 m2 kohti saisi rakentaa yhden asunnon. Tontin pinta-alan ollessa 750–800 m2 saisi rakentaa kaksi asuntoa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Tapaninvainion alueen monilla erillispientalojen korttelialueilla ei ole asuntojen lukumäärää ra­joitettu. Mikäli lukumäärän rajoituksia on annettu, ovat ne olleet siten, että tontin alkavaa 400 m2 tai täyttä 400 m2 kohti on saanut rakentaa asunnon. Valtaosalla kyseistä korttelia on voimassa asemakaava, jonka mukaan tonteille saa rakentaa asunnon tontin alkavaa 400 m2 kohti.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 30.12.2005–16.1.2006, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3 ja 5–7 kohtien mukaan, milloin muutetaan rakennusoikeutta siten, että asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta, muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuk­sia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaa­vamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä, muutetaan enintään kaksikerroksisten rakennusten korttelialueella rakennettavaksi sallitun rakennuksen talotyyppiä,        muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin ja tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 39. kaupunginosan korttelin nro 39111 tontin nro 20 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.12.2005 päivätyn piirustuksen nro 11502 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11502 (Tapaninkylän tontti 39111/20)

 

 

 

 


2

SUUTARILAN TONTIN 40050/12 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11503)

 

Khs 2005-2675

 

40. kaupunginosan (Suutarilan) korttelin nro 40050 tontin nro 12 asema­kaavan muutosehdotus.

 

Sateenkaarentie 23

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (8.12.2005) mm., että tontin omistajat ovat pyytäneet 4.2.2005 otsikossa mainitun tontin asemakaavan muuttamista siten, että tontin tehokkuusluku nostetaan e = 0.20:sta e = 0.25:een.

 

Lähtökohdat

 

Asemakaavat

 

Tontilla on voimassa asemakaava nro 8100 (vahvistettu 4.12.1980). Kaavan mukaan tontti on enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta (AO) tonttitehokkuudella 0.20. Suurin sallittu kerrosluku on kak­si. Tontille saa kerrosalan lisäksi rakentaa asunnon ulkopuolisia talous- ja autosuojatiloja enintään 25 k-m2/asunto.

 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

 

Tontti sijaitsee pientaloalueella, jolla rakennusten rakentamistapa ja ‑aika on vaihtelevaa. Tontilla on omakotitalo.

 

Tavoitteet                          Asemakaavan muutoksen tavoitteena on maankäytön tehostaminen.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Tontti on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tehokkuusluku on nostettu 0.25:een. Asemakaavakartassa sallitusta kerrosalasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen tasoon. Asuntojen lukumäärää rajoitetaan siten, että kutakin tontin pinta-alan täyttä 400 m2 kohti saa rakentaa yhden asunnon. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa. Lisärakentamisoikeus on muutettu siten, että asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa asuntojen ulkopuolisia talous- ja autosuojatiloja yhteensä enintään 25 k‑m2/asun­to sekä kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintään 10 % asemakaavassa sallitusta kerrosalasta. Yksikerroksisen asuinrakennuksen enimmäiskorkeus on nostettu 4,5 m:stä 5 m:iin. Tontille on merkitty rakennusalueen raja kahden metrin etäisyydelle molemmista kadunpuoleisista rajoista ja väliin jäävät alueet istutettaviksi tontin osiksi.

 

Tontille lentomelun torjumiseksi annettu asemakaavamääräys on muutettu siten, että asuinrakennusten kattorakenteiden, ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden tulee olla mitoitettu lentoliikenteen hetkellisiä melutasoja 75 dB(A) vastaan. Tontit on aidattava katuun rajoittuvilta sivuiltaan pensasaidalla tai vähintään 80 cm ja enintään 120 cm korkealla muulla aidalla johon liittyy pensasrivi. Liittymän enimmäisleveys on 3 m. Muutoin asemakaavamääräyksiä on muutettu nykyisin käytössä olevien mukaisiksi. Alueen ympäristössä on laadittu vastaavanlaisia asemakaavan muutoksia, joissa tonttitehokkuutta on nostettu 0.20:sta 0.25:een.

 

Tontin pinta-ala on 1 041 m2 ja tehokkuuden e = 0.25 mukainen rakennusoikeus 260 k-m2 (lisäystä 52 k-m2).

 

Vuorovaikutus asemakaavan muutosehdotusta valmisteltaessa

 

Osallisille on lähetetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistu­mis- ja arviointisuunnitelma ja heille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta. Huomautuksia ei ole esitetty.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 30.12.2005–16.1.2006, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin muu­tetaan rakennusoikeutta siten, että asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta, muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuk­sia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaa­vamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä, muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin ja tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40050 tontin nro 12 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 8.12.2005 päivätyn piirustuksen nro 11503 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11503 (Suutarilan tontti 40050/12)

 

 

 

 


3

SUUTARILAN TONTIN 40060/20 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11495)

 

Khs 2005-2707

 

40. kaupunginosan (Suutarilan) korttelin nro 40060 tontin nro 20 asemakaavan muutosehdotus.

 

Aamuruskontie 17

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (1.12.2005) mm., että tontin omistajat ovat pyytäneet 22.2.2005 otsikossa mainitun tontin asemakaavan muuttamista siten, että tontin tehokkuusluku nostetaan e = 0.25:een.

 

Lähtökohdat

 

Asemakaavat

 

Tontilla on voimassa asemakaava nro 8532 (vahvistettu 7.6.1982). Kaavan mukaan tontti on asuinrakennusten korttelialuetta (A). Tontin rakennusoikeus on 359 k-m2, joka vastaa tonttitehokkuuslukua n. 0.23. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontilla saa olla yksi asunto tontin pinta-alan 400 m2 kohti ja sille saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa autosuojia tai -katoksia enintään 30 m2/asunto.

 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

 

Tontti sijaitsee pientaloalueella, jolla rakennusten rakentamistapa ja ‑aika on vaihtelevaa. Tontilla on omakotitalo.

 

Tavoitteet                          Asemakaavan muutoksen tavoitteena on maankäytön tehostaminen.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Tontti on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP) tonttitehokkuudella 0.25. Asuntojen lukumäärää rajoitetaan siten, että kutakin tontin pinta-alan täyttä 400 m2 kohti saa rakentaa yhden asunnon. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa. Yksikerroksisen asuinrakennuksen enimmäiskorkeus on nostettu 4,5 metristä 5 metriin.

 

Tontille on annettu hetkellisen lentomelun torjumiseksi asemakaavamääräys siten, että asuinrakennusten kattorakenteiden, ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden tulee olla mitoitettu lentoliikenteen hetkellisiä melutasoja 75 dB(A) vastaan. Muutoin asemakaavamääräyksiä on muutettu nykyisin käytössä olevien mukaisiksi. Alueen ympäristössä on laadittu vastaavanlaisia asemakaavan muutoksia, joissa tonttitehokkuus on nostettu 0.25:een.

 

Tontin pinta-ala on 1 535 m2 ja tehokkuuden e = 0.25 mukainen rakennusoikeus 384 k-m2 (lisäystä 25 k-m2).

 

Vuorovaikutus asemakaavan muutosehdotusta valmisteltaessa

 

Osallisille on lähetetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja heille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta. Huomautuksia ei ole esitetty.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 30.12.2005–16.1.2006, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3 ja 5–7 kohtien mukaan, milloin muu­tetaan rakennusoikeutta siten, että asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta, muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä, muutetaan enintään kaksikerroksisten rakennusten korttelialueella rakennettavaksi sallitun rakennuksen talotyyppiä,        muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin ja tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40060 tontin nro 20 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.12.2005 päivätyn piirustuksen nro 11495 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11495 (Suutarilan tontti 40060/20)

 

 

 

 


4

VARTIOKYLÄN TONTIN 45280/8 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11498)

 

Khs 2005-2700

 

45. kaupunginosan (Vartiokylän) korttelin nro 45280 tontin nro 8 asemakaavan muutosehdotus.

 

Juustilanpolku 7

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (1.12.2005) mm., että tontin omistajat ovat pyytäneet 6.9.2004 otsikossa mainitun tontin asemakaavan muuttamista siten, että tehokkuusluku nostetaan e = 0.25:een. 

 

Kaavoitustilanne             Tontilla on voimassa vuonna 1995 hyväksytty asemakaava nro 10246. Tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tehokkuusluku on e = 0.20 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi. Tontille saa kerrosalan lisäksi rakentaa autotalleja, -katoksia tai muita asuntojen ulkopuolisia asumis­ta palvelevia tiloja, kuten varasto-, huolto- ja askartelutiloja enintään 30 k-m2 asuntoa kohti, kuitenkin yhteensä enintään 25 % sallitusta kerrosalasta. Kokonaiskerrosalasta saa enintään 80 % rakentaa yhteen kerrokseen.

 

Nykytilanne                      Tontti sijaitsee Vartioharjun omakotialueella Juustilanpolun itäpuolella. Tontilla on vuonna 1949 rakennettu 115 k-m2:n suuruinen asuinrakennus. Rakennusta on muutettu siten, ettei sen suojelu ole perusteltua.

 

Asemakaavan muutosehdotus ja sen perustelut

 

Vartioharjun pientaloalueella noudatetaan kaavoitusperiaatetta, jonka mukaan tehokkuusluku voidaan nostaa luvusta 0.2 lukuun 0.25 edellyttäen, että ympäristönsuojelulliset syyt eivät ole esteenä. Asemakaavamääräykset noudattavat Vartioharjun pientaloalueen asemakaavan muutosperiaatteita.

 

Tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tehokkuusluku on 0.25. Tontille saa asemakaavakartassa tehokkuusluvulla osoitetun rakennus­oikeuden lisäksi rakentaa autotalleja ja -katoksia, varastotiloja, lasikuisteja ja kasvihuonetilaa yhteensä enintään 20 % sallitusta asuntokerros­alasta kuitenkin siten, että lasikuistien ja kasvihuoneiden kerrosala ei ylitä 5 % sallitusta asuntokerrosalasta.

 

Tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin pinta-alan täyttä 400 m2 kohti. Kuitenkin jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa.  

 

Asemakaavaan merkitystä rakennusoikeudesta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

 

Tontin pinta-ala on 1 223 m2 ja tehokkuuden e = 0.25 mukainen rakennusoikeus 306 k-m2 (lisäystä 61 k-m2).

 

Vaikutukset                      Asemakaavan muutoksella ei ole suurta vaikutusta ympäristön kannalta. Hakijan tarkoituksena on joko laajentaa nykyistä rakennusta tai rakentaa tontille uudisrakennus.

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asema­kaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 26.10.2005) sekä asemakaavan muutosluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta ei esitetty mielipiteitä.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 30.12.2005–16.1.2006, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin muutetaan rakennusoikeutta siten, että asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta, muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä, muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin ja tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45280 tontin nro 8 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.12.2005 päivätyn piirustuksen nro 11498 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11498 (Vartiokylän tontti 45280/8)

 

 

 

 


5

VARTIOKYLÄN TONTIN 45463/27 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11497)

 

Khs 2005-2699

 

45. kaupunginosan (Vartiokylän) korttelin nro 45463 tontin nro 27 asemakaavan muutosehdotus.

 

Uiskotie 22

 

Investointi ja Talorakennus IT Oy pyytää (6.6.2005) otsikossa mainitun omistamansa tontin asemakaavan muuttamista siten, että tehokkuusluku nostetaan e = 0.25:een.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (1.12.2005) mm. seuraavaa:

 

Kaavoitustilanne             Tontilla on voimassa vuonna 1981 hyväksytty asemakaava nro 8145. Tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tehokkuusluku on e = 0.20 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi. Tonteille saa kerrosalan lisäksi rakentaa autosuojia sekä muita asuntojen ulkopuolisia asumista palvelevia tiloja, kuten varasto-, huolto- ja askartelutiloja yhteensä enintään 25 k‑m2 asuntoa kohti, kuitenkin enintään 50 k-m2. Kokonaiskerrosalasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

 

Nykytilanne                      Tontti sijaitsee Vartioharjun omakotialueella Viikingintien länsipuolella. Tontilla on vuonna 1967 rakennettu 145 k-m2:n suuruinen asuinrakennus.

 

Asemakaavan muutosehdotus ja sen perustelut

 

Vartioharjun pientaloalueella noudatetaan kaavoitusperiaatetta, jonka mukaan tehokkuusluku voidaan nostaa luvusta 0.2 lukuun 0.25 edellyttäen, että ympäristönsuojelulliset syyt eivät ole esteenä. Asemakaavamääräykset noudattavat Vartioharjun pientaloalueen asemakaavan muutosperiaatteita.

 

Tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tehokkuusluku on 0.25. Tontille saa asemakaavakartassa tehokkuusluvulla osoitetun rakennus­oikeuden lisäksi rakentaa autotalleja ja -katoksia, varastotiloja, lasikuisteja ja kasvihuonetilaa yhteensä enintään 20 % sallitusta asuntokerros­alasta kuitenkin siten, että lasikuistien ja kasvihuoneiden kerrosala ei ylitä 5 % sallitusta asuntokerrosalasta.

 

Tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin pinta-alan täyttä 400 m2 kohti. Kuitenkin jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa.  

 

Asemakaavaan merkitystä rakennusoikeudesta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

 

Tontin pohjoisreunaan on merkitty puurivillä ja pensailla tai pensas­ai­dalla istutettava tontin osa sekä johtoa varten varattu alueen osa. Viikingintien varteen on merkitty katualueen osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää sekä rakennusalan raja kolmen metrin päähän katualueesta.

 

Tontin rakennusoikeus nousee 65 k-m2 ja on 322 k-m2. Tontin pinta-ala on 1 286 m2.

 

Vaikutukset                      Asemakaavan muutoksella ei ole suurta vaikutusta ympäristön kannalta. Tontille on tarkoitus rakentaa nykyisen asuinrakennuksen lisäksi paritalo.

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi­ointisuunnitelma (päivätty 26.10.2005) sekä asemakaavan muutosluon­nos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta ei esitetty mielipiteitä.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 30.12.2005–16.1.2006, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin muutetaan rakennusoikeutta siten, että asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta, muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä, muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin ja tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45463 tontin nro 27 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.12.2005 päivätyn piirustuksen nro 11497 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11497 (Vartiokylän tontti 45463/27)

 

 

 

 


6

TONTTIEN VARAUSAJAN JATKAMINEN LIDL SUOMI KY:LLE JA OY SHELL AB:LLE MYYMÄLÄRAKENNUKSEN JA HUOLTOASEMAN SUUNNITTELUA VARTEN VUOSAARESTA

 

Khs 2006-118

 

54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54033 tontit nro 4 ja 5;
Rastilantie, Kallvikintie

 

Kiinteistölautakunta toteaa (10.1.2006) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Lidl Suomi Ky n on valmistellut noin 1 500 k-m2:n suuruista myymälähanketta Vuosaareen. Myymälän on suunniteltu sijoittuvan Oy Shell Ab:lle vuokratulle tontille ja viereiselle tyhjälle tontille. Samalla uudistettaisiin myös huoltoaseman toiminnat.

 

Järjestelyt edellyttävät asemakaavan muutosta. Koska asemakaavan muutostyö on edelleen valmisteilla, tontin varaukselle haetaan jatkoaikaa 31.12.2006 saakka.

 

Hakemus                          Lidl Suomi Ky  ja Oy Shell Ab ovat lähettäneet 21.11.2005 päivätyn hakemuksen tonttien 54033/4 ja 5 varauksen jatkamiseksi 31.12.2006 saakka.

 

Asemakaavatiedot ja lautakunnan päätökset

 

Tonteille 54033/4 ja 5 on vahvistettu 2.11.1984 asemakaava (nro 8696), jonka mukaan tontti nro 4 kuuluu liikerakennusten korttelialueeseen (KL). Tontin 54033/4 pinta-ala on 2 090 m2 ja rakennusoikeus on 500 k-m2 ja tontti on tällä hetkellä rakentamatta.

 

Tontti nro 5 kuuluu huoltoasemarakennusten korttelialueeseen (LH). Tontin 5 pinta-ala on 4 163 m2 ja rakennusoikeus 1 000 k-m2. Hankkeen toteuttamiseksi tonttien nykyistä asemakaavaa joudutaan muuttamaan.

 

Lautakunta on vuokrannut tontin 54033/5 Oy Shell Ab:lle ajaksi 1.7.1998 - 31.12.2010 huoltoasematarkoitukseen. Tontille on rakennettu noin 259 k-m2:n suuruinen huoltoasemarakennus aputiloineen.

 

Kiinteistölautakunta on varannut 25.1.2005 tontit nro 4 ja 5 Lidl Suomi Ky:lle hankkeiden tarkempaa suunnittelua varten 31.12.2005 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Hankkeen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Oy Shell Ab:n ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

 

2                    Suunniteltu uusi tontti vuokrataan 30 vuoden pituisella maanvuokrasopimuksella.

 

3                    Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua, mikäli hanke ei kaupungista riippumattomista syistä toteudu.

 

Koska hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä on ilmennyt, että Oy Shell Ab:n nykyiset toiminnot saattavat sijoittua tontille nro 4, jatkovaraus tehdään molempien edellä mainittujen yhtiöiden nimiin.

 

Taustatietoja hankkeesta

 

Lidl Suomi Ky on suunnitellut yhteistyössä Oy Shell Ab:n kanssa uuden noin 1 500 k-m2:n suuruisen päivittäistavaramyymälän rakentamista tonteille nro 4 ja 5. Tulevan myymälän pysäköintipaikat on suunniteltu sijoitettavaksi rakennuksen pihalle (15 autopaikkaa) ja rakennuksen
katolle (67 autopaikkaa).

 

Huoltoaseman mahdollinen uusi sijoituspaikka on tontin nro 4 eteläreunassa ja lisäksi tontille on tarkoitus sijoittaa uusi pesuhalli.

 

Huoltoaseman uuden ympäristöluvan käsittelyn viivästyminen on hidastanut asemakaavan laatimista, minkä johdosta varaukselle haetaan jatkoaikaa 31.12.2006 saakka. 

 

Tonttien vuokra-aika       Kun tonttien uusi asemakaava on tullut lainvoimaiseksi, myymälätontti tullaan vuokraamaan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 30 vuodeksi. Mikäli kaavailtu järjestely toteutuu, tullaan myös Oy Shell Ab:n tontin vuokrasopimus tarkistamaan.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä tonttien 54033/4 ja 5 varausta tulisi jatkaa Lidl Suomi Ky:n ja Oy Shell Ab:n kanssa yhteisesti hankkeiden tarkempaa suunnittelua varten 31.12.2006 saakka.

 

Tontit on aiemman varauspäätöksen ehtojen mukaisesti tarkoitus luovuttaa vuokraamalla 30 vuodeksi, mikä kuuluu kiinteistölautakunnan toimivaltaan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että 54. kaupunginosan korttelin nro 54033 tonttien nro 4 ja 5 varausaikaa jatketaan Lidl Suomi Ky:lle ja Oy Shell Ab:lle myymälärakennuksen ja huoltoaseman suunnittelua varten 31.12.2006 saakka muutoin entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Lidl Suomi Ky:lle, Oy Shell Ab:lle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Sijaintikartta (Vuosaaren tontit 54033/4 ja 5)

 

 

 

 


7

TOIMITILATONTTIEN VARAUKSEN JATKAMINEN RAKENNUSOSAKEYHTIÖ HARTELAN LUKUUN PITÄJÄNMÄESTÄ

 

Khs 2006-119

 

46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin nro 46080 tontit nro 11 ja 12; Atomitie 2c ja 2d

 

Kiinteistölautakunta toteaa (10.1.2006) mm. seuraavaa:

 

Hakemus ja neuvottelut

 

Rakennusosakeyhtiö Hartela pyytää 29.12.2005 päivätyllä hakemuksella, että sen lukuun jatketaan 31.12.2006 saakka Pitäjänmäen toimi-tilatonttien 46080/11 ja 12 varausta.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että Fujitsu Invia Oyj on luopunut korttelin nro 46080 toimitilahankkeesta ja sen varaus korttelin vielä rakentamattomiin toimitilatontteihin päättyi 31.12.2005. Fujitsu Invia Oyj ja Rakennusosakeyhtiö Hartela ovat kuitenkin sopineet, että Fujitsu

Invia Oyj:lle on varattava mahdollisuus sijoittua tonteille rakennettaviin toimitiloihin.

 

Hakija on jo toteuttanut toimitilatontille 46080/6 korttelin ensimmäisen toimitalon ja LPA-tontille 46080/8 asemakaavan edellyttämän koko korttelia palvelevan kuusikerroksisen pysäköintilaitoksen. Korttelin toinen toimitalo valmistuu tontille 46080/10 maaliskuussa 2006.

 

Hakijalla oli toimitilatontista 46080/3 lyhytaikainen maanvuokrasopimus 31.11.2005 saakka korttelin kolmannen toimitalon rakennusluvan hakemista ja louhintatöitä varten. Tontti vastaa pääosin hakemuksen kohteena olevaa nykyistä tonttia 46080/11. Hakijan tarkoituksena on pyytää tontin pitkäaikaista vuokraamista heti, kun suunnitellun toimitalon pääkäyttäjät ovat selvinneet. Hakija arvioi tämän tapahtuvan kevään 2006 aikana.

 

Lisäksi hakija perustelee korttelin viimeisen toimitilatontin 46080/12
varauksen jatkamista sillä, että koko tiivis toimitilakortteli pystytään toteuttamaan yhtenä kokonaisuutena ja käyttäjien kannalta kohtuullisessa ajassa. Tätä puoltaa myös asemakaavan edellyttämä ja hakijan jo toteuttama koko korttelia palveleva pysäköintilaitos.

 

Varauspäätökset             Kiinteistölautakunta varasi 15.8.2000 (637 §) ICL Invia Oyj:lle Pitäjän-mäessä toimitilatontin 46080/1 uuden toimitalon suunnittelua varten.

 

Yhtiön nimi on sittemmin muutettu Fujitsu Invia Oyj:ksi ja tontti on myöhemmissä asemakaavanmuutoksissa ja tonttijaoissa esitetty jaettavaksi useammaksi toimitila- ja autopaikkatontiksi.

 

Varausta on jatkettu kiinteistölautakunnan päätöksillä 31.7.2001
(564 §), 18.12.2001 (935 §), 4.3.2003 (138 §), 19.8.2003 (456 §) ja 17.8.2004 (413 §).

 

Lautakunnan päätöksellä 17.8.2004 (413 §) varausta jatkettiin 31.12.2005 saakka ja varaus kohdistui tontteihin 46080/3 ja 5. Tontit vastaavat pääosin hakemuksen kohteena olevia nykyisiä tontteja 46080/11 ja 12. Lautakunnan päätöksen mukaan noudatetaan muutoin aikaisempia varausehtoja.

 

Aikaisemmat varausehdot (4.3.2003, 138 §) olivat seuraavat:

 

1                    Varaus kohdistuu Pitäjänmäen korttelin nro 46080 suunniteltuihin tontteihin nro 2–5.

 

2                    Rakennusosakeyhtiö Hartela toimii hankkeen kehittäjänä, markkinoijana ja toteuttajana Fujitsu Invia Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Fujitsu Invia Oy:lle on varattava mahdollisuus sijoittua tonteille rakennettaviin toimi-tiloihin.

 

Kaupunki varaa itselleen oikeuden osoittaa varausaikana hankkeeseen myös muita varauksensaajia, jotka tiloja luovutettaessa on asetettava etusijalle siltä osin kuin Fujitsu
Invia Oy ei niitä tarvitse.

 

3                    Tonteille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

4                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta siinä tapauksessa, ettei tontin luovutussopimusta saada aikaan.

 


Nykyinen asemakaavatilanne

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.3.2005 kortteliin nro 46080 asemakaavamuutoksen nro 11358. Asemakaavamuutoksen mukaan kortteli jaetaan neljäksi toimitilatontiksi 46080/6, 7, 11 ja 12 sekä kahdeksi LPA-tontiksi 46080/8 ja 13. Asemakaavamuutos tuli lainvoimaiseksi 29.4.2005.

 

Toimitilatontit 46080/11 ja 12 kuuluvat seitsemänkerroksisten toimitilarakennusten korttelialueeseen (KTY). Toimitilatontin 46080/11 rakennusoikeus on 6 065 k-m2 ja toimitilatontin 46080/12 rakennusoikeus 6 000 k-m2.

 

Asemakaavamuutoksen mukaan korttelin nro 46080 autopaikat voi sijoittaa joko tontille kellaritiloihin taikka pysäköintitontille 46080/8 rakennettavaan pysäköintitaloon.

 

Toimitilakorttelin vuokraus- ja toteutustilanne

 

Kiinteistölautakunta päätti 19.8.2003 (456 §) vuokrata toimitilatontin 46080/4 Kiinteistö Oy Jazz Business Park A:lle toimitilatalon rakentamista varten 31.12.2063 saakka. Myöhemmin vuokrasopimusta muutettiin niin, että vuokra-alue käsittää nykyisen tontin 46080/6. Vuokralainen siirsi kesällä 2004 vuokraoikeutensa Internationales Immobilen-Institut GMBH:lle. Kiinteistölautakunta päätti 17.8.2004 (413 §) myydä tontin 46080/6 uudelle vuokralaiselle vuokrasopimukseen sisältyneen osto-option mukaisesti. Talossa toimii Hartwall-yhtiöiden pääkonttori.

 

Kiinteistölautakunta päätti 17.8.2004 (412 §) vuokrata autopaikkatontin 46080/8 Kiinteistö Oy Boleroparkille pysäköintitarkoitukseen 31.12.2063 saakka. Tontille on kesällä 2005 valmistunut asemakaavassa koko korttelin autopaikoitustarvetta varten osoitettu kuusikerroksinen pysäköintilaitos. Kaupungin, pysäköintiyhtiön ja toimitilatontin 46080/6 luovutuksensaajan välillä on tehty osakas- ja yhteistyösopimus pysäköintilaitoksen toteuttamisesta ja käyttämisestä niin, että myös vielä korttelin luovuttamattomat toimitilatontit on otettu huomioon.

 

Kiinteistölautakunta päätti 5.4.2005 (219 §) vuokrata toimitilatontin 46080/7 Rakennusosakeyhtiö Hartelalle toimitilatalon rakentamista varten 31.12.2063 saakka. Tontti vastaa pääosin nykyistä tonttia 46080/10. Vuokralainen siirsi kesällä 2005 vuokraoikeutensa Interna-tionales Immobilen-Institut GMBH:lle. Toimitalo valmistuu tontille maaliskuussa 2006 ja talon pääkäyttäjiksi tulee Solteq Oyj ja kansainvälisen kaupan koulutuskeskus FINTRA.

 

Kiinteistöviraston elinkeinotoimiston toimistopäällikkö päätti 15.6.2005 (12 §) vuokrata toimitilatontin 46080/3 Rakennusosakeyhtiö Hartelalle toimitalon rakennusluvan hakemista ja työmaa-alueena käyttöä varten 31.11.2005 saakka. Tontti vastaa pääosin nykyistä tonttia 46080/11. Lisäksi vuokrasopimusta on 23.9.2005 (14 §) päätetty muuttaa niin, että tontilla voidaan suorittaa myös louhintatöitä

1.10.–31.11.2005.

 

Lisäksi kiinteistöviraston elinkeinotoimiston toimistopäällikkö päätti 23.9.2005 (15 §) vuokrata autopaikkatontin 46080/9 Kiinteistö Oy Boleroparkille 1.9.2005 - 31.8.2006 korttelin nro 46080 rakennustöitä ja autopaikkajärjestelyjä varten. Tontti vastaa pääosin nykyistä autopaikkatonttia 46080/13.

 

Varauksen jatkaminen Hartelan lukuun on tarkoituksenmukaista

 

Tonttien varauksensaajan Fujitsu Invia Oyj:n luovuttua korttelin toimitilahankkeesta Rakennusosakeyhtiö Hartela on ansiokkaasti toteuttanut kortteliin Bolero Business Park -nimistä yrityspuistoa Pitäjänmäen heikohkosta markkinatilanteesta huolimatta.

 

Fujitsu Invia Oyj ja Rakennusosakeyhtiö Hartela ovat sopineet, että
Fujitsu Invia Oyj:lle on kuitenkin varattava mahdollisuus sijoittua tonteille rakennettaviin toimitiloihin. Tämä rakennettaviin toimitiloihin sijoittumismahdollisuus tulisi ottaa varauksen jatkamisen erityisehdoksi.

 

Kiinteistölautakunta pitää tarkoituksenmukaisena, kun otetaan huomioon tiivis toimitilakorttelikokonaisuus sekä hakijan jo toteuttamat ja vireillä olevat toimitalohankkeet ja pysäköintijärjestelyt, että Rakennusosakeyhtiö Hartelan lukuun jatkettaisiin jäljellä olevien rakentamattomien toimitilatonttien 46080/11 ja 46080/12 varausta vuoden 2006 loppuun saakka toimitilatalojen suunnittelua varten ja esityksestä ilmenevin ehdoin.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee jatkaa Rakennusosakeyhtiö Hartelan lukuun 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin nro 46080 toimitilatonttien nro 11 ja 12 varausta toimitilatalojen suunnittelua varten 31.12.2006 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tonteille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Fujitsu Invia Oy:lle on varattava mahdollisuus sijoittua tonteille rakennettaviin toimitiloihin.

 

3                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta siinä tapauksessa, ettei tontin tai tonttien luovutussopimusta saada aikaan.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Rakennusosakeyhtiö Hartelalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

Tontinvaraushakemus

 

Liite 2

Asemakaavakartta (Pitäjänmäen tontit 46080/11 ja 12)

 

 

 

 


8

KANNANOTTO XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX JA XXXX XXXXXXXXXXX SEKÄ XXXXXX XXXXXXX MUISTUTUKSIIN NS. MYLLYPURON PUISEN KAUPUNKIKYLÄN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11425)

 

Khs 2005-1535

 

Kaj toteaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa nro 11425 (Vartiokylän korttelin nro 45100 sekä puisto-, urheilu-, erityis- ja katualueet, muodostuvat uudet korttelit nro 45463–45474; eli ns. Myllypuron puinen kaupunkikylä) Myllypuron liikuntapuiston ja Mylly­puron nykyisten rakennettujen kortteleiden väliin suunnitellaan tiivis pientaloalue n. 1 500–2 000 asukkaalle.

 

Kaavaselostuksen mukaan tavoitteena on Myllypuron asunto- ja ikärakenteen monipuolistaminen, Myllypuron palvelujen tukeminen sekä yleensä uusien pientalotonttien tarjoaminen Itä-Helsin­gis­sä. Pientaloalue on tarkoitus toteuttaa kaupunkimaisena puutaloalueena siten, että rakentamisen lähtökohtina ovat alueen kallioinen luonto ja puumateriaalille ominainen rakentamistapa. Asuntokerrosala on n. 60 000 m2.

 

Pientaloalueen suunnittelusta järjestettiin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu syksyllä 2003 liittyen valtakunnalliseen Moderni Puukaupunki-hankkeeseen: ”Myllypuron puinen kaupunkikylä”. Kaavaehdotus on valmisteltu voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta.

 

Rakentaminen soljuu maastossa nauhamaisena siten, että rakennukset rajaavat kaupunkimaisesti katutilaa. Rakennusten pihan puolella avautuu luonto, joka työntyy sormimaisesti kortteleihin sisään. Autopaikat sijaitsevat asuntokohtaisesti rakennusten väleihin jäävässä tilassa sekä rakennusten kellarissa tai maantasokerroksessa. Rakennusten välit aidataan katua vasten korkeilla aidoilla ajoportteineen vanhojen puukaupunkiemme tapaan.

 

Kaava-alueeseen kuuluu merkittävästi virkistysalueita, noin puolet kaava-alueen pinta-alasta. Seudullinen viheryhteys länteen kulkee kaava-alueen pohjoisosassa. Suunnittelun tavoitteena on alueen metsäluonnon säilyttäminen asuinaluetta ympäröivänä lähimetsänä.

 

Suojelukohteita ovat ensimmäisen maailmansodanaikainen maalinnoitusalue ja luonnonsuojelulain mukaan suojeltavan sääskenvalkun esiintymisalue ympäristöineen. Molemmat sijaitsevat pientaloalueen koillispuolella.

 

Pientaloalue liittyy saumattomasti Myllypuron liikuntapuistoon. Kaavamuutos liikuntapuistoon on valmisteltu yhtaikaisesti pientaloalueen kaa­vamuutoksen kanssa.

 

Kaj toteaa edelleen, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:n mukaan niille muistutuksen tekijöille, jotka kaavan julkisen nähtävillä pidon aikana ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, tulee antaa kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

 

Kaj toteaa vielä, että muistutuksen tekijöistä Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx ja sekä Xxxxxx XXxxxxx ovat pyytäneet kaupungin perusteltua kannanottoa muistutukseensa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 10.11.2005 käsitellyt otsikosta ilmene­vää asemakaavan muutosta koskeneet muistutukset ja annetut lausun­not. Lautakunta on hyväksynyt vastaukset esittelijän ehdotuksen mukai­­sesti ja tieto päätöksestä ja siitä mistä vastaukset on löydettävissä, on lähetetty kaikille muistutuksen tekijöille.

 

Yleisen kuntalaista johtuvan periaatteen mukaan Khs edustaa kaupunkia, ellei tätä toimivaltaa ole johtosäännöllä delegoitu muulle toimielimel­­­­le tai viranhaltijalle. Helsingissä tällaista delegointia ei ole tehty. Kaa­­­­­va-asiassa Khn kannanotto muistutuksiin syntyy sen tehdessä Kvstolle esityksen kaavan hyväk­­symisestä, mutta tästä valmisteluun kuu­luvasta vaiheesta ei ilman erillistä päätöstä synny pöytäkirjattua asia­kohtaa, joka voitaisiin otteen muodossa lähettää kunnan perusteltua kannanottoa pyytäneille. Tämän vuoksi valmisteluprosessin oikeellisuuden varmistamiseksi käsitellään perusteltua kannanottoa pyytänei­den muistutukset erillisinä Khssa. Erillisestä käsittelystä huolimatta on edelleen kysymys asian valmistelusta.

 

Muistutusten keskeinen sisältö

 

                                            Xxxxx Xxxxxx katsoo mm., että kansalaisten yhdenvertaisuus kärsii, mikäli puutalohanke Myllypuron kaupunkimetsään toteutuu. Tarvittaisiin malttia ja pitkäjänteistä, ekologisesti kestävää ajattelua päätöksenteossa, jotta ei tehtäisi peruuttamatonta tuhoa alueen metsäluonnossa. Olisi eettisesti oikein asettua tukemaan kaupunkilaisten yhteisiä luonto- ja virkistysalueita.

 

Kaupunki osallistuu myös viheraluesuunnitelmissaan alueen luonnon hoitoon. Riittävän laajat viheralueet ja niiden ylläpito aiotaan kuitenkin kerralla lennättää ulos ikkunasta kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä ja kaavaa valmistellaan rajuilla, ympäristöön tuhoisasti puuttuvilla toimilla, minkä seurauksena alueen tärkein luonnonarvo, aito metsä kokonaisuutena pirstoutuisi. Puukylä tuhoaa yhteisöllistä kaupunkitilaa. Tulisi ottaa huomioon metsän aikakerrostumat, puusto, ekologia jne. Metsän myönteiset terveysvaikutukset puoltavat virallisen kaupunkimetsän perustamista alueelle. Asiaan tulisi puuttua juuri nyt, kun suunnitelma on vasta suunnitelma eikä vielä toteu­tunut ympäristökatastrofi. Puukylän sijoittaminen metsän hienoimpaan ytimeen ei ole tyydyttävä ratkaisu.

 

Aito vuorovaikutteinen asukaslähtöisyys ei ole toteutunut suunnittelussa. Jo aiemmin tehtyjä hätähuutoja ja esimerkiksi taiteilijakylän asukasyhdistyksen kommentteja ja asukasmielipiteen esiintuomista ei ole otettu huomioon. Asukkaat ovat asiassa toimineet ajoissa ja perusteet esittäen, osallistuneet kansalaiskeskusteluun ja asukasmielipiteen esille tuomiseen. Riittävän aitoa vuorovaikutusta ei ole syntynyt.

 

Kaavaehdotusta ollaan hyväksymässä riittämättömin ja liian pikaisin päätelmin, huolimatta kansalaisadressien valtavasta nimikirjoitusmäärästä ja lehdistössä tapahtuneista voimakkaista metsän suojelua puoltavista asukasmielipiteistä ja tarkistamatta tarpeeksi perusteellisesti erilaisia oikeusvaikutuksia osallisiin nähden. Vaikka kenties vuorovaikutus olisi lain kirjaimeen pitäytyvää, lain henkeä se ei toteuta.

 

Kaavaehdotus ei täytä mm. virkistys- ja viheralueiden osalta kaavan sisältövaatimuksia ja siksi sitä ei voida hyväksyä. Tulevilla sukupolvillakin on oikeus kaupunkiluontoon. Luontoa tuhoava piittaamaton suunnittelutuote rapauttaa kestävän kehityksen vaatimia ympäristökasvatuksellisia tavoitteita laajemminkin. Taiteilijakylän sijainti juuri metsän katveessa on paitsi kerännyt ihailua ulkomailla asuvien kollegojen taholta, vaikuttanut myös positiivisesti kylän jäsenten taiteelliseen tuotantoon. Taiteilijat ovat antaneet eri tahoille asiantuntijalausuntoja ja tarjonneet asiantuntemustaan kaavasuunnittelijoiden käyttöön, kuitenkin tuloksetta.

 

Muistuttaja ei ole henkilökohtaisesti myöskään tullut riittävästi kuulluksi alueella asuvana ja työtä tekevänä. Työolot heikkenisivät merkittävästi kaavan toteutuessa. Kaavoitushanke on jo nyt häirinnyt työskentelyä ja muistuttaja joutuu harkitsemaan muuttoa maalle tai esimerkiksi Pariisiin. Myös Pariisissa osataan arvostaa myllypurolaista metsäluontoa.

 

Myllypuron taiteilijat vaikuttavat suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisessä taidekentässä. Kulttuurin ja luonnon vuorovaikutus on keskeisiä taiteilijayhteisön identiteetin rakentumisen ulottuvuuksia. Lopuksi muistutuksessa toivotaan, ettei kaupunkisuunnittelussa jatketa luontoarvot ohittavaa ja asukasmielipiteestä näinkin piittaamatonta linjaa.

 

./.                Xxxxx Xxxxxxxx muistutus on esityslistan tämän asian liitteenä nro 1.

 

Xxxxx Xxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxxx katsovat mm., että kaavaehdotus ei täytä suunnittelulle asetettuja tavoitteita. Kun suurin osa metsästä rakennetaan, ympärillä olevan luonnon ehdoilla tapahtuva rakentaminen ei toteudu. Talojen määrää tulisi vähentää ja rakentaminen keskittää vesitornin ympäristöön ja Ratasmyllyntien varteen muistutuksessa olevan liitekuvan mukaisesti.

 

Luonto joutuu kovalle koetukselle rakentamisen seurauksena. Alue on nykyisin asukkaille tärkeä luonto- ja virkistyskohde. Suunniteltu pientaloalue ja metsän häviäminen vähentävät Myllypuron houkuttelevuutta eikä päinvastoin, kuten uskotellaan. Nimenomaan metsä on tärkeä luon­to- ja virkistyskohde Myllypuron ja lähialueiden asukkaille. Kauempana sijaitsevat vastaavat vanhat metsät sijaitsevat useiden kilometrien päässä, mm. Vanhankaupunginlahdella ja Mustavuoressa, eli esimerkiksi päiväkoti- ja koululaisryhmille liian kaukana.

 

Myllypurosta tulisi tehdä elävä esimerkki asukaslähtöisen suunnittelun edelläkävijänä ottamalla asukkaiden hätä tosissaan ja kuulemalla heidän toiveitaan suunnittelussa. Miten voidaan puhua vastavuoroisesta kaupunkisuunnittelusta ja kunnallisesta demokratiasta, jos asukkaiden kannanotto ei vaikuta mitenkään suunnitelmiin?

 

Helsingin meneillään olevien sekä tulevien mittavien rakennushankkeiden, kuten Itä-Helsingin useat rakentamisalueet, Malmin lentokenttäalue ja kantakaupungin satamalta vapautuvat alueet, varjossa tämä 1 500 asukkaan pientaloalue on kovin vaatimaton, joten miksi se tulee ylipäätään toteuttaa? Myöhemmin saatetaan todeta Helsingin kasvuen­nusteen olleen ylimitoitettu ja silloin arvokkaita metsäalueita ei enää saada takaisin. Miten tähän uhkakuvaan on varauduttu?

 

Suunniteltu pientaloalue vähentäisi dramaattisesti muistuttajien asuinalueen virkistys- ja luontoarvoja sekä viihtyvyyttä pienen tytön vanhempina. Metsäalueen läheisyys ja sen virkistysarvot ovat olleet muistuttajien keskeinen peruste muuttaa Myllypuroon. He saattavat joutua etsimään viihtyisämmän lähiön, jos pientaloalue rakennetaan koko laajuudessaan.

 

Muistuttajat ovat otsikoineet muistutuksensa koskevan myös Myllypuron liikuntapuiston kaavaa, mutta sen sisältö koskee yksinomaan puista kaupunkikylää. Tämän vuoksi perusteltua lausuntoa ei ole annettu enää erikseen Myllypuron liikuntapuiston kaavaehdotuksen yhteydessä.

 

./.                   Xxxxxx Xxxxxxx ym. muistutus on esityslistan tämän asian liitteenä nro 2.

 

Xxxxxx Xxxxx katsoo kaavakuulutuksen Vartiokylä-nimellä olleen harhaanjohtava. Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa kansalaisten osallistumista ja vuorovaikutusta. Myllypuron metsän kaavoituksessa tämä lain tarkoitus ei ole toteutunut, koska asukkaat eivät ole todellisuudessa päässeet osallistumaan kaavan suunnitteluun. Heidän vuodesta 1998 asti esittämänsä vaatimus metsän säilyttämisestä yleisessä virkistyskäy­tössä ei näy kaavaehdotuksessa missään määrin. Asukkaat ovat ilmaisseet selkeän kannanottonsa viimeksi kansalaisadressissa Myllypuron metsän puolesta. Asukastilaisuuskin vaikutti enemmän tonttihuutokaupalta kuin tilaisuudelta, jossa asukkaat olisivat voineet vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Kehitysyhteistyöprojekteissakin on jo kauan sitten huomattu, että ainoat toimivat kehitysyhteistyöprojektit ovat niitä, jotka syntyvät paikallisten asukkaiden aloitteesta ja tarpeista. Nyt kaupungin hyvässä tarkoituksessa on ironiaa, koska syntyy mielikuva, että myllypurolaiset hyötyvät siitä, että heidän elinympäristönsä pilataan.

 

Tavoitetta Myllypuron ikä- ja asuntorakenteen monipuolistamisesta kritisoidaan muistutuksessa. Kaavoittaja puhui asukastilaisuudessa 1500 asukkaasta, mutta lautakunnan esittelyssä jo 2000 asukkaasta. Mm. liikennevaikutusten arvioimiseksi oikea tieto olisi ollut tarpeen.

 

Asukkaiden näkökulmasta kaupunki on luovuttamassa verorahoilla yllä­pidettyä ulkoilu- ja luontoaluetta puuteollisuuden rakentamiskokeiluille. Kaupungin tiivistämisrakentamisen haittavaikutuksista joutuvat kärsimään ne alueet, joilla asuvat ”maan hiljaiset”. Onko kaupungin yleinen etu, että kaupunkimetsät häviävät? Talin golfkentän asuntorakentaminen tuskin onnistuisi, koska sitä käyttävät ”isokenkäiset”.

 

Luontoarvot ovat saaneet väistyä hankkeen tieltä ja vasta viime vaihees­sa on valmistunut alueen luontosuunnitelma. Myöskään alueen lepakkopopulaatiota ei ole riittävästi tutkittu.

 

Asemakaavan toteuttamisen vaikutuksia ihmisen terveyteen, turvallisuu­teen, virkistysmahdollisuuksiin ja sosiaalisiin oloihin ei ole riittävästi arvioitu.  Suojaavan metsän hävitessä asukkaat altistuisivat mm. Itäväy­­län päästöille. Myös Roihupellon tulevaisuudessa suunniteltu asuin­alue lisää päästöjä moninkertaisesti. Metsä suojaa päästöiltä Myllypuroa, Roihupeltoa ja Puotinharjua sekä tuottaa happea. Metsä suojaa myös viimoilta ja vähentää lämmityskuluja sekä vaikuttaa mm. mielenterveyteen. Koululiikunta ja ympäristöopin opetus ei ole enää mahdollista metsän kadottua. Viikin metsä on huonojalkaisille liian kaukana.

 

Uhanalaisen sääskenvalkun esiintymispaikka tukahdutettiin hakkuujätteillä ja suunnittelualueella oleva Korkeakallio hakattiin kevättalvella asukkaiden toiveiden vastaisesti lähes puuttomaksi. Kesällä myrsky kaa­toi pystyyn jätettyjä puita ja hävitystyön täydensivät massiiviset met­sätyökoneet.

 

Asemakaavan toteuttamisen vaikutuksista ihmisen terveyteen, turvallisuuteen, virkistysmahdollisuuksiin ja sosiaalisiin oloihin ei ole tehty riittävää arviointia. Metsä merkitsee myllypurolaisille mahdollisuuden seurata luonnon elämää, siellä on hyvä hengittää, se tarjoaa suojaa, vilvoit­taa kesällä, mahdollistaa hyötyliikunnan, rikastuttaa koulujen ympäristöopetusta, terapoi, muiden muassa.

 

Lopuksi muistutuksessa ehdotetaan kaavan palauttamista uuteen valmisteluun, missä metsän suojelu on esillä vaihtoehtona. Alue tulee suunnitella kokonaisuutena Roihupellon ja Puotinharjun kanssa. Kaavaehdotus ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:ssä asetettuja alueiden suunnittelun tavoitteita eikä 54 §:n sisältövaatimuksia eikä myöskään kunnioita perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta eikä säädöstä oikeudesta ympäristöön.

 

./.                   Xxxxx Xxxxxx muistutus on esityslistan tämän asian liitteenä nro 3.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa muistutusten johdosta (10.11.2005) mm. seuraavaa:

                     

Vuorovaikutus asukkaiden kanssa kaavaa laadittaessa ja
asukasmielipiteen huomioon ottaminen

 

Myllypuron asukkaiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Asemakaavatyö eteni rinnan Yleiskaava 2002:n laadinnan kanssa. Yleiskaavan valmisteluun liittyi runsas vuorovaikutus asukaspajoineen. Asemakaavatyöhön liittyen on järjestetty keskustelutilaisuuksia vuodesta 1998 lähtien eri suunnitteluvaiheissa. Suunnittelusta ja keskustelutilaisuuksista on tiedotettu lehti-ilmoituksilla, alueen naapureille kirjeitse, Myllypuron lähiöasemalla ja alueen ilmoitustauluilla sekä kaupungin netti­si­vuilla. Kaavoittaja on lisäksi ollut kutsuttuna useissa alueen yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa esittelemässä ja keskustelemassa kulloisestakin suunnitteluvaiheesta. Kaikkien tilaisuuksien puheenvuorot ovat olleet valtaosin uuden pientaloalueen rakentamiselle myönteisiä.

 

Esimerkiksi kilpailun voittaneen suunnitelman esittelytilaisuudessa keväällä 2004 ei esitetty alueen rakentamista vastustavia kommentteja. Tämän jälkeen pyydettiin mielipiteitä kirjallisesti määräpäivään mennessä. Yhtään alueen rakentamista vastustavaa mielipidettä ei esitetty.

 

Alueen rakentamista vastustavaa palautetta keskustelutilaisuuksissa, puhelimitse ja kirjeitse kaavoittajalle on tullut lähes yksinomaan niiltä, jotka ovat esittäneet myös kirjallisen muistutuksen.

 

Rakentamisalueen rajaus pohjoisessa määräytyi paljolti myös asukasvuoropuhelun pohjalta. Rakentamisalueesta rajattiin jo suunnittelun alkuvaiheessa pois koillispuolella sijaitseva laaja kallioalue, jolla sijaitsee mm. asukkaiden arvostama pulkkamäki. Rakennusten ulottaminen Myllytaipaleen laitaan on esimerkki keskusteluista, joissa asukkaat totesivat Itäkeskukseen johtavan reitin pelottavaksi kulkea.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että vuorovaikutus asukkaiden kanssa on ollut kattavaa ja mahdollistanut laajat osallistumismahdollisuudet. Osallisilla on kaavoitusmenettelyssä ollut mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua mielipiteen­sä. Suunnittelu on perustunut eri tavoitteiden ja lähtökohtien yhteensovittamiseen ja sisältänyt vaikutusten arviointia eri näkökulmista kaikissa suunnitteluvaiheissa.

 

Uudelta alueelta on kysytty jo runsaasti asuntoja. Osa tiedustelijoista on myllypurolaisia, jotka haluavat muuttaa uudelle alueelle pientaloon.

 

Adressi        Adressia alettiin kerätä marraskuussa 2004 kaavaluonnoksen nähtävillä ollessa eli 7 vuotta suunnittelun aloittamisen jälkeen. Adressin allekirjoittajia on muistuttajien mukaan tällä hetkellä yhteensä 3 076. Muistutusten ohella lähetetyssä adressissa oli 1 765 nimeä, joista 429 ilmoit­­­taa asuvansa Myllypurossa. Muut allekirjoittajat ovat lähikaupungin­osista ja muualta Helsingistä. Muista kunnista on 35 allekirjoittajaa ja 235 ei ilmoita asuinpaikkaansa. Myllypurossa asuu n. 9 500 asukasta.

 

Adressia on myös kerätty siten, että se on ollut mm. Itäkeskuksen kirjastossa esillä Etelä-Suomen metsiensuojelua koskevan adressin yhteydessä ilman, että ohessa oli mitään informaatiota siitä, mitä Myllypuron alueelle ollaan todellisuudessa suunnittelemassa.

 

Vaikutusarviointien riittävyys ja kaavan sisältövaatimukset

 

Kaavaehdotuksen vaikutusarviointia ihmisen terveyden, turvallisuuden, virkistyksen ja sosiaalisten olojen kannalta on selostettu kaavaehdotuk­sen listatekstissä ja kaavaselostuksessa. Rakentaminen vähentää virkistysalueen määrää kaava-alueella. Jäljelle jää kuitenkin runsaasti lähivirkistysaluetta, myös metsää. Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mu­kaiset asemakaavan sisältövaatimukset täyttyvät myös siltä osin. Kaa­vaehdotus ei myöskään loukkaa perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta tai yksilön oikeutta terveelliseen ympäristöön. Kaavoitettavalla alueella ja lähiympäristössä on riittävästi puistoja ja muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

 

Liikenteen aiheuttamien päästöjen osalta voidaan todeta, että merkittävä osa maankäytöstä Roihupellossa on jo nykyisellään olemassa, varikkotoimintojen ja pienteollisuuden käytössä. Vaikka metsällä yleisesti ottaen olisi ilmanlaadun kokemisen kannalta myönteisiä vaikutuksia, ei Roihupellon ja Myllypuron välisellä metsäalueella voida osoittaa olevan vaikutusta ilmanlaadun sellaisiin ominaisuuksiin, joista on olemassa ohje- ja raja-arvoja.

 

Kaupunkisuunnittelun yhtenä tärkeänä tavoitteena on päästöjen vähentäminen kokonaisuudessaan. Uusien asunto- ja työpaikka-alueiden sijoittaminen jo olevien palvelujen viereen ja julkisten liikenneyhteyksien ulottuville vähentää yksityisautoilun tarvetta ja tähtää sitä kautta päästöjen vähenemiseen koko kaupungin alueella. Tämä on ollut myös Myllypuron pientaloalueen tärkeänä suunnittelutavoitteena. Noin 500 perheen ei tarvitse muuttaa pitkien etäisyyksien päähän kehyskuntiin halutessaan asua pientalossa. Alueen sijainti n. 10 km:n päässä keskustasta sekä Itäväylän ja Kehä I:n läheisyys mahdollistaa lyhyen työmatkaliikenteen, eivätkä uudet asukkaat juuri tällä alueella välttämättä tarvitse lainkaan omaa autoa hyvien julkisten yhteyksien vuoksi.

 

Pientaloalueen rajaus ja laajuus

 

Myllypuron puisen kaupunkikylän laajuus ja sijainti on päätetty Helsingin Yleiskaava 2002:n hyväksymisen yhteydessä. Asemakaavan muutosehdotus on yleiskaavan mukainen. Rakentamisalueen supistaminen eräissä muistutuksissa esitetyllä tavalla siten, että Ratasmyllyntien itäpuolella oleva rakennusoikeus rakennettaisiin kerrostaloina Ratasmyllyntien reunaan tai Ratasmyllyntien itäpuolelle perustettaisiin suojeltu kaupunkimetsä, on oikeusvaikutteisen yleiskaavan vastaista. Ratasmyllyntien itäpuolella on lähes 2/3 koko alueen rakennusoikeudesta ja n. 2/3 yleiskaavan pientalovaltaiseksi merkityn alueen aluevarauksesta. On otettava huomioon myös, että rakentamisaluetta on asemakaavassa jo pienennetty yleiskaavan aluevaraukseen nähden.

