Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

28.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Bold Projects rf:n starttiavustushakemus vuodelle 2019

HEL 2019-003189 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti myöntää Bold Projects rf:lle 3 100 euroa starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2019 menokohdalta 473000 2931500505.

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2020 toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2020 mennessä kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta).

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Bold Projects rf hakee 30.1.2019 saapuneella hakemuksellaan 5 000 euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 2019. 

Yhdistys on perustettu marraskuussa 2018 ja sen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan edistää ja kehittää kiinnostusta extreme-urheiluun ja tarjota mahdollisuuksia osallistua erilaisiin extreme-lajeihin. Yhdistys asemoi itsensä nuorisotoimijaksi, koska sen kohderyhmä sekä aktiiviset toimijat ovat helsinkiläisnuoria ja toiminnan tavoitteena on koota yhteen nuoria, jotka haluavat vaikuttaa esimerkiksi ympäristö- ja ilmastoasoihin. Yhdistyksen mukaan extreme-urheilun harrastajat ovat pääsääntöisesti nuoria ja yhdistys haluaa sitoa toimintaansa myös hyväntekeväisyyden sekä kaupunkikulttuuria elävöittäviä elementtejä.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa on kaksi isoa kampanjaa. Toinen on hyväntekeväisyystapahtuma, jossa kuuden nuoren aikuisen joukkue soutaa noin viikossa Tukholmasta Helsinkiin siihen liittyvine kaupunkifestivaaleineen Hernesaaressa. Toinen päätapahtuma on elokuussa järjestettävä sadan kilometrin Ultra-maraton Helsingin ympäri. Juoksun alku- ja loppupisteenä toimii Kaapelitehtaan Hima & Sali, joka on samalla myös yleisön juhlapisteenä.

Yhdistys pyrkii molemmilla tapahtumilla kertomaan Itämeren suojelusta ja sen tärkeydestä laajalti sosiaalisessa mediassa (Instagram, Facebook, YouTube, Linkedin) ja haastatteluissa sekä videoilla. Yhdistys hakee parhaillaan sponsoreita tapahtumiin ja toivoisi yhteistyökumppaneiksi myös Helsingin kaupungin.

Yhdistys aikoo pyörittää toimintaansa jatkossakin vapaaehtoisvoimin ja talkooperiaatteella, eikä sillä ole tällä hetkellä tarvetta hankkia vuokratilaa. Yhdistys saa käyttää Hanken Business Lab:in, joka tukee mm. voittoa tavoittelemattomien yhdistysten toimintaa, tiloja.

Yhdistystä on tavattu valmisteluvaiheessa. Sillä on toimintansa alkuvaiheissa kymmenen aktiivista jäsentä järjestämässä toimintaa, johon on arvioitu osallistuvan vuoden aikana tuhansia helsinkiläisnuoria. Vuoden 2019 kokonaismenot on arvioitu olevan 21 493 euroa ja ne koostuvat mm. Itämerikelpoisen soutuveneen vuokrakustannuksista (4 600 euroa), kuvausveneen polttoainekuluista (2 000 euroa), juoksupaitojen kulut (2 000 euroa), jne. Tuloja yhdistys aikoo saada mm. myymällä vuokratilaa veneeseen sekä hankkimalla tapahtumiin sponsorisopimuksia.

Nuorisopalvelujen mielestä yhdistyksen toiminnalla luodaan nuoria ja nuoria aikuisia kiinnostavia helposti lähestyttäviä ja vetovoimaisia tapahtumia ja toimintamuotoja sekä edistetään mahdollisuuksia liikkua ja olla aktiivinen toimija.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 1

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566