Naisten ja miesten tasa-arvo


Helsinkiläisten naisten ja miesten tulot vuonna 2014

Helsinkiläiset saivat veronalaisia tuloja yhteensä 18 miljardia euroa vuonna 2014. Miehillä veronalaisia tuloja oli 9,7 miljardia euroa ja naisilla 8,3 miljardia euroa. Veronalaisista tuloista helsinkiläiset maksoivat veroja ja maksuja keskimäärin 24,8 prosenttia kun mukaan luetaan kirkollisvero ja YLE-vero. Miehet maksoivat veroa keskimäärin 26,9 prosenttia ja naiset 22,4 prosenttia. Tiedot helsinkiläisten veronalaisista tuloista perustuvat Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilaamaan erillisaineistoon Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta. Aineistoon sisältyvät kaikki verovuoden aikana tuloja saaneet helsinkiläiset. Helsinkiläisten keskimääräiset veronalaiset tulot tulonsaajaa kohti olivat 34 243 euroa vuonna 2014. Miesten keskimääräiset tulot olivat 39 518 euroa ja naisten tulot 29 648 euroa tulonsaajaa kohti. Naisten tulojen osuus miesten tuloista oli siis 75 prosenttia.
Veronalaisia tuloja sai kaikkiaan 524 396 helsinkiläistä. Heistä 244 141 eli 47 prosenttia oli miehiä, 280 255 eli 53 prosenttia naisia. Tulonsaajista 80 prosenttia oli alle 65 vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä 20 prosenttia. Miehillä vastaavat osuudet olivat 83 ja 17 prosenttia, naisilla 77 ja 23 prosenttia eli miespuolisilla tulonsaajilla alle 65 vuotiaiden osuus oli naisia korkeampi.

Helsinkiläisten keskimääräiset veronalaiset tulot olivat korkeimmillaan 45 -54 vuotiaiden ikäryhmässä, 46 104 euroa vuonna 2014, mutta miesten keskimääräiset veronalaiset tulot olivat korkeimmillaan 55 -64 vuotiaiden ikäryhmässä, 52 094 euroa. Naisilla keskimääräiset veronalaiset tulot olivat korkeimmillaan 40 695 euroa 45 -54 vuotiaiden ikäryhmässä. Alimmillaan helsinkiläisten veronalaiset tulot olivat alle 25 vuotiaiden ikäryhmässä. Miehillä myös 25 -34 vuotiaiden tulot jäivät 75 vuotta täyttäneiden tuloja alemmiksi. Naisilla taas 25 -34 vuotiaiden tulot olivat hiukan korkeammat kuin 75 vuotta täyttäneiden tulot.

Tasapuolisimmin veronalaiset tulot olivat jakautuneet miesten ja naisten kesken nuorten tulonsaajien joukossa. Alle 25 vuotiailla naisten tulot olivat jopa hiukan miesten tuloja suuremmat, kun naisten tulot olivat 107 prosenttia miesten tuloista. Ikäryhmässä 25-34 vuotiaat naisten tulot olivat 85 prosenttia miesten tuloista. Alimmillaan naisten tulot suhteessa miesten tuloihin olivat eläkeikäisten ikäryhmissä ja näistä 70 -74 vuotiaiden ikäryhmässä, missä naisten tulot olivat vain 62 prosenttia miesten tuloista.

Ansiotulot 2014

Valtaosan, 91 prosenttia helsinkiläisten tuloista muodostivat ansiotulot eli palkka-, yrittäjä-, ja eläketulot sekä muut ansiotulot. Miehillä ansiotulojen osuus tuloista oli 90 prosenttia, naisilla 93 prosenttia. Kun helsinkiläisten veronalaiset ansiotulot kaikkia tulonsaajia kohti olivat 31 326 euroa vuodessa, olivat naisten ansiotulot tulonsaajaa kohden keskimäärin 27 719 euroa ja miesten 35 468 euroa. Naisten ansiotulojen osuus miesten ansiotuloista oli hiukan kaikkia veronalaisia tuloja korkeampi, 78 prosenttia.
Korkeimmillaan ansiotulot olivat ikäryhmässä 45 -54 vuotiaat, miehillä 46 933 euroa ja naisilla 38 601 euroa. Alimmillaan ansiotulot olivat alle 25 vuotiaiden ikäryhmässä ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä. Miehillä kuitenkin myös 25 -34 vuotiaiden ansiotulot jäivät 75 vuotta täyttäneiden miesten ansiotuloja hieman vähäisemmiksi.
Nuorten naisten tulot olivat myös ansiotuloissa lähimpänä miesten tuloja. Naisten ansiotulojen osuus miesten ansiotuloista oli alle 25 vuotiailla 108 prosenttia ja 25 -34 vuotiailla 86 prosenttia. Alimmillaan naisten ansiotulojen osuus miesten ansiotuloista oli eläkeikäisten ikäryhmissä ja vaihteli välillä 67 -70 prosenttia.


