Suoraan sisältöön

Avustusten myöntämisperusteet

Avustusten myöntämiseen liittyvät kriteerit ja periaatteet on esitetty Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeessa ja Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännössä, joita myös avustuksen saajan on noudatettava.

Nuorisojaoston päätös 8.12.2020 § 28: Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön muuttaminen ja koronapandemian aiheuttamat poikkeukset vuonna 2021

Lisäksi on hyvä tutustua KHT Kari Lydmanin laatimaan Tilinpidon yleisiä ohjeita -asiakirjaan, josta löytyy kirjanpitolainsäädäntöä tositteille asetetuista vaatimuksista sekä muita huomioita yhdistyksen hallinnosta.


NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ 1.1.2021 alkaen

1    YLEISTÄ

Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Sen avulla kehitetään kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivinen toimija. Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisöjen välillä.

Helsingissä nuorisotoimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto, liikunta- ja urheilujärjestöjen tukemisesta sen liikuntajaosto, kulttuurijärjestöjen tukemisesta sen kulttuurijaosto ja sosiaali- ja terveystoimialaa tukevien järjestöjen toimintojen tukemisesta sosiaali- ja terveystoimiala.

Nuorisojaosto ei myönnä avustuksia verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoimintaan, ammattiyhdistysten nuorisotoimintaan, opiskelijajärjestöjen toimintaan eikä lakisääteisten oppilaskuntien toimintaan.

Nuorisojaosto pitää lähtökohtanaan, että avustuksella avustetaan eikä ylläpidetä toimintaa, joten jokaisella yhdistyksellä pitää olla myös omaa varainhankintaa toimintojensa toteuttamiseksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiseksi on, että avustettava toiminta tukee nuorisopalvelujen toiminta-ajatusta ja täydentää sekä monipuolistaa nuorisotyön palveluja Helsingin kaupungissa.

1.1      Avustuksen myöntämisen yleiset ehdot

 • Avustettavan toiminnan tulee kohdistua helsinkiläisiin lapsiin tai nuoriin. Lähtökohtana avustamisessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä (poikkeuksena loma-aikojen leiriavustus) ja hakijan kotipaikka on Helsinki. Kunkin avustusmuodon kohdalla on tarkemmat jäsenmäärittelyt ja myöntämiskriteerit.
 • Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.
 • Avustuksia ei myönnetä edelleen muille yhteisöille tai yksityisille henkilöille jaettaviksi.
 • Avustuksia ei myönnetä keskusjärjestöille eikä valtakunnallisille järjestöille.
 • Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia saataviaan, jotka ovat avustettavalle yhteisölle syntyneet.
 • Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut nuorisopalveluille virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.
 • Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta määrärahasta kaupungin sisällä.
 • Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta nuorisojaoston avustusmuodosta.
 • Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty.
 •  Avustusta myöntäessään voi nuorisojaosto käyttää harkintaansa yleisten poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa.

2    AVUSTUSMUODOT

Vuosiavustuksia ovat toiminta-avustus, joka ovat tarkoitettu varsinaiseen toimintaan sekä loma-aikojen leiriavustus ja palkkausavustus.

Projektiavustus on kertaluonteinen avustus nuorisotoiminnallisen projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen. Projektiavustukset sisältävät startti- ja talokerhoavustukset.

3    TOIMINTA-AVUSTUKSET           

3.1      Kuka voi saada toiminta-avustusta?

Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna. Lähtökohtana myös toiminta-avustuksien myöntämisessä on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä ja hakijan kotipaikka on Helsinki.

Lisäksi varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistysten tai vastaavien jäsenistä ja/tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista yli puolet tulee olla 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Nuorisojaosto voi harkintansa mukaan myöntää perustelluista syistä toiminta-avustusta sellaisille nuorisosyhdistyksille ja -osastoille, joilla ikää ja/tai asuinpaikkaa koskevat kriteerit eivät täysin täyty.

Rekisteröimättömältä varhaisnuorisoyhdistykseltä ja nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Nuoriso-osastolla tms. pitää siis olla oma kustannuspaikka kirjanpidossa ja talousarviossa sekä sen toiminnan tulee näkyä myös yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne järjestöjen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastot/jaostot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä.

