Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (7)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

28.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2019

HEL 2019-000498 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto tarkensi 31.1.2019, § 4 tehtyä loma-aikojen leiriavustuspäätöstä ilmoitettujen toteutuneiden leirivuorokausien perusteella ja myönsi tai peri takaisin loma-aikojen leiriavustusta ilmoitettujen toteutuneiden leirivuorokausien perusteella liitteen mukaisesti.

Aurinko - música de Latinoamérica ry:ltä (nro 1) peritään takaisin 2 400 euroa ennakkoon maksettua loma-aikojen leiriavustusta, koska yhdistyksen toteutuneiden leirien ja leireille osallistuneiden määrät eivät täyttäneet riittävästi kriteereitä.

Leikkiteatteri-yhdistys Uudenmaan jaosto ry:ltä (nro 18) peritään takaisin 1 865 euroa ennakkoon maksettua loma-aikojen leiriavustusta, koska yhdistyksen toteutuneiden leirien ja leireille osallistuneiden määrät eivät täyttäneet riittävästi kriteereitä.

Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveysongelma ry:ltä (nro 22) peritään takaisin 8 343 euroa ennakkoon maksettua loma-aikojen leiriavustusta, koska yhdistys on antanut virheellistä tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laajasalon paikallisyhdistys ry:ltä (nro 23) peritään takaisin 1 600 euroa ennakkoon maksettua loma-aikojen leiriavustusta, koska yhdistyksen toteutuneiden leirien määrä ei täyttänyt riittävästi kriteereitä.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisojaoston hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin kaupungin yleiset avustusohjeet, Khs 28.10.2019).

Avustuksen takaisinmaksu tapahtuu Helsingin taloushallintopalvelusta saapuvalla laskulla.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Liisa Remes ja Tuulia Saves.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 09 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhdistykset, jotka saavat avustusta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Yhdistykset, joilta peritään avustusta takaisin

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorisojaosto päätti kokouksessaan 31.1.2019, § 4 loma-aikojen leiriavustuksen myöntämisestä kaudelle 1.11.2018–31.10.2019 siten että nuorisojaosto tekee lopullisen päätöksen saatuaan leiriavustusselvitykset marraskuussa. Avustuksia myönnettiin yhteensä 630 000 euroa yhdistysten ilmoittamien ennakkosuunnitelmien perusteella laskettujen leirivuorokausien mukaisesti. Avustusta maksettiin yhdistyksille 80 % ennakkona.

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille järjestöille helsinkiläisten 7–16-vuotiaiden lasten ja nuorten koulujen loma-aikoina järjestettyjen leirien aiheuttamiin kustannuksiin. Sitä voi käyttää kuljetus-, majoitus-, materiaali-, elintarvike-, tiedotus-, vakuutus- ja vuokrakustannuksiin sekä leirihenkilökunnan palkkakuluihin.

Selvityksiä valmisteltiin kaupungin yleisohjeen ja nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti ja leiriavustusta arvioitiin kokonaisuutena. Avustusta myönnettiin 31 yhdistykselle yhteensä 327 päiväleirille (296 vuonna 2018) ja 120 yöleirille (134).

Tuettavia päiväleirivuorokausia oli 34 833 (30 430) ja näille osallistui 7 197 (6 123) helsinkiläislasta. Päiväleirien suosio oli kuluneella kaudella niin suuri, että useat järjestöt järjestivät ylimääräisiä leirejä vanhempien toivomuksesta ja pystyivät myös ottamaan leireille lapsia yli suunnitellun määrän.

Tuettavia yöleirivuorokausia oli 21 841 (36 015) ja näille osallistui 3 760 (5 665) helsinkiläislasta. Yöleirien leiriläisten sekä leirivuorokausien laskua verrattuna edelliseen vuoteen selittää se, että vuonna 2018 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry järjesti suurleirin, johon osallistui yli 1 700 helsinkiläislasta.

