Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

28.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:n ja SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2019

HEL 2019-003185 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti myöntää 9 000 euroa projektiavustusta Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:n ja SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n yhteistyönä toteutettavan matalan kynnyksen osallistavan hankkeen aiheuttamiin kustannuksiin ajalle 4.3.–30.6.2019 menokohdalta 473000 2931500505.

Selvitys avustuksen käytöstä kuittikopioineen on toimitettava 31.7.2019 mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön projektiselvityslomakkeella.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1

Projektiavustusselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry ja SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry hakevat 7.12.2018 saapuneella hakemuksella 14 000 euron projektiavustusta yhteishankkeen aiheuttamiin kuluihin maaliskuusta kesäkuuhun 2019. 

Hankkeessa yhdistykset kehittävät yhteisen mallin matalan kynnyksen osallistavasta toiminnasta Vesalan koulun yläasteelle koulun jälkeiseen iltapäivään. Lapsille ja nuorille tarjotaan viiden viikon ajaksi kokeiltavaksi seuraavia työpajoja: musiikkipaja, tanssipaja, teatteri/draamapaja, media/valo/äänitekniikkapaja. Pajojen tavoitteena on tarjota lapsille luovaa ja omaehtoista harrastustoimintaa ja helpottaa näin oman harrastuksen löytämistä ja valintaa. Osallistumiseen luodaan turvallinen ilmapiiri ja matalan kynnyksen pajoissa jokainen osallistuja saa itse määrätä oman osallistumisen määränsä ja panoksensa. Ohjaaja ei tuo valmista koreografiaa tai käsikirjoitusta, vaan pajoissa lähdetään liikkeelle lasten ja nuorten omista ideoista ja teemoista. Pajat huipentuvat kaikille avoimiin esityksiin, joita katsomaan kutsutaan erityisesti perheet ja opettajat. Se, että lapsilla on mahdollisuus kokeilla kaikkia pajoja ja valita vasta sitten mieluisin, johtaa parhaimmillaan siihen, että lapsi jatkaa harrastamista hankkeen päätyttyäkin, esimerkiksi järjestäjä- tai muiden yhdistysten toiminnassa.

Yhteishankkeessa yhdistykset myös kouluttavat kahdeksan nuorta ohjaajaa vetämään pajoja. Koulutukseen valitaan nuoria, jotka haluavat kehittää omaa ammattitaitoaan ja laajentaa taiteilijakuvaansa. Koulutuksessa panostetaan esimerkiksi siihen, kuinka luodaan kannustava, innostava ja arvostava ilmapiiri sekä kuinka toimitaan hyvinkin erilaisten taustojen omaavien lasten ja nuorten kanssa.

Hankkeessa on myös tavoitteena luoda uudenlainen yhteistyö koulun, kodin ja järjestöjen välille. Vesalan alueen sosioekonominen skaala on hyvin laaja. Harrastustoiminnan maksuttomuudella voi olla on suuri merkitys perheille. Oppilaista lähes puolet tulee monikulttuurisuustaustaisista kodeista ja hankkeessa pyritään lisäämään perheiden ymmärrystä sekä tietoisuutta suomalaisesta harrastus- ja yhdistystoiminnasta. Myös opettajat saavat harrastustoiminnan ja loppuesityksen kautta uudenlaisen näkökulman oppilaaseen ja tämän osaamiseen ja taitoihin.

Malli pyritään onnistuessaan vakinaistamaan yhdistysten yhteistyömuodoksi ja laajentamaan muihin kouluihin. Yhdistykset arvioivat hankkeen onnistumista sen aikana ja jälkeen useilla eri tasoilla ja arviointimenetelmillä. Keskustelua käydään kaikkien osallistujaryhmien kanssa ja kirjallisia kyselyjä ja sosiometrisiä ja visuaalisia palautteita kerätään myös opettajilta ja pajojen ohjaajilta. Myös lasten ja nuorten vanhemmille pyritään tekemään kysely.

Yhdistyksiä on tavattu valmisteluvaiheessa. Hankkeeseen osallistuu noin 40 helsinkiläistä 12–15-vuotiasta osallistujaa. Hankkeen kokonaismenojen on arvioitu olevan 1 000 euroa ja ne koostuvat mm. pajojen ohjaajien ja projektinvetäjän palkkakuluista (8 320 euroa), materiaali- ja laitevuokrakuluista (3 345 euroa) ja muita koulutus- ja kuljetuskuluja (2 335 euroa). Tuloina hankkeella on molempien yhdistysten työpanokset (4 000 euroa) sekä koulutuksen osallistumismaksuja (800 euroa).

Nuorisopalvelujen mielestä hankkeessa luodaan uudenlainen alueellinen yhteistyömalli, joka helpottaa lasten ja nuorten harrastuksen pariin pääsemistä, voimaannuttaa ja osallistaa sekä yläasteikäisiä lapsia ja nuoria että pajojen vetäjiksi koulutettavia ja työllistettäviä nuoria. Hankkeessa luodaan uudenlainen malli yhdistysten yhteistyölle sekä yhdistysten, kodin ja koulun yhteistyölle. Mallilla on onnistuessaan vahva yhdenvertaistava vaikutus monikulttuuristen perheiden sitouttamisessa lasten ja nuorten harrastustoimintaan.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1

Projektiavustusselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 1

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566