Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

28.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Helsingin 4H-yhdistys ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2019

HEL 2019-001787 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti myöntää Helsingin 4H-yhdistys ry:lle 16 500 euron avustuksen Kotieläinpihan käynnistämisestä syntyviin kustannuksiin ajalle 4.2.–21.9.2019 menokohdalta 473000 2931500505.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava 31.10.2019 mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön projektiavustusselvityslomakkeella kuittikopioineen.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Projektiavustusselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin 4H-yhdistys ry hakee 20.12.2018 saapuneella hakemuksellaan 35 000 euron avustusta kotieläinpihatoiminnan käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin ajalle 4.2.–21.9.2019.

Helsingin 4H-yhdistys ry on tehnyt yhteistyösopimuksen Skatan tilalla Uutelassa vuokralla olevan Sininauhaliiton kanssa kotieläinpihatoiminnan aloittamisesta tilalle kesällä 2019. Tavoitteena yhdistyksellä on kotieläinpihaelämyksien tarjoaminen tuhansille helsinkiläisille lapsille ja perheille, uuden kesäleiripaikan saaminen Helsinkiin ja yhdistyksen leiritoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, Uutelan alueen kehittäminen ja uudet yhteistyökumppanuudet.

Muuntautuakseen kotieläinpihatoimintaan sopivaksi tilalla täytyy tehdä muutoksia sisätiloihin sekä eläinten karsinoiden puolella että työntekijöiden sosiaalitilojen puolella. Yhdistys on tehnyt suunnitelmat viranomaismääräysten mukaisiksi ja kotieläinpihakäyttöön mahdollisimman hyvin sopiviksi. Yhdistyksellä on kokemusta vastaavan toiminnan käynnistämisestä ja ylläpitämisestä Espoon Glimsissä ja Vantaalla Katrinebergissä. Muutostöiden tekemiseen voidaan palkata nuoria 4H-yrittäjiä.  

Toiminnan käynnistäminen vaatii erityisesti henkilöstöresursseja ensimmäisen vuoden aikana. Kotieläinpihalle palkataan kevääksi ja kesäksi eläinvastaava, joka hoitaa eläimiin liittyvät hankinnat ja lupa-asiat sekä valmistelee laitumet ja karsinat eläimiä varten. Eläimet kotieläinpihalle vuokrataan kesän ajaksi pitkäaikaiselta yhteistyökumppanilta, joka hoitaa myös eläinten turvallisen kuljetuksen.

Kotieläinpihan toiminta kesällä 2019 koostuu kesäleireistä, pop-up-kerhoista ja 1–2 kertaa viikossa järjestettävistä yleisölle avoimista laidunvierailuista. Lisäksi noin 40 nuorta työllistyy erilaisiin kotieläinpihan tehtäviin. Avajaistapahtuma järjestetään kesäkuussa yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa. Yhdistys arvioi tavoittavansa ensimmäisenä kesänä 3 000 toimintaan osallistujaa ja 15 000 tilalla itsenäisesti vierailevaa.

Hankkeelle haetaan rahoitusta kertaluontoisesti toiminnan käynnistämisestä syntyviin kustannuksiin. Menot, 35 000 euroa, koostuvat tilojen remontointiin liittyvistä kuluista ja yleiskuluista (5 100 euroa), eläimiin liittyvistä kustannuksista (7 800 euroa) sekä henkilöstön palkkakustannuksista (eläinvastaava 15 500 euroa ja toiminnan koordinaatio 6 600 euroa). Tulevina vuosina toiminta pystytään rahoittamaan omarahoituksen ja loma-aikojen leiriavustusten turvin.

Yhdistystä tavattiin valmisteluvaiheessa ja hankkeesta pyydettiin näkemyksiä nuorisopalvelukokonaisuuden Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksiköstä sekä Fallkullan kotieläintilalta. Asiantuntijoilta saatujen näkemysten mukaan ajatus kotieläinpihatoiminnasta Skatan tilalla on kannatettava ja kysyntää kotieläintiloille ja eläintoiminnalle löytyy. Skatan tilan laidunympäristön myös koetaan hyötyvän laiduntavista eläimistä ja toiminta nähdään erittäin kannatettavaksi myös kulttuuriympäristön näkökulmasta. Yhdistyksen osaaminen asiassa myös tunnetaan ja koetaan vahvaksi. Lisäksi toiminta tuo nuorille uusia työmahdollisuuksia. Yleisesti kannettiin huolta Uutelan alueen herkän luonnon kulumisesta ja siitä että kaiken toiminnan alueella tulee olla luonnon kannalta kestävää.

Kotieläinpihan toteuttaminen Skatan tilalle tukee Uutelan alueen kehittämistä virkistystoimintaan ja tuo kotieläinpihan palvelut helposti myös itä-helsinkiläisten lasten ja nuorten lähelle. Toiminta luo uudenlaista kumppanuutta lisäten ja monipuolistaen helsinkiläisten lasten ja nuorten palveluja Helsingissä.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Projektiavustusselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 1

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566