Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kulttuuripalvelukokonaisuus

 

 

Yleiset kulttuuripalvelut

18.04.2019

 

Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö

 

 

Kumppanuuspäällikkö

 

 

 

 

6 §

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kumppanuuspäällikön 4. jako

HEL 2019-004518 T 02 05 01 00

Päätös

Kumppanuuspäällikkö päätti myöntää taide- ja kulttuuriavustuksia 37 600 euroa seuraavasti:

Pysyväisluonteinen toiminta

 

Hakija

Euroa

Arkadia Enterprises Oy

4 800

Elokuvakerho Kino Degerö

0

Yhteensä

4 800

 

Projektit

 

 

Hakija

Hanke

Euroa

Amigos del Tango ry

Tango Frostbite

1 500

Ensemble10

Lokki

2 000

Haagan Taideseura ry

Taiteiden yö

500

H.V. *

Siltojen alta tulevaisuuden ihmiselle -projekti

0

H-T.N *

Metakino #2

1 000

Helsingin taide- ja musiikki ry

Sooloviulukonsertit

0

J.P. *

Keskustelu kiven kanssa

1 500

K.P. *

Matka-apuraha

0

Karjalan Nuoret ry

Pois itsekäs ite- Karjalan Nuoret 100 vuotta 

1 000

Kontula Electronic ry

Kostinkallion puiston avajaiset

2 500

Krunikan festarit ry

Krunikan festarit

3 500

Käpylä 100 Runoryhmä

Käpylä 100 vuotta

1 500

Leaves and Love jewelry exhibition

Leaves and Love jewelry exhibition

0

L.H. *

Nueva Tango -konsertit 

0

Maunula-Seura ry

Maunulapäivä

500

Mental Alaska ry

Mental Alaska 20 V -juhlakonsertti

0

M.S. *

Siniverinen poika (näyttelyn työnimi)

0

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) rf

Mitt och Ditt och Mitt

2 000

Pakila-Seura ry

Itä-Pakila -päivä

1 300

Pikkis juhlii ry

Pikkis juhlii

2 000

Pohjois-Haaga Seura ry

Kaksi tapahtumaa

1 500

Shelter Festival-Laboratory

Suoja/ Shelter Festival-Laboratory

3 500

Teatteriyhdistys Apollon ry

Baari Puhdistus ja Pyllähdys

1 000

Toimintakeskus Semja ry

Kurkijamit

4 000

Vagabond työryhmä

Vagabond

2 000

Y.G.A. *

Workshops

0

Monikulttuurinen perheyhdistys ry

Kehittämisavustushakemus

0

Yhteensä

 

32 800

 

*) **********

Avustukset ovat harkinnanvaraisia

Arkadia Enterprises Oy:n avustus myönnetään ajalle 9.3.-31.12.2019.

Elokuvakerho Kino Degerölle ei myönnetty avustusta. Toiminta-avustuksia ei myönnetä työryhmille.

Amigos del Tango ry:lle myönnetään avustus projektiluonteisena.

Haagan Taideseura ry:tä kehotetaan sisällyttämään vuosittain toistuvat tapahtumat osaksi toiminta-avustushakemusta.

H.V:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Kaupungin tuki hankkeelle toteutuu kaupunginmuseon kautta.

Helsingin taide- ja musiikki ry:lle ei myönnetä avustusta. Hanke voidaan toteuttaa ilman kaupungin tukea.

K.P:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään vain yleisölle avoimeen toimintaan, johon henkilökohtaiset matka-avustukset eivät kuulu.

Leaves and Love jewelry exhibition -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustusta ei myönnetä yksittäisille näyttelyille.

L.H:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Kahdesta konsertista toinen toteutetaan Aino Ackten kamarifestivaalin kanssa, jonka toimintaa on jo tuettu. Tuen piiriin jää yksittäinen konsertti eikä yksittäisiä konsertteja tueta.

Mental Alaska ry:lle ei myönnetty avustusta. Avustuksia ei myönnetä yksittäisille konserteille.

M.S:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään vain yleisölle avoimeen toimintaan, ei yksityisen henkilön työskentelykustannuksiin.

Pakila-Seura ry:lle myönnetään avustus projektiluonteisena.

Pohjois-Haaga Seura ry:lle myönnetään avustus projektiluonteisena.

Y.G.A:lle ( ********** ) ei myönnetty avustusta. Hanke nojaa yksinomaan kaupungin tukeen.

Monikulttuurinen perheyhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakemus on puutteellinen, eikä sitä ole täydennetty pyynnöstä huolimatta.

Ohjeet avustuksen saajille

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksamisesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata avustusehtoja.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti 26.9.2017, § 5 delegoida yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikölle päätösvallan sellaisista hakemuksista joiden hakemussumma on korkeintaan 7 500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkeintaan 5 000 euroa.

Jokaisen hankkeen kohdalla on arvioitu sitä, miten hyvin hanke täyttää asetetut arviointiperusteet ottaen huomioon avustuksiin käytettävät rajalliset resurssit.

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10404

Kalevankatu 6

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 37009

 

FI02012566