 

Kohde on merkittävä pientalorakentamiskohde Helsingissä, eikä sitä voi verrata esimerkiksi satamalta vapautuvien alueiden rakentamiseen kantakaupungissa. Myllypuron pientaloalue vastaa nimenomaan siihen erittäin suureen kysyntään, joka pientalotonteista Helsingissä on tällä hetkellä. Rakentamisalueen maapinta-alan pienentäminen ja kerros­alan korvaaminen korottamalla rakennuksia esimerkiksi Ratasmyllyntien varressa ei vastaa niitä tavoitteita, joita tämän alueen rakentamiselle on asetettu. Alue ei olisi enää houkutteleva pientaloalue.

 

Uutta aluetta muutoinkin oleellisesti pienennettäessä, kuten osassa muistutuksia ehdotetaan, myös alueen asukasmäärä supistuisi siten, ettei se enää olisi kaupunkirakenteellisesti toimiva kokonaisuus ja merkittävä pientalorakentamiskohde.

 

Uusi pientaloalue tukee palvelujen pysyvyyttä Myllypurossa. Tällä tarkoitetaan ensi sijassa kunnallisia lähipalveluita, kuten kouluja ja päiväkoteja. Sekä ala- että yläasteen koulut ovat aivan alueen naapurissa, ja kolme päiväkotia on kävelyetäisyydellä.

 

Viittaukseen Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun suunnittelemiseksi kokonaisuutena voidaan todeta, että alueiden tuleva maankäyttö ja siinä tapahtuvat muutokset on osoitettu yleiskaavassa.

 

Luonnonarvot, viheryhteydet ja ulkoilureitit

 

Rakentamisalueen ympärille jää jo pelkästään tällä kaava-alueella n. 16 ha luonnontilaista metsäluontoa. Viereisellä liikuntapuiston kaava-alueella säilyy lehtokorpinotkelma ja pääosa Matokallion ympäristöstä luonnontilassa. Myllypuron länsireunan ja Viikin laajat metsäalueet ovat kävelymatkan päässä. Myllypuron kerrostaloalueen pohjoisosasta länsi­reunan metsä on jopa lähempänä kuin nyt kyseessä oleva metsä.

 

Suuri osa olemassa olevista kulkureiteistä säilyy lähes nykyisillä paikoil­laan tai ohjataan uuden pientaloalueen läpi viherkäytävää pitkin. Kulkureittien osalta alue on nykyisten asukkaiden käytössä kuten tähän­­kin saakka. Viittaukseen siitä, että jäävä metsäalue on vaikeakulkuista, voidaan todeta, että maasto on koko alueella melko samantyyppistä. Rakentamisen alle ja toisaalta sen ulkopuolelle jää sekä vaikeakulkuisia että helppokulkuisia maaston kohtia.  Mm. suurkortteli 45565 on lähes kokonaan alue, jossa liikkuminen on erittäin hankalaa eikä siellä juuri koskaan nykyisin kuljeta. Ratasmyllyntien itäpuolella hienoim­­­mat kallioalueet on säilytetty virkistysalueina. 

 

Vihervyöhykkeen leveys Myllypadontien nykyisten asuntotonttien ja uuden alueen välissä mahdollistaa puiden säilymisen alueella. Tätä leveämpi vihervyöhyke eriyttäisi uuden alueen omaksi saarekkeekseen. Uusien asukkaiden yhteystarpeiden ja Myllypuron kehittämisen näkökulmasta sekä yhdyskuntarakenteen toimivuuden kannalta alueen on tarkoituksenmukaista olla osa jo rakennettua Myllypuroa.

 

Ulkoilupolkua on luonnoksesta tulleiden mielipiteiden pohjalta linjattu etelämmäs osalla viheryhteyttä. Ratasmyllyntien alikulkutunneli on reitillä tarpeellinen. Reitti on tärkeä seudullinen ulkoilureitti, jolla talvisin on myös latu. Tämä lisää perusteita rakentaa kevyt liikenne eritasossa ajoneuvoliikenteen kanssa.

 

Samoilijanpolku on muutettu Myllytaipaleeksi, jotta reitti mielletään Myllypurosta Itäkeskukseen johtavaksi koko alueen kevyen liikenteen pääreitiksi. Muutoinkin uuden alueen nimistö jatkaa mylly-aihetta, jotta sekin osaltaan liittää aluetta kiinteämmin Myllypuroon kuuluvaksi.

 

Tykkitie on säilytetty asemakaavassa osana katua ja ulkoilutietä, jollaisena se toimii tälläkin hetkellä.

 

Ympäristökeskus on kartoittanut vuonna 2003 koko kaupungin alueelta tärkeimmät lepakkoalueet ja jakaneet ne kolmeen luokkaan: arvokkaat (I luokka), tärkeät (II luokka) ja paikallisesti arvokkaat (III luokka). Kartoituksen mukaan kaava-alue ei kuulu mihinkään näistä.

 

Kaupungin kasvuennuste

 

Yleiskaava 2002:n asuntoaluevaraukset perustuvat kaupungin asuntotarpeeseen ja maltilliseen väestöennusteeseen. Helsingin asuntokanta on pienasuntovaltaista, joten kaupungissa asutaan ahtaasti. Erityisesti pientaloalueet vastaavat asukkaiden toiveisiin asua väljemmin ja yleiskaavan valmistelussa on tähän kiinnitetty erityistä huomiota. Uudet asuntoaluevaraukset, mm. Myllypuron pientaloalue, on osaltaan varattu pientalotarpeen tyydyttämiseksi.

 

Nuoret perheet muuttavat tällä hetkellä kauemmas seudulla huonom­pien liikenneyhteyksien päähän, koska pientalokohteita Helsingissä ei ole riittävästi. Esimerkiksi vuonna 2000, kun kaupunki tarjosi vuokrattavaksi omakotitalotontteja, hakijoita oli 1 631 perhettä. Vuokrattavia tontteja oli 83. Vuonna 2006 on mahdollista tarjota 50–80 tonttia.

 

Kaavakuulutus

 

Kaupunginkanslia laatii kaavakuulutukset käyttäen virallisten kaupunginosien nimiä ja virallisia rekisteritunnuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi kaavan nähtävilläolokuulutuksista, että lautakunnan vastaus virallisista kaupunginosien nimistä on oikea. Kaava-alueen tunnistettavuuden lisäämiseksi kuulutuksissa kerrotaan myös sitä rajaavat kadut. Näin on tehty myös tässä tapauksessa.

 

Muistutukset ovat perusteellisia ja asiaan perehtyneitä ja kertovat selkeästi ne perustelut, joiden mukaan kaavaehdotusta ei muistuttajien mielestä tulisi hyväksyä. Muistuttajista Sibonè Oroza on suullisesti kertonut omasta ja eräiden muiden adressia kerän­neiden puolesta, että sitä on kerätty pääosin henkilökohtaisesti ihmisten kanssa keskustellen, aluksi kaavaluonnoksen ollessa nähtävillä ja sittemmin kaavaehdotuksen jo ollessa tiedossa. Tämä myös ilmenee adressilomakkeiden johdantokappaleesta.

 

Yksi maankäyttö- ja rakennuslain merkittävimmistä ongelmakohdista sen tulkinnassa liittyy juuri osallisten mielipiteiden huomi­oon ottamiseen päätöksenteossa. Laki edellyttää, että tiedottaminen tehdään ja osallistuminen mah­­dollistetaan kunkin kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen soveltuvalla tavalla. Tämän jälkeen päätöksenteko tapahtuu päätöksentekijän itsenäisessä harkinnassa vuorovaikutuksen ja kaavan vaikutusarviointien tuottaman tiedon pohjalta. Päätösharkinta ei siten ole oikeudellisesti sidottua esitettyjen mielipiteiden huomioon ottamiseen vaan siinä nimenomaisesti yhteen sovitetaan myös ristiriitaisia tavoitteita.

 

Kaj pitää kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon viitaten kaavaehdotusta lain vaatimusten mukaisena myös sen vaikutus­­arviointien osalta.

 

Lopputulemaksi jää, että kysymyksessä kaavaehdotus, jonka asiallisesta sisäl­löstä vallitsee lautakunnan enemmistön ja muistuttajien kesken aito erimielisyys siitä, onko alueelle tuleva rakentaminen siinä laajuudessa kuin ehdotuksessa esitetään, tarkoituksenmukaista vai ei.

 

Kaj katsoo, että kaavaehdotus on Yleiskaava 2002:n mukainen, alueen asukkaiden ikärakennetta ja rakennuskannan monimuotoisuutta tukeva kaavoitushanke, joka ei myöskään lainvastaisella tavalla vaaranna alueen luonnon­arvoja tai heikennä asukkaiden viihtyisyyttä ja virkistysmahdollisuuk­­sia. Näin ollen muistutukset eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan vastaukseen perustuvan ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vastauksen kaupungin perusteltuna kannanottona esitettyi­hin muistutuksiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx ym. ja Xxxxxx Xxxxxx.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITTEET

Liite 1

Xxxx Xxxxxxxx muistutus ns. Myllypuron puisen kaupunkikylän asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11425

 

Liite 2

Xxxxx Xxxxxx ym. muistutus ns. Myllypuron puisen kaupunkikylän asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11425

 

Liite 3

Xxxxxx Xxxxxx muistutus ns. Myllypuron puisen kaupunkikylän asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11425

 

 

 

 


9

KATSAUS ASUNTOTONTTIEN VARAUSTILANTEESEEN JA ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN

 

Khs 2006-69

 

Kiinteistölautakunta mainitsee (28.12.2005) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kvston joulukuussa 2003 tekemän asunto-ohjelma-päätöksen mukaan tulisi Helsingin kaupungin maalla aloittaa vuosittain 2 600 asunnon rakentaminen eli yhteensä 13 000 asuntoa vuosina 2004 - 2008. Vuonna 2004 aloitettiin vain 1 850 asunnon rakentaminen, ja näyttää siltä, että vuonna 2005 tullaan aloittamaan kaupungin maalla myöskin vain 1 850 asunnon rakentaminen. Vuosina 2006 - 2008 pitäisi siis aloittaa 9 300 asunnon rakentaminen. Voimassa olevia aloittamattomia tontinvarauksia on 5 900 asuntoa varten, mikä vastaa kahden vuoden tuotantoa. Varaukset jakaantuvat kuitenkin niin, että joihinkin rahoitus- ja hallintamuotoihin on varauksia jo nyt yli tavoitteen, kun taas joihinkin hallintamuotoihin tarvittaisiin runsaasti lisää varauksia.

 

Tonttien varauksia esitetään nyt tehtäväksi yhteensä 1 030 asuntoa vastaavasti Arabianrannasta, Haagasta, Pitäjänmäeltä, Viikinmäestä, Tapaninvainiolta, Suutarilasta sekä Herttoniemestä. Määrä on vähäinen verrattuna vuotuiseen 2 600 asunnon aloitustavoitteeseen. Lisäksi esitetään tehtäväksi joitakin tarpeellisia muutoksia aiempiin varauksiin. Näiden lopputuloksena omistusasuntotuotantoon tulisi lisää 750 asuntoa vastaavat tontit ja vuokra-asuntotuotantoon 280 asuntoa vastaavat tontit.

 

Jotta kaikkien rahoitus- ja hallintamuotojen tavoitteet toteutuisivat, tulisi vuonna 2006 tai viimeistään vuonna 2007 tehdä lisävarauksia 4 250 asuntoa varten. Suurin puute on kaupungin vuokra-asuntojen tonteista, joita tarvittaisiin lisää 1 600 asuntoa vastaavasti. Muiden rakennuttajien säädeltyyn vuokra-asuntotuotantoon on varauksia selvästi yli tavoitteen. Asumisoikeusasuntotuotantoa ja vapaarahoitteista vuokra-asun­totuotantoa varten tarvittaisiin lisää 1 200 asuntoa vastaavat tontit. Yksityisten rakennuttajien hitas-omistusasuntojen rakennuttamiseen tontteja tarvittaisiin lisää 1 450 asuntoa vastaavasti. Kaupungin omistus­asuntotuotantoon on varauksia jo 500 asuntoa yli tavoitteen. Muiden rakennuttajien vapaarahoitteiseen ilman hitas-ehtoja tapahtuvaan omistusasuntotuotantoon on varauksia 340 asuntoa yli tavoitteen. Yhteenlaskettuna koko omistusasuntotuotannon vajaus olisi siten 630 asun­toa. Asuntojen tuotannossa ja asuntotonttien varauksissa on omistus­asuntotuotanto painottunut siis enemmän kuin vuokra-asuntojen tuotanto.

 

Khs päättää varauksista

 

Kvsto päätti 16.11.2005 lisätä Khn johtosääntöön uuden kohdan, jonka mukaan Khs päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

 

Kiinteistölautakunta tekee kaikista tonttien ja alueiden varauksista esityksensä Khlle. Näin meneteltiin aikaisemminkin vuoteen 1991 saakka, jonka jälkeen lautakunta on tehnyt tonttien varauspäätökset.

 

Varsin laaja ja perusteellinen esittely

 

Koska asuntotonttien varaukset menevät Khn käsittelyyn, seuraavassa tarkastellaan melko laajasti asunto-ohjelmassa 2004 - 2008 asuntotonttien varauksille ja luovuttamiselle asetettuja määrällisiä ja laadullisia tavoitteita sekä niiden toteutusmahdollisuuksia.

 

Edelleen tarkastellaan vuosien 2004 ja 2005 asuntotuotantoa sekä voimassa olevia tontinvarauksia suhteessa asunto-ohjelman tavoitteisiin. Tätä kautta päästään arvioimaan tonttien lisävaraustarvetta.

 

Lisäksi tehdään esitykset uusista varauksista ja aiempien varausten tarpeellisista muutoksista sekä tarkastellaan myöhempää tonttien varaustarvetta. Näin perusteellinen ja laaja asian esittely lienee nyt paikallaan, koska parhaillaan käydään keskustelua uuden asunto-ohjelman tavoitteista ja sisällöstä sekä myöskin asuntotonttien luovutustavoista.

 

Asunto-ohjelma ohjaa tontinluovutusta

 

./.                   Kvsto hyväksyi 10.12.2003 ohjelman ”Monimuotoisen asumisen Helsinki, asunto-ohjelma 2004 - 2008”, joka koostuu kolmesta osasta: kaupungin asuntopoliittiset tavoitteet, ohjelmakauden 2004 - 2008 asuntopoliittiset toimenpiteet sekä kolmantena kehittämis-hankkeet ja selvitystehtävät. Näistä ohjelmakauden asuntopoliittiset toimenpiteet ovat esityslistan liitteenä 1. Tämä päätöksen osa koostuu 12 toimenpidekohdasta, joista suuri osa vaikuttaa myös asuntotonttien luovutukseen.

 

./.                   Asunto-ohjelman koko tuotantojakauma sekä tuotantojakauma kaupungin maalla ovat esityslistan tämän asian liitteenä 2.

 

Asunto-ohjelman asuntopoliittisten toimenpiteiden kohdassa nro 1 on kaupungin maalla tapahtuvalle rakentamiselle annettu seuraavat vuotuiset aloitustavoitteet.

 

Taulukko 1: Asunto-ohjelman tavoitteet kaupungin maalla

 

 

Rakennuttaja

Att

 

Rakennuttaja

Muut

Yhteensä

Valtion tukemia vuokra-asunto (AV)

 

630

150

780

 

Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja (OV) ja asumisoikeusasuntoja (AAO)

 

300

260

560

 

Omistusasuntoja:

 

 

 

 

 

-hitas-säännellyt omistusasunnot (OOH)

 

100

550

650

 

-       omistusasunnot ilman hitas-sääntelyä (OO)

 

100

510

610

 

Yhteensä

1 130

1 470

2 600

 

 

Tontinluovutuksesta toimenpidekohdassa nro 2 todetaan seuraavaa:

 

”Kaupunki luovuttaa asuntotontteja sekä vuokraamalla että myymällä.

 

Ohjelmakaudella toteutettavassa tontinluovutuksessa noudatetaan edellä esitettyjä hallintasuhteen ja rahoitusmuodon tavoitteita. Niistä voidaan poiketa silloin, kun tuotannon alueellisen rakenteen muuttamiseen painottamalla sääntelemättömiä omistusasuntoja on erityiset perusteet.”

 

Pääsääntönä on siis pyrkimys edellä olevassa taulukossa esitettyjen määrätavoitteiden toteuttamiseen, mutta erityisistä syistä voidaan sääntelemättömiä omistusasuntoja varten varata tavoitetta enemmän kohteita. Kun varattavissa olevien tonttien kokonaismäärää tuskin saadaan täyteen, merkitsee tämä poikkeaminen muiden hallinta- ja rahoitus-muotojen osuuden vähenemistä.

 

Tästä tavoitteen ylityksestä päättäminen jää tehtäväksi tontinvarausten yhteydessä.

 

Osa kohteista toteutetaan erityisen korkeatasoisina

 

Toimenpidekohdassa nro 2 todetaan lisäksi seuraavasti:

 

”Sääntelemättömiä omistusasuntoja varten luovutetaan eri puolelta kaupunkia tontit ilman hitas-ehtoja tontinluovutuskilpailuun perustuen. Tontit luovutetaan myymällä mutta vaihtoehtoisesti voidaan niitä luovuttaa myös vuokraamalla. Osa näistä hankkeista toteutetaan erikseen määriteltävinä aluekokonaisuuksina ja erillisillä tonteilla erityisen korkeatasoisiksi käyttäen suunnittelun ohjauksen ja tontinluovutuksen keinoja.”

 

Erityisen korkeatasoisen tuotannon vaatimus ei siis koske koko 610 asunnon vuotuista ilman hitas-ehtoja toteutettavaa omistusasuntotuotantoa, vaan erikseen määrättävää osaa siitä. Tontinvarausehdoissa määritellään kohdekohtaisesti, missä pyritään erityisen korkeatasoiseen tuotantoon. 

 

Viimeksi erityisen korkeatasoiseksi tuotannoksi määriteltiin Kampin Leppäsuon noin 240 asunnon kohde. Aiemmin tällaisiksi kohteiksi on katsottu mm. Eiranranta, Arabianrannan tontinluovutuskilpailukohteet, Katajanokan Mastokadun kaksi tonttia ja Herttoniemenrannan satamakortteli. Vuosaaren Aurinkolahden osalta on käyty keskustelua siitä, voidaanko nämä tontit lukea erityisen korkeatasoiseksi asuntotuotannoksi. Kohdehan käynnistyi ennen kuin alettiin asettaa tavoitteita erityisen korkeatasoisesta asuntotuotannosta.

 

Suunnittelun ohjauksen ja tontinluovutuksen keinoja erityisen korkeatasoisuuden varmistamiseksi on käytetty esim. Arabianrannan tontin-luovutuskilpailuissa, joissa tontit on luovutettu korkeatasoisimmaksi arvioitujen ehdotusten tekijöille. Tarjouskilpailuissa, joissa tontti myydään korkeimman tarjouksen tekijälle, erityisen korkean tason varmistaminen on vaikeampaa, mutta tontinluovutusehdoilla tähän kuitenkin pyritään.

 

Myös kaupungin omassa tuotannossa voidaan ylittää omistusasuntotavoitteet

 

Edelleen tontinluovutusta koskevassa asunto-ohjelman toimenpidekohdassa nro 2 mainitaan seuraavaa:

 

”Muut kuin edellä mainitut vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon tarkoitetut tontit luovutetaan hitas-ehdoin vuokratontteina. Valtion tukemaan vuokra- ja asumisoikeustuotantoon ei sovelleta hitas-laadun-ohjausta.

 

Kaupungin omaan asuntotuotantoon osoitettavat tontit luovutetaan varausmenettelyä käyttäen lukuun ottamatta sääntelemättömän omistusasuntotuotannon tontteja. Luovutettaessa aluekokonaisuus kaupungin omana tuotantona toteutettavaksi voidaan aluerakenteen edellyttämät omistustontit myydä tai vuokrata myös ilman kilpailumenettelyä sekä halutun aluerakenteen saavuttamiseksi tarvittaessa ylittää omistusasuntotuotannon tavoiteluvut.”

 

Myös tältä osin mahdolliset tavoitteista poikkeamiset ja painotukset tulee harkita tonttien varaamisen yhteydessä.

 

On syytä huomata, että edellä olevassa kohdassa todettiin, että ilman hitas-ehtoja tontit luovutetaan omistusasuntotuotantoon tontinluovutus-kilpailuun perustuen.

 

Hitas-ehdoin omistusasuntotuotantoon luovutettavien tonttien osalta vastaavaa ohjetta ei ole. Tämä merkitsee, että tonttien varausvaiheessa määritellään, missä kohteissa käytetään tontinluovutuskilpailua ja missä varausmenettelyä. Viime vuosina n. kolmannes hitas-kohteista on luovutettu tontinluovutuskilpailuilla ja muut hitas-kohteet varausmenettelyllä, jolloin varausehtoihin on usein sisältynyt velvoite suunnittelukilpailun järjestämisestä.

 

Alueellisesti enintään kolmannes voi olla ARA-vuokra-asuntotuotantoa

 

Asunto-ohjelman toimenpidekohdassa 4 otetaan kantaa asunto-tuotannon alueelliseen rakenteeseen ja väestörakenteeseen seuraavasti:

 

”Ohjelmakaudella toteutettavassa tontinluovutuksessa tulorajoin varustettujen vuokra-asuntojen osuus on alueittain korkeintaan kolmasosa.

 

Väestörakennetta pyritään uusilla alueilla sekoittamaan korttelikohtaisesti luovuttamalla mahdollisuuksien mukaan tontit siten, että samaan kortteliin toteutetaan hallintasuhteeltaan ja rahoitusmuodoltaan erilaisia taloja.”

 

Kaupungin maalla tuotantotavoite on 2 600 asuntoa vuodessa. Tästä 780 asuntoa eli 30 % tulisi olla tulorajoin varustettuja vuokra-asuntoja. Kaupungin omasta 1 130 asunnon tuotannosta 630 eli 56 % tulisi olla näitä ARA-vuokra-asuntoja.

 

Päätöksen mukaan alueittain enintään kolmannes eli 33 % tuotannosta saa alla ARA-vuokra-asuntoja. Kun useita alueita samalla toteutetaan toimenpidekohdan 2 perusteella kokonaan ilman säänneltyjä vuokra-asuntoja, on taulukon määrällisten vuokra-asuntotuotannon kokonaistavoitteiden toteuttaminen käytännössä mahdotonta. Tämän vuoksi poikkeamismahdollisuuksia omistusasuntotuotannon osuuden kasvattamisen suuntaan joudutaan käyttämään melko paljon.

 

Jos asuntotuotantotoimiston (Att) toteuttavaksi varataan edelleenkin kokonaisia alueita, näillä ei voida saavuttaa asuntotuotantotoimiston 56 %:n ARA-vuokra-asuntojen tavoitetta, vaan omistusasuntojen määrää suhteessa tavoitteisiin joudutaan ylittämään.

 

Asunto-ohjelmassa ei ole määritelty ”alueen” käsitettä alueellisesti eikä määrällisesti. Aiemmin määrittelynä oli asuntojen suurtuotantokohde eli käytännössä projektialue. Nyt alueen määrittely tehdään tonttien varausten yhteydessä.

 

On syytä kiinnittää huomiota myös edellä mainitun toimenpidekohdan jälkimmäiseen kappaleeseen, jossa pyritään varmistamaan uusille alueille monipuolinen sekoittunut kaupunki- ja väestörakenne. Helsinkihän on saanut jopa kansainvälistä arvostusta uusien asuntoalueittensa monipuolisuudesta, kun uusilla asuntoalueilla on vierekkäin ja jopa samoissa rakennuksissa eri rahoitus- ja hallintamuotoa olevia asuntoja. Tällä voi olla tulevina vuosina suurikin merkitys pyrittäessä torjumaan segregaatiokehitystä.

 

Varauksia valmisteltaessa pyritään myös tämä tavoite ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan, vaikkakaan se ei muiden tavoitteiden vuoksi ole kaikilla alueella mahdollista.

 

Vuoden 2004 tuotanto jäi tavoitteista kaupungin maalla

 

Asunto-ohjelman mukaan tulisi vuotuisen asuntotuotannon olla 3 500 asuntoa. Kaupungin maalla tulisi vuosittain aloittaa 2 600 asunnon rakentaminen. Ohjelmassa arvioidaan yksityisellä maalla rakennettavan 600 ja valtion maalla 300 asuntoa.

 

Vuonna 2004 alkanut asuntotuotanto oli yhteensä 3 209 asuntoa. Kaupungin maalla aloitettiin 1 845 asunnon rakentaminen. Valtion maalla aloitettiin 150 asunnon rakentaminen. Yksityisellä maalla aloitettiin 1 214 asunnon rakentaminen, mikä ylittää varsin paljon 600 asunnon arvion. Tämä tuotanto onneksi paikkasi suurta vajausta, joka syntyi kaupungin ja valtion maalla.

 

Huomion arvoista on, että yksityisellä maalla alkoi 189 ARA-vuokra-asunnon rakentaminen. Ohjelmassa arvioitiin, että yksityiselle maalle rakennetaan vain kovan rahan tuotantoa. Kysymyksessä on pääosin nuorisoasuntojen rakentaminen yksityisiltä hankituille tonteille.

 

Valtion maalla alkoi vain puolet arvioidusta 300:n asunnon rakentamisesta. Tuotanto oli kokonaan vapaarahoitteista eikä siitä ollut 30 % ARA-tuotantoa kuten asunto-ohjelmassa oletettiin ja toivottiin.

 

./.                   Seuraavassa on taulukko asuntotuotannosta kaupungin maalla vuonna 2004 suhteessa asunto-ohjelman tavoitteisiin. Taulukko on myös esityslistan tämän asian liitteenä 3.

 

Taulukko 2: Asuntotuotantotavoitteiden toteutuminen kaupungin

maalla vuonna 2004

 

Rakennuttaja/

Tuontato

 

Ato-tavoite

vuodessa

Tuotanto

2004

Erotus

Att/AV

 

630

219

- 411

 

Yks/AV

 

150

562

+ 412

 

Att/AAO, OV

 

300

31

- 269

 

Yks/AAO, OV

 

260

373

+ 113

 

Att/OOH

 

100

110

+ 10

 

Yks/OOH

 

550

78

- 472

 

Att/OO

 

100

96

- 4

 

Yks/OO

 

510

376

- 134

 

Yhteensä

2 600

1 845

- 755

 

 

Osa tavoitteista alitettiin mutta osa ylitettiinkin

 

2 600 asunnon tuotantotavoitteesta kaupungin maalla jäätiin siis vuonna 2004 jälkeen 755 asuntoa. Tuotanto jakaantui lisäksi varsin epätasaisesti. Joillakin kohdin jäätiin runsaasti jälkeen, mutta toisaalla tavoite ylitettiinkin joissakin hallinta- ja rahoitusmuodoissa.

 

Kaupungin vuokra-asuntotuotannossa jäätiin jälkeen 411 asuntoa, kun taas muiden ARA-vuokratuotanto näytti ylittyneen samalla määrällä eli 412 asunnolla. Kysymyksessä oli kuitenkin 408 asunnon osalta erityis-asuntotuotanto, jossa asuntojen keskikoko on varsin pieni, jopa vain n. 42 k-m2. Vertailukelpoinen ylitysluku olisi siten n. 200 asuntoa. Näistä erityisasunnoista suuri osa oli Arcadan ja Praktikumin opiskelija-asuntoja Arabianrantaan, mikä oli kertaluonteinen projekti, joka sattui vuodelle 2004.

 

Kaupungin vapaarahoitteisessa vuokra-asunto- ja asumisoikeustuotannossa oli 269 asunnon vajaus. Syynä on osin se, että useita vapaarahoitteisia työsuhdeasuntohankkeita muutettiin omistusasunnoiksi kysynnän vähenemisen takia. Yksityisellä puolella tässä ”väliluokassa” tavoite ylitettiin 113 asunnolla. Kysymyksessä oli vapaarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto – pääosin pienehköjä senioriasuntoja.

 

Kaupungin hitas-omistusasuntotuotannossa ylitettiin tavoite kymmenellä asunnolla. Pahiten jäätiin tavoitteesta jälkeen yksityisten rakennuttajien hitas-omistusasuntotuotannossa, jossa vajausta oli peräti 472 asuntoa.

 

Vapaarahoitteisessa ilman hitas-ehtoja tapahtuvassa omistusasunto-tuotannossa asuntotuotantotoimisto alitti tavoitteen vain neljällä asunnolla. Yksityisellä puolella tätä kovan rahan tuotantoa oli melko paljon, mutta suuren tavoitteen takia vajausta jäi kuitenkin 134 asunnon verran.

 

Att:n tuotannon pitäisi asunto-ohjelman mukaan olla 43 prosenttia koko tuotannosta kaupungin maalla. Vuonna 2004 asuntotuotantotoimiston osuus jäi kuitenkin 25 prosenttiin.

 

Asuntotuotanto jäänee myöskin vuonna 2005 alle tavoitteen

 

Koko vuoden 2005 tuotannosta ei vielä voi olla tilastotietoja, mutta asunto-ohjelmarekisterissä on kaikki hankkeet ajoitettu, joten sen perusteella voidaan esittää melko luotettavia tietoja. Kokonaistuotannoksi arvioidaan 2 800 asuntoa, josta olisi kaupungin luovuttamalla maalla

1 900 asuntoa, yksityisellä maalla 850 asuntoa ja valtion maalla 50 asuntoa.

 

./.                   Seuraavassa taulukossa verrataan vuonna 2005 kaupungin maalla alkavaa asuntotuotantoa asunto-ohjelman tavoitteisiin. Taulukko on myös esityslistan tämän asian liitteenä 4.

 

Taulukko 3: Arvio asuntotuotantotavoitteiden toteutumisesta

kaupungin maalla vuonna 2005

 

Rakennuttaja/

Tuontato

 

Ato-tavoite

vuodessa

Tuotanto

2005

Erotus

Att/AV

 

630

510

- 120

 

Yks/AV

 

150

290

+ 140

 

Att/AAO, OV

 

300

127

- 173

 

Yks/AAO, OV

 

260

179

- 81

 

Att/OOH

 

100

47

- 53

 

Yks/OOH

 

550

148

- 402

 

Att/OO

 

100

155

+ 55

 

Yks/OO

 

510

404

- 106

 

Yhteensä

2 600

1 860

- 740

 

 

Vuonna 2005 jäätäneen 2 600 asunnon tuotantotavoitteesta kaupungin maalla jälkeen 740 asuntoa. Tuotanto jakaantui lisäksi edelleen melko epätasaisesti. Joillakin kohdin jäädään runsaasti jälkeen, mutta tavoite ylitetäänkin joissakin hallinta- ja rahoitusmuodoissa.

 

Kaupungin vuokra-asuntotuotannossa jäädään jälkeen 120 asuntoa, kun taas muiden ARA-vuokratuotanto ylittyy 140 asunnolla. Kysymyksessä on taaskin erityisasuntotuotanto, jossa asuntojen keskikoko on pieni. Vertailukelpoinen ylitysluku olisi n. 90 asuntoa.

 

Suurin erityisasuntojen kohde on S-Asunnot Oy:n 117 asunnon hanke Pohjois-Haagassa. Lisäksi on rakenteilla 82 vanhusten palveluasuntoa, 54 vammaisten asuntoa ja 37 nuorisoasuntoa.

 

Kaupungin vapaarahoitteisessa vuokra-asunto- ja asumisoikeustuotannossa on 173 asunnon vajaus. Syynä on edelleen se, että useita vapaarahoitteisia työsuhdeasuntohankkeita edelleen muutettiin omistusasunnoiksi kysynnän vähenemisen takia. Yksityisellä puolella tässä ”väliluokassa” tavoite alitettaneen 81 asunnolla. Kysymyksessä on vapaarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto – pääosin pienehköjä senioriasuntoja.

 

Kaupungin hitas-omistusasuntotuotannossa tavoite alitettaneen 53 asunnolla. Pahiten jäätäneen tavoitteesta edelleen jälkeen yksityisten rakennuttajien hitas-omistusasuntotuotannossa, jossa vajausta on peräti 402 asuntoa.

 

Vapaarahoitteisessa ilman hitas-ehtoja tapahtuvassa omistusasunto-tuotannossa asuntotuotantotoimisto ylittänee tavoitteen 55 asunnolla. Yksityisellä puolella tätä kovan rahan tuotantoa on melko paljon, mutta suuren tavoitteen takia vajausta jäänee kuitenkin 106 asunnon verran.

 

Asuntotuotantotoimiston tuotannon pitäisi asunto-ohjelman mukaan olla 43 prosenttia koko tuotannosta kaupungin maalla. Vuonna 2005 asuntotuotantotoimiston osuus näyttääkin tässä laskelmassa olevan tavoitteen mukainen tuotannon ollessa 839 asunnon ja 45 %:n tasolla.

 

Vuosien 2004 ja 2005 asuntotuotanto perustuu ennen nykyisen asunto-ohjelman 2004 - 2008 hyväksymistä tehtyihin varauspäätöksiin. Edellisen ohjelman tuotantotavoitteet olivat melko erilaiset. Esimerkiksi muiden kuin asuntotuotantotoimiston ARA-vuokra-asuntojen tavoite asunto-ohjelmassa 2001 - 2005 oli 500 asuntoa vuodessa, kun se nyt on vain150 asuntoa. Nykyisessä ohjelmassa on toisaalta hitas-asuntojen tuotantotavoite selvästi korkeampi kuin aiemmin. Uusien tavoitteiden vaikutus tulee näkyviin tuotantoluvuissa vasta tulevina vuosina. ”Iso laiva kääntyy hitaasti”.

 

Voimassa olevat varaukset kaupungin maalla

 

./.                   Liitteenä nro 5 olevassa taulukossa on lueteltu voimassa olleet aloittamattomat asuntotonttien varaukset ja varauksien saajat. Varauksista on vähennetty kohteet, joiden rakentaminen on alkanut tai arvioidaan alkavan vuonna 2005. Varauksiksi on luettu myös kaupungin myymät tontit, joita ei ollut vielä alettu rakentaa.

 

Varaukset eivät jakaannu aivan ohjelman mukaan

 

Varauksia on yhteensä 5 911 asuntoa vastaavasti. Näistä 1 683 on varattu ARA-vuokra-asunnoille, 792 asumisoikeusasunnoille ja vapaarahoitteisille vuokra-asunnoille, 1 364 hitas-omistusasunnoille ja 2 072 ilman hitas-ehtoja toteutettaville omistusasunnoille.

 

Jos nämä 5 911 asunnon varaukset jakaantuisivat täsmälleen asunto-ohjelman tuotantotavoitteiden suhteessa, jakauma olisi seuraava: 1 773, 1 270, 1 478 ja 1 389 asuntoa. Suurin alitus, n. 480 asuntoa, on asumisoikeusasunnoissa ja vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa on alitusta n. 90 asuntoa. Hitas-omistusasuntojen varausmäärä alittaa 110 asunnolla tavoitteen. Suuri tavoitteen ylitys, 680 asuntoa, on ilman hitas-ehtoja toteutettavissa omistusasunnoissa.

 

Asuntotuotantotoimistolla oli vähän tontteja vuokra-asuntotuotantoon

 

Asuntotuotantotoimiston osuus kaikista varauksista on 32 %, kun se asunto-ohjelman tavoitteissa on 43 %.

 

Asuntotuotantotoimistolla on 1 869 asunnon varaukset, joista 791 eli 42 % on varattu ARA-vuokratuotantoon, kun tavoite on 56 %. Omistusasuntojen tuotantoon asuntotuotantotoimistolla on yhteensä 810 asunnon varaukset eli 43 %, kun tavoite on 18 %. Ylitys perustuu alueellisiin tekijöihin. Lisäksi osa asuntotuotantotoimiston omistusasuntovarauksista Etelä-Hermannissa ei tule asuntotuotantotoimiston rakennutettavaksi, vaan tontit tullaan myymään muille. Asuntotuotantotoimisto vastaa nyt koko alueen kehittämisestä ja pysäköintiluolan rakennuttamisesta.

 

Muilla rakennuttajilla on suhteellisen vähän varauksia ja ne on suurelta osin

saatu kilpailuilla

 

Muilla ”perinteisillä” rakennuttajilla VVO:lla, YH:lla ja Satolla oli yhteensä suhteellisen vähän tontinvarauksia eli 820 asuntoa vastaavasti. VVO:lla on 437, YH:lla 268 ja Satolla 264 asunnon varaukset.

 

ARA-vuokratuotantoon oli näillä kolmella rakennuttajalla varauksia yhteensä 106 asuntoa varten. Kysymyksessä on kaksi tonttia Viikissä: toinen VVO:lla ja toinen YH:lla.

 

Hitas-omistustuotantoon oli näillä rakennuttajilla varauksia 463 asuntoa vastaavasti. VVO:lla on 316 hitas-asunnon kohteet – suurelta osin kilpailujen voittoina Arabianrannasta ja Viikistä.

 

Ilman hitas-ehtoja tapahtuvaan omistustuotantoon oli tontteja näillä rakennuttajilla yhtensä 300 asuntoa vastaavasti. Satolla oli 102 asuntoa Aurinkolahtisopimuksen perusteella sekä 40 asunnon koerakentamis-kohde Arabianrannassa. YH:lla oli 95 asunnon kohde, jonka se sai tarjouskilpailulla Herttoniemestä. Myös VVO:n kaikki 63 asuntoa on saatu kilpailuilla.

 

YH:lla on Rastilassa 100 asuntoa vastaava varaus ”asuntohotellille”, joka on kirjattu vapaarahoitteiseksi vuokra-asuntokohteeksi, mutta hanke voi toteutua myös omistusasuntoina.

 

Kilpailuihin on varattu runsaasti tontteja

 

Asuntotuotantotoimiston jälkeen ylivoimaisesti suurin määrä kohteita oli varattuna omistusasuntotuotannon tontinluovutuskilpailuja varten: yhteensä 618 asuntoa vastaavasti. Kilpailujen ratkaisemisen jälkeen nämä kohteet siirtyvät taulukossa kunkin kilpailun voittajan kohdalle.

 

Leppäsuolla tullaan järjestämään tarjouskilpailu vuoden 2006 alussa n. 240 asunnon tonteista. Viikistä on varattu n. 170 asunnon laatu-kilpailukohteet hitas-omistustuotannolle. Näistä kilpailuista yksi 60 asunnon kohde on meneillään. Myllypurossa on meneillään tontin-luovutuskilpailu n. 90 hitas-asunnon kohteesta. Lisäksi Viikin Kalastajanrannasta varattu 26 asuntoa vastaavat kolme pientalotonttia luovutettavaksi tarjouskilpailulla.

 

Urakoitsijoilla on varauksia kilpailujen perusteella

 

Rakennusliikkeistä on YIT:llä 269 asuntoa vastaavat varaukset Aurinkolahtisopimuksen ja etenkin tarjouskilpailujen perusteella. Skanskalla on 344 asunnon kohteet Aurinkolahtisopimuksen ja kilpailujen perusteella. Lisäksi Skanskalla on Hitsaajankadulla entisellä toimistotontilla kohde, johon tulee 101 omistusasuntoa sekä mahdollisesti 47 nuorisoasuntoa. Eiranrannan kilpailun perusteella on esisopimuksiin sidotut varaukset Tarkala Oy:lla, Apollo-rakenne Oy:llä, SRV Westerlund Oy:llä ja NCC:llä yhteensä n. 240 asunnon rakennuttamiseen. Hartelalla on Hitsaajankadulla 136 asunnon kohde entisellä toimistotontilla.

 

Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja tuotetaan senioreille

 

Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot luetaan asunto-ohjelman tavoitteissa samaan luokkaan kuin asumisoikeusasunnot. Taulukossa on yhteensä varauksia tässä luokassa 832 asuntoa varten. Nämä kaikki on varattu vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja varten, joten yhtään asumisoikeushanketta ei ole muilla kuin asuntotuotantotoimistolla. Pääosin nämä vapaarahoitteiset vuokra-asunnot on tarkoitettu ikääntyville.

 

Asumisoikeustuotantoon asuntotuotantotoimistolla on 268 asunnon varaukset. Varausehtojen mukaan kohteet voidaan toteuttaa myös osaomistusasuntoina, mikäli kaupunki aloittaa tämän tuotantomuodon.

 

Muiden kuin asuntotuotantotoimiston ARA-vuokra-asuntotuotannon varauksista

valtaosa on erityisasumista

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteen 5 taulukkoon on listattu myös ”erityisrakennuttajat”, joille on varattu tontteja etenkin valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Näitä varauksia erityisasumiseen oli yhteensä n. 790 asuntoa varten.

 

Tässä ryhmässä suurin varausmäärä on Hoasilla, jolla on 134 asunnon kohde Kumpulassa sekä 63 asunnon kohde Lauttasaaressa kilpailun perusteella. Nuorisosäätiöllä on 180 asunnon varaukset. S-Asunnot Oy:llä on 134 asunnon varaus Viikissä. Niemikotisäätiöllä on 74 asunnon varaukset mielenterveyskuntoutujien asunnoille. Helsinkimissiolla on Viikissä 45 vanhusten palveluasunnon varaus. Yhteensä 70 asunnon tontit on varattu kehitys- ym. vammaisten asunnoille. Pienistä opiskelija- ym. asuntohankkeista kolme näyttää jäävän toteutumatta, kuten esim. Sovinto ry:n hanke Laajasalossa. Näissä olisi ollut yhteensä 38 asuntoa.

 

Tonttien lisävaraustarve on 49 % suhteessa tavoitteisiin

 

./.                   Seuraavassa taulukossa on verrattu voimassa olevia tontinvarauksia asunto-ohjelman 2004 - 2008 tavoitteisiin. Taulukko on myös esityslistan tämän asian liitteenä 6.

 

Taulukon ensimmäisessä tavoitesarakkeessa on esitetty asunto-ohjelman 2004 - 2008 kokonaistavoite 13 000 asuntoa. Toisessa sarakkeessa on vuonna 2004 ja 2005 kaupungin maalla aloitettu tuotanto 3 712 asuntoa. Kolmannessa sarakkeessa on jäljelle jäävä tuotantotavoite vuosille 2006 - 2008. Seuravana ovat voimassa olevat 5 911 asunnon tontinvaraukset. Kun varaukset vähennetään tavoitteista, saadaan selville tonttien lisävaraustarve 4 611 asuntoa vastaavat tontit vuoden 2008 loppuun mennessä alkavalle asuntotuotannolle. Viimeisenä sarakkeena on tonttien lisävaraustarve ”puuteprosentteina”, jotka on siis laskettu vaakasuoraan suhteessa tavoitteeseen.

 

Miinusmerkkiset luvut tarkoittavat ylityksiä tavoitteisiin verrattuna. Vuosien 2006 - 2008 tavoite 9 390 sekä lisävaraustarve 4 611 asuntoa ovat plus-merkkisten lukujen summia. Joissakin rahoitus- ja hallintamuodoissa olevien ylitysten ei siis ole tässä tarkastelussa laskettu korvaavan muiden tavoitteiden vajausta. Käytännössä näin lienee kuitenkin usein hyvä tulkita, koska esim. omistustuotannossa on asunnon ostajan kannalta melko yhdentekevää kuka on asunnot rakennuttanut, kunhan niitä on tarjolla. Myöskin asunnottomuuden estämisen ja vähentämisen kannalta lienee sama kenen rakennuttamiin ARA-vuokra-asun­toihin asunnon tarpeessa oleva henkilö tai perhe pääsee asumaan. Jos ylitysten lasketaan korvaavan puutetta, olisi lisävaraustarve 3 377 asuntoa ja 36 %.

 

Taulukko 5: Tonttien lisävaraustarve suhteessa asunto-ohjelman

tavoitteisiin vuosille 2005 - 2008 (asuntoja)

 

Rakennutta-

Tavoite

Tuotanto

Tavoite

Aiempia

Lisävaraustarve

ja/Tuotanto

2004-2008

 

2004-2005

2006-2008

varauksia

asuntoja

%

Att/AV

3 150

729

2 421

791

1 630

67

 

Yks/AV

750

852

- 102

*)892

- 994

0

 

Att/AAO, OV

1 500

158

1 342

268

1 074

80

 

Yks/AAO, OV

1 300

552

748

524

224

30

 

Att/OOH

500

157

343

530

- 187

0

 

Yks/OOH

2 750

233

2 517

834

1 683

67

 

Att/OO

500

251

249

280

- 31

0

 

Yks/OO

2 550

780

1 770

1 792

- 22

0

 

Yhteensä

13 000

3 712

9 390

5 911

4 611

49

 

Att yhteensä

5 650

1 295

4 355

1 869

2 704

62

 

Yks yhteensä

7 350

2 417

5 035

4 042

1 907

38

 

 

*) Luku sisältää myös erityisasumisen 768 asunnon kohteet. Mikäli erityisasumisessa olisi sama asuntojen keskikoko kuin muussa asumisessa, olisi määrä n. 500 asuntoa ja ylitys vastaavasti pienempi.

 

Hitas-omistusasuntoja ja kaupungin vuokra-asuntoja tarvitaan paljon lisää

 

Taulukosta 5 voi tulla johtopäätökseen, että tavoitteet ja voimassa olevat varaukset ovat selvässä epäsuhteessa.

 

Suurin puute on yksityisestä hitas-omistusasuntotuotannosta, johon tarvittaisiin n. 1 680 asunnon kohteet lisää. Vajaus verrattuna tavoitteeseen on 67 %.

 

Yhtä suuri puute on myös kaupungin vuokra-asuntotuotannosta, johon tarvittaisiin lisää 1 630 asuntoa vastaavat tontit. Vajaus verrattuna tavoitteeseen on 67 %.

 

Valtion tukemaan kaupungin vuokra-asuntotuotantoon on vaikea löytää lisää kohteita alueellisen kolmanneksen rajan sekä muiden tavoitteiden takia. Hitas-omistusasuntotuotantoon olisi periaatteessa helpompi löytää kohteita, mutta rahoitussyistä useita muuten sopivia kohteita ehkä joudutaan myymään ilman hitas-ehtoja.

 

Kaupungin asumisoikeusasunto-, osaomistus-, ja vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon tarvittaisiin lisää n. 1 070 asuntoa. Vajausta on jopa 80 %. Yksityisellä puolella vajaus tässä ryhmässä on vain 224 asuntoa ja 30 %.

 

Yksityiseen vapaarahoitteiseen ilman hitas-ehtoja toteutettavaan omistusasuntotuotantoon ei tarvittaisi enää lisää kohteita.

 

Kaupungin omaan omistusasuntotuotantoon on jo nyt riittävästi kohteita. hitas-tuotantoon on kohteita jo yli tavoitteen 187 asuntoa ja ilman Hitas-ehtoja toteutettavassa tuotannossa tavoite myöskin ylitetään 31 asunnolla. Osa asuntotuotantotoimistolle nyt merkityistä Etelä-Hermannin kohteista tullaan kuitenkin myymään, kun asuntotuotantotoimisto on saanut rakennutettua alueelle pysäköintiluolan, joten tältä osin asuntotuotantotoimisto luvut tulevat pienenemään. Asunto-ohjel­mapäätöksen mukaan asuntotuotantotoimiston omistusasuntotuotannossa voidaan tavoitteet alueellisin perustein ylittää.

 

Erityisasumiseen on kertynyt paljon varauksia

 

Yksityisillä rakennuttajilla näyttäisi olevan valtion tukemia vuokra-asun­tohankkeita selvästi yli tavoitteen, kun varauksia on yhteensä n. 890 asuntoa vastaavasti. Tämä kuitenkin koostuu suurelta osin erityisasumisen hankkeista, jotka osuvat tälle jaksolle. Näitä hankkeita on taulukossa yhteensä n. 790 asuntoa vastaavasti.

 

Erityisasunnoissa on pieni keskikoko

 

Asunto-ohjelmassa ja tekstin taulukoissa on tavoitteet ja varausmäärät ilmoitettu asuntojen lukumäärinä. Erityisasumisessa asuntojen keskikoko on huomattavasti pienempi kuin normaalissa asuntotuotannossa. Erityisasumisessa asuntojen keskikooksi lasketaan 60 k-m2, mutta se voi käytännössä olla pienempikin. Erityisasumisen asuntojen suuri määrä on osittain vain laskennallista: näiden hankkeiden asuntojen keskikoko vaihtelee 32 – 53 k-m2, kun tavallisessa vuokra-asuntotuo­tannossa vuonna 2004 keskikoko oli 69 k-m2 ja muussa tuotannossa n. 85 k-m2. Nyt pyritään koko normaalissa asuntotuotannossa kerrostaloissakin 95 k-m2:n eli 75 h-m2 keskikokoon. Asuntojen lukumäärinä esitetyt tilastot antavat erityisasumisesta ylimitoitetun kuvan verrattuna niiden käyttämään kerrosalaan ja tontteihin. Kuten taulukon alla todetaan, vastaa n. 790 erityisasuntoa n. 500 tavallista asuntoa.

 

Erityisasumisen hankkeilla ehkäistään asunnottomuutta

 

Erityisasumisen hankkeet toteuttavat mm. vuosille 2002 - 2005 sovittua asunnottomuuden vähentämisohjelmaa, jonka mukaan pääkaupunkiseudulla asunnottomille järjestetään vuosittain lisää 1 000 uutta asuntoa. Tästä Helsingin osuus on 500 asuntoa vuodessa. Asunnottomuuden vähentämisohjelmaa on jatkettu vielä vuosille 2005 - 2007. Helsinki on tähän mennessä ylittänyt 2000 asunnon kokonaistavoitteensa, kun taas naapurikunnat ovat täyttäneet tavoitteistaan vain puolet. Asunto-ohjelman vain 150 ARA-vuokra-asunnon vuotuinen tavoite ei olisi mahdollistanut asunnottomuuden vähentämisohjelman toteuttamista.

 

On syytä panna merkille, että lähes kaikki palveluasuntohankkeet on sijoitettu yleisten rakennusten tonteille, joita ei olisi voitu ainakaan ilman asemakaavojen muutoksia käyttää normaaliin asumiseen. Nämä hankkeet onkin ehkä syytä lukea kaupungissa välttämättömiin palveluihin, eikä varsinaiseen asuntotuotantoon. Nyt ne kuitenkin ovat mukana näissä asuntoluvuissa.

 

Valtaosa muista erityisasumisen hankkeista, kuten opiskelija- ja nuorisoasunnot, sijoittuvat pääosin AKS-tonteille (asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelialueille), joille ei voida sijoittaa normaaleja asuntoja.

 

Erityisasumista ei ole syytä ainakaan kokonaan lukea ARA-tavoitteen piiriin

 

Näitä yhteensä n. 790 (tai 500) asunnon erityisasumisen hankkeita ei siis liene syytä ainakaan kokonaisuudessaan lukea asunto-ohjelman varsinaisen ARA-vuokra-asuntotavoitteen piiriin etenkin, kun tämä tavoite on nyt tarpeeseen nähden kovin pieni: vain 750 asuntoa eli 150 asuntoa vuodessa. Varauksia tavalliseen ARA-vuokra-asuntotuo­tantoon on yksityisillä rakennuttajilla vain 106 asunnon rakennuttamiseen.

 

Tämä erityisasuntojen suhteellisen runsas määrä ei siis juurikaan vähennä mahdollisuuksia muuhun asuntotuotantoon. Lautakunta ei näe erityisasumisen nykyistä määrää ongelmana varsinkaan, kun ohjelman tavoite on ilmeisen alimitoitettu. Ongelma on ennemminkin tavoitteita pienempi tuotantomäärä esim. kaupungin omassa vuokra-asuntotuo-tannossa ja hitas-tuotannossa.

 


Tarvittaisiin runsaasti lisävarauksia

 

Vuosina 2006 - 2008 aloitettavaan asuntorakentamiseen tarvittaisiin 4 600 asunnon lisävaraukset, josta 2 700 kaupungin omaan tuotantoon ja 1 900 muiden tuotantoon.

 

4 600 asuntoa merkitsee n. 440 000 kerrosneliötä ja lähes kahden vuoden tavoitteen mukaista asuntotuotantoa. Koska osa hankkeista on epävarmoja ja osa kohteista lykkääntyy, tulisi varauksia olla tavoitetta enemmän. Jo 20 %:n varmuusvara edellyttäisi n. 5 500 asuntoa vastaavien tonttien varaamista. Tämä merkitsisi 530 000 kerrosneliötä eli kaksi kertaa Arabianrannan suuruisen asuntotuotantokohteen toteuttamista kolmessa vuodessa. Näyttää selvältä, ettei tavoitteeseen voida päästä.

 

Varattavissa olevat tontit

 

./.                   Seuraavassa käydään läpi varattavissa olevat alueet ja tontit sekä tehdään esitys tonttien varaamisesta ja varauksen saajista. Karttoja varattavaksi esitettävistä tonteista on esityslistan tämän asian liitteenä 30.

 

Arabianrannan pohjoisosasta voidaan varata kuusi tonttia

 

Arabianrannan seuraavana olevien varausesitysten jälkeen kaikki kaupungin omistamat alueen pohjoisosan tontit on varattu, ja alueen toteutus voi lähteä kokonaisuudessaan käyntiin. Kaupunki panostaa nyt voimakkaasti taloudellisia resursseja alueen maaperän puhdistamiseen ja esirakentamiseen, joten myös asuntorakentaminen on syytä saada alueella käyntiin heti, kun se on mahdollista.