3.2      Toiminta-avustuksen käyttäminen

Varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustuksen käyttöön oikeuttavia hyväksyttäviä menoja ovat:

Koulutusmenot

 • Järjestön toimeenpanemien kurssi-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksien matkakulut, opetuspalkkiot, vuokrat ja materiaalikulut.
 • Matkakulut ja osanottomaksut yhdistyksen jäsenten osallistuessa piirin tai valtakunnallisen tason kurssi-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin ja kokouksiin. Ei päivärahat.

Leiri- ja retkitoiminnan menot

 • Järjestön toimeenpanemien leirien ja retkien kuljetus-, materiaali-, elintarvike-, tiedotus-, vakuutus- ja vuokrakustannukset.
 • Osanotto- ja matkakustannukset yhdistyksen jäsenen tai jäsenten osallistuessa piirin tai keskusjärjestön leireille.

Harrastustoiminnan ja virkistystoiminnan menot

 • Toiminnan aiheuttamat materiaalikulut ja pienehköt kalustohankinnat.
 • Kuljetuskustannukset.

Kansainvälisen toiminnan menot

 • Materiaalikulut, asiantuntijapalkkiot ja ystävyyskunta- tms. vierailusta aiheutuvat järjestely- ja vieraanvaraisuuskustannukset.
 • Matka- ja osallistumiskustannuksiin järjestön vieraillessa kansainvälisen kattojärjestönsä tai sisar- tai veljesjärjestönsä toimesta järjestettävässä tilaisuudessa, seminaarissa, konferenssissa tai leirillä.
 • Matka- ja osallistumiskustannuksiin johonkin muuhun laajaan nuorison kansainväliseen tapahtumaan, joka edistää nuorison kansainvälisyyskasvatusta.

Palkkamenot

 • Henkilöstömenot

Tiedotus- ja hallintomenot

 • Vuokra- yms. toimistokulut.
 • Tiedotus- ja julkaisutoiminnasta aiheutuneet kulut.

Hyväksyttäviä menoja eivät ole seuraavat menot: välitystoiminnasta, varainhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvat menot, ilmoitushankintakulut, velkojen lyhennykset, kokouspalkkiot, jäsenmaksut ja poistot. Avustuksella ei myöskään rahoiteta käyttöomaisuuden hankintaa.

3.3      Toiminta-avustuksen myöntämisperusteet

Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon järjestön avustuksen saannin tarve ja tämän määrittelemiseksi huomioidaan:

A                Hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu

 • 7–28-vuotiaiden helsinkiläisten jäsenten tai aktiivisesti toiminnassa mukana olevien määrä
 • eri toimintojen määrä
 • järjestön toiminnan alueellinen kattavuus ja sen osuus täydentämässä nuorisotyötä Helsingin kaupungissa

B                   Hakijan taloudellinen asema

 • hakijan varallisuus
 • suhteettoman pieni oma varainhankinta vaikuttaa avustusta alentavasti
 • hallintokulujen suhteettoman suuri osuus tilikauden kokonaismenoista vaikuttaa avustusta alentavasti

C                   Hakijan saamat julkiset avustukset ja avustuslainat sekä niiden käyttö

D                   Toiminta-avustuksen suhde edellisvuoden menoihin

 • avustus voi olla korkeintaan 80 % edellisen vuoden hyväksytyistä menoista

E                   Järjestön nuorisopoliittinen ja nuorisokasvatuksellinen merkitys

F                   Nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon

3.4      Toiminta-avustuksen hakeminen

Toiminta-avustusta haetaan helmikuun viimeisen päivän loppuun mennessä. Päätöksen toiminta-avustusten myöntämisestä tekee nuorisojaosto.

Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Tarkemmat ohjeet avustusten hakemisesta kohdassa 7. Avustusten päätösprosessi.

