Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (7)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

27.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Toiminta-avustukset vuodelle 2021

HEL 2021-000226 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi toiminta-avustusta liitteen mukaisesti helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille yhteensä 1 172 300 euroa.

Seuraaville yhdistyksille avustus maksetaan vahvistettua tilinpäätöstä (allekirjoitettu tilin/toiminnantarkastuskertomus) vastaan:

HELride Collective ry (nro 98)

Helsingin Vapaaseurakunta / nuoret (nro 105)

Helsingin Vapaaseurakunta / yli 7-vuotiaat varhaisnuoret (nro 106)

Muotijuttu ry (nro 128)

Vuokra-avustukseen oikeuttavat menot on huomioitu avustussummassa nuorisojaoston linjauksen mukaisesti eli korkeintaan 450 euroa kuukaudessa.

Commons ry:lle (nro 94) ei myönnetä avustusta, koska yhdistyksen taloudenhallinta ja hallinto ovat puutteellisia. 

Helsingin yliopiston akateemiset purjehtijat - Hyrsky ry:lle (nro 108) ei myönnetä avustusta, koska yhdistys ei ole varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistys vaan opiskelijayhdistys, joka kuuluu Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan tuen piiriin.

Leirikesä ry:lle (nro 121) ei myönnetä avustusta, koska yhdistys ei ole jäsenpohjaltaan helsinkiläinen varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistys. Lisäksi yhdistys on saanut loma-aikojen leiriavustusta helsinkiläisten lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseen vuodelle 2021.

Tule mukaan ry:lle (nro 144) myönnetään toiminta-avustusta ehdolla, että yhdistys toimittaa edellisen vuoden nuorisotoiminnan starttiavustuksen käytöstä hyväksyttävissä olevan selvityksen erikseen pyydettävine lisätietoineen kumppanuusyksikköön 15.6.2021 mennessä.

Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry:lle (nro 148) ei myönnetä avustusta, koska hakemus saapui myöhästyneenä.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Ohjeet avustuksen saajille

Vuoden 2021 toiminta-avustus tulee selvittää vuoden 2022 toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2022 mennessä (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilin/toiminnantarkastuskertomus). Lisäksi avustuksen saajien tulee toimittaa selvityksen yhteydessä vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2021 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisojaoston hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (www.hel.fi/nuorisonavustukset):

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa Remes ja Tuulia Saves.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Hanna Mikkonen, suunnittelija, puhelin: 310 89132

hanna.mikkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toiminta-avustukset 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toiminta-avustuksia myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna. Lähtökohtana on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä ja hakijan kotipaikka on Helsinki. Lisäksi varhaisnuoriso tai nuorisoyhdistysten tai vastaavien jäsenistä ja/tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista yli puolet tulee olla 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Rekisteröimättömältä varhaisnuorisoyhdistykseltä ja nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Nuoriso-osastolla tms. pitää siis olla oma kustannuspaikka kirjanpidossa ja talousarviossa sekä sen toiminnan tulee näkyä myös yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne järjestöjen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastot/jaostot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Avustusta saavien yhdistysten on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta nuorisojaoston avustusmuodosta. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Vuokra-avustusta ovat oikeutettuja hakemaan ne toiminta-avustuskelpoiset yhdistykset, joilla on vuokrattuna oma toimitila, jossa on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa. Vuokra-avustusta haetaan toiminta-avustushaun yhteydessä ja haettava summa on sisällytettävä avustushakemukseen. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon järjestön avustuksen saannin tarve. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt. Myöhästyneet hakemukset tulee hylätä. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Vuoden 2021 toiminta- ja palkkausavustuksia ja niiden ennakoita käsiteltäessä valmistelussa otetaan huomioon joko vuoden 2019 tai 2020 talouden ja toiminnan tiedot hakijan etua katsoen. Avustusohjesäännön mainintaa, jonka perusteella avustus voi olla korkeintaan 80 % edellisen vuoden hyväksytyistä menoista, tulkitaan edelliseen perustuen. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Vuoden 2021 toiminta-avustussumma on poikkeuksellisen suuri, koska avustuksen saajia on yhdeksän vähemmän kuin edellisenä vuonna ja koska palkkausavustusta jätti hakematta tai haki myöhässä kaksi yhdistystä. Näiden kahden edellisen vuoden suuruinen palkkausavustussumma siirretään suurilta osin toiminta-avustuksiin. Hakijoiden tulee huomioida se, että vuoden 2022 toiminta-avustussumma saattaa jäädä pienemmäksi ja nyt korotettuja avustuksia ei voida silloin myöntää, mikäli nuorisojaoston avustusmäärärahojen kokonaissumma ei kasva.