 

Tontinluovutuskilpailun perusteella varattaisiin kaksi tonttia

 

./.                   Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto on lähettänyt kiinteistöviraston tonttiosastolle esityslistan tämän asian liitteenä 7 olevan kirjeen, jossa esitetään kolmen tontin varaamista jo pidettyjen tontinluovutuskilpailujen perusteella hyvin menestyneiden ehdotusten tekijöille.

 

Viimeksi Arabianrannassa pidettiin tontilla 23124/20 (kaavan muutoksessa 23124/34) tontinluovutuskilpailu vapaarahoitteisesta erityisen korkeatasoisesta ilman hitas-ehtoja toteutettavasta omistusasuntotuotannosta. Kilpailu ratkaistiin kiinteistölautakunnassa 5.4.2005, ja sen voitti VVO Rakennuttaja Oy suunnittelijanaan QUAD-Arkkitehdit Oy.

 

Kilpailun arvosteluryhmän pöytäkirjan mukaan kilpailuehdotusten yleistaso oli poikkeuksellisen korkea. Ryhmä esittikin, että myös ehdotukset ”Helmilintu (1)” ja ”Kaislat” toteutettaisiin Arabianrannan tonteilla 23124/6 ja 10.

 

Ehdotus ”Kaislat” sopisi parhaiten tontille 23124/6 ja ehdotus ”Helmilintu (1)” tontille 23124/10.

 

Ehdotusten sovittamiseksi tonteille tarvittava asemakaavan muutos on jo vireillä. Siinä tonttien rajoja ja rakennusoikeuksia tarkistetaan. Tontin 23124/10 numero muuttuu numeroksi 23124/44 ja rakennusoikeutta nostetaan 2 400 k-m2:stä 3 600 k-m2:iin. Tontin numero 23124/6 muuttuu numeroksi 23124/38. Tontin rakennusoikeus on jo 3 600 k-m2.

 

Suunnitelmissa asuntojen lukumäärä on kummallakin tontilla vain 26 asunnon luokkaa, joten asuntojen keskikooksi tulee 138 k-m2.

 

Ehdotuksen ”Kaislat” tekijä oli Skanska Talonrakennus Oy arkkitehtinään Arkkitehtiryhmä A6 Oy.

 

Ehdotuksen ”Helmilintu (1)” tekijä oli Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto arkkitehtinaan Gert Wingårdh, arkkitehti SAR/MSA Ruotsista.

 

Lautakunnan mielestä kehittämisosaston ehdotukseen on tältä osin syytä suostua ja esittää tontteja varattavaksi kehittämisosaston esityksen mukaisesti. Näin voidaan hyödyntää useampia erittäin hyviä ehdotuksia ja säästytään uusien kaikille osapuolille kalliiksi tulevien kilpailujen järjestämiseltä.

 

Myös näissä varauksissa noudatetaan samoja ehtoja kuin voittaneen ehdotuksen kohdalla. Varauksen saaja sitoutuu toteuttamaan esittämänsä ehdotuksen mukaisen hankkeen kilpailuohjelman mukaisesti. Kaupunki myy tontit hintaan 700 euroa rakennusluvan mukaiselta asuntokerrosneliöltä. Kauppahintaa tarkistetaan kolmen prosentin vuotuisella korolla 1.9.2005 alkaen.

 

Kiinteistölautakunta tekee varauspäätöksen jälkeen erikseen esitykset tonttien myynneistä.

 

Kolmas Arabianrannan tontti tarjouskilpailuun

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston kirjeessä esitetään vielä, että tontti 23123/8 (kaavan muutoksessa 23124/39) varattaisiin 21.2.2003 ratkaistussa tontinluovutuskilpailussa varasijalle asetetulle korkeatasoiselle ehdotukselle ”Atnar Naibara”, jonka oli tehnyt Skanska Talonrakennus Oy arkkitehtinaan Arkkitehtitoimisto Bronow & Maunula. Tontin 23124/8 rakennusoikeus on 2 400 k-m2.

 

Lautakunta ei pidä perusteltuna tämän tontin varaamista enää näin pitkän ajan kuluttua kilpailusta. Mikäli edellä esitetyt varaukset tehdään, saisi sama urakoitsija yhtä aikaa kaksi tonttia Arabianrannasta, mitä ei voitane pitää hyvänä ratkaisuna.

 

Lautakunnan mielestä suunniteltu tontti 23123/39 on syytä esittää varattavaksi myytäväksi tarjouskilpailulla erityisen korkeatasoiseen omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja eniten tarjoavalle rakennuttajalle tai urakoitsijalle. Tarjouskilpailulla voidaan myös päivittää tietoja tonttien hintatasosta markkinoilla.

 

Kiinteistölautakunta voitaisiin oikeuttaa päättämään tontin 23124/39 tarjouskilpailun ohjelmasta.  Kilpailun tulosten saamisen jälkeen tehdään esitys sille toimielimelle, joka on oikeutettu tekemään tontin myynnistä päätöksen.

 

Kaksi tonttia asuntotuotantotoimistolle: vuokra- ja hitas-tuotantoa

 

Arabianrannan ”rantarivin” takana ovat vierekkäin tontit 23124/42 ja 43, joiden kummankin rakennusoikeus on 3 600 k-m2. Kohde on syytä varata yhdelle rakennuttajalle. Lautakunta pitää asuntotuotantotoimistoa sopivana rakennuttajana tähän kohteeseen. Tontille 23124/42 voitaisiin rakentaa kaupungin omaa vuokra-asuntotuotantoa ja tontille 23124/43 omistusasuntotuotantoa hitas-ehdoin. Näistä molemmista tuotantomuodoistahan on suurin puute.

 

Arabianrannassa ollaan tulorajoin toteutetussa vuokra-asunto-tuotan­nossa melko paljon alle kolmanneksen rajan. Tavoitteiden toteuttamisen kannalta molemmat tontit olisi syytä varata kaupungin vuokra-asuntotuotantoon, mutta niin ehkä muodostuisi suurehko vuokra-asun­tojen keskittymä.

 

Vuokra-asuntotuotanto voisi olla valtion tukemaa tai se voitaisiin toteuttaa myös ilman ARA:n rahoitusta, mikäli kaupunki aloittaa vuokra-asuntojen rakennuttamisen kaupungin omalla rahoituksella.

 

Suunnittelun laadun varmistamiseksi varausehtoihin on syytä sisällyttää suunnittelukilpailun järjestäminen, kuten asuntotuotantotoimiston kohteissa nykyisin tosin yleensäkin tehdään.

 

Sosiaalivirasto tarvitsee Arabianrannan alueelle 42-paikkaisen kortteli-päiväkodin. Parhaiten tällainen hanke on sijoitettavissa kaupungin vuokrataloon. Tontin 23124/42 varausehtoihin tulee siten sisällyttää ehto varautumisesta korttelipäiväkodin suunnitteluun ja rakentamiseen sosiaaliviraston ja tilakeskuksen kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

 

Tontteja 23124/42 ja 43 olisi siis syytä esittää varattavaksi asuntotuotantotoimikunnalle edellä mainittuihin rahoitus- ja hallintamuotoihin.

 

Tonttihakemus asuntoreformikilpailun perusteella

 

./.                   Att on lähettänyt liitteenä nro 8 olevan kirjeen, jossa esitetään kiinteistölautakunnalle, että se varaisi Arabianrannan tontin 23124/29 asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisen hitas-omistusasuntotuotannon rakennuttamiseen.

 

Helsingin kaupunki järjesti vuosina 1997 - 1998 asuntotuotantotoimikunnan aloitteesta kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun osana asuntoreformiprojektia. Teemana oli etsiä uusia ideoita 2000-luvun helsinkiläiseksi asunnoksi ja asuintaloksi. Kilpailulla pyrittiin kehittämään sekä kerrostaloa että kaupunkipientaloa. Tarkoituksena oli, että kilpailun perusteella voitaisiin toteuttaa parhaat ehdotukset.

 

Kilpailun jälkeen Herttoniemen alueelle toteutettiin jaetulle kolmannelle tilalle tullut ehdotus ”Dolce Vita” ja kilpailun voittajaehdotus ”Korttelitalo” on toteutumassa nyt Etelä-Hermanniin. Toiselle jaetulle kolmannelle sijalle tulleelle ehdotukselle ”Kahden kerroksen väkeä” ei ole vielä tähän mennessä löytynyt sopivaa toteutuspaikkaa.

 

Arabianrannan pohjoisosassa sijaitseva suunniteltu tontti 23124/29, 4 400 k-m2, soveltuisi erinomaisesti kilpailuehdotuksen ”Kahden kerroksen väkeä” toteuttamiseen. Ehdotuksessa ideana oli rakentaa kahden kerroksen korkuista puolivalmista tilaa ja asukkaat voisivat itse rakentaa asuntonsa omien tarpeidensa mukaisesti loppuun vaikka vaiheittain.

 

Erilaisia kerrostalon kehittämiseen tähtääviä vaatimuksia on viime aikoina esitetty runsaasti. Asuntotuotantotoimiston mielestä myös asuntoreformikilpailun kautta saatuja hyviä ehdotuksia tulisi viimeistään nyt hyödyntää.

 

Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat vaikuttaa mahdollisimman paljon asuntojensa ratkaisuun ja asukkaat voivat toteuttaa pääosan asuntojensa varustelusta itse.

 

Nyt asuntotuotantotoimisto siis esittää toisen jaetulle kolmannelle sijalle asetetun ehdotuksen ”Kahden kerroksen väkeä” toteuttamista Arabianrannan tontille 23124/29.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston Arabianrannan suunnitteluprojektin näkemyksen mukaan ehdotus soveltuu hyvin toteutettavaksi kyseiselle tontille.

 

Lautakunnan mielestä tontti 23124/29 olisi perusteltua esittää nyt varattavaksi asuntotuotantotoimikunnalle ilman hitas-ehtoja toteutettavaa omistusasuntojen rakennuttamista varten. Hitas-ehtoja olisi vaikea käyttää, koska asunnon hinnan määrittely olisi ylipäänsä kovin vaikeaa, ja mahdollisesti asukkaiden omatoimisesti rakennuttamien hyvinkin erikoisten ratkaisujen hinnoittelu olisi erityisen vaikeaa asuntojen jälleenmyynnin yhteydessä. Varausehtoihin on kuitenkin sisällytetty asukkaiden osallistumista koskevan ehdon lisäksi eräänlainen ”puoli” hitas-ehto, jonka mukaan asuntojen ensimmäiset myyntihinnat määräytyvät.

 

Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja vahvistamaan Arcada-koulutuskeskittymää

 

./.                   Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse ja OP-Eläkekassa ovat lähettäneet lautakunnalle liitteenä 9 olevan kirjeen, jossa esitetään tontin varaamista Arabianrannan korttelista nro 23103 vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten. Kortteli rajoittuu ruotsinkielisiin ammattikorkeakoulujen ja opiskelija-asuntojen kiinteistöihin. Hanke muodostaisi osan tätä ruotsinkielistä koulutus- ja kulttuurimiljöötä.

 

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse on toiminut 50 vuotta ja omistaa mm. 246 arava-asuntoa Kannelmäessä ja Vuosaaressa. Säätiön tarkoituksena on ”toimia ilman voittoa tai välitöntä hyötyä parempien asumisolosuhteiden aikaansaamiseksi Helsingin ruotsinkieliselle väestölle”. Kohteeseen nähtävästi tulisi asumaan mm. Arcadan ja Praktikumin opettajia.

 

Lautakunnan mielestä tontin varaaminen hakijoille on perusteltua etenkin, koska vapaarahoitteisesta vuokra-asuntotuotannosta on vielä jonkin verran puutetta suhteessa tavoitteeseen.

 

Tontin 23103/1 rakennusoikeus on 12 200 k-m2, joten sille voisi rakentaa 128 asuntoa, mikäli niiden keskikoko olisi 95 k-m2. Vapaarahoitteisessa vuokra-asuntotuotannossa tuo keskikoko voi olla liian suuri asukkaiden tarpeisiin ja mahdollisuuksiin verrattuna. Pienempi keskikoko lienee hyväksyttävissä, mikäli suunnitelma laaditaan niin, että asunnot on myöhemmin aidosti mahdollista yhdistää. Taulukossa ja laskelmissa on kohteen asuntojen määränä käytetty 160.

 

Arabianrannassa kaikilla tonteilla on järjestetty tontinluovutuskilpailu tai arkkitehtuurikilpailu suunnittelijan valinnasta. Myös tämän tontin varausehtoihin on syytä sisällyttää ehto suunnittelukilpailun järjestämisestä yhteistyössä kaupungin kanssa.

 

Pohjois-Haagasta isoja perheasuntoja sekä asuntoja ikääntyville

 

Haagaan on laadittu asemakaavan muutos, jonka mukaan Haagaa voidaan täydentää muutamilla tonttiryhmillä. Alueelta on jo varattu tontit Nuorisosäätiölle ja S-Asunnot Oy:lle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen sekä kolmen tontin ryhmä vanhusten asumiselle ja palveluille. Vanhusten- ja nuorisoasunnot ovat jo valmistuneet ja S‑Asun­tojen hankkeen rakentaminen on aloitettu.

 

Alueen esirakentamistyöt ovat siinä vaiheessa, että alueen pohjoisosan neljä tonttia 29108/2 - 5 voidaan varata nyt. Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 10 050 k-m2, josta asumista tulee olla vähintään 7 700 k‑m2 ja palvelu-, myymälä- ym. tilaa enintään 2 350 k-m2.

 

Alueen eteläosan tonttien rakentaminen edellyttää meneillään olevan esirakentamisen valmistumista. Tontit ovat rakentamiskelpoisia vuonna 2008.

 

Tonttien 29108/2 ja 3 alueella toimii nyt huoltoasema, jonka määräaikainen vuokrasopimus sanotaan irti niin, että huoltoaseman maaperä ehditään kunnostaa ennen talorakentamisen aloittamista. Huoltoaseman palvelujen jatkuminen alueella mahdollisimman pitkään on toisaalta toivottavaa. Huoltoasema voinee toimia ainakin vuoden 2006 kesän ja ehkä vuoden loppuun asti.

 

./.                   Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry yhdessä YH-Suomi Oy:n kanssa on hakenut liitteenä 10 olevalla kirjeellä tonttia 29108/4 vanhusten palveluasuntojen rakennuttamista varten.

 

./.                   Sosiaalivirasto on antanut hakemuksesta liitteenä 11 olevan kielteisen lausunnon.

 

Alueella on jo nyt niin paljon erityisasumisen kohteita, ettei uutta suurehkoa kohdetta ole syytä varata. Alueella olisi kaavoittajan ja asukas-järjestöjen käsityksen mukaan tarvetta kohtuuhintaisista suurista perheasunnoista, koska alueen vanha asuntokanta on pienasuntovaltaista.

 

Tontit olisi siis perusteltua ensi sijassa varata omistusasuntotuotantoon hitas-ehdoin, koska tästä hallintamuodosta puuttuu tavoitteeseen verrattuna runsaasti varauksia.

 

./.                   YH Suomi Oy on nyt lähettänyt liitteenä 12 olevan uuden kirjeen, jossa esitetään tonttien 29108/2 - 5 varaamista eri sukupolvet yhdistävän korttelin toteuttamiseen. Tonteille suunniteltaisiin asuntoja eri elämänvaiheissa oleville tarvitsijoille, suuria rivi- ja kerrostaloasuntoja lapsiperheille, pienempiä kerrostaloasuntoja yksinäisille ja ikääntyville.

 

Asukkailla olisi niin halutessaan mahdollisuus hyödyntää viereisen Leevin palvelutalon palvelutarjontaa. Yhteistyökumppanina ja ikäihmisten vuokra-asuntojen omistajana olisi Länsi-Helsingin lähimmäis-palvelu Leevi ry.

 

Lautakunnan mielestä esitetty kompromissiratkaisu, jossa saadaan asuntoja ikääntyville sekä perheasuntoja, olisi ehkä tässä tapauksessa käyttökelpoinen. Varaus tulisi kuitenkin rajata kerrostalotontteihin 29108/2 - 4, joissa samanlaisina toistuvien rakennusmassojen toteuttaminen yhden rakennuttajan toimesta olisi rationaalista. Esim. neljännes asuntokerrosalasta voitaisiin suunnitella erityisesti ikääntyviä varten. Muiden asuntojen tulisi olla suuria perheasuntoja. Kohteeseen pyritään sisällyttämään vähintään 400 m2 myymälätiloja.

 

Pääosa ikääntyville tarkoitetuista asunnoista olisi ehkä syytä olla omistusasuntoja. Alueella on runsaasti ikääntyviä ihmisiä, jotka haluaisivat muuttaa heille paremmin sopiviin asuntoihin lähelle palveluja. Samalla alueelta vapautuisi asuntoja esim. lapsiperheille.

 

Suunnittelun laadun varmistamiseksi tonttien 29108/2 - 4 varausehtoihin on syytä sisällyttää pääsuunnittelijan valinta arkkitehtuurikutsukilpailulla yhteistyössä kaupungin kanssa.

 

Tontinluovutuskilpailu rivitalotontista

 

Rivitalotontti 29108/5, jonka rakennusoikeus on 2 000 k-m2, olisi myöskin syytä varata vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-ehdoin. Tontille voitaisiin järjestää tontinluovutuskilpailu, jonka ohjelmassa määriteltäisiin hintapuite eli asuntojen keskimääräinen myyntihinta, ja tontti vuokrattaisiin korkealaatuisimman suunnitelman esittäjälle.

 

Kiinteistölautakunta tulisi siis oikeuttaa järjestämään tontinluovutuskilpailu tontilla 29108/5, päättämään kilpailuohjelmasta sekä tekemään kilpailun perusteella ratkaisu tontin rakennuttajasta.

 

Viikinmäen länsiosan rakentaminen voi alkaa

 

Viikinmäen länsiosan asemakaava on Harjannetien länsipuoliselta osaltaan lainvoimainen. Alueen asuntorakentamisen edellytyksenä on ampumatoiminnan lopettaminen, maaperän puhdistaminen, kunnallis-tekniikan rakentaminen ja liikennemelun torjunta. Kunnallistekniikan suunnittelu on käynnissä, ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2006. Valtio on varannut infra-avustusta alueen katujen ja puistojen rakentamiseen vuosille 2005 - 2009 yhteensä 2,0 milj. euroa, joka on n. 20 % kokonaiskustannuksista.

 

Alue on yhtä kerrostalotonttia lukuun ottamatta kaupungin omistuksessa, joten tontit voidaan varata. Tässä vaiheessa lienee syytä varata vuoteen 2008 mennessä aloitettavissa olevat tontit ja varata muut tontit myöhemmin.

 

./.                   Liitteenä 13 on Viikin aluerakentamisprojektin laatimat kartat aloituskorttelien tontinluovutusperiaatteista sekä kartta ja taulukko tonttien alustavasta hallintamuotojakaumasta.

 

Kartassa ja taulukossa painotetaan voimakkaasti vapaarahoitteista ilman hitas-ehtoja tapahtuvaa omistusasuntotuotantoa, ja tarkoitus on järjestää useita tontinluovutuskilpailuja. Varauksissa on jo nyt tavoitetta vastaavasti vapaarahoitteista ilman hitas-ehtoja tapahtuvaa omistusasuntotuotantoa, kun taas hitas-asunnoista on puutetta.

 

Asunto-ohjelmapäätöksen mukaan ohjelman tavoitteista voidaan kuitenkin poiketa silloin, kun tuotannon alueellisen rakenteen muuttamiseen painottamalla sääntelemättömiä omistusasuntoja on erityiset perusteet. Tässä kohteessa ehkä voidaan katsoa olevan erityiset perusteet poikkeamiseen.

 

Kolme kerrostalotonttia yhdessä valtion tontin kanssa suunnittelukilpailuun

 

Alueen eteläosassa on muuta aluetta melulta suojelemassa kerrostalojen vyöhyke. Tonteista kolme on kaupungin omistuksessa ja yksi valtion Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. Tonteilla on yhteinen pysäköintilaitos. Valtio luovuttanee tonttinsa tarjousten perusteella vapaa-rahoitteiseen asuntotuotantoon.

 

Senaatti-kiinteistöjen kanssa on alustavasti sovittu, että tonttien suunnittelijan valinnassa voidaan järjestää yhteinen suunnittelu- ja tarjous-kilpailu.

 

Kaupungin tonttien osalta sopiva rakennuttaja olisi asuntotuotantotoimisto, jolla on laaja kokemus näiden suunnittelu- ja tarjouskilpailujen järjestämisestä. Kilpailu voitaisiin järjestää keväällä 2006.

 

Projektin kartassa ja taulukossa kaupungin tonteista kahdelle rakennettaisiin omistusasuntotuotantoa hitas-ehdoin ja yhdelle asumis-oikeus­asuntoja.

 

Lautakunnan mielestä olisi kuitenkin perusteltua rakennuttaa ainakin yhdelle tontille vuokra-asuntoja, koska näistä on suurin puute.

 

./.                   Att on lähettänyt lautakunnalle liitteenä 22 olevan kirjeen, jossa esitetään, että Lahdentien toiselta puolelta Viikin Kalastajanrannan alueelta ARA-vuokra- ja asumisoikeustuotantoon varatut kaksi kerrostalotonttia toteutettaisiin vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona. Syynä ovat liian korkeiksi arvioidut kustannukset, mikä johtuu mm. pysäköinnin sijoittamisesta asemakaavan mukaan kellariin talojen ja pihojen alle. Näitä muutoksia korvaamaan tarvittaisiin siis muita kohteita.

 

Viikinmäen länsiosan kerrostalotonteilla pysäköinti on erillisessä pysäköintilaitoksessa, joten kustannukset ehkä ovat vuokra-asuntotuotan­nossa hyväksyttävissä olevaa tasoa.

 

Tontin 36110/10 rakennusoikeus on 3 500 k-m2. Se voitaisiin varata asuntotuotantotoimistolle vuokra-asuntojen rakennuttamista varten. asuntotuotantotoimiston ratkaistavaksi jää onko tuotanto valtion tukemaa vai muutoin rahoitettua.

 

Tontti 36110/12 on valtion omistuksessa, ja sen rakennusoikeus on 3 800 k-m2.

 

Tontin 36111/1 rakennusoikeus on 5 200 k-m2. Se voitaisiin esittää varattavaksi asuntotuotantotoimistolle vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-ehdoin.

 

Tontin 36111/2 rakennusoikeus on 2 900 k-m2. Se voitaisiin myöskin esittää varattavaksi asuntotuotantotoimistolle vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-ehdoin. Viikin toteutusprojektin kartoissa ja taulukossa kohde on merkitty asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen, mutta lautakunta pitää tarkoituksenmukaisempana painottaa hitas-tuotantoa, koska siitä on suurempi puute, ja omistusasunnot lienevät kysytympiä kuin asumisoikeusasunnot.

 

Tontinluovutuskilpailu kivirakenteisten kaupunkipientalojen kehittämisestä

 

Alueen keskiosaan kortteleihin nro 36114, 36115 ja 36116 on suunniteltu yhteistyössä ympäristöministeriön ja Rakennusteollisuus ry:n kanssa kehittämishanketta, jossa teemana olisi tiivis ja matala asuntoalue sekä kivirakentaminen. Tarve tällaiseen hankkeeseen on syntynyt puurakentamisen voimakkaan edistämisen vastapainoksi.

 

Tarkoitus on järjestää tontinluovutuskilpailu, jonka tulosten perusteella tontit myytäisiin korkeatasoisimpien ehdotusten ja suunnitelmien esittäjille. Kohde voitaneen lukea erityisen korkeatasoiseen asuntotuotantoon asunto-ohjelman tavoitteen mukaisesti.

 

Kyseessä olevien viiden tontin rakennusoikeus on yhteensä 9 680 k‑m2. Kilpailun tuloksena voidaan tontit varata usealle osallistujalle tai useampia tontteja samalle osallistujalle. Mikäli kilpailussa saadaan useita korkeatasoisia ja toteutuskelpoisia ehdotuksia, voitaisiin tulosten perusteella myydä tontteja mahdollisesti myös kortteleista nro 36117 ja 36118.

 

Jos edellä mainittujen korttelien tontit varataan tontinluovutuskilpailua varten, voitaneen kiinteistölautakunta oikeuttaa tekemään kilpailusta mahdollisesti tarvittava sopimus ympäristöministeriön ja Rakennusteollisuus ry:n kanssa, hyväksymään kilpailuohjelma sekä ratkaisemaan kilpailun tulos. Kilpailuohjelmassa määritellään tonttien myyntihinta ym. myyntiehdot. Tältä osin päätös tulee tehdä siinä toimielimessä, joka on oikeutettu tekemään euromäärältään kyseisen päätöksen. Kilpailu voitaisiin järjestää keväällä 2006.

 

Kaksi tontinluovutuskilpailua erityisen korkealaatuiseen omistusasuntotuotantoon

 

Toteutusprojektin kartoissa ja taulukossa korttelien nro 36112 ja 36113 tontit esitetään myytäväksi tontinluovutuskilpailun perusteella omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja kuten myös korttelin nro 36110 tontit nro 1, 9 ja 13.

 

Tonttien 36113/1 ja 36112/1 rakennusoikeus on yhteensä 6 900 k-m2 ja tonttien 36110/1, 9 ja 13 rakennusoikeus on yhteensä 6 100 k-m2.

 

Tontit esitetään varattavaksi luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla ilman hitas-ehtoja. Kohteet voitaneen myöskin lukea erityisen korkea-tasoiseen asuntotuotantoon. Kiinteistölautakunta tulisi oikeuttaa päättämään kilpailuohjelmasta sekä valitsemaan kilpailun perusteella tonttien ostajan. Kilpailuohjelmassa määritellään tonttien myyntihinta ym. myyntiehdot. Tältä osin päätös tulee tehdä siinä toimielimessä, joka on oikeutettu tekemään kyseisen päätöksen. Ensimmäinen kilpailu voitaisiin järjestää syksyllä 2006 ja toinen keväällä 2007.

 

Omakotitontit luovutettaisiin tarjousmenettelyllä

 

Alueen länsilaidassa Vantaanjoen puolella on seitsemän omakotitonttia 36110/2 - 8, joiden kunkin rakennusoikeus on 180 k-m2 eli yhteensä 1 260 k-m2. Tontit ovat rinteessä, joten myös kellarikerroksen hyödyntäminen on mahdollista.

 

Nämä omakotitontit on syytä varata myytäväksi tarjousmenettelyllä eniten tarjoaville. Myöskin nämä tontit voitaneen lukea erityisen korkeatasoiseen asuntotuotantoon. Tarjousten tekoaika voisi olla vuoden 2007 keväällä.

 

Tontti vanhusten palvelutalolle Tapaninvainiosta

 

./.                   Koillis-Helsingin Lähimmäistyö Milja ry ja YH-Suomi Oy hakevat liitteenä 14 olevalla kirjeellään Tapaninvainion tontin 39049/2 varaamista ikäihmisten palvelutalon rakentamista varten.

 

Tontin pinta-ala on 6 804 m2 ja rakennusoikeus 5 103 k-m2. Asema-kaavan mukaan tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta, ja siltä on purettu päiväkoti. Tontin asemakaava on varsin vanha ja sallii suuren rakennusoikeuden ja rakennuksille jopa 14 metrin korkeuden. Suunnittelussa tulee ympäristö ottaa huomioon eikä ehkä ole syytä käyttää aivan koko rakennusoikeutta ja sallittua rakennusten korkeutta.

 

Äskettäin valmistuneen kaupunkisuunnitteluviraston Y-tonttiselvityksen mukaan tontti odottaa sopivaa hanketta eikä sitä raportissa esitetä muutettavaksi tavalliseen asuntotuotantoon sopivaksi.

 

./.                   Sosiaalivirasto on antanut hakemuksesta liitteenä 15 olevan kielteisen lausunnon. Sosiaalivirastolla on mahdollisesti lasten sijaishuoltotoiminnoille tarpeita, jotka voisivat sopia tontille. Tarve on tontin rakennusoikeuteen verrattuna kuitenkin pieni, ehkä 500 – 600 k-m2, joten se tarvitsee tontista vain pienen osan.

 

Vanhusten palveluasunnoille tontille voitaisiin saada rakennuslupa. Jos tontille rakennettaisiin vanhusten palvelutalo, niin siihen voitaisiin hyvin sijoittaa myös sosiaalitoimen tarvitsemat tilat.

 

Hakijan ilmoituksen mukaan vanhusten palveluasunnoista on tällä alueella kova kysyntä. Hakija ei tarvitse rahoitusta kaupungilta eikä kohteeseen suunnitella vanhuksille tarkoitettuja kaupungin ostopalveluita.

 

Vaikka sosiaalivirasto on antanut hakemuksesta kielteisen lausunnon, olisi tontin varaaminen vanhusten palvelutalolle lautakunnan mielestä tässä tapauksessa perusteltua. Lähiseudulla asuu omakoti- ja rivitaloissa paljon ikääntyviä ihmisiä, jotka haluaisivat muuttaa palvelu- tai senioritaloon samalle alueelle. Näin myös vapautuisi pientalo-asuntoja lapsiperheille. Kohteen asunnoista pääosa voisi olla omistusasuntoja, mutta osa voisi olla myös vuokra-asuntoja.

 

./.                   Liitteessä 29 käydään läpi mm. kahdeksan vanhusten ja senioritalojen varaushakemusta. Näille hankkeille ei olla esittämässä varausta. Syy on yleensä kaavojen keskeneräisyys. Tämä Tapaninvainion tontti on ainoa, jolle esitetään varausta pelkästään ikääntyville.

 

Lautakunnan mielestä tontti 39049/2 on syytä esittää varattavaksi Koillis-Helsingin Lähimmäistyö Milja ry:lle ja YH-Suomi Oy:lle ikääntyville tarkoitettujen omistus- ja vuokra-asuntojen sekä palvelutilojen rakennuttamista varten.

 

Jäljempänä olevissa taulukoissa hanke on luettu vapaarahoitteisiin omistusasuntoihin, jotka toteutetaan hitas-ehdoin. Tontille tulee siis perustaa asunto-osakeyhtiö, jossa Koillis-Helsingin Lähimmäistyö Milja ry omistaisi palvelutilojen ja vuokrattaviksi tarkoitettujen asuntojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Asuntojen keskikoossa ei tarvinne noudattaa 75 h-m2:n keskikokotavoitetta, koska kysymys on vanhusten palvelu-asunnoista. Suunnittelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon asuntojen mahdollinen myöhempi yhdistämismahdollisuus.

 

Varasehtoihin ei liene syytä sisällyttää sosiaaliviraston kanssa aiemmin vanhusten palvelutaloille sovittua asukkaiden 65 vuoden ikärajaa. Mainittu ehto poistettiin Arabianrannan vastaavanlaisen ikääntyvien hitas-kohteen ”Loppukirin” varausehdoista. Syynä oli mm. se, että yhtiöön haluttiin myös nuorempia asukkaita yhtiön hallinnon ja naapuriavun takia. Yhtiön asuntojen hintoihin ja vastikkeisiin tullaan sisällyttämään palvelutilojen ja palvelujen kustannuksia, joten on epätodennäköistä, että yhtiöstä hankkisi asunnon sellainen, joka ei näitä palveluja hyödynnä. Muutoinkin asiaa on järkevämpää säädellä esim. yhtiöjärjestyksen ehdoin kuin tontin varaus- ja vuokraehdoin.

 

Omakotitonttien ryhmärakentamista Suutarilassa

 

Suutarilassa Kehä III:n tuntumassa kaupungin omistuksessa kortteleissa nro 40046, 40048, 40220 ja 40221 on 18 omakotitonttia, joiden kunkin rakennusoikeus on 160 k-m2, sekä yksi rivitalotontti, jonka rakennusoikeus on 338 k-m2. Viimeksi mainittu tontti voitaneen jakaa kahtia, jolloin tonteille voidaan rakentaa yhteensä 20 omakotitaloa ja niiden rakennusoikeus on yhteensä 3 218 k-m2.

 

Tonteista 16 on kooltaan vain 400 m2, eikä rakennuksien yhdelle sivulle saa sijoittaa asuinhuoneiden pääikkunoita. Useimmat talopaketit eivät siis sovellu näille tonteille, joten kiinteistöviraston tonttiosasto on käynnistänyt viitesuunnitelman laatimisen tonteille.

 

Suunnitelmalla pyritään varmistamaan syntyvän ympäristön laatu, selvittämään tonteille soveltuvat taloratkaisut ja määrittelemään sopiva yhtenäisyyden ja monimuotoisuuden suhde. Viitesuunnitelmassa pyritään myös hakemaan ratkaisuja, joiden toteutuskustannukset olisivat edullisia.

 

Alueen halki kulkee nyt entisen valtaojan uoma, ja tontteja joudutaan muutoinkin täyttämään melko paljon. Maaperä on savea ja tontit joudutaan esirakentamaan täyttöjen aiheuttamien kohtuuttomien painumien estämiseksi. Talot joudutaan perustamaan paaluille.

 

Esirakentamis- ja muut maanrakennustyöt, paalutukset, kunnallis-tekniikan liittymien tekeminen sekä talojen perustuksien rakentaminen olisi edullisinta tehdä samanaikaisesti, joten tonteille esitetään ratkaisua, jossa tontit rakennettaisiin omatoimisena ryhmärakentamisena rakennuttajakonsulttia käyttäen.

 

Maaperä- ym. syiden lisäksi ratkaisuun vaikutti myös se, että näiden tonttien ei sijainniltaan ja ympäristöltään arvioitu olevan halutuimpia hartiapankkitontteja; tontithan sijaitsevat aivan Kehä-III:n risteyksen vieressä. Meluaita ja uusi risteys muutoinkin on kuitenkin saatu äskettäin valmiiksi.

 

Rakennuttajakonsultin tehtävänä olisi suunnittelun ja rakentamisen organisointi, hankkeen markkinointi ja tonttien vuokralaisten etsiminen, urakkakilpailujen järjestäminen eri rakennusvaiheista kuten esirakentamisesta, paalutuksesta, perustusten tekemisestä sekä talopakettien toimituksesta jne.

 

Rakennuttajakonsultti saisi tehtäviensä suorittamisesta etukäteen sovitun kiinteän tai kokonaiskustannuksiin sidotun korvauksen. Sidonta kustannuksiin voitaisiin tehdä esim. niin, että mikäli kustannusarvio alitetaan, saisi konsultti lisäkorvauksen, ja mikäli se ylitetään, vähennettäisiin konsultin korvausta.

 

Tonttien vuokralaiset ovat tässä mallissa kaikkien suunnittelu- ja rakennustoimenpiteiden tilaajia ja laskujen maksajia. He siis saavat talonsa urakkakilpailujen ja rakennuttajakonsultin palkkion mukaisella hinnalla. Näin organisoituna saavutettaneen hintasäästöjä verrattuna tuottajamuotoiseen rakentamiseen sekä todennäköisesti myös verrattuna tonttien rakentamiseen omatoimisesti erikseen. Tällainen toteutustapa sopii erityisesti perheille, jotka eivät halua tai voi ryhtyä varsi-naisiksi omatoimisiksi rakentajiksi tai rakennuttajiksi.

 

Varsinaiseen omatoimiseen rakentamiseen lienee mahdollista tarjota muilta alueilta keväällä 2006 lisäksi n. 65 omakotitonttia.

 

Rakennuttajakonsultin valinnasta on syytä järjestää kilpailu

 

./.                   Conect Oy on liitteenä 16 olevalla kirjeellään esittänyt tontin varaamista ryhmärakentamismallilla toteutettavaa koepientalorakentamista varten.

 

Conect Oy:n esittämä malli vastaa pitkälle edellä kuvattua menettelyä, ja yrityksellä on hyviä referenssejä toteutetuista ja meneillään olevista hankkeista naapurikunnissa.

 

Lautakunnan mielestä rakennuttajakonsultin valinnasta tulisi kuitenkin järjestää kilpailu, johon myös Conect Oy on syytä kutsua.

 

Att toimi melko pitkälle vastaavassa rakennuttajakonsultin roolissa Malminkartanon 20 kaupunkipientalon rakennuttamisessa. Todennäköisesti myös muita päteviä ehdokkaita on löydettävissä.

 

Kilpailussa ei ole syytä painottaa vain halpaa hintaa, vaan enemmänkin tarjotun palvelun laatua. Lähtömateriaaliksi kilpailuun voidaan antaa tonteille laadittava viitesuunnitelma. Mahdollisesti kilpailussa voitaisiin pyytää kilpailuun kutsuttavilta myös kustannusarvio hankkeesta.

 

Suutarilan tontit 40046/4 - 6, 40048/10 - 16, 40220/1 - 4 ja 40221/1 - 5 on siis syytä varata omatoimista ryhmärakentamista varten siten, että rakennuttaminen organisoidaan rakennuttajakonsulttia käyttäen. Kohde luettaneen ilman hitas-ehtoja toteutettaviin omistusasuntoihin, vaikka omakotitonteilla onkin rakennusten ja vuokrasopimuksen luovutushintaa säätelevä oma ehtonsa.

 

Herttoniemen Hitsaajankadulta tontti nuorisoasunnoille

 

Herttoniemen Hitsaajankadun alueelle on laadittu asemakaavan muutos, jossa mm. tontti 43011/27 muutetaan toimitilarakentamisesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontin rakennusoikeus on 4 650 k‑m2 asuntoja ja 520 k-m2 monikäyttötilaa. Kaavan mukaan tontille voidaan sijoittaa pihatason alapuolelle myös naapuritonttien autopaikkoja.

 

./.                   Nuorisosäätiö on lähettänyt lautakunnalle liitteenä 17 olevan kirjeen, jossa esitetään, että tontti varattaisiin valtion tukemien nuorille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten.

 

Lautakunnan mielestä tontti on perusteltua varata Nuorisosäätiölle valtion tukemien nuorille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakentamista varten, koska työssä käyvien nuorten on varsin vaikea saada Helsingistä kohtuuhintaista ja -laatuista vuokra-asuntoa ja toisaalta yrityksillä ja myös julkisilla organisaatioilla alkaa olla vaikeuksia saada työvoimaa ja sille asuntoja. Nuorisosäätiö on mm. voinut tarjota asuntoja Helsinkiin tuleville nuorille poliiseille. Lautakunta pitää varausta perusteltuna huolimatta siitä, että yksityisellä puolella säädeltyjen vuokra-asuntojen sinänsä tosin alhainen tavoite jo ylittyy paljon.

 

Arkkitehtitoimisto Sarc Oy, arkkitehti Jan Söderlund, on laatinut säätiön toimesta tontille alustavat luonnospiirustukset sekä kaupunkikuvallisen tutkimuksen. Itäväylän ja Hitsaajankadun aiheuttaman meluhaitan takia rakennetaan talon koko julkisivulle luhtikäytävä.

 

./.                   Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on lähettänyt tonttiosastolle liitteenä 18 olevan kirjeen, jossa kiinnitetään huomiota rakennuksen sijaintiin erittäin näkyvällä paikalla ja todetaan sen olevan keulakuva Herttoniemenrantaan saavuttaessa. Asemakaavaosasto katsoo, että kaupunkikuvalliset näkökohdat tulisi ottaa huomioon tontin vuokrasopimusehtoja laadittaessa.

 

Varausehtoihin voitaneen sisällyttää ehto, että varauksen saajan tulee suunnittelussa noudattaa Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:n 1.9.2005 laatimia julkisivusuunnitelmia tai vähintään niiden mukaista laatutasoa.

 

./.                   Naapuritontilla 43017/1 (Suolakivenkatu 1) olevan rakennuksen omistaja Rautaruukki Oyj on lähettänyt liitteenä 19 olevan kirjeen, jossa pyydetään huomiomaan naapuritontteja varattaessa yhtiön tontin 50 - 100 lisäautopaikan tarve. Yrityksellä on valmius osallistua pysäköintipaikkojen toteutukseen yhdessä tulevien tontinomistajien kanssa. Ainoa kysymykseen tuleva tontti, jolle lisäpaikkoja voitaisiin sijoittaa, on nyt puheena oleva tontti 43011/27.

 

Luonnospiirustuksissa talon kellareihin on suunniteltu n. 90 auto-paikkaa. Nuorisoasuntojen oma asemakaavan mukainen autopaikka-tarve on 27 autopaikkaa, joten suunnitelman mukaan naapuritontille voitaisiin luovuttaa n. 60 autopaikkaa. Varausehtoihin esitetään sisällytettävän ehto tontinvaraajan velvollisuudesta sopia autopaikkoja koskevista yhteisjärjestelyistä.

 

Autopaikkoja voidaan tontin alle sijoittaa vain nyt suunniteltu määrä, vaikka rakennetaankin kaksi kellarikerrosta. Kun tontille sijoitetaan erityisasumista, jonka autopaikkatarve on normaalia pienempi, voidaan naapuritontille luovuttaa enemmän autopaikkoja. Naapuritontin autopaikkatarpeen helpottaminen on yrityksen toiminnan kannalta tärkeää.

 

Pitäjänmäestä tontinvaraus hankkeen kehittelyä varten

 

Pitäjänmäessä oleva vuonna 1974 vahvistetun asemakaavan mukainen tontti 46117/14 muodostuu vanhoista tonteista nro 1 - 3. Tontin nro14 suunniteltu rakennusoikeus on 3 600 k-m2. Asemakaava ei ole kuitenkaan toteutunut, koska tontit oli rakennettu ja vuokrattu pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Tontti nro 1 on nyt kaupungin vapaassa hallinnassa ja siltä on äskettäin purettu huonokuntoiset rakennukset.

 

Alueelle on laadittu vuonna 2001 asemakaavan muutosehdotus, jossa vanhoista tonteista nro 1 ja 2 muodostuisi uudet tontit nro 16 ja 17 ja niille rakennettaisiin rakennusoikeudeltaan yhteensä 5 500 k-m2:n suuruiset kerrostalot. Tontista nro 3 muodostuisi tontti nro 15 ja sillä oleva vanha rakennus säilyisi ja tontin rakennusoikeus olisi 600 k-m2. Kaava olisi voitu toteuttaa noudattaen pääosin vanhoja kiinteistörajoja ja liittämällä katualuetta tontteihin.

 

Ehdotus oli osa laajempaa Pitäjänmäen asemakeskuksen kokonaisuutta, johon kuului mm. kiistelty Pitäjänmäenkaari. Asemakaavan muutosehdotus ei ole edennyt. Nyt kyseessä olevien tonttien osalta olisi ehkä syytä laatia erillinen muutosehdotus.

 

Tontti nro 2 on vuokrattu aikanaan jo 1930-luvun lopussa. As. Oy Pitäjän vuokrasopimusta on jatkettu vuokra-alueiden järjestelylain nojalla vuoden 2021 loppuun saakka. Kaupunki pyrki kaavan toteuttamisen mahdollistamiseksi ostamaan As. Oy Pitäjän osakekantaa vuosina 2001 - 2003, mutta kauppahinnasta ei päästy sopimukseen.

 

./.                   Lujatalo Oy on nyt lähettänyt lautakunnalle liitteenä 20 olevan kirjeen, jossa esitetään suunniteltujen tonttien nro 16 ja 17 varaamista hankesuunnittelua, kaavanmuutossuunnittelua ja sopimusjärjestelyjä varten. Yhtiön tarkoituksena on pyrkiä ostamaan As. Oy Pitäjän osakekanta ja mahdollisesti myöskin tonttia nro 3 hallitsevan As. Oy Sireenin osakekanta.

 

Tontin varaaminen hankkeen kehittäjälle on perusteltua jo ennen asemakaavan muutoksen lainvoimaisuutta. Hanke ei ole edennyt kaupungin toimesta, joten nyt on ehkä syytä kokeilla muita keinoja. Mikäli hanke etenee suunnitellusti ja alueelle saadaan aikaan asemakaavan muutos, uusi tontti voitaisiin vuokrata varauksen saajan omistamalle yhtiölle omistusasuntotuotantoon hitas-ehdoin.

 

Kun asemakaavaa muutetaan ja rakennusoikeutta lisätään kaupungin vuokraamalla tontilla, voidaan kaupunginvaltuuston 8.6.2005 tekemän päätöksen mukaan n. kolmannes nettoarvonnoususta antaa vuokralaiselle uutta vuokrasopimusta solmittaessa. Tämä voi osaltaan auttaa hankkeen edistämistä.

 

Hakijalle ei voida kuitenkaan esittää varattavaksi kuin kaupungin vapaassa hallinnassa oleva vanha tontti nro 1 eli suunniteltu tontti nro 17, koska tontit nro 2 ja 3 eli suunnitellut tontit nro 15 ja 16 on vuokrattu pitkäaikaisilla sopimuksilla.

 

Tonttien varausesitys rahoitus- ja hallintamuodoittain

 

Varausesitys on seuraavassa taulukossa jaoteltu rahoitus- ja hallinta-muodon mukaan asuntotuotantotoimiston kohteisiin, kilpailukohteisiin sekä luokkaan Muut.

 

./.                   Taulukko on myös liitteenä 21.

 


Taulukko 6: Tonttien varausesitys rahoitus- ja hallintamuodoittain

 

 

Att

 

Kilpailut

Muut

Yhteensä

AV

75

-

78

153

 

AAO, OV

-

-

160

160

 

OOH

123

20

215

358

 

OO

 

46

261

52

359

 

Yhteensä

244

281

505

1 030

 

 

Nyt siis esitetään tehtäväksi yhteensä 1 030 asuntoa koskevat tontinvaraukset.

 

Asuntotuotantotoimistolle ei pystytä suhteessa tavoitteeseen varaamaan paljokaan tontteja vuokra-asuntotuotantoon. Varattavissa on vain 75 asunnon kohteet.

 

ARA-vuokratuotantoon muille kuin asuntotuotantotoimistolle esitetään 78 asunnon lisävaraus. Kysymys on nuorisoasunnoista, joten asuntojen määrä on suuri pienen keskikoon takia. Keskikooksi on tässä laskettu 60 k-m2, kun se muussa tuotannossa vaihtelee kerrostalojen 95 k‑m2:stä erityisen korkealaatuisten Arabianrannan asuntojen 138 k‑m2:iin ja omakotitalojen 180 k‑m2:iin.

 

Vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon esitetään 160 asunnon varausta Arabianrantaan.

 

Nyt panostetaan voimakkaasti eli 359 asunnon verran ilman hitas-ehtoja tapahtuvaan omistusasuntotuotantoon.

 

Hitas-tuotannon lisäämiseen panostetaan myöskin miltei yhtä voimakkaasti. Alueellisista syistä 123 hitas-varauksia tulee asuntotuotantotoimistolle, mutta muillekin tulee yhteensä 235 asuntoa vastaavat varaukset.

 

Tarjouskilpailuilla luovutettava vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto painottuu tälläkin kertaa melko voimakkaasti. Kilpailuihin esitetään 281 asuntoa vastaavat kohteet.

 

Kalastajanrannan tonttien hallintamuodon muuttaminen

 

Kiinteistölautakunta varasi 25.5.2004 asuntotuotantotoimikunnalle Viikinrannan eli Kalastajanrannan tontin 36035/2 asumisoikeus- tai osaomistusasuntojen rakennuttamista varten ja tontin 36035/3 valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten 31.12.2006 saakka.

 

Kummankin tontin rakennusoikeus on 3 600 k-m2 ja niille on arvioitu rakennettavan yhteensä 72 asuntoa.

 

Kalastajarannan alueesta on vuonna 2003 järjestetty kaupunkisuunnitteluviraston ja asuntotuotantotoimiston toimesta arkkitehtuurikilpailu asemakaavan muuttamiseksi. Asemakaava on tehty kilpailun tulosten perusteella ja se on saanut lainvoiman 15.4.2005.

 

Tonttien rakentaminen voi alkaa vuonna 2007 sen jälkeen, kun alueen halki kulkeva voimajohtolinja on siirretty tunneliin.

 

Asuntotuotantotoimisto on laatinut tonteista alustavan hankesuunnitelman. Tontit on tarkoitus toteuttaa arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen ja asemakaavan mukaisesti. Tilaohjelman ja asemakaavan lähtökohtien perusteella kohteille on laskettu tavoitehinnat ja ne ovat osoittautuneet niin kalliiksi, n. 2 500 euroa/asm2, että tontit olisi perusteltua toteuttaa hitas-omistusasuntotuotantona. Tonteilla on mm. kellaripysäköinti.

 

./.                   Asuntotuotantotoimisto esittää liitteenä 22 olevalla kirjeellään kiinteistölautakunnalle, että se muuttaisi varauspäätöstä siten, että tontit 36035/2 ja 3 varattaisiin asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisen hitas-omistusasuntotuotannon rakennuttamiseen ja että kiinteistölautakunta varaisi korvaavat kohteet asumisoikeus- ja vuokratuotantoon muualta.

 

Lautakunnan mielestä asuntotuotantotoimiston esittämä varausehtojen muutos on perusteltu. Hitas-asunnoista on puutetta verrattuna tavoitteisiin. Vuokra-asuntojen lisääminen muualla on vaikeaa, mutta Viikinmäen länsiosasta voitaneen varata muutamia tontteja asuntotuotantotoimiston vuokra-asuntotuotantoon.

 

Tonttien hallintamuodon muuttaminen Latokartano V -alueella

 

Kiinteistölautakunta on varannut 25.5.2004 asuntotuotantotoimikunnalle Latokartano V -alueelta tontteja asuntotuotantotoimikunnalle.

 

Asuntotuotantotoimisto on neuvotellut tonttien toteuttamisesta Viikki-projektin ja kaavoittajan kanssa ja esittää nyt eräiden tonttien osalta, että niiden hallintamuotoa muutettaisiin.

 

Kortteleissa nro 36242 ja 36243 tontit on varattu seuraavasti:

 

36242/1

5 300+300 k-m2

vapaarahoitteiset hitas-omistusasunnot

36242/2

4 900 k-m2

valtion tukemat vuokra-asunnot

36243/2

3 000 k-m2

asumisoikeus- tai osaomistusasunnot

36243/3

5 400 k-m2

valtion tukemat vuokra-asunnot.

 

Tontilla 36242/1 on asuntokerrosalan lisäksi rakennusoikeutta 300 k‑m2:n liiketilalle. Tarkoituksena on, että alueelle saataisiin päivittäistavarakauppa. Sen toteuttaminen hitas-yhtiöön edellyttäisi, että liiketila tulisi myydä osakkeena tähän tarkoitukseen. Toteutuksen varmistamiseksi olisi parempi, että liiketila olisi vuokratilana esimerkiksi kaupungin omistamassa yhtiössä.

 

Latokartano IV -alueelle on rakenteilla asumisoikeusasuntoja tällä hetkellä yli 100 asuntoa. Lisäksi suunnitteilla on Latokartano V -alueella jo 78 asumisoikeusasuntoa. Asumisoikeus- tai osaomistusasunnoiksi varattu tontti 36243/2 olisi tarkoituksenmukaista muuttaa vapaarahoitteiseen hitas-omistusasuntotuotantoon.

 

./.                   Asuntotuotantotoimisto esittää liitteenä 23 olevalla kirjeellään kiinteistölautakunnalle, että se muuttaisi 25.5.2004 tehtyä päätöstä siten, että tontti 36242/1 varattaisiin asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen ja tontit 36242/2 ja 36243/2 vapaarahoitteisien hitas-omistusasuntojen rakennuttamiseen.

 

Muutoksissa lisääntyisivät vuokra-asunnot neljällä asunnolla, hitas-omistusasunnot lisääntyisivät 28 asunnolla ja asumisoikeusasunnot vähenisivät 32 asunnolla. Hitas-asunnoista on puutetta verrattuna tavoitteisiin ja niitä kysyttäneen enemmän kuin asumisoikeusasuntoja.

 

Lautakunnan mielestä asuntotuotantotoimiston esittämät varausehtojen muutokset ovat perusteltuja.

 

Tonttien varaus- ja muutosesitys rahoitus- ja hallintamuodoittain

 

./.                   Seuraavassa taulukossa esitetään tonttien varausesitys sekä edellä olevien muutosten yhteisvaikutus. Taulukko on myös liitteenä 24.

 


Taulukko 7: Tonttien varaus- ja muutosesitys rahoitus- ja hallintamuodoittain

 

 

Att

 

Kilpailut

Muut

Yhteensä

AV

43

-

78

121

 

AAO, OV

- 68

-

160

92

 

OOH

223

20

215

458

 

OO

 

46

261

52

359

 

Yhteensä

244

281

505

1 030

 

 

Kuten edellä todetaan, varausten muutokset vähentäisivät valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa 32 asunnolla ja asumisoikeustuotantoa 68 asunnolla sekä lisäisivät vapaarahoitteista hitas-ehdoin tapahtuvaa tuotantoa 100 asunnolla.

 

Tonttien lisävaraustarve

 

Kun otetaan huomioon aiemmat varaukset, nyt tehtävät varaukset, varausten muutokset ja asunto-ohjelman asuntorakentamisen aloitustavoitteet, päädytään seuraavaan taulukkoon, joka osoittaa, kuinka paljon tontinvarauksia olisi tarpeen tehdä myöhemmin.

 

./.                   Taulukko on myös liitteenä 25.