3.4.1                 Vuokra-avustuksen hakeminen toiminta-avustuksen yhteydessä

Vuokra-avustusta ovat oikeutettuja hakemaan ne toiminta-avustuskelpoiset yhdistykset, joilla on vuokrattuna oma toimitila. Vuokra-avustukseen ovat oikeutettuja myös ne helsinkiläiset varhaisnuoriso- ja nuorisopiirijärjestöt, joiden paikallisjärjestöt tai -osastot ovat oikeutettuja toiminta-avustuksiin.

Vuokra-avustusta voidaan myöntää, mikäli yhdistyksellä on toimintaa tilassa vähintään neljänä päivänä viikossa. Nuorisojaosto päättää vuosittain toimintalinjat vuokra-avustusten jakamisesta ja määrittelee vuokra-avustuksen enimmäismäärän. Yhdistys voi saada vuodessa vain yhden vuokra-avustuksen enimmäismäärän.

Vuokra-avustusta haetaan toiminta-avustushaun yhteydessä ja haettava summa on sisällytettävä avustushakemukseen. Avustushakemukseen on tällöin täytettävä vuokraselvitystiedot.

Ensimmäistä kertaa vuokra-avustusta hakevien on toimitettava liitteenä kopio voimassa olevasta vuokrasopimuksesta. Mikäli vuokrasopimukseen tulee muutoksia, on kopio uudesta vuokrasopimuksesta liitettävä hakemukseen.

3.5      Toiminta-avustusennakot

Ennakon saamiseen oikeutettuja ovat edellisenä vuonna nuorisojaostolta toiminta-avustusta saaneet yhdistykset, jotka voivat saada ennakkoa enintään 50 % edellisen vuoden avustuksensa määrästä. Ennakoista päättää nuorisopalvelujen kumppanuuspäällikkö.

Ennakkoa haetaan joulukuun 15. päivän loppuun mennessä.

Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Tarkemmat ohjeet avustusten hakemisesta kohdassa 7. Avustusten päätösprosessi.

4    PALKKAUSAVUSTUS                  

4.1      Kuka voi saada palkkausavustusta?

Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville rekisteröityneille yhdistyksille

 • joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja / osastoja / toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista
 • joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita

4.2      Palkkausavustuksen käyttäminen

Palkkausavustuksen käyttöön oikeuttavia hyväksyttäviä menoja ovat:

 • Työntekijän palkkauskulut
 • Palkkauksesta aiheutuvat lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalikulut sekä lakisääteiset vakuutukset
 • Työntekijän työstä aiheutuvat matkakustannukset

4.3      Palkkausavustuksen hakeminen

Palkkausavustusta haetaan helmikuun viimeisen päivän loppuun mennessä. Päätöksen palkkausavustusten myöntämisestä tekee nuorisojaosto.

Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Tarkemmat ohjeet avustusten hakemisesta kohdassa 7. Avustusten päätösprosessi.

4.4      Piirijärjestöjen toiminnan arviointi

Palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein. Toiminnan arvioinnista vastaa kumppanuusyksikkö, joka toimittaa raportin arvioinnista nuorisojaostolle palkkausavustusesityksen liitteenä.

Nuorisojaosto tekee kolmen vuoden välein linjauksen palkkausavustuksista ja päättää samalla avustukseen oikeutetut järjestöt toiminnan arvioinnin ja muiden avustuskriteerien pohjalta.

4.5      Palkkausavustuksen myöntämisperusteet

Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon järjestön avustuksen saannin tarve ja tämän määrittelemiseksi huomioidaan:

A                   Hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus, laatu ja työtekijätarve

 • alle 29-vuotiaiden helsinkiläisten jäsenten ja aktiivisesti toimintaan osallistuvien määrä ja sen osuus muista jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista
 • eri toimintojen määrä
 • järjestön toiminnan alueellinen kattavuus ja Helsinki-painotteisuus

B                   Hakijan taloudellinen asema

 • hakijan varallisuus
 • suhteettoman pieni oma varainhankinta vaikuttaa avustusta alentavasti
 • hallintokulujen suhteettoman suuri osuus tilikauden kokonaismenoista vaikuttaa avustusta alentavasti

C                   Hakijan saamat julkiset avustukset ja avustuslainat sekä niiden käyttö

D                   Järjestön nuorisopoliittinen merkitys

 • nuorison edunvalvontatehtävät
 • nuorten yhteiskunnallinen aktivointi
 • järjestön ainutlaatuisuus

Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan harjoittaman toiminnan merkitykseen nuorisopolitiikan ja -kasvatuksen kannalta.

