Nuorisotoiminnan avustukset

Kaupunki tukee vuosittain helsinkiläisiä nuorisotoimintaa harjoittavia yhdistyksiä. Lähtökohtana on, että avustuksella avustetaan, ei ylläpidetä toimintaa, joten jokaisella yhdistyksellä pitää olla myös omaa varainhankintaa toimintojensa toteuttamiseksi.

Avustusmuodot ovat vuosiavustukset: toiminta-, palkkaus- ja loma-aikojen leiriavustus sekä projektiavustukset.
 

Toiminta-avustus on vuosiavustus, jota myönnetään helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Avustusta voivat saada vähintään edellisenä vuonna toimintansa aloittaneet helsinkiläiset varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistykset, joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista yli puolet on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä. Avustuksen yhteydessä haetaan tarvittaessa vuokra-avustusta.
Edellisenä vuonna avustusta saaneet voivat hakea ennakkoa ja sitä myönnetään enintään puolet edellisen vuoden avustuksen määrästä.
 

Palkkausavustus on vuosiavustus, jota myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville rekisteröityneille yhdistyksille, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja, osastoja, toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista. Yhdistyksen jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista tulee 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Hakijoille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein. Arvioinnista vastaa kumppanuusyksikkö.
Edellisenä vuonna avustusta saaneet voivat hakea ennakkoa ja sitä myönnetään enintään puolet edellisen vuoden avustuksen määrästä.
 

Loma-aikojen leiriavustus on vuosiavustus helsinkiläisyhdistyksille, jotka järjestävät helsinkiläisille lapsille ja nuorille yö- ja/tai päiväleiritoimintaa koulujen loma-aikoina. Avustusta myönnetään ajalle 1.11.–31.10. Avustusta haetaan etukäteen tulevan kauden leireille ja avustusta voi käyttää leirien kuljetus-, materiaali-, elintarvike-, tiedotus-, vakuutus- ja vuokrakustannuksiin sekä leirihenkilökunnan palkkauskustannuksiin. Leirien tulee olla avoimia kaikille ja leireistä tulee ilmoittaa nuorisoasiainkeskuksen ylläpitämässä harrastushaussa.
 

Projektiavustus on kertaluonteinen avustus helsinkiläiselle järjestölle ja nuorten toimintaryhmälle (ks. myös Sponssi) nuorisotoiminnallisen projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen.

Projektiavustuksista myönnetään myös

Starttiavustusta toimintansa aloittavalle tai uudelleen käynnistävälle helsinkiläiselle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle, joka täyttää toiminta-avustusta saavan järjestön kriteerit.

Kuljetusavustusta helsinkiläiselle palkkausavustusta saavalle järjestöille.

Talokerhoavustusta nuorisotoiminnan järjestämiseen.
 


Tutustu avustusten myöntämisperusteisiin ja kriteereihin Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännössä, joka myös ohjaa avustusten valmistelua ja päätöksen tekoa sekä KHT Kari Lydmanin laatimaan Tilinpidon yleisiä ohjeita -asiakirjaan, josta löytyy kirjanpitolainsäädäntöä tositteille asetetuista vaatimuksista sekä muita huomioita yhdistyksen hallinnosta.

Kaikkia avustuksia haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta, josta lisää sivulla Avustusten hakeminen.


Lisätietoja avustusten valmistelijoilta:

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri
puh. 09-310 89132, virpi.talasmaki@hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri
puh. 09-310 23056, tuulia.saves@hel.fi

JAA