Toiminta-avustusten kohdalla huomioidaan koronan aiheuttamien rajoitusten vaikutus yhdistysten toimintaan. Hyväksyttäviä menoja tarkastellessa käytetään joko vuoden 2019 tai 2020 tilinpäätöstä, riippuen siitä, kummasta yhdistykselle on enemmän etua. Useimpien hakijoiden avustusta korotetaan huomioiden toiminnan laajuuden, nuorten osallisuuden ja vaikuttavuuden kasvua sekä pandemian aiheuttamia haasteita. Joidenkin kohdalla korotusta ei voida tehdä liian pienen hakusumman takia. Samasta syystä joudutaan myös muutaman yhdistyksen avustusta laskemaan. Jatkossa yhdistysten kannattaa tarkistaa haettavan summan suuruus, onko se riittävä, myös mikäli avustusmäärärahat suurenevat kertaluonteisesti tai pysyvästi. Avustusta ei voida koskaan myöntää enempää kuin hakija on hakenut.

Vuokra-avustukseen oikeuttavia menoja on 61 hakijalla (vuonna 2020: 61). Mukana on useitakin uusia vuokra-avustuksen saajia, joiden tiloissa tullaan epidemian hellittäessä vierailemaan. Vesaisten Helsingin piiri ry:lle ei avustusta voitu myöntää, koska kyseessä ei varsinaisesti ole vuokra-avustuskriteerien mukainen oma tila. SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piiri ry:lle, Stadin Nuorisoseurat ry:lle sekä Helsingfors Svenska Scouter r.f.:lle, myönnetään pelkästään vuokra-avustusta.

Aiempina vuosina Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n rekisteröimättömät paikallisosastot (vuonna 2020:14) saivat kukin toiminta-avustusta. Vuoden 2021 alussa kaikki osastot liitettiin piirijärjestön alaisuuteen ja paikallisosastojen yhteenlaskettu toiminta-avustussumma myönnetään vuokra-avustuksen lisäksi Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:lle.

Toiminta-avustusten piiriin tulee viisi uutta toimijaa. (HELride Collective ry, International Youth Cooperation Suomi ry, Suomen Somali suufit ry, Suomen Venäjänkielisten nuoriso osasto - Eridan ry ja yhteinen oikeus ry). Lisäksi viime vuonna starttiavustusta saaneista kuudesta yhdistyksestä neljä siirtyy toiminta-avustuksen piiriin. (Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry, Muotijuttu ry, Pakilan nuoret pioneerit ry ja Tule mukaan ry).

Hakijayhdistykset edustavat laajalti helsinkiläistä varhaisnuoriso- ja nuorisotyökenttää ollessaan niin harraste- ja kulttuurijärjestöjä kuin monikulttuurisuustaustaisia tai puoluepoliittisia toimijoita. Mukana on myös ympäristöjärjestöjä.

Yhdellä hakijalla (Maahiset ry) toiminta-avustuksiin sisällytetään myös yhdistykseltä saapunut projektiavustushakemus. Hanke on sen kaltainen, että sen tukeminen kuuluu yhdistyksen vuosittaiseen tukemiseen.

Korona ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet huomattavasti yhdistysten toimintaan. Kaikilta yhdistyksiltä on peruuntunut toimintoja ja tapahtumia. Osa nuorista ja lapsista on pudonnut harrastusten parista pois niiden siirryttyä virtuaalisiksi. Jotkut yhdistykset ovat joutuneet lomauttamaan henkilökuntaansa ja/tai irtisanomaan vuokratilojaan. Yhdistysten omarahoitus on heikentynyt, koska osallistumis- ja vuokratulot ovat vähentyneet huomattavasti. Poikkeuksellinen aika on näkynyt myös valmistelupuolella siten, että hakijat eivät ole saaneet toimitettua tarvittavia asiakirjoja annettuihin määräaikoihin mennessä tai ovat toimittaneet niitä puutteellisina ja/tai virheellisinä. Asiointiportaalin viestitoiminnon, sähköpostien, puheluiden, teksti- ja whatsapp-viestien lukumäärä on ollut moninkertainen verrattuna aiempiin vuosiin.

Vaikka lähes kaikki yhdistykset kertovat siirtäneensä onnistuneesti toimintaa virtuaaliseksi ja saaneensa myös uusia lapsia, nuoria ja perheitä toimintaansa, on heillä kova huoli lasten, nuorten ja perheiden jaksamisesta. Pandemian väistyessä, on suurin työ vasta edessä. Ja siihen yhdistykset toivovat kaupungilta lisätukea ja lisäresursseja.

 Vuoden 2021 toiminta-avustukset olivat haettavissa 28.2.2021 mennessä. Kaikki hakemukset toimitettiin sähköiseen asiointipalveluun. Hakemuksia tuli yhteensä 152 hakijalta, (vuonna 2020: 167) joista yksi veti hakemuksensa pois, kaksi siirrettiin käsiteltäväksi starttiavustushakemuksena ja yksi saapui myöhästyneenä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen toiminta-avustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Hakemukset ovat nuorisojaoston varsinaisten ja varajäsenten tilattavissa sähköpostilla 26.5.2020 klo 14.00-16.00 avustusvalmistelijalta hanna.mikkonen@hel.fi

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Hanna Mikkonen, suunnittelija, puhelin: 310 89132

hanna.mikkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toiminta-avustukset 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 20.01.2021 § 4

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566