Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

28.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

F*NO Feministiset nuoret ja opiskelijat Ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2021

HEL 2021-000263 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi F*NO Feministiset nuoret ja opiskelijat Ry:lle 2 800 euron starttiavustuksen yhdistyksen toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2021.

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2022 toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2022 nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta).

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (http://www.hel.fi/nuorisonavustukset)

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Liisa Remes ja Tuulia Saves.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää starttiavustusta toimintansa aloittaville varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestöille toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena pidetään julkisen sektorin missä tahansa muodossa myöntämää tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Myös avustus voi täyttää kielletyn valtiontuen kriteerit, eikä avustusta tule tällöin myöntää.  (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

F*NO Feministiset nuoret ja opiskelijat Ry on helsinkiläinen yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena tarkoituksena on ylläpitää ja tukea intersektionaalisen ja antirasistisen feminismin arvoja ja tavoitteita. Vuonna 2020 rekisteröityneen yhdistyksen tavoitteena on ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja luoda areenoita ja matalan kynnyksen turvallisempia tiloja nuorille feministeille sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten käsitystä feminismistä. Yhdistyksen 26 jäsenestä ja aktiivisesta toimijasta 22 on helsinkiläisiä 7–28-vuotiaita.

Yhdistys kertoo tärkeimmiksi tehtävikseen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja feministisen yhteisön luomisen, tukemisen ja ylläpitämisen. Vuodelle 2021 nostettuja erityisiä teemoja ovat hiilineutraalius, turkistarhauksen lakkauttaminen, eläinten oikeudet, seksipositiivisuus, saavutettavuus, yhteisön kasvattaminen ja LGBTQIA+ toiminta.  Toimintasuunnitelmassa, jota muokataan vallitsevan tilanteen mukaan, on mm. kuntavaalien yhteydessä näkyvyyden saavuttaminen, somekampanja turkistarhauksen kieltämiseksi, näkyvä osallistuminen Pride-toimintaan ja yhteistyössä toteutettava teematapahtuma, joka tuo näkyviin taiteen ja aktivismin läpileikkaavat pinnat.

Kuluvana vuonna aiotaan lisätä jäsenhankintaa ja yksi suuri haaste on löytää sopiva fyysinen turvallinen tila toiminnalle. Yhdistys pyrkii toimintatavoillaan mahdollistamaan turvallisen tilan toteutumisen myös sosiaalisessa mediassa.

Vuoden 2020 tilanne on monelle toimijalle ollut erilainen pandemiasta johtuen ja myös F*NO on joutunut joustamaan suunnitelmissaan. Toiminta siirtyi suurimmaksi osaksi sosiaaliseen mediaan ja verkkoon. Yhdistys oli kertomansa mukaan mm. aktiivinen erilaisissa mielenosoituksissa sekä sosiaalisen median alustoilla, julkaisi useita kannanottoja sekä syyskuussa ilmestyneen Neljäs Nousuvesi Pienlehden. Lehden painatukseen yhdistys sai tukea nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön monistamosta.

Toiminnan kustannukset vuodelle 2021 ovat yhteensä 3 500 euroa ja menot koostuvat hallinnollisista menoista, vuokramenoista ja varsinaisen toiminnan ja projektien menoista. Tuloja, avustuksen lisäksi, arvioidaan saatavan jäsenhankinnasta sekä Neljäs Nousuvesi -lehden myynnistä.

F*NO Feministiset nuoret ja opiskelijat Ry hakee 4.1.2021 saapuneella hakemuksellaan 3 000 euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 2021. Yhdistyksen edustajia on tavattu hakemuksen valmisteluvaiheessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566