Sosiaalisen raportoinnin tiedon hyödyntäminen

Saat lisätietoa kustakin aiheesta klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

ttjtk ttjh tjjp pp pu kh kjh jr ar tjv Sosiaalinen raportointi krjt tr akt

Asiakasrajapinnasta kerätty tieto

Tieto kerätään ja tuotetaan työyhteisöissä. Tieto perustuu asiakastyöhön ja siinä syntyviin dokumentteihin sekä työntekijän asiantuntijuuteen. Tieto kootaan ja raportoidaan tiimeissä erillisen ohjeen mukaan.

Sulje

Työyhteisöjen raportit

Työyhteisöjen raportit julkaistaan sosiaalisen raportoinnin intrasivuilla. Raporttien pohjalta muokattu erillinen yhteenveto viedään internetsivuille. Yhteenvetoon kootaan kerätyn tiedon keskeiset asiat, työntekijöiden tuottamat toimenpide-ehdotukset sekä tilasto- ja tutkimusfaktaa.

Sulje

Kokoava raportti ja toimenpide-ehdotukset

Kerätystä tiedosta kootaan vuosittain yhteenveto, joka viedään internetsivuille ja joka käsitellään vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Sulje

Työyhteisöt ja verkostot

Tietoa kerätessä ja tuotettaessa esiin tulee sellaisia tärkeitä asioita ja ilmiöitä, jotka koskettavat nimenomaan juuri tietoa keränneen työyhteisön asiakkaita. Työyhteisöjen kokoamaa tietoa ja ratkaisuehdotuksia onkin ensiarvoisen tärkeää hyödyntää sekä oman toiminnan että omien verkostojen kanssa tehtävän työn kehittämisen välineenä. Sosiaalisen raportoinnin tiedon pohjalta työyhteisöt voivat esimerkiksi tehdä rakenteellisen työn suunnitelman ja tehdä toimenpiteitä esimerkiksi asiakasosallisuuden lisäämiseksi tai asiakasprosessien parantamiseksi.

Sulje

Asiakasraadit tai vastaavat

Asiakkaiden osallistaminen palvelujen kehittämisessä on keskeistä. Tietoa ja kehittämistoimenpiteitä on hyvä soveltuvin osin tulkita ja työstää asiakasraadeissa tai vastaavassa toiminnassa.

Sulje

Johtoryhmät

Sosiaalisen raportoinnin tuottamaa tietoa käsitellään sosiaali- ja terveysvirastossa eri tasoisissa johtoryhmissä – sekä sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmässä että osastojen ja toimistojen johtoryhmissä. Virasto- ja osastotasolla tietoa käsitellään vähintään kerran vuodessa ja tämän lisäksi tarpeen mukaan. Tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa, ja se vaikuttaa tuloskorttien sisältöihin.

Sulje

Kaupunkiohjelmat ja hankkeet

Sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto on hyödynnettävissä kaupunkitasoisesti.Tiedon pohjalta tuotetuista ratkaisuehdotuksista osa vaatii poikkihallinnollisia toimenpiteitä. Tämän vuoksi erilaiset kaupunkiohjelmat ja hankkeet ovat tärkeässä roolissa tiedon eteenpäin viemisessä ja toimenpiteiden työstämisessä. Esimerkkejä tällaisista ohjelmista ovat mm. Nuorten hyvinvointikertomus, Stadin ikäohjelma ja vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma. Näiden kaupunkiohjelmien kautta sosiaalisen raportoinnin tiedot tulevat osaksi muiden toimialojen suunnittelua.

Sulje

Kunnan hyvinvointiraportointi

Sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto on osa kunnan hyvinvointiraportointia. Helsingissä hyvinvointiraportoinnista vastaa Tietokeskus, joka julkaisee Tila ja kehitys –raportin kaksi kertaa valtuustokaudessa. Hyvinvointiraportti toimii kaupungin strategian suunnittelun ja seurannan pohjana.

Sulje

Tieto johtamisessa ja päätöksenteossa

Sosiaalisen raportoinnin tietoja hyödynnetään johtamisessa ja päätöksenteossa. Sosiaalinen raportointi on osa asiakaskokemustiedolla johtamista. Asiakaskokemustiedon muita osia ovat mm. asiakaspalautteet ja asiakastyytyväisyyskyselyt, sosiaali- ja potilasasiamiesten tilastot, muistutukset ja kantelut sekä asiakasraatien ja kokemusasiantuntijatoiminnan kautta kerätty tieto.

Sulje

Palvelujen uudistaminen

Sosiaalisen raportoinnin tuottamaa tietoa hyödynnetään sosiaali– ja terveysviraston palvelujen uudistamisessa. Tietoa hyödynnetään eri palvelukeskusten toiminnan suunnittelussa ja eri asiakasprosessien kehittämisessä.

Sulje

Poliittinen päätöksenteko

Sosiaalisen raportoinnin tietoja käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa kerran vuodessa osana asiakaskokemustietoa.

Sulje

Tiedon tuotanto ja hallinta

Tieto perustuu asiakastyöhön. Tieto muokataan helposti hyödynnettävään muotoon ja sitä jaetaan eteenpäin.

Sulje

Tiedon tulkinta ja käyttö toiminnan kehittämisessä

Sosiaalisen raportoinnin kautta saatua tietoa voidaan hyödyntää monella eri tasolla.

Sulje