Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

27.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2021

HEL 2021-005766 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:lle 14 280 euroa projektiavustusta (enintään 680 euroa/henkilö) opintomatkan toteuttamiseen 8.–12.11.2021. Helsinki Team ry huomioi Covid19-pandemian vaikutukset ohjelma- ja matkustusjärjestelyihin. Avustussumma on ehdollinen lopullisen osallistujamäärän mukaisesti.

Selvitys avustuksen käytöstä kuittikopioineen on toimitettava 31.12.2021 mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön projektiselvityslomakkeella.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (www.hel.fi/nuorisonavustukset):

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa Remes ja Tuulia Saves.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Hanna Mikkonen, suunnittelija, puhelin: 310 89132

hanna.mikkonen(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Projektiavustusselvitys-lomake

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää projektiavustusta nuorisotoiminnalliseen hankkeeseen, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Nuorisojaosto voi erityisistä syistä myöntää harkintansa mukaan projektiavustusta myös muille nuorisotyötä harjoittaville yhdistyksille. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena pidetään julkisen sektorin missä tahansa muodossa myöntämää tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Myös avustus voi täyttää kielletyn valtiontuen kriteerit, eikä avustusta tule tällöin myöntää.  (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry (Helsinki-Team) on helsinkiläisten nuorisopiirijärjestöjen yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 20 helsinkiläistä nuorisopiirijärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenyhdistyksiensä edunvalvojana, edistää nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja arvostusta sekä kehittää järjestöjen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen toiminta keskittyy koulutus-, neuvottelu- ja tiedotustoiminnan järjestämiseen. Helsinki-Team on perustettu vuonna 1943, joskin nimi on vuosien varrella muuttunut.

Helsinki-Teamilla ja nuorisopalveluilla on yhteistyökäytäntöjen osalta laadittu kumppanuussopimus, joka sisältää kahden vuoden välein järjestettävän opintomatkan. Opintomatkan tavoitteena on tutustua hyviin nuorisotyön käytäntöihin ja siirtää niitä Helsinkiin. Lisäksi opintomatkan tarkoituksena on vahvistaa järjestöjen välisiä yhteistyörakenteita. Opintomatkan järjestämisvastuu on Helsinki-Teamilla ja nykyisen nuorisojaoston tukemia opintomatkoja nuorisojärjestöjen työntekijöille on järjestetty vuodesta 1992 lähtien, jolloin toteutettiin ensimmäinen matka Amsterdamiin.

Matkojen palaute on ollut kiitettävää ja opintomatkoilla saatujen kokemusten kautta Helsingissä on kehitetty uusia toimintamalleja nuorisojärjestötyössä, esimerkkinä kumppanuusprojektit, järjestövetoiset nuorisotalot ja maahanmuuttajatyöhön liittyvät hankkeet. Helsinki Team on esittänyt toiveen, että nuorisopalvelujen ja nuorisojaoston edustus olisi matkalla mukana verkostoitumisen ja yhteisen ymmärryksen parantamiseksi sekä lisäksi matkalla syntyvien uusien ideoiden ja toimenpiteiden toteuttamisen helpottamiseksi.

Opintomatkalle on aiemmin osallistunut lähes kaikista Helsinki Team ry:n jäsenjärjestöistä sekä nuorisopalveluista osallistujia. Nyt opintomatkalle on arvioitu osallistuvan 20 Helsinki Teamin jäsenjärjestön edustajaa ja yksi matkanjohtaja. Nuorisopalvelulle ja toimialan nuorisojaostolle on myös varattu alustavasti yhteensä neljä paikkaa, jotka ovat opintomatkan talousarvion ulkopuolella.

Opintomatkan järjestämisen kokonaiskustannukset ovat 36 770 euroa, josta varsinaisen opintomatkan toteuttamisen osuus on 28 980 euroa. Toteuttamiskustannusten lisäksi talousarvioon on varattu rahaa mm. matkanjohtajan päivärahoihin, valmisteluseminaarien ja matkaraportin laadinnasta syntyviin kustannuksiin sekä materiaalimenoihin ja toimistokustannuksiin. Osanottomaksuina kerätään lähtijöiltä 300 euroa, eli yhteensä 6 000 euroa. Helsinki Team ry tukee opintomatkan järjestämisen kuluja 2 770 eurolla. Nuorisopalvelun ja nuorisojaoston edustajien mahdolliset osallistujamaksut ovat neljältä osallistujalta yhteensä 5 640 euroa, jotka eivät kuulu avustuksen piiriin.

Covid19-pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden vuoksi Helsinki Team joutuu pitämään avoinna opintomatkan kohdevaihtoehtoina Dublinia tai Lissabonia. Matkakohde varmistunee toukokuun aikana. Tarkempi matkaohjelma toimitetaan nuorisopalveluille heti kohteen ja ohjelmasisältöjen varmistuttua. Kohteiden suunnittelussa on konsultoitu Allianssi ry:n kansainvälisentyön henkilöitä.

Dublinin opintomatkan kohteessa on tarkoitus tutustua Irlannissa nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja kunnan toimintaan. Lisäksi tavoitteena on hankkia tietoa alan parhaista käytännöistä ja menetelmistä sekä tutustua Irlannin nuorisotyön vahvuuksiin ja haasteisiin. Helsinki Team ry:n puheenjohtajalla on yhteys YMCA Dubliniin, josta mahdollistuu lisätiedot ja tuki ohjelmaehdotuksiin. Yhdeksi vierailukohteeksi on nyt varmistunut Youth Work Ireland organisaatio.

Lissabonin vierailukohteisiin Helsinki Team saa suunnitteluapua Allianssi ry:n lisäksi paikalliselta nuorisotyön kattojärjestöltä FNAJ:lta. Yhdeksi vierailukohteeksi on varmistunut Portuguese Sport and Youth Institute.

Helsinki-Team valmistelee matkasta raportin, jossa avataan opintomatkalta tunnistettuja hyviä käytäntöjä ja menetelmiä lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen Helsingissä sekä lisäksi ideoita järjestö- ja kumppanuustoiminnan edistämiseen. Raportti jaetaan laajempaan käyttöön yhdistyksille ja nuorisojaostolle.

Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry hakee 29.4.2021 saapuneella hakemuksellaan 28 000 euron projektiavustusta 8.-12.11.2021 opintomatkan aiheuttamiin kustannuksiin.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen yli 3 000 euron projektiavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Hanna Mikkonen, suunnittelija, puhelin: 310 89132

hanna.mikkonen(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Projektiavustusselvitys-lomake

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566