Pääomatulot sekä verottomat osingot ja korot 2014

Helsinkiläiset saivat veronalaista pääomatuloa 1,5 miljardia euroa vuonna 2014. Pääomatuloa sai noin kolmasosa helsinkiläisistä tulonsaajista. Alle 35 vuotiaista tulonsaajista noin 20 prosenttia, 65 vuotta täyttäneistä noin puolet sai pääomatuloa. Kaikkia tulonsaajia kohden laskettuna helsinkiläiset saivat vuonna 2014 veronalaista pääomatuloa keskimäärin 2 917 euroa, miehet 4 050 euroa ja naiset 1 929 euroa. Pääomatulojen osuus miesten tuloista oli 10 prosenttia ja naisten tuloista 7 prosenttia. Alimmillaan pääomatulot olivat alle 35 vuotiaiden ikäryhmissä, mutta miehillä jo 35 -44 vuotiaiden ikäryhmässä pääomatulot olivat miesten keskimääräisiä pääomatuloja korkeammat. 55 vuotta täyttäneitä vanhempien ikäryhmissä sekä naisten että miesten pääomatulot olivat helsinkiläisten keskiarvoa korkeammat. Suurimmillaan pääomatulot olivat 70 -74 vuotiaiden ikäryhmässä, keskimäärin 5 811 euroa tulonsaajaa kohti ja miehillä samassa ikäryhmässä 8 842 euroa. Naisten pääomatulot olivat suurimmillaan 65 -69 vuotiaiden ikäryhmässä, 3 775 euroa. Naisten pääomatulojen osuus miesten pääomatuloista oli 48 prosenttia. Korkeimmillaan naisten osuus miesten pääomatuloista oli alle 35 vuotiailla, alimmillaan 35 -44 vuotiailla, 31 prosenttia.

Helsinkiläiset saivat verottomia osinkoja ja korkoja kaikkiaan 311 miljoonaa euroa vuonna 2014, keskimäärin 593 euroa kaikkia tulonsaajia kohti. Miehet saivat verottomia osinkoja ja korkoja 909 euroa ja naiset 319 euroa, eli naisten saamat verottomat tulot olivat vain 35 prosenttia miesten tuloista. Suurimmillaan keskimääräiset verottomat tulot olivat sekä naisilla että miehillä ikäryhmissä 45 -69 vuotiaat, naisilla myös 70 -74 vuotiaat.

Helsinkiläisten veronalaisten tulojen kehitys vuosina 2011-2014
Helsinkiläisten nimelliset veronalaiset tulot ovat nousseet noin kuudella prosentilla vuodesta 2011 vuoteen 2014. Miesten tulot nousivat viidellä prosentilla ja naisten tulot liki seitsemällä prosentilla. Naisten tulojen osuus miesten tuloista on noussut vuoden 2011 74 prosentista 75 prosenttiin vuonna 2014.
Ansiotulojen (palkka-, yrittäjä- ja eläketulot) osalta helsinkiläisten tulot nousivat 5,5 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2014. Miesten ansiotuloissa nousua oli 4,6 prosenttia, naisten 6,3 prosenttia. Naisten ansiotulojen osuus miesten ansiotuloista on noussut reilulla prosenttiyksiköllä eli 78 prosenttiin vuonna 2014. Pääomatuloissa vuosittaista vaihtelua on enemmän kuin suhteellisen vakaina pysyvissä ansiotuloissa. Vuosi 2012 on ollut pääomatulojen määrän suhteen heikompi kuin sitä edeltävä ja sen jälkeinen vuosi, ja vuosi 2014 on ollut näistä neljästä vuodesta paras.
Pääomatulojen nousu vuodesta 2011 vuoteen 2014 oli 11 prosenttia kaikkiaan. Miesten pääomatulot nousivat tällä aikavälillä 8,5 prosenttia ja naisten 16 prosenttia. Naisten pääomatulojen osuus miesten pääomatuloista on noussut liki kolmella prosenttiyksiköllä ollen 47,6 prosenttia vuonna 2014.

Yliaktuaari Sini Askelo, p. (09) 310 36394
Tilastosihteeri Annikki Suihkonen, p. (09) 310 36403
Tiedustelut: tietokeskus.kirjasto(a)hel.fi

ISSN-L 1455-7231
ISSN 1796-721X