 

Taulukko 8: Tonttien myöhempi lisävaraustarve

 

Rakennuttaja/

tuotanto

 

Tavoite

2008

Aiempia varauksia

Varaus­esitys

Varattava myöhemmin

Att/AV

2 421

791

43

1 587

66 %

Yks/AV

-236

892

78

-1 206

0 %

Att/AAO, OV

1 342

268

-68

1 142

85 %

Yks/AAO, OV

748

524

160

64

8 %

Att/OOH

343

530

223

- 410

0 %

Yks/OOH

2 517

834

235

1 448

58 %

Att/OO

249

280

46

- 77

0 %

Yks/OO

1 770

1 792

313

-335

0 %

Yhteensä

9 390

5 911

1 030

4 241

45 %

 

Varauksia tarvittaisiin melko paljon lisää

 

Loppuohjelmakauden 9 400 asunnon tavoitteesta puuttuu siis n. 4 250 asuntoa eli 45 %. Tämä on melko paljon verrattuna nyt tehtäviin 1 030 asunnon uusiin varauksiin. Vuonna 2004 voitiin varata n. 1 300 asuntoa vastaavat tontit. Jotta asunto-ohjelman tavoitetaso saavutettaisiin, pitäisi puuttuvat varaukset voida tehdä mieluiten vuoden 2006 aikana ja viimeistään vuonna 2007. Asunto-ohjelman kaikkiin tavoitteisiin kuitenkaan tuskin voidaan päästä.

 

Kaupungin omasta vuokra-asuntotavoitteesta puuttuu n. 1 600 asuntoa vastaavat kohteet eli vajaus on 66 %, eikä vajausta ole varauksilla saatu juurikaan pienenemään. Syynä on ollut tonttien osoittautuminen miltei aina jostakin syystä sopimattomiksi. Ohjelmakauden tulevissa tontinvarauksissa tuleekin jatkossa erityisesti kiinnittää huomiota kaupungin vuokra-asuntotuotannon tonttitarjonnan riittävyyteen.

 

Kaupungin asumisoikeus- ja vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotan-non tavoitteiden osalta tilanne näyttää suhteellisesti vielä vähän huonommalta, sillä puute on 85 % ja n. 1 150 asuntoa. Asumisoikeusasuntotuotanto ei tosin tällä hetkellä ole erityisen kysyttyä, eikä kaupunki tarvinne nyt lisää vapaarahoitteisia työsuhdeasuntojakaan. Varauksia tähän tarkoitukseen onkin muutettu omistusasuntotuotantoon.

 

Kaupungilla vaikuttaa siis nyt olevan tarpeeseen nähden riittävästi vapaarahoitteisia työsuhdevuokra-asuntoja. Kaupungin omistama Kiinteistö Oy Auroranlinna on vuokrannut muille kuin kaupungin työntekijöille vuonna 2004 n. 200 asuntoa ja vuonna 2005 lähes yhtä paljon asuntoja, jotka ovat vapautuneet eri hallintokunnilta.

 

Hitas-ehdoin toteutettavaan omistusasuntotuotantoon asuntotuotantotoimistolla on nyt selvästi tavoitetta enemmän tontteja, mikä näkyy taulukossa miinusmerkkisenä lukuna 410 ja nollana prosenttina. Syynä ylitykseen on mm. Etelä-Hermannin alueen varaaminen kokonaan asuntotuotantotoimiston valmisteltavaksi ym. alueelliset syyt.

 

Ilman hitas-ehtoja tapahtuvaan omistusasuntotuotantoon asuntotuotantotoimisto ei tarvitse nyt lisää kohteita. Kun Etelä-Hermannista myydään tontteja, on asuntotuotantotoimiston tilannetta syytä tarkastella uudelleen.

 

Yksityisellä puolella valtion tukemassa vuokra-asuntotuotannossa ei tarvittaisi pienen tavoitteen takia lisää varauksia. Varausten suuri määrä (n. 840 asuntoa) johtuu erityisasumisen kuten opiskelija-, nuoriso- ja palveluasuntokohteiden määrästä. Näitä on vanhoissa varauksissa ja varausehdotuksessa yhteensä n. 740 asuntoa vastaavasti. Tavallisia vuokra-asuntoja määrästä on vain n. 100 asuntoa vastaavat tontit.

 

Asumisoikeusasunnoissa ja vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa on yksityisellä puolella vajausta enää n. 64 asuntoa ja 8 %.

 

Yksityisiltä rakennuttajilta hitas-asunnoista puuttuu vielä n. 1 450 asuntoa ja 58 %. Vajausta on kahdella varauskierroksella saatu jonkin verran pienenemään.

 

Sekä kaupungin että yksityiseen ilman hitas-ehtoja tapahtuvaan omistusasuntotuotantoon on jo nyt varauksia yli tavoitteen. Mikäli kaupungin omistusasuntotuotannon ja muiden rakennuttajien ilman hitas-ehtoja tapahtuvan omistusasuntotuotannon katsottaisiin korvaavan hitas-tuo­tannon vajausta, jää koko omistusasuntotuotannossa puutteeksi vain n. 630 asuntoa vastaavat kohteet.

 

Jos myös säänneltyjen vuokra-asuntojen osalta ylityksien lasketaan korvaavan puutetta, olisi vajaus vain 381 asuntoa. Jos asuntojen erilainen keskikoko otetaan huomioon, olisi vajaus kuitenkin n. 800 asuntoa.

 

Vaikka kaupungin asumisoikeus- ja vapaarahoitteisten vuokra-asunto­jen tavoitteesta puuttuu paljon kohteita, se ei aiheuttane ongelmaa, koska vuokra-asunnoille ei nyt ole lisätarvetta ja hitas-omistusasunnot ovat selvästi kysytympiä kuin asumisoikeusasunnot.

 

Vajausta verrattuna kokonaistavoitteeseen on näin laskettuna vain n. 2 600 asuntoa ja 28 %. Tämä on täsmälleen yhden vuoden tuotantotavoite kaupungin maalla. Koska ohjelmakautta on vielä jäljellä kolme vuotta, tilannetta voitaneen näin tarkasteltuna pitää itse asiassa hyvänä.

 

Harvoja uusia kohteita tulossa ja ne edellyttävät investointeja

 

Haagasta voitaneen jo vuoden 2006 lopussa varata lisää tontteja, kun esirakentamistyöt ja kenttien siirto edistyy.

 

Malmin Ormuspellon ja Alppikylän asemakaavojen muutokset voivat parhaassa tapauksessa edetä niin, että alueilta voidaan vuoden 2006 lopussa varata kohteita tiiviiseen ja matalaan rakentamiseen sekä myös muutamia kerrostalotontteja.

 

Mellunmäen Fallpakassa on lainvoimainen asemakaava, mutta tonttien varaaminen edellyttää varmuutta suurten kunnallisteknisten kynnysinvestointien rahoituksesta ja ajoituksesta: korkeajännitejohtojen ja ‑pylväiden siirto, alueellinen esirakentaminen ja Vuosaaren satamasta tulevan väylän siirto sekä uuden liittymän rakentaminen Itäväylälle.

 

Myllypuron puukaupungin asemakaavasta todennäköisesti valitetaan kaikkiin oikeusasteisiin, joten sieltä tuskin päästään vielä vuonna 2006 varaamaan tontteja.

 

Lauttasaaren Lohiapajanlahden asemakaavan muutos on lykkääntynyt ja sitä käsitellään varmaankin vielä vuoden 2006 ajan, joten sieltä ei voitane tehdä varauksia vielä vuonna 2006.

 

Asunto-ohjelmakaudella vuoteen 2008 saakka ja myöskin vuosina 2009 - 2012 tonttien varaustilanne näyttää vaikeutuvan, kunnes Vuo-saaren sataman valmistumisen, Laajasalon öljysataman alueen vapautumisen ja Malmin lentokentän toimintojen mahdollisen siirron vapauttamia alueita  aletaan saada käyttöön. Nyt tiedossa olevien kohteiden avulla ei voitane saavuttaa kaikkia asunto-ohjelman tavoitteita.

 

Varausehdot                    Seuraavassa käydään läpi tonttien varauksissa käytettävät ehdot. Asunto-ohjelmassa päätettyä 75 huoneistoneliön keskikokotavoitetta käsitellään melko laajasti, koska tavoite ei ole osoittautunut yksiselitteiseksi ja sen toteuttaminen tontinvarausten yhteydessä on vaikeaa.

 

75 huoneistoneliön keskipinta-ala on tavoite

 

Asunto-ohjelman toimenpidekohdan nro 9 mukaan perheille soveltuvien asuntojen lisäämiseksi ja asumisväljyyden kasvun mahdollistamiseksi tavoitteena on 75 h-m2:n keskipinta-ala normaalissa asuntotuotannossa. Erityisasumiskohteissa pinta-ala määräytyy tapauskohtaisesti. Huoneistotyyppijakauma määritellään tontinluovutuksen yhteydessä. Sekä tontinluovutusehdoin että asemakaavoituksen keinoin ohjataan aluekohtaisten kysyntäarvioiden perusteella rakennuttamaan myös isoja perheasuntoja, myös vähintään 5 huonetta ja keittiö.

 

Koska 75 huoneistoneliön keskipinta-ala on määritelty tavoitteeksi, tarkoitettaneen, ettei siihen ehkä heti päästä. Päätöstä tulkittaneen niin, että keskikoolla tarkoitetaan ohjelmakauden eli viidessä vuodessa kaupungin maalla tapahtuvan tuotannon keskiarvoa. Tavoitteen seuraaminen on kovin vaikeaa ja onnistuminen selviää vasta seurannan kautta. Eri hankkeissa asuntojakauma vaihtelee paljon. Kun joissakin hankkeissa keskikoko on suuri, voisi se joissakin hankkeissa olla vastaavasti pienempi kuin tavoitekoko.

 

Toimenpidekohdan mukaan huoneistotyyppijakauma määritellään tontinluovutuksen yhteydessä. Tonttien varausvaiheessa ei ole edellytyksiä tonttikohtaisesti määritellä hankkeiden huoneistotyyppijakaumaa. Tontinluovutuskilpailujen, tarjouskilpailujen ja arkkitehtuurikilpailujen ohjelmiin voidaan huoneistotyyppijakaumat sisällyttää. Myöskin hitas-prosessissa voidaan asunto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti ohjata asuntojen keskikokoja ja huoneistotyyppijakaumaa.

 

Kaupungin vuokra-asuntotuotannon huoneistojakauma tarpeen mukaan

 

Tavoitetta on syytä tarkastella myös sen perusteluista käsin. Pyrkimyksenä on siis lisätä perheille soveltuvia asuntoja. Kaupungin vuokra-asuntokannassa on tällä hetkellä suurille perheille sopivia asuntoja varsin riittävästi verrattuna pienten asuntojen kysyntään ja tarpeeseen. Joillakin alueilla voi olla pian olemassa vaara, että isot asunnot jäävät tyhjilleen. Kiinteistöyhtiöt eivät tämän vuoksi ole ehkä halukkaita ottamaan vastaan uustuotannossa lisää suuria asuntoja.

 

Kaupungin vuokra-asunnot ovat kaupungin tärkein ja tehokkain keino estää ja vähentää asunnottomuutta. Pääkaupunkiseudun asunnottomuuden vähentämistavoitteeseen on sitouduttu valtion ja kaupunkien välisellä pöytäkirjalla. Asunnottomuuden vähentäminen edellyttää riittävää pienten asuntojen saatavuutta. Oikeastaan kaupungin vuokra-asunnot ovat luettavissa ainakin pienten asuntojen osalta erityisasumiseen.

 

Kaupungin vuokra-asuntotuotannossa asuntojakaumasta ja asuntojen keskikoosta päättäminen lienee syytä tehdä tarveharkinnan perusteella hankkeiden käsittelyn yhteydessä asuntotuotantotoimikunnassa.

 

Muidenkin rakennuttajien vuokra-asuntotuotannossa pätevät pitkälle samat edellä mainitut olosuhteet, jotka eivät näytä ainakaan lyhyellä tähtäimellä mahdollistavan asuntojen keskikoon nopeaa suurentamista.

 

Yksi malli ongelman ratkaisemiseen ja asuntojen keskikoon kasvattamiseen myöhemmin on asuntojen yhdisteltävyyden mahdollistaminen. Tämän yhdisteltävyyden tulee kuitenkin olla aitoa ja teknisesti helposti tehtävissä. Myöskin yhdistämällä syntyvien suurempien asuntojen tulee olla asuttavuudeltaan laadukkaita ja käyttökelpoisia.

 

Omistusasuntotuotantoon keskipinta-alatavoite sopii

 

Omistusasuntotuotantoon 75 h-m2:n ja 95 k-m2:n keskipinta-alatavoite sopii paremmin kuin vuokra-asuntoihin. Perheasuntojen tarjoaminen ja keskipinta-alan korottaminen sopii nimenomaan hitas-ehdoin, mutta myöskin ilman hitas-ehtoja tapahtuvaan omistusasuntotuotantoon kerrostaloissakin. Pientaloissa tavoitteeksi asetettu pinta-ala yleensä ylitetään selvästi, ja tässä tuotannossa syntyy helposti myös isoja perheasuntoja, myös yli 5 huonetta ja keittiö.

 

Edellä kuvatuilla perusteilla ei ole syytä määritellä tässä varausvaiheessa tonttikohtaisesti hankkeille asuntojen keskikokoja eikä huoneistotyyppijakaumia. Varausehtoihin on syytä kuitenkin esittää kirjattavaksi kaupunginvaltuuston päättämä tavoite 75 h-m2:n keskipinta-alasta normaalissa asuntotuotannossa. Tavoite voidaan saavuttaa vuokra-asun­totuotannossa myös mahdollistamalla aidosti huoneistojen myöhempi yhdisteltävyys.

 

Hitas-ehdot ja alueelliset erityisehdot

 

./.                   Vapaarahoitteiseen hitas-säänneltyyn omistusasuntotuotantoon varattavilla tonteilla noudatettaviksi esitettävät ehdot ovat liitteenä 26.

 

./.                   Projektialueilla on lisäksi käytetty alueellisia erityisehtoja. Tällä kertaa tontteja esitetään varattavaksi Arabianrannasta, jossa noudatettaviksi esitettävät erityisehdot ovat liitteenä 27.

 

Varausaika vuoden 2007 loppuun asti

 

Nyt esillä olevien tonttien varausajan päättymisajankohdaksi voitaisiin päättää 31.12.2007. Vaikka vain osa hankkeista saataneen rakenteille vuonna 2006 ja osa hankkeista voinee käynnistyä vasta vuoden 2007 jälkeen, nyt on kuitenkin syytä esittää varausajaksi vain kahta vuotta. Vuoden 2008 alussa voidaan tarkastella nyt esitettävien varausten toteutumista ja esittää tarvittaessa varausaikojen jatkamista tai varaajan muuttamista.

 

Toimintaohje asuntotonttien rakennuttajille

 

./.                   Liitteenä 28 on ohjeet kaupungin asuntotonttien rakennuttajille kaivettavista ja louhittavista massoista ja kaadettavista puista. Kaikkien varauksensaajien tulisi noudattaa näitä ohjeita.

 

Hakemukset, jotka eivät johda tonttien varauksiin

 

./.                   Liitteenä 29 on hakemuksia, joiden johdosta ei voida esittää tontteja varattavaksi. Useimmiten syynä on asemakaavoituksen keskeneräisyys. Joissain kohteissa syynä on sosiaaliviraston tai jonkun muun hallintokunnan hakemuksesta antama kielteinen lausunto. Myös nämä lausunnot on sisällytetty liitteeseen 29. Jäljempänä esitetään, etteivät hakemukset antaisi aihetta toimenpiteisiin eli ne hylättäisiin.

 

Karttoja on liitteissä

 

./.                   Liitteenä 30 on karttoja varattavaksi esitettävistä alueista

ja tonteista.

 

Kaj toteaa, että kiinteistölautakunnan katsauksessa tonttien lisävaraustarpeesta suhteessa asunto-ohjelman tavoitteisiin huomio kiinnittyy tonttivarauksiin, jotka on tehty erityisasunnoille. Muiden kuin kaupungin toimesta tehtäviä säänneltyjä vuokra-asuntoja on varauksissa huomattavasti enemmän kuin asunto-ohjelman tavoitteissa on asetettu. Ylitys on ollut peräti 994 asuntoa.

 

Näistä säännellyistä vuokra-asunnoista valtaosa on erityisryhmille tulevia asuntoja. Kiinteistölautakunta on esittänyt syiksi tähän lopputulokseen esimerkiksi sen, että kaupunki on sitoutunut osallistumaan pääkaupunkiseudun asunnottomuuden poisto-ohjelmaan, jossa Helsingin osuus on ollut yhteensä 2 000 asunnon aikaansaaminen asunnottomille. Toinen peruste suurelle erityisasuntomäärälle on, että erityisryhmien asunnot on pääsääntöisesti tehty Y- ja AKS-tonteille, joille ei ilman asemakaavamuutosta olisi voitu rakentaa tavallisia asuntoja. Asunto-ohjelman tavoite 750 asuntoa koko ohjelmakaudelle yksityiseen säänneltyyn vuokra-asuntotuotantoon on kiinteistölautakunnan mukaan ollut liian pieni. 

 

Kiinteistölautakunnan selvityksen mukaan erityisasuntoja ei ainakaan kokonaan tulisi laskea ARA-vuokra-asuntotavoitteen piiriin. Y-tonteille tehdyt erityisasunnot voitaisiin kiinteistölautakunnan mielestä lukea kaupungin välttämättömiin palveluihin eikä varsinaiseen asuntotuotantoon. Toinen peruste sille, että erityisasuntoja ei kokonaisuudessaan tulisi laskea asunto-ohjelman määrällisiin tavoitteisiin, on kiinteistölautakunnan mukaan erityisasuntojen pieni koko. Erityisasuntojen koko vaihtelee 32–53 k-m2 kun tavallisten vuokra-asuntojen koko vuonna 2004 oli 69 k-m2 ja muissa asunnoissa 85 k-m2. Selvityksen mukaan asuntojen lukumäärinä esitetyt tilastot erityisasunnoista antavat ylimitoitetun kuvan verrattuna niiden käyttämään kerrosalaan ja tontteihin (790 erityisasuntoa vastaa 500 tavallista asuntoa).

 

Kaj toteaa edellä mainituista perusteista, että asunto-ohjelman tavoitteiden tulkitsemisessa tulisi olla varovainen. Asunto-ohjelmassa tuotantotavoitteet on nimenomaan esitetty asuntojen lukumäärinä. Tämä pitäisi olla lähtökohtana asunto-ohjelman toteutumista seurattaessa ja uusia varauksia valmisteltaessa. Toinen asia on että saattaa olla olemassa hyviä perusteita ylittää tai alittaa eri hallintamuotojen määrällisiä tavoitteita. Tulevan asunto-ohjelman valmistelussa erityisasuntokysymykseen on kiinnitetty huomiota ja tarkoitus on, että jatkossa tontteja varattaessa Khs pääsee esittämään kantansa asiaan.

 

Uuden asunto-ohjelman valmistelussa on myös pantu merkille vaikeus joka käytännössä syntyy siitä, että ohjelmakauden tuotantotavoitteet asetetaan hienojakoisen asuntojen erilaisten hallinta- ja rahoitusmuotojen perusteella. Joissakin rahoitus-/hallintamuodoissa tuotantotavoitteet on nyt ylitetty, joissakin ne on alitettu. Määrällisten tavoitteiden lisäksi asunto-ohjelmassa on aluekohtaisia tavoitteita, jotka tähtäävät sosiaalisesti monipuolisen asukasrakenteen aikaansaamiseen asuinalueille. Tulevaan asunto-ohjemaan pyritään kehittämään uusia välineitä, joilla asunto-ohjelmaa voidaan käytännössä toteuttaa ja asetettuja tavoitteita seurata entistä paremmin.

 

Kaj toteaa, että Tapaninvainiosta vanhusten palvelutaloa varten varattavaksi esitetyn tontin nro 39049/2 osalta jää kiinteistölautakunnan esityksestä epäselväksi, onko sosiaalitoimella ja kiinteistötoimella asiasta yhteinen näkemys. Siksi on perusteltua, että kyseinen varaus valmistellaan uudelleen käsiteltäväksi.

 

Herttoniemen Hitsaajankadun tontti nro 43011/27, jossa entinen toimitilatontti varataan Nuorisosäätiölle vuokra-asuntoja varten, on painavista elinkeinopoliittisista syistä johtuen perusteltua, vaikka Herttoniemenrannan alueen asunto-ohjelman mukaisen asuntojen hallinta- ja rahoitustavoitteiden perusteella tarvetta olisi hitas-omistusasuntokohteelle. Varattavan tontin vieressä sijaitsee Rautaruukki Oy:n pääkonttori. Yhtiöllä on akuutti tarve saada lisää autopaikkoja. Nuorisosäätiön hankkeessa asia voidaan ratkaista siten, että autopaikkoja voidaan osoittaa Rautaruukki Oy:lle sen tarvitsema määrä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi kiinteistölautakunnan katsauksen asuntotonttien varaustilanteesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee varata jäljempänä olevat korttelit, tontit tai tontteja vastaavat alueet alla mainituille rakennuttajille tai kilpailujen järjestämistä varten 31.12.2007 saakka jäljempänä mainituin ehdoin.

 


KAUPUNGINOSA, osa-alue

 

Kortteli/tontti                       asuntokerrosala              asuntoja

 

TOUKOLA, Arabianranta

 

23103/1                              12 200                              160

 

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelselle ja OP-Eläkekassalle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan yhteistyössä kaupungin kanssa järjestettävällä suunnittelukilpailulla.

 

23124/38 (ent. 6)               3 600                                 26

 

Skanska Talonrakennus Oy:lle vapaarahoitteisten erityisen korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja ehdolla, että kohde suunnitellaan ja rakennetaan ehdotuksen ”Kaislat” mukaisesti ja Arabianrannan tontinluovutuskilpailun ohjelmaa noudattaen sekä ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

23124/44 (ent. 10)            3 600                                 26

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisten erityisen korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja ehdolla, että kohde suunnitellaan ja rakennetaan ehdotuksen ”Helmilintu (1)” mukaisesti ja Arabianrannan tontinluovutuskilpailun ohjelmaa noudattaen sekä ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

23124/39 (ent. 8)               2 400                                 18

 

Luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteisten erityisen korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

23124/42                            3 600                                 38

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakentamista varten ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman ja kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla. Tontille tulevasta rakennuksesta tulee varata tilat 42 hoitopaikan korttelipäiväkodin mahdollisiin tarpeisiin. Kaupunki vuokraa tilat käyttöönsä omakustannusperiaatteen mukaan tehtävällä huoneenvuokrasopimuksella. Tilojen suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä sosiaaliviraston ja kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa.

 

23124/43                            3 600                                 38

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman ja kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

23124/29                            4 400                                 46

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omistusasuntojen rakentamista varten ilman hitas-ehtoja ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lain-voiman.

 

Lisäksi varauksensaajan tulee noudattaa seuraavia ehtoja:

 

-                     Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat halutessaan vaikuttaa paljonkin asuntonsa ratkaisuihin, hankkia asuntonsa varusteet ja rakentaa tai rakennuttaa asuntonsa valmiiksi.

 

-                     Asuntojen myyntihintojen tulee perustua kaupungin Hitas-toimikunnan hyväksymään rakennuttajapalkkioon ym. kuluihin sekä urakkakilpailuihin perustuviin rakennuskustannuksiin.

 

HAAGA, Pohjois-Haaga

 

29108/2-4                           7 650                                 80

 

YH Suomi Oy:lle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että kohteessa järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu. Neljännes kohteen asuntokerrosalasta voidaan suunnitella erityisesti ikääntyviä varten. Muiden asuntojen tulee olla suuria perheasuntoja.

 

29108/5                              2 000                                 20

 

Omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja. Kohteen rakennuttaja valitaan rakennuttajakilpailulla, jossa kilpaillaan rakennuttajan palkkiolla sekä rakennuttamisen laadulla.

 

VIIKKI, Kalastajanranta

 

36035/ 2 ja 3                      7 200                                 72

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen noudattaen hitas-ehtoja.

 

VIIKKI, Viikinmäki

 

36110/1, 9 ja 13                 6 100                                 58

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteisten ilman hitas-ehtoja toteutettavien korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten.

 

36110/2-8                           1 260                                 7

 

Luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteisten korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten.

 

36110/10                            3 500                                 37

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakentamista varten ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

36111/1                              5 200                                 55

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

36111/2                              2 900                                 30

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

36112/1 ja 36113/1           6 900                                 66

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteisten ilman hitas-ehtoja toteutettavien korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten.

 

36114, 36115, 36116       9 680                                 92

 

Luovutettavaksi yhteistyössä ympäristöministeriön ja Rakennusteollisuus ry:n kanssa järjestettävällä tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteisten ilman hitas-ehtoja toteutettavien erityisen korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten.

 

VIIKKI, Latokartano V

 

36242/1                              5 300                                 56

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakentamista varten ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

36242/2                              4 900                                 52

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

36243/2                              3 000                                 32

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

SUUTARILA

 

40046/4-6, 40048/10-16,    3 218                              20

40220/1-4 ja 40221/1-5                                             

 

Omatoimista ryhmärakentamista varten. Kohteen rakennuttajakonsultti valitaan kilpailulla, jossa kilpaillaan rakennuttajan palkkiolla sekä rakennuttamisen laadulla.

 

HERTTONIEMI

 

43011/27                            4 650                                 78

 

Nuorisosäätiölle nuorille tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asunto­jen rakennuttamista varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Varauksensaajan tulee suunnittelussa noudattaa Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:n 1.9.2005 laatimia julkisivusuunnitelmia tai vähintään niiden laatutasoa.

 

-                     Varauksensaajan tulee sopia tonttien 43017/1, 43011/17 ja 28 - 29 rakennusten omistajien kanssa korttelin nro 43011 tonttien nro 17 ja 27 - 29 rakennusten ja pihakansien alle sijoitettavien maanalaisten pysäköintitilojen ja niiden vaatimien kulkuyhteyksien yhteisjärjestelyistä.

 

PITÄJÄNMÄKI

 

46117/17                            5 500                                 58

 

Lujatalo Oy:lle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonteilla 23124/39 (ent. 8), 29108/5, 36110/1 - 13, 36112/1, 35113/1, 36114/1, 36115/1, 36116/1, 40046/4 - 6, 40048/10 - 16, 40220/1 - 4 ja 40221/1 - 5 järjestettävien tontinluovutus-, tarjous- ja rakennuttajakilpailujen ohjelmista sekä valitsemaan kilpailujen voittajat tontinvaraajiksi.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee, että kaikkien varaustensaajien on noudatettava seuraavia ehtoja:

 

-                     Normaalissa asuntotuotannossa tavoitteena on 75 h-m2:n keskipinta-ala.

 

-                     Kaupungin luovuttamien tonttien rakennuttajien tulee noudattaa liitteenä 28 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 1.10.2004 ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että hitas-omistusasuntotuotan­nossa tulee noudattaa liitteenä 26 olevia ehtoja sekä Arabianrannassa liitteenä 27 olevia ehtoja.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee, että liitteinä 10, 16 ja 29 olevat hakemukset eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Vielä kaupunginhallitus toteaa, että kumulatiivinen tontinvarausten summa poikkeaa oleellisesti kaupunginvaltuuston päättämästä asunto-ohjelmasta. Kaupunginhallitus kehottaa kiinteistölautakuntaa valmistelemaan kiireellisesti suunnitelman varausten ja asunto-ohjelman lähentämiseksi toisiaan.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista ja mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja varausaikojen jatkamisesta enintään vuodeksi, jos tarve varausajan jatkamiseen ei johdu varaajasta itsestään.

 

Pöytäkirjanote varauksensaajille, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle, sosiaalivirastolle, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolle ja kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ohjelmakauden 2004-2008 asuntopoliittiset toimenpiteet

 

Liite 2

Asunto-ohjelman tuotantojakauma

 

Liite 3

Asuntotuotanto vuonna 2004 suhteessa asunto-ohjelmaan

 

Liite 4

Asuntotuotanto vuonna 2005 suhteessa asunto-ohjelmaan

 

Liite 5

Asuntotonttien varaukset rakennuttajittain

 

Liite 6

Taulukko tonttien lisävaraustarpeesta suhteessa asunto-ohjelman tavoitteisiin

 

Liite 7

Talous- ja suunnittelukeskuksen kirje Arabianrannasta

 

Liite 8

Asuntotuotantotoimiston kirje Arabianrannasta

 

Liite 9

Helsinginfors Svenska Bostadsstiftelsen ja OP-Eläkekassan kirje tontin varaamisesta Arabianrannasta

 

Liite 10

Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry:n ja YH-Suomi Oy:n kirje vanhusten palveluasunnoista Haagaan

 

Liite 11

Sosiaaliviraston lausunto kuudesta senioritalo- ja vanhusten palvelutalotontin hakemuksesta

 

Liite 12

YH-Suomi Oy:n kirjeet hitas-tuotannosta ja Haagan tonttien varaamisesta

 

Liite 13

Viikin aluerakennusprojektin kartat ja taulukko Viikinmäen länsiosan asuntotuotannosta

 

Liite 14

Koillis-Helsingin Lähimmäistyö Milja ry:n ja YH-Suomi Oy:n kirje vanhusten palveluasunnoista Tapaninvainiolle

 

Liite 15

Sosiaaliviraston lausunto vanhusten palveluasunnoista Tapaninvainiolle

 

Liite 16

Conect Oy:n kirje tontin varaamisesta ryhmärakentamiseen

 

Liite 17

Nuorisosäätiön kirje tontin varaamisesta Hitsaajaänkadulta

 

Liite 18

Kaupunkisuunnitteluviraston kirje Hitsaajankadun tontin 43011/27 julkisivusta

 

Liite 19

Rautaruukki Oyj:n kirje autopaikoista Hitsaajankadulla

 

Liite 20

Lujatalo Oy:n kirje Pitäjänmäen tonttien varaamisesta

 

Liite 21

Taulukko uusista varauksista

 

Liite 22

Asuntotuotantotoimiston kirje Kalastajanrannasta

 

Liite 23

Asuntotuotantotoimiston kirje Latokartanosta

 

Liite 24

Taulukko uusista varauksista ja varausten muutoksista

 

Liite 25

Taulukko varausten lisävaraustarpeesta suhteessa asunto-ohjelman tavoitteisiin uusien varausten ja varausten muutosten jälkeen

 

Liite 26

Hitas-ehdot vapaarahoitteisessa omistusasuntotuotannossa

 

Liite 27

Toukolan Arabianrannassa noudatettavat erityisehdot

 

Liite 28

Kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohje 1.10.2004

 

Liite 29

Hakemukset, jotka eivät anna aihetta toimenpiteisiin

 

Liite 30

Kartat varattavista tonteista

 

 

 

 


10

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VR-YHTYMÄ OY:N JA YIT RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-117

 

Kumpulan kylän Vallilan konepaja -nimisestä tilasta RN:o 5:0 määräalat; Aleksis Kiven katu

 

Kiinteistölautakunta toteaa (10.1.2006) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm.

ja kauppahinta

 

 

 

Määräalat Kumpulan kylän tilasta RN:o 5:0

VR-Yhtymä Oy / YIT Rakennus Oy perustettavien yhtiöiden lukuun

22.11.2005
12 735 625 euroa

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteina ovat määräalat Helsingin kaupungin Kumpulan kylässä sijaitsevasta Vallilan konepaja -nimisestä tilasta RN:o 5:0. Voimassa olevan asemakaavan mukaan määräaloista muodostuu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK) kuuluvat tontit 22395/1 ja 2 sekä 22396/1 ja 2. Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 6 105 m2 ja rakennusoikeus 14 555 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan määräaloilla sijaitsee vuonna 1965 valmistunut 2 250 k-m2:n suuruinen sekä vuonna 1901 valmistunut 414 k-m2:n suuruinen teollisuusrakennus. Kauppakirjan mukaan ostaja purkaa alueella sijaitsevat rakennukset.

 

Kauppahinta ja muut kaupan ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 12 735 625 euroa vastaa yksikköhintoja noin 2 086,1 euroa/m2 ja noin 875 euroa/k-m2. Kaupan ehdoissa on mukana myös varmistuslauseke, jonka mukaan VR-Yhtymä Oy:llä on oikeus saada kohtuullisen markkinahinnan mukainen hyvitys ostajalta, mikäli AK-rakennusoikeus nousee olennaisesti 15 vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen.

 

Kauppakirjassa on myös ehdot saastuneen maan puhdistamisesta sekä rakennusten purkamisesta. Ehtojen mukaan, mikäli alueen maaperän tai rakennusten todetaan tutkimuksissa olevan pilaantunutta, vastaa VR kustannuksellaan maaperän/rakenteiden puhdistamisesta ja/tai vaihtamisesta ja/tai poiskuljetuksesta. Ostaja puolestaan vastaa rakennusten ja muiden rakenteiden ja laitteiden purku- ja hävittämiskustannuksista.

 

Kaupungin tekemään etuostolain 2 §:n mukaiseen tiedusteluun myyjä on vastannut ilmoittaen, että kaikki kiinteistökauppaa koskevat ehdot on mainittu kauppakirjassa.

 

Kaupan taustaa sekä kaupungin ja myyjän välinen sopimus

 

VR-Yhtymä Oy ja YIT Rakennus Oy ovat 5.2.2004 allekirjoitetulla sopimuksella sopineet keskinäisestä yhteistyöstä, jonka tavoitteena on saada Pasilan konepaja-alueelle lainvoimainen asemakaavan muutos asuinkerrostalojen, toimistorakennusten ja toimitilarakennusten sekä niitä varten tarvittavien autopaikkojen korttelialueeksi sekä tämän jälkeen myydä YIT:lle AK-, KT- ja LPA- rakennusoikeusalueet sopimuksen ehdoin. Sopimuksen mukaan kauppa toteutetaan kuudella erillisellä kauppakirjalla. Tehty kiinteistökauppa on sopimuksen mukaisista kaupoista ensimmäinen.

 

Myydyt määräalat ovat myös osa Helsingin kaupungin ja VR-Yhtymä Oy:n välillä 10.5.2005 allekirjoitettua sopimusta, jossa on sovittu asemakaavan muutoksen toteuttamisesta sekä rakentamismahdollisuuksien paranemisen korvaamisesta. Sopimuksen mukaan VR-Yhtymä Oy luovuttaa tilasta RN:o 5:0 kaupungille noin 6 904 m2:n suuruisen määräalan toimistorakennusten tonttiin 22392/1 sekä yleisiin alueisiin noin 51 675 m2:n suuruiset määräalat. Kaupunki puolestaan luovuttaa yhteensä noin 303 m2 VR-Yhtymä Oy:lle.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, koska kauppa liittyy kaupungin kanssa aiemmin tehtyyn maankäyttösopimukseen ja alue tulee ostajan toimesta rakentumaan kaavan mukaiseen käyttöön.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 22.11.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa VR-Yhtymä Oy on myynyt määräalat Helsingin kaupungin Kumpulan kylässä sijaitsevasta Vallilan konepaja -nimisestä tilasta RN:o 5:0 YIT Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 22.11.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa VR-Yhtymä Oy on myynyt Kumpulan kylässä sijaitsevasta Vallilan konepaja -nimisestä tilasta RN:o 5:0 kauppakirjan liitepiirustukseen merkityt määräalat YIT Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja YIT Rakennus Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 2

Kauppakirja

 

Liite 3

Sijaintikartta

 

Liite 4

Kartta myydyistä määräaloista

 

 

 

 


11

TEOLLISUUSTONTTIEN VARAUSAJAN JATKAMINEN MOBI-TRADE OY:LLE JA PESTIMO OY:LLE SUUTARILASTA

 

Khs 2006-116

 

40. kaupunginosan (Suutarila) korttelin nro 40153 tontti nro 22 ja korttelin nro 40198 tontti nro 4; Lyhtytie 7, Lampettikuja 3

 

Kiinteistölautakunta toteaa (10.1.2006) mm. seuraavaa:

 

Taustaa                             Kiinteistölautakunta on 5.4.2005 (221 §) varannut sekä 6.9.2005 (523 §) päättänyt jatkaa varauksia Suutarilan teollisuusalueelta mm. tontin 40153/22 Mobi-Trade Oy:lle ja tontin 40198/4 Pestimo Oy:lle 31.12.2005 saakka teollisuus- ja varastorakennuksen suunnittelua varten.

 

Varausehdot                    Varausehtojen mukaisesti varauksensaajan tulee esittää ennen vuokrauspäätöksen tekemistä selvitys hankkeen taloudellisesta ja rakentamisen teknisestä toteutuksesta.

 

Tontit on mahdollista vuokrata 30 vuodeksi ja tonttien vuokrausperusteena tulee olemaan elinkustannusindeksiin sidottu vuokra, joka vastaa pääoma-arvoa 9,00 euroa/k-m2 (indeksi100). Hinta vastaa Suutarilan teollisuusalueella käytettyä hintaa vuonna 2004 ja 2003 tehdyissä vuokrauksissa. Muutoin noudatetaan tavanomaisia teollisuustonttien vuokrasopimusehtoja ja lautakunnan myöhemmin hyväksymiä lisäehtoja.

 

Varausajan jatkaminen

 

Yritykset pyytävät varausaikojensa jatkamista, koska tonttien vuokraamiseksi tarpeelliset selvitykset eivät käytettävissä olleessa lyhyehkössä ajassa ole vielä valmistuneet. Varauksensaajat ovat kuitenkin varausaikana edenneet suunnittelu- ja selvitystöissään ja ovat niitä jatkamassa.

 

Edellä mainitun lisäksi tontti 40198/4 ei ole rakentamiskelpoinen ennen kuin tontti on kuivatettu.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä varausaikoja voitaisiin jatkaa ajaksi 1.1.2006 - 30.6.2006 rakentamisen teknistä ja taloudellista suunnittelua varten sekä tontin 40198/4 rakentamiskelpoiseksi tekemiseksi.

 

Tontit on aiemman varauspäätöksen ehtojen mukaisesti tarkoitus luovuttaa vuokraamalla 30 vuodeksi, mikä kuuluu kiinteistölautakunnan toimivaltaan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee jatkaa Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan (Suutarila) korttelin nro 40153 tontin nro 22 varausaikaa Mobi-Trade Oy:lle ja korttelin nro 40198 tontin nro 4 varausaikaa Pestimo Oy:lle teollisuus- ja varastorakennusten suunnittelua ja toteutuksen taloudellisten edellytysten selvittelyä varten ajaksi 1.1.2006 - 30.6.2006 siten, että varaukset ovat voimassa muutoin entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote Mobi-Trade Oy:lle, Pestimo Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

Mobi-Trade Oy:n hakemus

 

Liite 2

Pestimo Oy:n hakemus

 

 

 

 


12

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN OY HARTWALL AB:N JA RAKENNUSOSAKEYHTIÖ HARTELAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-167

 

32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32037 tontit nro 14, 15 ja 19; Ajomiehentie 11

 

Kiinteistölautakunta toteaa (24.1.2006) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm.

ja kauppahinta

 

 

 

32. kaupunginosa

kortteli 37

tontit 14, 15 ja 19

Oy Hartwall Ab / Rakennusosakeyhtiö Hartela perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun

30.11.2005

7 000 000 euroa

 

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32037 tontti nro 14, 15 ja 19 rakennuksineen. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontit nro 14 ja15 muodostavat tontin nro 18, joka kuuluu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (TTV). Tontti nro 19 kuuluu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T). Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 17 321 m2 ja rakennusoikeus 17 351 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tonteilla sijaitsee kaksi kauppaan kuuluvaa teollisuusrakennusta. Tontilla 32037/14 sijaitsee vuonna 1967 valmistunut 2 668 k-m2:n suuruinen rakennus ja tontilla 32037/19 sijaitsee vuonna 1990 valmistunut 10 618 k-m2:n suuruinen rakennus.

 


Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 7 000 000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 404,13 euroa/m2 ja noin 403,43 euroa/k-m2 rakennuksineen. Kauppakirjan mukaan kauppahintaan sisältyy myös korkeavaraston varastointitekniikka ja hyllyt.

 

Kaupungin tekemään etuostolain 2 §:n mukaiseen tiedusteluun kaupan mahdollisista muista kuin kauppakirjassa mainituista ehdoista myyjä on vastannut kirjallisesti ilmoittaen, että kauppa liittyy osapuolten tekemään sopimukseen, jossa on sovittu mm. rakennusten vuokraamisesta sekä uuden varaston rakentamisesta myyjälle.

 

Kauppaehdoissa on mm. ehto, jonka mukaan myyjällä ei ole tiedossaan, että kiinteistöllä olisi tavanomaisesta poikkeavia jätteitä, maaperän ei ole todettu saastuneen eikä kiinteistöllä tai sen maaperässä ole sellaisia jätteitä tai aineita, jotka voisivat saastuttaa maaperää. Myyjä on teettänyt kaupan kohteissa selvityksen maaperän puhtaudesta ja ostaja on tutustunut selvitykseen.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska kaupan kohde on rakennettu ja myydään vuokrattuna.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 30.11.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Oy Hartwall Ab on myynyt Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 32037 tontit nro 14,15 ja 19 rakennuksineen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 30.11.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Oy Hartwall Ab on myynyt Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan korttelin nro 32037 tontit nro 14, 15 ja 19 rakennuksineen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 2

Kauppakirja

 

Liite 3

Sijaintikartta (Konalan tontit 32037/14, 15 ja 19)

 

Liite 4

Kartta myydyistä tonteista (Konalan tontit 32037/14, 15 ja 19)

 

 

 

 


13

KIINTEISTÖN VARAUKSEN JATKAMINEN HELSINGIN SEUDUN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖLLE LAUTTASAARESTA

 

Khs 2006-120

 

31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31107 tontti nro 10;
Haahkakuja 5

 

Kiinteistölautakunta toteaa (10.1.2006) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kiinteistölautakunta varasi 19.8.2003 käydyn tarjouskilpailun perusteella kiinteistön Haahkakuja 5 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle (HOAS) hankkeen suunnittelua varten vuoden 2005 loppuun saakka. Eräänä varausehtona on, että rakennusta koskeva kauppa on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa asemakaavan muutoksen voimaantulosta ja ehdolla, että tontin luovutusehdoista päästään sopimukseen. Nyt esitetään tontin varauksen jatkamista ja muuttamista maksulliseksi.

 

Varaus                               Kiinteistölautakunta varasi 19.8.2003 (435 §) kiinteistön Haahkakuja 5 tarjouskilpailun voittaneelle Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOASille vuoden 2005 loppuun saakka.

 

HOASin esitys varauksen jatkamiseksi

 

HOAS esittää kirjeellään 3.11.2005, että varausta jatkettaisiin 30.6.2006 saakka.

 

Asemakaava                    Asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.9.2005 ja se on tullut voimaan 28.10.2005. Varausehtojen mukaan rakennusta koskeva kauppa tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa asemakaavan muutoksen voimaantulosta eli 28.1.2006 mennessä.

 

HOAS on osallistunut asemakaavan muutoksen suunnitteluun ja sen on ollut tarkoitus varausaikana valmistella myös rakennuksen korjaus- ja muutossuunnitelmia.

 

Tontin vuokra                   Tarjouspyynnön esitteessä mainittiin mm., että AKS-tonttina maanvuokra määräytyy tulevassa asemakaavassa ilmoitetun rakennusoikeuden mukaan siten, että tontin arvo on 550 euroa/k-m2. Vuosivuokra on 4 % tästä arvosta.

 

Uudessa asemakaavassa tontin rakennusoikeus on 3 525 k-m2 ja käyttötarkoitus ”AS” eli asuntolarakennusten korttelialue.

 

Tontinvuokra em. määräytymisperusteilla on 6 460 euroa kuukaudessa.

 

Kauppahinta                    Tontinvarausehtojen mukaan rakennuksen kauppahinta on HOASin tarjouksen mukaisesti 1 200 000 euroa, joka tulee maksaa 28.1.2006 mennessä.

 

Kiinteistölautakunta pitää kohtuullisena ”maksamattoman kauppahinnan” korkona 3 % eli 3 000 euroa kuukaudessa.

 

Ylläpitokustannukset      HOASin esityksen mukaan tyhjän rakennuksen ylläpitokustannukset jäisivät kiinteistöviraston tilakeskuksen vastattaviksi kunnes kauppa toteutuu.

 

Rakennuksen lämmityksen ja kiinteistönhoidon voidaan arvioida olevan 1,00 euroa/htm2/kk eli 3 500 euroa kuukaudessa.

 

Varausmaksu                   Esitettävä varausmaksu muodostuu tontin vuokran osuudesta, ylläpitokustannuksista ja sovitun kauppahinnan korosta. Varausmaksu on 12 960 euroa kuukaudessa.

 

Kaj toteaa, että varausmaksun periminen on perusteltua, koska tontti olisi ollut rakennuskelpoinen ja ostettavissa alkuperäisen varausajan puitteissa. Maksamattoman kauppahinnan korkoa vastaavan varausmaksuosan periminen tulisi kuitenkin aloittaa vasta 1.2.2006.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee varata 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31107 tontin nro 10 rakennuksineen Helsingin seudun opiskelija-asunto-säätiölle ajaksi 1.1. - 30.6.2006 seuraavin ehdoin:

 

1                    Rakennus muutetaan opiskelija-asunnoiksi.

 

2                    Varauksensaaja suorittaa varausmaksuna kiinteistöviraston tilakeskukselle 9 960 euroa kuukaudessa, sen 5. päivään mennessä, laskun mukaan ja 1.2.2006 alkaen lisäksi 3 000 euroa kuukaudessa.

 

3                    Varauksensaajan on sovittava kiinteistöviraston kanssa mahdollisista rakenteiden avaamisista ja muista rakennukseen kohdistuvista tutkimuksista. Varauksensaajan on varausaikana selvitettävä rakennuksen tekninen kunto ja soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaupunki luovuttaa varauksensaajan käyttöön kiinteistöä ja rakennusta koskevat hallussaan olevat suunnitelmat ja asiakirjat.

 

4                    Varauksen perusteella on tarkoituksena tehdä rakennuksen kauppa varaushakemuksen 11.4.2003 mukaisella kauppahinnalla 1 200 000 euroa 30.6.2006 mennessä ehdolla, että tontin luovutusehdoista päästään sopimukseen.

 

5                    Varauksensaaja on tutustunut rakennukseen. Rakennus ja tontilla sijaitseva muuntamo luovutetaan ostajalle siinä kunnossa kuin ne ovat luovutushetkellä.

 

6                    Varauksensaaja vastaa kaikista rakentamisen ja peruskorjauksen sekä niiden suunnittelun aiheuttamista kustannuksista.

 

7                    Helsingin kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että luovutussopimusta ei saada aikaan.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

HOASin kirje

 

 

 

 


14

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE RATALAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ RATALAIKSI

 

Khs 2005-2617

 

./.                   Kaj ilmoittaa, että Liikenne- ja viestintäministeriö varaa (8.12.2005) Helsingin kaupungille mahdollisuuden lausunnon antamiseen ministeriön asettaman ratalakityöryhmän valmistelemasta, hallituksen esityksen muotoon laaditusta mietinnöstä ratalaiksi 8.2.2006 mennessä. Lausuntopyyntö ja ehdotus ratalaiksi ovat esityslistan tämän kohdan liitteenä 1. Julkaisu löytyy sähköisenä liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.mintc.fi/julkaisut/85/2005.

 

./.                   Asiasta saadut kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausunnot ovat liitteinä 2 ja 3. Kiinteistövirasto ilmoitti (13.1.2006), että sillä ei ole huomautettavaa ehdotuksesta ratalaiksi. Liikennelaitos ei pitänyt lausumisesta tarpeellisena (28.12.2005), koska metroradat on rajattu ehdotuksen ulkopuolelle.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (16.1.2006) lausunnossaan seuraavaa:

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää hyvänä, että rautatiealueen suunnittelun ja alueiden käytön suunnittelun välinen suhde tulee määritellyksi.

 

”Ratalain tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää rautateiden henkilö- ja tavaraliikenteen vaatimia toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä rautatieyhteyksiä osana liikennejärjestelmää.” (1 §, 1 mom.)

 

Rautateiden tehokas toiminta liikennejärjestelmän osana edellyttää sujuvia matkaketjuja ja vaihtoja muihin liikennevälineisiin, mihin ratalaissa tulisi kiinnittää huomiota.

 

”Lisäksi lain tarkoituksena on turvata rautateiden ylläpitäminen, kehittäminen ja rakentaminen valtakunnan eri osia yhdistävänä liikennemuotona …” (1 §, 2 mom.)

 

Rautateiden tehokas toiminta liikennejärjestelmän osana edellyttää myös liittymistä kansainvälisiin liikenneverkkoihin. Rautateiden lähiliikenne ja taajamajunaliikenne sekä yhdyskuntarakenteen kehittyminen niihin tukeutuen parantaa saavutettavuutta kaupunki- ja taajama-alueilla sekä joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmän toimivuutta edistäen kestävää kehitystä. Myös rautateiden merkitykseen kansainvälisessä liikenteessä sekä kaupunki- ja taajamajunaliikenteessä tulisi ratalaissa kiinnittää huomiota.

 

”…sekä turvata osallistumismahdollisuudet rautatieliikenneratkaisuja [tai rautatieyhteyksiä] koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa ja oikeusturvaa rataverkkoa koskevissa asioissa.” (1 §, 2 mom.)

 

Hyvin samantapainen tavoitelause on maantielaissa (1 §). Ratalakiluonnos tai maantielaki eivät kuitenkaan mainitse, maankäyttö- ja rakennuslain tapaan, osallistumisen kautta saavutettavaa suunnittelun laatua tai asiantuntemuksen monipuolisuutta lain tavoitteina.

 

Lakiehdotuksen 10 §:n 2 momentin pykäläviittaus on virheellinen. Radanpitäjän on ilmoitettava suunnitelman laatimisesta sekä siihen liittyvien tutkimusten aloittamisesta kunnalle sekä kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla 23 § 1 momentissa mainituille henkilöille.

 

23 §:n 1 momentissa säädetään yleis- ja ratasuunnitelman valmisteluvaiheen vuorovaikutuksesta, joka jää 2 momentin yksityiskohtaisen muistutusvaiheen sääntelyyn verrattuna yleispiirteiseksi toteamukseksi vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta. 23 §:n 1 momentissa tulisi selkeyden vuoksi mainita, että kyseessä on nimenomaan radanpitäjän toimesta suoritettava vuorovaikutusmenettely. Radanpitäjän ja kunnan tulee tehdä yhteistyötä jo valmistelun alkuvaiheessa. Myös kuntalaisten kannalta on tärkeää, että he pääsevät tutustumaan suunnitelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

Lakiehdotuksen 23 §:n 1 momentin määrittely vuorovaikutuksen piiriin kuuluvista on tehty toisin kuin esimerkiksi maankäyttö- ja rakennus- sekä muissa uudemmissa laeissa, joissa käytetään osallisen käsitettä. Määrittely olisi syytä tarkistaa yhteneväiseksi muiden vastaavien lakien kanssa.

 

23 §:n 2 momentissa säädetään, että ennen suunnitelman hyväksymistä on 1 momentissa mainituille tahoille varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Tässä tarkoituksessa

 

1.                   kunnan tulee pitää yleis- ja ratasuunnitelma yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan,

 

2.                   kunnan on kuulutettava nähtäväksi asettamisesta ja muistutusmahdollisuudesta niin kuin kunnassa on tapana ilmoittaa,

 

3.                   radanpitäjän on huolehdittava ilmoittamisesta niille, joiden asuinpaikka on toisessa kunnassa ja on asiakirjoissa mainittu tai muuten tunnettu ja

 

4.                   kunnan tulee toimittaa lausuntonsa nähtävillä olleesta suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät radanpitoviranomaiselle.

 

Kunnan kannalta positiivista edellä mainitussa menettelyssä on se, että kunta saa muistutusten kautta suoraan tiedon 23 §:n 1 momentissa mainittujen tahojen näkemyksistä ja mielipiteistä. Tämä parantaa myös kunnan omia vaikutusmahdollisuuksia. Kunta ei kuitenkaan voi toimia radanpitäjän puolesta suunnitelman asiantuntijana.  

 

Kunnalle syntyy kustannuksia kuuluttamisesta. Kuuluttamisesta syntyneet kustannukset tulisi radanpitäjän korvata, kuten mainitaan lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (23 §). Asian selkiyttämiseksi tulisi kyseessä oleva maininta ottaa myös ratalain vuorovaikutusta koskeviin, asetuksella annettaviin tarkempiin, säännöksiin.

 

Jos ratasuunnitelmalla on merkittäviä vaikutuksia valtakunnallisesti tai kunnan alueella, ja toisaalta, koska yleis- ja ratasuunnitelmat koskevat useampaa kuntaa, tulee lisäksi harkita, pitäisikö tiedottaa myös muilla keinoin kuin ”niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan” (23 § 2. mom.) eli radanpitäjä, ratahallintokeskus kuuluttaa nähtävillä olon. Näitä muita keinoja voisivat olla esimerkiksi tiedotelehtiset suunnitelman sisällöstä ja osallistumismahdollisuuksista. Tällainen tiedottaminen tulee hoitaa kunnan ja radanpitäjän yhteistyönä ja kustannuksista tulee radanpitäjän vastata. Kuulutukset tulisi tehdä radanpitäjän ”nimissä”, jotta ne erottuvat kunnallisista ilmoituksista.

 

Kaavoitusmenettelystä saadun kokemuksen perusteella voidaan todeta, että vuorovaikutukseen osallistuvilla tulee olla riittävästi aikaa reagoida ilmoituksiin, tutustua suunnitelmiin ja laatia kannanottonsa. Erityisesti yhdistykset ja yritykset haluavat usein käsitellä kannanotot myös kokouksissaan, joka sekin edellyttää riittävän pitkää määräaikaa mielipiteiden esittämiselle.