Leirejä järjestettiin niin nuorisopalvelujen toimipisteissä kuin järjestöjen omissa toimitiloissa. Muutama hakija ilmoitti järjestäneensä yöleirejä myös pääkaupunkiseudulta tai sen lähikaupungeilta vuokratuissa tiloissa. Valmistelijat vierailivat joidenkin avustusta saaneiden yhdistysten Helsingissä pidetyllä leirillä kauden aikana. Myös muutamaan Helsingin ulkopuolella sijaitsevaan leiripaikkaan oltiin yhteydessä.

Tammikuun päätös avustuksesta perustui yhdistysten suunnittelemiin leireihin, jolloin leirivuorokausien määräksi oli arvioitu 65 221. Nyt toteutuman ollessa ennakoitua vähemmän eli 56 674, nostettiin leirieuroa siten, että päiväleirieuro kohosi pyöristettynä kahdeksasta eurosta noin yhdeksään ja puoleen euroon ja yöleirieuro kahdestatoista eurosta noin neljääntoista ja puoleen euroon.

Osalla avustuksen saajista haettu summa oli pienempi kuin avustus olisi edellyttänyt, joten näillä yhdistyksillä leirieuron nousu ei näkynyt täysimääräisenä. Leiriläisten määrän ja leirivuorokausien yliarviointi oli yhä vähentynyt suurimmalla osalla hakijoista. Suunnitellut yöleirit toteutuivat useimmin kuin suunnitellut päiväleirit. Heikoimmillaan suunnitelluista leirivuorokausista toteutui alle 50 %.

Valmisteluvaiheessa hakijoilta ei kysytty yksitellen lyhyen valmisteluajan vuoksi lisätietoja eikä tarkennuksia. Hakijoille lähetettiin ennen hakuajan päättymistä sekä heti sen päätyttyä viesti, jossa pyydettiin vielä tarkastamaan hakemuksen päivä- ja tuntimäärät sekä osallistujat huolellisesti. Lisäksi hakijoita pyydettiin kirjoittamaan lyhyt selvitys, mikäli kaikki vaaditut kriteerit eivät täyttyneet.

Suurin osa hakemuksista oli huolellisesti täytetty. Muutamista leireistä puuttui toteutuman kohdalta päivämäärät tai ne oli kirjattu väärin. Nämä kuitenkin käsiteltiin hakijan eduksi, koska varsinainen toteutumisajankohta selvisi muulla tavoin, esimerkiksi kohdasta, jossa leirin toteutumista kuvailtiin sanallisesti.

Loma-aikojen leiriavustuksen kriteerit toteutuivat pääosin hyvin. Joissakin tapauksissa leireille osallistui vähemmän kuin kymmenen helsinkiläislasta. Mikäli osallistujia oli viidestä kymmeneen ja hakija oli selvittänyt miksi osallistujia oli vähemmän kuin kriteereissä vaaditut kymmenen, hyväksyttiin nämä leirit. Muutaman leirin kohdalla selvitystä ei ollut, joten näille leireille ei avustusta voitu myöntää. Osallistujien jäädessä yhdestä neljään helsinkiläislapseen, ei ko. leireille myönnetty avustusta. Pari leiriä jäi avustuksen ulkopuolelle, koska hakija oli unohtanut merkitä osallistujamäärään.

Avustusta ei myönnetty sellaisille yksittäisille leireille, jotka kestivät vähemmän kuin neljä päivää tai olivat osin kouluajalla.

Osa leireistä oli asianmukaisesti ilmoitettu Harrastushaussa, mutta kokonaisuudessaan leirien avoimuuden tarkastaminen tältä osin on osoittautunut mahdottomaksi johtuen järjestelmän toiminnasta. Leirien avoimuuden osoittamiseksi tulee kehittää joku muu keino.

Aurinko - música de Latinoamérica ry:llä (nro 1) oli suunnitelmassa neljä leiriä, joista toteutui vain yksi, jolla oli viisi lasta, joten avustus peritään takaisin kokonaisuudessaan.