4.6      Palkkausavustusennakot

Ennakon saamiseen oikeutettuja ovat edellisenä vuonna nuorisojaoston palkkausavustusta saaneet yhdistykset, jotka voivat saada ennakkoa enintään 50 % edellisen vuoden avustuksensa määrästä. Ennakoista päättää nuorisopalveluiden kumppanuuspäällikkö. Kumppanuuspäällikkö voi erityisistä syistä myöntää palkkausavustusennakkoa yhdistyksille, jotka eivät ole saaneet palkkausavustusta edellisenä vuonna kuitenkin noudattaen nuorisojaoston kolmen vuoden linjausta avustukseen oikeutetuista järjestöistä.

Ennakkoa haetaan joulukuun 15. päivän loppuun mennessä. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Tarkemmat ohjeet avustusten hakemisesta kohdassa 7. Avustusten päätösprosessi.

 5    LOMA-AIKOJEN LEIRIAVUSTUS

5.1      Kuka voi saada loma-aikojen leiriavustusta?

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille järjestöille, jotka järjestävät leirin vähintään kymmenelle 7-16 -vuotiaalle helsinkiläiselle.

Hakijan tulee toteuttaa vähintään neljä yö- ja/tai päiväleiriä. Yöleirin keston tulee olla vähintään kolme yötä ja päiväleirin neljä kuuden tunnin päivää. Avustusta voidaan erityistapauksissa myöntää myös poikkeavalle leirimäärälle.

 Avustusta ei myönnetä valtakunnallisille järjestöille eikä kattojärjestöille.

Kaikki leirit tulee olla avoimia helsinkiläisille lapsille ja nuorille.

Loma-aikojen leiriavustusta saavien yhdistysten tulee eritellä kirjanpidossaan leirien tulot ja menot omana kustannuspaikkana.

5.2      Loma-aikojen leiriavustuksen käyttäminen

Loma-aikojen leiriavustuksen käyttöön oikeuttavia hyväksyttäviä menoja ovat:

 • Leirien kuljetus-, materiaali-, elintarvike-, tiedotus-, vakuutus- ja vuokrakustannukset.
 • Leirihenkilökunnan palkkauskulut
 • Loma-aikojen leiriavustusta saaneille yhdistyksille voidaan tehdä selvityksen yhteydessä tilintarkistus koskien pelkästään loma-aikojen leiriavustuksen käyttöä.

5.3      Loma-aikojen leiriavustuksen myöntämisperusteet

Leiritoimintaan jaettavat avustukset myönnetään leirivuorokausilukumäärän perusteella. 

Leirivuorokausi lasketaan siten, että leirille osallistuneiden 7-16-vuotiaiden helsinkiläisten lukumäärä kerrotaan leirin pituudella. Yö- ja päiväleirivuorokauden hinta voi poiketa toisistaan.

5.4      Loma-aikojen leiriavustuksen hakeminen

Loma-aikojen leiriavustusta haetaan lokakuun viimeisen päivän loppuun mennessä leireille, jotka toteutetaan ajalla 1.11. – 31.10.

Päätöksen avustusten myöntämisestä tekee nuorisojaosto.

Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Tarkemmat ohjeet avustusten hakemisesta kohdassa 7. Avustusten päätösprosessi.

6    PROJEKTIAVUSTUKSET

6.1      Kuka voi saada projektiavustusta?

Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen.

Projektiavustusta ei myönnetä järjestön toimintasuunnitelman mukaiseen ja varsinaisen toiminnan piiriin kuuluviin hankkeisiin.

Avustusta myönnetään varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai nuorten toimintaryhmille, jonka jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on 7–28‑vuotiaita helsinkiläisiä.