 

Lakiehdotuksen 23 §:n 3 momentissa todetaan, että radanpitäjä ilmoittaa perustellun kannanoton esitettyihin muistutuksiin. Säännöksessä jää epäselväksi, mitä menettelyä käyttäen radanpitäjä hoitaa asian. Esimerkiksi maantielaissa (27 §) ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (65 §) on lähdetty viranomaisen velvollisuudesta perustellun kannanoton esittämiseen muistutuksesta, mikäli muistutuksen tekijä on tätä kirjallisesti pyytänyt ja samalla ilmoittanut osoitteensa.

 

Lakiehdotuksen 91 §:ssä säädetään kunnalle velvollisuus asettaa yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymistä sekä ratasuunnitelman voimassaoloajan pidentämistä koskeva päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat kunnassa yleisesti nähtäville. Lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (91 §) todetaan radanpitäjän vastaavan nähtäville asettamisesta aiheutuvista kuuluttamiskustannuksista. Asian selkiyttämiseksi tulisi kyseessä oleva maininta ottaa myös vuorovaikutuksesta asetuksella annettaviin tarkempiin säännöksiin.

 

Lausuntopyynnössä mainittu keskustelutilaisuus on tarpeellinen.

 

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut toteaa (16.1.2005) lausuntonaan seuraavaa:

 

Työryhmän ehdotuksen mukaan kaupungilla on mahdollisuus vaikuttaa ratahankkeiden suunnitteluun kaupungin alueella yleis- ja asemakaavaa valmisteltaessa ja hyväksyttäessä. Rautatien yleis- ja ratasuunnitelmien laatimisessa on ehdotuksen mukaan noudatettava vuorovaikutusmenettelyä, joten kaupunki maanomistajana voi tässä vaiheessa vaikuttaa ko. suunnitelmien sisältöön omistamiensa maiden osalta riippumatta sijaintikunnasta. Rautatiealueiden hankinta suunnitelmien mukaisiin rautatietarkoituksiin tapahtuu lunastuslain mukaisessa rautateihin kohdistuvassa kiinteistötoimituksessa eli ratatoimituksessa. Siinä kaupungin oikeusturva maanomistajana taataan lunastuslain mukaisesti, kun toimituksen suorittaa riippumaton toimitusmies ja uskotut miehet.  Toimituksen lopputulokseen on mahdollisuus hakea muutosta maaoikeudessa. Kaupungin vaikutusmahdollisuudet kaavoittajana ja oikeudet maanomistajana on siten turvattu ehdotetussa laissa.

 

Kaj katsoo, että esille jo esille tulleiden näkökohtien lisäksi huomiota tulee lausunnossa kiinnittää vielä niihin lakiehdotuksen säännöksiin, jotka koskevat radanpidon päättämistä (lopettamista), erityisesti päättämisen perusteita ja asiasta päättävää viranomaista sekä niitä toimenpiteitä ja vastuita, joita radanpidon päättämisestä johtuu. Nämä huomiot kohdistuvat erityisesti 49, 80 ja 81 §:iin. Kunnilla, joiden alueella vapautuu radanpidosta laajoja ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeitä alueita, kuten lähitulevaisuudessa on asianlaita Helsingissä, vastuukysymykset ja menettelytavat radanpidon lopettamisen johdosta ovat erittäin tärkeitä. Tällöin tulevat ratkaistaviksi mm. kysymykset uuteen käyttöön osoitettavan maan arvosta sen siirtyessä radanpitäjän hallinnasta maanomistajalle, radanpidon lopettamisen jälkeen tapahtuvasta maaperän puhdistamisesta aiheutuvista vastuista ja kustannuksista sekä käytöstä poistuvista rakenteista huolehtimisesta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa liikenne- ja viestintäministeriölle ratalakityöryhmän mietinnöstä seuraavansisältöisen lausunnon:

 

Kuten työryhmäkin toteaa, Suomessa ei ole tällä hetkellä olemassa rautateiden suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä ja ainoa asiaa koskeva rautatiehallinnon ulkopuolinen viranomaispäätös on lunastuslupa. Kaupunginhallitus katsoo, että asian tilaa on pidettävä selkeänä puutteena ottaen huomioon rautateiden suuri merkitys niin elinkeinoelämän ja henkilökuljetusten kuin myös ratalinjausten maankäyttövaikutusten kannalta. 

 

Työryhmän ehdotuksen mukaan sijaintikunnilla on mahdollisuus vaikuttaa ratahankkeiden suunnitteluun niiden kaavapäätöksiä, erityisesti yleis- ja asemakaavaa valmisteltaessa ja hyväksyttäessä. Rautatien yleis- ja ratasuunnitelmien laatimisessa on ehdotuksen mukaan noudatettava vuorovaikutusmenettelyä, joten kunnat voivat vaikuttaa tässä vaiheessa suunnitelmien sisältöön myös maanomistajana silloin, kun niillä on maanomistuksia omien rajojensa ulkopuolella.

 

Rautatiealueiden hankinta rautatietarkoituksiin tapahtuu lunastuslain mukaisessa rautateihin kohdistuvassa kiinteistötoimituksessa eli ratatoimituksessa. Siinä kunnan oikeusturva maanomistajana tulee turvatuksi lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

 

Helsingin kaupunki katsoo, että merkittävimmät vielä tarkistamista ja syvällisempää harkintaa vaativat säännökset kohdistuvat radan suunnitteluvaiheessa hankkeesta tiedottamiseen, vuorovaikutusmenettelyihin ja tiedottamiskustannuksiin, tässä yhteydessä osallisille annettavaan asiantuntijaohjaukseen sekä radan pidon lopettamista koskeviin säännöksiin erityisesti vastuiden, hyötyjen ja kustannusten jakautumisen suhteen.

 

Seuraavassa on esitetty kaupunginhallituksen huomautukset ratalakiehdotuksesta pykäläjärjestyksessä.

 

Kaupunginhallitus pitää hyvänä, että rautatiealueen suunnittelun ja alueiden käytön suunnittelun välinen suhde tulee laissa määritellyksi.

 

”Ratalain tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää rautateiden henkilö- ja tavaraliikenteen vaatimia toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä rautatieyhteyksiä osana liikennejärjestelmää.” (1 § 1 mom.)

 

Rautateiden tehokas toiminta liikennejärjestelmän osana edellyttää kuitenkin myös sujuvia matkaketjuja ja vaihtoja muihin liikennevälineisiin, mihin ratalaissa tulisi kiinnittää huomiota.

 

”Lisäksi lain tarkoituksena on turvata rautateiden ylläpitäminen, kehittäminen ja rakentaminen valtakunnan eri osia yhdistävänä liikennemuotona …” (1 § 2 mom.)

 

Rautateiden tehokas toiminta liikennejärjestelmän osana edellyttää myös liittymistä kansainvälisiin liikenneverkkoihin. Rautateiden lähiliikenne ja taajamajunaliikenne sekä yhdyskuntarakenteen kehittyminen niihin tukeutuen parantaa saavutettavuutta kaupunki- ja taajama-alueilla sekä joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmän toimivuutta edistäen kestävää kehitystä. Myös rautateiden merkitykseen kansainvälisessä liikenteessä sekä kaupunki- ja taajamajunaliikenteessä tulisi ratalaissa kiinnittää huomiota.

 

”…sekä turvata osallistumismahdollisuudet rautatieliikenneratkaisuja [tai rautatieyhteyksiä] koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa ja oikeusturvaa rataverkkoa koskevissa asioissa.” (1 § 2 mom.)

 

Hyvin samantapainen tavoitelause on maantielaissa (1 §). Ratalakiluonnos tai maantielaki eivät kuitenkaan mainitse, maankäyttö- ja rakennuslain tapaan, osallistumisen kautta saavutettavaa suunnittelun laatua tai asiantuntemuksen monipuolisuutta lain tavoitteina. Nämä tulisi lakiin lisätä.

 

Lakiehdotuksen 10 §:n 2 momentin pykäläviittaus on virheellinen. Radanpitäjän on ilmoitettava suunnitelman laatimisesta sekä siihen liittyvien tutkimusten aloittamisesta kunnalle sekä kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla 23 §:n 1 momentissa mainituille henkilöille.

 

23 §:n 1 momentissa säädetään yleis- ja ratasuunnitelman valmisteluvaiheen vuorovaikutuksesta, joka jää 2 momentin yksityiskohtaisen muistutusvaiheen sääntelyyn verrattuna yleispiirteiseksi toteamukseksi vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta. 23 §:n 1 momentissa tulisi selkeyden vuoksi mainita, että kyseessä on nimenomaan radanpitäjän toimesta suoritettava vuorovaikutusmenettely. Radanpitäjän ja kunnan tulee tehdä yhteistyötä jo valmistelun alkuvaiheessa. Myös kuntalaisten kannalta on tärkeää, että he pääsevät tutustumaan suunnitelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

Lakiehdotuksen 23 §:n 1 momentin määrittely vuorovaikutuksen piiriin kuuluvista on tehty toisin kuin esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä muissa uudemmissa laeissa, joissa käytetään osallisen käsitettä. Määrittely olisi syytä tarkistaa yhteneväiseksi muiden vastaavien lakien kanssa.

 

23 §:n 2 momentissa säädetään, että ennen suunnitelman hyväksymistä on 1 momentissa mainituille tahoille varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Tässä tarkoituksessa

 

1.                   kunnan tulee pitää yleis- ja ratasuunnitelma yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan,

 

2.                   kunnan on kuulutettava nähtäväksi asettamisesta ja muistutusmahdollisuudesta niin kuin kunnassa on tapana ilmoittaa,

 

3.                   radanpitäjän on huolehdittava ilmoittamisesta niille, joiden asuinpaikka on toisessa kunnassa ja on asiakirjoissa mainittu tai muuten tunnettu ja

 

4.                   kunnan tulee toimittaa lausuntonsa nähtävillä olleesta suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät radanpitoviranomaiselle.

 

Kunnan kannalta positiivista edellä mainitussa menettelyssä on se, että kunta saa muistutusten kautta suoraan tiedon 23 §:n 1 momentissa mainittujen tahojen näkemyksistä ja mielipiteistä. Tämä parantaa myös kunnan omia vaikutusmahdollisuuksia ja antaa paremmat valmiudet lausunnon antamiseen.

 

Kunta ei kuitenkaan voi toimia radanpitäjän puolesta suunnitelman asiantuntijana. Vastuusuhteet toisaalta muodollisessa tiedottamisessa (jossa kunta voi olla toteuttajana) ja toisaalta vuorovaikutusmenettelyssä ratahankkeen ”isännän” (RHK) ja osallisten kesken tulee laissa tuoda selkeästi esille niin, että kansalaisten ja muiden tahojen aito vuorovaikutus ja vaikutusmahdollisuudet suunnittelun sisältöön tulevat turvatuiksi.  

 

Kunnalle syntyy myös merkittäviä kustannuksia kuuluttamisesta. Ne voivat olla tapauksesta riippuen jopa useita tuhansia euroja kuulutuskierrosta kohden riippuen mm. kunnan käyttämien ilmoituslehtien määrästä. Kuuluttamisesta syntyneet kustannukset tulee radanpitäjän ehdottomasti korvata, kuten mainitaan lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (23 §). Asian selkiyttämiseksi tulisi kyseessä oleva maininta ottaa myös ratalain vuorovaikutusta koskeviin, asetuksella annettaviin tarkempiin säännöksiin.

 

Jos ratasuunnitelmalla on merkittäviä vaikutuksia valtakunnallisesti tai kunnan alueella, ja toisaalta, koska yleis- ja ratasuunnitelmat koskevat useampaa kuntaa, tulee lisäksi harkita, pitäisikö tiedottaa myös muilla keinoin kuin ”niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan” (23 § 2. mom.) eli radanpitäjä, ratahallintokeskus kuuluttaa nähtävillä olon. Näitä muita keinoja voisivat olla esimerkiksi tiedotelehtiset suunnitelman sisällöstä ja osallistumismahdollisuuksista. Tällainen tiedottaminen tulee hoitaa kunnan ja radanpitäjän yhteistyönä ja kustannuksista tulee radanpitäjän vastata. Kuulutukset tulee myös selkeästi tehdä radanpitäjän ”nimissä”, jotta ne erottuvat kunnan omista kunnallisista ilmoituksista ja niistä hankkeista, joista kunta itse vastaa.

 

Kaavoitusmenettelystä saadun kokemuksen perusteella voidaan todeta, että vuorovaikutukseen osallistuvilla tulee olla riittävästi aikaa reagoida ilmoituksiin, tutustua suunnitelmiin ja laatia kannanottonsa. Erityisesti yhdistykset ja yritykset haluavat usein käsitellä kannanotot myös kokouksissaan, joka sekin edellyttää riittävän pitkää määräaikaa mielipiteiden esittämiselle.

 

Lakiehdotuksen 23 §:n 3 momentissa todetaan, että radanpitäjä ilmoittaa perustellun kannanoton esitettyihin muistutuksiin. Säännöksessä jää epäselväksi, mitä menettelyä käyttäen radanpitäjä hoitaa asian. Esimerkiksi maantielaissa (27 §) ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (65 §) on lähdetty viranomaisen velvollisuudesta perustellun kannanoton esittämiseen muistutuksesta, mikäli muistutuksen tekijä on tätä kirjallisesti pyytänyt ja samalla ilmoittanut osoitteensa. Kohta vaatii täsmennystä tältä osin.

 

Ehdotuksen 49 §:ssä esitetään, että rautatiealue luovutettaisiin radanpitäjälle käyttöoikeudella tapauksissa, joissa se sijaitsee jollain monitasoisesti käytössä olevalla kiinteistöllä (sillat, tunnelit, kannet jne.). Ehdotus on hyvä, koska se rajoittaisi mahdollisimman vähän omistajan oikeuksia alueeseen ja samalla selkeyttäisi oikeuksien jakaantumista tilanteissa, joissa rata‑alueeseen varsinaisen radan ylä- tai alapuolella kohdistuisi erityisiä taloudellisia arvoja, esimerkiksi asemakaavan mukaista rakennusoikeutta.

 

Mietinnön mukaan tällaisten omistajalle jäävien oikeuksien käyttämiseen tarvittaisiin radanpitäjän lupa aina silloin, jos radanpitäjä arvioisi omistajan toimenpiteillä olevan vaikutusta juna- tai liikenneturvallisuuteen tai radan kunnossapitoon. Tämä on ymmärrettävää edellyttäen, että asetettavat lupaehdot koskevat nimenomaisesti ja vain näiden etujen turvaamista.

 

Ehdotuksen 80 §:n mukaan olisi aina radanpitäjän päätettävissä, tarvitaanko entistä rautatiealuetta ”muihin radanpidon tarpeisiin”. Tässä yhteydessä kaupunki esittää harkittavaksi, että tässä tilanteessa kunnalla olisi alueensa maankäytön suunnittelijana vähintäänkin mahdollisuus osallistua tähän harkintaan tai jopa päätösvalta asiasta.

 

Radanpitäjä luovuttaa lakkautetun rautatiealueen ”siten kuin laissa oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta on säädetty”. Johtaako tämä mahdollisesti siihen, että rautatiealueelle pyritään siitä luovuttaessa hakemaan käypää arvoa uuden käyttötarkoituksen mukaisesti? Tähän säännökseen kaupunki edellyttää selkeämpiä kannanottoja etenkin, kun kunnalla ei enää ole etusijaa valtion kiinteistöluovutuksissa.

 

Ehdotuksen 81 §:n mukaan on radanpitäjän päätettävissä kahden vuoden harkinta‑ajalla, poistetaanko lakkautetulta rautatiealueelta sinne radanpitoa varten rakennetut tai sijoitetut rakenteet ja laitteet (kiskot, ratapölkyt yms.). Mikäli radanpitäjä päättää jättää ne alueelle, vastuu niistä huolehtimisesta siirtyy ehdotuksen mukaan alueen omistajalle. Kaupunki ei pidä tätä kohtuullisena vaan asianmukaista olisi edellyttää radanpitäjältä näiden poistamista, ellei toisin sovita.

 

Jos lakkautettavaa rautatietä ei tarvita 80 §:n 1 momentissa mainittuun tarkoitukseen, ratasuunnitelmassa on osoitettava ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen entisen rautatiealueen palauttamiseksi ennalleen, ja radanpitäjän tulee huolehtia toimenpiteistä kustannuksellaan vuoden määräajassa. Mietinnön perusteluissa säännöksen sisältöä selostetaan toteamalla, ettei ”mitään ”raskaita toimenpiteitä tässä yhteydessä edellytettäisi, vaan ainoastaan rautatiealueen muuttaminen sellaiseen tilaan, että esimerkiksi puusto voisi siinä lähteä luontaisesti kasvamaan, olisivat riittäviä”.

 

Kun tiedetään, että rautatiealueiden maaperä on varsin usein paikoin pilaantunut esimerkiksi ratapölkkyjen kreosooteista tai rautatiekuljetuksista aiheutuneesta pilaantumisesta, ei mietinnön lausumaa voi pitää tyydyttävänä. Ympäristölainsäädännön mukaan pilaantumisen aiheuttaja on ensi sijassa ja alueen haltija toissijaisesti vastuussa pilaantuneen aiheuttamista toimenpiteistä. Tässä tilanteessa radanpitäjä on rautatietoiminnan harjoittajana pilaantumisen aiheuttaja, minkä lisäksi se on alueen haltija, ja siten vastuussa maaperän puhtaudesta, eikä tätä vastuuta ole rajoitettu esimerkiksi koskemaan vain voimakkaasti pilaantunutta maata. Kaupunki katsoo, että ratalailla ei pidä lähteä siirtämään taloudellisesti usein merkittävää vastuuta maaperän pilaantumisesta rata‑alueen luovutuksensaajalle, joka myöhemmin joutuisi esimerkiksi alueelle rakentaessaan kunnostamaan kyseisen pilaantuneen maan.

 

Ehdotuksen 81 §:ssä tuleekin erikseen todeta, että radanpitäjä vastaa alueen maaperän kunnostamisesta ympäristölainsäädännön edellyttämään tasoon (nykyään nk. Samase-ohjearvotasoon).

 

Kysymys tulee olemaan erittäin merkittävä suurten ratapiha‑alueiden poistuessa rautateiden käytöstä niin Helsingissä kuin muuallakin. Asiaa voidaan verrata esimerkiksi puolustusvoimien käytöstä poistuviin alueisiin, joilla puolustusvoimat kaupungin käsityksen mukaan vastaa alueidensa puhdistamisesta. Asian merkittävien taloudellisten vaikutusten vuoksi vastuut tai viittaukset muuhun lainsäädäntöön tulee kirjata selkeästi myös ratalakiin.

 

Lakiehdotuksen 91 §:ssä säädetään kunnalle velvollisuus asettaa yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymistä sekä ratasuunnitelman voimassaoloajan pidentämistä koskeva päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat kunnassa yleisesti nähtäville. Lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (91 §) todetaan radanpitäjän vastaavan nähtäville asettamisesta aiheutuvista kuuluttamiskustannuksista. Asian selkiyttämiseksi tulisi kyseessä oleva maininta ottaa myös vuorovaikutuksesta asetuksella annettaviin tarkempiin säännöksiin.

 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että lausuntopyynnössä mainittu keskustelutilaisuus on erittäin toivottava ja tarpeellinen.

 


Kirje liikenne- ja viestintäministeriölle ja pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, kiinteistövirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Narvala Anssi, diplomi-insinööri, puhelin 169 3512

 

 

LIITTEET

Liite 1

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö ja ehdotus ratalaiksi

 

Liite 2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 16.1.2006

 

Liite 3

Kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausunto 16.1.2006

 

 

 

 


15

23.1.2006 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO MUSEOVIRASTOLLE VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVIÄ RAKENNETTUJA KULTTUURIYMPÄRISTÖJÄ KOSKEVAN LUETTELON TARKISTAMISESTA

 

Khs 2005-114

 

Kaj ilmoittaa, että Museovirasto pyytää (18.1.2005) Helsingin kaupunginhallitukselta lausuntoa virastossa laaditusta alue- ja kohdeluettelosta, jonka perusteella on tarkoitus tarkistaa luetteloa valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Luetteloon sisältyy nyt Helsingistä yhteensä 53 aluetta tai kohdetta, kun aikaisemmassa selvityksessä Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museovirasto, Rakennushistorian osaston julkaisu 16, 1993 (2. painos 1998) niitä oli 51. Luettelot eivät ole verrannollisia keskenään, vaan kohteita on vaihdettu, luokiteltu ja jaettu toisin kuin aiemmassa inventoinnissa. Lausuntoaikaa on pidennetty 16.1.2006 saakka.

 

./.                   Museoviraston lausuntopyyntökirje, jossa on selostettu lausuntopyynnön ja luettelon tarkoitusta, ja siihen liittyvä kohdeluettelo kuvauksineen ja karttoineen on tämän asian liitteenä 1. Huom! Asian jäädessä pöydälle liitteitä ei jaeta uudelleen.

 

Valtioneuvoston tekemässä päätöksessä 26.11.2002 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista edellytetään, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriperinnön arvot säilyvät ja että valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden käyttö soveltuu niiden historialliseen kehitykseen. Alueiden käytön suunnittelun lähtökohdiksi tulee ottaa viranomaisten laatimat, riittävän laajaan valmisteluun perustuvat kulttuuriperintöä koskevat valtakunnalliset inventoinnit.

 

./.                   Ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen Kuntaliiton yhteinen muistio 25.10.2005, jonka tarkoituksena on selkeyttää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamista valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen osalta maankäytön suunnittelussa, on tämän asian liitteenä 2.

 

Muistion periaatteita sovelletaan maankäytön suunnittelussa tällä hetkellä vuoden 1993 inventoinnin perusteella. Kaj toteaa lisäksi, että joidenkin lautakuntien lausunnoissa on mainittu asiasta annettava tuleva tulkintaohje. Ympäristöministeriöstä 2.1.2005 saadun tiedon mukaan liitteenä oleva muistio on kyseinen ohje eikä muuta laajempaa ohjetta ole valmisteilla.

 

Nyt lausunnolla olevan luettelon perusteella on tarkoitus antaa tarkistettujen inventointien ja saatujen lausuntojen pohjalta tehty valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista ympäristöistä arviolta vuonna 2008. Kaupunginhallituksen lausuntoon tullaan liittämään kaupunkisuunnitteluvirastossa valmisteltu kansio, jossa on ehdotettu eräitä muutoksia kohderajauksiin ja perusteluihin. Kansio on nähtävissä kaupunginhallituksen kokouksessa.

 

./                    Asiasta on saatu ympäristölautakunnan, liite 3, kaupunginmuseon johtokunnan, liite 4, rakennuslautakunnan, liite 5, kiinteistölautakunnan liite 6 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan, liite 7, lausunnot.

 

Ympäristölautakunta toteaa (31.10.2005) lausunnossaan mm, että sen tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua yhdessä kaupungin eri hallintokuntien kanssa mutta rakennussuojelun ja rakennetun kulttuuriympäristön suojelu ei kuulu sen toimialaan Helsingissä. Esitetyssä kohdeluettelossa on kuitenkin huomattavia osa-aluekokonai­suuksia, joilla kaupungin luontotietojärjestelmän mukaan on linnustollisesti, kasvistollisesti ja geologisesti arvokkaita luontokohteita. Tällaisia ovat vanhojen kaupunkipuistojen, kansanpuistojen, kartanoympäristöjen ja hautausmaiden lisäksi kohdeluettelossa olevat saaret. Tällaisten kohteiden osalta saattaa syntyä myös ristiriitaa kulttuuriympäristöjen hoidon ja luonnonarvojen säilyttämisen välillä. Esimerkkeinä näistä kohteista lautakunta mainitsee mm. Tullisaaren kartanopuiston, Seurasaaren ja Broändan purolaakson. Lautakunta pitää museoviraston aineistoa osin vaikeaselkoisena tai epämääräisenä ohjaamaan selkeällä tavalla laajojen alueiden, kuten vaikkapa Vartiosaaren tai Santahaminan maankäyttöä. Myös valmisteilla olevasta tulkintaohjeesta tulisi järjestää kuulemiskierros kunnille.

 

Kaupunginmuseon johtokunta toteaa (2.11.2005) lausunnossaan mm., että uusiksi kohteiksi on aiempaan verrattuna otettu nuoren rakennusperinnön kohteita. Luettelossa on lisäksi enemmän aluekokonaisuuksia kuin aiemmin. Uutena teemakokonaisuutena ovat vuoden 1917 jälkeen rakennetut kirkot, jotka on päätetty suojella kirkkolain nojalla ja puolustusvoimien arkkitehtuuri. Suomen modernin arkkitehtuurin merkittävimmät kohteet eli nk. docomomo-kohteet on lisätty luetteloon. Kuvailu- ja perustelutekstit ovat luonnosmaisia ja keskeneräisiä. Lopullisesta luettelosta tulisi selvemmin ja perustellummin ilmetä kohteiden valintaperusteet ja merkitys.

 

Kaupunginmuseon johtokunnan mielestä kohteisiin olisi tullut kuulua Kiruginen sairaala ja Svenska Normallyceum. Kantakaupungin osalta johtokunta toteaa, että keskusta tulisi rajata selvyyden vuoksi suuremmak­si kokonaisuudeksi ja harkita siihen liitettäväksi myös Siltasaari. Johtokunta katsoo lisäksi, että listalle tulisi uusina kohteina sisällyttää Kumpulan siirtolapuutarha, Unioninkatu katulinjauksena ja Helsingin Työväenyhdistyksen talo. Johtokunta toteaa myös, että Helsingin ensimmäinen kaupunginosa Kruununhaka on poistettu uudesta listasta siitä huolimatta, etteivät sen monella tapaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaat piirteet ole olennaisesti aikaisemmasta muuttuneet. Meilahden sairaalan alueeseen tulisi liittää myös nykyinen Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan teoreettisten laitosten rakennus, jotka kuuluvat sairaala-alueen kerrokselliseen rakennuskantaan.

 

Edelleen johtokunta pitää puutteena sitä, että listalta on poistettu Sörnäisten rannan teollisuusalue jättäen listalle vain Suvilahden voimalaitoksen. Sörnäisten ranta oli kuitenkin 1900-luvun alusta lähtien kantakaupungin laajin yhtenäinen teollisuusalue.

 

Siirtolapuutarha-alueista Museovirasto on esittänyt kahden liittämistä luetteloon, nimittäin Talin ja Herttoniemen siirtolapuutarha-alueita. Johtokunnan mielestä siihen tulisi ottaa mukaan Kumpulan siirtolapuutarha ja Kumpulan koululaisten kasvitarha sekä ja Herttoniemen siirtolapuutarha.

 

Kaupunginmuseon johtokunnan käsittelyssä esittelijän lausuntoesityksestä poistettiin jäsen Elise Hiidenuhma-Kivelän ehdottamana ja jäsen Helmi Leinosen kannattamana äänestyksin 5:llä äänellä 4:ää vastaan maininnat Marjaniemen siirtolapuutarhan mukaan ottamisesta luetteloon. Vähemmistö (Irina Krohn, Arja Routio, Vesa Virri, Timo Mikkilä) yhtyi esittelijän kantaan, että lausuntoon olisi pitänyt sisällyttää edellä mainittu kohta. Puheenjohtaja Irina Krohn ja esittelijä Anne Mäkinen jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

 

Johtokunta toteaa lisäksi, että Kisakylän rajauksesta on jätetty pois Asunto Oy Voittaja, Koskelantie 28-30 ja Asunto Oy Soittaja, joiden osalta rajausta tulisi tarkistaa. Lisäksi Käpylän kaupunginosasta on uudesta listasta rajattu pois Länsi-Käpylä, jonka rakennusten osalta ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, että niiden alkuperäinen hahmo ja ilme olisi muuttunut. Länsi-Käpylä tulisikin liittää uudelleen luetteloon.

 

Itä-Helsingin huvilasaarten joukkoon tulisi liittää Tahvonlahti, johon Stansvikin kartanoalue kuuluu. Lisäksi luettelossa tulisi säilyttää aiemmassa luettelossa ollut Kulosaari, jonka ominaisluonne ei myöskään ole muuttunut.

 

Kaj toteaa, että Helsingin kaupunginmuseo toimii muun toimenkuvansa ohella myös Uudenmaan maakuntamuseona, jolta museovirasto on pyytänyt asiasta myös erikseen lausuntoa.

 

Rakennuslautakunta toteaa (8.11.2005) mm., että uuden valikoiman sisältö herättää kysymyksiä. Perusteluja kohteiden poistamiseen tai lisäämiseen ei esitetty tekstissä vaan ne jäävät arvailujen varaan. Eräiden kohteiden aluevarauksia on laajennettu merkittävästi aiemmasta. Malmin lentokentän osalta Museoviraston luettelo poikkeaa yleiskaava 2002:n varauksesta. Uutena kohteena luettelossa on Vartiosaari, joka Yleiskaava 2002:ssa kuuluu selvitysalueisiin. Lausunnolla olevassa luettelossa myös Santahamina on mukana, vaikka yleiskaavassa se on varattu asunto- ja virkistysalueeksi, jos nykyinen toiminta muuttaa pois.

 

Helsingin Yleiskaava 2002 on laadittu laajassa vuorovaikutusprosessis­sa, sen sijaan Museoviraston luettelosta tai laadittavana olevasta ohjeesta ei ole asukkaita ja muita osallisia kuultu. Tältä osin lautakunta viittaa mm. asetukseen (347/2005) viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on mainittu ao. lain (200/2005) 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitettuna suunnitelmana, jonka luonnokseen yleisölle tulee varata mahdollisuus tutustua sekä esittää siitä mielipiteensä. Oikeuskäytännössä (KHO 25.1.2005 taltio 167) vuoden 1993 luettelolle on annettu merkitystä osana valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, joiden liittyessä esimerkiksi poikkeamisharkintaan asiasta tulee aina pyytää alueellisen ympäristökeskuksen lausunto maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n 3 momentin mukaisesti.

 

Mikäli lausunnolla olevasta luettelosta on valtioneuvoston päätöksellä tarkoitus tehdä osa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, luettelon luettavuutta ja käytettävyyttä tulisi jatkossa merkittävästi parantaa. Nyt osa kohteista on suurpiirteisesti rajattuja suurehkoja alueita, osa yksittäisiä rakennuskohteita. Uutena luetteloon on lisätty Docomomo-koh­teet julkaisun (do-co-mo-mo - architectual masterpieces of Finnish Modernism/modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa (Helsinki 2002) julkaisun mukaisina. Osa kohteista on yksittäisinä, osa ryhmänä ilman loogista selitystä.

 

Myös luettelon aluerajaukset ovat varsin suurpiirteiset ja osin epäselvät. Lähetteessä todetaan karttarajausten olevan kaavoituksen lähtökohtia, joiden perusteella rajauksia täsmennetään ja analyysiä syvennetään kaavoituksessa. Samalla todetaan, että esimerkiksi ”laajoissa, valtakunnallisesti merkittävissä kulttuuriympäristöissä suojelu ei koske jokaista rajauksen sisäpuolella olevaa rakennusta vaan kohdistuu alueen historiallisten ominaispiirteiden vaalimiseen”. Jatkossa rajausten ja kuvausten täsmentämiseen on kiinnitettävä huomiota ja tekstiosuuksissa selvennettävä lukijalle rajausten yleispiirteisyys.

 

Lautakunta viittaa vielä mm. Teknillisen neuvottelukunnan lausuntoon, jonka mukaan listan tarkoituksena ei ole museoida kohteita vaan niitä tulee voida käyttää ja muuntaa ajan tarpeen mukaan. Hyvällä suunnittelulla kohteiden arvot ja ominaisuudet pystytään säilyttämään.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (29.11.2005) mm., että lautakunnan lausunnossa kiinnitetään huomiota valtakunnallisten yleistavoitteiden ja erityistavoitteiden hierarkiaan. Helsingin seutua koskeviin voimassa oleviin yleistavoitteisiin (oikeammin erityistavoitteisiin) on mm. kirjattu Malmin lentokentän vaihtoehtoisen sijaintipaikan selvittäminen. Museovirasto tarjoaa nyt erityistavoitteena Malmin lentokentän koko alueen suojelemista nykykäytössä. Tätä ei voi Helsingin kaupungin kannalta pitää hyväksyttävänä. Myöskään Santahaminan, Vartiosaaren, Vasikkasaaren ja Kuninkaansaaren lisäämistä suojeltaviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ei lausunnossa pidetä perusteltuna.

 

Lautakunta toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslaki lisäsi oleellisesti kuntien päätösvaltaa kaavoituksessa kaavojen alistamisvelvollisuuden (jälkivalvonnan) poistuessa. Jälkivalvonnan poistuminen korostaa kaavoituksen ennakko-ohjauksen merkitystä. Tähän ennakko-ohjauk­seen pyritään antamalla valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Tavoitteiden asettelussa ei oteta kantaa toteutukseen tai rahoitukseen. Lausunnossa painotetaan sitä, että myös suojelutavoitteiden toteuttamisen vaikutuksia sekä kustannuksia tulee kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa arvioida suhteessa muihin tavoitteisiin eikä ottaa niitä sitoviksi lähtökohdiksi. Kun valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä päätetään, tulisi valtion budjettiin myös varata riittävät määrärahat suojelun kustannuksiin.

 

Kun inventointi aikanaan hyväksytään, tullaan sitä käyttämään laajasti kaavojen arvioinnin pohjana (ainakin Museoviraston kannanotoissa). Vaikka kaupunki voi kaavoituksessa soveltaa rajauksia näkemyksensä mukaan, tulee inventoinnilla olemaan painava merkitys kaikilla kaava-tasoilla. Kohteiden sisällyttäminen luetteloon tulee näin ollen ennakko-ohjaamaan tulevaa asemakaavoitusta yleiskaavoista huolimatta.

 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa tavoitteet on jaettu viiteen pääryhmään, joista yksi on Helsingin seudun erityiskysymykset ja yksi on luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Kiinteistölautakunnan mielestä jonkin pääryhmän erityistavoite (luettelo kulttuurihistoriallisesti arvokkaista ympäristöistä) ei voi syrjäyttää Helsingin seudun aluetta koskevaa pääryhmää eikä sen velvoittavaa erityistavoitetta kuten esim. varautumista Helsinki-Vantaan lentoaseman kytkemiseen osaksi raideliikenneverkostoa, metroverkoston laajentamiseen ja Malmin lentokentän alueen vaihtoehtoisen sijaintipaikan selvittämiseen. Nämä erityistavoitteet rajaavat kiinteistölautakunnan mielestä ehdottomasti pois Malmin lentokentän alueen sisällyttämisen suojeltaviin kohteisiin lukuun ottamatta eräitä historiallisesti arvokkaita rakennuksia.

 

Helsingin hallinnollisella alueella kohteiden koko vaihtelee yhdestä tontista rakennuksineen kadunvarsiin ja kokonaisiin kaupunginosiin. Kohteiden rajaukset ovat ohjeellisia ja saattavat täten myös muuttua. Kohteista on suuri osa kaupungin omistuksessa. Kohteista mainittakoon mm. Herttoniemen ja Talin siirtolapuutarhat, Vartiosaari, Lapinlahden sairaala-alue, Malmin lentoasema, Tuomarinkylän kartano, Salmisaaren teollisuusalue voimalaitoksineen sekä koko Santahamina.

 

Kuten edellä on todettu, Malmin lentokentän sisällyttäminen kokonaisuudessaan suojeltaviin alueisiin ei ole perusteltua. Myöskään koko Vartiosaaren ja Santahaminan suojelu ei ole lautakunnan mielestä lainkaan perusteltua. Kummallakin alueella on varmastikin suojelun arvoisia rakennuksia ja osa-alueitakin. Suomenlinnan suojelualueen laajentaminen Vasikkasaareen ei ole myöskään perusteltua. Vasikkasaaressa esim. on vastikään lainvoiman saanut asemakaava, joka mahdollistaa varsin paljon rakentamista. Tällaiset suojeltavien alueiden laajennukset tulisivat estämään pääkaupungin tulevien vuosikymmenten kehitystä pahasti.

 

Lautakunta katsoo edelleen, että Museoviraston kirjeessä on esitetty kohteiden valintaperusteet yleisellä tasolla. Epäselväksi jää, mitkä ovat ne kohdekohtaiset tavoitteet, joilla "edistetään mm. kansallisen kulttuuriympäristön rakennusperinnön säilymistä". Lausuntopyyntömateriaalissa kohteista on esitetty vain kohteen kuvaus, historia ja lähdemateriaali. Varsinainen tavoite, jonka tulisi ohjata yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua, jää kuitenkin avoimeksi.

 

Kohdealueisiin sisältyy rakennuksia, joiden käyttötarkoitus tulee muuttumaan lähivuosina. Esimerkiksi Lapinlahden sairaalan toiminta päättyy ja rakennus on otettava muuhun käyttöön. Suvilahden voimalaitoksen toiminta on päättynyt jo vuosia sitten, ja alueen rakennukset on otettava uuteen käyttöön. Myös Kauppatorin ja Senaatintorin varrella olevien rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia ollaan suunnittelemassa. Alueelle laadittavat kaavat tulevat ohjaamaan käyttötarkoituksen muutoksia. Jos valmisteilla olevalla asiakirjalla on tarkoitus myös ohjata kohdealueilla sijaitsevien rakennusten tulevaa käyttöä, tulisi se esittää tavoitteena.

 

Valmistelun vuorovaikutuksellisuuden, alueiden käytön ja talouden kan­nalta yhtenä keskeisenä intressitahona on alueen omistaja, jota valmistelussa tulisi myös kuulla. Helsingin kaupunki omistaa maata myös muis­sa kunnissa yhteensä n. 7 300 ha. Tässä vaiheessa Museovirasto on kuullut kuntia, maakuntamuseoita, maakuntaliittoja ja ympäristökeskuksia.

 

Vaikka Helsingin kaupungilta ei ole pyydetty lausuntoa muista kunnista, voidaan todeta mm., että rajaus koskee Sipoossa myös kaupungin omis­tamia alueita. Laajoja peltoaukioita Nikkilän entisen sairaalan läheisyydessä ja entisen sikalan pihapiiri on rajattu suojelualueeksi. Nur­mijärvellä Sääksjärven parantoloiden Kiljavan opiston rajaus koskee Röykän entisen sairaalan aluetta. Inkoossa Barösundin väylä koskee myös Elisaarta. Näiden muissa kunnissa olevien laajojen alueiden suojelu voi pahasti estää tai vaikeuttaa näiden kaupungin omistamien alueiden kehittämistä ja käyttöä helsinkiläisten ja myös kyseisten kuntien asukkaiden hyödyksi.

 

Inventoinnin rajausten ohjeellisuus aiheuttanee myös epävarmuutta. Kokemusten mukaan museoviranomaisten tulkinnassa suojeltava alue saattaa laajentua huomattavastikin hankkeesta riippuen. Tulevaa suunnittelua haittaa em. epävarmuus, mikä saattaa aiheuttaa viivettä ja kustannuksia hankkeelle.

 

Suojeluarvot ovat vain yksi sektori arvojen ja tarpeiden kirjossa. Suojeluarvon saadessa liian suuren painon saattaa käydä niin, että esimerkiksi asuminen joudutaan sijoittamaan kauaksi työpaikoista ja palveluista, mistä aiheutuu lisää henkilöautoliikennettä. Siitä taas edelleen aiheu­tuu mm. melu-, hiukkas- ja pakokaasupäästöjä. Suojeluarvoja ei siis tulisi aina asettaa sitoviksi lähtökohdiksi, vaan punnita myös niiden kustannus-hyötysuhdetta kuten muidenkin sektorien tavoitteita.

 

Lautakunnan päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Jäsen Moisio ehdotti jäsen Paalimäen kannattamana, että otsikolla ”Kohteet Helsingissä” merkityn kohdan neljännestä kappaleesta poistetaan maininta Vartiosaaresta. Äänestyksessä esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 6 - 2. Vähemmistönä olivat Moisio ja Paalimäki.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (5.12.2005) mm, että lausunnon valmistelun yhteydessä on pidetty kolme Helsingin kaupungin ja Museoviraston välistä neuvottelua (1.4., 17.5. ja 14.6.2005), joissa osapuolet ovat selventäneet omia perusteitaan ja tavoitteitaan valtakunnallisesti merkittäviksi arvioiduista kohteista.

 

Helsingin kaupungin ja Museoviraston välisissä keskusteluissa on tullut esille, että valmisteltavana on perusteellisempi ohje valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen huomioon ottamisesta kaavoituksessa. Ohjetta on valmisteltu Museoviraston, ympäristöministeriön sekä Suomen Kuntaliiton välisenä yhteistyönä eikä Helsingin kaupunkia ole kuultu ohjeen valmisteluvaiheissa. Ympäristöministeriöstä saadun tiedon mukaan ohje valmistuu lähiaikoina. Sitä on tarkoitus alkaa soveltaa heti, ja siten se tulisi koskemaan jo vuonna 1993 määriteltyjä valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä ja myöhemmin uuden kohdeluettelon alueita. 

 

Ohjeen valmistelun keskeneräisyys ja epätietoisuus sen tulevasta sisällöstä sekä sen tulkinnasta ja merkityksestä on tehnyt lausunnon valmistelun vaikeaksi. Realistisen kokonaiskuvan saamiseksi ohjetta ja luetteloehdotusta olisi pitänyt voida tarkastella yhtä aikaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää tärkeänä, että ennen ohjeen lopullista valmistumista kuullaan Helsingin kaupungin kanta ja että asiaa valmistellaan avoimesti yhteistyössä.

 

Kaupunkisuunnittelun yhtenä tärkeänä tavoitteena on mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti edistää rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilymistä, kehittämistä ja hoitoa. Kulttuurihistorialliset arvot ovat Helsingin kaupunkisuunnittelun lähtökohtana ja suojelun menetelmiä on kehitetty aktiivisesti. Suojelu ei kuitenkaan saa muodostua esteeksi kaupungin kehittämiselle. Kaupunkisuunnittelun avulla voidaan sen sijaan luoda myös lisäarvoa kulttuurihistoriallisesti merkittäville alueille.

 

Lautakunta kritisoi mm. kuvaustekstien ja valintakriteerien epäselvyyttä. Monien aluerajausten kohdalla on myös epätarkkuuksia, millä saattaa olla haitallisia vaikutuksia päätöksentekoon alueiden maankäyttöä suun­niteltaessa. Vaikkakin rajaukset ovat ohjeellisia, on tärkeää, että Museovirasto tarkistaa niitä siten, että ne perustuvat mahdollisimman tarkoin käytettävissä oleviin tietolähteisiin. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt joitakin rajausmuutosehdotuksia sekä kuvaustekstejä täydentäviä huomautuksia, jotka on koottu lausunnon liitteenä olevaan kohdeluettelokansioon.

 

Lautakunta on tehnyt oman ehdotuksensa kohdeluetteloksi. Lautakunnan käsityksen mukaan Museovirasto ehdottaa poistettavaksi voimassa olevasta kohdeluettelosta monia merkittäviä kohteita, joiden kaavoituksessa on viime vuosina edetty voimassa olevan luettelon tavoitteiden mukaisesti. Kohteita, joiden poistamiselle kaupunkisuunnittelulautakunta ei näe olevan perusteita, ovat muun muassa Kulosaari, jossa suojelua on viime vuosina laajennettu edelleen käsittämään myös uudempi rakennuskanta sekä Sörnäisten rannan entinen teollisuusmiljöö, jossa kohteita on suunniteltu uuteen käyttöön. Kruununhaka on luetteloon sisällytetty vain osittain. Kaupunkisuunnittelulautakunnan näkemyk­sen mukaan kaupunginosalla on kuitenkin kokonaisuutena valtakunnallista merkitystä pääkaupungin keskustan, Helsinginniemen historiallisena ydinkohtana ja historiallisesti kerrostuneena asuinalueena.

 

Uudesta kohdeluetteloehdotuksesta on lisäksi jätetty pois monia muitakin kohteita kuten suuri osa Ullanlinnaa ja Kaartinkaupunkia, laaja alue Viikistä, kartanoita, esimerkiksi Degerön kartano, ja useita muita pienempiä aluekohteita, muun muassa Töölönlahden rannan Linnunlaulun alue. Näidenkin suhteen voimassa oleva luettelo on lautakunnan mielestä edelleen ajanmukainen. Modernin rakennusperinnön luettelosta puuttuu mm. entinen Volvo Auto Oy:n toimitalo.

 

Museovirasto on uudessa luetteloehdotuksessaan esittänyt lukuisia uusia kohteita tai alueiden laajennuksia, joiden lisäämiselle lautakunta ei näe perustetta. Näistä laaja-alaisimmat ja keskeisimmät koskevat eräitä Helsingin yleiskaava 2002:n aluevarauksia tai selvitysalueita, Santahaminaa, Malmin lentokenttää ja Vartiosaarta sekä lisäksi Suomenlinnaa ja Meilahden sairaala-aluetta. Lautakunta on perustellut kantansa näiden alueiden osalta lausunnossaan seikkaperäisesti.

 

Jatkovalmistelusta kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Museoviraston laatima rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskeva luetteloehdotus ei esitetyssä muodossa anna oikeaa kuvaa Helsingin alueiden valtakunnallisesta merkityksestä. Tällä hetkellä voimassa olevaan luetteloon verrattuna monia arvokkaita kohteita on jäänyt pois ja toisaalta useita kohteita on epäselväksi jäävin perustein tullut lisää. Luettelosta syntyy vaikutelma, että siihen nostetaan uhanalaiseksi arvioidut ympäristöt, jotka poistuvat, kun suojelukysymys on ratkaistu. Luettelo vaatii monien kohteiden osalta vielä uutta arviointia. Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää tärkeänä, että kohdeluetteloa valmistellaan edelleen avoimesti yhteistyössä. Samoin on välttämätöntä, että myös ennen ympäristöministeriössä tekeillä olevan valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä koskevan ohjeen lopullista valmistumista kuullaan ja otetaan huomioon Helsingin kaupungin näkökanta asiaan.

 

Kokouksessa jäsen Helistö teki jäsen Puoskarin kannattamana muutosehdotuksen esittelijän ehdotukseen esityslistan sivulle 9a siten, että Vartiosaarta käsittelevän kappaleen viimeinen lause poistettaisiin lausunnosta.

 

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 5 (Palmroth-Leino, Salonen, Närö, Rauhamäki, Anttila) – 3 (Helistö, Kolbe, Puoskari), yksi jäsen poissa, hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Museovirastolle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Inventoinnin merkityksestä ja valmistelusta

 

Nyt lausunnolla olevan valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä koskevan alue- ja kohdeluettelon perusteella on tarkoitus valmistella valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti arvokkaista raken­netuista kulttuuriympäristöistä. Tämä päätös olisi osa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, joiden mukaisesti alueidenkäyttöä, kuten kaavoitusta, ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaisesti. Tämän vuoksi luettelo on Helsingin kaupungin kannalta merkittävä ja kauaskantoinen ja lienee maan laajin yhtä kuntaa koskeva inventointi.

 

Luetteloon sisältyy nyt Helsingistä yhteensä 53 aluetta tai kohdetta, kun aikaisemmassa selvityksessä Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museovirasto, Rakennushistorian osaston julkaisu 16, 1993 (2. painos 1998) niitä oli 51. Luettelot eivät ole verrannollisia keskenään, vaan kohteita on vaihdettu, luokiteltu ja jaettu toisin kuin aiemmassa inventoinnissa.

 

Kaupunkisuunnittelun yhtenä tärkeänä tavoitteena on mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti edistää rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilymistä, kehittämistä ja hoitoa. Kulttuurihistorialliset arvot ovat Helsingin kaupunkisuunnittelun lähtökohtana ja suojelun menetelmiä on kehitetty aktiivisesti. Kaupunkisuunnittelun avulla voidaan luoda myös lisäarvoa kulttuurihistoriallisesti merkittäville alueille.

 

Tätä tavoitetta ajatellen alue- ja kohdeluettelon kuvailu- ja perustelutekstit ovat osin luonnosmaisia ja keskeneräisiä. Lopullisesta luettelosta tulisi selvemmin ja perustellummin ilmetä kohteiden valintaperusteet ja merkitys, jolloin niitä voitaisiin käyttää myös tulkinta-apuna laajempia alueita ja kohteiden ympäristöjä kaavoitettaessa. Kartalle piirretyt aluekokonaisuuksien rajaukset eivät voi merkitä sitä, että alue museoidaan nykytilan mukaiseksi. Kaupungin tulee voida elää ja rakennusten käyttötarkoituksen muuntua myös tulevaisuudessa. Yhteinen käsitys ja ymmärrys alueen tai kohteen suojeltavista arvoista on olennainen, sillä hyvällä suunnittelulla kohteiden arvot ja ominaisuudet pystytään säilyttämään ilman, että kaupungin kehitys pysähtyy. Usein ihanteeksi asetettu kaupunkien rakennusten ajallinen kerroksellisuus syntyy juuri tällaisesta vuorovaikutuksesta.

 

Museoviraston lausuntopyyntökirjeessä on lyhyt kuvaus rajausten vaikutuksista suunnitteluun. Luetteloehdotuksessa esitetyt rajaukset on tarkoitettu lähtökohdiksi kaavoitukselle, jonka yhteydessä rajauksia täs­mennetään ja alueiden analyysiä syvennetään. Kirjeessä todetaan, että laajoissa valtakunnallisesti merkittävissä kulttuuriympäristöissä suojelu ei koske jokaista rajauksen sisäpuolella olevaa rakennusta, vaan kohdistuu alueen historiallisten ominaispiirteiden vaalimiseen. Tämä tarkoitus tulisi selkeästi todeta myös tulevassa päätöksessä ja mahdollisissa uusissa tulkintaohjeissa.

 

Helsingin kaupunkia ei ole kuultu valmistaessa ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Museoviraston tulkintaohjetta (muistio 25.10.2005). Yhteistyö muistiota valmisteltaessa olisi helpottanut myös lausunnon valmistelua, kun ohjetta ja luetteloehdotusta olisi voitu tarkastella yhtä aikaisesti. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että mikäli ohjeistusta vielä jatketaan, ennen ohjeen lopullista valmistumista kuullaan Helsingin kaupungin kanta ja että asiaa valmistellaan yhteistyössä.

 

Kaupunginhallitus kiinnittää huomiota myös siihen, että avoimen ja vuorovaikutteisen suunnittelun periaatetta olisi tullut paremmin noudattaa myös siltä osin, että myös asukkaille ja maanomistajille olisi jollakin tapaa annettu mahdollisuus osallistua luettelon valmisteluun. Myös luettelon ympäristö-, sekä sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi puuttuvat vielä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki lisäsi olennaisesti kuntien päätösvaltaa kaavoituksessa kaavojen alistamisvelvollisuuden (jälkivalvonnan) poistuttua. Jälkivalvonnan poistuminen korostaa kaavoituksen ennakko-ohjauksen merkitystä. Tähän ennakko-ohjaukseen pyritään antamalla valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Tavoitteiden asettelussa ei kuitenkaan oteta kantaa niiden toteutukseen tai rahoitukseen, mitä voidaan pitää merkittävänä puutteena. Suojelutavoitteiden toteuttamisen vaikutuksia ja kustannuksia tulisi myös arvioida suhteessa muihin tavoit­teisiin. Kun valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuri­ympäristöistä päätetään, tulisi valtion budjettiin myös varata riittävät määrärahat suojelun kustannuksiin.

 

Helsingin kaupunki on myös muiden kuntien alueella maanomistaja. Helsinki omistaa muissa kunnissa maata noin 7 300 hehtaaria. Vaikka Helsingin kaupungilta ei ole pyydetty lausuntoa muiden kuntien valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen luetteloista, voidaan todeta, että rajaus koskee mm. Sipoossa myös kaupungin omistamia alueita. Laajoja peltoaukioita Nikkilän entisen sairaalan läheisyydessä ja entisen sikalan pihapiiri on rajattu suojelualueeksi. Nurmijärvellä Sääks­järven parantoloiden ja Kiljavan opiston rajaus koskee Röykän entisen sairaalan aluetta. Inkoossa Barösundin väylä koskee myös Elisaarta. Näiden muissa kunnissa olevien laajojen alueiden suojelu voi vaikuttaa näiden kaupungin omistamien alueiden kehittämiseen merkittävästi, minkä vuoksi kuultavien piiriä olisi tullut laajentaa.

 

Nyt lausunnolla oleva luettelo on myös joiltain osin ristiriidassa Helsingin Yleiskaava 2002:n merkintöjen kanssa. Helsingin Yleiskaava 2002 laadittiin laajassa vuorovaikutusprosessissa, sen sijaan Museoviraston luettelosta tai tulkintaohjeesta (muistiosta) ei ole asukkaita ja muita osal­lisia kuultu. Tältä osin viitataan mm. asetukseen (347/2005) viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on mainittu ao. lain (200/2005) 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitettuna suunnitelmana, jonka luonnokseen yleisölle tulee varata mahdollisuus tutustua sekä esittää siitä mielipiteensä.

 

Oikeuskäytännössä (KHO 25.1.2005 taltio 167) vuoden 1993 luettelolle on annettu merkitystä osana valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, joiden liittyessä esimerkiksi poikkeamisharkintaan asiasta tulee aina pyytää alueellisen ympäristökeskuksen lausunto maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n 3 momentin mukaisesti. Kun inventointi on sellaisen valtioneuvoston päätöksen pohjana, joka luetaan osaksi valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, joilla taas on vaikutusta mm. lausuntovelvoitteisiin ja lupaharkintaan, laajempi tiedottaminen ja vuorovaikutus olisi valmistelussa tarpeen.

