Helsingin kaupunki

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 7.10.2014 klo 16.15

Kokouspaikka: Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Virastopäällikkö

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita jäsenet Laura Nordströmin (varalla Tuomas Tuuren) ja Rene Hurstin (varalla Tuomas Nurmela) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030 pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen. Lautakunta teki palvelusuunnitelmaan liittyen alla esitellyt 18 vastaehdotusta. Esitetyistä vastaehdotuksista hyväksyttiin kaikki muut paitsi vastaehdotukset 7 - 11.

Jäsen Jouko Malinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.


Käsittely

Vastaehdotus 1
Puheenjohtaja Maija Anttila teki jäsen Seija Muurisen kannattamana seuraavan vastaehdotuksen: "Kun palveluverkkoa uudistetaan vaiheittain, on tärkeätä, että terveys- ja hyvinvointikeskusten ja perhekeskus pilottien kokemuksia hyödynnetään koko ajan verkkoa uudistettaessa. Siksi viraston tulisi valmistella selkeä ohjelma, miten pilottien toimivuutta ja palvelujen vaikuttavuutta voidaan arvioida, mielellään tutkimuksellisesti, alusta lähtien. Suunnitelma tulisi liittää osaksi pilottien toimintaa."

Vastaehdotus 2
Puheenjohtaja Maija Anttila teki jäsen Seija Muurisen kannattamana seuraavan vastaehdotuksen: "Lautakunta päättää, että Kallion terveysasema toimii nykyisessä käytössä v. 2018, jolloin se siirtyy Kalasatamaan ja tilat vapautuvat Perhekeskuksen käyttöön. "

Vastaehdotus 3
Puheenjohtaja Maija Anttila teki jäsen Seija Muurisen kannattamana seuraavan vastaehdotuksen: "Lautakunta pitää välttämättömänä, että Kalasataman ja keskustan terveyden - ja hyvinvointikeskusten saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä esteettömästi turvataan heti alusta alkaen."

Vastaehdotus 4
Puheenjohtaja Maija Anttila teki jäsen Markku Vuorisen kannattamana seuraavan vastaehdotuksen: "Lautakunta ei sitoudu alustavan suunnitelman keskeisissä linjauksissa 25:n keskuksen lukumäärään, koska palvelukeskusten lukumäärä täsmentyy pilottien ja palveluverkon jatkoselvittelyjen ja erillisten päätösten pohjalta."

Vastaehdotus 5
Puheenjohtaja Maija Anttila teki jäsen Seija Muurisen kannattamana seuraavan vastaehdotuksen: "Lautakunnan mielestä pitäisi kuitenkin jo tässä vaiheessa panna selvitykseen esim. kaakkoisen alueen (Laajasalo) ja etelässä (Lauttasaari) monipuolisten palvelukeskusten perustaminen."

Vastaehdotus 6
Puheenjohtaja Maija Anttila teki jäsen Markku Vuorisen kannattamana seuraavan vastaehdotuksen: "Palvelukeskusten yhteistyö ja yhteydenpito aluetyöhön tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden tuoda sote-palveluja lähelle asukkaita ns. matalan kynnyksen periaatteella. Aluetyön konseptia pitää pohtia ja kehittää jatkossa osana lähelle tuotavia, jalkautuvia sote-palveluja."

Vastaehdotus 7
Jäsen Anna Vuorjoki teki jäsen Jouko Malisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätökseen ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi ”Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030” -raportin sekä hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston palveluverkon uudistamisen periaatelinjaukset ja toteuttamismallit seuraavasti:"

Vastaehdotus 8
Jäsen Anna Vuorjoki teki jäsen Jouko Malisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätökseen lisätään seuraava teksti: "Valmistelua jatketaan kehittämällä toimintamallia alueellisille lähiasemille, joilla tarjotaan tavallisimpia terveyskeskus- ja sosiaalityön palveluita sekä matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita integroituna kokonaisuutena. Alueelliset lähiasemat tarjoavat palveluita suurten palvelukeskusten rinnalla ja niitä on eri kaupunginosissa. Lähiasemia kehitetään vastaamaan eri kaupunginosien tarpeisiin, ja niiden toimintaan kuuluu kaupunginosayhteisöjä tukevaa työtä sekä sosiaalista raportointia kaupunginosien olosuhteista. Ruotsinkielisiä palveluja tarjotaan niillä alueilla jossa on ruotsin- ja kaksikielisiä asukkaita."