Nuorisojaosto voi erityisistä syistä myöntää harkintansa mukaan projektiavustusta myös muille nuorisotyötä harjoittaville yhdistyksille.

Avustusta voidaan myöntää samaan projektiin ja sen jatkoprojekteihin yhteensä enintään kolmena kalenterivuotena. Monivuotisiksi tarkoitetuilta projekteilta vaaditaan jo ensimmäisen avustuksen myöntövaiheessa selkeä aikataulu ja arviointikriteerit. Projektien tuloksia tulee arvioida vuosittain ja liittää ne seuraavan vuoden hakemukseen.

Yksivuotisiksi tarkoitetuille projekteille myönnetään avustusta lisäaikaan vain poikkeustapauksissa.

Avustusta ei myönnetä pääsääntöisesti hakijan hallintokululuihin tai muihin niihin verrattaviin kuluihin. Projektiavustuksista ei myönnetä henkilökohtaisia matka-apurahoja eikä stipendejä. Avustuksella ei myöskään rahoiteta käyttöomaisuuden hankintaa eikä sitä myönnetä hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tuottaa voittoa.

Avustusta ei voida myöntää, mikäli edellisen myönnetyn projektiavustuksen käyttöä ei ole selvitetty hyväksyttävästi.

Projektiavustuksista myönnetään myös startti- ja talokerhoavustuksia:

6.1.1    Starttiavustus

Toimintansa aloittava tai uudelleen käynnistävä varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestö voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan sekä startti- että toiminta-avustusta. Avustuksesta päättää nuorisojaosto.

6.1.2    Talokerhoavustus

Talokerhoille myönnetään avustusta nuorisotoiminnan järjestämiseen. Avustuksesta päättää nuorisopalvelujen kumppanuuspäällikkö.

6.2      Projektiavustuksen käyttäminen

Avustuksen myöntäjä päättää avustukseen oikeuttavat menot.

6.3      Projektiavustuksen hakeminen

Projektiavustushakemus on toimitettava ennen ko. hanketta tai tapahtumaa ja avustuksia voi hakea läpi vuoden.

Yli 3 000 euron projektiavustuksista päätöksen tekee nuorisojaosto ja enintään 3 000 euron projektiavustuksista päätöksen tekee nuorisopalveluiden kumppanuuspäällikkö.

Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Tarkemmat ohjeet avustusten hakemisesta kohdassa 7. Avustusten päätösprosessi.

7    AVUSTUSTEN PÄÄTÖSPROSESSI

7.1      Avustusten hakeminen

Hakuilmoitukset julkaistaan Helsingin kaupungin virallisissa kuulutuslehdissä, nuorisopalveluiden järjestötiedotteessa ja nettisivuilla.

Hakuajat ja päätöksentekijä on määritelty jokaisen avustusmuodon kohdalla erikseen.

Avustushakemukset liitteineen toimitetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta kuhunkin avustusmuotoon tarkoitetulla lomakkeella.

Uusien hakijoiden on toimitettava avustushakemuksen liitteenä myös yhdistyksen säännöt ja pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio. Aikaisemmin avustusta saaneiden yhdistysten on toimitettava em. asiakirjat nuorisopalveluihin, mikäli niissä tapahtuu muutoksia.

Toiminta- ja palkkausavustushakemuksessa mainitut liitteet on toimitettava hakemukseen maaliskuun loppuun mennessä.

Palkkausavustushakemukseen on toimitettava liitteenä myös piirijärjestön tai siihen verrattavan järjestön alaisten osastojen / ryhmien nimet ja jäsenmäärät.

7.2      Avustuspäätöksestä ilmoittaminen

Avustusta saaneille yhdistyksille ilmoitetaan nuorisojaoston tai virkamiehen päätöksestä kirjallisesti. Yhdistykselle, jonka avustushakemus on hylätty, lähetetään päätöksestä ilmoitus hylkäämisperusteineen.

Kaikille avustusta hakeneille yhdistyksille ja toimintaryhmille lähetetään päätöksen mukana oikaisuvaatimusohjeet.