 

Kaupunginhallitus kiinnittää huomiota myös siihen, että monien aluerajausten kohdalla on epätarkkuuksia, millä saattaa olla haitallisia vaikutuksia päätöksentekoon alueiden maankäyttöä suunniteltaessa. Vaikkakin rajaukset ovat ohjeellisia, on tärkeää, että Museovirasto tarkistaa niitä siten, että ne perustuvat mahdollisimman tarkoin käytettävissä oleviin tietolähteisiin.

 

Lausunnon valmistelun yhteydessä on pidetty kolme tiedonvaihtoa palvelevaa Helsingin kaupungin ja Museoviraston välistä keskustelutilaisuutta (1.4., 17.5. ja 14.6.2005), joissa osapuolet ovat selventäneet omia perusteitaan ja tavoitteitaan valtakunnallisesti merkittäviksi arvioiduista kohteista.

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja kaupunginmuseo sekä muut virastot ovat asiantuntijoina käytettävissä myös jatkossa luetteloa ja päätöstä valmisteltaessa. Helsingin kaupunginhallitus liittää lausuntoonsa kaupunkisuunnitteluvirastossa eri kaupunginosien suunnittelijoilla kiertäneen, eräitä rajausmuutosehdotuksia sekä kuvaustekstejä täydentäviä huomautuksia sisältävän kohdeluettelokansion. Mikäli kansion ehdotus poikkeaa kaupunginhallituksen lausunnosta, kaupungin kantana tulee pitää tässä lausunnossa mainittua kantaa.

 

Kaupunginhallituksen lausunnossa ehdotettujen kokonaan uusien kohteiden tai niiden kohteiden, joiden pitämistä edelleen luettelossa kaupunginhallitus puoltaa, tarkemmat perustelut on saatavissa Helsingin kaupunginmuseon johtokunnan lausunnosta ja kaupunkisuunnitteluvirastolta. Museovirasto on pyytänyt erikseen kaupunginmuseolta myös oman lausunnon, jonka se on antanut Uudenmaan maakuntamuseon ominaisuudessa. Tämä lausunto ei ole sisältänyt Helsingin kohteita, mutta kaupunginmuseon johtokunta on lähettänyt oman lausuntonsa Helsingin kohteista erikseen tiedoksi Museovirastolle. Kaupunginhallitus huomauttaa kuitenkin, että kaupunginhallituksen kanta poikkeaa museon johtokunnan kannasta joidenkin kohteiden osalta, joista esimerkkinä mainittakoon Meilahden sairaala-alue ja Vartiosaari. Helsingin kaupungin lausuntona asiasta tulee pitää kaupunginhallituksen kantaa.

 

Ehdotus uudeksi kohdeluetteloksi Helsingissä

 

Museoviraston uusi kohdeluetteloehdotus poikkeaa varsin suuresti tällä hetkellä voimassa olevasta luettelosta. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (1993) -luettelo kuvastaa kuitenkin edelleen hyvin Helsingissä sijaitsevien kohteiden valtakunnallista merkitystä. Luettelo, vain vähäisessä määrin aluerajausten osalta tarkennettuna, toimii siten edelleen hyvänä lähtökohtana.

 

Aiemmin luettelossa olleita kohteita on laajempina alueina jätetty pois, joista mainittakoon mm. Kulosaari, Kruununhaka ja Sörnäisten teollisuusalue. Nyt niiltä on kelpuutettu vain yksittäisiä rakennuksia. Vastaavasti uuteen luetteloon on otettu aiempaa laajempina kokonaisuuksina mm. Malmin lentoasema ja Santahamina, joista aiemmassa luettelossa oli vain niiden arvokkaat rakennetut osat. Luettelossa on muutoinkin enemmän aluekokonaisuuksia kuin aiemmin.

 

Museovirasto on uudessa luetteloehdotuksessaan paitsi ilman tarkempia perusteluita poistanut useita arvokkaita kohteita, samalla esittänyt lukuisia uusia kohteita tai alueiden laajennuksia, joita kaupunginhallitus ei pidä perusteltuina. Näistä laaja-alaisimmat ja keskeisimmät koskevat eräitä Helsingin yleiskaava 2002:n aluevarauksia tai selvitysalueita, Santahaminaa, Malmin lentokenttää ja Vartiosaarta sekä lisäksi Suomenlinnaa ja Meilahden sairaala-aluetta, joita seuraavassa tarkastellaan tarkemmin.

 

Santahamina

 

Koko saari, rakennuskannan ja rakentamattoman alueen muodostama kokonaisuus, on uudessa kohdeluetteloehdotuksessa merkitty valtakun­nallisesti merkittäväksi alueeksi. Tällä halutaan korostaa kohteen arvoa toiminnallisena kokonaisuutena sen nykyiseen käyttöön perustuen. Helsingin yleiskaava 2002:ssa on varauduttu Santahaminan ottamiseen asuinkäyttöön siinä tapauksessa, että Puolustusvoimat siirtyy pois alueelta. Yleiskaava 2002:ta laadittaessa selvitettiin saaren rakennustaiteelliset, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Selvityksen perusteella saaren arvokas rakennuskanta lähiympäristöineen on merkitty rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi.

 

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa, joka on jo voimassa tämän alueen osal­ta, esitettyjen pitkän tähtäimen tavoitteiden turvaamiseksi rajauksen tulee olla sama kuin yleiskaavassa esitetty. Koko laajan, suureksi osaksi rakentamattoman saaren merkitseminen valtakunnallisesti arvok­kaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä annettavaan luetteloon ei ole looginen tai perusteltu.

 

Malmin lentokenttä

 

Vuoden 1993 kohdeluettelossa on mukana ainoastaan lentokentän rakennuskanta, uudessa ehdotuksessa sen sijaan koko lentokentän alue. Merkinnällä halutaan korostaa lentokentän toiminnan merkitystä siviili-ilmailun historian tärkeänä kohteena ja kentän säilymistä nykyisessä käytössä. Lentokenttäkysymys on mukana valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa valtioneuvoston päätöksessä 30.11.2000, jossa yhtenä Helsingin seutua koskevana erityistavoitteena on vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen etsiminen Malmin lentokentälle. Tarkoitus on, että uuden sijaintipaikan löytyessä kaikille tai osalle nykyisiä toimintoja lentokenttätoiminta Malmilla lakkaa ja alue osoitetaan asuinkäyttöön. Museoviraston ehdottama laajennettu aluemerkintä on siten ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.

 

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 30.5.2005 kaikki yleiskaava 2002:sta tehdyt valitukset. Päätöksen perustelujen mukaan yleiskaavaan sisältyvät merkinnät Malmin osalta eivät ole valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisia. Lentokentän osalta asiasta on tosin jatkovalitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Yleiskaava 2002:ssa Malmin lentokenttäalue on osoitettu asuin- ja työpaikkakäyttöön. Alueen suunnittelun lähtökohtana on, että arvokkaat lentokenttärakennukset, lentoasema ja lentokonesuoja, ja mahdollisesti osia kiitoteistä, säilytetään. On myös huomattava, että Malmin lentokent­tätoiminnan merkittävä kehittäminen nykyisellä paikalla ei ole ympä­röivän asutuksen vuoksi mahdollista. Tähän johtavat sekä meluhaitat että lentotoiminnasta aiheutuvat onnettomuusriskit. Lentotoiminnan meluhaittoja tullaan punnitsemaan ympäristölupamenettelyn yhteydessä.

 

Edellä esitetyillä perusteilla kaupunginhallitus katsoo, että Malmin lentokentän alueelta valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi tulee osoittaa yleiskaava 2002:n mukaisesti vain lentokenttärakennukset. Koko laajan lentokenttäkokonaisuuden osoittaminen tällaiseksi kohteeksi ei perusteltua siitäkään syystä, että lentotoiminnan suojeleminen ei ole rakennussuojelun keinoin mahdollista.

 

Vartiosaari

 

Vartiosaari on kohdeluetteloehdotuksessa kokonaan uutena kohteena. Saari liittyy laajempaan Itä-Helsingin huvilasaaret -kokonaisuuteen, johon kuuluvat myös muun muassa jo vuoden 1993 luetteloon sisältyneet Villinki, Jollas ja Tullisaari. Yleiskaava 2002:ssa Vartiosaari on merkitty selvitysalueeksi. Saaren toimintoja on tarpeen kehittää, mutta samalla sen arvokas huvilakulttuuri on tarkoitus säilyttää. Kaupunginhallituksen mielestä Vartiosaarta ei tule osoittaa valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi muutoin kuin rannan huvilavyöhykkeen osalta.

 

Suomenlinna ja ympäröivät saaret

 

Suomenlinnaan ollaan laatimassa asemakaavaa, jossa sen asema UNESCON maailmanperintökohteena on lähtökohtana. Asemakaavoituksen yhteydessä on tarkoitus ratkaista myös kysymys suojavyöhykkeestä.

 

Museoviraston ehdotuksessa Suomenlinnan ympärille piirretyn laajan rajauksen peruste jää epäselväksi. Suomenlinna-niminen aluekohde sisältää maailmanperintökohteen lisäksi useita muitakin saaria kuten Vasikkasaaren, Vallisaaren ja Kuninkaansaaren. Helsingin yleiskaava 2002:ssa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviksi kohteiksi on Suomenlinnan lisäksi merkitty niistä Vallisaari ja Kuninkaansaari. Vasikkasaaren asemakaava mahdollistaa saarelle varsin paljon rakentamista eikä sitä tulisi sisällyttää luetteloon.

 

Kaupunginhallituksen mielestä maailmanperintökohde tulee rajata vuoden 1993 luettelon mukaisesti. Kysymys Suomenlinnan suojavyöhykkeestä tulee jättää ratkaistavaksi asemakaavoituksen yhteydessä.

 

Sairaala-alueet

 

Meilahden sairaala-alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus, jonka tärkeänä tavoitteena on sairaalatoiminnan turvaaminen. Asemakaavan muutos mahdollistaa alueen kehittymisen valtakunnallisena sekä Helsingin ja ympäristökuntien alueellisena keskussairaalana sekä vahvistaa sen asemaa lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen kampuksena. Näiden tavoitteiden ohella rakennussuojelukysymykset on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan. On selvää, etteivät rakennussuojelun tavoitteet voi tällä alueella syrjäyttää esimerkiksi potilasturvallisuu­den, terveellisyyden tai nykyaikaisen sairaalateknisen kehityksen vaatimuksia. 

 

Voimassa olevan asemakaavan rakennussuojelumerkinnät säilytetään. Sairaala-alueella on vireillä useita mittavia rakennushankkeita. Pitäen ohjeena Yleiskaava 2002:n merkintää kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta alueesta uudisrakentaminen on sijoitettu alueen pohjoisosaan, jossa rakennettu ympäristö tulee muuttumaan huomattavasti.

 

Kaupunginhallitus ei näe perusteltuna osoittaa Meilahden sairaala-aluetta sen nykytilassa valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. Aluetta kehitetään sen pääkäyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla ja tässä yhteydessä rakennussuojelun tavoitteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

 

Sen sijaan kaupunginhallituksen mielestä kohteisiin tulisi ehdottomasti kuulua historiallinen Kirurginen sairaala. Lapinlahden sairaala-alueen kohdeperusteluissa puolestaan tulisi ottaa huomioon sen tuleva muuttuva käyttötarkoitus.

 

Kisakylä

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Kisakylän rajauksesta on jätetty pois Asunto Oy Voittaja, Koskelantie 28–30 ja Asunto Oy Soittaja, joiden osalta rajausta tulisi tarkistaa.

      

Siirtolapuutarhat

 

Helsingin kaupunginmuseossa on vuoden 2005 kuluessa kartoitettu siir­tolapuutarha-alueiden arvoja. Uuteen kohdeluetteloehdotukseen sisältyvän Herttoniemen siirtolapuutarhan lisäksi merkittävä alue on Kum­pulan siirtolapuutarha sekä sen läheisyydessä sijaitseva koulupuutarha. Sen sijaan kohdeluetteloehdotuksessa olevalla Talin siirtolapuutarha-alueella ei nähdä olevan erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja eikä sitä tulisi sisällyttää luetteloon.

 

Modernin arkkitehtuurin kohteet

 

Uusiksi kohteiksi on otettu myös nuoren rakennusperinnön kohteita eli Suomen modernin arkkitehtuurin merkittävimmät kohteet eli nk. docomomo-kohteet on lisätty luetteloon. Nämä kohteet on nimetty julkaisun (Do-co-mo-mo - architectual masterpieces of Finnish Modernism/mo­der­nismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa (Helsinki 2002) julkaisun mukaisina, mistä seuraa, että osa kohteista on yksittäisinä, osa ryhmänä ilman loogista selitystä. Kaupunginhallitus huomauttaa myös, että Helsingissä nk. Volvo-Auton toimitalon rakennusta Sturenkadulla ei ole otettu listalle, vaikka kyseisen tontin uudisrakentamiseen tähdännyt kaavamuutos kumottiin Museoviraston valituksen johdosta ja jonka kaa­voitusprosessiin kohteen valtakunnallinen arvo on vaikuttanut merkittävästi.

 

Huomioita muista alueista ja kohteista

 

Museovirasto ehdottaa poistettavaksi voimassa olevasta kohdeluettelosta monia merkittäviä kohteita, joiden kaavoituksessa on viime vuosina edetty voimassa olevan luettelon tavoitteiden mukaisesti. Kohteita, joiden poistamiselle kaupunginhallitus ei näe olevan perusteita, ovat muun muassa Kulosaari, jossa suojelua on viime vuosina laajennettu edelleen käsittämään myös uudempi rakennuskanta sekä Sörnäisten rannan entinen teollisuusmiljöö, jossa kohteita on suunniteltu uuteen käyttöön.

 

Kruununhaka on luetteloon sisällytetty vain osittain. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan kaupunginosalla on kuitenkin kokonaisuutena valtakunnallista merkitystä pääkaupungin keskustan, Helsinginniemen historiallisena ydinkohtana ja historiallisesti kerrostuneena asuinalueena.

 

Uudesta kohdeluetteloehdotuksesta on lisäksi jätetty pois monia muitakin kohteita kuten suuri osa Ullanlinnaa ja Kaartinkaupunkia, laaja alue Viikistä, kartanoita, esimerkiksi Degerön kartano, ja useita muita pienem­piä aluekohteita, muun muassa Töölönlahden rannan Linnunlaulun alue. Näidenkin suhteen voimassa oleva luettelo on kaupunginhallituksen mielestä edelleen ajanmukainen. 

 

Kantakaupungin osalta kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin keskusta tulisi rajata selvyyden vuoksi suuremmaksi kokonaisuudeksi ja harkita siihen liitettäväksi myös Siltasaari. Unioninkatu katulinjauksena ja Hel­singin Työväenyhdistyksen talo yksittäisenä rakennuksena tulisi myös lisätä listalle.

 

Kohdeluettelossa on myös Rautatientori sitä ympäröivine arvorakennuksineen. Kaupunginhallitus katsoo, että aluetta koskevissa perusteluissa tulisi ottaa myönteinen kanta mahdolliseen uudisrakentamiseen niin, että liikenneympäristön muuttuessa nyt erittäin vähäisessä käytössä oleva tori voisi muodostaa viihtyisämmän ja suojaisemman paikan erilaisille kansalaistoiminnoille.

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa ja kaupunginmuseossa on vastikään valmistunut joitakin inventointeja ja selvityksiä, jotka sisältävät uutta tietoa ja jotka siten saattaisivat antaa perusteita valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen kohdeluetteloa tarkistettaessa.

 

Tuoreessa kaupunkisuunnitteluviraston jälleenrakennuskauden pientaloalueita koskevassa selvityksessä (2003) nousi esiin joitakin rakennus­kannaltaan ja ympäristöltään poikkeuksellisen hyvin ja yhtenäisenä säilyneitä alueita, joilla saattaisi olla myös valtakunnallista merkitystä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmistunut selvitys Helsingin koulurakennuksista (2004), jonka mukaisesti kohdeluettelon aluekuvauksia voitaisiin täydentää. Esimerkiksi Svenska Normallyceum tulisi liittää luetteloon. Samoin Kruununhaan porrashuoneita koskevan selvityksen (2003) sisältö voisi antaa perusteita arvioitaessa kyseisen alueen valtakunnallista merkitystä.

 

Yhteenvetona kaupunginhallitus toteaa, että Museoviraston laatima rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskeva luetteloehdotus ei esitetyssä muodossa anna oikeaa kuvaa Helsingin alueiden valtakunnallisesta merkityksestä. Tällä hetkellä voimassa olevaan luetteloon verrattuna monia arvokkaita kohteita on jäänyt pois ja toisaalta useita kohteita on epäselväksi jäävin perustein tullut lisää. On jopa syntynyt vaikutelma, että listalle nostetaan uhanalaiseksi arvioituja kulttuuriympäristöjä, jotka sitten poistetaan, kun suojelukysymys on ratkaistu. Luettelo vaatiikin monien kohteiden osalta vielä uutta arviointia ja tarkempia perusteluita, jotta syntyisi yhteisymmärrys siitä, mikä Helsingissä on valtakunnallisesti arvokkainta rakennusperintöä. Osallistumista, vuorovaikutusta ja vaikutusten arviointia tulee vielä huomattavasti lisätä.

 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kohdeluetteloa jatkovalmistellaan avoimessa yhteistyössä, ja korostaa, että ennen valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan valtioneuvoston päätöksen ja mahdollisten uusien tulkintaohjeiden valmistumista Helsingin kaupunkia kuullaan ja kaupungin perustellut näkökannat otetaan huomioon. Kohdekuvauksissa, perusteluissa ja tulkintaohjeissa tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, miten alueiden kehittäminen ja niiden luonnonarvot ja kulttuurihistorialliset arvot voidaan suunnittelussa ja hoitotoimenpitein yhteen sovittaa niin, että kaupunki voi elää ajassa kulttuuriperintöään kunnioittaen.

 

Kirje Museovirastolle (liitteenä kaupunkisuunnitteluviraston kohdeku­vaus- ja karttakansio korjauksineen) sekä pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITTEET

Liite 1

Museoviraston lausuntopyyntö

 

Liite 2

Ympäristöministeriön ym. muistio 25.10.2005

 

Liite 3

Ympäristölautakunnan lausunto 25.10.2005

 

Liite 4

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 31.10.2005

 

Liite 5

Rakennuslautakunnan lausunto 8.11.2005

 

Liite 6

Kiinteistölautakunnan lausunto 29.11.2005

 

Liite 7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 17.11.2005

 

 

 

 


16

23.1.2006 pöydälle pantu asia

KAAVOITUS- JA LIIKENNESUUNNITTELUOHJELMA VUOSILLE 2005-2010

 

Khs 2005-268

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (27.1.2005) mm., että:

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma laaditaan joka kolmas vuosi ja käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Ohjelmassa esitetään maankäytön suunnittelun painopisteet ja keskeiset kaavoitus- ja liikennesuunnittelutehtävät kuusivuotiskaudeksi. Ohjelma ajoittaa kaudella toteutettavien alueiden kaavojen ja liikennesuunnitelmien laatimista.

 

./.                   Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma vuosille 2005–2010 on erillisenä esityslistan liitteenä. (Huom! Asian jäädessä pöydälle, erillistä liitettä ei jaeta uudestaan.)

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmalla vuosille 2005–2010 ohjelmoidaan Helsingin yleiskaava 2002:ssa määritellyn kaupunkirakenteen ja liikennejärjestelmän yksityiskohtaista suunnittelua sekä mahdollistetaan mm. asunto-ohjelman mukainen rakentaminen ja elinkeinopolitiikkaan liittyvien tavoitteiden toteuttaminen.

 

Kansainvälistymisen haasteisiin vastaaminen on seudun kilpailukyvyn kannalta keskeisiä asioita. Tähän liittyy niin monipuolisen ja viihtyisän asuntotarjonnan luominen kuin elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien lisääminen. Kaikessa kaupunkisuunnittelussa viihtyisän, toiminnoiltaan rikkaan ja turvallisen sekä yhteyksiltään hyvän asuin- ja työpaikkaympäristön luominen on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu suunnittelukaudella erityisesti. Helsingin maankäytössä tapahtuu tulevina vuosina ehkä suurimmat muutokset kuin koskaan. Isoja uusia kaupunginosia rakennetaan sekä kantakaupunkiin että esikaupunkialueille.

 

Viime vuosina on korostetusti tullut esiin tarve seudulliseen yhteistyöhön ja kaupunkirakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämiseen yhteisestä seudullisesta näkökulmasta. Yhteistyön tiivistäminen pääkaupunkiseudun kuntien kesken ja yhteistyön laajentaminen koko Helsingin seudun työssäkäyntialueelle on tärkeää. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta on aloittanut vuonna 2004 toimintansa ja määritellyt linjauksia seudulliselle yhteistyölle ja maankäytön kehittämiselle. Kaupunkisuunnitteluvirasto painottaa maankäytön ja liikenteen suunnittelussa seudullista näkökulmaa ja osallistuu seudulliseen suunnitteluyhteistyöhön.

 

Helsingin korkeiden asuntojen hintojen ja suuren asuntopulan vuoksi asunto-ohjelman rakentamisedellytysten turvaaminen on viraston perustehtäviä.

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmassa on esitetty arvio kaudella kaavoitettavasta kerrosalasta. Kerrosaloista päätetään kunkin kaavahankkeen päätöksenteon yhteydessä. Ohjelman mukaan kaudella laaditaan kaavoja niin, että vuosina 2005–2010 voimaan tulevissa kaavoissa on vähintään 315 000 k-m²/ vuosi asuntorakennusoikeutta. Tämä vastaa vuosittaista asunto-ohjelman asuntotuotantotavoitetta. Tavoitteena on luoda tarvittavaa varamarginaalia, jolla helpotetaan asuntotuotantotavoitteiden saavuttamista silloinkin, kun joidenkin kohteiden toteutuminen eri syistä estyy.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston henkilöstöresurssit ovat vähentyneet 1990-luvun lopun tasoon verrattuna. Muilta osin talousarviossa määritellyt resurssit ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla.

 

Mittavien uusien kaupunginosien suunnittelu sekä olemassa olevan kaupunkirakenteen täydennysrakentaminen ja kaupunkialueella muutoin tapahtuvien muutosten suunnittelu tulee vaatimaan vähintään nykyisen suuruiset resurssit. Tällä taataan suunnittelutehtävien kunnollinen läpivieminen sekä varmistetaan tulevan kaupunkiympäristön ja rakentamisen laatu.

 

Viraston henkilöstön keski-ikä on korkea. Suunnittelukaudella suunnittelijakunnasta huomattava osa jää eläkkeelle. Haasteena on saada virastoon uusia osaavia nuoria suunnittelun ammattilaisia, jotta kaupunkirakentaminen voidaan turvata.

 

Mittavien suunnittelualueiden ohella viraston työmäärää lisää edelleen vuorovaikutteisuuden sekä ympäristöterveyteen liittyvien asioiden korostuminen ja lisääntyminen suunnittelussa. Tehostamalla toimintaa ja resurssien tarkoituksenmukaisella jakamisella tulevat tehtävät voidaan hoitaa nykyisen suuruisten henkilöstöresurssien puitteissa. Tämä edellyttää kuitenkin, että palvelusten ostoon on riittävästi määrärahoja, jotta suunnittelun laatu voidaan taata.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelman vuosille 2005–2010 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle esittäen ohjelman hyväksymistä.

 

Kaj toteaa ensinnäkin, että edellinen kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma 2001–2006 hyväksyttiin Khssa 4.2.2002. Ohjelmasta vuosille 2005–2010 on saatu ympäristölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, joukkoliikennelautakunnan, kiinteistölautakunnan, talous- ja suunnittelukeskuksen, asuntotuotantotoimikunnan ja sosiaalilautakunnan lausunnot. Elinkeinoneuvottelukunta ei ole antanut lausuntoa.

 

Ympäristölautakunta toteaa (4.10.2005) mm. seuraavaa:

 

Uusi kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma ajoittuu osin samoille vuosille kuin Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma 2005–2008 (Heko), jolla toteutetaan vuonna 2002 hyväksytyn Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman ekologiseen kestävyyteen liittyviä tavoitteita. Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa Helsingin ympäristöpolitiikan ja kaupunginhallitus toukokuussa ohjelman tavoitteet. Ympäristölautakunta toteaa, että kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelman lähtökohtina voitaisiin mainita asunto-ohjelman lisäksi myös muut kaupungin ajankohtaiset ohjelmat.

 

Heko-ohjelmassa painotetaan maankäytön ja joukkoliikenteen yhteensovittamista sekä henkilöautosidonnaisuuden vähentämistä. Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmassa kaavoituskohteet ja liikennesuunnittelutehtävät esitetään toisistaan irrallaan. Ohjelma antaisi selkeämmän kokonaiskuvan, jos kaavat, liikennesuunnitelmat ja virkistysaluesuunnitelmat esitettäisiin alueittain.

 

Selvitystarpeet ja resurssit

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmassa kerrotaan, että mittavien uusien kaupunginosien suunnittelu sekä olemassa olevan kaupunkirakenteen täydennysrakentaminen tulevat vaatimaan vähintään nykyisen suuruiset resurssit. Ohjelmassa huomautetaan lisäksi siitä, että kaupunkisuunnitteluviraston työmäärää lisäävät myös vuorovaikutteisuus sekä ympäristöterveyteen liittyvien asioiden korostuminen ja lisääntyminen suunnittelussa.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenteen tiivistäminen vaatii huolellista suunnittelua. Kaavoitustehtävät vaikeutuvat jatkuvasti, ja onnistuneita ratkaisuja varten tarvitaan monipuolisia ympäristöselvityksiä ja riittäviä vaikutusarvioita.

 

Kaupungin eri virastoissa on paljon asiantuntemusta, joka on hyödynnettävissä kaupunkisuunnitteluviraston vaikeutuvissa kaavoitus- ja liikennesuunnittelutehtävissä. Kun eri alojen asiantuntijat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa määrittelevät selvitystarpeet, voivat muutkin virastot varautua selvityksiin ja niiden ohjaukseen toiminta- ja taloussuunnitelmissaan.

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmassa vuosille 2002–2010 käsitellään tekniikkaan ja talouteen liittyviä selvityksiä. Ympäristölautakunnan mielestä ohjelmaa tulisi täydentää niin, että siinä ennakoitaisiin myös ympäristöselvitysten kuten luonto-, ilmanlaatu-, meluntorjunta-, maaperä- ja sedimenttiselvitysten tarvetta. Yleiskaava 2002:n valmistelun yhteydessä tehdyt vaikutusarvioinnit ja jatkosuunnitteluohjeet antavat tähän hyvän pohjan.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (1.11.2005) seuraavaa:

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma on tarpeellinen työväline konkretisoitaessa yleiskaavan mukaista kaupunkikehitystä ja asuntopolitiikan tavoitteiden toteutumista. Ohjelma auttaa osaltaan rakennusvirastoa ennakoimaan taloussuunnittelussaan kaavoitettavien alueiden yleisten alueiden rakentamisen tarvetta ja laajuutta.

 

Liikennejärjestelmän kehittämisessä ohjelmassa korostuvat tiivistyvän kaupungin liikenneratkaisut: poikittaisliikenteen ja raideliikenteen kehittäminen ja pyrkimys yhteisiin seudullisiin ratkaisuihin. Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmassa on esitetty luettelo merkittävimmistä joukkoliikennejärjestelmän ja pääkatuverkon kehittämiskohteista kaudella 2005–2010. Näistä Itäväylän - Linnanrakentajantien liittymä, Itäväylän ja Kehä I:n yhdyskatu, Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liittymä, raitiolinja 9:n sekä Lahdenväylän ja Koskelantien liittymät on jo ohjelmoitu viraston investointisuunnitelmaan.

 

Ohjelmakaudelle ajoittuu usean laajan muusta käytöstä vapautuvan alueen suunnittelu ja toteutuksen aloittaminen. Näiden alueiden katu- ja puistoalueiden toteuttaminen on useimmiten kustannuksiltaan mittava, usean vuoden jaksolle ajoittuva hanke.

 

Kaupungin kokonaistalouden kannalta olisi tärkeää, että sekä kaavoitusperiaatteita että alueiden toteutuksen eri vaihtoehtoja pohditaan uusia alueita suunniteltaessa, tavoitteena uusien laajempien alueiden toteutusajankohtien koordinoiminen ja sujuvan toimeenpanon ja rahoituspohjan varmistaminen.

 

Toteutuksen aikatauluissa tulee huomioida nykyistä paremmin kunnollisten suunnitelmien laadinnan vaatima aika.

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmassa volyymi ilmaistaan asuntorakentamisen kerrosalalukuina. Ohjelman laajuutta ja toteuttamisen kokonaisvaikutuksia kaupungille on näiden pohjalta vaikeaa arvioida. Volyymiä kuvaavien määreiden tarkempi kehittäminen ja ohjelman volyymin vertaaminen esimerkiksi edelliskausiin auttaisi kuitenkin havainnollistamaan tilannetta.

 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa vuosille 2005–2010 laadittua kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmaa.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa (6.10.2005) asiasta lausuntonaan seuraavaa:

 

Osayleiskaavataso on kaavoitusohjelmassa se osa-alue, jolla on suuri merkitys joukkoliikennepalvelujen toimintaedellytysten järjestämisessä. Osayleiskaavoja ollaan tekemässä nyt yleiskaavan valmistuttua mm. Jätkäsaaren, Kalasataman, Keski-Pasilan, Kuninkaantammen, Malmin lentokenttäalueen ja Kruunuvuorenrannan alueille.

 

Sillä tasolla tehtävät toimintojen sijoittumis- ja liikenneverkon rakenneratkaisut sanelevat paljon käyttöön tulevan alueen joukkoliikenteen toimivuudesta ja houkuttelevuudesta. Osayleiskaavaprojekteissa suunnitteluun osallistuvat hyvin monien toimintojen asiantuntijat. Tiivis yhteistyö kaupunkisuunnittelun ja HKL:n välillä on tärkeää koko prosessin ajan. Suunnitteluresurssien mitoitus ei nykyisellään ole riittävä ajatellen suunnitteluhankkeiden lukumäärää ja tärkeyttä. Kruunuvuorenrannan joukkoliikenteen ratkaisut olisi pystyttävä hoitamaan eri vaiheissa matkustajien kannalta riittävän sujuvina ja taloudellisesti.

 

Raideliikenneverkon kehittäminen on joukkoliikenteen palvelujen saatavuuden ja korkeatasoisena pitämisen kannalta keskeistä. Ohjelmaehdotuksessa onkin mukana monia suunnitteluprojekteja asian edistämiseksi. Kantakaupungin raideverkon visio ja kehittämislinjaukset on sovittu aiemman KANJO-projektin jatkoselvityksenä tehtäväksi niin, että projekti käynnistetään jo tämän vuoden aikana. Toisen metrolinjan suunnitteluun tulisi jo lähivuosina panostaa niin paljon, että sen tilavaraukset voidaan tehdä muun suunnittelun käyttöön. Yleiskaavassa tilavaraus toiselle metrolinjalle päättyy Pasilaan. Pasilasta metroa on jatkettavissa ja tilavaraussuunnittelu on syytä sisällyttää tähän suunnitteluohjelmaan.

 

Raideliikenteen kehittämiseen liittyen tulisi HKL:n, YTV:n ja Ksv:n yhdessä selvittää raideliikenteen liityntäliikennejärjestelmän kehittämistä nykyistä selvästi laajemmaksi. HKL on tehnyt perusselvityksiä vaihtotapahtumien laadun parantamismahdollisuuksista koko linjastossa. Seuraava suunnitteluvaihe on asettaa eri vaihtoalueiden parantamistoimenpiteet toteuttamisjärjestykseen. Suunnitteluohjelmakaudella tulisi saada suunnittelu käyntiin ainakin liityntäasemien liikennejärjestelyjen kehittämiseksi nykyistä korkeatasoisemmaksi.

 

Raitiolinjaston lähivuosien kehittäminen painottuu uusien satamatoiminnasta vapautuvien alueiden liittämiseen raitioliikenteen piiriin. Linjan 9 jatkaminen vuonna 2007 avattavan liikenteen laajentamiseksi niin etelään kuin pohjoiseen on hyvä pitää mukana suunnitteluohjelmassa. Pasilan poikittaisyhteyksien parantaminen sen lähialueille on mahdollista toteuttaa osin raitioliikenteen laajentamisella. Linjan Arabia – Pasila – Meilahti jatkosuunnittelu tulisi sisältyä suunnitteluohjelmaan.

 

Poikittaisliikenteen linjaston jatkokehittäminen on joukkoliikenteen osuuden kasvattamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jokerilinjan jatkokehittäminen raitioliikenteellä hoidettavaksi on ajankohtainen sitten, jos linjan matkustajamäärät kasvavat niin suuriksi, että bussiliikenne ei niitä pysty taloudellisesti ja hyvällä palvelutasolla välittämään. Todennäköisesti raideratkaisu on mahdollinen keskipitkällä tähtäyksellä.

 

Uutta poikittaisen linjaston runkolinjaa on kaavailtu mm. Malmin ja Myyrmäen aluekeskusten välille niin, että se yhdistää kaupunkirakenteen kasvusektorit Kehä I:n ja Kehä III:n välivyöhykkeellä. Tämä Jokeri II tulisi suunnitella jo lähivuosina niin pitkälle, että sen investointivaraukset voidaan tehdä seuraavaan PLJ-kierrokseen liittyen. Linjan matkustajamäärät ovat alustavien arvioiden mukaan samaa suuruusluokkaa kuin Jokeri I:n.

 

Palvelulinjat ovat joukkoliikenteen kokonaisuudessa uusin ja vielä kehitteillä oleva osajärjestelmä. Käytännössä palvelun järjestämisessä yhtenä perusongelmana ovat katuverkon kaventuvat mahdollisuudet tarjota pikkubusseille riittävän sujuvat reitit asuntoalueilla. Ksv:n ja HKL:n on yhdessä pystyttävä parantamaan palvelulinjojen toimintaedellytyksiä.

 

Bussi- ja raideliikenteen varikkojen jatkokehittämisessä on myös lähivuosina monia selvittelykohteita. Metroliikenteen laajentaminen, raitioliikenteen varikkotoimintojen yhdistämistarve ja bussivarikkojen yleiskaavaan sisältyvien ratkaisumallien jatkoselvittelyt ovat osin jo lähivuosien asioita.

 

Suunnitteluohjelma on osa kaupungin kehittämislinjojen käytännön läpivientiä. Joukkoliikenteen kehittämislinjauksista on tuore kaupunginvaltuuston päätös parantaa joukkoliikenteen kuljetusosuutta varsinkin poikittaisliikenteessä ja nopeuttaa pintaliikenteen reittejä. Nämä tärkeät linjanvedot toivottavasti tulevat näkymään suunnitteluohjelman viimeistelyvaiheessa ja käytännön suunnittelussa riittävien resurssien panostamisena joukkoliikenteen kehittämiseen.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (1.11.2005) seuraavaa:

 

Asemakaavoitus toteuttaa yleiskaavaa 2002

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2003 lopulla yleiskaavan 2002, joka varsin pitkälle ohjaa tarkemmanasteista kaavoitusta. Asemakaavoituksessa ei katsota voitavan juurikaan poiketa oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta eli, jos yleiskaavasta haluttaisiin poiketa, tulee myös yleiskaavaa muuttaa. Nähtäväksi jää kuinka tarkasti yleispiirteiseksi mainittua yleiskaavaa tulee käytännössä noudattaa. Toivottavaa kuitenkin olisi, että asemakaavoituksessa yleiskaavan rajauksista sekä merkinnöistä voidaan perustelluista syistä poiketa. Päättäähän kaupunginvaltuusto asemakaavoista kuten yleiskaavastakin.

 

Prosessista on tehty turhan moniportainen

 

Tärkeimmille suunnittelualueille esitetään ohjelmassa tehtäväksi ensin osayleiskaavat ja vasta sitten asemakaavat. Menettely johtaa helposti samojen alueiden kaksinkertaiseen suunnitteluun ja aikaviiveeseen. Esimerkiksi aiemmista kokemuksista voidaan muistaa Pikku-Huopa­lahden osayleiskaavoitus, joka kesti kovin kauan. Kun alueen asemakaavoitukseen päästiin, ei osayleiskaavaa juurikaan hyödynnetty, vaan alue suunniteltiin eri suunnittelijoiden toimesta kokonaan uudelleen. Arabianrannassa taas päädyttiin laatimaan suurelle alueelle suoraan laajahkoa asemakaavaa. Julkinen keskustelu, vaikuttaminen, eri hallinto-kuntien yhteistyö sekä valitusprosessit hoidettiin yhdellä kertaa ja tuloksena saatiin lainvoimainen asemakaava samassa ajassa ja lähes samalla vaivalla kuin olisi saatu aikaan vasta osayleiskaava. Alueelle on ollut helppo tehdä tarpeen mukaan asemakaavan muutoksia, joista ei ole juurikaan valitettu. Olisikin syytä harkita samaa menettelyä muillakin alueilla eli laatia osayleiskaavojen sijaan suoraan asemakaavat. Tällöin myös säästettäisiin suunnitteluresursseja. Menettely sopisi erityisen hyvin suhteellisen suppeisiin yleiskaavassa selvitysalueiksi jääneisiin Koivusaareen, Kivinokkaan ja Vartiosaareen. Ehkä kuitenkin juuri näillä alueilla tulee tehdä samalla yleiskaavallinen päätös.

 

Kaupungin maalla asemakaavat voisivat olla suhteellisen väljiä, ja tonttien luovutuksen yhteydessä esim. kilpailujen avulla varmistetaan yhteistyössä tarkemmin ympäristön ja asuntosuunnittelun laatu.

 

Asuntokaavoitus tuskin riittää

 

Ohjelman yhdeksi lähtökohdaksi mainitaan kaupunginvaltuuston vuoden 2003 lopussa hyväksymä asunto-ohjelma 2004–2008. Ohjelmassa esitetään, että kaavoitusohjelma riittää asunto-ohjelman tavoitetason toteuttamiseen, mutta tavoitteena on myös luoda tarvittavaa vara-marginaalia.

 

Asunto-ohjelman tuotantotavoite on 3 500 asuntoa vuodessa. Ohjelmassa pyritään asuntojen keskikokoon 75 huoneistoneliömetriä eli noin 94 kerrosneliömetriä. Vuodessa tarvittaisiin siis noin 330 000 k-m2 vastaavat tontit. Ohjelmassa ilmoitetaan, että vuosina 2005–2010 voimaan tulevissa kaavoissa olisi keskimäärin 315 000 k-m2 asuntorakennusoikeutta. Arvio on optimistinen, koska kokemusten mukaan kaavojen aikataulut usein viivästyvät ja rakennusoikeudet vähenevät. Varsin todennäköisesti kaavoitusohjelman kohteet eivät riitä toteuttamaan asunto-ohjelman tavoitteita, joten varamarginaalia tullaan tarvitsemaan.

 

Asunto-ohjelman mukaan vuodessa tulisi aloittaa kaupungin maalla

2 600 asunnon rakentaminen, mikä merkitsisi noin 225 000 k-m2. Aiemmin tehdyissä tarkasteluissa on todettu, että erityisesti tältä osin ohjelma on kriittinen, eikä tavoitteisiin tältä osin nähtävästi voidakaan päästä. Tämä aiheuttaa ongelmia erityisesti kaupungin omalle tuotannolle ja vuokra-asuntotuotannolle, joissa viime vuosina on päästy vain noin puoleen tavoitteista. Uusien kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus Helsingissä tullee siis vaikeutumaan edelleenkin. Yksityiselle eikä myöskään valtion maalle näytä syntyvän juuri lainkaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa.

 

Kalliit kaavaratkaisut estävät usein kohtuuhintaisen tuotannon

 

Nykyiset ja tulossakin olevat kaavat näyttävät olevan toteutuskustannuksiltaan usein varsin kalliita. Erityisesti pysäköintiratkaisut, jotka perustuvat useimmiten maanalaiseen autopaikoitukseen, estävät valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon sekä myös muunkin asuntotuotannon, jossa pyritään kohtuullisiin asumiskustannuksiin.

 


Pientalotuotannon mahdollisuudet kasvavat

 

Melko suuri osa uusista asuntokohteista sisältää myös pientalokortteleita ja etenkin ns. tiiviitä ja matalia asuntoalueita. Tämä mahdollistaa pientalojen osuuden nostamisen tulevien vuosien asuntotuotannossa asunto-ohjelman tavoitteen suuntaisesti. Kaupunkisuunnitteluvirasto ja kiinteistövirasto kehittävät yhteistyössä tällaisille kohteille uusia toteutus-malleja. Myöskin kerrostaloasumisen ja -suunnittelun kehittämiseksi on virastojen ja rakennusvalvonnan kesken meneillään yhteistyöprojekti.

 

Toimitilatonttikaavoitus   Helsingin kaupungilla on tällä hetkellä hyvin pieni vapaiden toimitila-tonttien varanto. Varanto tulee paranemaan, kun Länsisataman, Kala-sataman ja Keski-Pasilan kaavoitettavat alueet saadaan vuosikymmenen lopulla uuteen käyttöön sataman siirryttyä Vuosaareen.

 

Riippumatta siitä, että tyhjien toimitilojen määrä on Helsingissä suhteellisen korkea, yritykset etsivät itselleen eri syistä uusia tiloja. Vanhat rakennukset eivät aina sovellu muuttuneisiin tarpeisiin, vaan yritykset edellyttävät uusia, ajanmukaisia tiloja. Jotta kaupunki pystyisi vastaamaan tähän haasteeseen, tulisi sillä olla riittävä, sijainniltaan mielenkiintoinen toimitilatonttivaranto. Tämä tulisi ottaa kaavoitusohjelmassa vakavasti huomioon ja kaavoittaa esimerkiksi pääväylien melualueille uusia toimitilatontteja. Tästä on hyvänä esimerkkinä TietoEnatorin uudet toimitalot Pohjois-Haagassa Kehä I:n varrella.

 

Kaikkia uusia kaavoitustarpeita ei voida ennakoida kaavoitusohjelmassa, vaan yllättäviin ja kiireellisiin toimitilatonttien kaavoitustarpeisiin tulisi varautua esim. organisaation sisäisillä työjärjestelyillä.

 

Täydennysrakentamiskaavoitus

 

Kaupunginvaltuusto on 8.6.2005 hyväksynyt kaupungin vuokratonteilla tapahtuvan täydennysrakentamisen edistämisperiaatteet. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki tulee jakamaan tonttien vuokraajien kanssa kaavoituksesta aiheutuvan arvonnousun. Kiinteistölautakunta uskoo, että hyväksytyt periaatteet tulevat lisäämään esityksiä täydennysrakentamisen mahdollistavista kaavamuutoksista. Kaavoitusohjelmassa tähän tulisi varautua suuntaamalla resursseja tarpeen mukaan myös ohjelmassa erikseen mainitsemattomille alueille.

 


Myös itämetron jatkamista tutkitaan

 

Ohjelmassa on liikennejärjestelmän kehittämishankkeissa mainittu myös toteutusvalmiutta parantavana suunnitteluhankkeena metron jatkaminen itään Mellunmäestä ja Vuosaaresta. Tämä on seudun kehittämisen kannalta erityisen tärkeä yhteistyöhanke.

 

Selkeä raportti                  Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelman raportti on varsin selkeä, sopivan kokoinen ja havainnollinen. Raportti karttoineen antaa selkeän kuvan suunnitteluohjelmasta. Punaisella merkityt kaavoituskohteet ovat kuitenkin osin rajaukseltaan ehkä liian symbolisia, kun tarkempikin rajaus usein on jo tiedossa. Kohteiden tavoitteellinen ajoitus olisi myös ollut perusteltua esittää.

 

Selkeä raportti auttaa myös kiinteistövirastoa kohdistamaan omia resurssejaan yhteistyökohteisiin.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (14.10.2005) seuraavaa:

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma ohjaa Helsingissä toteutettavaa kaupunkirakenteen ja liikennejärjestelmän yksityiskohtaista suunnittelua. Ohjelmassa esitetyt toimenpiteet ja niiden ajoitus ja muu ohjelmointi perustuvat voimassaolevaan yleiskaavaan, Helsingin yleiskaava 2002.

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmalla osaltaan varmistetaan kaupunginvaltuuston 10.12.2003 hyväksymän asunto-ohjelman 2004–2008 toteutusedellytykset. Uuden asunto-ohjelman 2007–2011 valmistelu on käynnissä ja kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma antaa puitteet myös uuden ohjelman laadintaan.

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelman raportti on rakenteeltaan suhteellisen selkeä ja painottuu keskeisiin uusiin alueisiin. Kuitenkin ohjelmaan sisältyvien erillisten kaavoituskohteiden mitoitus ei ole kaikkien kohteiden osalta nähtävissä. Karttojen ja tekstin keskinäinen vastaavuus ei kaikilta osin ole helposti selvitettävissä. Myös jo kaavoitettujen alueiden ja ohjelmassa kaavoitettaviksi tulevien alueiden ja volyymien erottaminen on vaikeaa.

 

Kaavoitettavat alueet ja niiden rakentamisvolyymit perustuvat voimassa olevaan yleiskaavan mitoitukseen. Tässä mielessä kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmaan voidaan kohdistaa sama kritiikki kuin yleiskaavaankin. Yleiskaavaan sisältyneet aluevaraukset ja mitoitettu rakentamisvolyymi eivät luoneet merkittävässä määrin uutta potentiaalia verrattuna aikaisempaan. Rakennetavaksi mitoitettu kerrosala perustuu huomattavassa määrin korkeaan rakentamistehokkuuteen.

 

Asunto-ohjelman tuotantotavoite on 3 500 asuntoa. Riittävä volyymi, harkittu tasapaino kerros- ja pientalojen suhteen ja asemakaavojen valmistuminen ja vahvistuminen ohjelman mukaisesti ovat keskeisiä asunto-ohjelman sekä määrällisten että sisällöllisten tavoitteiden toteuttamisen kannalta.

 

Asunto-ohjelmassa on tavoitteena nostaa tuotettavien asuntojen keskikokoa. Edelleen asunto-ohjelmaan sisältyy selkeä muutos painottaa aikaisempaa enemmän pientalomaista asumista. Pientaloalueilla ei ole mahdollista päästä sellaisiin alue- ja tonttitehokkuuksiin kuin kerrostaloalueilla, joten uusien alueiden sekä tarvittavan kerrosalan tarve kasvaa. Asunto-ohjelman tuotantotavoitteiden toteuttaminen edellyttää karkeasti noin 350 000 kem2 rakennusoikeutta vuosittain.

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma yhdessä jo kaavoitetun kerrosalan kanssa näyttää yltävän niukasti asunto-ohjelman tavoitetasoon. Rakennettavissa olevan tonttimaan varantoa kaavoitusohjelma ei tuota. Kun kaavoitusohjelman mitoitus perustuu yleiskaavan mitoitukseen ja kun asemakaavoitusvaiheessa yleensä kerrosala vähenee, riski kerrosalan riittävyyden suhteen on olemassa. Myös asemakaavoitusprosessin läpivientiin tarvittava aika on ohjelmoitu suhteellisen niukaksi. Kaavoitusaikataulut eivät juurikaan voi joustaa ilman asuntotuotannon määrään heijastuvia ongelmia. Kaavoitusprosessi vie aikaa kohteesta riippuen 2–3 vuotta, valituskaavojen kohdalla jopa pitempään. Sen vuoksi asuntorakentaminen käynnistyy muutamilla alueilla todennäköisesti myöhemmin kuin kaavoitusohjelmassa arvioidaan. Suuntaus pientalomaiseen asumiseen on kaavoitusohjelmassa otettu huomioon lisäämällä pientalotuotantoon osoitettavia alueita.

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelman lopussa kiinnitetään huomiota suunnittelutyön resursointiin. On kaupungin kokonaisedun mukaista, että suunnittelutyössä on laadullisesti ja määrällisesti riittävät resurssit.

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmaan sisältyy muutamia volyymiltaan merkittäviä kohteita, joissa rakentamisedellytysten luominen edellyttää huomattavia investointeja, mm. liikenneväylien kattamiset, liikenneväylät, voimalinjojen siirrot ja maaperän puhdistaminen. Myös näiden alueiden osalta ohjelman aikataulu on todennäköisesti liian kireä. Edelleen ohjelman kohteista osaan liittyy liikenneratkaisuja, joiden toteuttaminen vasta antaa mahdollisuudet käynnistää muu rakentaminen. Nämä ja vastaavat kynnyskysymykset lisäävät osaltaan kaavoitus- ja suunnitteluaikataulujen pitävyyteen liittyvää riskiä. Osa kynnyskysymyksistä liittyy seudullisin ratkaisuihin kuten esimerkiksi Pajuniitty–Uusimäki–Honkasuo–Kuninkaantammi maankäyttövyöhyke.

 

Seutunäkökulma on viime vuosina tullut korostetusti esiin myös kaavoituksessa ja asuntotuotannossa. Seudun keskeiset ongelmat liittyvät maankäyttöön ja eri asioiden vaatimiin aluevarauksiin ja yhteistyön tarve on lisääntynyt. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta päätti 13.9.2005 esittää kaupungeille (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen), että ne sisällyttäisivät yleiskaavoihinsa, asunto-ohjelmiinsa ja muihin suunnitelmiinsa Maankäytön ja asuntopolitiikan strategisia linjauksia koskevassa asiakirjassa esitetyt linjaukset. Lisäksi neuvottelukunta päätti, että seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen strategia 2050 tuodaan neuvottelukunnan käsiteltäväksi keväällä 2006. Asiaa valmistelee neuvottelukunnan nimeämä maankäytön ja asumisen yhteistyöryhmä.

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyön lisäksi maankäytön, asumisen ja liikenteen strateginen yhteistyö on laajenemassa käsittämään Helsingin seudun 14 kuntaa, kun kuntien keskinäisen sopimukseen perustuva yhteistyökokousmenettely alkaa marraskuussa 2005.

 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa (5.10.2005) mm. seuraavaa:

 

Asuntotuotantotoimikunta päätti kokouksessaan 5.10.2005 antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmasta 2005–2010:

 

Asunto-ohjelman 2004–2008 mukaan asuntotuotannon määrällinen tavoite on rakentaa vuosittain yhteensä 3500 asuntoa. Tavoitekeskipinta-alalla, 75 asm2, mitattuna vuosittaiseen tuotantoon käytetään 315 000 k-m2. Lisäksi tulisi ohjelmoida ainakin 20 % enemmän kaavoitettavaa kerrosalaa, jotta kaavoitusprosessissa ja kaavojen lainvoimaiseksi tulossa tapahtuvat viiveet ja muut toteutumisen esteet yksittäisillä alueilla eivät vaarantaisi tuotantotavoitteiden toteutumista.

 

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoitteena on vuosittain 1130 asunnon rakentaminen. Viime vuosina tavoitteeseen ei ole päästy rakentamiskelpoisten tonttien puutteen takia. Tällä hetkellä Att:lla on varattuja tontteja, vain noin reilun yhden vuoden tuotantoon kohteissa, jotka on ohjelmoitu aloitettavaksi vuosina 2006–2007. Varauksista puuttuu jo laskennallisestikin yhden vuoden tuotantoa vastaavat kohteet, eli noin 102 000 k-m2.

 

Asuntotuotantotoimistolla ei tälläkään hetkellä ole riittävästi rakentamiskelpoisia tontteja uusien kohteiden käynnistämiseen ja kaavoitusohjelmien toteutuminen esitetyssä laajuudessa olisi äärimmäisen tärkeää.

 

Kaavoitusohjelmassa uusien isojen alueiden kaavoitus on ajoitettu ohjelman loppuvuosille, joten siltä osin lähivuosien tarjontaan ei näillä näkymin ole tulossa merkittävää helpotusta. Kaavoitusohjelmaan olisi toivottavaa liittää tarkempi tavoiteaikataulu asemakaavojen valmistumiselle ja toteutukselle. Ohjelma antaa liian optimistisen kuvan ohjelmakauden asuntorakentamisen mahdollisuuksista.

 

Asemakaavoitusta tulisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan nopeuttamaan niillä alueilla, joilla muut toteutusedellytykset ovat olemassa.

 

Asuntotuotantotoimikunnan mielestä ohjelma ei sisällä tälle ohjelmakaudelle tarpeellista määrää reserviä siltä varalta, että isojen uusien alueiden toteutus viivästyy. Tonttitarjonnan vähäisyys kysyntään nähden johtaa edelleen asuntojen hintojen nousuun.

 

Pientalomaisen kaupunkiasumisen kehittäminen on ollut asunto-ohjel­man yksi kehittämishanke. Helsinkiin ollaan kaavoittamassa useita pientalotuotantoon tarkoitettuja uusia alueita. Tämä on tervetullutta asuntotarjonnan monipuolistamiseksi. Pientaloalueet Helsingissä on tarkoituksenmukaista rakentaa tehokkaasti. Pientalotuotannon kehittä­misessä tulee huomioida myös taloudelliset, pieni- ja keskituloisille so­pivat ratkaisut.

 

Kaavoituksella luodaan edellytykset korkeatasoiselle asuntotuotannolle. Kaavojen laadinnassa tulee kuitenkin välttää liian yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä esimerkiksi rakennusteknisistä ratkaisuista, materiaaleista tai pintakäsittelytavoista.