Vastaehdotus 9
Jäsen Anna Vuorjoki teki jäsen Jouko Malisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätökseen lisätään seuraava teksti: "Suunnitelmissa eteneminen edellyttää, että tila- ja henkilöstöresurssit ovat riittävät eikä itse uudistuksen vaatimia kuluja kateta vähentämällä rahoitusta palveluista. Riittävien resurssien varmistamiseksi kussakin uudistuksen vaiheessa tulee esittää lautakunnalle henkilöstösuunnitelma ennen toimenpiteiden hyväksymistä."

Vastaehdotus 10
Jäsen Anna Vuorjoki teki jäsen Joonas Leppäsen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätökseen lisätään seuraava teksti: "Esitetystä poiketen Kallion terveysaseman nykyisissä tiloissa jatketaan tavallisten terveyskeskuspalveluiden tarjoamista myös Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen valmistumisen jälkeen, ja sen sijaan selvitetään muita vaihtoehtoisia toimintoja, jotka voitaisiin siirtää Kalasatamaan."

Vastaehdotus 11
Jäsen Anna Vuorjoki teki jäsen Joonas Leppäsen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätökseen lisätään seuraava teksti: "Monipuolisten palvelukeskusten sijoittamista tulee vielä arvioida siten, että palveluihin ei jää katvealueita. Itäisissä kaupunginosissa palveluiden tulee olla yhtä helposti saavutettavissa kuin lähellä kantakaupunkia.”

Vastaehdotus 12
Jäsen Seija Muurinen teki jäsen Laura Nordströmin kannattamana seuraavan vastaehdotuksen: "Lautakunta edellyttää, että palvelukeskusten aukioloaikoja tarkastellaan uudelleen asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Mahdollisuutta mm. Kalasataman ja keskustan terveys- ja hyvinvointikeskusten aukioloaikojen pidentämiseksi arvioidaan huomioiden ja yhteen sovittaen perustason päivystyspalveluiden aukioloajat."

Vastaehdotus 13
Jäsen Seija Muurinen teki jäsen Laura Nordströmin kannattamana seuraavan vastaehdotuksen: "Lautakunta edellyttää, että palveluverkon uudistamisen ja terveysasemien siirtojen käynnistyttyä tarkastellaan laboratoriopalveluja HUS:n kanssa siten, ettei kaupunkiin jää katvealueita laboratoriopalveluissa."

Vastaehdotus 14
Jäsen Laura Nordström teki jäsen Hannu Tuomisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan  päätöksen toiseksi viimeisen, perhekeskuksen pilottisuunnitelmaa koskevan kohdan loppuun seuraava lause: "Tätä ennen Tilakeskus selvittää perhekeskuspilotointia varten tarvittavat tilat vuodelle 2015".

Vastaehdotus 15
Jäsen Laura Nordström teki jäsen Hannu Tuomisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätöksen toiseen kappaleeseen lisätään seuraavat isoilla kirjaimilla merkityt kohdat: "Helsingin sosiaali- ja terveysviraston palveluverkko muodostuu perhekeskuksista, terveys- ja hyvinvointikeskuksista, monipuolisista palvelukeskuksista sekä niitä tukevista sähköisistä palveluista, MUISTA LÄHIPALVELUISTA, KUTEN KÄYTTÄJIEN LÄHELLÄ OLEVISTA LÄHINEUVOLOISTA, asiakkaan luo vietävistä palveluista ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista."

Vastaehdotus 16
Jäsen Laura Nordström teki jäsen Hannu Tuomisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätöksen kolmanneksi viimeiseen, uusien keskusten perustamista koskevan kohdan loppuun lisätään seuraava lause: "Suunnittelussa otetaan huomioon yhteistyö kolmannen sektorin kanssa."