7.3      Avustusten maksaminen

Myönnetyt avustukset ja avustusennakot maksetaan Helsingin kaupungin yleisohjeen edellyttämällä tavalla. Avustukset maksetaan yhdistyksen tai toimintaryhmän ilmoittamalle tilille rahalaitokseen tai hyväksyttäviä laskuja tai tositteita vastaan. Avustuksen päätöksentekijä päättää maksutavasta. Nuorisojaoston päätöksen mukaiset ja sen delegoimat avustukset hyväksyy maksettaviksi kumppanuuspäällikkö.

Nuorisojaostolla on oikeus periä myönnetystä avustuksesta saataviaan.

Nuorisopalvelut valvoo avustuksen käytön ohjeiden noudattamista. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin.

7.4      Avustusten käytön selvitys

Toiminta- ja palkkausavustukset

Edellisenä vuonna saadun avustuksen käyttö on selvitettävä uuden avustushakemuksen yhteydessä. Selvitykseen vaaditaan yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto ko. vuodelta sekä vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen. Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta.

Projektiavustukset

Projektiavustuksen käyttöselvitys kuittikopioineen on toimitettava nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön päätöksessä mainittuun määräaikaan mennessä.

Käyttöselvitys tehdään Projektiavustusselvitys-lomakkeella. Mikäli avustuksen saaja ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä annettuun määräaikaan mennessä, peritään myönnetty avustus takaisin.

Starttiavustuksen käyttö on selvitettävä seuraavan vuoden toiminta-avustuksen haun yhteydessä. Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava siinäkin tapauksessa, että seuraavana vuonna avustusta ei haeta. Selvitykseen vaaditaan yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto ko. vuodelta.  

Loma-aikojen leiriavustukset

Loma-aikojen leiriavustuksen käyttö selvitetään Loma-aikojen leiriavustusselvitys ‑lomakkeella päätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä.

7.5      Avustusten takaisinperintä

Toimittaessaan hakemuslomakkeen yhdistys sitoutuu suorittamaan Helsingin kaupungille takaisin yhdistykselle maksettavan avustuksen, mikäli avustuksen myöntämispäätös kumotaan tai yhdistys rikkoo avustusehtoja.

Näiden ehtojen lisäksi ennakkohakemuksen toimittaessaan yhdistys sitoutuu suorittamaan Helsingin kaupungille takaisin yhdistykselle maksettavan avustuksen mikäli yhdistys ei hae tai saa varsinaista avustusta ko. vuodelle.

Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä annettuun määräaikaan mennessä, peritään myönnetyt avustukset takaisin.

Avustuksien takaisinperinnästä päätöksen tekee nuorisopalvelujen kumppanuuspäällikkö.

7.6      Avustusten käytön valvonta

Avustusta saava yhdistys sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimina tilinpidontarkastuksia varten. Nuorisopalveluilla on oikeus tarkistaa vuosittain pistokokein avustusta saavien järjestöjen tilinpitoon ja hallintoon liittyvät asiapaperit. Nuorisopalvelut voi myös tarvittaessa hankkia ulkopuolisen tahon suorittamaan tilinpidontarkastamisen.

Nuorisopalvelut toimittaa tarkistuksista nuorisojaostolle raportin.

8    MUUTOKSENHAKU AVUSTUSASIOISSA    

Kuntalain mukaan nuorisojaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka osoitetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä kunnan jäsen että asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä voi valittaa kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelle. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös muut asianosaiset ja kunnan jäsenet. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

9    YHDISTYSTEN KIRJANPITO

Avustusta saavien yhdistysten on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata.

Mikäli avustusta saavan yhdistyksen tilit sisältyvät jonkin muun yhteisön kirjanpitoon, on tileistä käytävä selville nuorisotoimintaan/varhaisnuorisotoimintaan käytetyt varat ja saadut avustukset.

Tilinpäätöksessä tulee aina näkyä omina erinään valtiolta, kunnalta, seurakunnalta, EU:lta ja muilta vastaavilta julkisyhteisöiltä saadut avustukset.


Hae nuorisotoiminnan avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Nuorisotoiminnan avustukset -pääsivulle