 

Uusien alueiden suunnittelussa palvelujen toteuttamisen koordinaatiota tulee kehittää niin, että riittävät lähipalvelut pystytään toteuttamaan asukkaiden muuttaessa alueelle.

 

Korkeatasoisten ja houkuttelevien asuinalueiden suunnittelussa on turvattava myös kohtuuhintaisten asuntojen rakentamismahdollisuudet. Tämä on tärkeää mm. julkisen ja yksityisen palvelusektorin työntekijöiden saatavuuden varmistamiseksi.

 


Sosiaalilautakunta toteaa (4.10.2005) seuraavaa:

 

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmasta vuosille 2005–2010 seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmalla toteutetaan yleiskaavan 2002 mukaista kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelmää. Sillä luodaan maankäytölliset edellytykset asunto-ohjelman toteuttamiselle ja toteutetaan myös muita kaupungin strategisia suunnitelmia kuten yhteisstrategioita. Sosiaalilautakunta on 13.5.2003 antanut lausunnon kaupunginhallitukselle Helsingin yleiskaava 2002 -ehdotuksesta. Lausunnossaan sosiaalilautakunta kiinnitti tuolloin huomiota erityisesti sosiaaliseen turvallisuuteen, palveluihin ja vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Tässä lausunnossa tarkastellaan, miten nämä asiat näkyvät ohjelmassa, tehdään ehdotuksia ohjelman vuorovaikutteisesta toteutumisesta ja selvitystehtävistä mahdollisesti huomioon otettavaksi seuraavassa ohjelmassa.

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma antaa hyvän kokonaisnäkemyksen ja yhteisen tietopohjan kaavoituksen ja liikennesuunnittelun etenemisestä Helsingissä.

 

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan yleiskaavaa ja yleispiirteistä suunnittelua on pidettävä keskeisenä suunnittelun tasona ja se muodostaa pohjan maankäytön kehittämiselle. Kaavoituksen avulla on mahdollista kytkeä suunnittelun osapuolet vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Asia on ajankohtainen, kun yleiskaava 2002:ssa varatuille maankäytön muutosalueille laaditaan osayleiskaavat uusien kaupunginosien toteuttamiseksi.

 

Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden näkökulmasta kaavaprosessi voi toimia eri intressiryhmien kohtauspaikkana, strategisen keskustelun areenana ja monialaisten vaikutusten ja näkökulmien tunnistamiskenttänä. Eri kaavatasolla tapahtuvat päätökset voivat tukea hyvinvoinnin ja terveyden tavoitteiden sisältöjen toteuttamista. Kun kaavoituksessa ympäristön aktiivisina käyttäjinä otetaan huomioon lapset, vanhukset ja eri tavoin vammaiset henkilöt, kaavalla on sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta ennaltaehkäisevää vaikutusta.

 

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma antaa hyvän kokonaisnäkemyksen kaavoituksen ja liikennesuunnittelun etenemisestä Helsingissä. Ohjelma on selkeästi laadittu ja havainnollinen. Siinä on tuotu esiin päätökset ja asiakirjat, joihin se nojaa ja joita kaavoitusohjelman on tarkoitus toteuttaa. Ohjelmassa on otettu huomioon myös palvelut kaavoitusalueittain, mikä mahdollistaa palvelujen suunnittelun yhteen sovitetussa aikataulussa kaavoituksen kanssa kohti yksityiskohtaisempaa maankäytön ja palvelujen sijoittumisen suunnittelua. Tämä edellyttää sosiaalivirastossa pidemmän aikavälin palvelujen suunnittelua. Palvelutarpeeseen vaikuttavat paitsi yhdyskunta- ja väestörakenteessa myös palvelurakenteessa tapahtuvat muutokset ja sosiaalipoliittiset kehityssuunnat. Pidemmän aikavälin suunnittelussa sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että sosiaalivirasto osallistuu kaavoitusyhteistyöhön varhaisessa vaiheessa. Tärkeää on yhteisen tietopohjan ja näkemyksen muodostuminen, mikä näkyy kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmassa.

 

Ehdotuksia huomioon otettavaksi seuraavassa kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmassa

 

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan seuraavassa ohjelmassa tulisi olla kirjattuna monipuolisen palvelutarjonnan edellytysten turvaaminen selvitystarpeina tai tehtävinä. Tärkeää olisi kirjata ohjelmaan myös yhteinen näkemys, mikäli kaavaratkaisu ei vaikuta palvelujen tarpeeseen tai niiden järjestämiseen eikä yhteistyötä tältä osin tarvita. Ohjelmassa tekniikan ja talouden kohdalla on selvitystehtävänä esim. varikkoalueen maaperän tutkiminen tai sataman siirtäminen. Jotta kaavoitusprosessissa voitaisiin harkita erilaisia vaihtoehtoja järjestää palveluja, voisi selvitystehtävinä esim. näkyä

 

-       julkinen ja yksityinen palveluverkko, johon uuden alueen suunnittelussa voidaan tukeutua, tai puutteet

-       palvelurakenteen muutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen – uusia palvelumalleja

-       palvelujen (kaupallisten ja julkisten) saavutettavuustarkastelu väestöryhmittäin

-       palvelujen käyttökustannusten määräytyminen maksajittain kaavallisissa ratkaisuissa.

 

Sosiaalilautakunta esittää selvitettäväksi, voisiko seuraavaa ohjelmaa täydentää kaavoitusta vastaavilla väestöennustetiedoilla. Uuden alueen väestöprofiili ei ole tiedossa, mutta tavoitteena on monipuolinen väestörakenne. Tärkeänä lähtökohtana palveluja suunniteltaessa ja mitoitettaessa sosiaalivirastossa on, että palvelujen tulee seurata väestöprofiilia. Helsingin tietokeskuksen tekemä väestöennuste lasketaan erikseen vanhaan asuntokantaan ja uustuotantoon, joiden summa täsmätään koko kaupungin ennusteeseen. Helsingin tietokeskuksen mukaan rakentamisennusteen osuvuus on merkittävin uustuotannon ennusteen toteutumiseen vaikuttava tekijä. Ennusteen epävarmuus kasvaa mentäessä yhä kauemmas ajassa yhä pienemmille alueille ja tarkempiin väestöryhmiin.

 

Sosiaalilautakunta esittää selvitettäväksi mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä tutkimustoiminnassa pääkaupunkiseudun osaamiskeskuksen (Socca), Heikki Waris -instituutin ja kaupunkisuunnitteluviraston tutkimuksesta vastaavan yksikön kanssa sekä Helsingin tietokeskuksen kanssa uusien asuinalueiden suunnittelussa.

 

Lopuksi sosiaalilautakunta ehdottaa, että vuoden 2006 aikana sosiaalivirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto järjestävät yhteisen foorumin uusien osayleiskaavoitettavien asuinalueiden kaavoituksesta ja suunnittelusta lähtökohtana kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on antanut (7.12.2005) vastineen lausuntojen johdosta ja toteaa mm., että kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelman tärkeimmät lähtötietoaineistot ovat yleiskaava 2002 ja asunto-ohjelma 2004–2008. Yleiskaavassa käsitellään maankäytön ja joukkoliikenteen yhteensovittamista sekä ympäristökysymyksiä. Tämän lisäksi jokaisen osayleiskaava- ja asemakaavahankkeen yhteydessä tehdään tarvittavat lainmukaiset selvitykset myös ympäristöasioista.

 

Sekä kiinteistölautakunta, talous- ja suunnittelukeskus että asuntotuotantotoimikunta ovat huolestuneita asuntokaavoituksen riittävyydestä ja asunto-ohjelman toteuttamismahdollisuuksista.  Tärkeää onkin, ettei tavoitteellinen kestävän kehityksen mukainen tiivistyvä kaupunkirakenne hämärry.  Uusi asuntorakentaminen sijoittuu pääosin olevan rakenteen yhteyteen eli nykyisten asuinalueiden tuntumaan. Näin ollen kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmaa ei ole mielekästä mitoittaa suurilla marginaaleilla: mitoitus ratkaistaan vasta asemakaavavaiheessa. Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelman lähtökohtana on turvata asunto-ohjelman mukainen rakentaminen ja samalla antaa realistinen kuva tulevasta kaavoituksesta. Asuntorakentamisen näkökulmasta on erittäin tärkeätä, ettei asemakaavoituksen eri käsittelyvaiheissa vähennetä rakentamismahdollisuuksia oleellisesti.

 

Toimitilakohteiden kaavoituksen osalta tilanne on kehittymässä hyvään suuntaan, kun mm. Jätkäsaaren, Keski-Pasilan ja Sörnäistenrannan–Hermanninrannan suunnitelmat valmistuvat. Joustoa kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelman rakentamismääriin tulee sekä asunto- että toimitilatuotannon osalta vuonna 2005 aloitetun täydennysrakentamisselvityksen myötä.

 

Useissa lausunnoissa viitataan kaupunkisuunnittelun kehittämiseen sekä yhteistyön kehittämistarpeisiin, jotka eivät niinkään liity kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmaan vaan nykyisiin käytäntöihin. Yhteistyön ja nykyisien toimintamallien kehittämisestä tulee keskustella virastojen välisissä yhteistyökokouksissa. Suunnittelutyön määrällisesti ja laadullisesti riittävä resurssointi on yksi tae niin suunnitelmien laadulle, toimivuudelle kuin tarpeellisten selvitysten toteutumiselle.

 

Raportin rakenteeseen ja aineistoon liittyvät kehittämistoiveet ovat tervetulleita. Seuraavaa kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmaa laadittaessa voidaan esitetyt kehittämistarpeet ottaa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Kerrosalatietoihin pohjautuva esitystapa rakentuu johdonmukaisesti yleiskaavan ja asunto-ohjelman kerrosalatavoitteista.

 

Kaj toteaa, että kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelman 2005–2010 valmisteluvaiheen jälkeen on tullut ajankohtaiseksi Hernesaaren vapautuminen nykyisestä teollisuuskäytöstä ja sen saaminen asuinkäyttöön nopeammassa aikataulussa kuin aiemmin on ajateltu. Tämän vuoksi vuosien 2006–2007 suunnitelmaan tulisi lisätä maininta Hernesaaren yleiskaavamuutoksesta/osayleiskaavasta ja viitesuunnitelmaan perustuvan asemakaavoituksen aloittamisesta.

 

Kaj toteaa lisäksi, että kaavoitus- ja liikennesuunnitelman osioon ydinkeskusta ja muu eteläinen suurpiiri tulisi lisätä maininta Kaisaniemen puiston asemakaavoituksesta vuosina 2006–2007. Asemakaavoituksen perustana olisivat aiemman suunnittelukilpailun tulokset säilyttäen kuitenkin puiston nykyinen luonne aktiivisena liikunta- ja urheilupaikkana. Samassa yhteydessä tulisi tutkia puiston luonteeseen ja kulttuurihistorialliseen arvoon sopivat lisärakentamismahdollisuudet puiston toiminnallisuutta ja myös turvallisuutta silmällä pitäen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä maankäytön suunnittelun pohjaksi kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelman 2005–2010 seuraavin lisäyksin:

 

-       Hernesaaren yleiskaavamuutoksen tai osayleiskaavan laatiminen ja viitesuunnitelmaan perustuvan asemakaavoituksen aloittaminen vuosina 2006–2007

 

-       Kaisaniemen puiston asemakaavoitus puistosuunnitelman perusteella sen luonne liikunta- ja urheilupaikkana säilyttäen vuosina 2006–2007. Samassa yhteydessä tutkitaan puiston luonteeseen ja kulttuurihistorialliseen arvoon sopivat lisärakentamismahdollisuudet puiston toiminnallisuutta ja turvallisuutta silmällä pitäen.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, asuntotuotantotoimikunnalle, sosiaalilautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Siivola Mari, arkkitehti, puhelin 169 3617

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma vuosille 2005-2010

 

Liite 2

Kaupunkisuunnitteluviraston vastine lausuntoihin, 7.12.2005

 

 

 

 


1

MUSIIKIN ESITTÄMISTÄ KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2006-112

 

Khs päätti 10.1.2005 hyväksyä sen, että Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n ja kaupungin kesken tehdyn, musiikin esittämistä koskevan yleissopimuksen mukaiset korvaukset ovat asukasta kohden 8,2 senttiä vuonna 2005 Teosto ry:n ja Suomen Kuntaliitto ry:n suositussopimuksen mukaisesti.

 

Suomen Kuntaliitto toteaa (10.1.2006), että Kuntaliitto ja Teosto ovat tehneet 21.12.2005 uuden suositussopimuksen. Siinä korvauksen perusteena ovat ansiotasoindeksin kehitys sekä arvioitu musiikin esittämisen volyymi.

 

Uuden suositussopimuksen mukaan musiikinesityskorvaus vuodelta 2006 on 8,5 senttiä ja vuodelta 2007 8,7 senttiä kunnan asukasta kohden. Viivästyskorkona perittäisiin yleisesti sovellettava viivästyskorko.

 

./.                   Alkuperäinen yleissopimus ja Kuntaliiton kirjeen liite ovat esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Sj toteaa, että Khs on 25.6.1979 hyväksynyt Teosto ry:n kanssa tehdyn yleissopimuksen. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Sen mukaan korvausperusteet sovitaan kuntien keskusjärjestöjen ja Teoston neuvottelujen perusteella. Tällöin on kiinnitettävä huomiota ansiotason kehitykseen ja esitettävän musiikin määrässä tapahtuneisiin muutoksiin.

 

Nyt esitetty korvausmäärä perustuu neuvottelumuistion mukaan yleiseen ansiotasokehitykseen ja arvioituun muutokseen musiikin esittämisen määrässä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä sen, että Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n ja kaupungin kesken tehdyn, musiikin esittämistä koskevan yleissopimuksen mukaiset korvaukset ovat asukasta kohden 8,5 senttiä vuonna 2006 ja 8,7 senttiä vuonna 2007 Teosto ry:n ja Suomen Kuntaliitto ry:n 21.12.2005 tekemän suositussopimuksen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote Suomen Kuntaliitolle ja esityslistan liitteineen kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, kaupunginkanslian tiedotustoimistolle sekä lisäksi kaikille kaupungin muille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

LIITE

Yleissopimus ja Kuntaliiton kirjeen liitteenä oleva neuvottelumuistio

 

 

 

 


2

ERON MYÖNTÄMINEN AILA-MARJA LEISTÉNILLE JA TUOMAS HUTTUSELLE TASA-ARVOTOIMIKUNNASTA JA UUSIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

 

Khs 2005-38

 

Sj toteaa, että Khs päätti 31.1.2005 asettaa toimikaudekseen 9-jäsenisen tasa-arvotoimikunnan tehtävänään

 

-                                       seurata ja arvioida tasa-arvon toteutumista koko kaupunginhallinnossa

-                                       toimia yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä tasa-arvon tavoitteellista ja suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa

-                                       tehdä esityksiä tasa-arvotyön edistämisestä ja toteuttamisesta

-                                       koota sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää tietoa

-                                       tiedottaa tasa-arvokysymyksistä kaupungin virastoille ja laitoksille sekä kuntalaisille

-                                       laatia raportti kaupungin tasa-arvotyön tilasta toimikausittain.

 

Samalla Khs päätti nimetä toimikuntaan jäseneksi Aila-Marja Leisténin sekä Ari Salon varajäseneksi Tuomas Huttusen.

 

Aila-Marja Leistén pyytää (18.1.2006) eroa tasa-arvotoimikunnan jäsenyydestä 1.2.2006 alkaen toimikauden loppuun saakka 31.12.2006 Helsingistä pois muuton vuoksi.

 

Tuomas Huttunen pyytää (31.1.2006) eroa varajäsenyydestä niin ikään Helsingistä pois muuton vuoksi.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee myöntää Aila-Marja Leisténille eron tasa-arvotoimikunnan jäsenen tehtävästä ja Tuomas Huttuselle varajäsenen tehtävästä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä tasa-arvotoimikunnan jäseneksi Aila-Marja Leisténin tilalle

-

 


ja Ari Salon varajäseneksi Tuomas Huttusen tilalle

-

 

Pöytäkirjanote mainituille sekä tasa-arvotoimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


3

PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUSSUHTEEN EHTOJA KOSKEVA PAIKALLINEN SOPIMUS 1.8.2005 - 30.9.2007

 

Khs 2006-88

 

Sj toteaa, että sosiaaliviraston perhepäivähoitajien ja kolmiperhehoitajien palvelussuhteen ehdot ovat määräytyneet kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja paikallisen soveltamisohjeen mukaisesti. Soveltamisohje poikkeaa valtakunnallisesta sopimuksesta mm. palkkauksen määrittelyn ja hoitajalle myönnettävän tilapäisen hoitovapaan ehtojen osalta. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus muuttui 1.8.2005 alkaen siten, että perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtoja koskevan liitteen 12 A sisällöstä poikkeavista paikallisista sovellutuksista tulee sopia paikallisella sopimuksella.

 

Henkilöstökeskus on käynyt perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtoja koskevia neuvotteluja asianomaisten pääsopijajärjestöjen paikallisyhdistysten ja vastaavien kanssa vuoden 2005 aikana. Neuvotteluiden aikana selvitettiin valtakunnallisen sopimuksen soveltuvuutta Helsingin olosuhteisiin ja päivähoidolle asetettuihin tavoitteisiin. Selvitystyön vuoksi neuvottelutulos syntyi jälkeen vasta 12.12.2005. Neuvottelupöytäkirjassa todettiin yksimielisesti, että tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista laatia paikallinen sopimus pääosin aikaisemman soveltamisohjeen mukaisin palvelussuhteen ehdoin. Työnantajan edustaja totesi kuitenkin, että työnantajan tavoitteena on ottaa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liite 12 A myöhemmin käyttöön Helsingissä. Tätä varten sovittiin yksimielisesti, että sosiaalivirastossa selvitetään edelleen 31.12.2006 mennessä valtakunnallisen sopimuksen soveltamismahdollisuuksia ja sen käyttöönoton vaikutuksia perhepäivähoitoon.

 

./.                   Neuvottelutulos paikalliseksi sopimukseksi on esityslistan tämän asian liitteenä. Neuvottelutuloksen mukaan hoitajien palkkaus määräytyisi edelleen pääosin aikaisemman soveltamisohjeen mukaisella tavalla. Hoitajalle myönnettävän tilapäisen hoitovapaan edellytyksiä tarkistettaisiin. Palkkoihin on tehty voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset tarkistukset 1.9.2005 alkaen.

 

Sj katsoo, että perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtoja koskeva paikallinen sopimus tulisi hyväksyä sellaisenaan.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote ja esityslistan liite henkilöstökeskukselle, sosiaalivirastolle sekä ao. henkilöstöjärjestöille.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 169 2451

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi

 

Liite 2

Liitteet

 

 

 

 


4

23.1.2006 pöydälle pantu asia

LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN

 

Khs 2005-2701

 

Opetuslautakunta toteaa (13.12.2005), että Khs päätti 26.4.2005 kehottaa opetuslautakuntaa, nuorisolautakuntaa ja sosiaalilautakuntaa yhteistyössä keskenään mm. selvittämään iltapäivätoiminnan järjestämisvastuun mahdollisen siirtämisen yhden hallintokunnan alaisuuteen. Lisäksi opetustoimen vuoden 2005 talousarvioon kirjattiin seuraava tavoite: ”Selkiytetään aamu- ja iltapäivätoiminnan organisaatio tammikuun 2005 lopussa valmistuvan hallintokuntien yhteisen selvityksen pohjalta”.

 

Selvitys käsiteltiin opetus-, sosiaali- ja nuorisolautakunnissa helmikuussa 2005. Selvityksen mukaan toimintaa koordinoivana hallintokuntana tulisi jatkossakin olla opetustoimi ja kaupungin järjestämä ja avustama toiminta tulisi keskittää opetustoimen alaisuuteen lukuun ottamatta sosiaaliviraston itse järjestämää toimintaa. Opetustoimen alaisuuteen esitettiin näin ollen siirrettäväksi nuorisotoimen nykyisin järjestämä toiminta ja sen edellyttämät resurssit sekä sosiaalitoimen määrärahoissa tällä hetkellä olevat avustusmäärärahat ja avustuksien käsittelyn edellyttämät resurssit. Toimintaperiaatteet vahvistettaisiin selvityksen mukaan jatkossa opetus- ja sosiaalitoimen yhteistyönä valmistelemassa toimintasuunnitelmassa.

 

Khs päätti 13.6.2005, että toiminnan organisointi toteutetaan tässä vaiheessa edellä tarkoitetun selvityksen mukaisesti. Selvityksessä esitetyt resurssien siirrot sosiaali- ja nuorisotoimelta opetustoimelle on myös otettu huomioon vuoden 2006 talousarviossa.

 

Lisäksi Khs kehotti 13.6.2005 opetuslautakuntaa yhteistyössä sosiaalilautakunnan kanssa selvittämään vuoden 2005 loppuun mennessä uuden toimintasuunnitelman valmistelun yhteydessä toiminnan sisällön laatukriteerit, ryhmätoiminnan tarpeen määrän, edellytykset alueellisesti riittävälle toiminnalle ja näihin toimintoihin tarvittavat lisäresurssit. Lautakuntia kehotettiin valmistelemaan selvitysten pohjalta organisaatioehdotus niin, että opetustoimella on koordinointivastuu kaikesta kaupungissa toteutettavasta koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja


järjestämisvastuu mahdollisuuksien mukaan kaikesta kaupungin omasta aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

 

Khs oli päättänyt 26.4.2004 mm. kehottaa opetus-, nuoriso- ja sosiaalilautakuntaa yhteistyössä keskenään ryhtymään toimenpiteisiin ryhmämuotoisen toiminnan asiakasmaksujen perusteiden yhtenäistämiseksi viimeistään vuoden 2006 syyslukukauden alusta lukien.

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä on yhteenveto edellä tarkoitetuista kaupunginhallituksen edellyttämistä selvityksistä. Yhteenvedossa on esitys asiakasmaksuperusteiden yhtenäistämisestä ja tämän edellyttämistä lisäresursseista.

 

                      Lautakunta edellytti 29.11.2005 lisäselvityksen tekemistä perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan kysynnän ja tarjonnan vastaavuudesta sekä kolmannen sektorin tarjonnasta. Lisäselvitykset ovat em. liitteessä.

 

Lautakunta toteaa, että kaupungin järjestämän perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan nykyinen toimintasuunnitelma on voimassa 31.7.2006 saakka. Opetus- ja sosiaalitoimi valmistelevat parhaillaan 1.8.2006 voimaan tulevaa toimintasuunnitelmaa lukuvuodeksi 2006–2007. Suunnitelmaan sisältyviä keskeisimpiä linjauksia on valmisteltu Khn edellyttämien selvitysten pohjalta ja niitä on käsitelty opetus- ja sosiaalilautakunnan yhteisessä iltakoulussa 18.10.2005. Toimintasuunnitelma on tarkoitus tuoda lautakuntien käsiteltäväksi viimeistään tammikuussa 2006 sen jälkeen, kun Khs on ottanut kantaa tehtyjen selvitysten perusteella esitettyihin järjestämisperiaatteisiin.

 

Lautakunta päätti antaa Khlle em. yhteenvedon selontekona Khn edellyttämistä selvityksistä ja esittää niiden mukaisesti, että aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteita tarkistetaan seuraavasti:

 

-                                       Kaupungin järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan organisointia tarkistetaan siten, että opetustoimella on koordinaatiovastuu kaikesta kaupungin järjestämästä perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja syksyyn 2009 mennessä järjestämisvastuu kaikesta toiminnasta pois lukien sosiaaliviraston kehitysvammaisten kerhot, joiden osalta järjestämisvastuu säilyy edelleen sosiaalitoimella. Kehitysvammaisten kerhojen tilanne selvitetään yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa vuoden 2006 aikana.
Lisäksi sosiaalivirastolla säilyy järjestämisvastuu leikkipuistojen avoimesta toiminnasta. Järjestämisvastuiden muutoksien edellyttämät resurssisiirrot otetaan huomioon opetus- ja sosiaalitoimen talousarvioehdotuksissa vuodelle 2007 ja taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2007–2009.

-                                       Syksystä 2006 lähtien kaupungin järjestämässä perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa noudatetaan samoja laatukriteereitä riippumatta järjestämistavasta ja siitä, tuottaako palvelun kaupunki itse vai hankitaanko palvelu avustamalla kaupungin ulkopuolista palveluntuottajaa.

-                                       Kaupungin järjestämän, perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan kuukausittainen asiakasmaksu on sekä itse järjestetyssä toiminnassa että kaupungin avustamassa toiminnassa syksystä 2006 lähtien 60 euroa kolmen tunnin ja 100 euroa 4-5 tunnin päivittäisestä palvelusta. Asiakasmaksu voidaan ottaa toimeentulotukilaskelmassa huomioon tai asiakasmaksusta voidaan myöntää vapautus harkinnanvaraisesti muiden erityisen painavien syiden perusteella ja

Lisäksi lautakunta esittää, että Khs esittäisi edelleen Kvstolle opetustoimen aamu- ja iltapäivätoiminnan avustamiseen varattujen määrärahojen korottamista 170 000 eurolla vuoden 2006 talousarviossa ja 400 000 eurolla vuosien 2007 ja 2008 taloussuunnitelmissa edellä esitetystä asiakasmaksuperiaatteiden tarkistamisesta johtuvien tulonmenetysten huomioon ottamiseksi avustettavassa toiminnassa.

 

Lautakunta edellyttää, että valtionosuutta saavaa perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa järjestetään kysyntää vastaavasti ja tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia lain hengen mukaisesti ja tähän varataan järjestävälle virastolle riittävät resurssit.

 

Lautakunta edellyttää, että aamu- ja iltapäivätoiminnan tarvekartoitus tehdään tuleville 1.- ja 2.-luokkalaisille siirtymäaikana. Samalla tarkistetaan myös mahdollisen aamutoiminnan tarve lapsikohtaisesti.

 

Vielä lautakunta edellyttää, että kiinteistöviraston, liikuntaviraston ja nuorisotoimen kanssa tehdään yhteistyötä perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan järjestämiseen tarvittavien tilojen löytämiseksi.

 

Sosiaalilautakunta ilmoittaa (13.12.2005) päättäneensä antaa Khlle opetuslautakunnan mainitseman, Khn esityslistan liitteenä olevan yhteenvedon Khn edellyttämistä selvityksistä, jotka koskevat aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällön laatukriteereitä, ryhmätoiminnan tarpeen määrää, edellytyksiä alueellisesti riittävälle toiminnalle ja näihin toimintoihin tarvittavia lisäresursseja.

 

Samalla lautakunta esittää, että aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteita tarkistetaan seuraavasti:

 

-                                       Kaupungin järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan organisointia tarkistetaan siten, että opetustoimella on koordinaatiovastuu kaikesta kaupungin järjestämästä aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja syksyyn 2009 mennessä järjestämisvastuu kaikesta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta. Sosiaaliviraston vastuulla olevien kehitysvammaisten kerhojen tilanne selvitetään tarkemmin opetustoimen yhteistyönä vuoden 2006 aikana. Selvitystyön lähtökohtana ovat valtiovallan mahdolliset uudet lainsäädännölliset tulkinnat kehitysvammaisten oppilaiden iltapäivähoidon järjestämisvastuista vuoden 2006 aikana. Sosiaalivirastolla säilyy järjestämisvastuu leikkipuistojen avoimesta toiminnasta. Järjestämisvastuiden muutoksien edellyttämät resurssisiirrot otetaan huomioon opetus- ja sosiaalitoimen talousarvioehdotuksissa vuodelle 2007 ja taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2007–2009.

A. Lautakunta edellyttää,

 

että valtionosuutta saavaa perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa järjestetään kysyntää vastaavasti ja tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia lain hengen mukaisesti ja tähän varataan järjestävälle virastolle riittävät resurssit ja

 

että aamu- ja iltapäivätoiminnan tarvekartoitus tehdään tuleville 1.- ja 2.-luokka­laisille vuosittain siirtymäaikana.

 

Lisäksi lautakunta esittää seuraavaa:

 

-                                       Syksystä 2006 lähtien kaupungin järjestämässä perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa noudatetaan samoja laatukriteereitä riippumatta järjestämistavasta ja siitä, tuottaako palvelun kaupunki itse vai hankitaanko palvelu avustamalla kaupungin ulkopuolista palveluntuottajaa.

-                                       Kaupungin järjestämän iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on sekä itse järjestetyssä toiminnassa että kaupungin avustamassa toiminnassa syksystä 2006 lähtien 60 euroa kolmen tunnin ja 100 euroa 4-5 tunnin päivittäisestä palvelusta. Asiakasmaksu voidaan ottaa toimeentulotukilaskelmassa huomioon tai asiakasmaksusta voidaan myöntää vapautus harkinnanvaraisesti muiden erityisen painavien syiden perusteella.

 

B. Lautakunta pitää tärkeänä,

 

että opetusvirasto tekee yhteistyötä kiinteistöviraston, liikuntaviraston ja nuorisotoimen kanssa perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan järjestämiseen tarvittavien tilojen löytämiseksi ja

 

että kaupungin avustamassa perusopetuslain mukaisen toiminnan kriteerit täyttävässä toiminnassa asiakasmaksu voi olla korkeampi kuin muussa toiminnassa, mikäli siinä on lisäksi jokin erityissisältö.

 

Em. lausumat A. ja B. lisättiin lausuntoon yksimielisesti esittelijän esityksestä poiketen.

 

Sj toteaa, että lautakuntien esityksissä on eräitä eroavaisuuksia. Opetuslautakunta edellyttää, että selvyyden vuoksi todetaan sosiaaliviraston kehitysvammaisten kerhojen järjestämisvastuun säilyvän edelleen sosiaalitoimella, vaikka tilannetta selvitetään lopullisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Toisaalta taas sosiaalilautakunta katsoo, että kyseisen selvitystyön lähtökohtana ovat valtiovallan mahdolliset uudet lainsäädännölliset tulkinnat. Sj:n mielestä molemmat lautakuntien lisäykset on syytä ottaa jatkossa huomioon.

 

Sosiaalilautakunta ei ole myöskään varsinaisesti esittänyt määräraharesurssien lisäämistä avustamista varten. Opetuslautakunta puolestaan pitää tätä välttämättömänä, jotta Khn edellyttämä maksuperusteiden yhtenäistäminen olisi mahdollista toteuttaa heikentämättä kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. Tästä on tarkoitus tehdä erillinen esitys Khn kautta Kvstolle.

 

Edelleen sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin avustamassa perusopetuslain mukaisen toiminnan kriteerit täyttävässä toiminnassa asiakasmaksu voisi olla korkeampi kuin muussa toiminnassa, mikäli siinä on lisäksi jokin erityissisältö. Opetuslautakunta ei ole tällaista ehdotusta tehnyt. Perusopetuslaki rajaa asiakasmaksun 60 euroon keskimäärin kolmen tunnin päivittäisestä toiminnasta. Jos keskimääräinen toiminta-aika on pitempi, hinnoittelu on kunnan päätettävissä. Sosiaalilautakunnan esittämä väljennys jättäisi käytännössä erittäin tulkinnanvaraiseksi sen, milloin toiminta on jollakin tavalla erityispainotteista. Tämä puolestaan romuttaisi yhtenäiset maksuperusteet.

 

Khs päätti 26.4.2004 vahvistaa kyseisen toiminnan asiakasmaksuksi kuukaudelta

 

45 euroa opetustoimen ja nuorisotoimen ryhmämuotoisessa toiminnassa,

 

80 euroa sosiaalitoimen ryhmämuotoisessa toiminnassa, jolloin maksuun sisältyy 60 euron perusmaksu ja 20 euron lisämaksuosuus ottaen huomioon, että toiminta-aika, 4 tuntia päivässä, ylittää laissa säädetyn ajan ja

 

32 euroa leikkipuistossa

 

kaikki siten, että asiakasmaksuista voidaan myöntää vapautus taloudellisten tai erityisen painavien syiden perusteella ja sosiaalitoimessa maksualennusta samoin perustein kuin päivähoidossa.

 

Kuten lautakunnat toteavat, Khs päätti samalla kehottaa lautakuntia yhteistyössä keskenään ryhtymään toimenpiteisiin ryhmämuotoisen toiminnan asiakasmaksujen perusteiden yhtenäistämiseksi viimeistään vuoden 2006 syyslukukauden alusta lukien. Nyt esitetyt järjestelyt yksinkertaistavat maksuja ja yhtenäistävät ne samoiksi kaupungin itse ylläpitämässä ja kaupungin avustamassa toiminnassa.

 

Lautakunnat selostavat lausunnoissaan myös muita toiminnan kehittämiseen lautakuntakäsittelyssä asetettuja tavoitteita ja edellytyksiä.

 

Khn esitys Kvstolle opetuslautakunnan esittämän avustuslisämäärärahan myöntämisestä valmistellaan erikseen. Vuonna 2006 määrärahaa olisi korotettava 170 000 eurolla ja vuosina 2007 - 2008 koko vuoden ajalta eli kumpanakin 400 000 eurolla.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi 9.11.2005 päivätyn selonteon kaupunginhallituksen 13.6.2005 edellyttämistä lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevista selvityksistä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että opetustoimella on edelleen koordinaatiovastuu kaikesta kaupungin järjestämästä, perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä syksyyn 2009 mennessä myös järjestämisvastuu kaikesta kyseisestä toiminnasta lukuun ottamatta sosiaalitoimen vastuulle jääviä kehitysvammaisten kerhoja, joiden tilanne selvitetään opetustoimen ja sosiaalitoimen yhteistyönä vuoden 2006 aikana sosiaalilautakunnan esityksen 13.12.2005 mukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee syksystä 2006 lukien,

 

että kaupungin järjestämässä perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan samoja laatukriteereitä riippumatta järjestämistavasta ja siitä, tuottaako palvelun kaupunki itse vai hankitaanko palvelu avustamalla ulkopuolista tuottajaa, ja

 

että kaupungin järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausittainen asiakasmaksu on sekä kaupungin ylläpitämässä että kaupungin avustamassa toiminnassa 60 euroa kolmen tunnin ja 100 euroa neljän - viiden tunnin palvelusta. Asiakasmaksu voidaan ottaa toimeentulotukilaskelmassa huomioon tai maksusta voidaan myöntää vapautus harkinnanvaraisesti muiden erityisen painavien syiden perusteella.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

LIITE

Yhteenveto lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä koskevista selvityksistä

 

 

 

 


5

23.1.2006 pöydälle pantu asia

AMMATTIKORKEAKOULUN TAVOITESOPIMUSESITYS

 

Khs 2006-154

 

Ammattikorkeakoulun hallitus toteaa (12.1.2006), että ammattikorkeakoulujen yhteiset kehittämistavoitteet on määritelty yleisellä tasolla valtioneuvoston 4.12.2003 hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2003 - 2008.

 

Ammattikorkeakoulu, ammattikorkeakoulun ylläpitäjä ja opetusministeriö solmivat tavoitesopimuksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tässä kolmivuotisessa tavoitesopimuksessa sovitaan ammattikorkeakoulun tavoitteet. Aloituspaikoista ja hankerahoituksesta sovitaan vuosittain solmittavassa lisäpöytäkirjassa. Kolmivuotista perussopimusta tarkistetaan vuosittain lisäpöytäkirjalla. Khs on päätöksellään 17.2.2003 hyväksynyt nyt voimassa olevaa tavoitesopimusta koskevan esityksen ammattikorkeakoulun tavoitesopimustarjoukseksi vuosille 2004 – 2006.

 

Opetusministeriö on pyytänyt ammattikorkeakoululta tarjousta vuosia 2007 - 2009 koskevaksi tavoitesopimukseksi. Tarjous tavoitesopimuksesta vuosille 2007-2009 tulee jättää opetusministeriöön 31.1.2006 mennessä.

 

Ammattikorkeakoulun henkilöstötoimikunta ja johtoryhmä ovat käsitelleet esityksen tavoitesopimukseksi ja hyväksyneet sen osaltaan.

 

Opetusministeriö käy kaupungin ja ammattikorkeakoulun kanssa sopimusmenettelyyn liittyvät tavoitesopimusneuvottelut 18.4.2006 siten, että sopimus voidaan allekirjoittaa syyskuussa 2006.

 

Ammattikorkeakoulun hallitus on osaltaan hyväksynyt ammattikorkeakoulun vuosien 2007 – 2009 tarjouksen tavoitesopimukseksi ja esittää sen edelleen Khn hyväksyttäväksi.

 

Sj toteaa, että opetusministeriö on 15.12.2005 lähettänyt ammattikorkeakouluille vuosien 2007 – 2009 tavoitesopimusta koskevat menettelyohjeet. Ministeriö, ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät ja ammattikorkeakoulut sopivat ammattikorkeakoululain 8 §:n nojalla asetettavista tavoitteista. Tavoitesopimuksia koskevat neuvottelut käydään maalis-huhtikuussa 2006.

 

Ohjekirjeessä käsitellään ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämistä ja yksikkörakenteen kokoamista sekä koulutustarjontaa. Kehittämissuunnitelmissa on asetettu tavoitteita ammattikorkeakouluverkon sekä oppilaitosten rakenteen ja koulutustarjonnan kehittämiseksi. Yleisenä tavoitteena on luoda jokaiselle ammattikorkeakoulun yksikölle edellytyksiä kehittyä eurooppalaisesti ja kansainvälisesti korkeatasoiseksi, tutkintoon johtavaa opetusta sekä aluetta palvelevaa tutkimus- ja kehitystyötä järjestäväksi yksiköksi.

 

Ministeriö toteaa edelleen, että tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2007 koulutustarjonta valtion talousarvion kehyksessä tullee olemaan vuoden 2006 tasolla. Alakohtaisissa muutoksissa otetaan huomioon kehittämissuunnitelman linjaukset ao. mitoituksista.

 

Aikuiskoulutus säilyy vuosina 2007 – 2009 kuluvan vuoden tasolla.

 

Tavoitesopimus on lainsäädännön ohella opetusministeriön ohjauksen väline. Sopimuksella ministeriön tarkoituksena on sitouttaa myös ylläpitäjä ammattikorkeakoulun toimintaan. Tavoitesopimus tehdään nyt kolmannen kerran kolmeksi vuodeksi. Khs käsitteli aiemman tavoitesopimuksen 17.2.2003.

 

./.                   Sopimusehdotus on esityslistan tämän asian liitteenä. Siinä käsitellään yhteisiä tavoitteita, ammattikorkeakoulun tehtävää, rakenteellista kehittämistä ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Erikseen 5. lukuna on koulutustarjonta vuosina 2007 – 2009. Luvussa 6 käsitellään kehittämistavoitteita sekä opetuksen että tutkimus- ja kehitystyön osalta. Tähän lukuun sisältyy myös omana kohtanaan kansainvälistyminen. Lopuksi käsitellään voimavaroja sekä seurantaa ja raportointia opetusministeriön ohjeissaan edellyttämän mukaisesti.

 

Kaikkien ammattikorkeakoulujen kehittämisessä korostetaan mm. seuraavia yhteisiä tavoitteita:

 

-                                       Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisiä hankkeita lisätään ja muuta yhteistyötä tiivistetään.

-                                       Nuorten tutkintoon johtava koulutus kootaan eurooppalaisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisiin yksiköihin. Yksiköitä kootaan kokonaisuuksiksi ja vähennetään alueellisesti hajaantuneiden toimipisteiden lukumäärää.

-                                       Toiminnan kansainvälistymistä vahvistetaan ja osallistutaan aktiivisesti eurooppalaisen ja kansainvälisen korkeakouluyhteisön kehittämiseen.

-                                       Ammattikorkeakoulut lisäävät vammaisryhmien ja kielellisesti sekä kulttuurisesti eritaustaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua ammattikorkeakoulukoulutukseen.

-                                       Tutkintojen tavoitteissa korostuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimukset.

-                                       Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen kehittämisessä lähtökohtana on työikäisen aikuisväestön osaamisen jatkuva kehittäminen, tasa-arvon ja koulutuksen saavutettavuuden lisääminen sekä koulutukseen suunnattujen voimavarojen tehokas käyttö.

-                                       Yhteisissä määrällisissä tavoitteissa korostetaan opintojen läpäisyn tehostamista, virtuaaliopintojen suoritusten lisäämistä, tutkimus- ja kehitystyön lisäämistä opettajien työpanoksessa, kansainvälistymisen kehittämistä sekä koulutuksen tuottavuuden kehittämistä.

 

Helsingin ammattikorkeakoulun erityisinä kehittymiskohteina tavoiteohjelmakaudella korostuvat mm.

 

-                                       Profiloituminen metropolialueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin uuden tiedon, osaamisen ja palvelujen tuottamiseen sekä kaupunkikulttuurin kehittämiseen

-                                       Aikuiskoulutuksen sekä aluetta palvelevan tutkimus- ja kehitystyön vahvistaminen

-                                       Koulutus- ja tutkimusyhteistyön tiivistäminen erityisesti EVTEK-ammattikorkeakoulun kanssa

-                                       Osallistuminen metropolialueen korkeakoulujen aluestrategian toteuttamiseen.

 

Koulutustarjonnassa opetusministeriön edellyttämä 10 %:n nuorisoasteen aloituspaikkojen vähennys vuodesta 2008 alkaen on Helsingin ammattikorkeakoulun osalta tässä vaiheessa tehty tasaisesti koulutusaloittain. Lähtökohtana on se, että näitä paikkoja kohdennetaan takaisin metropolialueen ammattikorkeakouluille ja Helsingin ammattikorkeakoululle palautetaan nyt tehty laskennallinen vähennys lopullisissa neuvotteluissa.

 

Aikuiskoulutuspaikkoja esitetään lisättäväksi nykyisestä 1 095:sta 1 300:aan perusteena aikuiskoulutukseen panostaminen ja nykyinen jälkeenjääneisyys muihin alueen ammattikorkeakouluihin verraten.

 

Opetuksen kehittämisen painopistealueina tavoitesopimuskaudella ovat opiskelijoiden ohjauskäytäntöjen kehittäminen, tutkintoon johtavan koulutusprosessin arviointi ja yhteisten pedagogisten periaatteiden luominen, opetusta koskevien tutkimushankkeiden käynnistäminen, vieraskielisen koulutuksen vahvistaminen sekä työelämäyhteistyön vahvistaminen.

 

Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on vahvistaa ja selkeyttää asemansa pysyväksi osaksi toimintaa. Toimintaa vahvistetaan kehittämällä kumppanuuksia, kasvattamalla hankekokoa sekä organisatorisesti tutkimusryhmien avulla. Tutkimus- ja kehitystyö toteutetaan lähellä oppimista, opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyönä.

 

Alueellista kehittämistä ammattikorkeakoulu palvelee kouluttamalla asiantuntijoita alueen työelämään sekä tuottamalla palveluja ja tekemällä tutkimus- ja kehitystyötä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Helsingin ylläpitämä ammattikorkeakoulu korostaa yhteistyötä ja palveluja kaupungin muiden virastojen ja laitosten kanssa.

 

Kansainvälisessä toiminnassa ammattikorkeakoulu vahvistaa vieraskielistä opetusta, edistää opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuutta sekä kehittää kansainvälistä kumppanuusverkostoaan.

 

Sj katsoo, että ammattikorkeakoulun hallituksen esitys on tarkoituksenmukainen. Se on lähetetty opetusministeriölle alustavasti ilmoituksin, että Khn kannanotto asiassa toimitetaan lähiaikoina.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee omasta puolestaan hyväksyä ammattikorkeakoulun hallituksen 12.1.2006 esittämän Helsingin ammattikorkeakoulun tavoitesopimustarjouksen vuosille 2007 – 2009 esityslistan tämän asian liitteen mukaisena.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee lähettää opetusministeriölle ilmoituksen päätöksestään.

 


Kirje opetusministeriölle ja pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

LIITE

Ammattikorkeakoulun tavoitesopimusesitys

 

 

 

 


1

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-2575

 

Uudenmaan ympäristökeskus pyytää lausuntoa Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Vuosaaren voimalaitosalueella sijaitsevan huippulämpökeskuksen toiminnan jatkamista. Lausunto tulisi antaa 5.1.2006 mennessä.

 

Ryj toteaa, että lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa 10.2.2006 saakka.

 

./.                   Kuulutus hakemuksesta ja ympäristölupahakemuslomake ovat liitteinä 1 ja 2. Muut asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (13.12.2005) mm. seuraavaa:

 

Vuosaaren huippulämpökeskus on otettu käyttöön vuonna 1989. Laitos on käytössä pääasiassa talviaikaan huippu- ja varalämmön tuottajana, mikäli peruskuormalaitosten teho ei riitä. Laitoksen tuotantomäärät ovat vaihdelleet eri vuosina. 2000-luvulla lämpökeskusta on käytetty vähemmän, mutta tulevaisuudessa tuotantomäärän odotetaan kasvavan. Lämpökeskuksen pääpolttoaineena on maakaasu ja varapolttoaineina raskas ja kevyt polttoöljy.

 

Maakaasun poltossa ei synny rikkidioksidia eikä hiukkasia. Arvioidut normaalitoiminnan mukaiset vuosipäästöt ovat typen oksideja n. 18 tonnia ja hiilidioksidia n. 21 000 tonnia. Savukaasut johdetaan 70 metriä korkeaan piippuun. Savukaasuja mitataan jatkuvatoimisesti. Laitos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Saniteetti- ja teollisuusjätevedet johdetaan viemäriverkkoon. Syntyvät jätemäärät ovat vähäisiä ja jätteistä huolehditaan asianmukaisesti.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää tärkeänä, että Helsingin Energia varautuu sää- ja muiden erityisolosuhteiden mahdollisesti aiheuttamiin häiriöihin lämmönjakelussa pitämällä yllä huippulämpökeskuksia.

 

Kaupunkisuunnitteluvirastolla ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemukseen.

 


Ympäristölautakunta päätti (10.1.2006) antaa Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon.

 

Laitos toimii pääasiassa talviaikaan ja jokaisen kattilan käyttöaika täyttä polttoainetehoa vastaavaksi laskettuna on noin 810 tuntia vuodessa. Maakaasun kulutus on noin 11 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Varapolttoaineita varastoidaan kolmessa 3 000 m3:n säiliössä.

 

Laitoksen normaalitoiminnan mukaiset vuosipäästöt ovat 18 tonnia ty­pen oksideja ja 21 000 tonnia hiilidioksidia. Maakaasun poltossa ei synny hiukkasia eikä rikkidioksidia.

 

Ympäristölautakunta katsoo, että laitoksen toiminnan jatkamiselle voi­daan hakemuksen perusteella myöntää ympäristölupa.

 

Helsingin Satama toteaa (11.1.2006) seuraavaa:

 

Helsingin Satama puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitosalueella olevan huippulämpökeskuk­sen toiminnan jatkamiselle edellyttäen, että huippulämpökeskuksen naapuriin rakennettavan ja vuonna 2008 käyttöönotettavan Vuosaaren tavarasataman toimintaedellytyksiä ei vaaranneta ja satamatoiminnan erityispiirteet otetaan huomioon huippulämpökeskuksen ympäristölu­vassa.

 

Kyseisen huippulämpökeskuksen pääpolttoaine on maakaasu ja vara­polttoaineena on raskas ja kevyt polttoöljy. Laitos toimii pääasiassa tal­vella ja sen päästöt ovat vähäiset. Maakaasun poltossa ei synny rikki­dioksidia eikä hiukkasia. Huippulämpökeskuksen melupäästöt on mi­tattu talvella 2005 eivätkä ne ulotu satama-alueelle.

 

Pelastuslaitos toteaa (16.1.2006) tutustuneensa ympäristölupahake­mukseen ja siinä oleviin liiteasiakirjoihin sekä käyneensä kohteessa paikan päällä.

 

Helsingin pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa ko. ympäristölupa­hakemukseen.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 


RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lau­sunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitosalueella sijaitsevan huippulämpökeskuksen toiminnan jatkamista koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, ympäristölautakunnalle, Helsingin Satamalle ja pelastuslaitokselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kuulutus

 

Liite 2

Ympäristölupahakemus

 

 

 

 


2

LAUSUNTO TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ 'PÄÄKAUPUNKISEUDUN TYÖSSÄKÄYNTIALUEEN LÄHIJUNALIIKENTEEN JULKISEN RAHOITUKSEN UUDISTAMINEN'

 

Khs 2006-30

 

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää (4.1.2006) 31.1.2006 mennessä lausuntoa työryhmän mietinnöstä ’Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen julkisen rahoituksen uudistaminen’.

 

Työryhmä asetettiin 15.6.2005 ja sen tehtävänä oli joukkoliikenteen rahoitusjärjestelmän uudistaminen ja tehostaminen siten, että lähiliikenteen palvelutasoa pystytään kehittämään eri osapuolten yhteistyönä.

 

Työryhmän tuli tehdä myös ehdotus uudistuksen vaatimista sopimusjärjestelyistä ja tarvittavista säädösmuutoksista. EY:n julkisen liikenteen yksinoikeuksia ja julkisia tukia koskevan lainsäädännön odotettavissa olevat muutokset oli pyrittävä ottamaan huomioon. Erityistä huomiota tuli kiinnittää toiminta- ja rahoitusjärjestelmän läpinäkyvyyteen ja seurannan mahdollisuuksiin.

 

Valmistuneessa raportissa työryhmä on esittänyt neljä toiminta- ja rahoitusvaihtoehtoa. Lausunnonantajilta pyydetään kannanottoa vaihtoehtojen toimintakelpoisuudesta. Niitä on tarkasteltava pitkän aikavälin näkökulmasta.

 

Ministeriö pyytää näkemystä myös siitä, onko kuntasektorilla ja millä aikavälillä mahdollisuuksia osallistua alueensa lähijunaliikenteen perustarjonnan määrittelyyn ja rahoitukseen, ml. mahdollinen liityntäliikenne. Lisäksi toivotaan kannanottoa suoran lipputuen ja ostotoiminnan priorisoinnista.

 

./.                   Mietintö on liitteenä 1 ja luettavissa myös liikenne- ja viestintäministeriön internet-sivuilta osoitteessa:

http://www.mintc.fi/oliver/upl997-Julkaisuja%201_2006.pdf

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (18.1.2006), että Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla yleensäkin pyritään tukemaan joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen varaan rakentuvan yhdyskuntarakenteen muodostumista. Niinpä kaikki toimenpiteet, jotka lisäisivät lähijunaliikenteen tarjontaa ja kehittäisivät liikenteen palvelutasoa, ovat tervetulleita.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää työryhmän esityksiä oikean suuntaisina. Erityisen kannatettavina työryhmän esityksistä kaupunkisuunnitteluvirasto pitää, että

 

-                                       Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen liikennepalveluja tulee jatkossa tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Alueen palvelutason määrittämiseen osallistuvat valtio, YTV, alueen kunnat ja VR Osakeyhtiö. Tämä edesauttaa liikenne- ja yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen ostoista ja palvelujen tarjoamisesta on kehitettävä todellinen vaihtoehto uusille infrastruktuuri-investoinneille. Tosin alueen rataverkko täytyy rakentaa riittävän kattavaksi.

 

-                                       Junaliikenteen myönteisten ympäristö- ja aluerakennevaikutusten johdosta valtion on perusteltua tukea merkittävästi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähiliikennettä. Oikoradan valmistuttua lähiliikennettä on syytä kehittää pääradan nykyistä tarjontaa lisäämällä ja järjestämällä oikoradalle sen käyttöönotosta alkaen Haarajokea, Mäntsälää ja Lahtea palvelevaa lähiliikennettä. Lisäksi turvataan nykyiset lähiliikenneyhteydet Karjaan radalla ja pääradalle pyritään lisäämään junavuoroja ruuhka-ajan ulkopuolella.

 

-                                       Oikoradan lähijunaliikenteelle on saatava riittävä liikennetarjonta jo alusta lähtien, jotta matkustajamäärät lähtisivät voimakkaaseen kasvuun ja jotta joukkoliikenne olisi todellinen vaihtoehto henkilöautoliikenteelle.

 

-                                       Henkilöliikennelakia muutetaan viimeistään vuoden 2007 alusta lukien siten, että valtion ja YTV:n lisäksi alueen kuntien on mahdollista rahoittaa junaliikennettä suoraan. Lähijunaliikenteen peruspalvelutarjontaa parempien palvelujen järjestämisen lähtökohtana on kuntien osallistuminen liikenteen palvelutason määrittämiseen ja rahoitukseen tai kuntalaisten matkustamisen tukemiseen lipputuella.

 

-                                       Jatkossa lähijunaliikenteen palvelutaso on perusteltua suunnitella keskitetysti. Samalla on selvitettävä liikenteen hankintaperiaate. Tämä edellyttää lainsäädännön muutosta ja kuntien ja valtion välistä pitkäkestoista puitesopimusta lähijunaliikenteen palvelutasosta ja rahoituksesta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää tärkeänä, että myös muilla pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen kunnilla kuin nyt YTV:hen kuuluvilla on mahdollisuus osallistua lähijunaliikenteen julkiseen rahoittamiseen.

 

Tehdessä ratkaisua työryhmän esittämien neljän eri toiminta- ja rahoitusvaihtoehdon välillä on kuitenkin huolehdittava siitä, että ratkaisu ei oleellisesti lisää nykyisten YTV:n kuntien osuutta lähijunaliikenteen julkisesta rahoituksesta.

 

Muilta osin kaupunkisuunnitteluvirastolla ei ole huomauttamista lausunnolla olevasta raportista.