Vastaehdotus 17
Jäsen Laura Nordström teki jäsen Hannu Tuomisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätöksen kolmanneksi viimeisen, uusien keskusten perustamista koskevan kohdan jälkleen lisätään uusi kohta: "Ennen pilotointia konkretisoidaan tarkemmin, miten jalkautuvat, lähi-, sähköiset ja kotiin vietävät palvelut toteutetaan käytännössä. Suunnitelma tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi mahdollisimman nopeasti."

Vastaehdotus 18
Jäsen Laura Nordström teki jäsen Hannu Tuomisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätöksen ensimmäiseen kappaleeseen lisätään sana "pääpiirteiden" mukaisesti. Lisäyksen jälkeen ensimmäisen kappale kuuluu seuraavasti: " Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston palveluverkon uudistamisen periaatelinjaukset ja toteuttamismallit Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030 -raportin pääpiirteiden mukaisesti, joka sisältää kuvauksen sosiaali- ja terveyspalvelujen kolmesta uudesta integroidusta toimintamallista ja alustavan suunnitelman näiden toimintamallien käyttöönottoon perustuvasta palveluverkosta, seuraavasti:"

Eriävä mielipide
Jäsen Juko Malinen jätti päätksestä seuraavan eriävän mielipiteen: "Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkon uudistamisen periaatelinjaukset ja toteuttamismallit ”Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030” -raportti olisi pitänyt merkitä ainoastaan tiedoksi. Uudistuksen eteneminen pitäisi päättää vasta Kalasataman pilotoinnin tulosten pohjalta ja tarvittaessa tehdä linjauksia. Pilotoinnin pohjalta pystyttäisiin vasta näkemään onko palvelutaso sote-palveluissa parantunut hoidon vaikuttavuuden ja saatavuuden osalta.  Lisäksi linjausten mukaista palveluverkkoa pitäisi täydentää lahipalveluilla, kuten pienemmillä soteasemilla, neuvoloilla ja suun terveydenhuollon palvelupisteillä."

Äänestys 1
JAA-ehdotus: Vastaehdotus / Anttila Maija (= vastaehdotus 2)
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Vuorjoki Anna (= vastaehdotus 10)
JAA: 7, EI: 5, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Muurinen Seija, Nurmela Tuomas, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Vuorinen Markku
EI: Hursti Rene, Leppänen Joonas, Nordström Laura, Tuure Tuomas, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Malinen Jouko

Puheenjohtaja Anttilan vastaehdotus voitti jäsen Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 7 - 5.

Äänestys 2
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Anttila Maija
JAA: 0, EI: 10, Tyhjiä: 3, Poissa: 0
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Hursti Rene, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku
Tyhjiä: Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Vuorjoki Anna

Puheenjohtaja Anttilan vastaehdotus (= vastaehdotus 2) voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 0.

Äänestys 3
JAA-ehdotus: Vastaehdotus / Anttila Maija (= vastaehdotus 5)
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Vuorjoki Anna (= vastaehdotus 11)
JAA: 8, EI: 3, Tyhjiä: 2, Poissa: 0
JAA: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku
EI: Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Hursti Rene, Sjövall Mikael

Puheenjohtaja Anttilan vastaehdotus (=vastaehdotus 5) voitti jäsen Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 8 - 3.

Äänestys 4
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Anttila Maija
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 4, Poissa: 0
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku
Tyhjiä: Hursti Rene, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Vuorjoki Anna

Puheenjohtaja Anttilan vastaehdotus (= vastaehdotus 5) voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 0.

Äänestys 5
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Anttila Maija
JAA: 0, EI: 12, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Malinen Jouko

Puheenjohtaja Anttilan vastaehdotus (= vastaehdotus 3) voitti esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 0.

Äänestys 6
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Anttila Maija
JAA: 0, EI: 12, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Malinen Jouko

Puheenjohtaja Anttilan vastaehdotus (= vastaehdotus 1) voitti esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 0.

Äänestys 7
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Anttila Maija
JAA: 0, EI: 11, Tyhjiä: 2, Poissa: 0
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Leppänen Joonas, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Hursti Rene, Malinen Jouko

Puheenjohtaja Anttilan vastaehdotus (= vastaehdotus 6) voitti esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 0.