Leikkiteatteri-yhdistys Uudenmaanjaosto ry:llä (nro 18) oli suunnitelmassa neljä leiriä, joista toteutui vain kaksi ja toisella näistä oli vain viisi lasta, joten avustus peritään takaisin kokonaisuudessaan.

Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveysongelma ry (nro 22) antoi selvityksessään vääriä tietoja koskien leirien toteutumispaikkoja, -aikoja ja osallistujamääriä, joten avustus peritään takaisin kokonaisuudessaan.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laajasalon paikallisosasto ry:llä (nro 23) oli suunnitelmassa neljä leiriä, joista toteutui vain kaksi, joten avustus peritään takaisin kokonaisuudessaan.

Nuorisopalvelujen kumppanuusyksikkö järjestää säännöllisesti infotilaisuuksia eri avustusmuodoista ja kuulee toimijoita avustusten ja muiden järjestöjen tukemiseen liittyvien palvelujen kehittämiseksi. Loma-aikojen leiriavustushakijoille järjestettiin kaksi saman sisältöistä tapaamista, joissa käsiteltiin mm. avustusohjemuutoksia. Tilaisuuksiin osallistuivat kaikki muut paitsi yksi hakija. Tapaamisissa kuultiin myös järjestöjen asiakaspalautetavoista ja -järjestelmistä.

Nuorisojaosto toivoi vuoden 2018 loma-aikojen leiriavustuksia päättäessään, että saisi kuulla myös leiriläisten ja vanhempien palautetta loma-aikojen leiritoiminnasta. Leiriavustusselvityksen yhteydessä hakijoita pyydettiin toimittamaan asiakaspalautetta haluamassaan muodossa. Vain 14 hakijajärjestöä noudatti annettua ohjetta. Asiakaspalautteiden perusteella leirit olivat sekä osallistujille että osallistujien huoltajille pääosin hyvin myönteinen kokemus. Esimerkiksi Leirikesä ry:n ja Helsingin 4H-yhdistys ry:n palautteissa lähes kaikki osallistujien huoltajat suosittelisivat leirejä muille. Useimpien leirien palautteissa kehuttiin muun muassa osaavia ohjaajia, turvallisuutta, kiinnostavaa ohjelmaa ja uusien kavereiden löytymistä. Tyytyväisyyttä lisäävänä asiana tuotiin esiin lasten ja nuorten toiveiden huomioiminen leirien sisällön ja ohjelman suunnittelussa.

Loma-aikojen leiriavustus on mahdollistanut helsinkiläislapsille ja -nuorille monipuolista ja laajaa leiritoimintaa. Avustushakijoiden ja myönnettyjen avustusten määrä ei kuitenkaan ole lisääntynyt kuluneen neljän vuoden aikana kovinkaan paljoa. Loma-aikojen leiriavustusmuodon markkinointiin ja tiedottamiseen on jatkossa painostettava, jotta avustuksen piiriin saataisiin lisää loma-aikoina leirejä järjestäviä yhdistyksiä.

Loma-aikojen leirit kuluneelta kaudelta tuli selvittää 31.10.2019 mennessä. Avustus haettiin ja selvitettiin sähköisesti ja kaikki avustusta saaneet jättivät selvityksen. Tämän lisäksi hakijoiden tulee toimittaa vuoden 2019 vahvistettu tilinpäätös, jossa loma-aikojen leiritoiminta on omana kustannuspaikkanaan, 31.3.2020 mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön.

Loma-aikojen leiriavustusta myönnettiin nyt neljättä kertaa ja avustushakemuksia tuli kaiken kaikkiaan 46 (52 vuonna 2018), joista avustusta tammikuussa myönnettiin ennakkoa 35 (37) hakijalle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen loma-aikojen leiriavustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 23)

Selvitykset liitteineen ovat nuorisojaoston jäsenten ja varajäsenten nähtävillä ennen kokousta Kisahallilla jaoston kokoushuoneen edessä 28.11.2019 klo 15.45–16.15.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 09 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhdistykset, jotka saavat avustusta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Yhdistykset, joilta peritään avustusta takaisin

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 31.01.2019 § 4

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 1

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566