 

Liikennelaitos toteaa (31.1.2006), että lähijunaliikenne kattaa koko YTV-alueen ja ulottuu kehyskuntiin aina Kirkkonummelle ja Riihimäkeen asti. Kun Lahden oikorata otetaan käyttöön, laajenee lähijunaliikenteen vaikutuspiiri entisestään. Raideliikenteen pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue laajenee Mäntsälään ja Lahteen. Nopeana ja täsmällisenä liikennemuotona pendelöinti houkuttelee lisää joukkoliikenteen käyttäjiä, mikäli tarjonta on riittävä ja tariffit kohtuulliset.

 

Helsinki ja YTV-alueen kunnat ovat panostaneet joukkoliikenteen palveluun merkittävästi omilla alueillaan. Helsingin seutu on nykyistä YTV-aluetta laajempi yhtenäinen työmarkkina-alue, jonka joukkoliikenne on tarkoituksenmukaista hoitaa laajentamalla yhtenäinen tariffialue käsittämään myös ns. kehyskunnat. Tämä kehittämistyö on meneillään, kun nyt valmistellaan kolmannen tariffivyöhykkeen käyttöön ottoa.

 

Rahoitus lähiliikenteelle tulisi yksinkertaistaa niin, että valtion tukiosuus kohdistuu koko lähiliikenteeseen eikä vain joidenkin kehyskuntien osalle. Näin tasapuolisuus paranisi ja rahoituksen käytännön järjestelyt olisivat yksinkertaisemmat ja ymmärrettävämmät. Erittäin toivottavaa olisi, että samalla valtion tuki lähiliikenteelle nykyisestään kasvaisi vaikkapa asteittain lähivuosina.

 

Valtion lisäpanostus olisi kestävän kehityksen ja uuden raidekapasiteetin järkevää käyttöä ja alueellista kehittämistä tukeva ratkaisu.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (24.1.2006) pitävänsä myönteisenä liikenne- ja viestintäministeriön aloitetta lähijunaliikenteen kehittämiseksi. Työryhmän tavoite Helsingin työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen liikennepalvelujen tarkastelemisesta yhtenä kokonaisuutena on oikea.

 

Lähijunaliikenteen toimivuuden kannalta keskeistä on valtion ja alueen kuntien välinen yhteistyö. Liikenteen palvelutasosta ja rahoituksesta tulisi sopia valtion ja kuntien välisellä, riittävän pitkän aikavälin puitesopimuksella. Erityisen tärkeää on alueen rataverkon vaatimien investointien rahoituksen turvaaminen.

 

Työryhmän raportissa todetaan, että junaliikenteen myönteisten ympäristö- ja aluerakennevaikutusten vuoksi valtion on perusteltua tukea merkittävästi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähiliikennettä. Nykyisellään valtio ei kuitenkaan osallistu lainkaan YTV-alueen joukkoliikenteen liikennöintikustannuksiin. Julkinen rahoitus on kokonaisuudessaan YTV-kuntien vastuulla. Valtion tulisi jatkossa tukea koko Helsingin työssäkäyntialueen lähijunaliikennettä yhtenäisin perustein. YTV-alueen ulkopuolisilla kunnilla tulisi olla mahdollisuus osallistua lähijunaliikenteen rahoittamiseen YTV-kuntien tapaan.

 

Työryhmän esittämä ”laajennetun YTV:n malli” tarkoittaisi radanvarsikuntien liittymistä YTV:hen, mikä on huomattavasti laajempi kuin pelkästään lähijunaliikenteen näkökulmasta tarkasteltava asia. Työryhmän ”tavoitetasomallissa” yksi tilaajaviranomainen vastaisi koko lähijunaliikenteen palvelutason määrittämisestä ja hankinnasta. Mietinnöstä ei selviä, mikä tilaajaviranomainen tulisi olemaan. Uuden erillisen tilaajaviranomaisen perustaminen ei tunnu perustellulta.

 

Helsingin ja YTV:n osuus Helsingin työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen rahoittamisesta ei voi uudistusten seurauksena kasvaa.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että työryhmän mietinnön perustavoite lähijunaliikenteen kehittämisestä on hyvä asia. Valtion rahoituksen turvaaminen tasapuolisesti ja yhtenäisin perustein koko pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikenteelle on perusteltua.

 

Lähiliikenteen suunnittelu- ja rahoitusmalleja ei voida tarkastella eikä kannanottoa mallien käyttökelpoisuudesta voida tehdä vain lähijunaliikenteen kannalta. Työryhmän mietinnössäkin todetaan, että jatkotyössä on myös huomioitava pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella mahdollisesti tapahtuvat kunta- ja palvelurakennemuutokset, joilla on vaikutus alueellisen joukkoliikenteen organisointiin. Myös EY:n julkista liikennettä koskevan lainsäädännön muutosasia on vielä kesken.

 


RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa liikenne- ja viestintäministeriölle pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen julkisen rahoituksen uudistamista koskevasta työryhmän mietinnöstä seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus pitää myönteisenä liikenne- ja viestintäministeriön aloitetta lähijunaliikenteen kehittämiseksi. Työryhmän tavoite Helsingin työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen liikennepalvelujen tarkastelemisesta yhtenä kokonaisuutena on oikea.

 

Lähijunaliikenteen toimivuuden kannalta keskeistä on valtion ja alueen kuntien välinen yhteistyö. Liikenteen palvelutasosta ja rahoituksesta tulisi sopia valtion ja kuntien välisellä, riittävän pitkän aikavälin puitesopimuksella. Erityisen tärkeää on alueen rataverkon vaatimien investointien rahoituksen turvaaminen. Valtion lisäpanostus olisi kestävän kehityksen ja uuden raidekapasiteetin järkevää käyttöä ja alueellista kehittämistä tukeva ratkaisu.

 

Työryhmän raportissa todetaan, että junaliikenteen myönteisten ympäristö- ja aluerakennevaikutusten vuoksi valtion on perusteltua tukea merkittävästi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähiliikennettä. Nykyisellään valtio ei kuitenkaan osallistu lainkaan YTV-alueen joukkoliikenteen liikennöintikustannuksiin. Julkinen rahoitus on kokonaisuudessaan YTV-kuntien vastuulla. Rahoitus lähiliikenteelle tulisi yksinkertaistaa niin, että valtion tukiosuus kohdistuu koko lähiliikenteeseen eikä vain joidenkin kehyskuntien osalle. Näin tasapuolisuus paranisi ja rahoituksen käytännön järjestelyt olisivat yksinkertaisemmat ja ymmärrettävämmät. YTV-alueen ulkopuolisilla kunnilla tulisi olla mahdollisuus osallistua lähijunaliikenteen rahoittamiseen YTV-kuntien tapaan.

 

Lähiliikenteen suunnittelu- ja rahoitusmalleista työryhmän ehdottamassa ”tavoitetasomallissa” yksi tilaajaviranomainen vastaisi koko lähijunaliikenteen palvelutason määrittämisestä ja hankinnasta. Mietinnöstä ei selviä, mikä tilaajaviranomainen tulisi olemaan. Uuden erillisen tilaajaviranomaisen perustaminen ei tunnu perustellulta. Työryhmän esittämä ”laajennetun YTV:n malli” tarkoittaisi radanvarsikuntien liittymistä YTV:hen, mikä on huomattavasti laajempi kuin pelkästään lähijunaliikenteen näkökulmasta tarkasteltava asia.

 

Kaupunginhallitus toteaakin, että lähiliikenteen suunnittelu- ja rahoitusmalleja ei voidakaan tarkastella eikä kannanottoa mallien käyttökelpoisuudesta tehdä vain lähijunaliikenteen kannalta, vaan koko asiaa on tarkasteltava laajemmasta näkökulmasta. Työryhmän mietinnössä todetaankin, että jatkotyössä on myös huomioitava pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella mahdollisesti tapahtuvat kunta- ja palvelurakennemuutokset, joilla on vaikutus alueellisen joukkoliikenteen organisointiin. Myös EY:n julkista liikennettä koskevan lainsäädännön muutosasia on vielä kesken.

 

Tehdessä ratkaisuja toiminta- ja rahoitusvaihtoehtojen välillä on huolehdittava siitä, että ratkaisuilla ei oleellisesti lisätä nykyisten YTV:n kuntien osuutta lähijunaliikenteen julkisesta rahoituksesta. Helsingin ja YTV:n osuus Helsingin työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen rahoittamisesta ei voi uudistusten seurauksena kasvaa.

 

Kirje liikenne- ja viestintäministeriölle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, liikennelaitokselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

LIITE

Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen julkisen rahoituksen uudistaminen -mietintö

 

 

 

 


1

UUSIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN TERVEYSKESKUKSEEN

 

Khs 2006-95

 

Terveyskeskus toteaa 16.1.2006 kaupunginkansliaan saapuneessa kirjeessään, että terveyskeskuksen kotihoitotoimintaa on vahvistettu vanhuspalveluohjelman tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2006 talousarvioon sisältyy 1,5 miljoonan euron määrärahavaraus kotihoidon resurssien lisäämiseen. Raha on suunniteltu käytettäväksi hoitohenkilökunnan ja esimiesten palkkaamiseen kotihoito-osastolle ja kahden lääkärin palkkaamiseen akuuttisairaalaan kotihoidon lääkäreiksi.

 

Kotihoidon piirissä olevien vanhusten hoidon turvaamiseksi on tarkoitus palkata vuonna 2006 yhteensä 37 uutta työntekijää palvelutoimintaan. Lisäksi sosiaalivirastosta siirtyy 22 työntekijää vakansseineen terveyskeskukseen vuoden 2006 alkupuolella. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistyessä vuoden 2005 alussa lähiesimiesten määrää vähennettiin 83:sta 59:ään. Kotihoidon henkilöstömäärä on n. 1500. Käytännössä esimiestyön määrä on osoittautunut liian vähäiseksi ja nyt on tarve saada viisi kotihoidon ohjaajaa esimiestehtäviin kotihoito-osastoon. Kotihoidon ohjaajat toimivat lähipalvelualueiden työntekijöiden esimiehinä ja huolehtivat palvelujen järjestämisestä alueensa asiakkaille sekä tekevät palvelujen antamiseen liittyvät hoito- ja asiakasmaksupäätökset. Päätöksenteko sisältää julkisen vallan käyttöä, joten kotihoidon ohjaajien tulee olla virkasuhteisia.

 

Terveyskeskuksen akuuttisairaalaosasto huolehtii kotihoidon lääkäripalveluista. Suunniteltaessa kotihoidon lääkärityötä vuonna 2004 päädyttiin mitoitukseen 300 potilasta lääkäriä kohden. Kotihoitoon osoitettiin mitoituksen mukaisesti 20 terveyskeskuslääkäriä. Tämä on osoittautunut käytännössä liian tiukaksi ja työmäärä on joillakin alueilla uhannut käydä hallitsemattomaksi. Tämän vuoksi uudeksi mitoitusnormiksi on sovittu 250 potilasta lääkäriä kohden, mikä merkitsee kahden uuden lääkärin viran tarvetta. Toinen näistä lääkärin viroista esitetään perustettavaksi apulaisylilääkärin virkana, koska kotihoidon hallinnollisten tehtävien hoitamiseen ja melko usein vaihtuvien lääkäreiden ja heidän sijaistensa perehdyttämiseen tarvitaan myös esimiestyötä. Toinen lääkäri olisi pelkästään kliinistä työtä tekevä terveyskeskuslääkäri.

 

Terveyskeskus esittää, että Khs päättäisi perustaa päätösehdotuksessa mainitut uudet virat.

 

Stj toteaa, että terveyskeskuksesta saadun tiedon mukaan kotihoidon ohjaajille esitetty palkka on sama kuin terveyskeskuksen muidenkin kotihoidon ohjaajien palkka. Apulaisylilääkärille esitetty palkka mahtuu apulaisylilääkäreiden palkkakehyksiin, samoin terveyskeskuslääkärille esitetty palkka.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee perustaa terveyskeskukseen sijoitettavaksi seuraavat virat 15.2.2006 alkaen:

 

Nimike

Tehtäväkohtainen palkka

 

 

Kotihoito-osasto:

 

 

 

Kotihoidon ohjaaja

2 103,92 euroa/kk

viisi virkaa

 

 

 

Akuuttisairaala-osasto:

 

 

 

Apulaisylilääkäri

4 170,00 euroa/kk

Terveyskeskuslääkäri

3 718,80 – 3 925,40 euroa/kk

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

 

 

 


2

LAUSUNTO SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSESTÄ HELSINGIN KAUPUNGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖLLE

 

Khs 2005-2331

 

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö toteaa (27.10.2005), että säätiön hallitus on päättänyt, yli 50 toimintavuoden jälkeen, uudistaa säätiön säännöt paremmin nykypäivää vastaaviksi. Säätiön sääntöjen mukaan sääntöihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä säätiön hallituksessa vähintään 4/5 ääntenenemmistöllä ja sitä ennen asiasta on hankittava Helsingin kaupunginhallituksen lausunto. Päätös sääntöjen muuttamisesta on alistettava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi.

 

Säätiön hallitus on kokouksessaan 13.10.2005 hyväksynyt ehdotuksen säätiön uusiksi säännöiksi ja päättänyt lähettää ehdotuksen kaupunginhallitukselle lausuntoa varten.

 

Tärkeimmät sääntöihin tehdyt muutokset koskevat säätiön hallituksen toimikautta, joksi esitetään neljä vuotta (nyt 1 vuosi) sekä asukasvalintaa, missä alaikäraja on muutettu 65 vuodeksi (nyt 60 vuotta) ja Helsingissä asuminen 20 vuodeksi välittömästi ennen asukkaaksi ottamista (nyt asumisvaatimus Helsingissä 20 vuotta kaikkiaan elämänsä aikana). Muut muutokset koskevat mm. säätiön nimeä, säätiön peruspääomaa, hallituksen jäsenille maksettavia kokouspalkkioita ja tilinpäätöksen määräaikoja. Loput muutoksista ovat lähinnä tekstin ajan tasalle saattamiseksi tehtyjä sekä lisäyksiä että lyhennyksiä. Myös sääntökohtien järjestystä on osittain muutettu, samoin asioita siirretty eri kohtiin asiakokonaisuuksien selkeyttämiseksi.

 

./.                   Säätiön ehdotus uusiksi säännöiksi on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Sosiaalilautakunta toteaa (29.11.2005), ettei lautakunnalla ole huomautettavaa Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön sääntömuutoshankkeesta.

 

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut (14.12.2005) esittää päätösehdotuksen mukaisia muutoksia säätiön sääntömuutosesityksen 10 §:ään.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa 400-vuotiskotisäätiölle sen sääntömuutosesityksestä seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus esittää, että sääntömuutosehdotuksen 10 §:n ensimmäinen virke muutettaisiin seuraavaan muotoon:

 

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullinen vuosipalkkio, joka määräytyy Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja Helsingin kaupunginhallituksen siitä antamien tarkempien ohjeiden mukaan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että muutosehdotuksen 10 §:n viimeinen virke poistettaisiin tarpeettomana. Muilta osin Helsingin kaupungilla ei ole huomauttamista Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön sääntömuutosehdotuksen johdosta.

 

Kirje Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiölle ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

LIITE

Säätiön ehdotus uusiksi säännöiksi

 

 

 

 


3

TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVIA VIRKAMUUTOKSIA SOSIAALIVIRASTOSSA

 

Khs 2005-2598, 2006-104

 

./.                   Sosiaalilautakunta esittää (29.11.2005 ja 10.1.2006) toiminnallisista syistä tehtäviä muutoksia sosiaaliviraston nykyisiin virkoihin ja toimiin. Esitykset perustuvat mm. sosiaalityön henkilöstörakennemuutokseen ja julkisen vallan käyttöön työtehtävissä. Sosiaalilautakunnan esitykset ovat tämän asian liitteinä 1 ja 2.

 

./.                   Talous- ja suunnittelukeskus arvioi (28.12.2005) sosiaalilautakunnan 29.11.2005 tekemää esitystä koskevassa lausunnossaan muutosesitysten kustannusvaikutuksia ja kiinnittää huomiota sosiaaliviraston vaikeuksiin hallita kustannuksia. Talous- ja suunnittelukeskus ei pidä lasten sijaishuoltoon esitettyjen neljän päällikköviran perustamista  riittävän perusteltuina. Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto on esityslistan tämän asian liitteenä 3.

 

./.                   Henkilöstökeskus puoltaa (10.1.2006) sosiaalilautakunnan 29.11.2005 tekemää esitystä koskevassa lausunnossaan lautakunnan esittämiä muutoksia kahta kohtaa lukuun ottamatta. Henkilöstökeskus ei pidä perusteltuina esitystä muuttaa turvallisuuspäällikön työsuhteinen tehtävä viraksi eikä esitystä korottaa perhehoitopäällikön palkkaa viraksi muuttamisen yhteydessä. Henkilöstökeskuksen lausunto on esityslistan tämän asian liitteenä 4.

 

Stj toteaa, että sosiaalilautakunta perustelee lasten sijaishuoltoon esitettyjen päällikkövirkojen perustamista henkilöstö-, toimintayksikkö- ja asiakasmäärillä. Erot eri toimintamuotojen välillä ovat melko huomattavia. Sosiaalivirastosta saadun lisäselvityksen mukaan erityisesti lastensuojelun vastaanottoyksiköt tarvitsevat mm. vaikean jonotilanteen vuoksi päällikön, jolla on viranhaltijan päätösoikeudet. Vastaanottopäällikön toimen muuttaminen viraksi olisi siksi välttämätöntä. Kolmen muun päällikköviran tarpeellisuus on Stj:n mielestä syytä harkita uudelleen.

 

Päätösehdotus on lasten sijaishuollon laitoshoidon tarkastajaa, jälkihuoltotarkastajaa ja perhehoitopäällikköä sekä hallinto- ja kehittämiskeskuksen turvallisuuspäällikköä koskevia muutosesityksiä lukuun ottamatta sosiaalilautakunnan esitysten mukainen.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee sosiaalivirastoon sijoitettujen seuraavien virkojen osalta 1.3.2006 lukien ellei toisin mainita:

 

1                          Muuttaa seuraavan viran nimikkeen palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-

numero

Nykyinen nimike

Uusi nimike

 

 

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

083531

lääkäri

ylilääkäri

 

2                          Perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle

 

Vakanssi-numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen
palkka e/kk

Uusi nimike

Uusi
tehtävä-
kohtainen

palkka €/kk

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

010934

päiväkodin johtaja

1882,62

kotipalveluohjaaja

1982,62

036736

kotipalveluohjaaja

1971,74

sosiaalityöntekijä

2204,42

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

035419

sosiaalityöntekijä

2204,42

sosiaaliohjaaja

1893,56

012974

sosiaalityöntekijä

2204,42

sosiaaliohjaaja

1893,56

083075

sosiaalityöntekijä

2204,42

sosiaaliohjaaja

1893,56

038978

sosiaalityöntekijä*

*(1.5.2006 lukien)

2204,42

sosiaaliohjaaja

1893,56

 

3                          Perustaa virat seuraavien tehtävien tilalle palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-

numero

Nykyinen tehtävä

Perustettava virka

 

 

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

035528

vastaanottopäällikkö

vastaanottopäällikkö

026451

kotipalveluohjaaja

kotipalveluohjaaja

026972

sosiaalityöntekijä

sosiaalityöntekijä


 

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

042989

sosiaalityöntekijä

sosiaalityöntekijä

010985

sosiaalityöntekijä

sosiaalityöntekijä

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

084281

sosiaaliterapeutti

sosiaaliterapeutti

025442

sosiaalityöntekijä

sosiaalityöntekijä

026976

sosiaalityöntekijä

sosiaalityöntekijä

026980

sosiaaliohjaaja

sosiaaliohjaaja

 

 

 

Hallinto- ja kehittämiskeskus

 

038297

taloussihteeri

taloussihteeri

039107

taloussihteeri

taloussihteeri

083925

taloussihteeri

taloussihteeri

024262

taloussihteeri

taloussihteeri

039113

taloussihteeri

taloussihteeri

038029

taloussihteeri

taloussihteeri

039379

taloussihteeri

taloussihteeri

010005

taloussihteeri

taloussihteeri

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sosiaalilautakunnan lausunto 29.11.2005

 

Liite 2

Sosiaalilautakunnan lausunto 10.1.2006

 

Liite 3

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 28.12.2005

 

Liite 4

Henkilöstökeskuksen lausunto 10.1.2006

 

 

 

 


4

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN LILINKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2006

 

Khs 2006-50

 

Lilinkotisäätiö pyytää (9.1.2006) Helsingin kaupunginhallitusta valitsemaan säätiölle yhden varsinaisen tilintarkastajan ja hänelle henkilökohtaisen varatilintarkastajan vuodeksi 2006.

 

Stj toteaa, että Lilinkotisäätiön sääntöjen mukaan toinen säätiön tilintarkastajista ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin kaupungin ehdotuksesta. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilöidensä tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia.

 

Tarkastuslautakunta on 30.11.2005 nimennyt ehdolle säätiön tilintarkastajiksi päätösehdotuksessa mainitut henkilöt.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee nimetä vuodeksi 2006 Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja, HTM Kari Roineen ja hänen varahenkilökseen kaupunginreviisori, HTM Vesa Ikäheimon.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, Lilinkotisäätiölle, kaupunginkanslialle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

 

 


5

MÄÄRÄRAHAN OSOITTAMINEN PROJEKTIIN VANHUSTEN PALVELUKETJUN TEHOSTAMISEKSI

 

Khs 2006-142

 

Stj toteaa, että vuoden 2006 talousarvion lukuun 5 22 Käyttövarat, Khn käytettäväksi on varattu yhteensä 24 002 000 euroa. Perusteluissa todetaan seuraavaa:

 

”Määrärahasta 15,6 milj. euroa on varattu työmarkkinatuesta aiheutuviin kustannuksiin.

 

Määrärahasta 4,2 milj. euroa on tarkoitettu pääasiassa vanhus- ja laitospalvelujen rakennemuutoksen varmistamiseen.

 

Määrärahasta 4,2 milj. euroa on tarkoitettu vanhustenhuoltoon liittyvien palveluketjujen sujuvoittamiseen, vanhainkoti- laitospaikkojen vähentämisen myöhentämiseen sekä ostopalveluiden turvaamiseen. Voidaan myös käyttää omaishoidon tukemiseen.”

 

Terveyslautakunta toteaa (17.1.2006), että em. rahoituksesta Khs on jo osoittanut sosiaali- ja terveyslautakuntien esitysten mukaisesti sosiaalivirastolle 3,3 milj. euroa ja terveyskeskukselle 1,6 milj. euroa olemassa olevien hoitopaikkojen ja sairaansijojen ylläpitämiseen. Lisäksi sosiaalivirastolle on osoitettu 1, 8 milj. euroa lisäpaikkojen hankkimiseen, mikä merkitsee mahdollisuutta noin 50 uuteen paikkaan.

 

Sitomatta ao. rahoituksesta on siten 1,7 milj. euroa. Vielä sitomatta olevan rahoituksen kohdentamisesta ovat Stj, sosiaalijohtaja ja terveyskeskuksen toimitusjohtaja sopineet, että rahoitus esitetään kohdennettavaksi jäljempänä ilmenevän esityksen mukaisesti vanhusten palveluketjujen tehostamiseksi ja sairaalassa odottavien jonojen purkamiseksi käynnistettävässä projektissa.

 

Esitys rahoituksen kohdentamisesta

Terveyslautakunta päätti 17.1.2006 osaltaan jäljempää ilmenevän, sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteisen projektin käynnistämisestä vanhusten palveluketjun tehostamiseksi.


 

Projektin tehtävät

 

Projektin tehtävä on 30.6.2006 mennessä

 

1                          Purkaa ympärivuorokautiseen hoitoon syntynyt jono

2                          Asiakkaiden hoidon tarpeen ja sijoituspaikan nykyarviointikäytäntöjen arviointi

3                          Parantaa sosiaali- ja terveystoimen välisen palveluketjun toimivuutta vanhusten ympärivuorokautisen hoidon järjestämisessä

4                          Arvioida käytettävissä olevien ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon paikkojen riittävyys

5                          Käynnistää ja laatia toteuttamissuunnitelma hoivan/hoidon tarpeen arvioinnin, kuntoutuksen ja ympärivuorokautiseen hoivaan/hoitoon sijoituksen muodostaman kokonaisprosessin kuntoon saattamiseksi.

 

Projektin ja sen toiminnan organisointi

 

1                          Terveyskeskuksen toimitusjohtajan alaiseksi palkataan projektipäällikkö, joka vastaa projektista ja sen tehtävien toteutumisesta

2                          Projektin tehtäviin siirretään terveyskeskuksen pitkäaikaissairaalaan sijoittamisesta vastaavat yksi viranhaltija sekä sosiaaliviraston vanhainkoteihin ja palveluasuntoihin sijoittamisesta huolehtivat neljä viranhaltijaa

3                          Em. projektin tehtäviin siirrettävät henkilöt pysyvät hallinnollisesti aiemmissa yksiköissään, mutta suorittavat virastopäälliköiden työnjohdollisen määräyksen perusteella ko. sijoitustehtäviä projektipäällikön ohjauksen mukaisesti

4                          Sairaansijoille ja muille paikoille sijoitettujen hoidon kustannukset katetaan normaalisti ao. yksikön tulosbudjetista, vaikka sijoituspäätökset tekee projektipäällikkö

5                          Projektin budjetti kattaa projektipäällikön palkka- ja muut henkilöstömenot sekä Khn käyttövaroihin varatusta määrärahasta vielä sitomattoman osan eli yhteensä 1,7 milj. euroa

6                          Projektipäällikön palkka esitetään kohdennettavaksi terveyskeskuksen budjettiin, loput 1,7 milj. eurosta sosiaalivirastolle, joka tuottaa joko itse ja ostamalla ko. rahoituksella vanhainkoti- ja palvelusasumispaikkoja projektin sijoitettavia asiakkaita varten

 

Em. tehtävien toteuttamiseksi

 

-                                       potilaan sijoittamisesta terveyskeskuksen pitkäaikaissairaalassa vapautuville paikoille päättää projektipäällikkö

-                                       asiakkaan sijoittamisesta sosiaaliviraston omissa vanhainkodeissa ja palveluasumisessa sekä vastaavilla ostopalveluissa vapautuville paikoille päättää projektipäällikkö

-                                       projektipäälliköllä on yksinoikeus vapautuvien, em. paikkojen täyttämiseen

-                                       projektipäällikön/projektin sijoittamisoikeus kattaa kaikki pitkäaikaissairaalan sairaansijat, kaikki omat sekä ostopalveluvanhainkotipaikat sekä kaikki palvelusasumispaikat

-                                       projektin oikeus sijoittamiseen perustuu terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston virastopäälliköiden antamaan työnjohdolliseen määräykseen, hallinnollisia toimivaltapäätöksiä ei muuteta

-                                       muodolliset/hallinnolliset päätökset sijoittamisesta tehdään kuten aiemminkin, mutta sijoitettavan henkilön ilmoittaa projektipäällikkö

-                                       projektilla on oikeus käyttää em. lisäpaikkoihin varattua rahoitusta myös palveluasunnon vapauttamiseksi palveluja tarvitsemattomalta asiakkaalta uudelle asiakkaalle korvaavan asunnon asiakkaan vaihtoehtoisten asumisjärjestelyjen tukemiseen sekä vähäisiin asunnon muutostöihin.

 

Terveyslautakunta esittää, että Khs päättäisi kohdentaa Khn käyttövaroihin vanhuspalveluihin varatusta 8,4 milj. euron edellä kuvatun, vanhusten palveluketjujen tehostamiseksi käynnistettävän projektin käyttöön määrärahasta yhteensä 1,7 milj. euroa, josta yhteensä 60 000 euroa terveyskeskukselle projektipäällikön palkka- ja muihin henkilöstökustannuksiin ja loput 1,64 milj. euroa sosiaalivirastolle hoitopaikkojen lisäämiseen.

 

Sosiaalilautakunta on (24.1.2006) käsitellyt terveyslautakunnan esitystä vastaavan sosiaalijohtajan esityksen projektiksi vanhusten palveluketjujen tehostamiseksi.

 

Sosiaalijohtaja lisäsi kokouksessa projektin tehtävät kohdan 1 loppuun sanat ”huomioon ottaen myös kotona jonottavat”, jolloin koko virke kuuluu: Purkaa ympärivuorokautiseen hoitoon syntynyt jono huomioon ottaen myös kotona jonottavat.

 

Sosiaalilautakunta päätti osaltaan hyväksyä sosiaalijohtajan ehdotuksen mukaisen projektin käynnistämisen edellyttäen, että Khs hyväksyy sosiaalijohtajan ehdotuksen rahoituksen kohdentamisesta projektin käytettäväksi.

 

Samalla sosiaalilautakunta päätti esittää Khlle, että se päättäisi kohdentaa Khn käyttövaroissa vanhuspalveluihin varatusta määrärahasta vielä kohdentamatta olevan 1,7 milj. euroa sosiaalijohtajan ehdotuksen mukaisesti.

 

Sosiaalijohtajan ehdotus rahojen kohdentamisesta on sama kuin terveyslautakunnan.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee osoittaa vuoden 2006 talousarvion lukuun 5 22 Khn käyttövarat, Khn käytettäväksi merkitystä määrärahasta vanhusten palveluketjun tehostamiseksi käynnistettävää projektia varten 1,7 milj. euroa, josta 60 000 euroa terveyskeskukselle projektipäällikön palkka- ja muihin henkilöstökustannuksiin ja 1 640 000 euroa sosiaalivirastolle projektin käyttöön hoitoketjujen sujuvoittamiseen.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

 

 

 


6

23.1.2006 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON MAKSUTOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ

 

Khs 2005-2392

 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa kaupunginkansliaan 8.11.2005 saapuneessa lausuntopyynnössään, että ministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikkaa ja maksujärjestelmän uudistamista selvittänyt toimikunta on luovuttanut 16.9.2005 mietintönsä. Toimikunta on toimeksiantonsa mukaisesti tehnyt ehdotuksensa kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan ja maksujärjestelmän uudistamisesta.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa toimikunnan ehdotuksista sekä näkemyksiä maksujärjestelmän kehittämis- ja uudistamistarpeista erityisesti lasten päivähoidosta, pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja kotiin annettavista palveluista perittävien tulosidonnaisten maksujen, terveydenhuollon tasamaksujen sekä maksukattojen yhdistämisen osalta.

 

Kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään muun ohella arvioimaan toimikunnan ehdotusten vaikutuksia niiden maksutulokertymiin. Toimikunnan mietinnön liitteenä on alustava luonnos uuden asiakasmaksulain rakenteesta. Kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään lausunnossa arvioimaan myös sitä, onko niillä käytössä muita maksullisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kuin lakiluonnokseen kirjatut.

 

Lausuntopyynnössä esitettyä määräaikaa on jatkettu 31.1.2006 asti. Lausuntopyyntö ja toimikunnan mietintö jaettiin Khn kokouksessa 23.1.2006 esityslistan liitteenä 1.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksutoimikunnan mietintö (Julkaisuja 2005:10) on saatavissa osoitteesta

http://www.stm.fi/Resource.phx/julkt/Julkaisu-2005-short.htx

 

./.                   Sosiaalilautakunnan (13.12.2005), talous- ja suunnittelukeskuksen (19.12.2005) sekä terveyslautakunnan (20.12.2005) antamat lausunnot ovat esityslistan tämän asian liitteinä 2 – 4.

 

Stj toteaa, että päätösehdotus perustuu esityslistan liitteinä oleviin lausuntoihin. Merkittävin ero lausuntoihin verrattuna on indeksitarkistusmenettelyn puoltaminen, mitä terveyslautakunta vastustaa.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon maksutoimikunnan ehdotuksesta:

 

Yleistä

 

Kaupunginhallitus toteaa, että asiakasmaksuilla on edelleen merkitystä verorahoituksen täydentäjänä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa erityisesti palvelujen tarpeen kasvaessa väestön ikääntymisen myötä. Maksutoimikunnan mietinnön mukaan vuonna 2003 valtionosuuksilla rahoitettiin kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenoista 20,3 % ja asiakasmaksuilla 7,7 %. Helsingin vastaavat laskennalliset rahoitusosuudet olivat 14,9 % ja 5,9 %. Kun verotulotasaus otetaan huomioon, jäi valtionosuuksilla rahoitettava osuus vain 4,2 %:iin. Asiakasmaksut ovat pysyneet pitkään ennallaan, vaikka palvelujen tuottamiskustannukset ovat kohonneet vuosittain. Siten on perusteltua tehdä tasokorotus maksuihin ja sitoa ne indeksiin, jotta kustannuskehitys tulee jatkossa vuosittain otetuksi huomioon.

 

Kaupunginhallitus ei pidä perusteltuna maksuttomien palvelujen lisäämistä eikä maksujen alentamista. Ansiotason muutokset on myös otettava tulosidonnaisten maksujen tulorajoja ja enimmäismaksuja määriteltäessä.

 

Palvelujen käytön ohjauksesta toimikunnan ehdotuksissa todetaan ainoastaan, että maksuilla ohjataan palvelujen käyttöä, jos se tukee sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden toteutumista.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että maksupolitiikkaa määriteltäessä on pyrittävä ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja toteuttamaan tulevaisuuteen suuntautuvia uudistuksia. Järjestelmää tulee uudistaa siten, ettei maksupolitiikka ohjaa toimintaa epätarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi kansalaisten sijoittumista laitoshoitoon avohoidon sijasta.

 

Valtakunnallinen normitus ei riittämättömästä tuotteistuksesta ja standardoinnista johtuen toimi maksupolitiikassa kaikissa kohdin oikeudenmukaisesti. Normit tulee määritellä siten, että paikalliset olosuhteet voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon.

 

Toimikunnan mietinnöstä puuttuvat laskelmat ja usein arviotkin esitettyjen muutosten vaikutuksesta palvelujen kysyntään ja maksukertymään. Nämä on syytä laatia ennen hallituksen esityksen valmistelemista. Jatkovalmistelua edellyttävät myös useat tulosidonnaisten maksujen määräytymiseen liittyvät kysymykset, kuten tulokäsite sekä etuuksien ja vähennysten huomioon ottaminen maksuja määrättäessä. Näillä saattaa olla merkittävä vaikutus maksujen määriin ja siten kunnan maksutulokertymään.

 

Toimikunnan mietinnössä ehdotettujen asiakasmaksujen tason tarkistusten arvioidaan aiheuttavan 53 milj. euron tuoton. Tässä yhteydessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että mietintöön sisältyvien ehdotusten aiheuttamaa tulomenetysten suuruutta ei ole arvioitu. Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan tulonmenetykset ovat huomattavat. Lisäksi on otettava huomioon, että mietinnössä esitetyssä tasonnostossa on kyse vasta jälkeenjääneisyyden korjaamisesta.

 

Voimassa oleva lainsäädäntö ei ole kaikilta osin ollut riittävän selkeä. Ongelmia ovat erityisesti aiheuttaneet asumispalveluista määrättävät maksut, palvelujen maksullisuus/maksuttomuus, eräiden tulojen huomioon ottaminen (kuten verottomat päivärahat ja kulukorvaukset) sekä tuloista tehtävät vähennykset. Ulosoton vaikutus määrättävään maksuun ja varsinkin laitoshuollossa ulosoton vaikutus asiakkaan käyttövaroihin on ollut epäselvästi määritelty. Jossakin määrin ongelmia on aiheuttanut vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen niin sanotun omavastuuosuuden (asiakasmaksun) määräytyminen. Ongelmana on ollut myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittaman erityishuollon ja siinä annettavan ylläpidon suhde kehitysvammaisille henkilöille järjestettäviin yleisiin ns. normaalipalveluihin ja niistä perittäviin maksuihin.

 

Maksun periminen vain laissa säädetyistä palveluista

 

Ehdotus maksujen perimisestä vain asiakasmaksulaissa maksullisiksi säädetyistä palveluista on omiaan jarruttamaan uusien palvelujen kehittämistä, koska palvelun saaminen maksulliseksi edellyttäisi lain muutosta, mikä olisi hidasta ja byrokraattista. Nykyinen maksujärjestelmä mahdollistaa kunnallisen harkintavallan asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädettyjen enimmäismäärien ja muiden perusteiden puitteissa. Kaupunginhallitus katsoo, että liikkumavara tulee säilyttää ja maksuttomat palvelut määritellä laissa nykyiseen tapaan.

 

Mikäli maksutoimikunnan esittämä periaate toteutettaisiin, ei esimerkiksi kansainvälisestä adoptiosta voitaisi jatkossa periä palvelumaksua. Asiasta käydyssä julkisessa keskustelussa ilmeni selvästi, että palvelua toivovat perheet ovat valmiita maksamaan palvelusta sen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Mm. seuraavista Helsingin tuottamista sosiaalipalveluista ei ole säännöstä ehdotetussa asiakasmaksulaissa: asunnottomien päiväkeskusten palvelut, vammaisten lasten tilapäishoito ja vanhusten palvelukeskusten palvelut.

 

Nykyisessä ja näköpiirissä olevassa kuntataloudellisessa tilanteessa palvelujen kehittäminen ja uusien palvelujen tuottaminen lähtökohtaisesti maksuttomina ei ole realistista.

 

Palveluasuminen

 

Eri asiakasryhmille järjestettävissä asumispalveluissa ja palveluasumisessa on merkittäviä eroja muun muassa siinä, että joissakin palveluasumisen yksiköissä asukkaat asuvat ryhmämuotoisesti ja joissakin yksiköissä erillisissä asunnoissa.

 

Lakiehdotusta olisi tarkennettava siten, että asumispalveluissa ja palveluasumisessa peritään edelleen erillinen vuokra sen suuruisena, minkä Kansaneläkelaitos hyväksyy asiakkaan asumistuen perusteeksi.

 

Asumisyksikön ylläpitoon sisältyy palveluja, joita ei voi sisällyttää vuokraan, mutta jotka eivät toisaalta ole asiakkaan henkilökohtaista palveluakaan, esimerkiksi asumisyksikön yhteisten tilojen siivous ja saniteettitilojen tarvikkeet, kulut yhteisissä tiloissa olevista kalusteista, televisiomaksuista, lehdistä ja muusta vastaavasta.  Näistä kuluista on voitava periä maksu kultakin asukkaalta. Myös aterioista on voitava periä maksuja sen mukaan, miten asiakas palvelua käyttää.

 

Ryhmämuotoisessa palveluasumisessa asiakkaat saavat henkilökunnan palvelua asumisyksikön toimintatavan mukaisesti jatkuvasti ja yhteisesti.  Siksi kotihoidon palvelutavan mukainen palvelun yksilökohtainen maksun määrittely ei sovellu palveluasumiseen. Palveluasumisen maksuista tulee voida päättää kunkin asiakasryhmän palveluasumisen toiminnallisen luonteen mukaan.

 

Palveluasumiseen ehdotettu kotihoidon maksujen enimmäismäärä (esimerkiksi yksinäisellä henkilöllä 35 % tulorajan ylittävistä tuloista) voi johtaa huonokuntoisten vanhusten kohdalla siihen, että kunta harkitsee taloudellisista syistä laitospaikkojen lisäämistä. Tämä on vastoin valtakunnallista tavoitetta laitospaikkojen vähentämisestä.

 

Kotihoidon maksujen soveltamista palveluasumiseen on syytä tarkastella myös suhteessa palvelusetelin käyttöön ottaen huomioon setelin arvo ja asiakkaan omavastuun määritteleminen.


 

Kehitysvammahuollosta perittävät maksut

 

Kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollosta määrättävät maksut ovat vaihdelleet erityishuoltopiireittäin ja kunnittain. Hallinto-oikeuksien asiaa koskevat päätökset ovat myös olleet ristiriitaisia. Uudet säännökset tulee pyrkiä kirjoittamaan niin yksiselitteisesti, ettei soveltamisongelmia ja erilaisia käytäntöjä pääse syntymään eri puolilla maata.

 

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan kehitysvammaisille henkilöille järjestettyjen ns. normaalipalvelujen asiakasmaksujen tulisi määräytyä samojen periaatteiden mukaan kuin muillekin palvelun käyttäjille.

 

Kehitysvammaisten lasten päivähoidon maksut

 

Kehitysvammaisille lapsille järjestetystä päivähoidosta peritään maksuja vaihtelevasti. Jos esim. iltapäivähoito on sisällytetty lapsen erityishuolto-ohjelmaan, on se katsottu kehitysvammaisten erityishuoltona sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n 2 kohdan perusteella maksuttomaksi. Toisaalta taas kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki on toissijainen ja sen lähtökohtana on ns. normaaliusperiaate, jonka mukaan lähtökohtana myös kehitysvammaisille henkilölle ovat yleiset peruspalvelut ja vasta toissijaisesti erityishuollon palvelut. Tämän mukaisesti kehitysvammaisen lapsen päivähoidosta tulisi voida periä maksu, silloin kun päivähoitoa ei ole sisällytetty lapsen erityishuolto-ohjelmaan. Asia olisi selkiytettävä tulevassa asiakasmaksulaissa nimenomaisella säännöksellä.

 

 

Palvelujen maksuttomuus

 

Toimikunnan ehdottama 4 § vastaa voimassa olevan asiakasmaksulain 11 §:ää. Sen mukaan sosiaalipalveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos periminen vaarantaisi henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Säännöksen 2 momentin mukaan myös muut maksut voidaan jättää perimättä tai niitä alentaa mm. edellä mainitulla perusteella. Säännöstä tulisi muuttaa siten, että kunnan on jätettävä kaikista palveluista, myös terveydenhuollon tasamaksuista, määrätty maksu perimättä, jos periminen vaarantaa palvelunsaajan toimeentulon edellytyksiä. On epätarkoituksenmukaista kattaa osaa terveydenhuollon maksuista  toimeentulotuella.


Lastensuojelun maksut

 

Toimikunnan ehdottaman 34 §:n 3 momentin, joka vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 7 §:n 3 momenttia, mukaan perhehoidosta, laitoshuollosta sekä asumispalveluista voidaan periä kohtuullinen maksu lapsen tai nuoren 55 §:n mukaisista tuloista, korvauksista ja saamisista.

 

Koska säännös antaa sanamuotonsa mukaan mahdollisuuden periä maksun myös lapsen tai nuoren kertaluonteisista tuloista tai korvauksista, tulisi sitä täsmentää koskemaan vain jatkuvia tuloja ja korvauksia. Lapsen kannalta saattaa olla kohtuutonta, että hänelle tulevasta pienestäkin kertakaikkisesta korvauksesta, esim. ryhmähenkivakuutuskorvauksesta, peritään kunnalle ilman tapauskohtaista harkintaa korvaus lastensuojelun kustannuksista. Myös se, miten periminen kertaluonteisesta saatavasta toteutetaan, vaihtelee eri kunnissa.

 

Ehdotuksen 34 §:n 2 momentin mukaan kunta voi periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut ajalta, jona lapsi saa perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja. Säännös vastaa asiakasmaksulain 7 §:n 2 momenttia. Koska lastensuojelun asiakkaana olevaan henkilöön nähden elatusvelvollisen kyky suorittaa elatusapua vaarantamatta omaa elatustaan saattaa muuttua, tulisi säännöstä muuttaa siten, että kunta saisi kuitenkin periä enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n mukaan määräytyvän maksun, jolloin elatusvelvollisen alentunut maksukyky tulisi huomioon otetuksi.

 

Tulojen, korvausten tai saamisten periminen kunnalle

 

Voimassa olevan asiakasmaksulain 14 §:ää vastaava säännös oikeuttaa kunnan perimään henkilön tulot ja korvaukset hänelle järjestetyn laitoshuollon tai perhehoidon kustannusten korvaamiseksi. Säännöstä tulisi laajentaa koskemaan myös em. palveluihin rinnastettavaa asumispalvelua.

 

Päivähoitomaksut

 

Esityksen 49 §:ssä on säädetty kotona annettavista palveluista perittävästä maksusta ja päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevista tuloista. Säännöksen 1 momentin mukaan lasten päivähoidon maksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon palvelua käyttävän lapsen sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan säännöksessä tarkoitetut tulot.

 

Säännös merkitsisi sitä, että kotona annettavien palvelujen maksua määrättäessä perheen tuloina otettaisiin huomioon myös avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot, joita ei kuitenkaan otettaisi huomioon päivähoitomaksua määrättäessä.

 

Esityksen 49 §:n muotoilu on ristiriidassa 6 §:ssä esitetyn perhekäsitteen kanssa. Kohtaa pitäisi korjata siten, että siinä huomioitaisiin myös avoliitossa sekä rekisteröidyssä parisuhteessa elävien henkilöiden tulot perheen tuloina. Esitys on myös ristiriidassa sen päivähoitomaksun perusperiaatteen kanssa, että maksu peritään perheen maksukyvyn mukaan.

 

Mainitun säännöksen 3 momentissa on luettelo niistä tuloista, joita ei maksua määrättäessä oteta tuloina huomioon. Säännös antaa mahdollisuuden lukea tuloksi viimesijaisen toimeentulotuen. Säännöksen sisältämään luetteloon tulisikin lisätä maininta toimeentulotuesta.

 

Po. säännöksen viimeisen virkkeen mukaan päivähoitomaksua määrättäessä ei oteta huomioon eläkkeen saajan hoitotukea. Säännöstä tulisi tulkintaongelmien välttämiseksi selventää tältä osin siten, että sen viimeinen lause kuuluisi seuraavasti: ”Päivähoitomaksua määrättäessä ei myöskään oteta huomioon eläkkeen saajan hoitotukea.”

 

Edunvalvojan palkkio

 

Edunvalvojan palkkio tulisi voida ottaa huomioon vähentävänä menona vain siltä osin, kuin edunvalvonta kohdistuu siihen tuloon, jonka perusteella henkilön asiakasmaksu määräytyy.

 

Käyttövarat

 

Kaupunginhallitus pitää välttämättömänä, että laitoshoidossa oleville jää henkilökohtaisiin tarpeisiin riittävät käyttövarat. Asiakasmaksulain mukainen vähimmäissuojasäännös käyttövarojen määrästä tulee mitoittaa sen suuruiseksi, ettei pitkäaikaisessa laitoshuollossa oleva pääsääntöisesti joudu käyttövarojen saamiseksi turvautumaan viimesijaiseen toimeentulotukeen.

 

Ulosoton vaikutus kunnan tuloihin ja asiakkaan käyttövaroihin

 

Voimassa olevassa asiakasmaksulaissa ei ole säännelty tilannetta, jossa pitkäaikaisessa hoidossa olevan henkilön tuloihin kohdistuu, yleensä eläkkeen, ulosotto. Mikäli ulosotto hyväksytään tulojen vähennyksenä, merkitsee se tosiasiassa kuntien maksutulojen vähenemistä. Mikäli sitä ei huomioida tulojen vähennyksenä, vaikuttaa ulosotto tosiasiassa huollettavan käyttövarojen määrään vähentävästi. Suojasäännös taas vaikuttaa vastaavalla tavalla vähentävästi kunnan maksutuloihin.

 

Ulosottokysymys tulisi erikseen käsitellä ainakin yksityiskohtaisissa perusteluissa maksujen määräämistä koskevan yhtenäisen käytännön turvaamiseksi.

 

Alle 18-vuotiaiden sairaanhoito

 

Alle 18-vuotiaiden maksuton sairaanhoito ei ole kuntatalouden kannalta perusteltu; toimikunnan mietinnössä ei esitetä minkäänlaista ehdotusta siitä, miten alle 18-vuotiaiden maksukertymän väheneminen kompensoitaisiin. Esimerkiksi HUSin tekemän karkean arvion mukaan alle 18-vuotiaiden maksutulot olivat vuonna 2004 noin 3 milj. euroa; käytännössä tämän tulon poisjääminen sairaanhoitopiiriltä merkitsisi esimerkiksi Helsingin osalta sitä, että sairaanhoitopiiri laskuttaisi erotuksen 1,2 milj. euroa (Helsinki n. 40 % HUS-piiristä) suoraan Helsingin kaupungilta.

 

Maksukatto ja maksujen suuruus

 

Kaupunginhallitus pitää hyvinä esityksiä erillisten maksukattojen poistamisesta, terveyskeskusmaksun määräytymistavasta sekä päivystysmaksun yhdenmukaistamisesta poliklinikkamaksun kanssa. Esityksen keskeneräisyyden vuoksi ei sen merkitystä ole mahdollista arvioida yksittäisen kunnan kannalta. Todettakoon, että Helsingissä ei ole ollut käytössä valintamahdollisuutta käynti- ja vuosimaksun välillä. Päivystysmaksu on tällä hetkellä Helsingissä 15 euroa. Päivystysmaksuna voitaisiin esityksen mukaan käyttää 22 euroa käynniltä. Terveyskeskusmaksua sekä päivystysmaksua koskevat muutosesitykset nostaisivat terveyskeskuksen tulokertymää karkeasti arvioiden yhteensä noin 0,9 milj. eurolla. Tulokertymän arviointia vaikeuttaa se, että osa yli kolme kertaa käyneiden yli 18-vuotiaiden maksullisiksi muuttuvista lääkärikäynneistä tulisi sisältymään maksukattoon.

 

Apuvälineet

 

Esitykset apuvälineille tulevasta pantista ja huolimattomasta käytöstä aiheutuvasta korvausvastuusta ovat kannatettavia. Panttina maksettava summa tulee edistämään apuvälineiden asianmukaista palautumista terveyskeskukselle. Korvausvastuu puolestaan lisää huolellisuutta apuvälineiden käytössä. Tämä on tarpeen, koska kalliitakin apuvälineitä käsitellään ajoittain hyvin huolimattomasti ja apuvälineiden palauttamiseen on suhtauduttu leväperäisesti.

 

Mahdollisuus maksaa apuvälineestä sen ”esteettisyyden” aiheuttama lisähinta lisää hallinnollista työtä, mutta on potilaiden näkökulmasta parannus, minkä vuoksi kaupunginhallitus suhtautuu siihen myönteisesti.

 

Sakkomaksu

 

Esitys sakkomaksun perimismahdollisuuden laajentamisesta kattamaan kaikki ajanvaraustoiminta on kannatettava. Maksun voi välttää huolehtimalla ajanvarauksensa peruuttamisesta.

 

Hammashuollon maksut

 

Kaupunginhallitus kannattaa esitystä hammashuollon maksujen porrastamisesta eri ammattiryhmien ja toimenpiteiden vaativuuden mukaan. Hammashuollon perusmaksua sekä tutkimusta koskevien maksumuutosten vaikutuksiksi voidaan arvioida karkeasti 0,5 milj. euroa vuodessa. Kunnallisen hammashuollon maksuja ei ole tarkistettu pitkään aikaan, joten kyse on osittain myös jälkeenjääneisyyden korjaamisesta. Asiakkaan maksuosuuden ero yksityisen ja julkisen hammashuollon palvelun välillä ei kuitenkaan mietinnössä esitettyjen ehdotusten myötä juuri kapene eikä lisää maksujen ohjausvaikutusta. Tämän tulisi olla tavoitteena tilanteessa, jossa ainakin maamme suurissa kunnissa odotusajat kunnalliseen hammashoitoon ovat huomattavasti yksityistä hammashoitoa pidemmät.

 

Laitoshoito

 

Kaupunginhallitus kannattaa ehdotusta pitkäaikaisen laitoshoidon maksun korottamisesta 80 %:sta 85 %:iin palvelun käyttäjän nettotuloista. Korotus tukee Helsingillekin keskeistä tavoitetta laitoshoidon vähentämisestä ja sen korvaamisesta avopalveluilla. Esitetyn muutoksen arvioidaan nostavan asiakasmaksutuloja noin 4 %:lla eli noin 0,5 milj. eurolla. Toimikunnan ehdotuksen mukaan yksittäistapauksessa maksua määrättäessä tulee ottaa huomioon asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja elämäntilanne. Tämän tyyppinen harkinnanvaraisuus sisältyy nykyiseenkin lainsäädäntöön ja on välttämätön turvaamaan riittävän yksilöllisen olosuhteiden huomioon ottamisen.


 

Kotona annettavat palvelut

 

Maksutoimikunnan esityksen mukaan tukipalvelumaksu voidaan periä ateria-, kuljetus-, ja turvapalveluista. Helsingissä peritään lisäksi maksu kauppa-, siivous- sekä saunottamispalveluista. Mikäli kyseisistä palveluista ei saisi periä maksua, vähenisivät tulot arviolta 0,3 – 0,5 milj. euroa.

 

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu säilyy ehdotuksen mukaan tulosidonnaisena. Helsingissä asiakkaat on tuntimäärän perusteella jaettu viiteen maksuluokkaan. Em. tukipalvelujen maksuttomuuden takia syntyisi usein tilanteita, joissa asiakkaan maksu pysyisi ennallaan, vaikka palvelujen tuntimäärä lisääntyisi merkittävästi. Jotta maksutulojen vähenemä ehkäistään, on maksuluokkia lisättävä palvelutuntimäärän kasvaessa. Samalla on turvattava riittävät käyttövarat kotona asuville, jotta he eivät joudu laitoshoidossa olevia huonompaan asemaan.

 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö ja toimikunnan mietintö

 

Liite 2

Sosiaalilautakunnan lausunto 13.12.2005

 

Liite 3

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 19.12.2005

 

Liite 4

Terveyslautakunnan lausunto 20.12.2005