Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

27.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Partiolippukunta Helsingin Sinisten starttiavustushakemus vuodelle 2021

HEL 2021-005661 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi 2 900 euron starttiavustuksen Partiolippukunta Helsingin Sinisille toiminnan uudelleen käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2021.

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2022 toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2022 nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta).

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (http://www.hel.fi/nuorisonavustukset)

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa Remes ja Tuulia Saves.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Hanna Mikkonen, suunnittelija, puhelin: 310 89132

hanna.mikkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimintansa aloittava tai uudelleen käynnistävä varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestö voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan sekä startti- että toiminta-avustusta. Avustuksesta päättää nuorisojaosto. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena pidetään julkisen sektorin missä tahansa muodossa myöntämää tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Myös avustus voi täyttää kielletyn valtiontuen kriteerit, eikä avustusta tule tällöin myöntää. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Partiolippukunta Helsingin Siniset on helsinkiläinen rekisteröitymätön lippukunta, jonka toiminnalla on perinteet jo vuodesta 1917 lähtien. Vuosien varrella toiminta on laajentunut ja Helsingin Sinisten partiotoiminnasta on itsenäistynyt useita toimivia osastoja ja lippukuntia. Varsinainen lasten ja nuorten partiotoiminta hiipui muutaman vuoden ajaksi ja nyt laadukas metsähenkinen ikäkausi- perhepartiotoiminta halutaan käynnistää uudelleen ja viedä merellisen Kruunuvuorenrannan uudelle ja kehittyvälle asuinalueelle. Partiotoiminnalla vahvistetaan myös lasten ja nuorten alueen harrastustoimintaa.

Perhepartion tavoitteena on esitellä partiotoimintaa ja hankkia uusia jäseniä sekä johtajia toiminta-alueelta. Partiolippukunnan Helsingin Sinisten esittämä jäsenarvio arvio toiminnan alkaessa on yhteensä 46 jäsentä, joista helsinkiläisiä on 44 ja heistä alle 19- vuotiaita on 31 nuorta. Tavoitteena on myös löytää kiireellisesti kokoontumistila päivittäistoimintojen toteuttamista varten.

Partiolippukunta Helsingin Sinisten sääntöjen mukaisena tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä ja pyrkii kasvattamaan terveitä ja sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä sekä kehittämään yksilöiden valmiuksia yhteiskunnassa toimimiseen.

Toiminnan kustannukset vuodelle 2021 ovat yhteensä 7 990 euroa ja menot koostuvat partio-ohjelman mukaisista leiri- ja retkitoiminnan kuluista, hallinnollisista sekä toimitilakustannuksista. Anottujen avustusten lisäksi tuloja hankitaan varainkeruutempauksilla, Suomen Partiolaisten joulukalentereiden myynnillä ja jäsen- ja osallistumismaksuilla.

Partiolippukunta Helsingin Siniset hakee 26.2.2021 saapuneella hakemuksellaan 3 000 euron starttiavustusta toiminnan käynnistämiseen vuodelle 2021. Yhdistyksen edustajia on tavattu hakemuksen valmisteluvaiheessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Hanna Mikkonen, suunnittelija, puhelin: 310 89132

hanna.mikkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566