Äänestys 8
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Anttila Maija
JAA: 1, EI: 10, Tyhjiä: 2, Poissa: 0
JAA: Nurmela Tuomas
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Nordström Laura, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Malinen Jouko, Muurinen Seija

Puheenjohtaja Anttilan vastaehdotus (= vastaehdotus 4) voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 0.

Äänestys 9
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Vuorjoki Anna
JAA: 9, EI: 4, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku
EI: Hursti Rene, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Vuorjoki Anna

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus (= vastaehdotus 7) hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 4 - 9.

Äänestys 10
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Vuorjoki Anna
JAA: 8, EI: 4, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku
EI: Hursti Rene, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Sjövall Mikael

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus (= vastaehdotus 8) hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 4 - 8.

Äänestys 11
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Vuorjoki Anna
JAA: 6, EI: 5, Tyhjiä: 2, Poissa: 0
JAA: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Muurinen Seija, Nurmela Tuomas, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu
EI: Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Nordström Laura, Tuure Tuomas, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Hursti Rene, Vuorinen Markku

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus (= vastaehdotus 9) hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 5 - 6.

Äänestys 12
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Muurinen Seija
JAA: 1, EI: 11, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Hursti Rene
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Leppänen Joonas, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Malinen Jouko

Jäsen Muurisen vastaehdotus (= vastaehdotus 12) voitti esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 1.

Äänestys 13
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Muurinen Seija
JAA: 0, EI: 12, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Malinen Jouko

Jäsen Muurisen vastaehdotus (= vastaehdotus 13) voitti esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 0.

Äänestys 14
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Nordström Laura
JAA: 1, EI: 10, Tyhjiä: 2, Poissa: 0
JAA: Hursti Rene
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Leppänen Joonas, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Malinen Jouko, Sjövall Mikael

Jäsen Nordströmin vastaehdotus (= vastaehdotus 14) voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 1.

Äänestys 15
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Nordström Laura
JAA: 0, EI: 12, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Malinen Jouko

Jäsen Nordströmin vastaehdotus (= vastaehdotus 15) voitti esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 0.

Äänestys 16
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Nordström Laura
JAA: 0, EI: 12, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Malinen Jouko

Jäsen Nordströmin vastaehdotus (= vastaehdotus 16) voitti esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 0.

Äänestys 17
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Nordström Laura
JAA: 0, EI: 13, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Sjövall Mikael, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna

Jäsen Nordströmin vastaehdotus (= vastaehdotus 17) voitti esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 0.

Äänestys 18
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Nordström Laura
JAA: 0, EI: 10, Tyhjiä: 3, Poissa: 0
EI: Anttila Maija, Asko-Seljavaara Sirpa, Leppänen Joonas, Muurinen Seija, Nordström Laura, Nurmela Tuomas, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas, Vuorinen Markku, Vuorjoki Anna
Tyhjiä: Hursti Rene, Malinen Jouko, Sjövall Mikael

Jäsen Nordströmin vastaehdotus (= vastaehdotus 18) voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 0.

Liitteet

1

Palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Suun terveydenhuollon ostopalvelut pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vertailutaulukko

2

Tarjouspyyntö

3

Palvelukuvaus

4

Sopimusluonnos

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Suun ja hampaiston tutkimuksen sisältävän palvelusetelin käyttöönotto ja tutkimuksen sisältävien palvelusetelien arvon määräytymisen perusteet pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Esimerkki tutkimuksen sisältävästä palvelusetelistä

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön sijaisten määrääminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Tarjousvertailu

2

Tarjouspyyntö

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Eron myöntäminen kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtajalääkärille ja viran haettavaksi julistaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

10

Sosiaali- ja terveysviraston perimien vuokrien määristä päättäminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lakisääteisten ympärivuorokautisten tilapäishoitopaikkojen järjestämistä kehitysvammaisille koskevasta valtuustoaloitteesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuustoaloite Kvsto 4.6.2014 asia 27

 

12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

 

Päätös
Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 25 k.

 

13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

 

Päätös
Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 25 k.

 

14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 07.10.2014

Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö

puhelin 310 42240

jaana.juutilainen-saari@hel.fi